Dezynfekcja

advertisement
ZASADY PRZYGOTOWYWANIA
ROZTWORÓW DEZYNFEKCYJNYCH



Dezynfekcja - proces, który poprzez wpływ na
strukturę lub metabolizm powoduje zabicie
bakterii, grzybów i inaktywację wirusów na
nieożywionych powierzchniach.





Cel dezynfekcji - przecięcie dróg szerzenia się
zakażenia i redukcja liczby drobnoustrojów do
poziomu, który w określonych warunkach nie
stanowi zagrożenia dla zdrowia.

PRZECHOWYWANIE PREPARATÓW



Najszerzej dostępna jest dezynfekcja
chemiczna.
Pomieszczenia niedostępne dla osób niepowołanych;
W oryginalnych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach;
Pomieszczenia z wentylacją wywiewną.
SPOSOBY PRZEPROWADZANIA
DEZYNFEKCJI
Metody dezynfekcji – fizyczne, termiczne,
chemiczne.
Przestrzegać zaleceń producenta – przeczytać instrukcję
dołączoną do koncentratu;
Zapoznać
się
z
kartą
charakterystyki
produktu
(bezpieczeństwo stosowania);
Osoba przygotowująca roztwór roboczy – środki ochrony
osobistej;
Nie wolno mieszać kilku preparatów dezynfekcyjnych;
Sporządzić bezpośrednio przed użyciem;
Pojemniki na roztwory muszą być czyste i suche;
Przestrzegać właściwych proporcji rozcieńczania preparatów
(niewłaściwe jest zaniżanie lub zawyżanie roztworów);
Nie wolno dodawać do roztworów dezynfekcyjnych innych
preparatów typu – płyny do mycia naczyń, wybielacze itp.;
Nie używać zbyt ciepłej wody.




Sprzątanie i dezynfekcję należy przeprowadzać w sposób
planowany
(plan higieny) – kolejność pomieszczeń
i czynności, metody mycia, środki myjące, częstotliwość,
pora sprzątania;
Przeszkolony personel – zasady bhp, zasady i metody mycia
i dezynfekcji;
Stosowanie profesjonalnego sprzętu do sprzątania;
Rozpoczynanie mycia i dezynfekcji od przedmiotów
i powierzchni najmniej zabrudzonych.
Download