Aktywna Wiosna to program dla wszystkich tych, którym nieobojetne

advertisement
Aktywna Wiosna to program dla wszystkich tych, którym nieobojetne jest środowisko
lokalne. Kierujemy go do grup wolontariuszy, którzy mają ciekawe pomysły, ale z braku
środków finansowych nie mogą ich zrealizować. Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma
miejsc gdzie młodzi ludzie mogliby się spotykać, brakuje imprez kulturalnych, albo
chcesz czymś zainteresować swoich rówieśników i sąsiadów - zbierz grupę, przygotujcie
wniosek i prześlijcie go do nas. Podsumowaniem programu są dwudniowe warsztaty dla
liderów grup.
Pierwsza edycja Konkursu Aktywna Wiosna została ogłoszona w lutym 2003 roku i już wtedy
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Celem programu „Aktywna Wiosna” jest promowanie aktywności wśród ludzi młodych,
zachęcanie do działania i rozwijania zainteresowań, nauka komunikowania i radzenia sobie w
trudnych sytuacjach, wzmacnianie więzi międzyludzkich i chęci działania na rzecz społeczności
lokalnych. Zaktywizowanie młodzieży może pomóc im w radzeniu sobie z własnymi
problemami, uczy przedsiębiorczości, otwartości na ludzi, pomaga w akceptacji siebie, podnosi
poczucie własnej wartości i wiary we własne siły. Jest alternatywą dla świata frustracji i
uzależnień.
Konkurs jest kierowany do grup młodych wolontariuszy z całej Polski, którzy działają na rzecz
aktywności młodzieży i promowania środowiska lokalnego. Mogą to być nieformalne grupy
młodzieży, mające niewielkie doświadczenie w pisaniu wniosków. Muszą oni jedynie nawiązać
współpracę na czas realizacji projektu z dowolną organizacją, która użyczy im osobowości
prawnej i pomoże w finansowym rozliczeniu.
Ważne dla nas jest to, aby dać szanse młodym ludziom, którzy chcą zmieniać otaczającą ich,
szarą rzeczywistość, którzy mają swoje pomysły na ożywienie środowiska lokalnego, a brakuje
im tylko środków finansowych.
My umożliwiamy im realizacje ich marzeń.
Konkurs Aktywna Wiosna w 2005 ma już swoją III edycję. Do tej pory wsparliśmy 42
projekty z całej Polski, przeprowadziliśmy też bezpłatne szkolenia dla liderów grup
realizujących projekty na temat „Animacji środowiska lokalnego”.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych projektów nagrodzonych w II edycji.
Galeria Artystyczna „Out of Control” – Białystok
„Out of Control” to trzyosobowa grupa młodych, spontanicznych, niezależnych ludzi, która
od roku prowadzi galerię w zabytkowym budynku w centrum Białegostoku. Ci młodzi ludzie
zwrócili się do Fundacji z prośbą o dotację na remont galerii i materiały potrzebne do
organizacji imprez i warsztatów.
Dotacja Fundacji J&S pozwoliła wypromować twórczość artystyczną wielu młodych
początkujących artystów, zorganizować kilkanaście imprez kulturalnych oraz wyremontować
pomieszczenie, w którym się one odbywały. W trakcie trwania projektu okoliczne dzieci
miały możliwości wzięcia udziału w licznych warsztatach, spróbować swoich sił w różnego
rodzaju twórczości artystycznej jak: malowanie, fotografia, rzeźba.
„Ciepłe Dłonie” – Rzeszów
Stowarzyszenie Titum organizuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci upośledzonych umysłowo
oraz dzieci autystycznych. Do Fundacji zwrócili się z prośbą o dofinansowanie projektu
„Ciepłe dłonie”. Dzięki niemu dzieci mogły nabywać i doskonalić ruchy całego ciała,
usprawniać własne dłonie a także poznawać otaczającą rzeczywistość i cały świat.
W projekcie brali udział wolontariusze – młodzież szkół średnich i studenci oraz piętnaścioro
podopiecznych. Zajęcia opierały się na metodzie V.Sherborne’a, w której głównym celem jest
stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnianie motoryki poprzez
odpowiedni dobór ćwiczeń i zabaw przy muzyce. Projekt stworzył młodym wolontariuszom
szanse wykorzystania własnych umiejętności, talentów i predyspozycji w zabawie i terapii
dzieci upośledzonych umysłowo i autystycznych.
„Tu jest nasze miejsce…” – Małdyty
Wolontariusze skupieni w Klubie Wolontariusza w Małdytach postanowili zorganizować czas
dzieciom niepełnosprawnym z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski.
W ramach projektu odbywały się warsztaty teatralne, w których udział brały dzieci
niepełnosprawne i sprawne, ich rodzice, młodzież i wolontariusze. Odbywały się również
warsztaty artystyczne, oraz cykl integracyjnych spotkań literacko-plastycznych.
Wolontariusze wykonali gablotę, w której powstała „mini-galeria” wspólnego rękodzieła i
zabytkowych urządzeń gospodarstwa domowego, przyniesionych przez uczestników
warsztatów.
„Łubniany w młodzieżowym obiektywie” – Łubniany
Grupa młodzieży należąca do Stowarzyszenie Cis z uwagi na brak ciekawych możliwości
spędzania wolnego czasu postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zwróciła się do Fundacji z
prośbą o dotację na pracownię fotograficzną. Pracownia powstała na strychu Łubniańskiego
Ośrodka Działalności Kulturalnej. W pracach remontowych pomagali młodzi adepci
fotografii. W pracowni odbywają się warsztaty fotograficzne dla młodzieży z okolicznych
miejscowości oraz wystawy ich prac.
Jest to pierwszy etap adaptacji strychu na różne pracownie tematyczne odpowiadające
potrzebom młodzieży.
„Zmień codzienność w niecodzienność – walcz z nudą” – Międzyrzec Podlaski
Ochotnicza Straż pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim postanowiła zorganizować
dzieciom i młodzieży czas wolny. Projekt stał się alternatywą dla braku zajęć pozalekcyjnych
na terenie miasta. Uczestnicy projektu mogli wybrać rodzaj zajęć, który najbardziej ich
interesował. Do wyboru były zajęcia ze sportu, poprzez świetlicę, na informatycznych i
specjalistycznych kończąc. W projekcie brali udział wolontariusze, którzy sami prowadzili
zajęcia, co dało im możliwość rozwoju także z zakresu realizacji i zarządzania projektem.
Zdobyte przez uczestników projektu umiejętności zostały potwierdzone m.in. wydaniem płyty
CD z muzyką przez nich nagraną, wykonaniem strony internetowej, oraz wydaniem małego
przewodnika krajoznawczego po Międzyrzecczyźnie i okolicach.
„Aktywni przez sport” – Kamionka
Podstawowym celem projektu było stworzenie bazy sportowej dla młodych mieszkańców
Kamionki. Projekt mógł być realizowany dzięki życzliwości jednego z rolników, który
zdecydował się przeznaczyć ziemię pod użytek boisk sportowych. Członkowie Parafialnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego pozyskali również do współpracy m.in. Urząd Gminy,
Ochotniczą Straż Pożarną oraz szkoły podstawowe w Kamionce i Rychławie.
Na terenie nowopowstałego boiska będą się odbywać treningi piłki nożnej, siatkówki oraz
tenisa stołowego a także będą organizowane imprezy integracyjne z osobami
niepełnosprawnymi oraz festyny rekreacyjne na rzecz środowiska wiejskiego.
„Młodzi przedsiębiorcy – bezinwazyjne czerpanie korzyści ze środowiska naturalnego” –
Podedwórze
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego postanowiło
zainteresować dzieci i młodzież rękodziełem artystycznym. Wybudowaną altanę do
prowadzenia zajęć ze stołami i ławami oraz zakupiono koło garncarskie. W ramach projektu
odbyły się 10-dniowe Młodzieżowe Warsztaty Rękodzieła, Wzięło w nich udział 20 osób z
Białorusi oraz ok. 50 osobowa grupa młodzieży z gminy. Zajęcia odbywały się w 6 grupach
tematycznych: ceramika, haft, plecionkarstwo, rzeźba, wycinanki, masa solna. Ponadto
podczas powakacyjnych szkoleń poświęconych małej przedsiębiorczości młodzi ludzie mogli
nauczyć się zasad gospodarki rynkowej przy promocji, dystrybucji i sprzedaży własnych
wyrobów.
„Podróż teatralna” – Nowe Brzesko
Projekt zakładał reaktywowanie kółka teatralnego, upowszechnienie kultury i uwrażliwienie
na inność, tolerancję i potrzeby innych ludzi. Zorganizowane zostały przedstawienia mówiące
o różnicach kulturowych, religijnych, z wykorzystaniem regionalnych strojów, historii, ludzi i
ich wspomnień. Aby sztuki mogły być wystawiane powstała scena, kurtyna i specjalne
oświetlenie.
W projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Brzesko
zaangażowanych było wielu partnerów, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i Strażacy (pomoc w
wykonaniu strojów, dekoracji oraz montażu), Studio Fotografii i Grafiki Komputerowej
nieodpłatnie wykonało projekt plakatu i zaproszeń.
„Nasz jest ten kawałek podłogi” – Babice
Grupa młodych ludzi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Sympatyków Babic „Impuls”
postanowiła stworzyć we wsi Babice klub dla młodzieży. W tym celu wyremontowany został
stary budynek po dawnym klubie „Radar”. Młodzi sami urządzali swoje miejsce, według
własnego pomysłu. W pracach remontowych pomagali osadzeni z zakładu karnego z
sąsiedniej Trzebni, którzy w ramach resocjalizacji wykonują różne prace remontowe. Z
bezinteresowna pomocą zwróciło się również wielu mieszkańców. W świetlicy odbywają się
zajęcia sztuk walki dla dzieci, oraz zajęcia instrumentalne i plastyczne.
„Muzy OD-DE-CHY do dechy” – Łódź
Harcerze z Hufca Łódź-Widzew postanowili zorganizować cykl imprez artystycznych dla
lokalnej młodzieży. Projekt wprowadzał w świat tańca, muzyki, poezji, teatru, nauki, itp.
Każdej imprezie patronowały muzy mitologii greckiej: Klio i Kaliope wieczorów i poezji i
historii; Talia i Melpomena teatrom ulicznym, a Polihymnia i Terpsychora „pieśniom
nieprzebrzmiałym”. Wszystkie imprezy miały charakter folklorystyczny i organizowane były
przez harcerzy dla uczniów szkół podstawowych dzielnicy Łódź Widzew.
Download