powszechnej

advertisement
Zarządzenie Nr 54/2013
Wójta Gminy Babice
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie : powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice .
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2008 r., Nr 234, poz.
1570 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLVII/395/2006 Rady Gminy Babice z dnia 27
października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice
zarządzam, co następuje:
§1
Zarządza się powszechną akcję deratyzacji na terenie Gminy Babice w terminie wiosennym,
tj. od dnia 24 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r.
§2
Właściciele lub osoby sprawujące zarząd, a w przypadku nieruchomości stanowiących własność
samorządowych, państwowych jednostek organizacyjnych – kierownicy danych jednostek,
zobowiązani są do oczyszczenia posesji z nagromadzonych nieczystości płynnych i stałych.
I. Do odszczurzania należy stosować preparaty zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadające pozwolenie na obrót,
wydane przez Ministra Zdrowia (ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych- Dz.U.
z 2007 r., Nr 39, poz. 252 z późn.zm.).
II. Właściciele nieruchomości, bądź uprawnione w tym zakresie firmy powinny uzyskać karty
charakterystyki zastosowanych preparatów.
III. Oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły
spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni oraz uniemożliwić szczurom
dostęp do wody.
IV. W dniu 24 maja 2013 r. wyłożyć preparaty zgodnie z ich instrukcją zastosowania
w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach,
piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. umieszczając równocześnie w tych miejscach
ostrzeżenie „UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi
i zwierząt”. Preparaty pozostawić do dnia 25 czerwca 2013 r. uzupełniając ilość w miarę spożywania
przez gryzonie.
V. Miejsca wyłożenia preparatów, w miarę możliwości dobrać tak, aby były niedostępne dla osób
niepowołanych, a zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych i ptaków.
VI. W czasie wyłożenia preparatów dokonywać codziennych oględzin pomieszczeń, w których zostały
zastosowane i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych
w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt.
VII. Zabiegi deratyzacji i oczyszczania pomieszczeń z padłych zwierząt przeprowadzać w odzieży
ochronnej, wynikającej ze spodziewanych zagrożeń dla zdrowia ludzi, stosownie do zapisów
zawartych w kartach charakterystyki poszczególnych preparatów.
VIII. Nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.
IX. W dniu 26 czerwca 2013 r. zebrać pozostałości trutki i następnie przekazać je do utylizacji
uprawnionym do tego celu zakładom.
X. Wskazane, by w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły uprawnione zakłady DDD
posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania akcjami deratyzacji,
znające dobrze zarówno biologię gryzoni, ich zwyczaje, preferencje jak i nowoczesne preparaty
biobójcze oraz potrafiące profesjonalnie przygotować program monitorowania obecności gryzoni
w obiekcie. Firmy te powinny ponosić odpowiedzialność w zakresie skuteczności przeprowadzanych
akcji deratyzacji.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie
Gminy Babice.
WÓJT GMINY BABICE
Download