Załącznik Nr 1 - Urząd Gminy Skrzyszów

advertisement
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/221/09
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
ZAKTUALIZOWANY
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY SKRZYSZÓW
NA LATA 2004 - 2015
SKRZYSZÓW, KWIECIEŃ 2009 R.
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .................................................................................................................................. 4
1.1. Podstawa prawna opracowania i forma realizacji zamówienia .................................................... 4
1.2. Ogólna charakterystyka gminy ..................................................................................................... 4
1.2.1. Powierzchnia i ludność.......................................................................................................................... 4
1.2.2. Położenie fizyczno-geograficzne .......................................................................................................... 6
1.2.3. Morfologia ............................................................................................................................................ 6
1.2.4. Charakterystyka geologiczna ................................................................................................................ 7
1.3. Metodyka tworzenia programu.................................................................................................... 9
1.4. Struktura i zawartość Programu Ochrony Środowiska................................................................. 9
2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU................................................................ 11
2.1. Zasady polityki ekologicznej ..................................................................................................... 11
2.2. Uwarunkowania zewnętrzne Programu ..................................................................................... 12
2.2. 1. Uwarunkowania polityki ekologicznej państwa ............................................................................... 12
2.2.2. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tarnowskiego ............................................. 12
2.2.3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnowskiego ...................................................................... 15
2.3. Uwarunkowania wewnętrzne Programu..................................................................................... 16
2.3.1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skrzyszów na lata 2007- ............................ 16
2013 roku ...................................................................................................................................................... 16
2.3.2. Najważniejsze problemy ochrony środowiska .................................................................................... 17
3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2015 ROKU. ..................................... 18
3.1. Nadrzędny cel "Programu ..." ..................................................................................................... 18
3.2. Perspektywiczny rozwój gminy w kontekście ochrony środowiska ......................................... 18
3.2.1. Osadnictwo .......................................................................................................................................... 19
3.2.2. Rolnictwo ............................................................................................................................................ 20
3.2.3. Sport i turystyka .................................................................................................................................. 24
3.2.4. System transportowy ........................................................................................................................... 27
3.2.5. Przemysł .............................................................................................................................................. 30
3.3. Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna ........................................................................ 32
3.3.1. Stan wyjściowy ................................................................................................................................... 32
3.3.2. Cel długoterminowy do 2015 roku ...................................................................................................... 35
3.3.3. Strategia realizacji celu długoterminowego ........................................................................................ 35
3.4. Jakość wód i poprawa stosunków wodnych .............................................................................. 37
3.4.1. Stan wyjściowy ................................................................................................................................... 37
3.4.2. Cele długoterminowe do 2015 roku .................................................................................................... 47
3.4.3. Strategia realizacji celów długoterminowych ..................................................................................... 48
3.5. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie ........................................... 5050
zasobów przyrody.............................................................................................................................. 50
3.5.1. Ochrona przyrody i krajobrazu............................................................................................................ 50
3.5.2. Ochrona lasów ..................................................................................................................................... 53
3.5.3. Ochrona gleb ....................................................................................................................................... 56
3.5.4. Osuwiska ............................................................................................................................................. 59
3.5.5. Ochrona zasobów kopalin ................................................................................................................... 60
3.6. Jakość powietrza atmosferycznego ............................................................................................ 63
3.6.1. Stan wyjściowy ................................................................................................................................... 63
3.6.2. Cel długoterminowy do 2015 roku ...................................................................................................... 70
3.6.3. Strategia realizacji celu długoterminowego ........................................................................................ 70
3.7. Ochrona przed hałasem .............................................................................................................. 71
3.7.1. Stan wyjściowy ................................................................................................................................... 71
3.7.2. Cel długoterminowy do 2015 roku ...................................................................................................... 74
3.7.3. Strategia realizacji celu długoterminowego ........................................................................................ 74
3.8. Pola elektromagnetyczne ............................................................................................................ 75
3.8.1. Stan wyjściowy ................................................................................................................................... 75
3.8.2. Cel długoterminowy do 2015 roku ...................................................................................................... 77
3.8.3. Strategia realizacji celu długoterminowego ........................................................................................ 77
3.9. Awarie przemysłowe .................................................................................................................. 78
3.9.1. Stan wyjściowy ................................................................................................................................... 78
2
3.9.2. Cel długoterminowy do 2015 roku ...................................................................................................... 79
3.9.3. Strategia realizacji celu długoterminowego ........................................................................................ 79
4. PLAN OPERACYJNY NA LATA 2008 – 2011 I JEGO ................................ 80
FINANSOWANIE .................................................................................................................. 80
4.1. Priorytety ekologiczne ................................................................................................................ 80
4.2. Zbiorcze zestawienie celów i kierunków działań wraz z zadaniami w ...................................... 81
zakresie ochrony środowiska przewidzianych do realizacji w latach ............................................... 81
2008 - 2011........................................................................................................................................ 81
4.3. Aspekty finansowe wdrażania Programu w latach 2008 - 2011 ................................................ 93
4.3.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć Programu ................................................................. 93
4.3.2. Sumaryczne koszty wdrożenia Programu w latach 2008– 2011 ........................................................ 93
4.3.3. Prognoza podziału kosztów wg źródeł finansowania .......................................................................... 94
5. INSTRUMENTY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA .................................... 95
5.1. Instrumenty prawne .................................................................................................................... 95
5.2. Instrumenty strukturalne............................................................................................................ 96
5.3. Instrumenty społeczne ................................................................................................................ 96
5.4. Instrumenty finansowe ............................................................................................................... 97
6. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU ............................................................... 97
6.1. Harmonogram wdrażania Programu........................................................................................... 98
7. STRESZCZENIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ................................ 100
DLA GMINY SKRZYSZÓW NA LATA 2008 - 2015 .................................................... 100
WYKAZ SKRÓTÓW .......................................................................................................... 102
SPIS TABEL ........................................................................................................................ 102
CZĘŚĆ GRAFICZNA
SPIS MAP
Mapa Nr 1 - Mapa topograficzna terenu Gminy Skrzyszów
Mapa Nr 2 - Mapa obszarów prawnie chronionych na terenie Gminy Skrzyszów
Mapa Nr 3 - Mapa geologiczna terenu Gminy Skrzyszów
SPIS RYCIN
Rycina 1 – Struktura użytkowania gruntów w Gminie Skrzyszów
Rycina 2 – Sieć drogowa na terenie Gminy Skrzyszów
Rycina 3 – Udział lasów i gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gminy
3
1. WSTĘP
Skrzyszów jest znaczącą Gminą Powiatu Tarnowskiego a ochrona środowiska i zasady
zrównoważonego rozwoju stoją na wysokim miejscu w hierarchii ważności władz gminnych,
jednostek gospodarczych i obywateli.
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy miedzy innymi
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i
zrozumienia ze strony społeczności gminy.
Niniejszy program wraz z obowiązującym od dnia 17.06.2005r. Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzony Uchwałą Nr XX/195/05 Rady
Gminy Skrzyszów stwarzają ramy dla harmonijnego rozwoju gminy z poszanowaniem
cennych zasobów przyrodniczych na jej obszarze.
1.1. Podstawa prawna opracowania i forma realizacji zamówienia
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 1502 z późn. zm.) nakłada na wszystkie szczeble administracji samorządowej
obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa.
Program ochrony środowiska dla Gminy Skrzyszów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015 stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie
ochrony środowiska na terenie gminy i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004 r.
Integralną częścią niniejszego „Programu ochrony środowiska dla Gminy Skrzyszów na lata
2008-2011 z perspektywą na 2012-2015” jest „Plan gospodarki odpadami dla Gminy
Skrzyszów- aktualizacja na lata 2008-2015”.
W/w dokumenty oparto na założeniach Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2014 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami 2010, opracowanych i zatwierdzonych przez Marszałka Województwa
Małopolskiego.
Program ochrony środowiska dla Gminy Skrzyszów na lata 2008 - 2015 jest dokumentem
kształtującym długofalową politykę ochrony środowiska dla gminy. Przedstawione w nim
zagadnienia ochrony środowiska ujęte zostały w sposób kompleksowy, z wyznaczeniem
celów strategicznych do roku 2015, a także przyjęciem zadań z zakresu wszystkich sektorów
ochrony środowiska. Wypełnienie zawartych celów i zadań przyczyni się do poprawy
środowiska naturalnego i poziomu życia mieszkańców w Gminie Skrzyszów.
1.2. Ogólna charakterystyka gminy
1.2.1. Powierzchnia i ludność
Gmina Skrzyszów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu tarnowskiego na
powierzchni ok. 86 km2. Położona jest w odległości ok. 5 km od centrum Tarnowa.
Od strony zachodniej graniczy z gminą Tarnów i miastem Tarnowem, od południa z gminami
Tuchów i Ryglice, a od wschodu z gminami powiatu dębickiego Czarną i Pilznem. W skład
gminy wchodzi 5 sołectw : Skrzyszów, Szynwałd, Pogórska Wola, Łękawica i Ładna.
4
Gminę Skrzyszów zamieszkiwało na koniec 2007 roku 13 258 osób.
Powierzchnię i ludność powiatu tarnowskiego i Gminy Skrzyszów zestawiono w tabeli Nr 1.
Tabela 1
Powierzchnia i ludność powiatu tarnowskiego i Gminy Skrzyszów
Miasto / Gmina
Powiat tarnowski
Gmina Skrzyszów
Powierzchnia
[km2]
Ludność
1412
86,78
194 487
13 258
Gęstość
zaludnienia
[os./km2]
138
153
Źródło: „Wybrane dane o powiatach i gminach województwa małopolskiego w r. 2007
Gęstość zaludnienia wynosi 153 mieszkańców na 1 km2 powierzchni ogólnej. W strukturze
wiekowej ludności gminy dominuje ludność w wieku produkcyjnym stanowiąca ok. 61 %
mieszkańców.
Położenie gminy Skrzyszów w strefie podmiejskiej miasta Tarnowa ma zasadniczy wpływ na
kierunki rozwoju gospodarczego gminy. Tereny gminy stanowią atrakcyjną lokalizację dla
budownictwa mieszkaniowego. W ostatnich latach zgodnie z prognozami nastąpił rozwój
budownictwa na terenach podmiejskich, co jest zjawiskiem korzystnym.
Rolnictwo na terenie Gminy Skrzyszów posiada korzystne warunki rozwojowe, na co
wpływają zarówno jakość użytków rolnych jak i warunki klimatyczne. Uwarunkowania
przyrodnicze, położenie poszczególnych sołectw w regionie spowodowały o ich rozwoju
i funkcji w gminie.
Sołectwa Szynwałd i Łękawica stanowią obszary typowo rolnicze z niewielką ilością
jednostek gospodarczych. W sołectwie Ładna częściowo również w Pogórskiej Woli z uwagi
na swoje uprzywilejowane położenie w regionie rozwinął się przemysł i usługi, a rolnictwo
odgrywa mniejszą rolę.
Siedzibą gminy jest wieś Skrzyszów, gdzie ulokowane są władze administracyjne. Stąd
miejscowość ta pełni funkcję centrum administracyjno-usługowego dla mieszkańców Gminy.
5
1.2.2. Położenie fizyczno-geograficzne
Gmina Skrzyszów położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego. Według
Z. Czeppe’go i K. Germana równoleżnikowo ( 50oN) prawie przez środek gminy przebiega
granica prowincji: Karpackiej i Podkarpackiej. Północna cześć gminy tj. – sołectwa; Pogórska
Wola, Ładna i część Skrzyszowa –położona jest w makroregionie Kotlina Sandomierska, w
mezoregionie Tarnowskim i mikroregionie Wysoczyźnie Tarnowskiej. Południowa cześć
gminy tj. – sołectwa: Pogórska Wola, Ładna i część Skrzyszowa - położona jest w
makroregionie Pogórze Karpackie, w mezoregionie Pogórze Ciężkowickie, mikroregionie
Przedgórze Skrzyszowskie oraz mikroregionie Wał Słonogórsko-Trzemeski. Przez teren
gminy przebiegają: erozyjny i wgłębny brzeg Karpat. Obszar gminy leży w zlewni Dunajca i
Wisłoki.
Południowe tereny gminy (Łękawica i Szynwałd) położone w części brzeżnej Pogórza
Ciężkowickiego to uroczyska stoków (śr. nachylenie 10-15oi 15-20o) przeplatane uroczyskami
dolin wciosowych i czynnymi osuwiskami. Tu znajduje się najwyżej położone miejsce w
gminie – szczyt osiągający rzędną 396,3 m n.p.m. na północ od drogi Skrzyszów - Łęki
Górne. Przedwzgórze Pilzneńskie (Skrzyszowskie) odcina się krawędzią erozyjną Pradoliny
Podkarpackiej od niżej położonego w rejonie Pogórskiej Woli i Ładnej dna Pradoliny
Podkarpackiej, którą płynęły wody Dunajca i topniejącego lodowca w czasie jego recesji.
Dno pradoliny na północ od Woli Rzędzińskiej, Wałek i Czarnej przechodzi łagodnym
skłonem w wyższy dział Wysoczyzny Tarnowskiej.
Pradolina Podkarpacka (Rynna Podkarpacka) wyróżniająca się odmiennością rzeźby
w stosunku do terenów przyległych wydzielona została jako niższa jednostka ( mikroregion)
w obrębie Wysoczyzny Tarnowskiej. Charakterystyczną cechą rzeźby tego mikroregionu są
wydmy piaszczyste utrwalone lasem sosnowym oraz istniejące do czasów współczesnych
prac melioracyjnych liczne małe jeziorka polodowcowe.
Różnica poziomów około 190 m od najniższego do najwyższego punktu, zróżnicowane
spadki formy garbów powodują, że krajobraz terenu gminy odbierany jest jako urozmaicony,
od lekko pofałdowanego do dynamicznego krajobrazu przedgórskiego z głęboko wciętymi
dolinami potoków Wątok, Dulcza oraz ich dopływów. W dolinach Wątoku zlokalizowana
jest znaczna część zabudowy gminy, zaś doliny dopływów tych potoków oraz dolina potoku
Dulcza wypełnione są łąkami i lasami.
Rzeźba terenu ulega stałym przekształceniom na skutek urbanizacji i działalności
poszukiwawczej i wydobywczej związanej z występującymi surowcami naturalnymi.
1.2.3. Morfologia
Pod względem morfologicznym obszar gminy leży na granicy dwóch krain geograficznych:
Karpat i Kotlin Podkarpackich. Karpaty są reprezentowane przez ich najniższą część
podgórską i opadają stromym, równoleżnikowo przebiegającym progiem nad Kotliną
Sandomierską. Część Kotliny Sandomierskiej leżącej w granicach gminy nosi nazwę
Płaskowyżu Tarnowskiego, natomiast część Pogórza w obrębie gminy zwane jest Pogórzem
Ciężkowickim. Część północną i środkową obszaru gminy cechują łagodne wzniesienia o
wysokości bezwzględnej do około 300 m n.p.m. oraz szerokie doliny rzeczne o łagodnych
zboczach. Materiałem skalnym są żwiry słabo obtoczone ze względu na krótką drogę
transportu materiału zwietrzelinowego z obszarów alimentacyjnych. Utwory glacjofluwialne i
glacjalne z okresu transgresji lądolodu to głównie piaski i żwiry z otoczakami skał
północnych, często zaglinione, gliny piaszczyste i pylaste oraz gliny zwałowe wypełniają w
Rynnie Podkarpackiej koło Skrzyszowa, Ładnej i Pogórskiej Woli stropową część profilu
6
czwartorzędu. O intensywnym przemyciu i przeobrażeniu osadów morenowych zlodowacenia
krakowskiego świadczy fakt, iż spotykane w wielu miejscach głazy narzutowe granitów
skandynawskich o średnicy powyżej 1 m występują na wtórnym złożu, a nawet w osadach
holoceńskich. W wielu miejscach w Łękawicy, Skrzyszowie i Szynwałdzie żwiry
fluwioglacjalne związane są z okresem recesji lodowca. Przy brzegu Karpat w Łękawicy i
Szynwałdzie gliny piaszczyste, piaski, gliny ilaste, iły i pyły przykryte są glinami
lessowatymi z ostatniego zlodowacenia północnopolskiego. W Pradolinie Podkarpackiej,
której dno w rejonie Ładnej i Pogórskiej Woli znajduje się 30 do 40 m powyżej dna Rynny
Podkarpackiej ze schyłku zlodowacenia krakowskiego pochodzą pola wydmowe, małe
jeziorka wytopiskowe lub deflacyjne. Zachowane do czasów współczesnych wydmy w
Ładnej i Pogórskiej Woli podlegały przekształceniom w holocenie. Osady holoceńskie –
grube żwiry, miejscami zaglinione, piaski i gliny namuliste pochodzenia lessowego budują
terasę rędzinną w dolinie Wątoka i jego dopływów oraz rzeki Czarnej. Niższą terasę
zalewową 1,0 do 1,5 m ponad dna cieków budują żwiry, piaski, iły i gliny. Południowa część
gminy różni się od części północnej i środkowej nie tylko wysokością bezwzględną, ale i
krajobrazem. Występują tu grzbiety wyniesione do około 400 m n.p.m. Doliny są węższe, a
stoki bardziej strome. Materiał skalny stanowią tu bardziej twarde piaskowce i łupki.
Największe deniwelacje terenu występują w południowej części gminy (Łękawica,
Szynwałd), średnio 50 – 100 m. W tej części gminy występuje najwyższy punkt, który
usytuowany jest na rzędnej 395,5 m n.p.m. Natomiast najniższy punkt znajduje się w dolinie
potoku Wątok i posiada wysokość 207,0 m n.p.m. Deniwelacje terenu w północnej części
gminy (Ładna, Pogórska Wola) utrzymują się w przedziale 10 – 20 m.
1.2.4. Charakterystyka geologiczna
Obszar gminy Skrzyszów od północy położony jest na granicy Zapadliska Przedkarpackiego,
wypełnionego miocenem autochtonicznym od południa obejmuje część płaszczowiny
skolskiej i śląskiej.
Zapadlisko Przedkarpackie tworzyło się w miocenie. Starszy basen przedgórski został później
przykryty nasunięciem Karpat. W tortonie zaczął się tworzyć nowy, bardziej zewnętrzny
basen, który uległ pogłębieniu po dolnym tortonie i później sarmacie. Zapadlisko o przekroju
asymetrycznym posiada łagodny skłon północny (schodowy) i stromy południowy.
Poszczególne bloki w obrębie Zapadliska uległy zróżnicowanym ruchom. Świadczą o tym
zmiany miąższości osadów miocenu i pionowe przesunięcia poziomów przewodnich. Cechą
charakterystyczną tej tektoniki jest inwersja w stosunku do starszych struktur tektonicznych,
dawne zręby były w miocenie obniżane, natomiast rowy podnoszone. Morze wkroczyło na
obszar Zapadliska o zróżnicowanej erozyjnej rzeźbie dna. Morza mioceńskie wkroczyły od
wschodu i wycofały się w tym kierunku. W strefie przybrzeżnej składane były głównie osady
piaszczyste i wapienne, dalej od brzegu iły. Osady gipsów i soli związane ze spłycaniem
basenu u schyłku dolnego tortonu leżą dzisiaj na różnej głębokości. Wiąże się to z
pogłębieniem, nasuwaniem Karpat i przesuwaniem osi Karpat w kierunku północnowschodnim. Obok tego zaznacza się generalnie pogłębienie części wschodniej Zapadliska.
Gdy więc miąższość osadów dolnego tortonu maleje ku wschodowi, to ilasto-piaszczyste
osady tortonu górnego osiągają największe miąższości w rejonie Tarnowa i Pilzna. Bliżej gór
u wylotów powstających dolin karpackich zaznacza się zwłaszcza w tortonie górnym
wyraźnie spiaszczenie osadów. Morze opuściło opisywany obszar u schyłku dolnego sarmatu.
Utwory mioceńskie wskutek zamaskowania przez nanoszone utwory czwartorzędowe,
odsłonięte są w niewielu punktach, co w wysokim stopniu utrudnia dokładne określenie
wzajemnego stosunku wydzielonych poziomów. Bezpośrednio młodszymi osadami, które
7
leżą na utworach mioceńskich lub wypełniają głębsze rynny erozyjne są grube żwiry
karpackie. Starsze osady czwartorzędowe związane ze zlodowaceniem krakowskim leżą na
wysoczyznach międzydolinowych, zbudowanych z utworów miocenu. Młodsze serie
wypełniają głębokie rynny, schodzące 10 – 20 m niżej współczesnych koryt. Najstarszymi
osadami czwartorzędowymi są utwory morenowe zlodowacenia krakowskiego. Należą do
nich gliny, piaski oraz głazy narzutowe. Najmłodsze utwory występują jedynie wzdłuż
cieków powierzchniowych, powstałe one w wyniku akumulacyjnej działalności rzek.
Gliny morenowe występujące w postaci siwych, popielatych, popielato-szarych i brunatnożółtych glin przykryte są przeważnie przez piaski i żwiry.
Piaski morenowe w formie pierwotnej występują tylko w obszarach zajętych przez glinę
morenową. Najczęściej uległy one spłukaniu w obszary niżej położone i przeróbce przez
wody lodowcowe. Serię osadów morenowych najstarszego zlodowacenia kończą głazy
narzutowe. Nad nimi występują osady fluwioglacjalne z okresu recesji. W miejscach
energicznej działalności wód oprócz całkowitego zniszczenia i rozmycia materiału
morenowego powymywane zostały większe doły i wgłębienia w podłożu mioceńskim. Osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piaski i żwirowiska zostały złożone wprost na miocenie
w sposób wyrównujący wklęsłe formy morfologiczne. Nad osadami morenowymi i
fluwioglacjalnymi występują osady lessowe i jego odpowiednik wiekowy na podgórzu
usypany z szeroko rozprzestrzenionych piasków fluwioglacjalnych – wydm, których kierunki
ułożenia są różne. Na południe od Zapadliska ciągnie się grupa brzeżna fałdów i nasunięć.
Jest to wąska strefa, w której na spokojnie leżące utwory miocenu autochtonicznego nasuwają
się osady miocenu często sfałdowane z utworami fliszowymi. Sfałdowane utwory tortonu
dolnego i górnego nasunięte na miocen autochtoniczny występują na wschód od Tarnowa. W
tym rejonie torton zawierający w dolnej części utwory gipsonośne jest sfałdowany. Na niego
nasuwają się od południa utwory fliszowe otulane warstwami gipso i solonośnymi,
warstwami chodenickimi i grabowieckimi. Utwory fliszowe tworzą wsad wśród tortonu w
postaci wyspy. Torton otulający jądro fliszowe wyspy sfałdowany i wraz z fliszem tworzy
dwa siodła obalone na dwa fałdy.
Płaszczowina skolska – nazwą ta określa się masy skalne, ciągnące się od brzegu Karpat ku
południowi i nasunięte na fliszowo-mioceńskie fałdy. Skład stratygraficzny płaszczowiny
charakteryzuje łupkowy rozwój niższych ogniw kredy, obecność margli krzemionkowych i
warstw inoceramowych, łupkowy rozwój eocenu, obecność piaskowców kliwskich w
warstwach menilitowych i niezbyt duża miąższość warstw krośnieńskich, pozbawionych na
ogół grubszych wtrąceń piaskowców. Płaszczowina skolska zanurza się pod płaszczowinę
śląską i szybko się pod nią wklinowuje.
Płaszczowina podśląska – pojawia się w postaci okien tektonicznych spod płaszczowiny
śląskiej między Pilznem a Tarnowem. Zajmuje niewielki obszar. Budują ją warstwy
grodziskie i margle węglowieckie otoczone kredą dolną jednostki śląskiej.
Płaszczowina śląska – wykazuje znaczne różnice w budowie. Na wschód od Dunajca rozwija
się coraz silniej budowa fałdowa. Charakterystycznymi dla tej części płaszczowiny są dwie
strefy: strefa brzeżna stosunkowo wąska i złuskowana, zbudowana ze starszych ogniw kredy i
strefa fałdów wewnętrznych.
Osady czwartorzędowe w Karpatach występują przede wszystkim w dolinach rzek.
8
1.3. Metodyka tworzenia programu
Zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo ochrony środowiska” i „Wytycznymi do
sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” przy
opracowywaniu aktualizacji programu przeprowadzono szereg konsultacji z
przedstawicielami zakładów pracy oraz instytucji włączonych w zagadnienie ochrony
środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Projekt Programu został opracowany w konsultacji z wieloma instytucjami i zaopiniowany
zostanie przez odpowiednie Komisje Rady Gminy oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.
Końcowym etapem proceduralnym kończącym pracę nad Programem będzie przyjęcie
Programu przez Radę Gminy Skrzyszów w formie uchwały.
1.4. Struktura i zawartość Programu Ochrony Środowiska
Niniejszy Gminny Program ochrony środowiska stanowi podstawę działań Samorządu Gminy
Skrzyszów w zakresie polityki ekologicznej.
Program uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne,
przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy, określa priorytetowe
działania ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych.
W programie zawarto
strategię wdrożeniową na lata 2008-2011 oraz politykę
długoterminową do roku 2015.
Opracowano go zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności z art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2008r. Nr
25, poz. 150).
Struktura gminnego programu ochrony środowiska nawiązuje do struktury „Polityki
ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”,
a więc obejmuje następujące zagadnienia:
- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszanie materiałochłonności,
energochłonności i wodochłonności gospodarki, ochrona gleb, racjonalna eksploatacja
lasów, ochrona zasobów kopalin);
- poprawa jakości środowiska (ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarowanie
odpadami, hałas, pola elektromagnetyczne, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne,
poważne awarie, ochrona przyrody i bioróżnorodności);
- narzędzia i instrumenty realizacji programu (wzmocnienie instytucjonalne, ramy
prawa – w zakresie prawa lokalnego i decyzji organów samorządowych, planowanie
przestrzenne, powiązania formalne i merytoryczne z analogicznym programem
niższego i wyższego szczebla administracyjnego w celu zapewnienia regionalnej
spójności programów, mechanizmy finansowania ochrony środowiska, dostęp do
informacji i udział społeczeństwa);
- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu (terminy realizacji, wielkość
nakładów i źródła finansowania, jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie);
- kontrola realizacji programu (procedury kontroli, mierniki realizacji programu,
procedury weryfikacji programu).
W pracach nad Programem wykorzystano również :
 "Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym", które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa
w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów
9

zapisy Prawa Ochrony Środowiska (Art.14 ust.2, art. 18 ust.2) wskazujące, że program
ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata a organ wykonawczy gminy zobowiązany jest
do sporządzania co 2 lata raportów z wykonania Programu i przedstawiania ich Radzie
Gminy.
„Program ochrony środowiska dla Gminy Skrzyszów” zawiera następujące rozdziały:
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Wstęp, charakterystykę ogólną gminy, metodykę tworzenia programu,
Założenia wyjściowe Programu ujmujące uwarunkowania Programu
i najważniejsze problemy wymagające rozwiązania do roku 2015,
Strategia ochrony środowiska do roku 2015 ujmująca nadrzędny cel
Programu oraz cele ekologiczne i kierunki działań do roku 2015 w zakresie:
1)
rozwoju społeczno-gospodarczego w integracji z ochroną
środowiska ( osadnictwo, rolnictwo, turystyka, transport i przemysł),
2)
jakości wód i stosunków wodnych,
3)
dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów
przyrody ( przyroda i krajobraz, lasy, gleba, zasoby kopalin),
4)
powietrza atmosferycznego,
5)
hałasu,
6)
pół elektromagnetycznych,
7)
awarii przemysłowych,
8)
edukacji ekologicznej.
Powyższe zagadnienia zostały poprzedzone opisem stanu wyjściowego.
Plan operacyjny na lata 2008-2011 i jego finansowanie: priorytety ekologiczne
do 2011 roku wraz z listą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w
latach 2008-2011, kosztami i źródłami finansowania,
Instrumenty ochrony środowiska, prawne, strukturalne, finansowe, społeczne,
Monitoring realizacji Programu wraz z harmonogramem procesu
wdrażania oraz najważniejszych działań w ramach zarządzania środowiskiem,
Streszczenie Programu w języku niespecjalistycznym.
Zawartość dokumentu „ Program Ochrony Środowiska Gminy Skrzyszów” wynika z założeń
dokumentu pt. “Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2011 – 2014” i jednocześnie pozostaje w ścisłej relacji z Programem
Ochrony Środowiska Powiatu Tarnowskiego, Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Tarnowskiego, Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skrzyszów na
lata 1999-2015 i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Skrzyszów. Z dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społecznogospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko.
10
2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
Ustawa Prawo ochrony środowiska stawia wymagania zarówno w odniesieniu do polityki
ekologicznej państwa, jak i programów ochrony środowiska przygotowywanych dla potrzeb
województw, powiatów i gmin.
Główne funkcje Programu to :
 realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie gminy,
 strategiczne zarządzanie Gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
odpadami,
 wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju,
 przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu
poszczególnych komponentów środowiska,
 przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich
rozwiązania w określonym czasie,
 organizacja systemu informacji o stanie środowiska Gminy i działaniach
zmierzających do jego poprawy.
Stąd Program Ochrony Środowiska dla gminy Skrzyszów na lata 2008-11 z perspektywą na
lata 2012-15 zawiera:
 cele ekologiczne,
 priorytety ekologiczne,
 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
 określenie środków niezbędnych do sfinansowania założonych celów, w tym
mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.
Zawarte w nim cele ekologiczne i zadania realizacyjne pozwolą zapewnić odpowiednie
warunki życia mieszkańców przy zakładanym rozwoju gospodarczo-społecznym.
2.1. Zasady polityki ekologicznej
Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami, na których oparta jest również strategia
ochrony środowiska Gminy Skrzyszów, podobnie jak powiatu tarnowskiego i województwa
małopolskiego. Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju1 jako nadrzędnej uwzględniono
szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:
Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:
 zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych
dostępnych technik (BAT),
 recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody
i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast
ich składowania,
 zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),
1 Zrównoważony rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych, nie ograniczając możliwości realizacji potrzeb
przyszłych pokoleń.
11

wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji
i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie,
wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji
i Responsible Care itp.
Zasadę likwidacji aktualnych problemów. Wśród ważnych problemów w skali gminy należy
wymienić: zanieczyszczenie wód powierzchniowych (rolnicze zanieczyszczenia obszarowe,
ścieki komunalne i przemysłowe), gospodarka odpadami, emisja niska, tereny zdewastowane,
osuwiska. W odniesieniu do zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska nadal będzie
stosowana zasada "zanieczyszczający płaci” odnosząca się do odpowiedzialności za skutki
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny
wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają
możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.
Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości tj. integracji z
politykami sektorowymi polityki ekologicznej, oznaczającą uwzględnienie w politykach
sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.
Zasadę oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych. Zasoby naturalne są najważniejszą
zmienną w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Istotne jest oszczędne korzystanie z
zasobów nieodnawialnych, ale duże znaczenie ma także oszczędne korzystanie z zasobów
odnawialnych (drewno, czysta woda i czysta gleba). W tym zakresie szczególne miejsce
zajmuje edukacja ekologiczna mieszkańców i przekazywanie informacji nt. oszczędnego
korzystania z zasobów naturalnych.
Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny
osiągniętych wyników a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę
uzyskanego efektu.
Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z zapisami ustawy –
Prawo ochrony środowiska.
2.2. Uwarunkowania zewnętrzne Programu
2.2. 1. Uwarunkowania polityki ekologicznej państwa
Polityka ekologiczna stanowi element harmonizowania rozwoju kraju poprzez równoważenie
celów ochrony środowiska z celami gospodarczymi i społecznymi.
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury
społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
2.2.2. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tarnowskiego
Rada Powiatu Uchwałą XIII/116/08 w dniu 26 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę Nr
XIV/153/2000 z dnia 8 maja 2000r. przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Tarnowskiego.
Rozwój powiatu jest postrzegany jako trwały, harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny.
Jego charakter strategiczny wyraża się również w trosce o wszechstronny duchowy i
materialny rozwój mieszkańców. Wzrost gospodarczy powiatu uwarunkowany jest
inwestycjami zwiększającymi podaż miejsc pracy, a te z kolei rozwojem szeroko rozumianej
infrastruktury technicznej, podnoszeniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz
przedsiębiorczości mieszkańców.
12
Cele zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Skrzyszów nawiązują do
obszarów kluczowych i celów strategicznych sformułowanych na poziomie powiatu.
W "Programie Ochrony Środowiska Gminy Skrzyszów " wykorzystano przede wszystkim
zapisy strategii ujęte w obszarach kluczowych : III – atrakcyjność powiatu dla mieszkańców i
przyjezdnych oraz V- ochrona środowiska naturalnego, które przedstawiono w poniższej
tabeli.
Obszar kluczowy III
CEL GŁÓWNY - ATRAKCYJNOŚĆ POWIATU DLA MIESZKAŃCÓW
Cel cząstkowy 2
W pełni zabezpieczyć teren powiatu przed
skutkami powodzi i innych żywiołów
Cel cząstkowy 3
Zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego
wszystkim uczestnikom
Obszar kluczowy V
Zadanie III.1.2.1.
Realizować budowę systemu małej retencji z
wykorzystaniem istniejących opracowań, w
szczególności rozpoczętych zadań w
Janowicach, Joninach i Skrzyszowie i regulacja
cieków wodnych
Zadanie III.1.2.4.
Stworzyć system wczesnego ostrzegania, plany
ewakuacyjne i ratownicze. Zabezpieczenie
logistyczne i ratownicze poprzez doposażenie
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
w pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze,
łodzie płaskodenne i silniki zaburtowe
Zadanie III.1.2.7.
Modernizować obwałowania
przeciwpowodziowe, regulować rzeki i potoki
na terenie Powiatu Tarnowskiego
Zadanie III.1.2.8.
Rozbudować monitoring przeciwpowodziowy na
terenie powiatu tarnowskiego
Zadanie III.1.3.3.
Usuwać skutki osuwisk w ciągach dróg na
terenie Powiatu Tarnowskiego
CEL GŁÓWNY 1 : OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NTURALNYCH
Cel cząstkowy Nr 1
Ograniczenie ilości zanieczyszczeń
przedostających się do powietrza, wód i gleb
Zadanie V. 1 1 1 :
Cyklicznie wykonywać powiatowy raport o
stanie środowiska i zagrożeniach,
Zadanie V.1 1 1 2
Wdrożyć Powiatowy Program Ochrony
Środowiska i monitorować jego realizację
Cel cząstkowy Nr 2
100% ścieków i odpadów przemysłowych
podlega unieszkodliwieniu lub
zagospodarowaniu
Cel cząstkowy Nr 3
100% odpadów niebezpiecznych, w tym
Zadanie V.1.3.1.
Przeprowadzić usuwanie odpadów
zawierających azbest
13
szpitalnych, podlega unieszkodliwieniu
Cel cząstkowy Nr 4
Zadanie V.1.4.1.
Przygotować i zrealizować projekt
„Uporządkowanie gospodarki wodno –
100% ścieków z gospodarstw domowych
ściekowej
posiadających dostęp do wodociągów podlega
zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty
oczyszczeniu
Dunajec” ze środków Funduszu Spójności
Zadanie V.1.5.1.
Cel cząstkowy Nr 5
Opracować powiatowy plan gospodarki
odpadami komunalnymi i monitorować jego
Deponować na składowiskach nie więcej niż
realizację
56% odpadów.
Zadanie V.1.5.2.
Osiągnąć zakładane mierniki odzysku i
recyclingu: papier 55% , szkło 50 % , tworzywa Wybudować ponadgminny zakład utylizacji
odpadów
sztuczne 56% metal 50%
Zadanie V.1.5.3.
Wdrożyć system zbierania odpadów
wielkogabarytowych
Zadanie V.1.5.3.
Prowadzić z Tarnowskimi Wodociągami
wspólną gospodarkę osadami ściekowymi
Cel cząstkowy Nr 6
Zapewnić możliwość utylizacji padłych zwierząt
CEL GŁÓWNY 2: EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW
NATURALNYCH
Cel cząstkowy Nr 1
Zadanie V.2.1.1.
Wybudować pilotażowy Zakład Geotermalny
Zbadać możliwości ekonomicznego
wykorzystania zasobów wód geotermalnych do
ciepłownictwa, rolnictwa, rekreacji, balneologii
przy wykorzystaniu istniejących dubletów
otworów wiertniczych
Zadanie V.2.2.1.
Cel cząstkowy Nr 2
Kontrolować potencjalne źródła zanieczyszczeń
wód podziemnych
Chronić zasoby wód podziemnych
Cel cząstkowy Nr 3
Zadanie V.2.3.1.
Udokumentować zasoby złóż surowców
mineralnych
Zagospodarować istniejące surowce mineralne,
Zadanie V.2.3.2.
w tym wody mineralne
Prowadzić promocję w celu gospodarczego
wykorzystania istniejących złóż surowców
mineralnych
Zadanie V.2.4.1.
Cel cząstkowy Nr 4
Przygotować powiatowy program eliminacji
niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej
Zmniejszenie emisji gazów i pyłów poprzez
oraz sporządzić wniosek o finansowanie do
zmianę nośników energii
WFOŚiGW (montaż finansowy)
Zadanie V.2.4.2.
Przygotować i wdrożyć program pomocy
organizacyjnej w pozyskaniu środków na cele
termorenowacyjne i likwidację niskiej emisji dla
14
zainteresowanych podmiotów. Aktywnie
wyszukać te podmioty
Zadanie V.2.5.1.
Cel cząstkowy Nr 5
Rozbudować i wdrożyć program
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii „Uporządkowanie gospodarki cieplnej w
obiektach Powiatu Tarnowskiego z
wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”
Zadanie V.2.5.2
Prowadzić stałe działania mające na celu
maksymalne wykorzystanie alternatywnych
źródeł energii.
2.2.3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnowskiego
Nadrzędnym, długoterminowym celem Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Tarnowskiego jest „Racjonalne zagospodarowanie przestrzenne powiatu tarnowskiego
umożliwiające postęp ekonomiczny i społeczny w harmonii z wymogami ochrony środowiska
i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”.
Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnowskiego zakłada 7 kierunków rozwojowych:
Dla osiągnięcia długoterminowego celu Programu Ochrony Środowiska w Powiecie
Tarnowskim w aspekcie jego perspektywicznego rozwoju określono działania prowadzące do
ich realizacji.
Kierunki rozwojowe powiatu
Kierunki strategiczne
1. Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w
zakresie
jakości
powietrza
oraz sukcesywna redukcja emisji substancji
zanieczyszczających powietrze,
zwłaszcza
emisji niskiej i komunikacyjnej.


2. Zmniejszenie
uciążliwości
hałasu
mieszkańców powodujących hałas.

dla



3. Przywrócenie
wysokiej
jakości
wód
powierzchniowych, ochrona jakości wód
podziemnych
oraz
nacjonalizacja
ich
wykorzystania, stworzenie systemu stref
ochronnych ujęć wodnych.



4. Ochrona zasobów złóż przez ich racjonalne
wykorzystanie.





5. Minimalizacja ilości powstających odpadów
oraz wprowadzenie zgodnego z normami
europejskimi systemu ich odzysku i
unieszkodliwiania.

optymalizacja gospodarki cieplnej,
ograniczenie emisji ze źródeł
komunikacyjnych,
czysta produkcja,
promowanie właściwych zachowań
społeczeństwa.
eliminacja czynności powodujących
hałas,
stosowanie środków zmniejszających
hałas oraz zapobiegających jego
przenikaniu
do
środowiska.
ochrona wód powierzchniowych,
ochrona wód podziemnych,
zlewniowy
system
zarządzania
gospodarką wodną,
ochrona przeciwpowodziowa i mała
retencja.
ochrona złóż,
ochrona
obszarów
perspektywicznych,
ochrona wód mineralnych,
problemy
rekultywacji
poeksploatacyjnej.
właściwa rejestracja odpadów u
źródła ich powstawania, w miejscach
zagospodarowania
i
unieszkodliwiania,
15


6. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej.
7. Ścisły nadzór nad jednostkami będącymi
potencjalnymi
sprawcami
awarii
przemysłowych oraz wyłączenie transportu
substancji niebezpiecznych poza obręb miasta.





stworzenie efektywnego systemu
recyklingu,
minimalizacja
powstawania
–
maksymalizacja wykorzystania
integracja aspektów ekologicznych z
planowaniem przestrzennym,
ochrona dzikich zwierząt,
gospodarka leśna.
kontrola podmiotów gospodarczych,
których
działalność
może
powodować awarię przemysłową,
badanie przyczyn powstawania oraz
sposobów likwidacji skutków awarii
przemysłowych.
2.3. Uwarunkowania wewnętrzne Programu
2.3.1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skrzyszów na lata 20072013 roku
Dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie rozwoju społecznogospodarczego w gminie jest „Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy
Skrzyszów na lata 2007 – 2013”, przyjętym do realizacji uchwałą Rady Gminy Skrzyszów Nr
VI/46/07 z dnia 25 czerwca 2007r.
Prognozowanie wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko jest konieczne. Bez
znajomości przyszłościowych tendencji rozwojowych gospodarki i wynikającej stąd presji na
środowisko, można przeznaczać środki finansowe na inwestycje proekologiczne, które w
dalszej perspektywie czasowej mogą okazać się chybione.
Misję Gminy Skrzyszów w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skrzyszów
z 2007r. zdefiniowano:
Poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości i
rolnictwa oraz wzrost atrakcyjności turystycznej.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Skrzyszów na lata 2007-2013 w sposób
naturalny nawiązuje do celów strategicznych poprzedniego dokumentu jako jego kontynuacja,
jednocześnie dostosowując koncepcję obecnej postaci Strategii do rzeczywistych
uwarunkować gospodarczych i społecznych, obowiązujących Programów unijnych,
krajowych i regionalnych.
Obszary rozwojowe Gminy są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania
zrealizowane w zakresie infrastruktury technicznej pomogą zrealizować zadania w sferze
rolniczej, czy gospodarczej, pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska i rozwój turystyki.
Cele osiągnięte w ramach strefy społecznej i kapitału ludzkiego wpłyną na realizację celów
w obszarach infrastrukturalnych, gospodarczych.
Wytyczono 6 obszarów priorytetowych:
 rozwój rolnictwa,
 rozwój przedsiębiorczości,
 wszechstronny rozwój mieszkańców,
 rozwój infrastruktury społecznej,
16
 infrastruktura techniczna i ochrona środowiska,
 rozwój turystyki, agroturystyki oraz promocja gminy,
do których następnie zostały przypisane cele strategiczne, operacyjne i zadania.
Cel strategiczny 1. Stworzenie warunków dla pozyskania inwestorów z zewnątrz i rozwoju
przedsiębiorczości.
Cel strategiczny 2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury społecznej.
Cel strategiczny 3. Ochrona środowiska naturalnego, w tym szczególnie rozbudowa
infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Cel strategiczny 4. Rozwój rolnictwa specjalizowanego, tworzenie grup producenckich;
restrukturyzacja gospodarstw rolnych, zagospodarowanie nieużytków (zalesianie).
Cel strategiczny 5. Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz i kreowanie lobby.
Cel strategiczny 6. Rozbudowa infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku oraz sportu; rozwój
agroturystyki.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Skrzyszów w większości kwestii dotyczących
rozwoju społeczno-gospodarczego odpowiada celom przyjętym przez powiat.
2.3.2. Najważniejsze problemy ochrony środowiska
Analiza aktualnego stanu środowiska i zagrożeń pozwala na zdefiniowanie problemów, które
są najpilniejsze do rozwiązania. Są to:
- dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- działania związane z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- realizacja planu gospodarki odpadami,
- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Przedsięwzięcia zmierzające do ich rozwiązania mają priorytet w najbliższych latach ( patrz
plan operacyjny rozdz.4).
17
3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2015 ROKU.
Prawodawstwo polskie, dostosowane do wymogów unijnych, nakłada obowiązek ochrony
środowiska naturalnego zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju.
Strategia ochrony środowiska w Gminie Skrzyszów do 2015 roku jest wypadkową aktualnego
stanu środowiska, celów i kierunków zdefiniowanych w dokumencie p.t. „Strategia rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy Skrzyszów w latach 1999-2015”, i w dokumencie p.t.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów”
oraz celów i zadań wynikających z polityki ekologicznej Państwa, a także Wojewódzkiego
Programu Ochrony Środowiska, Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Tarnowskim
oraz innych dokumentów planistycznych opracowanych dla gminy i powiatu.
3.1. Nadrzędny cel "Programu ..."
Program ochrony środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki ochrony środowiska
na obszarze gminy.
Główne cele zawarte w programie to:
 zasada zrównoważonego rozwoju,
 równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: sprawiedliwości
międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej, równoważenia szans
między człowiekiem i przyrodą.
Zatem, nadrzędny cel "Programu Ochrony Środowiska Gminy Skrzyszów" w ślad za strategią
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy można sformułować następująco:
Zrównoważony rozwój gminy, w którym ochrona środowiska ma znaczący wpływ na jej przyszły
charakter i równocześnie wspiera rozwój gospodarczy i społeczny
Posiadanie "Programu ...." daje wiele korzyści dla władz gminy w sferze zarządzania
środowiskiem. Najważniejsze z nich to:
 Program może być instrumentem mobilizującym do rozwiązywania w zintegrowany
sposób problemów ochrony środowiska pojawiających się w gminie,
 Program ochrony środowiska stanowi podstawę do podejmowania decyzji
w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska
w perspektywie długoterminowej,
 Posiadanie programu ujmującego szerszą perspektywę często jest warunkiem otrzymania
środków finansowych w tym pomocowych na duże projekty inwestycyjne,
 Program powinien stać się zaczątkiem funkcjonowania nowego trwałego systemu
zarządzania środowiskiem w gminie.
3.2. Perspektywiczny rozwój gminy w kontekście ochrony środowiska
Stan środowiska naturalnego jest jednym z najistotniejszych czynników kształtujących
wizerunek danego regionu. Dokładna analiza zagrożeń środowiska wynikających z
prognozowanego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy pozwala na podjęcie działań
minimalizujących te zagrożenia, a także właściwie ukierunkować rozwoju poszczególnych
sektorów gospodarki.
18
Biorąc pod uwagę specyfikę Gminy Skrzyszów, jej funkcję w powiecie, istotne znaczenie ma
wiele zapisów programu powiatowego, a przede wszystkim te dotyczące rolnictwa, a także
transportu, przemysłu i turystyki. Analizując poszczególne dziedziny rozwoju gospodarczego
gminy przedstawiono charakterystykę stanu wyjściowego, kierunki rozwoju, główne
zagrożenia środowiska, cel ekologiczny wraz z kierunkami działań minimalizujących
zagrożenia.
3.2.1. Osadnictwo
3.2.1.1.Stan wyjściowy
Skrzyszów jest jedną z dwunastu gmin wiejskich powiatu tarnowskiego. Populacja gminy
według stanu na 31.12.2007r. wynosiła 13 258 osób co daje gęstość zaludnienia równą 153
os./km2 i jest wyższa niż średnia gęstość zaludnienia w powiecie, która wynosi 138 os./km2 .
Wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (26,2%) i produkcyjnym (60,1%) w
populacji ogółem świadczy o dużym potencjale rozwojowym Gminy. Z drugiej jednak strony
oznacza wzrost zasobów pracy, co przy braku rozwoju Gminy rzutować może na wysoki
poziom bezrobocia. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 13,7% ogółu populacji
mieszkańców. Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym wynosi w Gminie Skrzyszów 63.
Czynnikami, które są bardzo istotne z punktu widzenia demografii, kształtując liczbę
ludności, należą: przyrost naturalny i migracje.
Przyrost naturalny ludności w Gminie Skrzyszów jest dodatni, jednakże w ostatnich trzech
latach jego dynamika uległa spowolnieniu. I tak wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000
mieszkańców w Gminie Skrzyszów w 2005r. wyniósł - 5,8 a w 2007r. - 2,5.
Ruch migracyjny ludności na terenie Gminy Skrzyszów na przestrzeni ostatnich kilku lat
wykazuje tendencję wzrostową. Saldo migracji charakteryzowało się dużym
nieuporządkowaniem, jednak zawsze przyjmowało wartość dodatnią.
Więcej osób przybywa do Gminy, a mniej odpływa. Wiązać się to może z kosztami
utrzymania, które są mniejsze na wsi niż w mieście. Odpływ z kolei w dużej mierze
uwarunkowany jest m. in. wynikiem braku wystarczającej ilości miejsc pracy, mieszkań, czy
przenoszeniem się młodych osób do miasta w poszukiwaniu wyższego standardu życia.
Dominująca formę zabudowy tworzy mieszkalnictwo jednorodzinne, a także rolnicze
zagrodowe. Na terenie gminy na koniec 2007r. zlokalizowanych było 3621 gospodarstw
domowych.
W ostatnich latach następuje rozwój budownictwa jednorodzinnego, w większości na terenach
sąsiadujących z Tarnowem.
3.2.1.2.Kierunki rozwoju
Należy przypuszczać, iż kształtujące się od wielu lat tendencje w zakresie przyrostu
naturalnego w gminie nie ulegną zmianie.
Trudne do precyzyjnego przewidzenia będą natomiast zjawiska w dziedzinie migracji
ludności na pobyt stały. Zwiększenie salda dodatniego przewiduje się w związku
z przewidywanym wzrostem zainteresowania dalszym osiedlaniem się na atrakcyjnych
19
terenach gminy usytuowanych w niedalekiej odległości od Tarnowa. System osadnictwa
wiejskiego podlegać będzie zmianom w kierunku rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej wsi.
Barierę dla rozwoju osadnictwa stanowić mogą czynniki przyrodnicze leżące u podstaw
ustanawiania w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony obszarów najcenniejszych
przyrodniczo przed zainwestowaniem.
Rozwój osadnictwa będzie przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie ochrony
środowiska. Przewidywać więc należy systematyczną poprawę stanu wyposażenia w pełną
infrastrukturę techniczną, głównie w sieć kanalizacyjną, ekologiczne systemy ogrzewania.
Dzięki postępom w rozwoju infrastruktury technicznej podniesie się poziom życia
mieszkańców gminy, wzrośnie atrakcyjność gminy zarówno dla inwestorów jak
i potencjalnych nowych mieszkańców, wzrośnie także popyt na usługi turystyczne w związku
z budową obiektów rekreacyjno-sportowych.
3.2.1.3. Główne zagrożenia środowiska
Rozwój osadnictwa oprócz skutków wynikających z życia codziennego mieszkańców,
związanych z produkcją ścieków, odpadów komunalnych czy też stosowaniem
indywidualnych nie ekologicznych systemów grzewczych niesie również zagrożenie dla
wartości krajobrazowych. Przejawia się ono wkraczaniem rozwoju osadnictwa na tereny,
gdzie chroniona powinna być sfera przyrodnicza.
Główne zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju osadnictwa to:
- niska emisja,
- ścieki komunalne,
- odpady komunalne,
- degradacja walorów krajobrazowych i przyrodniczych.
3.2.1.4. Cel długoterminowy do 2015 roku
Podniesienie jakości życia mieszkańców z zachowaniem ładu przestrzennego
i funkcjonalnego z jednoczesną ochroną istniejących walorów kulturowo-krajobrazowych
3.2.1.5. Kierunki działań minimalizujących zagrożenia
1. konieczność zachowania zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gminy w realizowanej zabudowie przestrzennej gminy,
2. dopasowanie procesu rozwoju struktury osadniczej do aktualnych możliwości rozbudowy
infrastruktury technicznej, związanej głównie z gospodarką wodno-ściekową,
3. zmiana systemów ogrzewania poprzez wprowadzenie ekologicznych nośników energii,
4. edukacja ekologiczna mieszkańców.
3.2.2. Rolnictwo
3.2.2.1.Stan wyjściowy
Pomimo rozwoju usług i przemysłu ważną funkcją rozwoju gospodarczego gminy pozostaje
rolnictwo.
Powierzchnia użytków rolnych na terenie Gminy Skrzyszów według Banku Danych
Regionalnych GUS w 2005r. wynosiła 5 956 ha użytków rolnych, z czego 4 761 ha stanowią
20
grunty orne, 25 ha sady, 911 ha łąki, 259ha pastwiska, 1372ha lasy i grunty leśne 1295
pozostałe grunty i nieużytki.
Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy wynosi 71,4 pkt., a więc
jest nieco niższy niż w powiecie tarnowskim (78,0 pkt) ale wyższy niż dla województwa
małopolskiego (68 pkt.).
Na terenie Gminy Skrzyszów gleby pod względem przydatności rolniczej są bardzo
zróżnicowane:
 w północnej części Gminy: żytni słaby, żytni dobry, żytni bardzo słaby,
 w środkowej i południowej części Gminy: pszenny dobry, żytni bardzo dobry,
 w południowej wysokiej części Gminy: pszenny górski, zbożowy górski.
Największy udział gleb w Gminie stanowią gleby IV klasy bonitacyjnej. Wśród gruntów
ornych gleby klasy I-III stanowią 21,7%, gleby klasy IV 38,0%, gleby klasy V-VI stanowią
19,3%.
Gleby o najwyższej klasie bonitacyjnej I-III dominują w sołectwach:
 Łękawica: 87,9% użytków rolnych w klasie I-III (64,4% całej powierzchni wsi),
 Szynwałd: 44,6% użytków rolnych w klasie I-III (35,4% całej powierzchni wsi),
 Skrzyszów: 45,2% użytków rolnych w klasie I-III (34,4% całej powierzchni wsi).
Pozostałe wsie: Pogórska Wola i Ładna posiadają gleby o średniej i słabej wartości rolniczej,
należące do klas IV, V i VI:
 Pogórska Wola – 99,5% użytków rolnych w klasach IV-VI ( w tym 65,1% użytków
rolnych w klasie IV),
 Ładna – 99,9% użytków rolnych w klasach IV-VI ( w tym 65,1% użytków rolnych w
klasie IV).
Od jakości gleb występujących na terenie Gminy uzależniona jest struktura gatunkowa upraw.
W strukturze zasiewów Gminy Skrzyszów dominują zboża, ziemniaki, uprawy pastewne
i warzywa strączkowe. Średni udział zbóż w powierzchni gruntów ornych wynosi w gminie
75,9%, ziemniaków 19,3 %, rzepak 1,6%, rośliny okopowe pastewne 1,8%. Wśród zbóż
dominuje pszenica ozima, która stanowi ok. 30% upraw zbożowych.
Strukturę użytkowania gruntów przedstawiono na rycinie 1.
Rycina 1
Struktura użytkow ania gruntów w Gm inie Skrzyszów , 2005r.
15,0%
15,9%
55,2%
3,0%
10,6%
0,3%
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastw iska
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty i nieużytki
Specyfiką rolnictwa w poszczególnych sołectwach gminy była specjalizacja produkcji rolnej.
Hodowla trzody chlewnej koncentrowała się na terenie Szynwałdu, bydła w Łękawicy, drobiu
w Skrzyszowie i Pogórskiej Woli, ogrodnictwa w Skrzyszowie i Ładnej. Trudne warunki w
21
rolnictwie spowodowane transformacją gospodarki narodowej spowodowały zaniechanie tej
tradycji i otwarcie się rolników na różne dziedziny produkcji rolnej. Gmina odznacza się
wysoką produkcyjnością roślin.
Ogrodnictwo, drobiarstwo oraz hodowla trzody chlewnej pozostają nadal istotnymi gałęziami
produkcji rolnej. Wiodącymi w gminie są fermy drobiu: Ferma Litwin Ryszard w Ładnej,
Ferma Wojciech Łabno w Skrzyszowie oraz tworzące grupę producencką Fermy PP. Sas
Janusz, Sas Jerzy, Kasprzyk Eugeniusz, Kasprzyk Stanisław posiadający fermy w
Skrzyszowie oraz Pogórskiej Woli.
Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i
rozproszeniem produkcji, co ma wpływ nie tylko na kierunki i organizację produkcji rolnej,
ale również kształtuje strukturę osadnictwa.
O dużej skali rozdrobnienia świadczy fakt, że 60,7% ogólnej liczby gospodarstw mieści się
w przedziale obszarowym do 2 ha, 31,4% stanowią gospodarstwa o powierzchni 2 - 5 ha,
natomiast tylko 0,5% to gospodarstwa w przedziale 10-15 ha i jedynie 0,2% gospodarstwa
powyżej 15 ha. Około co drugie gospodarstwo ma charakter karłowaty (poniżej 2 ha), co
trzecie mieści się w przedziale od 2-5 ha, a co siedemnaste - 5-7 ha. Gospodarstwa drobne i
karłowate stanowią 92,1% ogólnej ich liczby, podczas gdy większe - powyżej 10 ha stanowią ok. 0,7%. Z takiej struktury obszarowej wynika funkcja, jaką pełnią drobne
gospodarstwa. Jest nią najczęściej wytwarzanie nie na sprzedaż. Około 30% gruntów IV-VI
klasy jest odłogowane.
Podobną strukturę użytkową gospodarstw prezentują również pozostałe Gminy powiatu
tarnowskiego.
Wśród gospodarstw indywidualnych w Gminie Skrzyszów przeważają gospodarstwa
produkujące głównie na własne potrzeby - stanowią one 34,1% ogółu gospodarstw
indywidualnych oraz produkujące wyłącznie na własne potrzeby (30,4% ogółu gospodarstw).
Gospodarstwa produkujące głównie na rynek stanowią jedynie 7,8% liczby gospodarstw.
Natomiast wśród gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha, te produkujące głównie na
rynek stanowią ok. 11,2%. Świadczy to o tym, że na sprzedaż nakierowane są w dużej mierze
gospodarstwa o większym areale.
Z dopłat unijnych korzysta ok. 85% gospodarstw o areale gruntów powyżej 1 ha.
3.2.2.2. Kierunki rozwoju
Rolnictwo w Gminie Skrzyszów w perspektywie roku 2015 będzie ważną gałęzią gospodarki.
Działania prowadzone przez Unię Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zmierzają
do rozwoju obszarów wiejskich nie tylko jako środowiska produkcji rolnej, ale również do
poprawy warunków życia i pracy jej mieszkańców, wzrostu jakości produktów rolnych oraz
zapewnienia ochrony środowiska naturalnego i zachowania równowagi krajobrazowej.
Od roku 2009 obowiązywać będą nowe wymagania w zakresie rolnictwa. Głównym
założeniem reformy jest stopniowe odejście od płacenia za produkcję, czyli stopniowa
likwidacja uzależnienia wysokości dopłat bezpośrednich wypłacanych rolnikowi od wielkości
i rodzaju produkcji, a zwłaszcza od liczby zwierząt utrzymywanych w jego gospodarstwie.
Warunkiem dalszego wspierania rolnika w formie nowej, scalonej tzw. jednolitej płatności
będzie spełnienie przez niego określonych obowiązków wynikających z unijnych i krajowych
przepisów prawnych oraz z reguł dobrej kultury rolnej zgodnej z potrzebami środowiska
naturalnego. Tę nową zależność nazwano cross-compliance, czyli zasadą wzajemnej
zgodności albo współzależności.
22
Obszarami wymagań wzajemnych zgodności są: ochrona środowiska, zdrowie ludzi i
zwierząt oraz zdrowotność roślin, dobrostan zwierząt i dobra kultura rolna.
Nieprzestrzeganie przez rolników minimalnych wymagań określonych w ramach zasady
wzajemnej zgodności będzie skutkowało sankcjami w postaci obniżenia kwot płatności, aż do
całkowitego ich pozbawienia w przypadku nieprzestrzegania ustalonych wymagań w
kolejnych latach.
Spełnienie wymogów cross-compliance będzie stanowiło również warunek otrzymania
płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku działań
rolnośrodowiskowych, gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarów „Natura 2000”, obszarów związanych
z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także zalesiania gruntów rolnych.
Obszar wymagań wzajemnych zgodności w zakresie ochrona środowiska obejmuje ochronę:
 dzikiego ptactwa oraz siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w
gospodarstwach, które zlokalizowane są na obszarach „Natura 2000”,
 ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre
substancje niebezpieczne (produkty naftowe: oleje napędowe i opałowe, benzyna,
oleje przekładniowe i inne, smary, płyny hamulcowe, środki ochrony roślin),
 właściwego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych,
 ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany pochodzenia
rolniczego, na działkach położonych na obszarach szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia azotanami
Czynnikami warunkującymi rozwój rolnictwa jest powiększanie gospodarstw rolnych m.in.
poprzez dzierżawę ziemi, zapewnienie odpowiedniej współpracy właścicieli gospodarstw,
głównie w zakresie zapewnienia zaplecza technicznego w postaci maszyn i urządzeń
rolniczych, a także organizacji rynku zbytu.
Działania prowadzące do powiększenie struktury obszarowej gospodarstw oraz
wyspecjalizowania produkcji pozwolą na wzrost dochodowości gospodarstw.
Organizowanie się rolników poprzez tworzenie grup producenckich, kółek rolniczych
powinna sprzyjać osiąganiu tego celu.
Przekształcenia strukturalne w rolnictwie powinny pociągnąć za sobą zmiany w zakresie
metod gospodarowania, celem pełnego przystosowania polskiego rolnictwa do wymagań
unijnych.
Jednym z kierunków unowocześniania rolnictwa będzie specjalizacja i rozwój przetwórstwa
rolno-spożywczego. Położenie w strefie podmiejskiej Tarnowa (a wiec duży rynek zbytu),
obecny rozwój ogrodnictwa, drobiarstwa, pszczelarstwa, hodowli trzody chlewnej stanowią
ważne atuty Gminy Skrzyszów dla jego rozwoju. Wraz ze wzrostem liczby zakładów
przetwórczych, wprowadzane będą nowoczesne, proekologiczne technologie kładące nacisk
głównie na oszczędność wody i energii. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego umożliwi
wzrost efektywności gospodarki rolnej, a zarazem przyczyni się do tworzenia nowych miejsc
pracy.
Jedną z podstaw unowocześniania rolnictwa stanowi działalność edukacyjna z zakresu
stosowania cross-compliance, czyli zasady wzajemnej zgodności albo współzależności.
W tym względzie ważna będzie działalność Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
(Oddział w Zgłobicach), mogącego pełnić rolę koordynatora działań edukacyjnych w
powiecie. Ośrodki Doradztwa Rolniczego przy odpowiednim wsparciu samorządów
lokalnych oraz władz województwa małopolskiego świadczą bieżącą merytoryczną pomoc
dla rolników w zakresie pozyskiwania dostępnych środków finansowych z UE, jak również
optymalizacji stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, rolnictwa
ekologicznego.
23
Jednocześnie konieczne będzie zachowanie w możliwie dużym stopniu specyfiki krajobrazu
polskiej wsi. Niezbędnym jest zachowanie zadrzewień i zakrzewień, oczek wodnych,
mokradeł dla ochrony struktury gleby przed erozją oraz utrzymaniem odpowiedniego
uwilgotnienia gleb.
3.2.2.3. Główne zagrożenia środowiska
Zagrożenia ze strony rolnictwa uzależnione są głównie od świadomości ekologicznej
rolników i ich przygotowania zawodowego. Za główne zagrożenia środowiska wynikające z
prowadzenia gospodarki rolnej należy uznać:
-
-
zanieczyszczenie obszarowe środowiska glebowego i wód podziemnych w wyniku
niewłaściwego stosowania nawozów sztucznych, środków ochrony roślin oraz nawozów
naturalnych,
niewłaściwe użytkowanie gruntów ułatwiające erozję wodną i wietrzną.
3.2.2.4. Cel długoterminowy do 2015 roku
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich z zachowaniem lokalnego charakteru produkcji rolnej
i wymagań ochrony środowiska
3.2.2.5. Kierunki działań minimalizujących zagrożenia
Dla zminimalizowania zagrożeń wymagać będzie intensyfikacji działań głównie w takich
kierunkach jak:
1. organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników m.in. w zakresie reguł dobrej kultury rolnej,
2. przestrzeganie przez rolników minimalnych wymagań w ramach zasady wzajemnej
zgodności,
3. zachowanie obecnej struktury krajobrazu rolniczego ( zadrzewienia, oczka wodne, tereny
podmokłe, bagna, trwałe użytki zielone).
3.2.3. Sport i turystyka
3.2.3.1. Stan wyjściowy
Gmina Skrzyszów posiada wiele czynników sprzyjających rozwojowi funkcji rekreacyjnoturystycznej. Są to walory przyrodnicze, atrakcyjny krajobraz, bardzo dogodne położenie na
tle powiązań komunikacyjnych, sieć szlaków turystycznych. Urozmaicony krajobraz terenu
gminy od lekko pofałdowanego do dynamicznego krajobrazu przedgórskiego z dolinami
potoków Wątok, Dulcza oraz ich dopływów, kompleksy leśne, bliskość Tarnowa to atuty
gminy, dla uprawiania sportu i turystyki.
Najbardziej atrakcyjnymi dla turystów rejonami gminy są okolice Pogórskiej Woli,
Szynwałdu i Łękawicy.
Północną część gminy cechują płaskie i wyrównane tereny wsi Ładna, Pogórska Wola z
wydmami piaszczystymi porosłymi lasami sosnowymi. Południowo – wschodnia część gminy
( Łękawica, Skrzyszów Górny, Szynwałd i część Pogórskiej Woli) posiada rzeźbę typową dla
przedgórzy niskich, co stwarza dogodne warunki dla turystyki pieszej i rowerowej.
24
Kompleksy leśne w północnej części gminy, atrakcyjne podgórskie tereny południowowschodniej części gminy zachęcającą turystów i miejscową ludność do aktywnego
wypoczynku na terenie gminy zwłaszcza latem.
Przez teren gminy Skrzyszów przebiegają szlaki turystyczne :
 Szlak niebieski długość trasy 21 km z Tarnowa przez górę Świętego Marcina, Zawadę,
Łękawicę do Tuchowa,
 Szlak zielony długość trasy 7,5 km ze Skrzyszowa przez las Kruk, Górę Św. Marcina,
Tarnowiec,
 Szlak żółty długość trasy 16 km; Tarnów (ul. Tuchowska) – Zawada ( Góra św. Marcina),
Piotrkowice, Pleśna,
 Szlak czerwony długość trasy 58 km ; okrężny wokół Tarnowa przez Krzyż, Klikową,
Białą, Zbylitowską Górę, Zgłobice, Świebodzin, Porębę Radlną, Łękawicę, Skrzyszów,
Pogórską Wolę, Wolę Rzędzińską do Tarnowa. Szlakiem czerwonym od 20-tu lat dwa
razy do roku pielgrzymuje Grupa Różańcowa. Pielgrzymki te z uwagi na tradycję wpisały
się na trwałe w pejzaż Gminy Skrzyszów.
Oznakowany został również szlak rowerowy ze Skrzyszowa do Trzemesnej długości 27 km,
który przebiega przez ciekawe widowiskowo tereny leśno-pagórkowatego krajobrazu
Skrzyszowa, Łękawicy i Szynwałdu.
Ponadto, atrakcyjność turystyczną podnoszą liczne obiekty i zespoły zabytkowe do których
należą:
 W Skrzyszowie: drewniany kościół parafialny p.w. w. Stanisława wybudowany w roku
1517 z fundacji Jana Tarnowskiego z XV wieczną ikoną bizantyjską przedstawiająca
Matkę Boską, rzeźbą św. Barbary oraz XVI –wiecznymi stallami, plebania, dworek, dwie
kapliczki, 10 zagród,
 W Pogórskiej Woli: kościół parafialny p.w. św. Józefa zbudowany w roku 1778r. jako
przydworska kaplica, przez Mikołaja i Józefa Siedleckich w Pogórskiej Woli, dzwonnica,
osiem zagród, cmentarz parafialny założony w II połowie XIX w.,
 W Szynwałdzie: kościół parafialny NMP Szkaplerznej z roku 1911-18 , dom zakonny SS
Służebniczek NMP, pięć kapliczek, 18 zagród, cmentarz parafialny założony w II połowie
XIX w.,
 W Łękawicy: Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja z roku 1906-1909, dzwonnica, dwie
kapliczki, plebania, 18 zagród, cmentarz parafialny założony w II połowie XIX w.
Na terenie Gminy Skrzyszów działa pięć klubów sportowych:
1. Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy - Skrzyszów,
2. Klub Sportowy POGORIA,
3.Katolicki Klub Sportowy Akcji Katolickiej w Skrzyszowie, Skrzyszów 2
4.Ludowy Klub Sportowy „Ładna” w Ładnej
5.Ludowy Klub Sportowy w Szynwałdzie.
Kluby działają na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu skupiając seniorów, juniorów,
trampkarzy. W/w klubach działają sekcje : piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki,
tenisa stołowego i kulturystyki. Kluby aktywizują i integrują społeczność lokalną, organizują
turnieje, rajdy rowerowe, obozy sportowe, spotkania opłatkowe, dyskoteki.
Chlubą Gminy jest pełnowymiarowa hala sportowa zlokalizowana w Szkole Podstawowej Nr
1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, gdzie organizowane są turnieje, mecze i imprezy sportowe o
zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, planowany do realizacji jest pełnowymiarowy
basen sportowy.
Zgodnie ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gmina realizuje obiekty sportowe na
terenie byłego gospodarstwa rybackiego. W latach poprzednich zrealizowano boisko
25
sportowe klubu „Skrzyszowia” w Skrzyszowie. W roku bieżącym w ramach projektu
„ORLIK” wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej,
siatkowej, koszykówki, tenisa oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
3.2.3.2. Kierunki rozwoju
Sport i turystyka mogą pełnić rolę instrumentu wspomagającego przemiany społecznogospodarcze i awans ekonomiczny terenów wiejskich.
Generowanie dochodów przez branżę turystyczną wpływa na podniesienie poziomu jakości
życia mieszkańców, ograniczenie bezrobocia dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwój
przedsiębiorczości i rolnictwa.
Konieczne będą dalsze działania inwestycyjne i organizacyjne oraz pełniejsze niż dotychczas
wykorzystanie zasobów naturalnego środowiska w zgodzie z wymogami ochrony przyrody.
Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej winien uwzględniać zróżnicowanie społeczne
pod względem zainteresowań, wieku, zamożności.
W strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Skrzyszów zapisano szereg działań
inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury, które zamierza podjąć gmina w celu
aktywizacji i rozwoju gminy. Są to zadania:
 Budowa basenów geotermalnych i sanatorium wraz z infrastrukturą w Łękawicy i
Skrzyszowie,
 Budowa Kompleksu Rekreacyjno-Sportowo-Rehabilitacyjnego, w skład którego
wchodzić będzie:
- Ośrodek Rehabilitacyjny (umowa z NFZ) z hippoterapią,
- Sale zajęć pozalekcyjnych,
- Baseny: kryty i odkryty,
- Boisko sportowe z zapleczem, oświetleniem i trybunami częściowo zadaszonymi,
- Kręgielnia,
- Korty tenisowe,
- Pole namiotowe.
 Zapewnienie bazy noclegowej i gastronomicznej poprzez utworzenie centrum
Hotelowego (z wykorzystaniem szkoły).
Zamierzeniem, które przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu gminy pod kątem turystyki
weekendowej może być realizacja zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń, która już weszła
w fazę realizacji. Utworzenie ośrodka sportów wodnych na bazie tego zbiornika w bliskiej
odległości od Tarnowa jest ważnym atutem dla osób korzystających z masowej komunikacji.
Planowane zarybianie potoku Wątoczek, o nie zanieczyszczonych wodach w atrakcyjnym
krajobrazie, stanowić może atrakcyjną ofertę dla wędkarzy.
Niezbędne będzie wsparcie merytoryczne i organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się
lub chcących zajmować się agroturystyką. Dla uatrakcyjnienia bazy agroturystycznej
konieczne stanie się wyposażenie gospodarstw w sprzęt do uprawiania czynnych form
turystyki.
Przewidziane do realizacji urządzenie na terenie Gminy Skansenu na bazie kuźni, karczmy,
kieratowni, starych chałup może stanowić element turystycznej promocji Gminy.
Wyeksponowanie punktów krajobrazowo-widokowych gminy oraz promocja turystyczna to
kolejne ważne zadania dla rozwoju tej dziedziny gospodarki.
W tym zakresie gmina zamierza :
 Aktualizację, oznakowanie i opracowanie nowych szlaków turystycznych, tras
rowerowych, biegowych, ścieżek przyrodniczych,
26


Opracowanie szlaku rowerowego: Szynwałd Świniogóra – Pogórska Wola – Zbiornik
Retencyjny – zabytkowy Kościół w Skrzyszowie – wody geotermalne w Łękawicy,
Publikację informatora obejmującego kompleksowo wszystkie walory Gminy:
krajobrazowe, historyczne, kulturowe, inwestycyjne, turystyczne, kalendarz imprez
kulturalnych, punkty usługowe, miejsca noclegowe itp.
3.2.3.3. Główne zagrożenia środowiska
Turystyka i rekreacja przynosząca korzyści dla gminy powoduje też pewnego rodzaju
zagrożenie. Wynika to z niewłaściwych zachowań pojedynczych turystów (głównie
nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami, brak dbałości o florę) oraz
nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska w istniejących i nowobudowanych obiektach
turystyczno-rekreacyjnych :
- ingerencja w sferę przyrodniczą wbrew zasadom ochrony przyrody (m.in. dzikie
biwakowanie),
- nielegalne pozostawianie odpadów głównie w lasach,
- koncentracja pojazdów silnikowych.
3.2.3.4. Cel długoterminowy do 2015 roku
Rozwój turystyki i rekreacji optymalnie wykorzystującej uwarunkowania przyrodnicze
gminy z pełnym przestrzeganiem zasad ochrony przyrody i krajobrazu
3.2.3.5. Kierunki działań minimalizujących zagrożenia
Minimalizację zagrożeń wynikających z rozwoju turystyki i rekreacji weekendowej należy
osiągnąć poprzez:
1. kontrolę przestrzegania przez turystów zasad korzystania ze środowiska poprzez
zaangażowanie instytucji porządkowych,
2. rozbudowę zaplecza turystycznego, punktów małej gastronomii w zgodzie z ochroną
środowiska,
3. rozwój i odpowiednie oznakowanie szlaków turystycznych wraz z tworzeniem bazy
informacyjnej na ich temat,
4. doskonalenie infrastruktury drogowej, w szczególności placów parkingowych i dróg
dojazdowych do najczęściej odwiedzanych miejsc.
3.2.4. System transportowy
3.2.4.1. Stan wyjściowy
Gmina Skrzyszów posiada bardzo korzystne położenie pod względem komunikacji. Przez jej
teren przebiega droga krajowa Nr 4 E-40 o funkcji międzynarodowej relacji wschód-zachód,
której długość na terenie gminy wynosi 11,3 km. Trasa drogi przecina teren gminy tzw.
południowym obejściem Tarnowa, następnie biegnie równoleżnikowo przez wsie Ładna i
Pogórska Wola, dzieląc gminę przestrzennie i funkcjonalnie. Na terenie gminy
zlokalizowanych jest sześć dróg powiatowych o łącznej długości 35,21 km, z których
27
wszystkie posiadają powierzchnię asfaltową. Sieć dróg powiatowych łączy gminę
Skrzyszów z sąsiednimi gminami oraz powiatem dębickim. Przez teren Gminy Skrzyszów nie
przebiegają drogi wojewódzkie.
Pomiędzy mniejszymi miejscowościami istotną rolę pełnią drogi gminne.
Drogi gminne ( bez lokalnych ) posiadają nawierzchnie utwardzone a ich długość wynosi 76
km. Łączna długość tych dróg wynosi 122,51km.
Długość dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wynosi 127 km. Gmina Skrzyszów
nie posiada komunikacji kolejowej, najbliższa stacja PKP znajduje się w Tarnowie w
odległości ok. 7 km i w Woli Rzędzińskiej w odległości ok. 10 km. Jest to linia kolejowa
Tarnów – Medyka o znaczeniu międzynarodowym.
Rycina 2
Sieć drogow a na terenie Gm iny Skrzyszów
9,2%
28,7%
62,0%
drogi gminne
drogi pow iatow e
drogi krajow e
Stan techniczny dróg jest w zależności od odcinka – średni i zły. Wiele dróg na terenie Gminy
nie odpowiadają normatywom technicznym, nie spełniają wymagań konstrukcji i nawierzchni
pod ruch ciężki. Zdaniem zarządców dróg największym problemem jest brak odpowiedniej
nośności i nieodpowiednie parametry dróg.
Konieczne są więc prace inwestycyjne związane z remontem, przebudową, czy modernizacją
nawierzchni dróg. Drogi na terenie Gminy Skrzyszów wymagają remontów w zakresie
wymiany i uzupełnienia nawierzchni, poszerzeniu pasa jezdni, budowie chodników na
terenach zabudowanych.
Podstawowymi środkami transportu publicznego w powiązaniach zewnętrznych i
wewnętrznych Gminy są: autobusy PKS oraz prywatne linie mikrobusowe i autobusowe.
3.2.4.2. Kierunki rozwoju
Transport drogowy
Przewiduje się, iż w perspektywie najbliższych lat rola transportu drogowego, jako
podstawowego rodzaju transportu będzie w dalszym ciągu wzrastać. W konsekwencji
następować będzie wzrost liczby samochodów na drogach, a tym samym wzrost natężenia
ruchu.
W latach ubiegłych wykonano przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 4 z drogą
powiatową Nr 362 w Ładnej, ze środków Powiatu Tarnowskiego. Istotnym zamierzeniem w
perspektywie roku 2015 powinna być dobudowa drugiej jezdni drogi krajowej E-40 z pełnym
zabezpieczeniem przyległych terenów. Bardzo istotnymi inwestycjami w zakresie
przebudowy dróg powiatowych będzie modernizacja dróg nr 362 Wola Rzędzińska -
28
Skrzyszów, Nr 365 Łękawica- Karwodża zgodnie z wieloletnim harmonogramem planu
modernizacji dróg powiatowych przyjętym uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego.
W planach modernizacji dróg należy uwzględnić bieżące prace remontowe dróg, włącznie z
wymianą nawierzchni na wybranych odcinkach w celu zminimalizowania uciążliwości i
zagrożeń powodowanych przez braki techniczne sieci drogowej a także podwyższenie
standardu funkcjonalnego i stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej, powiatowych i
niektórych gminnych poprzez realizację chodników dla pieszych, i ścieżek rowerowych na
obszarach zabudowanych. Niezbędna jest sukcesywna modernizacja i rozbudowa sieci dróg
gminnych pomiędzy sołectwami gminy poprzez konieczne korekty przebiegów tych dróg w
planie i profilu, podwyższenie ich nośności, remonty nawierzchni ulepszonych.
W rozwoju systemu transportowego Gminy Skrzyszów na terenach o niskich klasach
bonitacyjnych pomiędzy Ładną i Pogórską Wolą przewidziano budowę lotniska.
Transport rowerowy
W planach usprawnienia tego rodzaju komunikacji należy uwzględnić zarówno korzystanie z
roweru jako klasycznego środka transportu, najczęściej przez mieszkańców gminy w życiu
codziennym i z reguły na stałym obszarze, jak i podróży rowerowych jako formy rekreacji.
Popularność transportu rowerowego rośnie, a w związku z tym władze gminy będą kładły
nacisk na tworzenie odpowiedniego zaplecza dla jego rozwoju. Uwarunkowania przyrodnicze
gminy Skrzyszów, istniejące szlaki turystyczne w tym szlaki rowerowe (Skrzyszów – Zawada
– Trzemesna – Szynwałd - Skrzyszów ), a także trasy nie oznakowane a wykorzystywane
obecnie przez rowerzystów będą to zjawisko potęgować. Istotne znaczenie powinna mieć
bliskość atrakcyjnych dla wypoczynku weekendowego terenów Gminy Skrzyszów oraz
sąsiednich gmin szczególnie położonych w południowej części powiatu tarnowskiego takich
jak Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, predysponowanych do rozwoju tras
rowerowych.
W tym zakresie istotnym zadaniem Starostwa Powiatowego w Tarnowie będzie właściwe
przygotowanie tras komunikacji rowerowej pomiędzy terenami Pogórza Ciężkowickiego,
Płaskowyżu Tarnowskiego oraz Tarnowem, umożliwiające szersze wykorzystanie roweru
przez miejscową społeczność zarówno w celach rekreacji jak i codziennego przemieszczania
się mieszkańców.
W skali Gminy Skrzyszów ważna będzie rozbudowa tras rowerowych głównie na bazie
istniejących i uczęszczanych obecnie dróg oraz chodników. W wielu przypadkach będzie się
to wiązać z przebudową profilu drogowego. Dlatego rozwój ścieżek przeznaczonych dla
rowerzystów uwarunkowany będzie względami techniczno-ekonomicznymi.
Wraz z tworzeniem ścieżek i szlaków zabezpieczane będzie odpowiednie ich oznakowanie,
organizowane też będzie zaplecze w postaci placów postojowych i tablic informacyjnych na
szlakach turystyki rowerowej.
3.2.4.3. Główne zagrożenia środowiska
Główne zagrożenia dla środowiska naturalnego powoduje transport drogowy (samochodowy)
z uwagi na popularność i rolę jaką odgrywa w komunikacji oraz przede wszystkim z uwagi na
powszechność występowania. Ułatwienie codziennego życia jakie daje możliwość
korzystania z samochodu wiąże się z ingerencją w naturalne środowisko.
Szybki wzrost liczby samochodów często nie idzie w parze z usprawnianiem bazy
transportowej, w tym głównie rozbudową sieci drogowej, reorganizacją ruchu drogowego,
zwiększaniem liczby miejsc parkingowych. Największymi uciążliwościami dla środowiska ze
strony transportu samochodowego są:
- emisja zanieczyszczeń do powietrza,
29
-
emisja hałasu,
zanieczyszczenie gleb i szaty roślinnej wzdłuż dróg,
ingerencja w krajobraz i sferę przyrodniczą.
3.2.4.4. Cel długoterminowy do 2015 roku
Stworzenie warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się ludzi
przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne
3.2.4.5. Kierunki działań minimalizujących zagrożenia
Najważniejszymi kierunkami działań w rozwoju systemu transportowego w kontekście
ograniczenia zagrożeń dla środowiska będą:
1. budowa nowych oraz poprawa stanu technicznego najbardziej wyeksploatowanych
nawierzchni dróg,
2. modernizacja dróg w kierunku dostosowania profilu do potrzeb użytkowników
(poszerzanie jezdni, budowa poboczy, chodników),
3. współpraca z sąsiednimi gminami (głównie Tarnowem, Gminą Tarnów i Ryglice ) w celu
zapewnienia ciągłości i sprawności systemu komunikacyjnego,
4. modernizacja i utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych parkingów i dróg
dojazdowych do nowo powstających obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc
atrakcyjnych turystycznie,
5. promocja i unowocześnienie transportu zbiorowego (opartego o ekologiczne środki
transportu) łącznie z poszerzaniem oferty i przygotowaniem odpowiedniego zaplecza
zachęcającego do korzystania z usług publicznych,
6. kreowanie świadomości ekologicznej mieszkańców głównie w kwestii optymalizacji
korzystania z samochodów, korzystania z roweru i transportu zbiorowego.
3.2.5. Przemysł
3.2.5.1. Stan wyjściowy
Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie Gminy Skrzyszów podlega ustawicznym
przemianom, z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
prywatnych w branży usług i małej produkcji nieprzemysłowej. Na terenie Gminy Skrzyszów
według stanu na 31.12. 2007 zanotowano 673 podmioty gospodarcze. Liczba ta stanowi 7,9%
wszystkich podmiotów z powiatu tarnowskiego.
Z ogólnej liczby firm działających na terenie Gminy Skrzyszów dominującą grupą były
podmioty prowadzone przez osoby fizyczne 85,3 %; spółki prawa handlowego i cywilne
stanowiły 7,13 % ogólnej liczby podmiotów. Spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia
stanowiły ponad 7,0% operujących podmiotów. Wśród wszystkich podmiotów, aż 96,1%
należało do sektora prywatnego, a 3,9% do sektora publicznego.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Skrzyszów
dominującą sekcją jest handel i naprawy (30,3%) –na terenie powiatu tarnowskiego (27,6%) oraz budownictwo (14,9%), na terenie powiatu tarnowskiego 16%. Przetwórstwo
przemysłowe stanowi 12%, na terenie powiatu tarnowskiego (13%). Najmniej podmiotów
gospodarczych na terenie Gminy działa w branżach usługowych: hotele i restauracje (2%),
pośrednictwo finansowe (3,6%). Na tle Powiatu Tarnowskiego, Gmina Skrzyszów prezentuje
się bardzo dobrze pod względem ilości osób fizycznych prowadzących własną działalność
30
gospodarczą - zajmuje czwarte miejsce, a wśród gmin wiejskich powiatu zajmuje drugą
lokatę.
Większe przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe zlokalizowane są wzdłuż drogi E-4.
Przemysł na terenie Gminy Skrzyszów bazuje częściowo na lokalnych zasobach
surowcowych. Umocnieniem przemysłu stała się infrastruktura komunikacyjna stworzona na
bazie dogodnego położenia Gminy Skrzyszów w regionie.
Według stanu na 31.12.2007r. na terenie Gminy Skrzyszów zatrudnionych było w gospodarce
narodowej ( bez pracujących w indywidualnym rolnictwie) 2379 osób.
Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka zakładów o znaczeniu ponadlokalnym. Wśród
najważniejszych zakładów wymienić należy:
 Hutę Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak w Ładnej,
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Regionalny Zakład
Przesyłu w Tarnowie - Działy Zaplecza, Tłocznia Gazu i Pogotowie Gazowe Sieci
Wysokoprężnej w Pogórskiej Woli,
 Wytwórnię Mas Bitumicznych w Skrzyszowie - baza Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
i Mostów w Tarnowie,
 Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli,
 Kopalnię Gazu - „Jaśniny” w Pogórskiej Woli,
 Hutę Szkła Gospodarczego Fistek Janusz w Ładnej,
 Karpacki Zakład Gazowniczy w Pogórskiej Woli,
 PPU „Dakel” w Skrzyszowie,
 Grosar Sp. z o.o. Stacja Benzynowa w Ładnej,
 Transprzęt St.J. Świdziński w Szynwałdzie.
Wymienione zakłady nie posiadają instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie
zintegrowanych pozwoleń, obejmujących wszystkie elementy środowiska (zgodnie z
Dyrektywą IPPC).
Wytwórnia Mas Bitumicznych od 1998r. produkuje masę bitumiczną w otoczarce niemieckiej
firmy WIBAU-WIRTGEN tzw. Zespole WKC. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w
Tarnowie, którego oddziałem jest Wytwórnia Mas Bitumicznych w Skrzyszowie posiada
certyfikat jakości 9001:2000 na wytwarzanie wyrobów i usług na poziomie jakościowym
spełniającym najwyższe wymagania klientów. W roku 1999 Wytwórnia Mas Bitumicznych w
Skrzyszowie została skreślona z wojewódzkiej listy zakładów uciążliwych dla środowiska.
W wyniku restrukturyzacji Karpackich Zakładów Gazownictwa w Tarnowie powstały na
terenie Bazy w Pogórskiej Woli funkcjonujące aktualnie:
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Regionalny Zakład
Przesyłu w Tarnowie - Działy Zaplecza, Tłocznia Gazu i Pogotowie Gazowe Sieci
Wysokoprężnej,
 Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o,
 Karpacki Zakład Gazowniczy.
Zakłady te zlokalizowane są na terenie byłych Karpackich Zakładów Gazownictwa, posiadają
wspólną infrastrukturę w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizację i ciepło.
Oddziaływanie zakładów na środowisko opisano w rozdziałach analizujących poszczególne
komponenty środowiska oraz przyczyny jego zanieczyszczenia.
3.2.5.2. Kierunki rozwoju przemysłu
31
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skrzyszów w perspektywie do roku
2015 obok rozwoju rolnictwa, przewiduje dalszy rozwój małych firm wytwórczych,
rzemieślniczych, handlowych i usługowych w szczególności z otoczenia rolnictwa. Obecna
polityka ekologiczna Państwa oraz konkurencja wymuszą na istniejących podmiotach
gospodarczych konieczność restrukturyzacji, stosowania technologii bezodpadowych i
małoodpadowych.
Istotne będzie podejmowanie dobrowolnych działań na rzecz środowiska jak również
upowszechnianie systemów zarządzania środowiskowego. Podejście takie jest zgodne
z polityką Unii Europejskiej, która poleca systemy zarządzania środowiskowego jako wyraz
własnej odpowiedzialności przemysłu za sprawy środowiskowe.
Korzystnym uwarunkowaniem rozwoju gospodarczego gminy są istniejące surowce
naturalne głównie gaz i piasek. Rozwój gospodarki z nią związany musi podlegać ścisłym
rygorom ochrony środowiska, jako najbardziej ingerujący w jego stan.
3.2.5.3. Główne zagrożenia środowiska
- emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
- produkcja odpadów przemysłowych,
- zubożenie walorów krajobrazowych.
3.2.5.4. Cel długoterminowy do 2015 roku
Rozwój przemysłu przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych wpływów
na zdrowie ludzi i środowisko
3.2.5.5. Kierunki działań minimalizujących zagrożenia
Główne kierunki działań mogące doprowadzić do zminimalizowania występujących obecnie
zagrożeń ze strony przemysłu to:
1. właściwe gospodarowanie terenami przemysłowymi,
2. ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
3. wprowadzanie technologii mało i bezodpadowych,
4. wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego.
Szczególnie istotna będzie działalność służb kontrolnych dotycząca zakładów przemysłowych
i ich wpływu na środowisko. Przejawiający się m.in. w ustawodawstwie wzrost znaczenia
czynników proekologicznych w kształtowaniu środowiska, wymuszać będzie na zakładach
przemysłowych nie tylko konieczność neutralizacji skutków szkodliwego oddziaływania na
otoczenie, ale przede wszystkim działalność prewencyjną zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
3.3. Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna
3.3.1. Stan wyjściowy
Kierunki edukacji ekologicznej wyznacza przyjęta w 1997 r. Narodowa Strategia Edukacji
Ekologicznej „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju”. Wskazuje ona na konieczność
włączania treści dotyczących ochrony środowiska do programów edukacji formalnej, a także
wspieranie edukacji nieformalnej. Podjęto również działania zmierzające do wdrożenia w
krajowym systemie edukacji ekologicznej wytycznych „Strategii edukacji dla
zrównoważonego rozwoju” przyjętej w 2005 r. przez kraje regionu EKG ONZ oraz
32
ogłoszonego przez UNESCO Programu „Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego
Rozwoju 2005 - 2014”, którego celem jest propagowanie dorobku Szczytu Ziemi na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju (Johannesburg 2002).
Warunkiem koniecznym i niezbędnym do realizacji celów Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Skrzyszów jest aktywność społeczeństwa i jego uczestnictwo w tym procesie.
Aktywność ta oparta jest głównie na świadomości mieszkańców w zakresie ochrony
środowiska, dlatego też tak dużą rolę odgrywa proces edukowania społeczeństwa w zakresie
ekologii. Warto podkreślić, iż znaczna część problemów środowiskowych gminy wynika
właśnie z niedostatecznej świadomości ekologicznej jego mieszkańców.
Działania podejmowane przez władze gminne i powiatowe koncentrują się głównie na
wspieraniu edukacji ekologicznej w szkołach, organizowaniu spotkań przedstawicieli
organizacji społecznych z młodzieżą szkolną i prelekcji o tematyce ekologicznej.
Bieżącą współpracę z placówkami oświatowymi i samorządami lokalnymi w zakresie
edukacji ekologicznej prowadzą nadleśnictwa.
Swój udział w działalności promocyjnej i edukacyjnej adresowanej do mieszkańców gminy
Skrzyszów, a także innych gmin powiatu i regionu mają : Zespół Parków Krajobrazowych
Pogórza Ciężkowickiego, Nadleśnictwo Gromnik oraz pozarządowe organizacje: Liga
Ochrony Przyrody oraz Polski Czerwony Krzyż. Jednostki te prowadzą poprzez swoich
przedstawicieli współpracę ze szkołami poprzez organizowanie spotkań i prelekcji oraz są
współorganizatorami imprez o tematyce ekologicznej
Edukacja ekologiczna dla sektora: rolnictwo, prowadzona jest przez Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego oddział w Zgłobicach. Ośrodek prowadzi swoją działalność poprzez
indywidualne doradztwo, szkolenia, kursy, wyjazdy studyjne, konkursy, wystawy, prezentacje
w mediach i własnych wydawnictwach.
W działalności doradczej z zakresu ochrony środowiska i ekologii zwraca szczególną uwagę
na następujące zagadnienia:
 organizację produkcji w gospodarstwie zgodnie z założeniami Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej, w sposób umożliwiający racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody oraz
zapobiegający szkodliwym wpływom na środowisko,
 podstawowe zasady produkcji roślinnej i zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym,
 przestawianie gospodarstw na ekologiczne metody produkcji,
 system kontroli produkcji w gospodarstwach i przetwórniach ekologicznych,
 ekologia w domu i zagrodzie w tym przydomowe oczyszczalnie ścieków i
zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Skrzyszów prowadzona jest przede wszystkim przez
gminne jednostki oświatowe, na wszystkich szczeblach edukacji tj. w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach.
W młodym wieku dzieci i uczniowie są szczególnie wrażliwi na przyrodę i dlatego
zachowania proekologiczne wpajane w tym okresie życia mają szczególne znaczenie w ich
rozwoju i rzutują na ich postawę, gdy będą dorosłymi obywatelami.
Cała młodzież i dzieci włączone są w akcie „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, w
indywidualne akcje sprzątania, a młodzież starsza w akcje „Sprzątanie Wątoku”.
Zainteresowaniem cieszy się również konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w
Tarnowie w zakresie zbierania baterii.
Działania z zakresu edukacji ekologicznej obejmowały:
 Realizację wynikających z podstawy programowej treści ekologicznych w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wychowanie przedszkolne, kształcenie
zintegrowane, przyroda, biologia, geografia, chemia, technika, godziny wychowawcze),
33


Realizację na lekcjach przyrody, techniki, chemii ścieżki międzyprzedmiotowej
„Edukacja ekologiczna”,
Organizacja konkursów, inscenizacji, wycieczek, wystaw, projektów indywidualnych
edukacji ekologicznej w poszczególnych szkołach.
Ciekawy projekt edukacji ekologicznej „Zieloną ścieżką” realizowany był w Szkole
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie przy współpracy z Bankiem Ochrony
Środowiska oraz MPGK Sp. Z o.o. w Tarnowie w cyklu trzyletnim. Program zawierał wiele
atrakcyjnych pozycji ekologicznych : wycieczki, wystawy, konkursy, apele, spotkania z
ciekawymi ludźmi, zbiórkę zużytych baterii, puszek aluminiowych i makulatury oraz akcje
sprzątania świata.
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie realizowany był program „Szkoła promująca
zdrowy styl życia”.
Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych zakupiono sadzonki drzew, które
młodzież wysadziła w rejonie obiektów szkolnych.
Szkoła Podstawowa w Łękawicy realizowała program edukacyjny „Czym skorupka za młodu
nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”.
W jednostkach oświatowych Gminy Skrzyszów zrealizowano:
 Konkurs literacko-plastyczny: „Moja Ziemia-Mój Świat”,
 Konkursy wiedzy o ziemi: ”Zjawiska przyrodniczo-geograficzne błękitnej planety”,
„Z ekologią za pan brat”,
 Plastyczne – „Nie wypalaj traw”, „Chrońmy nasza planetę Ziemię”, RożnowskoCiężkowicki Park Krajobrazowy”, „Las woła nas”, „Co można jeszcze ocalić”,
„Najpiękniejsze miejsca ziemi tarnowskiej”, „Jestem cząstką przyrody”, na
najpiękniejszą rzeźbę wykonana z odpadów,
 Fotograficzny, na którym prezentowano fotografie z wycieczek zorganizowanych w
tereny Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, a także terenów najbliższej okolicy,
 Gazetki o tematyce ekologicznej,
 Inscenizacje „EKO-KAPTUREK”, inscenizacje towarzyszące akcjom „Sprzątanie
Świat|, „Dzień Ziemi” Pt. „Ludzie chronią środowisko – sterta śmieci, skąd to
wszystko?”,
 Opieka nad zielenią wokół szkół,
 Wystawy zdrowej żywności i prezentacje mody ekologicznej,
 Programy selektywnej zbiórki odpadów na terenie szkół.
Wygłoszone zostały prelekcje i referaty: Dobre rady na odpady”, „Ochrona przyrody w
Polsce”, „Rola surowców wtórnych”, „Zakupy a ekologia”, „Recykling – ratunek dla Ziemi”.
W przedszkolach zagadnienia dotyczące edukacji ekologicznej realizowane były wspólnie z
treściami programowymi. Realizowano programy:
 Przyroda wokół nas”. Dzieci w kącikach przyrody gromadziły znalezione podczas
wycieczek kamyki polne, kawałki skał a także bogactwa lasu. Podczas wycieczek do
lasu dzieci nauczyły się obserwować las o każdej porze roku, a także nie hałasować,
nie zaśmiecać lasu, łamać gałęzi i zrywać bez potrzeby roślin,
 Wycieczki do gospodarstw agroturystycznych i stadniny koni,
 Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz wprowadzenie do
użycia papieru z recyklingu,
 Udział przedszkolaków w akcji „Sprzątanie świata” na terenach wokół przedszkoli.
 Konkurs wiedzy ekologicznej w Przedszkolu w Skrzyszowie uczestnicy uzyskali
odznakę „Strażnik przyrody”.
34
Edukacja na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzona jest w kierunku
dostarczania wiedzy na temat zagrożeń środowiska, budzenia szacunku dla przyrody oraz
aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz jej ochrony. Pedagodzy wykorzystują zasoby
przyrodnicze gminy do organizowania wycieczek w celu poznania np. ekosystemu łąki, lasu,
potoku .
Poprzez dzieci pedagodzy starają się dotrzeć do dorosłych mieszkańców gminy zachęcając
ich do porządkowania posesji pod kątem posiadania pojemnika na śmieci oraz zbiornika do
gromadzenia ścieków i jego systematycznego opróżniania, ukwiecania posesji. Tematyka ta
jest poruszana na zebraniach rodziców.
Uczniowie biorą udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez inne instytucje.
Np. Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Tarnowie.
Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Gromnik skoncentrowana jest na istniejących
ścieżkach dydaktycznych oraz wybranych, ciekawych przyrodniczo obiektach leśnych. Na
terenie gminy Skrzyszów są to : kompleksy leśne Kruk oraz istniejąca szkółka leśna w
Pogórskiej Woli, która wraz z zapleczem technicznym jest cennym i ciekawym obiektem
edukacyjnym na terenie Gminy Skrzyszów.
3.3.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców jest nie tylko potrzebą ale
również warunkiem zapewniającym Polsce miejsce w zjednoczonej Europie. Konieczne jest
rozwiązywanie problemów wywołanych urbanizacją, motoryzacją, nadmierną eksploatacją
zasobów środowiska przyrodniczego.
Cel długoterminowy do roku 2015 zależy nie tylko od realizacji konkretnych przedsięwzięć
inwestycyjnych, ale także od świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Wykształcenie u mieszkańców postawy przyjaznej środowisku
prowadzącej do racjonalnego gospodarowania i korzystania z zasobów środowiska naturalnego
przy zachowaniu wszelkich zasad jego ochrony
Cel ten jest zgodny z założeniami Polityki Ekologicznej Państwa (PEP), która kładzie nacisk
na włączanie i rozszerzanie współpracy, szczególnie instytucji publicznych z pozarządowymi
organizacjami ekologicznymi, jak również włączenie organizacji pozarządowych, a tym
samym społeczeństwa w procedury konsultowania ważnych dla środowiska przedsięwzięć i
decyzji.
3.3.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Realizację podanego celu zogniskowano na edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej w
formalnym systemie kształcenia i na edukacji ekologicznej dorosłych.
Edukacja ekologiczna jest jedną ze ścieżek interdyscyplinarnych. Tematyka ekologiczna
stanowi element wielu przedmiotów a jej właściwa realizacja zależy przede wszystkim od
zaangażowania nauczycieli, od ich znajomości najważniejszych problemów ekologicznych
gminy i powiatu.
Ważnym zadaniem kadry nauczycielskiej jest uwypuklenie w ramach edukacji szkolnej,
problematyki związanej z ochroną środowiska na terenie samej gminy.
35
Ważna w tym względzie jest metodyka pracy nauczyciela, stosowanie już sprawdzonych
metod i rozwijanie nowych form bezpośredniego ciągłego zaangażowania takich jak:
dyskusja panelowa, burza mózgów, projekty, seminaria. Podstawowymi wytycznymi pracy
pedagoga i nauczyciela nadal powinny być:
- kształtowanie u ucznia postawy odpowiedzialności za stan środowiska,
- zachęcanie ucznia do prowadzenia własnych obserwacji, badań i analizy środowiska,
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadaną wiedzą,
- umożliwienie dzieciom i młodzieży podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony
środowiska w ich otoczeniu.
Bardzo ważne są zajęcia terenowe oparte na bezpośrednim kontakcie ucznia z przedstawianą
problematyką dające mu możliwość utożsamienia się z problemem i uświadomienia jego
ciężaru. Takie formy edukacji pomogą wykształcić umiejętność wnikliwej obserwacji,
spostrzegawczości, kojarzenia i wyciągania wniosków.
Naturalne uwarunkowania Gminy Skrzyszów predysponują ten obszar do prowadzenia
aktywnej kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska, popartej szerokim zakresem
działań praktycznych i w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem.
Ważne w tego rodzaju kampanii jest umożliwienie młodzieży zaobserwowania zjawisk
zachodzących w relacji pomiędzy lokalną społecznością a jej naturalnym otoczeniem w życiu
codziennym, wpływ zachowań odwiedzających gminę turystów, a także zrozumienia roli
zasobów środowiska naturalnego i dóbr kultury w rozwoju gospodarczym, poznania
sposobów gospodarowania odpadami i ściekami i wykształcenia na bazie powyższych
doświadczeń postawy proekologicznej. Miejsca takie jak kompleksy leśne w rejonie
Pogórskiej Woli i Szynwałdu, liczne szlaki turystyczne, z drugiej natomiast strony tereny
dotknięte wpływem antropogenicznym, takie jak wyrobiska poeksploatacyjne, dzikie
wysypiska śmieci mogą stanowić naturalne zaplecze do wspierania edukacji teoretycznej
zajęciami w terenie, w zakresie wielu różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Ważne będzie zatem wzbudzenie zainteresowania mieszkańców stanem środowiska gminy i
możliwościami jego poprawy, a także wywołanie poczucia odpowiedzialności i
zaangażowanie w procesy decyzyjne.
Z uwagi na specyfikę gminy ważne będzie zaangażowanie w proces edukacji pozaszkolnej
takich grup zawodowych jak lokalni inwestorzy, rolnicy.
W procesie edukowania społeczeństwa należy w możliwie dużym stopniu wykorzystać środki
masowego przekazu, zwłaszcza media lokalne (głównie prasę), a także internet, ze względu
dynamicznie wzrastającą popularność i powszechność dostępu.
Jednym z podstawowych elementów polityki ekologicznej państwa jest prawo składania uwag
i wniosków w postępowaniach prowadzonych udziałem społeczeństwa. Zarówno gmina jak i
starostwo są zobowiązane do udostępniania na zasadach określonych w ustawie Prawo
Ochrony Środowiska, informacji o tymże środowisku.
Udostępnianiu podlegają informacje określone w art. 19 poś m.in.
 wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, raporty oddziaływania na środowisko,
 analizy porealizacyjne,
 wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia,
 przeglądy ekologiczne,
 dokumentacje geologiczne,
 wyniki prac studialnych i badawczych z zakresu ochrony środowiska w tym stanu
elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania, emisji oraz działań i
środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko, wpływu stanu
środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz dobra kultury, działań oraz środków w
szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,
36
planów, programów oraz analiz finansowych,
rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.
związanych
z
podejmowaniem
Kierunki działań
1. Aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia,
2. Koordynowanie i wspieranie działań edukacji ekologicznej przez samorząd gminy,
3. Promowanie przez środki masowego przekazu stylu życia i zachowań przyjaznych
środowisku,
4. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji o stanie środowiska
naturalnego.
3.4. Jakość wód i poprawa stosunków wodnych
Położenie Gminy Skrzyszów na pograniczu dwóch mikroregionów Pogórza Ciężkowickiego
i Wysoczyzny Tarnowskiej, związane z nimi zróżnicowanie morfologiczne wpływają na
złożoność procesu kształtowania stosunków wodnych.
Czynniki hydrometeorologiczne takie jak: wielkość opadów atmosferycznych, zdolności
retencyjne zlewni, warunki infiltracji, czynniki antropogeniczne takie jak: melioracja terenów,
regulacja cieków wodnych, zmiany struktury wykorzystania gruntów, w tym głównie wyrąb
lasów i zadrzewień, wielkość poboru wody, ilość wprowadzanych do wód i do ziemi
zanieczyszczeń wywierają zasadniczy wpływ na wielkość zasobów wodnych.
3.4.1. Stan wyjściowy
3.4.1.1. Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych
Część obszaru gminy Skrzyszów (Ładna, Pogórska Wola, częściowo Skrzyszów) leży
w zasięgu oddziaływania Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Rynny Podkarpackiej
zlokalizowanego pomiędzy Tarnowem a Dębicą. Rynna Podkarpacka ma uprzywilejowane
warunki hydrogeologiczne. Na przeważającym obszarze warstwa wodonośna horyzontu
czwartorzędowego izolowana jest od powierzchni płatami glin morenowych.
Charakterystyka Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Rynny Podkarpackiej rozpoznana
w oparciu o dane z wierceń geologicznych i hydrogeologicznych, sond glebowych, wierceń
penetracyjnych oraz analiz odsłonięć powierzchniowych (Opracowanie ekofizjograficzne dla
gminy Skrzyszów - dr Franciszek Pulit październik 2003r.) przedstawia się następująco:
Powierzchnia
- ok. 215 km2
Wiek utworów
- utwory czwartorzędowe
Typ ośrodka
- porowaty
Średnia głębokość ujęć
- 15 do 30 m
Wydajność eksploatacyjna
- 8 – 30 m3/h
Zasoby dyspozycyjne (szacunkowe) - 10 tys. m3/dobę
Moduł l/s/km2
- około 3
Zasoby wód podziemnych na obszarze Gminy Skrzyszów, uwarunkowane zróżnicowaniem
budowy geologicznej generalnie charakteryzują się deficytem tych wód.
Jakość wód podziemnych
37
Wody podziemne a zwłaszcza zbiornik wód podziemnych Rynny Podkarpackiej zagrożone są
zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Na terenie Gminy Skrzyszów wytwarzane są
zanieczyszczenia typowe dla środowiska wiejskiego oraz wynikające z zainwestowania
terenu tj. prowadzonej działalności gospodarczej, tras komunikacyjnych. Tak więc emisja
zanieczyszczeń pochodzi z :
 Gospodarstw domowych,
 Niewłaściwego nawożenia i środków ochrony roślin,
 Ferm hodowlanych,
Jak również :
 Obiektów działalności gospodarczej
 Stacji benzynowych
 Bazy dystrybucji paliw zlokalizowanej w pobliskiej Woli Rzędzińskiej,
 Dzikich wysypisk śmieci na terenach leśnych.
Powszechnie występujące na polskich wsiach nieszczelne szamba i gnojowniki, ścieki
bytowe odprowadzane do rowów przydrożnych zanieczyszczają wody podziemne poprzez
infiltrację zanieczyszczeń odprowadzanych z tych obiektów.
Tereny wzdłuż drogi krajowej E - 40 narażone są na zanieczyszczenia środkami chemicznymi
do zimowego utrzymania dróg, środkami antykorozyjnymi oraz materiałami pędnymi
i smarami oraz przedostaniem się ich do wód podziemnych .
W ramach prowadzonego monitoringu jakości wód podziemnych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie nie prowadzono badań jakości wód
podziemnych Rynny Podkarpackiej.
Według powołanego opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Skrzyszów klasę jakości
wód podziemnych Rynny Podkarpackiej określono jako I - II.
Jakość wód podziemnych ze studni zbiorowego zaopatrzenia w wodę szkół, ośrodków
zdrowia, spożywczych zakładów przetwórczych wykonywana jest w ramach nadzoru
zapobiegawczego przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Tarnowie. Woda z
niektórych ujęć ( Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szynwałdzie, Grosar w Ładnej,
PGNiG S.A.) jest uzdatniana w lokalnych urządzeniach do uzdatniania wody. Generalnie
woda w północnej części gminy posiada ponadnormatywne stężenia żelaza i manganu, które
są wynikiem budowy geologicznej terenu. Woda z ujęć w południowej części gminy (
Piekarnia „Starostka” i Wytwórnia Wędlin „Obal” w Łękawicy ) posiadają wodę bardzo
dobrej jakości zarówno pod względem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym, która nie
wymaga uzdatniania.
3.4.1.2. Wody powierzchniowe
Zasoby wód płynących
Uwarunkowania hydrograficzne dzielą obszar Gminy Skrzyszów na dwie zasadnicze części –
zlewnię Dunajca i Wisłoki. Zlewnia Dunajca stanowi 51,4 % a zlewnia Wisłoki 48,6%
powierzchni gminy. Zlewnie te rozdziela dział wodny II rzędu. Potoki na terenie gminy są
zasilane wodami gruntowymi, roztopowymi i deszczowymi. Obserwowane zmiany przepływu
potoków stanowią efekt sumarycznego zasilania przez wymienione rodzaje wód. Największy
udział w zasilaniu cieków na tym obszarze mają wody deszczowe ( ponad 50%) co tłumaczy
szybkie formowanie się wezbrań. Wody gruntowe stabilizujące przepływ cieków uczestniczą
tylko w 30 - 45% w odpływie, a lokalnie nawet w mniejszym stopniu.
Głównym ciekiem powierzchniowym Gminy Skrzyszów jest potok Wątok. Przepływa on
przez całą gminę (od południa, a potem skręca na zachód) przez wsie Szynwałd i Skrzyszów
38
oraz wpada do rzeki Białej w Tarnowie – prawobrzeżny dopływ Dunajca. Jest to potok
częściowo uregulowany i obwałowany. Posiada on liczne mniejsze lub większe dopływy,
wpływające do niego z południowego - zachodu lub północnego - wschodu. Jednym z
większych dopływów Wątoku jest potok Zimna Woda, który przepływa z południa w
kierunku północnym.
W 7,5 km biegu Wątok wpływa na teren Tarnowa. Zlewnia Wątoku jest mało zalesiona.
Wątok wraz z potokiem Dulcza odwadnia południowe tereny gminy położone na Przedgórzu
Pilzneńskim ( Skrzyszowskim) i na skraju Pogórza Ciężkowickiego.
Tereny położone na północ od drogi krajowej E-40 (Ładna, Pogórska Wola) odwadniane są
przez potoki Chotowski z Przemesem wraz z ich dopływami. Potoki Chotowski i Dulcza są
lewobrzeżnymi dopływami Wisłoki.
Około 19% użytków rolnych w gminie jest zmeliorowanych, zwłaszcza w północnej części na
terenie Ładnej i Pogórskiej Woli.
W tabeli 2 przedstawiono wykaz rowów melioracji podstawowej znajdujących się
w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie –
Inspektoratu Rejonowego w Tarnowie.
Tabela 2
Ewidencja rowów melioracji podstawowej na terenie Gminy Skrzyszów.
Stan na 31.12.2007r.
L.p.
Nazwa potoku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wątoczek
Wątok
Nr 5
Przemes
Chotowski
Strusinka
Razem
Uregulowany
Km
1,95
6,00
2,00
4,60
0,75
15,30
Nieuregulowany
km
6,45
13,25
2,72
22,42
Razem
6,45
15,20
6,00
2,00
7,32
0,75
37,72
Źródło: dane ewidencyjne MZMiUW w Krakowie – Rejonowego Inspektoratu w Tarnowie
Środkowy i dolny odcinek potoku Chotowskiego oraz potok Dulcza znajdujące się w zlewni
Wisłoki znajdują się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
Właściciele rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Skrzyszów są członkami
Spółki Wodnej zrzeszonej w Związku Spółek Wodnych w Dębicy. Wyszczególnienie rowów
melioracji szczegółowej na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Skrzyszów
przedstawia tabela 3.
Tabela 3
Ewidencja terenów objętych melioracją szczegółową na terenie Gminy
Skrzyszów. Stan na 31.12.2007r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Miejscowość
Rowy melioracyjne
km
Skrzyszów
6,635
Ładna
10,652
Pogórska Wola
25,097
Szynwałd
3,010
Łękawica
2,730
Razem
48,124
Źródło: dane ewidencyjne Spółki Wodnej w Skrzyszowie
Obszar
zmeliorowany
ha
308
794
701
37
61
1901
Obszar zdrenowany
Ha
283
747
585
16
43
1674
39
Jakość wód powierzchniowych płynących
Źródła zanieczyszczeń wód płynących w Gminie Skrzyszów to: zanieczyszczenia z
gospodarstw wiejskich i ferm hodowlanych, zrzuty ścieków socjalno-bytowych, spływy
obszarowe z pól zawierające substancje toksyczne ( fenole, pestycydy).
Duży udział zanieczyszczeń spływających wraz z wodami opadowymi w sposób
niezorganizowany stanowią zanieczyszczenia z gruntów ornych, użytków zielonych oraz
obszarów leśnych zawierających znaczne ilości tzw. biogenów ( związki fosforu, azotu i
potasu) z nawozów mineralnych, zwierzęcych, z rozkładu roślin po zbiorach oraz ze ścieków
socjalno-bytowych wykorzystywanych rolniczo.
Monitoring powierzchniowych wód płynących jest systemem mającym na celu pozyskiwanie,
gromadzenie i przetwarzanie danych o jakości zasobów wód powierzchniowych oraz o
przyczynach ich zanieczyszczenia.
Stan jakości wód powierzchniowych płynących określany jest przez porównanie obliczonych
stężeń charakterystycznych każdego wskaźnika zanieczyszczeń z normami określonymi dla
pięciu klas czystości wód powierzchniowych z uwzględnieniem kategorii jakości wody A1,
A2 i A3, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia:
• klasa I - wody o bardzo dobrej jakości:
a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania
sposobem właściwym dla kategorii A1,
b) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływania
antropogeniczne;
• klasa II - wody dobrej jakości:
a) spełniają w odniesieniu do większości wskaźników jakości wody wymagania określone
dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii
A2,
b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań
antropogenicznych;
• klasa III - wody zadowalającej jakości:
a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania
sposobem właściwym dla kategorii A2,
b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ
oddziaływań antropogenicznych;
• klasa IV - wody niezadowalającej jakości:
a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania
sposobem właściwym dla kategorii A3,
b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań
antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych;
• klasa V - wody złej jakości:
a) nie spełniają wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań
antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji
biologicznych.
40
Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ocena jakości wód
wykonana została według nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i
podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (D.U. Nr 32, poz. 284), które
straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Podstawę do przeprowadzenia oceny stanu wód powierzchniowych stanowią:
• wyniki badań jakości wód wykonane według zalecanych metod analiz i pomiarów
(metodyki referencyjne badań wskaźników jakości wód powierzchniowych oraz warunki
zapewnienia jakości danych),
• wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach i kategoriach jakości wód
powierzchniowych (zawarte w poszczególnych rozporządzeniach Ministra Środowiska),
• wytyczne GIOŚ w sprawie sposobu klasyfikacji stanu i prezentacji wyników jakości wód
powierzchniowych.
Ocena jakości wód powierzchniowych za rok 2007 według nowego rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20.08.2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz. 1008) zostanie wykonana na zlecenie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska przez wykonawcę zewnętrznego (przewidywany termin:
grudzień 2008 r.).
Według Raportu o stanie środowiska naturalnego w województwie małopolskim w roku 2007
na terenie Gminy Skrzyszów nie zlokalizowano żadnego punktu monitoringowego czystości
wód.
Stan wód potoku Wątok oceniono w punkcie pomiarowym w Tarnowie w km 0+200 przed
jego ujściem do Białej pod kątem eutrofizacji tj. zagrożenia zanieczyszczeniami związkami
azotu z rolnictwa.
Przez eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami
azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia
roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w
środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Eutrofizacja jest bardzo uciążliwym
i trudno odwracalnym procesem ludzkiej ingerencji w środowisko wodne.
Ocenę wód pod kątem eutrofizacji oparto o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093).
Podstawą oceny stopnia eutrofizacji są wartości średnie roczne wskaźników eutrofizacji
podanych w załączniku nr 1 w/w rozporządzenia.
Wody Wątoku wg w/w oceny były zagrożone eutrofizacją o czym zadecydowały
przekroczenia norm średniorocznych we wskaźniku:
- azot ogólny 5,1 mg/l ( wartość dopuszczalna 5 mg/l),
- azot azotanowy 3,2 mg/l ( wartość dopuszczalna 2,2 mg/l),
- azotany 14,2 mg/l ( wartość dopuszczalna 10 mg/l).
Nie jest zatem możliwe przedstawienie stopnia zanieczyszczenia Wątoku biogenami na
terenie gminy Skrzyszów, można wnioskować że udział ten jest decydujący. Jednak sytuacja
z roku na rok ulega poprawie wraz z realizacją kolejnych odcinków kanalizacji.
Analizy wód potoku Chotowskiego - odbiornika ścieków z gminnej oczyszczalni w
Pogórskiej wykonane dla potrzeb wykonania operatu wodnoprawnego w dniu 20.12.2003r.
wskazują, że o zanieczyszczeniu wód potoku zadecydował w szczególności wskaźnik : azot
ogólny, którego wartość wyniosła 32,03 mg/dcm3. Wynik ten potwierdza duży udział
zanieczyszczeń biogennych w wodach płynących na terenach wiejskich.
41
W następnych latach jakości wód potoku Chotowskiego nie badano.
Wody powierzchniowe stojące
Charakterystycznym elementem w krajobrazie okolic Ładnej, Pogórskiej Woli, Skrzyszowa i
Szynwałdu (Pradolina Podkarpacka) były jeszcze na początku XX wieku liczne małe jeziorka,
mokradła i porośnięte sosnowym lasem wydmy. Działalność gospodarcza, melioracje,
eksploatacja na szeroką skalę piasków wydmowych spowodowały zanik wielu tzw. „oczek
polodowcowych”. Zachowane jeszcze jeziorka sukcesywnie zmniejszają swoją powierzchnię,
która waha się od 0,1ha do 0,3 ha. Jedno jeziorko o pow. 1 ha w Szynwałdzie zaliczone
zostało do użytków ekologicznych (ostoja ptactwa wodnego).
Stawy hodowlane i zbiorniki wodne w wyrobiskach poeksploatacyjnych w Pogórskiej Woli
spełniają ważną role ekologiczną.
Zbiornik retencyjny na potoku Korzeń (dopływ Wątoku) na granicy wsi SzynwałdSkrzyszów w ramach „Programu małej retencji województwa małopolskiego” wszedł w fazę
realizacji. Opracowano projekt budowlany obiektu, aktualnie trwa postępowanie
administracyjne w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na jego realizację.
Trwa procedura wykupu terenów pod lokalizację obiektu, co nie spotyka się z oporem ich
właścicieli.
Budowę zbiornika przewidziano na lata 2010-2012. Koszt realizacji zbiornika oszacowano na
kwotę 12 945 tys. PLN.
Poza funkcją przeciwpowodziową i rekreacyjną pełnić będzie funkcję klimatyczną,
przyczyniając się do poprawy bilansu wodnego terenu Gminy Skrzyszów.
3.4.1.3. Gospodarka wodno-ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Gmina Skrzyszów dla potrzeb zaopatrzenia w wodę tak dla celów komunalnych jak i
przemysłowych korzysta z zasobów wód powierzchniowych i infiltracyjnych rzeki Dunajec,
wód podziemnych czwartorzędowych zbiornika Rynna Podkarpacka oraz płytkich wód
podskórnych.
Ujęcia wód Dunajca znajdują się powyżej granic Tarnowa w Zbylitowskiej Górze - ujęcie
powierzchniowe i w Kępie Bogumiłowickiej - ujęcie infiltracyjne. Wody z tych ujęć, po
wymieszaniu ze sobą, a także z wodą pochodzącą z ujęcia wód infiltracyjnych w TarnowieŚwierczkowie, zasilają miejski wodociąg w Tarnowie. Woda dla potrzeb Gminy Skrzyszów
pobierana jest z wodociągu II strefy magistrali  400 w ul. Jana Pawła II.
Woda z w/w ujęć sieciami magistralnymi jest rozprowadzana do odbiorców w tym w Gminie
Skrzyszów. Administrowanie ujęciami oraz magistralami wodociągowymi sprawują
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., w których Gmina Skrzyszów jest udziałowcem.
Inwestycje w zakresie wodociągowania Tarnowskie Wodociągi Sp. a o.o realizują w oparciu
o „Wieloletni program rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”. Ukończenie
programu zakłada się w roku 2014.
Jakość wody oddawanej do użytku odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. W ramach w/w programu docelowo zwodociągowane zostaną wszystkie
miejscowości gminy poza Łękawicą oraz kilkunastoma gospodarstwami domowymi w
Pogórskiej Woli, które będą zasilane w wodę z wodociągu gminnego z Machowej.
Dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców Łękawicy wybudowano wodociąg gminny z poborem
wody ze źródła „ Zimna woda”. Długość zrealizowanego wodociągu wynosi 6 km. Aktualnie
ujęcie wody nie jest jeszcze eksploatowane.
42
W okresie ostatnich lat pobór wody z wodociągu komunalnego przez mieszkańców a także
podmioty gospodarcze Gminy Skrzyszów systematycznie wzrasta, co wynika z realizacji
kolejnych odcinków sieci wodociągowej i podłączaniem nowych odbiorców.
Zużycie wody w 2006r. na terenie Gminy Skrzyszów wynosiło 104,180 dam3 z czego:
 Zużycie w gospodarstwach domowych – 76,503 dam3,
 Zużycie na cele produkcyjne – 21,156 dam3,
 Pozostałe (przedszkola, szkoły itp.) – 6,521 dam3.
Zużycie wody w 2007r. na terenie Gminy Skrzyszów wynosiło 119,418 dam3 z czego:
 Zużycie w gospodarstwach domowych – 82, 802dam3,
 Zużycie na cele produkcyjne – 29, 977 dam3,
 Pozostałe (przedszkola, szkoły itp.) – 6,639 dam3.
Ujęcia wód do celów komunalnych
W październiku 2002r. rozpoczęto budowę ujęcia wód podziemnych na terenie lasu
olchowego źródliska „Zimna Woda” dla wodociągu wiejskiego w Łękawicy. Teren źródliska
jest podmokły, porośnięty olszą czarną, stanowiąc rzadką enklawę tej formacji roślinnej. W
ramach realizacji zadania wykonano dwie komory ujęcia, stacje pomp i zbiorniki
wyrównawcze ( 2 x V=150 m3) wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę do sieci
wodociągowej. Ujęcie stanowią trzy komory ф 1500 ( K-1, K-2, K-3) o głębokości 3 - 6 m
p.p.t., ujmujące wodę z utworów czwartorzędowych ( żwiry plejstoceńskie) zasilanych przez
szczelinowe źródła artezyjskie, z których woda w licznych miejscach wypływa na
powierzchnię terenu dając początek ciekowi stałemu, uchodzącemu do potoku Wątoczek w
Łękawicy. Teren bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia o powierzchni ok. 50a ogrodzono
siatką. Na terenie źródliska znajdują się trzy studnie kopane indywidualnych użytkowników
ujmujące wodę z tych samych źródeł artezyjskich, ale usytuowanych powyżej ujęcia
gminnego.
Aktualnie pozostało do wykonania podniesienie obudowy studni i wykonanie opaski,
podpięcie rurociągu surowej wody oraz instalacji elektrycznej, aktywacja programu
sterowania i zagospodarowanie terenu pompowni. Koszt zakończenia budowy ujęcia
oszacowano na 80,5 tys. PLN.
Na pobór wód podziemnych z w/w ujęcia Wójt Gminy Skrzyszów uzyskał pozwolenie
wodnoprawne z dnia 28.02.2000r.znak: WOŚ.II.6210-94/99/00, oraz pozwolenie na budowę
znak: UAB.III.7351/49/02 z dnia 11.04.2002r. wydane przez Starostę Powiatu Tarnowskiego,
które są decyzjami ostatecznymi. W dalszym ciągu brak orzeczenia Naczelnego Sądu
Administracyjnego, odnośnie eksploatacji ujęcia w wyniku zaskarżenia w/w decyzji przez PP.
Pióro.
Sieć wodociągowa
Od kilku lat w Skrzyszowie sukcesywnie rozbudowywana jest sieć wodociągowa, do której
woda doprowadzana jest z magistrali  400 z II strefy zasilania od ul. Jana Pawła II w
Tarnowie. Jej łączna długość według stanu na 31.12.2006r. wyniosła 66,2 km, ilość podłączeń
do budynków mieszkalnych 1488. W roku 2007 nie realizowano nowych odcinków sieci
wodociągowej.
Sieć wodociągowa na terenie gminy Skrzyszów jest siecią nową. Budowę wodociągu na
terenie gminy rozpoczęto pod koniec lat 80-tych. Zasadnicza część wodociągu, blisko 93%
została zbudowana w ostatnich dziesięciu latach. Sieć w 100% wykonana jest w technologii
PCV. Stopień zwodociągowania Gminy Skrzyszów według stanu na 31.12.2007r.wyniósł ok.
43
60 % . W tabeli 4 przedstawiono stan infrastruktury technicznej związanej z poborem wody
oraz stopień zwodociągowania Gminy Skrzyszów.
Tabela 4
Stan infrastruktury technicznej dotyczącej zwodociągowania Gminy
Skrzyszów
Rok
Długość sieci
wodociągowej
[km]
Podłączenia
wodociągowe
prowadzące
do budynków
mieszkalnych
Ludność
korzystająca z
sieci
wodociągowej
[os.]
Zużycie wody z
wodociągów w
gospodarstwach
domowych [w
dam3]
26,8
40,3
49,4
66,2
66,2
513
719
867
1 488
1 488
2 253
2 930
3 391
4 464
4 464
57,9
61,1
68,6
76,5
76,5
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
Źródło: Urząd Gminy Skrzyszów.
Duża ilość gospodarstw korzysta z dwóch źródeł zaopatrzenia w wodę : z wodociągu
gminnego i ze studni kopanej.
Gospodarka wodna w zakładach przemysłowych
Woda dla potrzeb zakładów produkcyjnych i usługowych pobierana jest zarówno z
wodociągu komunalnego jak i z ujęć podziemnych. Docelowo wszystkie zakłady
Skrzyszowa, Ładnej, Pogórskiej Woli i Szynwałdu będą posiadały możliwość poboru wody z
wodociągu gminnego. Aktualnie już kilka podmiotów gospodarczych podłączyło swoje
obiekty do sieci wodociągowej. Należą do nich : Huta Szkła „Fistek”, Grosar Sp. z o.o.
Stacja benzynowa i inne mniejsze podmioty. W tabeli 5 wyszczególniono dane dotyczące
poboru wody podziemnej z ujęć własnych na potrzeby prowadzonej działalności w zakładach
mających wpływ na stan środowiska w gminie.
Tabela 5.
Pobór wody podziemnej z ujęć własnych przez jednostki gospodarcze
Gminy Skrzyszów
Miejscowość
Nazwa zakładu
Pracy
Ładna
Huta Szkła Gospodarcz.
Studnia wiercona
Tadeusz Wrześniak
Fermy Drobiu
Sas Janusz, Kasprzyk
Studnia kopana
Eugeniusz, Sas Jerzy
Kopalnia „Jaśniny”
Studnia wiercona
PGNiG S.A. w Warszawie
2 Studnie wiercone
Regionalny Oddz.Przesyłu (stacja uzdatniania wody)
w Tarnowie - Baza
wraz z dzierżawcami
Zakład Masarski
Obal
Studnia kopana
Józef
Pogórska Wola
Łękawica
Piekarnia i Handel Art.
Spoż. Starostka Marian i
Jan
Sposób zaopatrzenia w
wodę
Studnia kopana
Łączny pobór wody z zasobów podziemnych
Zużycie wody w roku
2007
M3/rok
32 371
3 300
143
25 000
726
1508
63 048
44
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Ścieki komunalne
System kanalizacji sanitarnej Gminy Skrzyszów połączony jest z systemem kanalizacyjnym
Tarnowa poprzez kolektor  600 w ul. Braci Ssaków. Gmina według stanu na 31.12.2007r.
skanalizowana była w ok. 66 %, łączna długość sieci wynosi 66,7 km, liczba podłączeń 1264. Całość kanalizacji sanitarnej wybudowano w okresie ostatnich piętnastu latach w
technologii PCV. Z uwagi na wiek oraz zastosowaną nowoczesną technologię, stan
techniczny kanalizacji ocenia się jako bardzo dobry.
Stan infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków oraz stopień
skanalizowania Gminy Skrzyszów w latach 2004-2007 przedstawia tabela 7.
Stan infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków
komunalnych w Gminie Skrzyszów
Tabela 6
Długość
sieci kan. [km]
Rok
Budynki
mieszkalne i
zbiorowego
zamieszkania
podłączone do sieci
kanalizacyjnej [szt.]
2004r.
34,7
822
2005r.
58,0
1 235
2006r.
69,4
1 255
2007r.
72,5
1 264
Liczba
ludności
korzystająca z
sieci kanalizacji
sanitarnej
Ścieki
odprowadzone w
dam3
3 087
4 319
4 960
5 000
69,4
72,5
Źródło: Dane gminne”
Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Pogórskiej Woli. Oczyszczalnia w
Szynwałdzie została zlikwidowana. Charakterystykę oczyszczalni przedstawiono w tabeli 7 .
Tabela 7.
Parametry oczyszczalni ścieków komunalnych w Pogórskiej Woli
Miejscowość
Rodzaj
oczyszczalni
Przepustowość
Oczyszczalni
Projektowa
na
m3/d
Pogórska Wola
Mechanicznobiologiczna
150
Odbiornik
ścieków
Rejon obsługiwany
Potok
Chotowski
Obiekty użyteczności
publicznej
Mieszkańcy wsi
Pogórska Wola
Faktycz
na
m3/d
90/110 –
pogoda
bezopadowa
120/150 –
pogoda z
opadem
Oczyszczalnia w Pogórskiej Woli
Ścieki doprowadzane są do zbiornika uśredniającego, a stąd tłoczone są do trzech kontenerów
tarczowych złóż biologicznych (TZB), każdy o przepustowości 50 m3/d. Każdy zespół składa
się z 70 tarcz. Tarcze obracają się z szybkością 4 obroty na minutę. W dolnej części kontenera
( pod TZB) znajdują się komory stabilizacji beztlenowej osadu.
Osady spuszczane są do zbiornika osadów. W końcowej fazie procesu oczyszczania w KOSach ścieki przepływają przez wielostrumieniowy ( lamelowy) osadnik. Każdy kontener KOS
45
zaopatrzony jest w taki osadnik. Koryto odpływowe z kontenera służy również do rozdziału
ścieków kierowanych na złoże koksowe i zwracanych ( recyrkulacyjnych) do zbiornika
uśredniającego. Następnie ścieki oczyszczane są na niskoobciążonych, koksowych złożach
zraszanych szt.2 i w końcu na osadniku wtórnym. Osady o uwodnieniu 90% gromadzone są w
zbiorniku osadów i okresowo wywożone do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie.
W związku z realizacją kanalizacji sanitarnej w Podgórskiej Woli oczyszczalnia zostanie
zlikwidowana około miesiąca maja 2009r.
Na terenach, gdzie brak jest kanalizacji mieszkańcy jak również podmioty gospodarcze
gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych, korzystając z obsługi taboru
asenizacyjnego. Częstym procederem jest odprowadzanie szczególnie z posesji prywatnych
nie oczyszczonych lub nienależycie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych do rowów
przydrożnych, melioracyjnych, potoków lub do ziemi. Sytuacja ta stwarza potencjalne
zagrożenie dla wód podziemnych i środowiska glebowego. W wyniku realizacji kolejnych
odcinków gminnej sieci kanalizacji sanitarnej sytuacja w tym zakresie ulegać będzie
stopniowej poprawie.
Ścieki wytworzone w jednostkach gospodarczych
W wyniku realizacji sieci kanalizacyjnej na terenie gminy większość jednostek
gospodarczych zmodernizowało sieci kanalizacji zakładowej przełączając wyloty ścieków
sanitarnych do kanalizacji gminnej. Do takich zakładów należy : Wytwórnia Mas
Bitumicznych w Skrzyszowie, Huta Szkła „Ładna” w Ładnej, Grosar Sp. z o.o. Stacja
benzynowa w Ładnej, PHU ZODIAK Sp. z o.o. w Ładnej, Przedsiębiorstwo Przemysłu
Mięsnego „Taurus”- Bar Obsługi Turystycznej, Sklep Nr 5 w Ładnej i inne mniejsze
podmioty gospodarcze. Największy wytwórca ścieków sanitarnych „Huta Szkła Tadeusz
Wrześniak” posiada możliwości przełączenia ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.
Aktualnie w trakcie są negocjacje z Tarnowskimi Wodociągami Sp. Z o.o. odnośnie cen za
wprowadzanie ścieków.
Jednostki gospodarcze, które nie mają jeszcze możliwości korzystania z kanalizacji
wytworzone ścieki sanitarne gromadziły w zbiornikach bezodpływowych zlecając ich wywóz
do oczyszczania do Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków, bądź oczyszczały we
własnych oczyszczalniach lub urządzeniach oczyszczających. W szczególności były to firmy
zlokalizowane na terenie sołectw Pogórska Wola, tereny Ładnej nie objęte kanalizacją.
W tabeli 8 przedstawiono podmioty gospodarcze, które prowadzą indywidualną gospodarkę w
zakresie gospodarowania ściekami sanitarnymi.
Odprowadzanie wód opadowych w jednostkach gospodarczych Gminy Skrzyszów następuje
do lokalnych cieków powierzchniowych poprzez urządzenia podczyszczające na podstawie
pozwoleń wodnoprawnych.
W związku ze szczególnym korzystaniem z wód nie odnotowano w ostatnich latach
przypadków awaryjnego zanieczyszczenia wód spowodowanych przez zakłady zlokalizowane
w tym rejonie.
Tabela 8.
Gospodarka ściekowa podmiotów gospodarczych Gminy Skrzyszów na
terenach nie objętych kanalizacją sanitarną
46
Miejscowość
Nazwa zakładu
Pracy
Ferma Drobiu Grupa Producencka
Sas Janusz, Sas Jerzy,
Kasprzyk Eugeniusz,
Kasprzyk Stanisław
Pogórska Wola Ferma Drobiu Sas Janusz
Ferma Drobiu Kasprzyk Eugeniusz
Ferma Drobiu Sas Jerzy
Kopalnia „Jaśniny”
Skrzyszów
PGNiG S.A. w Warszawie
Regionalny Oddz.Przesyłu w
Tarnowie - Baza
Wraz z dzierżawcami
Odbiornik ścieków
Urządzenia oczyszczające,
Urządzenia do
gromadzenia ścieków
Grupowa Oczyszczalnia Zbiornik bezodpływowy
Ścieków w Tarnowie
Grupowa Oczyszczalnia Zbiornik bezodpływowy
Ścieków w Tarnowie
Grupowa Oczyszczalnia
Ścieków w Tarnowie
Rów melior. Nr 5 ”Od
Jaśnin” dopływ Potoku
Chotowskiego)
zbiornik bezodpływowy
Osadnik Imhoffa,
Filtr piaskowy, zbiornik
awaryjny
3.4.1.4. Zagrożenie powodziowe
Wody powierzchniowe stanowią największe zagrożenie powodziowe na terenie gminy
Skrzyszów. Wszystkie potoki, strumienie i cieki są częściowo zasilane przez wody podziemne
lub podpowierzchniowe. Niektóre cieki powierzchniowe w okresie suszy całkowicie zanikają,
by uaktywnić się w czasie obfitych opadów deszczu, burz lub gwałtownego topnienia śniegu.
Te kilkudniowe, ciągłe opady deszczu lub gwałtowne burze z ilością opadów przekraczającą
ponad 200 l/m2 w ciągu doby oraz gwałtownie topniejący śnieg są największym zagrożeniem
powodziowym. Nagły spływ olbrzymiej ilości wody z całego terenu w koryta potoków
powoduje gwałtowny ich przybór i spływ w dół oraz przelewanie się poza ich koryta i
zatapianie terenów przyległych, co w szczególności występuje na terenach o małej
wodochłonności tj. terenach bezleśnych oraz zabudowanych.
Istotnym powodem sytuacji powodziowej w gminie jest niewłaściwy stan techniczny cieków
powierzchniowych spowodowany brakiem ich konserwacji. Blokowanie spływu wód
występuje na nieuregulowanych odcinkach potoku Wątok i na potoku Wątoczek a także
innych ciekach o płytkich i zerodowanych korytach. Zagrożenie powodziowe w zlewni
potoku Chotowskiego spowodowany jest cofką wód na skutek zamknięcia zastawek na
stawach rybackich w Żdżarach.
Tereny zagrożone niebezpieczeństwem podtopień w okresie powodzi to tereny występujące w
terenach zalewowych potoków, wyznaczone w planie ochrony przeciwpowodziowej Gminy
Skrzyszów. W ewidencji obiektów zagrożonych niebezpieczeństwem zalania na terenie
gminy objętych jest 51 gospodarstw.
Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy wykonywana jest przez
Spółkę Wodną ze Skrzyszowa a rowów melioracji podstawowej przez Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie- Rejonowy Inspektorat Eksploatacji Wód w
Tarnowie. Działaniem Rejonowego Inspektoratu Eksploatacji Wód w Tarnowie w latach
ubiegłych usunięto szkody powodziowe na potoku Wątok w ok. 70%, wykonano również
naprawę stopni korekcyjnych na potoku Wątok.
Rozpoczęto również budowę zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń, który w zdecydowany
sposób poprawi warunki spływu wód z górzystych terenów Pogórza Ciężkowickiego.
3.4.2. Cele długoterminowe do 2015 roku
47
1.
2.
3.
Zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych
Zapewnienie sprawnego systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę wodociągową
Zapewnienie oczyszczania wszystkich ścieków sanitarnych wytworzonych w gminie
3.4.3. Strategia realizacji celów długoterminowych
Długofalowym celem polityki ekologicznej państwa jest osiągnięcie dobrego stanu
ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że wody
powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i
jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:
 wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,
 celów kąpielowych,
 bytowania ryb łososiowatych albo karpiowatych.
Cel ten powinien być zrealizowany do 2015 roku zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna). Stanowi ona podstawę dla osiągnięcia przez wody
powierzchniowe dobrego stanu chemicznego i ekologicznego, natomiast przez wody
podziemne dobrego stanu chemicznego i ilościowego.
Podstawowe wymagania w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych zawarte są w
ustawie Prawo Wodne (ustawa ta uwzględnia zapisy dyrektywy 2000/60/WE), działania
inwestycyjne wyznacza Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz
postanowienia Traktatu Akcesyjnego. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK) przyjęty w 2003 r. ustalił harmonogram budowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych dla aglomeracji powyżej 2 tys. RLM
tak, by spełniały normy ustanowione w UE.
Zadania inwestycyjne w ramach KPOŚK obejmują budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej
długości 180,4 km w tym: Skrzyszów 20 km, Łękawica 36,5 km, Ładna 28,5 km, Podgórska
Wola 44,3 km, Szynwałd 51,1 km i likwidację lokalnych oczyszczalni ścieków w Podgórskiej
Woli i Szynwałdzie.
W roku 2007 opracowano aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. Gmina Skrzyszów została zakwalifikowana do aglomeracji tarnowskiej.
Wspólnie z miastem Tarnowem oraz innymi ościennymi gminami realizuje inwestycje w
zakresie wodociagowania i kanalizowania gminy przy udziale Tarnowskich Wodociągów Sp.
z o.o. w oparciu o „ Wieloletni program rozwoju wodociągów i kanalizacji” oraz
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej m. Tarnowa i okolicznych gmin w ramach
programu - Czysty Dunajec”. W/w programy zakładają budowę sieci kanalizacyjnej
odprowadzających ścieki z poszczególnych sołectw i gmin do systemu odprowadzania i
oczyszczania ścieków w mieście Tarnowie tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Pełne
skanalizowanie gmina osiągnie w 2015 roku.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się do poprawy stanu hydrosfery dorzecza
Białej Tarnowskiej i Wisłoki także i na terenach sąsiednich gmin.
Rolnictwo ma istotny wpływ na jakość wód gruntowych jak i powierzchniowych. Źródłem
zanieczyszczeń z rolnictwa są zarówno źródła obszarowe tj. spływy powierzchniowe jak i
źródła punktowe: niewłaściwie przechowywane nawozy mineralne i organiczne (obornik,
gnojówka, gnojowica), pestycydy, odcieki kiszonkowe.
Rolnictwo ma także wpływ na erozję glebową i w konsekwencji na ładunki namułów
dopływających do rzek i do wód stojących. Należy także powiedzieć, że rolnictwo jest
użytkownikiem znacznej ilości wody (w krajach UE ok. 30% całkowitych poborów wody).
48
Podnoszenie produkcji rolnej powoduje drenaż, odwodnienie i przekształcenia obszarów
podmokłych, podobnie jak całych dolin rzecznych.
Wśród jednostek, które powinny być zaangażowane w działania ograniczające oddziaływanie
rolnictwa na jakość wód należy wymienić:
- Ośrodki Doradztwa Rolniczego - prowadzące doradztwo dla rolników,
- Stacje Chemiczno-Rolnicze - wykonujące badania gleb na potrzeby nawożenia,
- Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - realizujące
programy szkoleniowe dla służb doradczych i rolników z zakresu rolnictwa i środowiska.
Regulacja rzek i potoków, realizacja systemu małej retencji powierzchniowej i podziemnej,
zalesiania (zmniejszenie współczynnika spływu) – to jedne z najważniejszych metod
ograniczenia zagrożenia powodziowego w powiecie tarnowskim, które znajdują odniesienie
w stosunku do Gminy Skrzyszów.
Kierunki działań
1. Kontynuowanie inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji gminy zgodnie z
„Wieloletnim programem budowy wodociągów i kanalizacji”,
2. Zaopatrzenie w szczelne zbiorniki bezodpływowe lub budowa oczyszczalni
indywidualnych w posesjach, które nie zechcą podłączyć się do systemu kanalizacji lub
warunki terenowe na to nie pozwalają,
3. Bieżąca kontrola sprawności systemu odprowadzania ścieków oraz stanu technicznego
zbiorników bezodpływowych,
4. Racjonalne dawkowanie i przestrzeganie kalendarza stosowania nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin,
5. Ukończenie budowy ujęcia wód podziemnych „Zimna woda” dla zaopatrzenia w wodę
sołectwa Łękawica oraz utworzenie pośredniej strefy ochrony sanitarnej ujęcia,
6. Utrzymanie drożności, bieżąca konserwacja i modernizacja cieków wodnych,
7. Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej
do celów przemysłowych,
8. Kształtowanie świadomości ekologicznej na temat zasad korzystania z zasobów
środowiska wodnego,
11. Wspieranie zakładów przemysłowych w realizowaniu programów racjonalnej
gospodarki wodno-ściekowej.
49
3.5. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie
zasobów przyrody
W rozdziale przedstawiono następujące zagadnienia:
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- ochrona lasów,
- ochrona gleb,
- ochrona zasobów kopalin.
3.5.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
3.5.1.1. Stan wyjściowy
Lokalizacja Gminy Skrzyszów na styku dwóch dużych krain geograficznych powoduje, że
tereny gminy charakteryzuje różnorodność krajobrazu. Północna część gminy to płaskie i
wyrównane tereny wsi Ładna, Pogórska Wola i północnej części wsi Skrzyszów urozmaicone
wydmami piaszczystymi utrwalonymi lasami sosnowymi o dość dobrze zachowanym
drzewostanie i stosunkowo-dużej różnorodności biologicznej i siedliskowej. Południowo –
wschodnia część gminy (Łękawica, Skrzyszów Górny, Szynwałd i część Pogórskiej Woli)
odznacza się rzeźbą typową dla przedgórzy niskich.
Środowisko przyrodnicze Gminy Skrzyszów jako gminy podmiejskiej Tarnowa poddane jest
wpływom antropogenicznym a w szczególności na terenach przylegających do Tarnowa i w
obszarach towarzyszących drodze E 40.
Flora
Region w obrębie którego znajduje się gmina Skrzyszów jest bardzo zróżnicowany i bogaty
pod względem szaty roślinnej. Struktury przyrodnicze na terenie gminy stanowią fragmenty
większych obszarowo jednostek wydzielonych w obrębie Kotliny Sandomierskiej i Pogórza
Karpackiego. Na zróżnicowanie struktur przyrodniczych mają decydujący wpływ takie
czynniki jak: budowa geologiczna i tektonika, rzeźba terenu, klimat, wody powierzchniowe i
gleby. Najcenniejsze pod względem bioróżnorodności obszary naturalnych ekosystemów
leśnych i półnaturalnych łąkowych znajdują się na terenie chronionego krajobrazu. Na terenie
gminy łączą się terytorialnie obszary chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego na
południu, z Jastrząbsko - Zdżarskim w północno-wschodniej części gminy. Zróżnicowane
struktury przyrodnicze warunkują różnorodność, której ochrona oraz waloryzacja jest
podstawą zrównoważonego rozwoju gminy.
Lasy, zadrzewienia i zakrzewienia zajmują ok. 17% powierzchni gminy, łąki trwałe 8,4%, co
w sumie daje 25,4% ogólnej powierzchni gminy. W północnej części gminy największy
kompleks leśny zajmuje grunty Pogórskiej Woli. Podstawowym zbiorowiskiem leśnym jest
bór mieszany świeży dębowo-sosnowy. Na znacznych powierzchniach fragmentarycznie
rozwijają się bory sosnowe świeże zajmując siedliska ubogie, przeważnie zbielicowane gleby
piaszczyste.
Na północnych stokach Pogórza Ciężkowickiego i przylegających, spłaszczonych garbach
Przedgórza Pilzneńskiego ( Skrzyszów, Łękawica, Szynwałd) zachowały się fragmentaryczne
płaty lasów wyżynnych, częściowo przekształconych lasów dębowo-grabowych. W dolinach
potoków spływających z progu Pogórza a także na mokradłach śródleśnych i śródpolnych w
50
Skrzyszowie, Łękawicy, Szynwałdzie, Ładnej, Pogórskiej Woli zachowały się w formie
szczątkowej fragmenty lasu olchowego.
Doliny potoków stanowią ważne korytarze ekologiczne, które stanowią szlaki migracyjne
zwierząt.
Fauna
Gminę Skrzyszów charakteryzuje duża różnorodność fauny począwszy od najprostszych
pierwotniaków do licznie reprezentowanych ptaków i ssaków. Zamieszkują tereny leśne,
stawki śródleśne, rzeki, bagna, torfowiska, łąki i pola.
Płazy i gady chronione reprezentowane są przez takie gatunki jak : salamandra plamista,
rzekotka drzewna, ropucha szara, jaszczurka zwinka i żyworodna, , padalec zwyczajny, żmija
zygzakowata, a także inne bardziej pospolite gatunki takie jak: żaba wodna, i trawna,
zaskroniec zwyczajny.
Wśród ptaków osiadłych i przelotnych zidentyfikowano 370 gatunków.
Ważniejsze gatunki ptaków gniazdujących na terenie gminy oraz rzadkie będące pod ochroną
to jastrząb, myszołów zwyczajny, jarząbek, grzywacz, puszczyk, dzięcioł czarny, orzeł bielik,
orzeł krzykliwy, bocian czarny i wiele innych.
W środowisku wodnym jeziorka w Szynwałdzie, oczkach wodnych oraz stawach w Ładnej i
Pogórskiej Woli gniazdują: m.in. kaczka krzyżówka, cyranka, kurka wodna, czajka, łyska,
czapla siwa, brodziec krwawodzioby, trzciniak, mewa pospolita.
Na otwartych polach stwierdzono siedem gatunków ptaków lęgowych: kuropatwy, przepiórki,
bażanta, skowronka polnego, pokrzewki - cierniówki, gąsiorka i trznadla.
Z ssaków największe znaczenie gospodarcze spośród dziko żyjących posiadają gatunki łowne
do których należą: zając szarak, piżmak, lis, borsuk, wydra, kuna leśna, tchórz a także łasica
łaska, gronostaj, a nowym przybyszem jest jenot.
System obszarów i obiektów prawnie chronionych
Na terenie Gminy Skrzyszów prawną ochroną objęto powierzchnię 6819 ha, co stanowi 79%
obszaru gminy. Należą do nich: obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytek
ekologiczny, stanowiska roślin chronionych.
Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem nr 73/05 z dnia 27 grudnia 2005r. wyznaczył
Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w
województwie małopolskim.
Na terenie Gminy Skrzyszów w obrębie tego obszaru znajduje się południowa jego część (
52,4%) położona na południe od drogi Tarnów-Ryglice i Tarnów- Pilzno. Na terenie Gminy
Skrzyszów (głównie Łękawica, Szynwałd) znalazł się teren o powierzchni 522,89 ha, z czego
57,01 ha stanowią grunty zadrzewione, 270,10 ha łąki oraz 216,03 ha pastwiska. Południowa
część gminy w ramach tego obszaru posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. Porozcinany przez
strumienie próg Pogórza wznosi się nad połogimi i wyrównanymi działami Przedgórza
Pilzneńskiego (Skrzyszowskiego), które opada erozyjną krawędzią ku Pradolinie
Podkarpackiej. Na progu Pogórza (Łękawica, Szynwałd) fragmentarycznie zachowały się
resztki płaty leśne (grądy), a w dolinach zabagnionych zachowały się resztki lasu bagiennego.
Występuje na tym obszarze również wiele gatunków roślin kserotermicznych (typowych dla
obszarów pustynnych).
Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem nr 72/05 z dnia 27 grudnia 2005r. wyznaczył
Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu w części położonej w Województwie
Małopolskim.
51
W myśl powołanego Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego północno-wschodnia część
gminy włączona została do Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W granicach gminy znajduje się 2 301,2 ha co stanowi 8,1% całkowitej powierzchni
Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w tym 561 ha lasów, gruntów
zadrzewionych 22,67 ha, łąk 265,54 ha i pastwisk 154,24 ha. Charakterystyczną cechą
krajobrazu jest sterasowane i zwydmione dno starej Pradoliny Podkarpackiej ( Rynny
Podkarpackiej) ze śladami małych jeziorek polodowcowych. Licznie spotyka się w terenie
głazy narzutowe. Największe z nich zostały uznane na pomniki przyrody.
Tabela 9
Pomniki przyrody w Gminie Skrzyszów
Nr ewidencyjny
139
140
141
142
146
279
Opis pomnika
Dwie lipy przy kościele w Łękawicy
Granitowy głaz polodowcowy ( 186x77x55 cm) w Łękawicy przy
drodze do kościoła
Granitowy głaz narzutowy ( obw. 1120 cm x szerokość 55 cm wys.
220 cm) w Pogórskiej Woli – Przysiółek Kobylarnia- teren lasów
państwowych
Drzewostan przy zabytkowym kościele parafialnym p.w.
Stanisława Bpa
Lipa drobnolistna na prywatnej posesji T. Zegara Szynwałd nr 499
Do użytków ekologicznych zaliczone zostało jeziorko polodowcowe w Szynwałdzie o pow. 1
ha (ostoja ptactwa wodnego), 80 m na południe od drogi Szynwałd-Pilzno (właściciele
gruntu: Job Stanisław –Szynwałd i Krakowska Maria –Łęki Górne).
W Pogórskiej Woli (kompleks leśny Kobylarnia) w odległości 350 m od głazu narzutowego
znajduje się mniejszy głaz granitu skandynawskiego nie wpisany do rejestru pomników
przyrody. Widoczna nad powierzchnię terenu część głazu posiada wymiary : 200 cm x 50 cm
x 90 cm. W Pogórskiej Woli na posesji Bronisławy Kustosz zlokalizowany jest głaz
narzutowy o wymiarach 145 cm x 230 cm x 500 cm, mogący być w przyszłości wpisany do
rejestru pomników przyrody.
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.Nr 41, poz.
214) do roślin objętych całkowitą ochroną należą w gminie Skrzyszów :
Nr 26 – barwinek pospolity ( Vinca minor), stanowisko w Pogórskiej Woli,
Nr 43 – goździk kosmaty ( Dianthus armeria) , w Szynwałdzie Dolnym,
Nr 106 – gnidosz rozesłany ( Pedicularis silvatica), gatunek wymierający,
stanowisko w Pogórskiej Woli,
Nr 172 – storczyk szerokolistny ( Dactylorbiza maialis) w Pogórskiej Woli,
Nr 2 i 9 – porosty tarczownicowate ( Parmeliaceae) występują w Szynwałdzie –
makla tarniowa i tarczownica okopcona ( Evernia prunastri i Melanelia Fuliginosa).
Numeracje stanowisk objętych całkowitą ochroną przyjęto za opracowaniem z roku 1994
Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie p.t. „Rośliny chronione województwa tarnowskiego”.
Obszary chronionego krajobrazu Gminy Skrzyszów zajmują 8 pozycję w powierzchni
chronionej terenu powiatu tarnowskiego.
52
3.5.1.2. Cele długoterminowe do 2015 roku
1.
2.
3.
Ochrona i utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu
obszarów chronionych
Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie poszanowania przyrody, w tym głównie
przestrzegania zasad ingerencji w sferę przyrodniczą terenów chronionego krajobrazu
Ochrona gatunków zagrożonych i narażonych na ginięcie roślin i zwierząt.
3.5.1.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Na terenie gminy brak jest terenów, które zostałyby zakwalifikowane do obszarów objętych
siecią Natura 2000. Zapisy prawne odnośnie obszarów chronionych i konsekwentne ich
przestrzeganie powinny ograniczyć negatywny wpływ osób korzystających z dóbr przyrody.
Planowanym krokiem w procesie powiększania ilości obiektów chronionych jest
ustanowienie głazu narzutowego w Łękawicy pomnikiem przyrody.
W kontekście ochrony wartości krajobrazowych gminy istotne są również założenia przyjęte
w Polityce Ekologicznej Państwa dotyczące terenów rolniczych, które w gminie Skrzyszów
stanowią prawie 60 % powierzchni:
- utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego z gospodarstwami średniej wielkości
oraz zwiększenie wsparcia i rozwój form rolnictwa stosujących metody produkcji nie
naruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego i
zintegrowanego,
- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na obszarach cennych przyrodniczo jako
narzędzia ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów biologicznych.
Kierunki działań
1. Ustanowienie głazu narzutowego w Pogórskiej Woli pomnikiem przyrody,
2. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych,
3. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających
obiektów turystycznych i rekreacyjnych,
4. Rozwój rolnictwa ekologicznego,
5. Promowanie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo,
6. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody i
krajobrazu.
3.5.2. Ochrona lasów
3.5.2.1. Stan wyjściowy
Lasy spełniają w sposób naturalny różnorodne funkcje : ekologiczne, produkcyjne i
społeczne. Lasy i grunty leśne zajmują ponad 15% powierzchni Gminy Skrzyszów.
Występują na terenach chronionego krajobrazu z cennymi dla bioróżnorodności siedliskami
takimi jak: bagna, moczary, małe torfowiska i oczka wodne.
Wielkość powierzchni lasów i gruntów leśnych w poszczególnych sołectwach Gminy
Skrzyszów, strukturę własnościową lasów oraz udział w powierzchni gruntów gminy
przedstawiono w tabeli 13.
53
Tabela 10.
Sołectwa
Wielkość powierzchni lasów i gruntów leśnych w poszczególnych
sołectwach, struktura własnościowa lasów, udział w powierzchni gruntów
Gminy Skrzyszów stan na 31.12.2007r.
Powierzchnia
Ha
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych
Ha
Prywatnych
Państwowych
Razem
Ładna
1323,2
100,72
100,72
Łękawica
1572,02
208,43
54,4
262,83
Pogórska Wola
2080,87
367,67
188.53
556,2
Szynwałd
2316,49
224,10
43,78
267,88
Skrzyszów
1306,78
106,36
23,74
130,10
Gmina
8599,36
1 007,28
310.45
1317,73
Skrzyszów
łącznie
Źródło: dane zasobów geodezyjnych Urzędu Gminy Skrzyszów i Nadleśnictwa Gromnik
Udział lasów i
gruntów
leśnych w pow.
Sołectwa
%
7,61
16,72
26,73
11,57
9,96
15,32
W strukturze własnościowej lasów w Gminie Skrzyszów przeważają zdecydowanie lasy
prywatne –1007,28 ha (w tym lasy gminne – 2,20 ha) nad lasami państwowymi
zajmującymi tereny o powierzchni 310,45 ha. Lasy państwowe administrowane są przez
Nadleśnictwo Gromnik.
Działalność gospodarczą w lasach Skarbu Państwa Nadleśnictwo prowadzi w oparciu o „Plan
urządzenia lasu na okres gospodarczy 2003 – 2013 roku”. Gospodarkę leśną na terenach
prywatnych i komunalnych prowadzi się w oparciu o „Uproszczony plan urządzania lasu”,
który dla Gminy Skrzyszów stracił ważność z dniem 30.06.2007r. Obowiązek sporządzania
uproszczonego planu urządzania lasu na kolejny okres czasowy spoczywa na staroście.
W drzewostanach nadleśnictwa spotykamy dużą różnorodność zarówno gatunkową jak i
wiekową. Obok jodły i buka podstawowych gatunków drzew spotykamy szereg innych
gatunków tak lasotwórczych jak i biocenotycznych. W drzewostanach nadleśnictwa można
obserwować występujące obok siebie, często na niewielkich przestrzeniach, różne fazy
rozwojowe drzew obok nalotu po starodrzew.
54
Lasy nas obszarze Gminy Skrzyszów charakteryzują się dobrym stanem zdrowotnym i
sanitarnym. Jest to wynikiem prowadzenia właściwej gospodarki leśnej, ograniczenia w
ostatnich latach emisji pyłów i gazów, podniesienia się poziomu wód gruntowych po
okresach suszy z lat 1994-2001.
Wszystkie lasy na terenie Gminy Skrzyszów należą do lasów kategorii I. Z uwagi na
położenie w odległości do 10 km od Tarnowa (miasto posiadające powyżej 50 000
mieszkańców) na mocy ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.Nr 101, poz. 444 z
późn. zmianami) pełnią rolę lasów ochronnych. Jednocześnie lasami glebochronnymi są te
lasy ochronne, które chronią gleby na stromych zboczach, o nachyleniu powyżej 20 o na
kierunku południowym i zachodnim i o nachyleniu powyżej 30o na kierunku północnym.
Według obserwacji Nadleśnictwa Gromnik całość lasów Nadleśnictwa zaliczono do „0”
strefy uszkodzeń przemysłowych.
W lasach własności prywatnej zahamowano działania dewastacyjne oraz nadmiernie
przerzedzające wyręby.
Gospodarka leśna jest terytorialnie i funkcjonalnie związana z gospodarką wiejską. W latach
2000 – 2005 zalesiono na terenie gminy ok. 7 ha gruntów.
Nadzór w zakresie zalesiania gruntów porolnych lub nieużytków sprawuje inżynier nadzoru z
ramienia Nadleśnictwa Gromnik, który przeprowadza również szkolenia w tym zakresie.
Aktualnie obserwuje się spadek zainteresowania rolników tą formą aktywności. Zalesianie
terenów w większości następuje samoistnie na skutek sukcesji roślinności leśnej na sąsiednie
pola, które są odłogowane.
3.5.2.2. Cele długoterminowe do 2015 roku
1.
2.
Ochrona terenów leśnych i powiększanie ich zasobów
Prowadzenie zrównoważonej pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym
gospodarki leśnej
Cele te są zgodne ze strategią działania w zakresie ochrony i wzrostu różnorodności
biologicznej określonej Programem Ochrony Środowiska w Powiecie Tarnowskim.
3.5.2.3. Strategia realizacji celów długoterminowych
Jednym z priorytetów gospodarki leśnej jest zwiększenie lesistości kraju zgodnie z
„Krajowym Planem Zwiększenia Lesistości Kraju”.
Zalesianie ma na celu poprawę struktury przestrzennej obszarów wiejskich, wycofanie z
produkcji gruntów niskiej jakości oraz przeciwdziałanie degradacji gleb.
Program zakłada zwiększenie lesistości kraju do 30% w 2020 roku i 33% w połowie XXI
wieku, sukcesywnie w miarę przekazywania do zalesienia gruntów :
 nieprzydatnych dla rolnictwa,
 osiągania przestrzennie optymalnej struktury lasów w krajobrazie przez ochronę i
pełne wykorzystanie produkcyjnych możliwości siedlisk.
Prawidłowe zaplanowanie i prowadzenie zalesień spowoduje powiększenie środowiskowej
roli krajowych lasów, poprawę warunków produkcji rolnej oraz powinno się również
przyczynić do polepszenia warunków egzystencji ludności miast i aglomeracji
przemysłowych.
55
Limit rocznych zalesień w uzgodnieniu z wójtami ustala starosta. Przeznaczone do zalesienia
powierzchnie gruntów Skarbu Państwa zostały prawie w całości zalesione. Przewiduje się, że
w najbliższych latach zalesienia wykonywane będą głównie na gruntach prywatnej własności.
Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007r. z w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na okres 2007–2013. Nowością są dopłaty do
zalesień na gruntach innych niż rolne oraz zalesień z wykorzystaniem sukcesji naturalnej.
Przede wszystkim grunt do zalesienia objętego pomocą finansową powinien być objęty
stosownym zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego. Są jeszcze inne
ograniczenia: minimalna powierzchnia 0,5 ha, szerokość 20 m (jeśli nie sąsiaduje z lasem),
własność lub współwłasność rolnika-wnioskodawcy. Dopuszcza się również możliwość, że
powyższe wymogi mogą spełniać sąsiadujące ze sobą grunty należące do co najmniej trzech
właścicieli rolników. Wówczas limit powierzchni rośnie do 2 ha. Subsydia na zalesienie
gruntów innych niż rolne są wypłacane krócej, przez 5 a nie przez 15 lat. Oczywiście starania
o refundację powinno poprzedzić przygotowanie stosownych dokumentów, m.in. planu
zalesienia sporządzonego przez właściwe terytorialnie nadleśnictwo.
Strategia w zakresie gospodarki leśnej obejmuje działania stałego monitoringu lasów w
zakresie zagrożenia czynnikami natury biotycznej chorób grzybowych w miejscach
najbardziej podatnych na wystąpienie pożarów a także edukowania społeczeństwa gminy
szczególnie w zakresie wypalania traw i ściernisk.
Kierunki działań
1. Zachęcanie właścicieli gruntów do zalesiania nieużytków i gruntów klasy V i VI zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów,
2. Przestrzeganie zasad przeprowadzania zabiegów hodowlanych i technicznych
zgodnie z funkcją lasów,
3. Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze
strony czynników abiotycznych (szkody przemysłowe, pożary) i biotycznych
(choroby drzew, działalność szkodników),
4. Rozszerzanie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów
prywatnych.
3.5.3. Ochrona gleb
3.5.3.1. Stan wyjściowy
Gleby na terenie Gminy Skrzyszów są bardzo zróżnicowane pod względem przydatności
rolniczej. Wyróżnia się następujące kompleksy przydatności gleb:
- w północnej części gminy : żytni słaby, żytni dobry, żytni bardzo słaby,
- w środkowej i południowej części gminy: pszenny dobry, żytni bardzo dobry,
- w południowej wysokiej części gminy: pszenny górski, zbożowy górski.
Dominują gleby klasy IV bonitacji gleb.
Dla celów obserwacji zmian cech środowiska glebowego Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział
w Krakowie prowadzi monitoring gleb w zakresie odczynu i zawartości mikroelementów w
glebie. W roku 2007 wykonano badania 500 próbek gleby pobranych na terenie 5
miejscowości: Ładna, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd. Uzyskane wyniki
potwierdzają potrzebę kontrolowania zasobności gleb na terenie gminy. Wapnowania w
56
różnych dawkach wymaga 73% gleb, pilnego uzupełnienia fosforu wymaga 38% badanych
gleb. Według Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Krakowie wskazane jest coroczne
badanie ok. 20% powierzchni użytków rolnych, aby w oparciu o wyniki (odczynu, fosforu,
potasu i magnezu) skutecznie przeciwdziałać degradacji gruntów rolnych poprzez celowe
nawożenie gleb.
Problem zanieczyszczenia gleb jest bardzo istotny ze względu na możliwość ich pośredniego
lub bezpośredniego negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia z
gleb mogą przenikać do organizmu człowieka pośrednio przez:
− spożywanie roślin, które pobierały szkodliwe składniki z zanieczyszczonych gleb lub
zostały zanieczyszczone poprzez depozycję z atmosfery cząsteczek wyemitowanych przez
zakłady przemysłowe lub uległy erozji wietrznej lub ablacji deszczowej,
− spożywanie wody, która została skażona w wyniku migracji szkodliwych składników z
zanieczyszczonej gleby do wód podziemnych lub powierzchniowych.
Zanieczyszczone gleby mogą także bezpośrednio wpływać na zdrowie człowieka poprzez
układ oddechowy na skutek wdychania składników ulatniających się z gleb (np. związki
organiczne, rtęć), emanację pierwiastków promieniotwórczych jak również wdychania
cząstek organicznych i nieorganicznych wywiewanych z gleb. Zanieczyszczenia mogą także
przedostawać się do organizmów ludzi poprzez układ pokarmowy (dotyczy to zwłaszcza
dzieci) a także przez skórę.
Monitoring zanieczyszczenia gleb prowadzony jest przez WIOŚ w Krakowie w 17 punktach
na terenie województwa. Najbliżej zlokalizowane punkty pomiarowe znajdują się w Białej,
gdzie prowadzone są badania pod kątem zanieczyszczeń przemysłowych oraz w Zakliczynie.
Na podstawie prowadzonego „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 20052007”obserwuje się :
 silne zakwaszenie gleb, które pozostaje na niezmienionym poziomie w w stosunku do
roku 2000, co wskazuje na pilną potrzebę ich wapnowania. Zabieg ten poprawi nie
tylko odczyn gleb, ale wpłynie również korzystnie na większość ich właściwości
fizycznych, chemicznych i biologicznych, włącznie z ograniczeniem mobilności i
fitotoksyczności pierwiastków śladowych (metale ciężkie) oraz glinu, żelaza,
manganu itp..
 zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi jest niewielkie, aczkolwiek nieznacznie
wzrasta szczególnie w punktach sklasyfikowanych jako narażone na oddziaływanie
zanieczyszczeń przemysłowych,
 zdecydowana większość gleb punktów kontrolno-pomiarowych charakteryzuje się
niską (naturalną) zawartością siarki siarczanowej, chociaż średnia zawartość jest
wyższa od średniej krajowej,
 tylko około 18% zbioru charakteryzuje się niską zawartością WWA, pozostałe 82%
profili charakteryzuje się w różnym stopniu podwyższoną ich zawartością. Wzrost
stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych obserwuje się w
punktach kontrolno-pomiarowych scharakteryzowanych, jako narażone na
oddziaływania emisji przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych. Do
przeciwdziałania wszystkim wymienionym zagrożeniom obliguje „II Polityka
ekologiczna państwa” przyjęta przez Radę Ministrów i Sejm.
3.5.3.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Zapewnienie skutecznej ochrony środowiska glebowego
przed negatywnym wpływem antropogenicznym oraz naturalną degradacją
57
3.5.3.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Powierzchnia ziemi stanowi podłoże, na którym rozwinęła się cała biosfera i od jakości tego
podłoża zależy trwanie i rozwój życia na ziemi. Potrzeba ochrony powierzchni ziemi wynika
z przesłanek przyrodniczych, gospodarczych i społecznych.
Zmiany klimatyczne oraz szaty roślinnej wywołują nasilenie procesami erozji
powierzchniowej, wietrznej i wąwozowej i chociaż Polska znajduje się w strefie klimatu
umiarkowanego nie stwarzającego silnego zagrożenia procesami erozyjnymi to obszar
województwa małopolskiego jest najbardziej w skali kraju narażony na erozję wodną oraz
wąwozową. Wywołuje ona trwałe zmiany warunków przyrodniczych.
Właściwości gleb mogą być modyfikowane rolniczą oraz pozarolniczą działalnością
człowieka.
W systemie ochrony środowiska szczególne miejsce przypada obszarom rolniczym. Mają one
największy udział w areale powierzchniowym kraju, otaczają i przenikają wszystkie inne
ekosystemy.
Ochrona środowiska glebowego leży u podstaw efektywnej działalności rolniczej. W
pierwszej kolejności powinna się ona opierać o kontrolę stanu jakości gleb i ich przydatności
rolniczej. Realizowane w ramach polityki ekologicznej państwa działania w zakresie ochrony
gleb zmierzają w kilku kierunkach:
 ochrony zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich
przeznaczeniem na inne cele,
 ochrony gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem, powodowanymi oddziaływaniem
czynników antropogenicznych i naturalnych (zmiany struktury fizycznej, stosunków
wodnych i chemizmu gleb spowodowane działalnością inwestycyjną,
zanieczyszczeniami przemysłowymi i transportowymi, naturalną erozją, niewłaściwą
agrotechniką, składowaniem odpadów) oraz rekultywacji gleb zdegradowanych.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek powierzchni użytków rolniczych, a w ich
strukturze zmniejszanie powierzchni gruntów ornych na rzecz powierzchni łąk i pastwisk.
Powierzchnia sadów pozostaje na tym samym, nie zmienionym poziomie.
Racjonalne gospodarowanie gruntami obejmuje także ograniczenie zjawiska zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych na grunty budowlane. Zmiana taka może odbyć się tylko
poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym stosowane
będą następujące zasady ograniczania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych:
- ochronę gruntów organicznych, szczególnie w dolinach potoków, rejonach oczek
wodnych i w terenach bezodpływowych,
- ochronę trwałych użytków zielonych, szczególnie w zlewniach bezpośrednich
odbiorników wodnych, terenach bezodpływowych i na tarasach zalewowych w dolinach
rzek, dla których preferuje się uznanie w planie jako wyłączonych spod zabudowy,
- ochronę gruntów rolnych w sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych o pow. powyżej
20 ha,
- ochronę gruntów rolnych na stokach o nachyleniu powyżej 6o i na wierzchołkach stoków,
dla których preferuje się zalesienie,
- zachowanie maksymalnej powierzchni gruntów klas III i IV.
Praktycznym działaniem w zakresie ochrony gruntów rolnych powinno być stosowanie
zabiegów przeciwdziałających degradacji. Uwzględnić tu należy głównie stosowanie
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, utrzymanie pokrywy roślinnej na zboczach dolin i
wąwozów o nachyleniu powierzchni powyżej 10 %.
Zachowanie wartości produkcyjnych gleb wymaga także ich melioracji. Dla utrzymania
optymalnego uwilgocenia gleby i prawidłowego systemu odwadniania konieczne będzie
58
utrzymanie urządzeń melioracyjnych, rowów i drenażu w dobrym stanie. Eksploatacja tych
systemów powinna polegać na regulacji odpływu wód i możliwie długim utrzymaniu
zasobów wody w profilu glebowym. Niezbędne jest systematyczne odnawianie systemów
melioracyjnych. Zadania w zakresie melioracji zostały opisane w rozdziale „Jakość wód i
poprawa stosunków wodnych”. Tutaj należy podkreślić, że są to jedynie zadania
koordynowane dla Gminy Skrzyszów, bowiem należą one do Małopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (Inspektorat Rejonowy w Tarnowie) oraz
właścicieli lub dzierżawców gruntów zrzeszonych w Spółce Wodnej w Skrzyszowie.
Oprócz ww. działań, wszystkie działania zmierzające do poprawy stanu sanitarnego
powietrza, stanu gospodarki odpadami, prawidłowej gospodarki leśnej są również ważne dla
ochrony gleb przed zanieczyszczeniami.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (D. U. Nr 165/2002, poz. 1359) określa wartości
dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi, z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej,
dla określonych grup rodzajów gruntów (A, B, C).
Bieżąca wiedza na temat stanu środowiska glebowego pozwoli na optymalizację produkcji
rolnej, m.in. pod kątem stosowania nawozów, da także podstawy stosowania przynajmniej
częściowej prewencji negatywnych wpływów antropogenicznych oraz naturalnej degradacji
gleb w wyniku erozji, wysokich stanów wód gruntowych i innych zjawisk.
Kierunki działań
1. Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele
nierolnicze,
2. Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów,
3. Wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR),
4. Właściwe utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych,
5. Prowadzenie gospodarki rolnej pod kątem skutecznego zabezpieczenia przed erozją,
6. Kontynuowanie badań gleb przez Stacje Chemiczno-Rolnicze.
3.5.4. Osuwiska
3.5.4.1. Stan wyjściowy
Jedną z form zachodzących współcześnie procesów rzeźbotwórczych są ruchy masowe.
Polegają one na grawitacyjnym przemieszczaniu mas skalnych zainicjowanym zewnętrznie w wyniku oddziaływania klimatu, hydrosfery, zmian warunków występowania wód
podziemnych a także poprzez czynniki antropogeniczne. Najbardziej powszechnym
przejawem ruchów masowych w polskich warunkach środowiskowych jest osuwanie.
Obszarem największej częstotliwości powstawania osuwisk w Polsce są Karpaty. Dużą
powierzchnię zajmują ponadto tereny o dużej predyspozycji do osuwania. Warunki
geologiczne (flisz karpacki) i morfologicznych (zróżnicowanie wysokości, strome zbocza)
odgrywają decydującą rolę w ich powstawaniu. Generalnie impulsem do powstawania
osuwisk mogą być również niezwykle rzadkie w polskiej części Karpat wstrząsy sejsmiczne.
W warunkach naturalnych istotną rolę odgrywa szereg innych czynników mogących wpływać
przyspieszająco lub opóźniająco na zainicjowanie ruchu osuwiskowego, takich jak stan
59
zagospodarowania terenu, a tym samym obciążenia podłoża, obecność roślinności na
powierzchni i na szczycie stoku, oddziaływanie klimatu, głównie wód opadowych i
roztopowych lub zamrozów, a także miąższość pokrywy glebowej (zwietrzeliny). Same
zmiany kąta nachylenia stoków są najczęściej powodowane działalnością erozyjną rzek,
podcinających stok u jego podstawy (erozja boczna) lecz także niszczącą działalnością
wiatrów i opadów atmosferycznych. Przyczyny antropogeniczne powstawania osuwisk
polegają na niewłaściwym wykorzystaniu powierzchni terenu najczęściej przy prowadzeniu
prac inżynieryjnych związanych z wybieraniem materiału skalnego bądź zmianami jego
struktury, także z degradacją szaty roślinnej (np. wycinka drzew) lub też przy nieodpowiednio
prowadzonej odkrywkowej eksploatacji kopalin. Tego rodzaju geneza ruchów masowych
należy na ogół do rzadkości.
Obok uwarunkowań litologicznych widoczny może być również związek rozmieszczenia
osuwisk z tektoniką. Duże zagęszczenie osuwisk nawiązuje np. do czołowych stref jednostek
tektonicznych Karpat. Na terenie gminy Skrzyszów tereny osuwiskowe występują w
południowej jego części w Łękawicy i Szynwałdzie. Większość tych terenów zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów
położona jest na terenach rolnych i leśnych.
Czynne osuwiska wymagające zabezpieczeń usytuowane są w Szynwałdzie przy drodze
powiatowej Nr 312 oraz w Łękawicy.
3.5.4.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Zapobieganie powstawaniu kolejnych osuwisk
3.5.4.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Oprócz naturalnych przyczyn powstawania osuwisk, istotne są skutki złej polityki
zagospodarowania przestrzennego. Dlatego ważne jest właściwe zabezpieczanie terenów ze
skłonnością do powstawania osuwisk. Zabezpieczenie tych terenów następować będzie
poprzez zalesienia jak również odpowiednio ukierunkowaną uprawę roślin okopowych i
roślin osłonowych o zdolnościach przeciwerozyjnych.
Kierunki działań
1.Właściwe zagospodarowywanie terenów osuwiskowych (zalesianie, właściwa orka, uprawa
roślin o właściwościach przeciwerozyjnych),
2. Likwidacja istniejących osuwisk i zabezpieczanie osuwisk przed ich rozszerzaniem.
3.5.5. Ochrona zasobów kopalin
3.5.5.1. Stan wyjściowy
Budowa geologiczna i tektonika, w obrębie których usytuowana jest gmina Skrzyszów
zasadniczo rzutują na występowanie surowców naturalnych.
60
Na terenie gminy udokumentowano kilka złóż piasków czwartorzędowych (wydmowych)
oraz zlokalizowano kilka odkrywek piasków i glin czwartorzędowych. Występujące na
terenie gminy kopaliny można podzielić następująco:
 surowce dla drogownictwa i budownictwa,
 surowce ilaste ceramiki budowlanej.
Surowce okruchowe dla drogownictwa i budownictwa.
Piaskowce lgockie – należą do dolnej kredy (alb). Tworzą one kompleks piaskowców cienko i
średnioławicowych, wyjątkowo gruboławicowych w partiach spągowych. Są to z reguły
piaskowce drobno i średnioziarniste o spoiwie wtórnie zsylifikowanym. W obrębie gminy
zarejestrowano jedno odsłonięcie piaskowców lgockich w rejonie Łękawicy Górnej, które
aktualnie jest nieczynne.
Piaski plejstoceńskie pochodzą z akumulacji lodowcowej. Występują w północnej części
omawianej gminy. Są to piaski drobnoziarniste z głazikami i drobnymi żwirkami, czasem
zaglinione lub pylaste. Są one stosowane w budownictwie do zapraw murarskich,
sporadycznie w drogownictwie.
Piaski holoceńskie – są to piaski wydmowe zarejestrowane w okolicach Pogórskiej Woli. W
rejonie tym zostało udokumentowane i eksploatowane kilka złóż na niewielką skalę, o małych
obszarach. Obecnie prowadzone jest wydobycie ze złoża „Pogórska Wola – Kopaliny”. Są to
piaski drobnoziarniste, kwarcowe, stosowane do zapraw murarskich, rzadziej w
drogownictwie.
Surowce ilaste ceramiki budowlanej
Grupę surowców ilastych dla ceramiki budowlanej reprezentują gliny plejstoceńskie. W
obrębie obszaru gminy zarejestrowano dwa odsłonięcia takich glin: w rejonie Krasówki oraz
w okolicy Łękawicy Górnej. Odsłonięcia te w przeszłości były okresowo eksploatowane, a
wydobyta glina miała zastosowanie do wyrobu cegły systemem gospodarczym i do remontów
pieców.
Piaski fluwioglacjalne i wydmowe od wielu lat eksploatowane były na terenie Ładnej i
Pogórskiej Woli. Intensywna eksploatacja piasków wydmowych w latach 1967- 2000
spowodowała zniszczenie wałów wydmowych na znacznych obszarach. W Skrzyszowie, przy
drodze do Ładnej, eksploatowano żwiry plejstoceńskie. Aktualnie w wyrobisku po żwirowni
znajduje się wytwórnia mas bitumicznych Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w
Tarnowie.
Na terenie Gminy Skrzyszów eksploatowane są kruszywa mineralne drobne piaszczyste.
Koncesję na wydobywanie piasków ze złóż w Pogórskiej Woli posiada Firma „Transprzęt”
Zofia i Józef Świdziński, Szynwałd 172, która na terenie gminy eksploatuje jedno złoże.
„Pogórska Wola – Kopaliny na podstawie koncesji z dnia 29 lipca 1998r., ważność koncesji
do 31 grudnia 2010r.
Obszar górniczy
2 ha 63 a 37 m2
Teren górniczy
2 ha 63 a 37 m2
Na podstawie opracowania Państwowego Instytutu Geologicznego wydanego przez
Ministerstwo Środowiska ; Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce według
stanu na 31.12.2007r. zasoby geologiczne bilansowe tego złoża wynoszą: 119 mln m3 ,
przemysłowe 72 mln m3 , wydobycie 5 mln m3.
Złoże Pogórska Wola p. Torze II eksploatowane okresowo posiada zasoby geologiczne,
bilansowe 253 mln m3, w r. 2007 nie eksploatowane.
61
Gaz ziemny
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze do kopalin
podstawowych zalicza się gaz ziemny i sól kamienną. W północnej części gminy zalega złoże
gazu ziemnego. Dla złoża utworzono teren i obszar górniczy, który położony jest częściowo
w gminie Skrzyszów ( Pogórska Wola, Ładna) częściowo w gminie Tarnów ( Wola
Rzędzińska).
Obszar górniczy „Jaśniny” został utworzony decyzją MOŚZNiL Nr GO sm/2190/94 z dnia
19.08.1994r. W obszarze tym gaz jest eksploatowany za pośrednictwem 10 odwiertów i
przesyłany gazociągami kopalnianymi o łącznej długości ok. 5,3 km do bazy - Kopalnia
Jaśniny znajdującego się w granicach terenu górniczego wsi Pogórska Wola. Według
„Bilansu zasobów złóż kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na 31.12.2007r.
zasoby wydobywalne złoża Jaśniny Północ wyniosły 291.49 mln m3, przemysłowe 211.73
mln m3. Wydobycie w roku 2007 wyniosło 16.19 mln m3 .
W rejonie w/w obszaru górniczego zlokalizowany jest podziemny magazyn gazu - Jaśniny
Północ o poj. 92 mln m3 , który aktualnie wyłączony jest z ruchu na okres eksploatacji złoża
Jaśniny 9K i wykorzystania do tego celu istniejących urządzeń technologicznych. Złoża gazu
ziemnego w rejonie Tarnowa, Skrzyszowa i Pogórskiej Woli występują w utworach kredy,
jury i trzeciorzędu ( miocen).
Złoże gazu ziemnego „Łękawica” na terenie miejscowości Łękawica (gmina Skrzyszów),
Zawada (gmina Tarnów) posiada ustalone na dzień 31 grudnia 2007r. zasoby wydobywalne
wynoszące 124,00 mln m3 gazu, zasoby przemysłowe 120,03 mln m3 gazu. W roku 2007 nie
wydobywano jeszcze gazu z tego złoża.
Największe znaczenie użytkowe ma gaz ziemny oraz mineralne surowce dla drogownictwa i
budownictwa takie jak : piasek. Surowce ilaste ceramiki budowlanej nie są eksploatowane.
Prowadzona przez mieszkańców i właścicieli gruntów „dzika” eksploatacja piasków
wydmowych i fluwioglacjalnych doprowadziła do znaczących zmian na powierzchni ziemi.
Eksploatacja taka, której podjęcie wynika z powszechności występowania kopalin i
stosunkowo łatwego dostępu do nich jest zagrożeniem dla walorów przyrodniczych
krajobrazowych, może także wpływać na niekorzystne zmiany stosunków wodnych i jakości
wód. „Dzikie” wyrobiska wykorzystywane są ponadto jako miejsca nielegalnego składowania
odpadów, co potęguje zagrożenie dla środowiska. Poważnym problemem pozostaje również
rekultywacja wyrobisk po bezplanowo prowadzonej eksploatacji. Obowiązek likwidacji
wyrobisk jak i ich rekultywacji ciąży na przedsiębiorcy górniczym w terminie nie
przekraczającym 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej. W przypadku zdarzeń
zaszłych, gdy nie jest możliwe wskazanie przedsiębiorcy albo jego następcy prawnego,
obowiązek rekultywacji ciąży na budżecie państwa i działającym w jego imieniu ministrze
właściwym do spraw Skarbu Państwa.
Aktualnie według Rejestru Powiatowego nie ma na terenie gminy zdegradowanych terenów
powstałych w wyniku poszukiwań surowców mineralnych. Teren poszukiwań gazu w rejonie
Łękawicy został zrekultywowany zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Tarnowskiego.
Natomiast na terenach zdewastowanych po „dzikiej” eksploatacji piasku nastąpiła naturalna
rekultywacja w wyniku sukcesji lasu oraz roślinności łąkowej.
3.5.5.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Ochrona zasobów złóż surowców mineralnych i ich racjonalne wykorzystanie
62
3.5.5.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Występujące kopaliny na terenie Gminy Skrzyszów stwarzają możliwości jej rozwoju
w kierunku eksploatacji ich złóż.
Za kształtowanie polityki ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami tych surowców
odpowiada Minister Środowiska, a także marszałkowie oraz starostowie. W przypadku
eksploatacji złóż głównym zadaniem w kierunku zapewnienia ochrony jest maksymalne
wykorzystanie zasobów w granicach udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa,
z punktu widzenia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych.
Rolą organów administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia eksploatacji,
jej zakończenia i rozliczenia. Na podejmującym eksploatację złoża spoczywa obowiązek
sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz przywracania do
właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.
W przypadku złóż, na których eksploatacja nie została podjęta ważne jest zabezpieczenie
udokumentowanych zasobów przed ich utratą poprzez wyłączenie terenu z zainwestowania
uniemożliwiającego późniejszą eksploatację.
Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i
racjonalną gospodarkę zasobami środowiska powinny być określone w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (Art. 72. ust. 1).
Warunki te określa się poprzez:
- ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach
eksploatacji złóż kopalin i racjonalnego gospodarowania gruntami,
- uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb
eksploatacji tych złóż.
Takie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów
zostały wprowadzone.
Kierunki działań
1. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk,
2. Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie nowych złóż kopalin, zwłaszcza
surowców, mogących stanowić element rozwoju gospodarczego gminy,
3. Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego
wszystkich złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich
obszarów przed trwałym zainwestowaniem,
4. Racjonalne wykorzystanie zasobów złóż,
5. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
3.6. Jakość powietrza atmosferycznego
3.6.1. Stan wyjściowy
Gminę Skrzyszów charakteryzują dość korzystne warunki decydujące o stanie jakości
powietrza atmosferycznego i jego potencjalnym zagrożeniu, zarówno jeśli chodzi o położenie
63
gminy, ukształtowanie morfologiczne jak też i zagospodarowanie terenu, stan gospodarki,
warunki komunikacji i tym podobne czynniki.
3.6.1.1. Klimat
Klimat Gminy Skrzyszów jest charakterystyczny dla podgórskich nizin i kotlin w zasięgu
tarnowskiej dzielnicy klimatycznej – wyspy ciepła.
Charakterystyczne dane klimatyczne przedstawiają się następująco:
Średnia temperatura lipca
19,1 o C
Średnia temperatura stycznia
1,8 o C
Średnia temperatura roczna :
8,8 o C
Zachmurzenie największe w XII – 72%
Zachmurzenie najmniejsze w VII – 52%
Zachmurzenie średnio w roku - 59%
Średnie opady roczne – 705 mm ( maksimum w lipcu, minimum w lutym)
Przewaga wiatrów zachodnich i północnych.
3.6.1.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w Gminie Skrzyszów jest emisja niska, emisja
komunikacyjna i przemysłowa.
a) Niska emisja
O stanie jakości powietrza na terenach wiejskich decydują zjawiska i czynniki związane z
emisją niską, a więc wielkość i charakter sieci osadniczej oraz stan funkcjonowania systemu
zaopatrzenia w energię cieplną. Brak centralnego dla całej Gminy Skrzyszów systemu
zaopatrzenia w ciepło i związany z tym proces spalania paliw, głównie węgla dla
zaspokojenia potrzeb bytowych, jest głównym czynnikiem leżącym u podstaw niskiej emisji.
Wszystkie obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy obsługiwane są przez lokalne
kotłownie gazowe. Emisja niska na terenie Gminy Skrzyszów obejmuje emisję ze źródeł
niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe opalane najczęściej
tanim węglem, a więc o dużej zawartości siarki i niekorzystnych parametrach grzewczych,
warsztaty rzemieślnicze i rolnicze, obiekty innej działalności gospodarczej. Wielkość emisji
niskiej pozostaje w pewnej relacji do stopnia zgazyfikowania danego terenu. Teren Gminy
Skrzyszów jest w 100% zgazyfikowany. Jednakże koszty związane z zastosowaniem gazu
jako źródła ciepła uniemożliwiają w przeważającej części gospodarstw domowych jego
wykorzystania do opalania zwłaszcza w okresie grzewczym. Wielkość tej emisji jest trudna
do oszacowania. Ocenia się, że na obszarze Gminy Skrzyszów ( podobnie jak i na innych
terenach wiejskich) niska emisja stanowić może od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w
okresie zimowym całkowitej emisji zanieczyszczeń. Niska emisja zanieczyszczeń znajduje
odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie
grzewczym, co znajduje odzwierciedlenie w przytoczonych badaniach w dalszej części
niniejszego rozdziału wynika.
b) Emisja komunikacyjna
Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczana jest
komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery
przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i
64
węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu
i miedzi.
W Polsce transport drogowy odpowiada za emisję ok. 29 % tlenków węgla, 17% tlenków
azotu i 19% lotnych związków organicznych2. Według Europejskiej Agencji ds. Ochrony
Środowiska wielkości te są znacznie wyższe (63% tlenków azotu, 50% substancji
pochodzenia organicznego, 80% tlenku węgla, 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu i
6,5% dwutlenku siarki). Niezależnie od przyjętego szacunku, emisja ze środków transportu
drogowego jest duża, a dodatkowo należy pamiętać, że źródła emisji znajdują się na
wysokości kilkunastu centymetrów i ich największe skupiska w tych samych miejscach, gdzie
największe skupiska ludzi (centra miast, parkingi samochodowe, ruchliwe drogi
i skrzyżowania, okolice stacji benzynowych). W najbardziej narażonych miejscach, poziom
zanieczyszczenia powietrza może być od 4 do 40-krotnie wyższy niż średnia dla całych
obszarów miejskich, a tym bardziej wiejskich.
Generalnie oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko ma tendencje rosnące. W
powiecie tarnowskim nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań związanych
z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu samochodowego w całkowitym
zanieczyszczeniu powietrza. Największe potencjalne zagrożenie emisją komunikacyjną
występuje wzdłuż dróg o największym ruchu samochodowym (drogi krajowe, drogi
wojewódzkie), a także w miastach, głównie ich centrach. Emisja komunikacyjna ma
charakter liniowy, a główny ciężar jej oddziaływania na terenie Gminy Skrzyszów związany
jest z drogą krajową E-40. Na największą emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych narażone
są zatem takie miejscowości Ładna, Pogórska Wola. Znaczna część gminy wolna jest
natomiast od negatywnego oddziaływania transportu drogowego z uwagi na brak
ważniejszych powiązań międzygminnych. Do miejscowości takich należy Łękawica,
Szynwałd częściowo Skrzyszów. Ważną rolę pełni duży udział lasów oraz ogólne
uwarunkowania przyrodnicze i terenowe ograniczające w niektórych rejonach gminy
możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej.
c) Emisja przemysłowa
Przedsiębiorstwami na terenie Gminy Skrzyszów mającymi swój udział w emisji
zanieczyszczeń powietrza są: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Skrzyszowie.
Poniższa tabela 11 przedstawia wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery wg wydanych
decyzji o dopuszczalnej emisji.
2 Wg Raportu CORINAR opracowanego przez Atmoterm S.A.
65
Tabela 11
Lp. Miejscowość
1
Skrzyszów
2.
Pogórska
Wola
3.
Pogórska
Wola
4.
Pogórska
Wola
5.
Ładna
6.
Ładna
7.
Łękawica
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł na terenie Gminy Skrzyszów
wg wydanych decyzji o dopuszczalnej emisji /stan na 31.12.2007
Źródło emisji
SO2
Wytwórnia Mas
Bitumicznych –
Zespół WKC –
n.o.*
instalacja do
produkcji masy
bitumicznej
Zakład Remontowy
Urządzeń
0,028
Gazowniczych Sp. z
o.o.
PGNiG
S.A.
w
Warszawie
Regionalny Oddz.
Przesyłu w Tarnowie
- Tłocznia Gazu
Instalacja spawalni
szkoleniowej
n.o.*
Ośrodka Szkolenia
Pogórska Wola 450
Huta Szkła
Gospodarczego
47,574
Tadeusz Wrześniak
Huta Szkła
Gospodarczego
13,464
„Ładna”
Zakład Masarski
Józef Obal
0,0010
NO2
CO
Pył
Pył
Ogółem
Zawieszony
[Mg/rok]
Inne
2,985
n.o.*
12,04
n.o.*
Benzen - 0,144,ksylenn.o., toluen-n.o.,benzo/piren-0,00001,
Substancje smoliste0,104
0,23
n.o.*
n.o.*
0,281
n.o.*
Zgłoszenie do starosty
TZ-2801-22/2005 z
4.11.2005r.
Acetylen- 0,01,
Amoniak – n.o.
Fosforowodór - n.o.
n.o.*
n.o.*
0,11068
0,11068
121,254
n.o.*
n.o.*
n.o.*
n.o.*
41,723
n.o.*
n.o.*
13,464
n.o.*
0,0680
Fenol- 0,000055
Aceton- 0,00196
Metyloetyloketon0,0039
Benzen- 0,000055
Toluen- 0,00244
Ksylen – 0,0011
0,0010
1,7950
0,0680
* wielkości nie określono w decyzji
Gmina Skrzyszów narażona jest na emisję przemysłową z zakładów zlokalizowanych na jej
terenie oraz emisję napływową, głównie z miasta Tarnowa. Sytuację taką warunkują w dużej
mierze czynniki klimatyczne, których efektem jest dominacja wiatrów z kierunku
zachodniego i północnego –zachodniego. Wobec zaostrzenia wymagań prawnych odnośnie
technologii stosowanych w przemyśle w kontekście oddziaływania na środowisko, zagrożenie
dla stanu jakości powietrza atmosferycznego ze strony zakładów przemysłowych jest coraz
mniejsze.
3.6.1.3. Jakość powietrza atmosferycznego
Na terenie Gminy Skrzyszów brak jest punktów pomiarowych jakości powietrza w sieci
monitoringu. W związku z tym, jakość powietrza atmosferycznego w gminie oceniono
przyjmując wyniki badań w punktach pomiarowych zlokalizowanych w powiecie tarnowskim
W ocenie jakości powietrza
wykorzystano wyniki miesięcznych pomiarów stężeń
zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu, uzyskanych metodą pasywną.
Metoda pasywnego pobierania próbek powietrza opiera się na zjawisku samoistnej dyfuzji
66
gazów oraz ich pochłanianiu na odpowiednio dobranym absorbencie. Do pasywnego
pobierania próbek powietrza wykorzystano próbniki pasywne, które po miesięcznej
ekspozycji na stanowiskach pomiarowych poddawane są analizie chromatograficznej.
W 2006 roku obowiązywały dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone w
Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).
Pomiary pasywne pozwalają na wyznaczenie stężenia średniorocznego, dlatego stężenie
średnioroczne dwutlenku siarki jest porównywane z dopuszczalnym stężeniem dla kryterium
ochrony roślin. Dla kryterium ochrony zdrowia jest normowane stężenie 1-godzinne i 24godzinne dwutlenku siarki, które można wyznaczyć posługując się miernikami
automatycznymi.
Benzen oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20
listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa. Substancja ta jest zawarta w załączniku pt.
”Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ic948 Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 roku).
Oznakowana została jako substancja rakotwórcza kategorii 1, może powodować raka. Na
organizm działa toksycznie poprzez drogi oddechowe. Jest związkiem mutagennym,
przenikającym przez łożysko i toksycznym płodu.
Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza w roku 2006 w powiecie tarnowskim
przedstawiały się następująco:
Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki:
1) na stanowisku w Ciężkowicach wyniosło 9,1 µg/m3 tj. 45,5 % dopuszczalnego poziomu
Da (dopuszczalne średnioroczne stężenie zanieczyszczenia) dla kryterium ochrona roślin i
było wyższe o 9,6 % od poziomu stężenia notowanego w 2005 r.
2) na stanowisku w Tuchowie wyniosło 7,9 µg/m3 tj. 39,5 % dopuszczalnego poziomu Da dla
kryterium ochrona roślin.
Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu:
1) na stanowisku w Ciężkowicach wyniosło 9,6 µg/m3 tj. 24,0 % dopuszczalnego poziomu Da
dla ochrony zdrowia i było wyższe o 24,7 % od stężenia notowanego w 2005 roku,
2) na stanowisku w Tuchowie wyniosło 12,6 µg/m3 tj. 31,5 % dopuszczalnego poziomu Da
dla ochrony zdrowia.
Stężenie średnioroczne benzenu: 1) na stanowisku w Ciężkowicach wyniosło 2,9 µg/m3 tj. 58
% dopuszczalnego poziomu Da dla ochrony zdrowia i było na tym samym poziomie co
stężenie notowane w 2005 roku,
2) na stanowisku w Tuchowie wyniosło 3,1µg/m3 tj. 62 % dopuszczalnego poziomu Da dla
ochrony zdrowia.
Stężenia benzenu w Ciężkowicach nie przekraczały 50% normy średniorocznej.
67
Zestawienie wyników pomiarów średniomiesięcznych SO2, NO2 i benzenu
w punkcie pomiarowym w Ciężkowicach w 2006 roku
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
22,6
19,2
8,6
18,0
11,3
4,7
9,9
10,4
5,0
6,6
8,1
2,3
3,2
5,7
0,65
8,8
5,1
0,65
[ µg/m3]
3,2
2,8
4,5
6,3
0,65
0,6
4,1
6,6
1,3
5,3
8,0
1,8
9,9
12,7
3,8
14,6
16,8
4,5
Styczeń
2007
3,0
6,9
0,65
grudzień
wrzesień
czerwiec
3,1
6,5
0,65
listopad
3,3
10,1
1,4
[ µg/m3]
2,3
3,8
8,6
10,0
0,6
2,1
październik
5,4
12,8
2,7
maj
marzec
11,6
15,0
6,1
sierpień
19,3
12,9
5,9
lipiec
benzen
luty
zanieczyszczen
ia
SO2
NO2
Stężenie
średnioroczne
W 2006r.
9,1
9,6
2,9
Zestawienie wyników pomiarów średniomiesięcznych SO2, NO2 i benzenu
w punkcie pomiarowym w Tuchowie w 2006 roku
Tabela 13
kwiecień
benzen
luty
SO2
NO2
styczeń
zanieczyszczen
ia
Tabela 12
5,1
13,8
2,9
9,9
18,4
4,2
19,8
24,0
6,3
3,9
Stężenie
średnioroczne
W 2006r.
7,9
12,6
3,1
W obu punktach pomiarowych wartości uzyskanych średniorocznych stężeń zanieczyszczeń
nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Z porównania wartości stężeń zanieczyszczeń
uzyskanych w punktach pomiarowych wynika, że w Tuchowie notowano wyższe wartości
stężeń średniorocznych dwutlenku azotu i benzenu. W obu punktach pomiarowych wartości
uzyskiwanych miesięcznych stężeń zanieczyszczeń wykazują tendencję malejącą w okresie
letnim (od kwietnia do września) w porównaniu z okresem zimowym.
W roku 2007 kontynuowano badania zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu
tarnowskiego w Ciężkowicach. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń we wskaźniku NO2
wyniosło 9,1 [ µg/m3], a we wskaźniku SO2 – 8,5 [ µg/m3]. Zatem nastąpiła poprawa w
zakresie jakości powietrza w obydwu badanych wskaźnikach.
Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu jakość powietrza w 2007 roku oceniana jest z
uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza.
3.6.1.4. Ocena bieżąca jakości powietrza
W roku 2007 przeprowadzono kolejną (piątą) bieżącą ocenę jakości powietrza w oparciu o
art.89 Prawa ochrony środowiska. Ocena polegała na zaliczeniu strefy/powiatu do określonej
klasy (A,B,C), która zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże
się z określonymi wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Podstawę
zaliczenia strefy do określonej klasy stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o
najwyższych poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie.
68
Zgodnie z tą klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia powiat tarnowski za rok 2006
został zakwalifikowany do klasy A. Oznacza to, że poziomy stężeń poszczególnych
zanieczyszczeń są poniżej wartości dopuszczalnych.
Tabela 14
Naz
L.p
.
Nazwa strefy,
powiatu
Wynikowa klasa strefy w roku 2006 dla poszczególnych zanieczyszczeń
oraz klasa ogólna dla strefy, uzyskana w ocenie rocznej (OR) dokonanej z
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.
Kod strefy
SO2
Strefy
1.
tarnowski
4.12.15.16.
A
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
NO2
PM10 Pb
C6H6CO CO
O3
A
A
A
A
A
A
Klasa
ogólna
Działania
Wynikające z
klasyfikacji
A
Objaśnienia dotyczące “działań wynikających z klasyfikacji”, w kolumnie 12: Dz.1. dla klasy A : utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.
Zakwalifikowanie do klasy A wymaga utrzymania jakości powietrza na tym samym lub
lepszym poziomie zanieczyszczeń.
Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w roku 2007 jest szóstą oceną roczną
opracowaną w oparciu o przepisy ustawy -Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 roku (Dz. U. nr 52, poz. 627 z późn. zm.) oraz odpowiednie rozporządzenia ministra
środowiska do tej ustawy a mianowicie rozporządzenie MŚ z dnia 3 marca 2008 roku w
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47, poz. 281), oraz z dnia 6
marca 2008 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. nr
52, poz. 310). Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów zwanymi
strefami i obejmujących teren całego kraju. Zgodnie z ww. rozporządzeniem bieżącą ocenę
jakości powietrza w 2007 roku wykonano w oparciu o nowy podział stref.
Gminę Skrzyszów zakwalifikowano do strefy tarnowsko - dąbrowskiej o kodzie 12.06.z.02,
której powierzchnia wynosi 1941 km2, zamieszkałej przez 252 386 mieszkańców.
Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku powietrzu na podstawie oceny poziomu
substancji w powietrzu a jej wynikiem jest określenie jednej klasy strefy ze względu na
ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin ( z wyjątkiem stref grodzkich).
Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie
najwyższych stężeń na obszarze każdej klasy.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej
obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza
lub na rzecz utrzymania tej jakości.
Na podstawie oceny jakości powietrza w strefie dąbrowsko-tarnowskiej w roku 2007 , klasa
ogólna dla tej strefy, uzyskana w ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzględnieniem
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia – A . Nie wymagane są zatem działania na
rzecz poprawy jakości powietrza lecz na utrzymaniu jakości powietrza na tym samym lub
lepszym poziomie zanieczyszczeń.
69
3.6.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego na poziomie z 2007 roku
3.6.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Stan sanitarny powietrza atmosferycznego w Gminie Skrzyszów uzależniony jest od
przepływu zanieczyszczeń przemysłowych z terenu Tarnowa i powiatów sąsiednich, a także
niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej pochodzącej ze źródeł lokalnych. Skalę dwóch
ostatnich czynników kształtuje stan infrastruktury na terenie samej gminy, dlatego w tym
zakresie odpowiedzialność za stan powietrza spoczywać będzie na władzach lokalnych,
przedsiębiorcach oraz wszystkich mieszkańcach.
Podstawą ograniczenia niskiej emisji będzie modernizacja systemu ciepłowniczego w
indywidualnych budynkach bowiem budowa centralnego systemu cieplnego ze względu na
rozproszoną zabudowę jest ekonomicznie nieuzasadniona. Ważne będzie wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii, a także źródeł odnawialnych.
W procesie ograniczania niskiej emisji należy również zwrócić uwagę na możliwość
zastosowania środków pośrednich. Jednym z nich jest termomodernizacja zasobów
budownictwa mieszkaniowego, dzięki której możliwe jest zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną przynajmniej o kilka %.
Zadania w tym zakresie w dużej części zostały zrealizowane i będą kontynuowane.
Termomodernizacja obiektów gminnych w kolejnych latach dotyczyć będzie : Budynku
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, Wielofunkcyjnego w Skrzyszowie,
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie,Szkoły Podstawowej w Ładnej, Budynku OSP w
Pogórskiej Woli, Budynku zaplecza technicznego Klubu Sportowego „Pogorii” w Pogórskiej
Woli, Domu Nauczyciela w Szynwałdzie, Budynku po weterynarii w Szynwałdzie, Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie, Budynku OSP w Łękawicy, Budynku po GS w Łękawicy.
Zagadnienie edukacji ekologicznej w świetle możliwości ograniczenia niskiej emisji dotyczyć
będzie uświadamiania społeczeństwa na temat szkodliwości stosowania w paleniskach
domowych tradycyjnych paliw, w tym m.in. butelek PET i opakowań z powłoką aluminiową.
W obliczu rozwoju motoryzacji i związanego z nim wzrostu liczby pojazdów i użytkowników
dróg, dodatkowo w świetle wzrostu zainteresowania turystyką, istotnym kierunkiem działań
będzie bieżąca kontrola pojazdów i usprawnianie sieci drogowej, które powinny zapobiec
znaczącemu wzrostowi emisji komunikacyjnej.
Dużą rolę odegra ponadto organizacja transportu publicznego głównie w zakresie usług PKS
Tarnów i Usługi Transportowe Mądel. Okresowe dostosowywanie organizacji ruchu
(częstotliwość przejazdów, trasy, miejsca przystanków, lokalne powiązania sieci różnych
rodzajów transportu publicznego itp.). do zmian związanych z rozwojem gminy w dziedzinie
osadnictwa, turystyki, a także ze zjawiskami społecznymi (wzrost aktywności i mobilności,
wzrost zainteresowania regionem) powinno wpłynąć na ekonomizację transportu zbiorowego,
a jednocześnie wypracowanie maksymalnych korzyści dla środowiska naturalnego, głównie
stanu jakości powietrza. Niezbędna będzie także bieżąca kontrola taboru komunikacji
zbiorowej oraz dostosowanie środków komunikacji zbiorowej do unijnych norm EURO 3.
Działania w tym zakresie podejmowane będą na szczeblu ponadgminnym.
70
Kierunki działań
Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, w tym remont dróg o złym stanie
technicznym najczęściej eksploatowanych przez pojazdy silnikowe,
2. Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i zasobów odnawialnych do
produkcji energii,
3. Termomodernizacja budynków,
4. Promowanie energooszczędnych materiałów w budownictwie.
1.
3.7. Ochrona przed hałasem
3.7.1. Stan wyjściowy
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość
środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka i mającym fundamentalne znaczenie
dla możliwości odpoczynku i regeneracji sił. Narażenie na hałas stanowi zagrożenie dla
zdrowia człowieka. U źródeł uciążliwości związanych z hałasem leżą przede wszystkim
komunikacja i przemysł.
Państwowy Zakład Higieny, biorąc pod uwagę aspekt higieniczny oddziaływania hałasu,
związany z ryzykiem utraty zdrowia, opracował skalę subiektywnej uciążliwości
zewnętrznych hałasu komunikacyjnego, przedstawioną w tabeli 15.
Tabela 15.
Skala subiektywnej uciążliwości zewnętrznych hałasu komunikacyjnego
opracowana przez Państwowy Zakład Higieny
Stopień uciążliwości
Mała
Średnia
Duża
bardzo duża
Równoważny poziom hałasu
[dB]
< 52
52 – 62
63 – 70
> 70
3.7.1.1. Hałas komunikacyjny
Komunikacja, z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie
wzrost mobilności społeczeństwa jest obecnie dominującym źródłem hałasu. Hałas w ujęciu
przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem
tras komunikacyjnych.
Obiektami emitującymi hałas drogowy są: pojazdy jednośladowe, samochody osobowe,
samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki oraz maszyny drogowe i budowlane. Należy
również wziąć pod uwagę inne czynniki związane z ruchem, a w znaczny sposób wpływające
na stan akustyczny środowiska. Należą do nich: rodzaj pojazdu (marka), średnia prędkość,
stan nawierzchni dróg, pochylenie drogi, warunki atmosferyczne. Pomimo stosowania
nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, problem hałasu drogowego wciąż narasta.
Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska określa się dla terenów o
charakterze chronionym np. dla terenu zabudowy mieszkaniowej, wypoczynkoworekreacyjnych, domów opieki, szpitali itp. (tabela 2). Nie ustala się dopuszczalnego poziomu
hałasu dla terenów leśnych, przemysłowych i użytków rolnych.
W roku 2007, analogicznie do lat poprzednich, na terenie województwa przeprowadzano
szereg działań, które zakończyły się pomiarami akustycznymi w porach dziennej i nocnej.
71
Działania te objęły zarówno pomiary kontrolne, jak i monitoringowe. Zgodnie z
obowiązującym wówczas rozporządzeniem (z 29 lipca 2004 roku), dopuszczalny poziom
hałasu w środowisku określono odrębnie dla godzin od 6:00 do 22:00 (pora dnia) i dla godzin
od 22:00 do 6:00 (pora nocy).
Wszystkie pomiary wykonano zgodnie z metodyką referencyjną, wynikającą z aktualnego
wówczas rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Każdorazowo
wykonano pomiary szeregu czynników warunkujących rozprzestrzenianie się dźwięku w
środowisku, a w szczególności parametrów meteorologicznych:
• prędkość wiatru 0-5 m/s,
• temperatura otoczenia powyżej- 5°C
• brak opadów atmosferycznych,
• ciśnienie atmosferyczne do 1060 hPa.
Tabela 16. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu- z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne (załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. poz. 826).
L.P.
1.
2.
3.
4.
Przeznaczenie terenu
a)
obszary ochrony
uzdrowiskowej,
a) tereny szpitali poza miastem
a) tereny zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej,
b) tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci lub młodzieży
c) tereny domów opieki,
d) tereny szpitali w miastach
a) tereny zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej
lub zamieszkania zbiorowego,
b) tereny zabudowy
mieszkaniowej,
jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi,
c) tereny rekreacyjno
wypoczynkowe poza miastem,
d) tereny zabudowy zagrodowej
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców ze
zwartą zabudową mieszkaniową i
koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i
usługowych
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku
A w dB
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy
Drogi lub linie kolejowe
źródeł hałasu
Pora dnia – Pora Pora nocyPora dnia – Po
Pora nocy –
przedział czasuPrz przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy 8 najmniej
równy 1
równy 16
równy 8
korzystnym
najmniej
godzinom
godzinom
godzinom dnia
korzystnej
kolejno po sobie
godzinie nocy
następującym
45
40
50
45
50
40
55
50
55
45
60
50
55
45
65
55
72
W latach 2006-2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach
prowadzonego monitoringu prowadził pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy
Skrzyszów w miejscowości Ładna w ciągu drogi krajowej E-40. Wykonano cztery 1godzinne pomiary w różnych godzinach pory dziennej w odległości 1 m od jezdni. Wyniki
badań przedstawia tabela 17.
Tabela 17
Hałas komunikacyjny w Ładnej
Czas pomiaru
Poziom dźwięku dB(A)
Natężenie ruchu poj./h
6.45 - 7.45
77,0
951
11.15 – 12.15
78,2
839
15.00 – 16.00
78,8
1078
17.45 – 18.45
77,6
880
Źródło: Pomiary WIOS w Krakowie-Delegatura w Tarnowie
Z przedstawionych pomiarów wynika, że wartość progowa poziomu hałasu dla drogi
wynosząca 75 db(A) w każdej z pór dnia została przekroczona, zatem dla zabudowy
mieszkaniowej znajdującej się w bliskiej odległości od jezdni wartość ta również nie jest
dotrzymana.
Dla poprawy klimatu akustycznego w ciągu drogi krajowej E-40 w rejonie tarnowskiej
obwodnicy w Skrzyszowie przebiegającej przez teren gęstej zabudowy mieszkaniowej
wzdłuż wiaduktu oraz w jego sąsiedztwie usytuowano ekrany akustyczne.
3.7.1.2. Hałas przemysłowy
Mniejszą uciążliwością dla mieszkańców gminy, na tle uwarunkowań komunikacyjnych są
punktowe źródła hałasu tj. zakłady przemysłowe, małe jednostki produkcyjne lub
przetwórcze.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.
627) zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów
przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela (lub innego
podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy art. 141 i 144 w/w ustawy
działalność zakładów nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli
zostały ustalone, ani też powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza
terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przypadku utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. Jeżeli w otoczeniu zakładu hałas w
środowisku przekracza obowiązujące wartości dopuszczalne, wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na emitowanie hałasu.
Hałas generowany w zakresie przemysłu ma charakter lokalny. W ostatnich latach do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wpływa coraz więcej skarg
na hałas generowany przez sektor handlowy (markety, stacje benzynowe, firmy świadczące
usługi w różnym zakresie). Nasila się problem lokalizacji obiektów uciążliwych w pobliżu
zabudowy mieszkaniowej. Powoduje to poważne konflikty społeczne, gdyż w sytuacji
bliskiego sąsiedztwa nawet stosunkowo niewielkie poziomy hałasu potrafią powodować
wysoką odczuwalną uciążliwość dla mieszkańców. Dominującymi źródłami hałasu stały się
głównie wentylatory i klimatyzatory, a także agregaty chłodnicze, urządzenia do obróbki
drewna, suszarnie, elektronarzędzia.
Hałas linii energetycznych spowodowany jest zjawiskiem ulotu i jest zależny od parametrów
technicznych linii, warunków środowiskowych oraz stanu technicznego linii.
73
Badania akustyczne prowadzone w roku 2001 przez WIOŚ w Krakowie w różnych
warunkach pogodowych wykazały brak oddziaływań akustycznych dla linii 110 kV,
niewielkie oddziaływania ( poniżej normy) dla linii 220 kV, oraz istotne oddziaływanie (
również z przekroczeniem normatywów) przy przesyle energii liniami 400 kV.
3.7.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego i przemysłowego
3.7.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Rok 2007 wprowadził wiele zmian ustawowych w dziedzinie hałasu: nowe rozporządzenia,
modyfikacje ustawy Prawo ochrony środowiska, określającej m.in. zasady ochrony
środowiska (w tym również przed nadmiernym hałasem).
Poniżej przedstawiono najważniejsze aktualne rozporządzenia i ustawy dotyczące hałasu:
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
oceny i zarządzania hałasem w środowisku 2002/49/WE.
• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r. z
późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości
wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106, poz. 729) wraz z nimi Ministra Środowiska z dnia 7
listopada 2007 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika
hałasu LDWN (Dz. U. Nr 210, poz. 1535).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192,
poz. 1392).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 roku w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu
prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340). 138
Działaniami zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest budowa ekranów akustycznych oraz
wymiana okien na dźwiękoszczelne w najbardziej newralgicznych punktach, gdzie
przekraczane są obowiązujące normatywy. Zakładana budowa ekranów akustycznych przy
drodze E-4 szczególnie w miejscowości Ładna prawdopodobnie nie wejdzie w fazę realizacji.
Budowa autostrady przemieści ruch samochodowy z tej części gminy, przez co natężenie
ruchu samochodowego w rejonie drogi krajowej E-4 znacznie się zmniejszy, co wpłynie na
obniżenie poziomu dźwięku w środowisku w tym rejonie.
Problem zagrożenia hałasem należy integrować z aspektami planowania przestrzennego
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W wydawanych pozwoleniach na budowę obiektów na działkach
sąsiadujących z drogami publicznymi Gminy Skrzyszów uwzględniane są wymogi związane
z ich odległością od pasa drogowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
W skali lokalnej istotne znaczenie ma zmniejszenie emisji hałasu do środowiska z obiektów
działalności gospodarczej w tym usługowej.
74
Kontrole przez służby WIOŚ instalacji emitujących nadmierny hałas do środowiska w
znacznej mierze wymuszają na podmiotach inwestowanie w urządzenia ograniczające jego
emisję (tłumiki, obudowy dźwiękoszczelne, przenoszenie instalacji do innego obiektu,
skrócenie czasu pracy urządzeń).
Kierunki działań:
1. Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów
odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów,
2. Kontynuowanie kontroli hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.
Ponadto większość kierunków działań dotyczących ograniczania emisji zanieczyszczeń do
powietrza ze środków transportu samochodowego (par. 3.6.) - przynosi efekty w postaci
zmniejszenia emisji hałasu.
3.8. Pola elektromagnetyczne
3.8.1. Stan wyjściowy
Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych
(PEM) zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi ono od naturalnych źródeł,
jakimi są np.: Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne.
Natomiast sztuczne pola elektromagnetyczne zaczęły pojawiać się w środowisku ponad sto lat
temu i były związane z techniczną działalnością człowieka.
Promieniowanie elektromagnetyczne występuje wszędzie.
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące występuje w zakresie częstotliwości 1 Hz
do 1016 Hz. Źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oddziałujące na
środowisko mogą mieć charakter liniowy lub punktowy. Z punktu widzenia ochrony
środowiska istotne znaczenie mają źródła liniowe - linie elektroenergetyczne o napięciu
znamionowym wynoszącym 110 kV lub wyższym oraz źródła punktowe - urządzenia
emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,03300 000 MHz, do których należą:
urządzenia radiolokacyjne (np. na lotniskach lub w stacjach naprowadzania lotów
cywilnych
i wojskowych),
urządzenia radionadawcze i telewizyjne (np. stacje bazowe telefonii komórkowej
(STK)),
urządzenia elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV (np.
stacje transformatorowe).
Rozwój techniki spowodował znaczy wzrost ilości nie tylko nadajników radiowo
telewizyjnych ale również ilości stacji bazowych telefonii komórkowej i należy się
spodziewać, że wzrost ten się zachowa, co wywołuje duże zainteresowanie ich
oddziaływaniem na człowieka.
W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji związanych z tematem szkodliwości
promieniowania pochodzącego od stacji bazowych, monitorów czy linii wysokiego napięcia.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko jest sprawą niezaprzeczalną.
-
Ustawa Prawo ochrony środowiska w dziale VI określa obowiązki związane z ocenami i
pomiarami poziomów pół elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności. Artykuł 123 ustawy nakłada na
75
wojewódzki inspektorat ochrony środowiska
elektromagnetycznych w środowisku.
obowiązek
badania
poziomów
pół
Zmierzone w 11 punktach monitoringowych na terenie województwa małopolskiego poziomy
pól elektromagnetycznych, kształtują się zdecydowanie poniżej wartości dopuszczalnych.
Najbliżej Gminy Skrzyszów punkt pomiarowy poziomów pól elektromagnetycznych
zlokalizowany jest na Placu Kazimierza w Tarnowie. Pozostałe punkty zlokalizowano w
różnych dzielnicach Krakowa.
Zmierzone w 11 punktach monitoringowych poziomy pól elektromagnetycznych w latach
2006 i 2007 kształtują się zdecydowanie poniżej wartości dopuszczalnych.
Laboratorium WIOŚ w roku 2006 przeprowadziło kilkanaście pomiarów kontrolnych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego. Powodem większości tych kontroli były skargi,
zazwyczaj na stacje bazowe telefonii komórkowej.
W ramach każdej kontroli wykonano pomiary w kilkudziesięciu pionach pomiarowych.
Przeglądając kilkaset wyników pomiarów stwierdzić można, że tylko w pojedynczych
przypadkach wielkości zarejestrowane osiągają kilka procent wartości dopuszczalnych, w
pozostałych przypadkach są poniżej wartości oznaczalności (około 2% wartości
dopuszczalnych).
W obowiązującym prawie polskim natężenie pola elektrycznego o wartości poniżej 1 kV/m
uważane jest za całkowicie bezpieczne, nawet przy długotrwałym w nim przebywaniu.
Natomiast w polu o wartości powyżej 10 kV/m – strefa ochronna pierwszego stopnia –
przebywanie ludzi jest zabronione. W strefie ochronnej drugiego stopnia – pole o natężeniu 110 kV/m – przebywanie ludności jest dozwolone, jednakże nie wolno lokalizować budynków
mieszkalnych, szkół, szpitali itp.
W Polsce nie istnieją przepisy ograniczające gospodarowanie oraz przebywanie ludności w
obszarach, w których występuje pole magnetyczne. Najwyższe dopuszczalne natężenie pola
magnetycznego na stanowiskach, na których praca trwa 8 godzin określone przez
Ministerstwo Pracy, nie może być większe niż 400 A/m (indukcja 0,5 mT).
Tabela 18 przedstawia natężenia pola elektrycznego oraz indukcję magnetyczną dla
wybranych emitorów.
Tabela 18.
Natężenia pola elektrycznego oraz indukcja magnetyczna dla wybranych
emitorów ( wg PSE)
Pole elektryczne w środowisku
Pod liniami najwyższych napięć (220 – 400 kV)
W odległości 50 m od linii 400 kV
Pod liniami wysokiego napięcia (110 kV)
Pod liniami średniego napięcia
Za ogrodzeniem stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia
W bezpośrednim sąsiedztwie domowych urządzeń powszechnego
użytku
Pole magnetyczne w środowisku
Pod liniami najwyższych napięć (220 – 400 kV)
W odległości 50 m od linii 400 kV
Pod liniami wysokiego napięcia (110 kV)
Pod liniami średniego napięcia
W bezpośrednim sąsiedztwie domowych urządzeń powszechnego
użytku
W otoczeniu torów prądowych przemysłowych urządzeń
elektrotermicznych
Natężenie kV/m
1 – 10
Poniżej 0,5
0,5 – 4
Poniżej 0,3
0,1 – 0,3
Poniżej 0,5
Indukcja T
1 – 50
Poniżej 5
Poniżej 20
1 – 20
10 – 400
2000 – 70000
76
Na terenie gminy według stanu na 31.12.2002r. istniała jedna stacja telefonii komórkowej
operatora ERA GSM na działce nr 2231 w Pogórskiej Woli o mocy promieniowania 512W.
Według decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji stacji
wysokość masztu określono na 55 m.
Przez teren gminy przebiegają dwie linie wysokich napięć:
1. Linia 110 kV z Woli Rzędzińskiej do Pogórskiej Woli ( stacja transformatorowa ),
2. Linia 400 kV z Połańca przez Wolę Rzędzińską, Ładną, Skrzyszów, Łękawicę do stacji
Tarnów Południowy.
Zasięg strefy ochronnej dla linii 110 kV wynosi 14,5 m od skrajnego przewodu, zaś od linii
400 kV 33m.
3.8.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego
3.8.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Pod koniec 2007 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pół elektromagnetycznych w
środowisku (D.U. Nr 221/2007, poz.1645), w którym określono konkretnie: sposób wyboru
punktów pomiarowych, wymaganą częstotliwość prowadzenia pomiarów oraz sposoby
prezentacji wyników pomiarów.
Zakres prowadzenia badań obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz,.
Punkty pomiarowe, w których wykonuje się badania poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku, wybiera się w dostępnych dla ludności miejscach usytuowanych na obszarze
województwa w:
− centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
− pozostałych miastach,
− terenach wiejskich.
Na obszarze każdego województwa, dla każdego roku kalendarzowego z trzyletniego cyklu
pomiarowego, wyznacza się po 15 punktów pomiarowych w dostępnych dla ludności
miejscach, dla każdego z obszarów. Łącznie na terenie województwa wyznacza się 135
punktów pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego, po 45 punktów pomiarowych dla
każdego roku.
W najbliższych latach podstawowym działaniem w skali kraju będzie kontynuowanie badań,
które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi.
Ponadto, jednym z ważnych zadań w gminie służących realizacji celu będzie wprowadzenie
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie
przed polami (Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego
użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i
radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych.
77
Na terenie Gminy Skrzyszów według stanu na 31.12.2007r. znajdowała się jedna stacja
telefonii komórkowej operatora ERA GSM na działce Nr 2231 Pogórskiej Woli w obszarze
nie zainwestowanym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów zarezerwowano
tereny pod lokalizacje stacji telefonii komórkowych w Pogórskiej Woli przy parkingu, w
przysiółku Żurawieniec w sąsiedztwie obiektów dawnej Spółdzielni Produkcyjnej „Jedność”
oraz w Szynwałdzie w terenie niezabudowanym.
Kierunki działań:
- Wprowadzanie niskokonfliktowej lokalizacji źródeł promieniowania.
3.9. Awarie przemysłowe
3.9.1. Stan wyjściowy
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska obejmują skutki dla środowiska w wyniku awarii
przemysłowych i transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych,
niekontrolowanych uwolnień do środowiska genetycznie modyfikowanych organizmów
(GMO), jak również klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów lasów, i in.). Istotne źródło
zagrożenia na terenie Gminy Skrzyszów stanowi
drogowy transport materiałów
niebezpiecznych, a szczególnie intensywny w ostatnich latach przewóz paliw płynnych
autocysternami. Zagrożenie takie może występować głównie ze strony transportu drogą
krajową E-40.
Do obiektów i urządzeń mogących stanowiących zagrożenie dla środowiska należą ponadto
gazociągi wysokoprężne. Gazociągi wysokoprężne przebiegające przez teren gminy w
korytarzu infrastruktury technicznej przy drodze E-40 to:
 700 mm Jarosław - Tarnów
 700 mm Jarosław – Pogórska Wola ( z Głuchowa)
Strefy bezpieczeństwa :
- odległość od zwartej zabudowy – 75 m
- od budynków jedno i wielorodzinnych 50m
- od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego 100 m
Rurociągi do przesyłu gazu:
 500 mm ( dwa ciągi) Pogórska Wola – Łukanowice
 400 mm Jarosław – Tarnów
 300 mm Pogórska Wola – Swarzów
 200 mm Wygoda – Tuchów
 100 mm Pogórska Wola - Żukowice
Strefy bezpieczeństwa :
- odległość od budynków 20 - 65 m
W latach 2004-207 zanotowano jedna awarię cysterny na obwodnicy w dniu 15.10.2004r.
Natomiast w dniu 14.05. 2008r. wystąpił wybuch rurociągu gazowego biegnącego wzdłuż
drogi krajowej E-4 przy robotach konserwacyjnych rurociągu.
W obydwu przypadkach nastąpiło zanieczyszczenie ziemi substancjami ropopochodnymi.
Zastosowano sposób postępowania w zakresie likwidacji skażeń zgodny z szczegółowymi
przepisami w tym zakresie.
78
3.9.2. Cel długoterminowy do 2015 roku
Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska
z powodu transportu materiałów niebezpiecznych oraz gazociągów wysokoprężnych
3.9.3. Strategia realizacji celu długoterminowego
Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Tytuł IV "Poważne
awarie ") określa podstawowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom
przemysłowym.
Aktualnie wg informacji WIOŚ Delegatura w Tarnowie na terenie powiatu tarnowskiego brak
jest zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych.
Potencjalnym zagrożeniem środowiska i zdrowia człowieka jest transport substancji
niebezpiecznych przez teren gminy, w szczególności przez Skrzyszów i Ładną w ciągu drogi
krajowej E-4.W przypadku wystąpienia skażenia środowiska podczas transportu materiałów
niebezpiecznych, gdy trudno jest ustalić sprawcę zdarzenia - obowiązki usunięcia zagrożenia
spoczywają na Staroście. Z punktu widzenia narażenia mieszkańców na skutki ewentualnych
skażeń środowiska podczas transportu materiałów niebezpiecznych, ważne jest informowanie
społeczeństwa o wystąpieniu awarii i sposobu zachowań w takiej sytuacji.
Gazociągi wysokoprężne przebiegające przez teren gminy stwarzają zagrożenie związane z
ich rozszczelnieniem spowodowanym ruchami gruntu. Są to zdarzenia nadzwyczajne, które
mogą być spowodowane powodziami lub obsuwaniem się gruntu. Gazociągi przebiegające
przez teren gminy są zabezpieczane antykorozyjnie oraz są pod stałym nadzorem PGNiG S.A.
w Warszawie Regionalnego Oddziału Przesyłu w Tarnowie.
Kierunki działań:
1. Kreowanie właściwych zachowań mieszkańców gminy w sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska z tytułu awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych.
79
4. PLAN OPERACYJNY NA LATA 2008 – 2011 I JEGO
FINANSOWANIE
Cele ekologiczne do 2015 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziale
poprzednim, są bazą dla planu operacyjnego na lata 2008 - 2011, tj. konkretnych
przedsięwzięć (pozainwestycyjnych i inwestycyjnych), które mają priorytet w skali gminy.
Poniżej przedstawiono kryteria wyboru priorytetów, które były podstawą sformułowania
przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2008 - 2011. Dla poszczególnych
przedsięwzięć podano instytucje realizujące, koszty i źródła ich finansowania.
Ponadto w rozdziale tym podano sumaryczne koszty wdrażania Programu w latach 2008 2011 wg kierunków inwestowania.
4.1. Priorytety ekologiczne
Kryteria wyboru priorytetów
Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2011 roku rozpatrywano z dwóch punktów
widzenia:
1. priorytetowe uciążliwości środowiska,
2. priorytetowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska.
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w
skali gminy, należy wymienić:
Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i
ustawy "Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych,
Wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw
UE,
Dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym,
Zgodność z "Programem Ochrony Środowiska Powiatu Tarnowskiego” ,
Zgodność ze "Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Skrzyszów",
Możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,
Obecne zaawansowanie inwestycji.
Priorytety proekologiczne
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria proponujemy, w perspektywie najbliższych czterech lat,
następującą hierarchię potrzeb:
(a) Jakość wód i stosunki wodne:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sektorze komunalnym.
(b) Wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odpadami
niebezpiecznymi znajdującymi się w strumieniu odpadów komunalnych (wg Planu
gospodarki odpadami)
(c) Ochrona powietrza atmosferycznego (redukcja emisji niskiej i komunikacyjnej)
(d) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalna eksploatacja systemów leśnych:
ochrona zasobów przyrodniczych
ochrona powierzchni ziemi (ochrona gleb, zabezpieczenie osuwisk)
ochrona lasów
(e) Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi
80
Ponadto, nadrzędnym priorytetem jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy.
Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia
wpisuje się także w pozostałe zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy
środowiska i uciążliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona
jednego z nich zwykle skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych.
4.2. Zbiorcze zestawienie celów i kierunków działań wraz z zadaniami w
zakresie ochrony środowiska przewidzianych do realizacji w latach
2008 - 2011
Nadrzędnym celem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skrzyszów w latach 20082015” jest zapewnienie mieszkańcom jakości życia w zdrowym i czystym środowisku.
Cel ten wskazuje jako wartość nadrzędną człowieka co jest zgodne z założeniami Polityki
Ekologicznej Polski.
Cele i kierunki działań w zakresie realizowania polityki ekologicznej w Gminie Skrzyszów
w latach 2008 –2011 zestawiono w tabeli 19.
W formułowaniu planu operacyjnego, a więc listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w latach 2008 –2011, uwzględniono kryteria wyboru zgodne z priorytetami
proekologicznymi.
Proponowane przedsięwzięcia ujęto w tabeli 20.
Należy podkreślić, że istnieje także możliwość realizacji przedsięwzięć nie wskazanych w
załączonych tabelach, ale takich, które mieszczą się w ramach kierunków działań
nakreślonych w rozdziale poprzednim (rozdz. 3), a wynikających z zaistniałych w danym
czasie potrzeb.
Tabela 19
Cele i kierunki działań w zakresie realizowania polityki ekologicznej w Gminie
Skrzyszów
81
Kierunki działań minimalizujących zagrożenia
Cele operacyjne
Podniesienie jakości życia mieszkańców z
zachowaniem ładu przestrzennego
i funkcjonalnego z jednoczesną ochroną
istniejących walorów kulturowokrajobrazowych
Rozwój turystyki i rekreacji optymalnie
wykorzystującej uwarunkowania przyrodnicze
gminy z pełnym przestrzeganiem zasad
ochrony przyrody i krajobrazu
Stworzenie warunków dla sprawnego i
bezpiecznego przemieszczania się ludzi
przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na
środowisko naturalne
Rozwój przemysłu przy jednoczesnym
minimalizowaniu negatywnych wpływów

Organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników m.in. w zakresie reguł dobrej
kultury rolnej,
 przestrzeganie przez rolników minimalnych wymagań w ramach zasady wzajemnej
 zgodności,
 zachowanie obecnej struktury krajobrazu rolniczego ( zadrzewienia, oczka wodne,
tereny podmokłe, bagna, trwałe użytki zielone).
 kontrolę przestrzegania przez turystów zasad korzystania ze środowiska poprzez
zaangażowanie instytucji porządkowych,
 rozbudowę zaplecza turystycznego, punktów małej gastronomii w zgodzie z ochroną
środowiska,
 rozwój i odpowiednie oznakowanie szlaków turystycznych wraz z tworzeniem bazy
informacyjnej na ich temat,
 doskonalenie infrastruktury drogowej, w szczególności placów parkingowych i dróg
dojazdowych do najczęściej odwiedzanych miejsc.
 budowa nowych oraz poprawa stanu technicznego najbardziej wyeksploatowanych
nawierzchni dróg,
 modernizacja dróg w kierunku dostosowania profilu do potrzeb użytkowników
(poszerzanie jezdni, budowa poboczy, chodników)
 współpraca z sąsiednimi gminami (głównie Tarnowem, Gminą Tarnów i Ryglice ) w
celu zapewnienia ciągłości i sprawności systemu komunikacyjnego,
 modernizacja i utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych parkingów i dróg
dojazdowych do nowo powstających obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc
atrakcyjnych turystycznie,
 promocja i unowocześnienie transportu zbiorowego (opartego o ekologiczne środki
transportu) łącznie z poszerzaniem oferty i przygotowaniem odpowiedniego zaplecza
zachęcającego do korzystania z usług publicznych,
 kreowanie świadomości ekologicznej mieszkańców głównie w kwestii optymalizacji
korzystania z samochodów, korzystania z roweru i transportu zbiorowego.

właściwe gospodarowanie terenami przemysłowymi,

ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
na zdrowie ludzi i środowisko
Wykształcenie u mieszkańców postawy
przyjaznej środowisku prowadzącej do
racjonalnego gospodarowania i korzystania z
zasobów środowiska naturalnego
przy zachowaniu wszelkich zasad jego
ochrony

wprowadzanie technologii mało i bezodpadowych

wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego

aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia,

koordynowanie i wspieranie działań edukacji ekologicznej przez samorząd gminy,



1. Zapewnienie skutecznej ochrony wód
podziemnych,
2. Zapewnienie sprawnego systemu
zaopatrzenia mieszkańców wodę,
3. Zapewnienie oczyszczania wszystkich
ścieków sanitarnych wytworzonych w
gminie.









1. Ochrona i utrzymanie różnorodności

promowanie przez środki masowego przekazu stylu życia i zachowań przyjaznych
środowisku,
zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji o stanie środowiska naturalnego
Kontynuowanie inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji gminy zgodnie z
„Wieloletnim programem budowy wodociągów i kanalizacji”,
Zaopatrzenie w szczelne zbiorniki bezodpływowe lub budowa oczyszczalni
indywidualnych w posesjach, które nie zechcą podłączyć się do systemem
kanalizacji lub warunki terenowe na to nie pozwalają,
Bieżąca kontrola sprawności systemu odprowadzania ścieków oraz stanu
technicznego zbiorników bezodpływowych
Racjonalne dawkowanie i przestrzeganie kalendarza stosowania nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin
Ukończenie budowy ujęcia wód podziemnych „Zimna woda” dla zaopatrzenia w
wodę sołectwa Łękawica oraz utworzenie pośredniej strefy ochrony sanitarnej ujęcia,
Likwidacja oczyszczalni ścieków w Pogórskiej Woli
Utrzymanie drożności, bieżąca konserwacja i modernizacja cieków wodnych,
Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody
wodociągowej do celów przemysłowych,
Kształtowanie świadomości ekologicznej na temat zasad korzystania z zasobów
środowiska wodnego,
Wspieranie zakładów przemysłowych w realizowaniu programów racjonalnej
gospodarki wodno-ściekowej.
Ustanowienie głazu narzutowego w Pogórskiej Woli pomnikiem przyrody
83
biologicznej i krajobrazowej oraz
doskonalenie systemu obszarów
chronionych
2. Wzrost świadomości społeczeństwa w
zakresie poszanowania przyrody, w tym
głównie przestrzegania zasad ingerencji
w sferę przyrodniczą terenów chronionego
krajobrazu
3. Ochrona gatunków zagrożonych i
narażonych na ginięcie roślin i zwierząt.
1. Ochrona terenów leśnych i powiększanie
ich zasobów
2.Prowadzenie zrównoważonej pod
względem ekonomicznym, społecznym i
ekologicznym gospodarki leśnej

Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych


Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających
obiektów turystycznych i rekreacyjnych
Rozwój rolnictwa ekologicznego

Promowanie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody i
Krajobrazu



Sporządzenie ewidencji obszarów, które mogą być przeznaczone do zalesień i
wprowadzenie ich do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Zalesianie nieużytków i gruntów zgodnie z ewidencją obszarów przeznaczonych do
zalesień,
Przestrzeganie zasad przeprowadzania zabiegów hodowlanych i technicznych
zgodnie
z funkcją lasów,
Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zagrożeniom
ze strony czynników abiotycznych (szkody przemysłowe, pożary) i
biotycznych (choroby drzew, działalność szkodników),
Rozszerzanie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów
prywatnych
Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele
nierolnicze,
Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów,
Wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR),
Właściwe utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych
Prowadzenie gospodarki rolnej pod kątem skutecznego zabezpieczenia przed erozją,

Kontynuowanie badań gleb przez Stacje Chemiczno-Rolnicze

Właściwe zagospodarowywanie terenów osuwiskowych (zalesianie, właściwa
orka, uprawa roślin o właściwościach przeciwerozyjnych)





Zapewnienie skutecznej ochrony środowiska
glebowego przed negatywnym wpływem
antropogenicznym oraz naturalną degradacją
Zapobieganie powstawania kolejnych osuwisk

84



Ochrona zasobów złóż mineralnych i ich
racjonalne wykorzystanie

Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie nowych złóż kopalin, zwłaszcza
surowców, mogących stanowić element rozwoju gospodarczego gminy,
Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania
przestrzennego wszystkich złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o
ochronie ich obszarów przed trwałym zainwestowaniem,
Racjonalne wykorzystanie zasobów złóż,

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.


Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, w tym remont dróg o złym stanie
technicznym najczęściej eksploatowanych przez pojazdy silnikowe
Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i zasobów odnawialnych
do produkcji energii
Termomodernizacja budynków

Promowanie energooszczędnych materiałów w budownictwie


1. Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów
odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów
Kontynuowanie kontroli hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej

Wprowadzanie niskokonfliktowej lokalizacji źródeł promieniowania

Kreowanie właściwych zachowań mieszkańców gminy w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska z tytułu awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych


Utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego na
poziomie z roku 2007
Zmniejszenie uciążliwości hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego
Rozeznanie skali zagrożenia polami
elektromagnetycznymi
Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i
środowiska z powodu transportu materiałów
niebezpiecznych oraz gazociągów
wysokoprężnych
Likwidacja istniejących osuwisk i zabezpieczanie osuwisk przed ich
rozszerzaniem.
Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk,
85
Tabela
L.p.
20
Opis przedsięwzięcia
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań Programu
Instytucje
realizujące
2008
Koszty w tys. PLN
2009
2010
2011
Źródła
finansowania
Rodzaj
przedsięwzięcia
1 104,142
168,321
150,000
559,000
226, 821
Budżet Gminy
3 513,702
527,404
500,000
1 000,000
1 486,298
Budżet Gminy
3 209,000
1 478,000
440,000
500,000
791,000
80,500
-
80,500
-
-
Budżet Gminy
Środki UE
Budżet Gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie
koordynowane
Ogółem
2008 - 2011
ZAGADNIENIE: JAKOŚĆ WÓD I STOSUNKI WODNE
ZADANIA INWESTYCYJNE
1.
Wodociąg Ładna
2.
Wodociąg Pogórska Wola
3.
Wodociąg Szynwałd
4.
Dokończenie budowy ujęcia wody w
Łękawicy
Montowanie wodomierzy w
gospodarstwach indywidualnych
5.
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Inwestor
prywatny
b.d.
Koszty w latach 2008 – 2011: Zaopatrzenie w wodę 7 907,344
6.
Kanalizacja Szynwałd
7.
Kanalizacja Ładna
8.
Kanalizacja Pogórska Wola
( przerzut ścieków)
Budowa indywidualnych
oczyszczalni ścieków – Gmina
koordynacja
9.
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Inwestycje
indywidualnych
właścicieli
Koszty w latach 2008 – 2011: Gospodarka
ściekowa
10.
Okresowa konserwacja urządzeń
melioracji podstawowej
11.
Okresowa konserwacja urządzeń
melioracji szczegółowej
12.
Usuwanie szkód powodziowych na
potoku Wątok i Wątoczek c.d.
MZMiUW –
Inspektorat
Rejonowy w
Tarnowie
Spółka Wodna
w Skrzyszowie
MZMiUW –
Inspektorat
Rejonowy w
Tarnowie
b.d.
środki po stronie gospodarstw indywidualnych
Środki prywatnych
użytkowników
3 186,321 3 520,500 1 259,000 1 222,821
6 474,765
3 512,800
1 160,000
1 000,000
801,965
2 041,00
191,000
850,000
1 000,000
-
4 795,000
1 540, 000
2 850, 000
200,000
205,000
b.d.
-
-
-
-
Budżet Gminy,
Środki UE
Budżet Gminy,
Środki UE
Budżet Gminy,
Środki UE
Fundusze
ekologiczne,
Środki własne
mieszkańców
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie
koordynowane
13 310,765 5 243,800 4 860,000 2 200,000 1006,965
b.d.
-
-
-
Budżet Państwa
88,000
21,000
20,000
22,000
25,000
b.d.
-
-
-
-
Budżet Państwa
Środki własne
rolników
Budżet Państwa
Środki pomocowe
Zadanie
koordynowane
Inwestycje
własne gminy
86
L.p.
Opis przedsięwzięcia
13.
Regulacja odcinkowa potoków
Wątok c.d.
14.
Budowa zbiornika retencyjnego na
potoku Korzeń
Poj. zbiornika - 486 946 m3
Wys. zapory - 8,50 m
Dł. Zapory - 250 m
Instytucje
realizujące
MZMiUW –
Inspektorat
Rejonowy w
Tarnowie
MZMiUW –
Inspektorat
Rejonowy w
Tarnowie
Koszty w latach 2008 – 2011: stosunki wodne
Źródła
finansowania
Rodzaj
przedsięwzięcia
-
Budżet Państwa,
Środki pomocowe
Zadanie
koordynowane
6 472,5
6 472,5
Środki UE,
Budżet Państwa,
Budżet Gminy
Zadanie
koordynowane
20,00
6 494,50
6497,50
-
-
-
Ogółem
2008 – 2011
b.d.
2008
Koszty w tys. PLN
2009
2010
2011
-
-
-
12 945,000
-
-
13 033,00
21,00
b.k.d.
-
ZADANIA POZAINWESTYCYJNE
15.
Prowadzenie bieżącej rejestracji i
kontroli odprowadzania ścieków w
tym bieżąca identyfikacja właścicieli
nielegalnych podłączeń i wydawanie
oraz egzekwowanie odpowiednich
decyzji administracyjnych
Gmina
Skrzyszów
Łączny koszt w latach 2008-2011 :
jakość wód i stosunki wodne
Zadanie własne
gminy
34 251,109 8 451,121 8 400,500 9 953,500 8 727,286
OCHRONA PRZYRODY
ZADANIA INWESTYCYJNE
16.
17.
18.
19.
Bieżąca pielęgnacja pomników
przyrody w gminie
Konserwacja drzew w parku
podedworskim w Skrzyszowie
Oznakowanie dróg w miejscach
częstych wędrówek zwierząt
Budowa przejść dla zwierząt
drobnych przez nowo budowane i
modernizowane drogi
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Powiatowy
Zarząd Dróg
Powiatowy
Zarząd Dróg,
Generalna
Dyrekcja Dróg
Publicznych
3
-
1
1
1
Budżet Gminy
10,000
0,350
1,000
4,650
4,000
Gmina Skrzyszów
b.k.d.
b.k.d.
Koszty ujęte w przedsięwzięciach dotyczących
modernizacji dróg
Koszty ujęte w przedsięwzięciach dot. budowy
i modernizacji dróg
Budżet Państwa
Budżet Państwa
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie
koordynowane
Zadanie
koordynowane
ZADANIA POZAINWESTYCYJNE
20.
Uznanie za pomniki przyrody
Wojewoda, Rada
najcenniejszych obiektów na terenie Gminy
gminy
Skrzyszów
b.k.d.
-
-
-
-
Zadanie
koordynowane
87
L.p.
21.
Opis przedsięwzięcia
Instytucje
realizujące
Przestrzeganie w procesach
Gmina
inwestycyjnych obowiązujących
Skrzyszów
przepisów na obszarach chronionego
krajobrazu
Koszty w latach 2008-2011 :Ochrona przyrody
Źródła
finansowania
Ogółem
2008 – 2011
b.k.d.
2008
Koszty w tys. PLN
2009
2010
2011
Rodzaj
przedsięwzięcia
-
-
-
-
13,00
0,350
2,000
5,650
5,000
3,000
3,000
4,000
Budżet gminy
Zadanie własne
gminy
-
WFOŚiGW, środki
własne Starostwa
Zadanie
koordynowane
Środki budżetowe,
środki własne LP
Zadanie
koordynowane
Środki własne LP
Zadanie
koordynowane
Zadanie własne
gminy
ZAGADNIENIE : ZRÓWNOWAŻONE UZYTKOWANIE LASÓW
ZADANIA INWESTYCYJNE
22.
Bieżące utrzymanie lasów
komunalnych
Gmina
Skrzyszów
23.
Coroczne zalesianie gruntów
prywatnych w gminie
24.
Realizacja zadań wynikających z
Planów urządzania lasów
Starostwo
Powiatowe,
Prywatni
właściciele
Nadleśnictwo
Gromnik,
właściciele lasów
niepaństwowych
10,000
-
b.d.
Zgodnie z planami urządzenia lasów
ZADANIA POZAINWESTYCYJNE
25.
Inwentaryzacja naturalnych siedlisk Nadleśnictwo
w lasach pod kątem stworzenia planu Gromnik
ich ochrony w ramach projektu
„NATURA 2000”
26.
Zachęcanie rolników do
Gmina
racjonalnego zalesiania śródleśnych Skrzyszów
nieużytków będących ich własnością
b.k.d.
-
-
-
-
27.
Szkolenia właścicieli lasów nt.
prawidłowych zasad gospodarki
leśnej i ochrony lasów
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Budżet państwa
Zadanie
koordynowane
28.
Przekwalifikowanie zalesionych
gruntów rolnych na leśne
b.d.
-
-
-
-
Budżet państwa,
środki własne
właścicieli
gruntów
Zadanie
koordynowane
ODR oddz.
w Zgłobicach,
Starostwo
Powiatowe,
Nadleśnictwo
Gromnik
Starosta,
właściciele
gruntów
b.d.
Zadanie własne
gminy
88
L.p.
Opis przedsięwzięcia
Instytucje
realizujące
Koszty w latach 2008-2011 :
Zrównoważone użytkowanie lasów
Źródła
finansowania
Ogółem
2008 – 2011
2008
Koszty w tys. PLN
2009
2010
2011
14,000
1,000
4,000
4,000
5,000
-
-
-
-
Środki Starosty
4,000
5,000
6,000
Budżet Gminy
Rodzaj
przedsięwzięcia
ZAGADNIENIE : OCHRONA GLEB
ZADANIA INWESTYCYJNE
29.
Prowadzenie monitoringu jakości
gleby i ziemi
Starosta
b.k.d.
30.
Badanie gleb i zapobieganie
degradacji gleb
Gmina
Skrzyszów
15,000
31.
Wapnowanie gleb kwaśnych
Prywatni
właściciele
b.d.
-
-
-
-
b.k.d.
-
-
-
-
b.d.
-
-
-
-
15,000
-
4,000
5,000
6,000
b.k.d.
-
-
-
-
Środki właścicieli
gruntów
Zadanie
koordynowane
Zadanie własne
Zadanie
koordynowane
ZADANIA BEZINWESTYCYJNE
32.
Propagowanie optymalnego
stosowania nawozów mineralnych i
środków ochrony roślin
Gmina
Skrzyszów
Woj. Inspekcja
Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w
Tarnowie
Zadanie
koordynowane
ZAGADNIENIE - OSUWISKA
ZADANIA INWESTYCYJNE
33.
Zabezpieczenie osuwisk w Łękawicy Starostwo
i Szynwałdzie poprzez zalesianie
Powiatowe,
Właściciele
gruntów
Koszty w latach 2008-2011:
Ochrona gleb i zabezpieczanie osuwisk
ZAGADNIENIE : ZASOBY KOPALIN
Środki Starosty,
Środki własne
właścicieli
gruntów
Zadanie
koordynowane
ZADANIA POZAINWESTYCYJNE
34.
Egzekwowanie systemu kontroli i
kar za nielegalną eksploatację
kopalin
Starostwo
Powiatowe,
Gmina
Skrzyszów
-
Zadanie
koordynowane
ZAGADNIENIE : OCHRONA POWIETRZA
ZADANIA INWESTYCYJNE
89
L.p.
35.
36.
37.
38.
Opis przedsięwzięcia
Instytucje
realizujące
Modernizacja kotłowni obiektów
użyteczności publicznej:
- Przedszkole oraz Dom Nauczyciela
w Szynwałdzie,
- Szkoła w Ładnej,
- Biblioteka w Skrzyszowie
Termomodernizacja obiektów
- budynku szkoły w Ładnej ,
- obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i
Gimnazjum w Skrzyszowie,
- Zespołu Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Pogórskiej Woli c.d.
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Skrzyszowie
Montaż kolektorów słonecznych na
budynkach użyteczności publicznej
Gmina
Skrzyszów
Montaż pompy ciepła dla Szkoły
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w
Skrzyszowie
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Koszty w latach 2008-2011 : Niska emisja
39.
Modernizacja dróg gminnych
40.
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
41.
Remont drogi powiatowej K 1357
Tarnów-Ryglice
Koszty w latach 2008-2011 :
drogowa
Gmina
Skrzyszów
Gmina
Skrzyszów
Zarząd Dróg
Powiatowych
Infrastruktura
Ogółem
2008 – 2011
2008
Koszty w tys. PLN
2009
2010
2011
15,000
-
15,000
-
-
15,000
15,000
-
-
15,000
15,000
-
700,000
-
700,000
-
-
200,000
-
-
200,000
-
80,000
-
-
407,000
379,000
-
238,000
407,000
20,000
121,000
386,000
-
150,000
236,000
-
2 179,000
1103,000
893,000
201,000
694, 959
100,000
500,000
602, 521
300,000
-
-
100,000
200,000
7 500,000
-
3 500,000
4 000,000
-
9 697,480
694, 959
2 197,000
Łączne koszty w latach 2008-2011 : Ochrona
powietrza
11 894,480
694,959
Rodzaj
przedsięwzięcia
Budżet Gminy,
Fundusze
ekologiczne
Budżet Gminy,
Fundusze
ekologiczne
Zadanie własne
gminy
80,000
1 897,480
Koszty w latach 2008-2011 : Niska emisja
Źródła
finansowania
3 600,000 4 600,000
802,521
1 103,000
201,000
893,000
Budżet Gminy,
Fundusze
ekologiczne
Budżet Gminy,
Fundusze
ekologiczne
Budżet Gminy,
Środki pomocowe
Budżet Gminy,
Środki pomocowe
Budżet Starostwa
35%, EFRR-65%,
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
Zadanie
koordynowane
4 703,000 5 493,000 1 003,521
ZAGADNIENIE : HAŁAS I POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
ZADANIA POZAINWESTYCYJNE
90
L.p.
42.
Opis przedsięwzięcia
Instytucje
realizujące
Ustalenie lokalizacji terenów
narażonych na ponadnormatywny
hałas komunikacyjny
Gmina
Skrzyszów,
WIOŚ
Delegatura w
Tarnowie
Ogółem
2008 – 2011
b.d.
2008
Koszty w tys. PLN
2009
2010
2011
Źródła
finansowania
Rodzaj
przedsięwzięcia
Budżet państwa,
Środki Generalnej
Dyrekcji Dróg
Publicznych
Zadanie
koordynowane
Budżet państwa
Zadanie
koordynowane
Koszty w latach 2008-2011: Hałas
AWARIE PRZEMYSŁOWE
ZADANIA INWESTYCYJNE
43.
Usuwanie skutków poważnych
awarii
PSP,
Ratownictwo
Chemiczne
b.d.
ZADANIA POZAINWESTYCYJNE
44.
Wyznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
parkingu dla transportu odpadów
niebezpiecznych
Gmina
Skrzyszów
Zadanie własne
gminy
b.k.d.
Koszty w latach 2008-2011 : Awarie przemysłowe
GOSPODARKA ODPADAMI
45.
Realizacja zadań wynikających z
Planu Gospodarki Odpadami
Gmina
Skrzyszów
356,8
90,3
80,5
82,5
103,5
Budżet Gminy,
Środki pomocowe
WFOŚiGW
Budżet Gminy,
Środki pomocowe
WFOŚiGW
Zadanie własne
gminy
EDUKACJA EKOLOGICZNA
ZADANIA INWESTYCYJNE
46.
47.
Organizacja akcji „Sprzątania
świata”, „Dzień Ziemi” w gminie (2
x rok)
Zazielenienie korytarzy szkolnych,
sal lekcyjnych i terenu wokół szkół
Gmina
Skrzyszów
40,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Gmina
Skrzyszów
8,000
1,000
2,000
2,500
2,5500
Budżet Gminy,
Środki pomocowe
WFOŚiGW
Budżet Gminy,
Gmina
Skrzyszów
0,500
0,100
0,150
0,150
0,100
Budżet Gminy,
Zadanie własne
gminy
Gmina
Skrzyszów
b.d.k.
Budżet Gminy,
Zadanie własne
gminy
Zadanie własne
gminy
ZADANIA POZAINWESTYCYJNE
48.
49.
Organizowanie tygodnia
ekologicznego w ramach obchodów
„Dnia Ziemi”
Opracowanie programu edukacji
ekologicznej dla gminy
91
L.p.
50
51.
52.
53
54.
Opis przedsięwzięcia
Instytucje
realizujące
Organizowanie konkursów
plastycznego, fotograficznego,
wiedzy o środowisku ,
Organizowanie festynów, imprez
masowych z elementami edukacji
ekologicznej
Realizacja projektu edukacyjnego
„Czym skorupka za młodu
nasiąknie….”
Doposażenie szkół w materiały
informacyjne nt. prawidłowej
gospodarki odpadami, gospodarki
wodno-ściekowej, zmniejszenia
emisji niskiej, edukacji
przyrodniczej.
Organizowanie akcji dokarmiania
ptaków „Karmniki”
Gmina
Skrzyszów
Koszty w latach 2008-2011 : Edukacja
ekologiczna
Ogółem
2008 – 2011
35,000
2008
Koszty w tys. PLN
2009
2010
2011
7,000
8,000
10,000
10,000
Źródła
finansowania
Rodzaj
przedsięwzięcia
Budżet Gminy,
Środki WFOŚiGW
Zadanie własne
gminy
Budżet Gminy,
Zadanie własne
gminy
Gmina
Skrzyszów
b.d.k.
Gmina
Skrzyszów
2,000
0,500
0,500
0,500
0,500
Budżet Gminy,
Zadanie własne
gminy
Gmina
Skrzyszów
20,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Budżet Gminy,
Środki pomocowe
WFGOSiGW
Zadanie własne
gminy
Gmina
Skrzyszów
b.d.
Budżet Gminy,
Zadanie własne
gminy
105,500
23,600
25,650
28,150
28,100
OGÓŁEM KOSZTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU
46 679,889 PLN
92
4.3. Aspekty finansowe wdrażania Programu w latach 2008 - 2011
4.3.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć Programu
Posiadanie odpowiednich środków finansowych jest bardzo ważnym warunkiem wdrożenia
programu ochrony środowiska.
Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą
z następujących źródeł:
- Budżet Państwa,
- Własne środki samorządu terytorialnego,
- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- EkoFundusz,
- Programy Operacyjne,
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Fundusz Spójności,
- Program Life+,
- Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
- Kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach,
- Komercyjne kredyty bankowe,
- Własne środki inwestorów.
4.3.2. Sumaryczne koszty wdrożenia Programu w latach 2008– 2011
Koszty wdrażania "Programu ..." zostały określone dla okresu 2008 - 2011. Dla dalszych
okresów (po 2011 roku) koszty powinny być szacowane w następnych etapach realizacji
Programu, w ramach uściślania informacji i korygowania działań na podstawie badań
monitoringowych. Koszty wdrożenia przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie ochrony
środowiska dla okresu 2008 - 2011 podane są w cenach IV kwartału 2007 roku.
W okresie lat 2008 - 2011 przewiduje się działania z zakresu:
- zarządzania środowiskiem zgodnie z celami i strategią Programu Ochrony Środowiska;
koordynacja / zarządzanie, monitoring wdrażania programu, doskonalenie przepływu
informacji (działania opisane w rozdziale 5),
- inwestowania w techniczną infrastrukturę ochrony środowiska (zgodnie z listą
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 2011).
Szacunkowe koszty wdrażania "Programu ..." w latach 2008 – 2011 przedstawiono w tabeli
zbiorczej (tabela 21). Koszty te zostały określone w oparciu o:
- szczegółowe dane zgłoszone przez różne jednostki nt. kosztów realizacji konkretnych
przedsięwzięć lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o średnie wskaźniki
dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń,
- szacunek kosztów związanych z zarządzaniem Programem,
- ocenę wielkości środków możliwych do zaangażowania (tzw. ramy finansowe).
93
Tabela 21
Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2008 – 2011 ( w tys. PLN)
Koszty w latach 2008 – 2011 tys. PLN
Lp.
Zagadnienie
1.
Zarządzanie Programem
2.
Edukacja ekologiczna
3.
Jakość wód i stosunki wodne
4.
Powietrze atmosferyczne
5.
Przyroda i krajobraz
6.
Pozainwestycyjne
30,000
Gospodarka odpadami
( koszty ujęte w Planie
Gospodarki Odpadami)
Razem w latach 2008 – 2011
Inwestycyjne
-
48,000
Razem
30,000
57,500
105,500
-
34 251,109
34 251,109
-
11 894,480
11 894,480
23,000
42,000
19,000
356,800
-
356,800
453,800
46 226,089
46 679,889
4.3.3. Prognoza podziału kosztów wg źródeł finansowania
Prognozę struktury finansowania wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Skrzyszów w latach 2008 – 2011 oparto na dotychczasowych wydatkach z funduszów
krajowych, informacjach na temat składanych wniosków w ramach funduszy pomocowych a
także na danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Strukturę finansowania określono w tabeli Nr 22.
Tabela 22
Struktura finansowania wdrażania Programu Ochrony Środowiska
w latach 2008 – 2011 ( w tys. PLN)
Źródło
Udział
%
tys. PLN
17
7 935,581
30
14 003,966
3
1 400,397
50
23 339,945
100,0
46 679,889
Środki własne gminy wraz z GFOŚiGW
NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW
Budżet państwa i środki województwa
Środki pomocowe UE
Razem
94
5. INSTRUMENTY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Polityka ekologiczna realizowana na szczeblu wojewódzkim, powiatowym czy gminnym jest
realizowana i egzekwowana za pomocą instrumentów: prawnych, finansowych i społecznych.
Instrumentarium służące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z szeregu ustaw,
wśród których najważniejsze to: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo
geologiczne i górnicze, prawo budowlane.
Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska można wyróżnić instrumenty o
charakterze politycznym (np. Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzkie / powiatowe i
gminne programy ochrony środowiska), instrumenty prawno - administracyjne oraz
instrumenty o charakterze horyzontalnym (systemy zintegrowanego zarządzania
środowiskiem, monitoring środowiska, system statystyki, społeczna partycypacja, działania
edukacyjne, narzędzia polityki technicznej i naukowej, konwencje, umowy i porozumienia
międzynarodowe).
5.1. Instrumenty prawne
Do instrumentów prawnych należą:
Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia:
- zintegrowane,
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- na emitowanie hałasu do środowiska,
- na emitowanie pól elektromagnetycznych,
- na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- na pobór wody,
- na wytwarzanie odpadów.
Zezwolenia m. in. na:
- przewóz lub wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę,
- odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów,
- przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt
Oceny m. in.:
- jakości powietrza,
- jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
- stanu akustycznego środowiska,
- pól elektromagnetycznych w środowisku.
Rejestry m. in.:
- terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych,
- zawierające informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów
jakości gleby,
- rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych
Raporty m. in.:
- bezpieczeństwa,
- o oddziaływaniu na środowisko
Zgody m. in.:
- na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- na gospodarcze wykorzystanie odpadów
Decyzje, w tym koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego;
95
pozwolenia wodnoprawne, wykorzystanie odpadów,
Zgłoszenia np. poważnych awarii do GIOŚ,
Informacje np. o środowisku, dotyczące zanieczyszczenia powietrza,
Programy m. in.:
- programy ochrony powietrza,
- programy zalesień,
- programy ochrony środowiska przed hałasem
Plany m. in.:
- plany gospodarki odpadami,
- plany działań, sporządzane w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych
lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,
- plany gospodarowania wodami dorzecza,
- zewnętrzne plany ratownicze,
- plany ochrony przeciwpowodziowej.
5.2. Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych umożliwiających realizację Programu Ochrony Środowiska
należą:
- Plany zagospodarowania przestrzennego (przygotowywane przez gminy),
- Programy obszarowe (np. dla związków gmin, dla terenów dorzeczy) realizujące różne cele
ekologiczne,
- Strategie sektorowe (które powinny również spełniać wymogi ochrony środowiska).
Program Ochrony Środowiska stanowi średnioterminowy plan polityki ekologicznej Gminy
Skrzyszów do roku 2015 i jest także programem wdrożeniowym na najbliższe cztery lata
2008-2011. Program uwzględnia kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki i ich
konsekwencje dla środowiska oraz wyznacza pewne ramy tego rozwoju.
Działania proekologiczne realizowane w przemyśle czy rolnictwie zawarte są w Programie,
ale równocześnie ochrona środowiska powinna być brana pod uwagę w poszczególnych
dziedzinach gospodarki.
Instrumenty prawne są narzędziami regulacji bezpośredniej, które poprzez akty prawne
wprowadzają standardy o charakterze ogólnym (monitoring, sprawozdawczość), standardy
ochrony i jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz kontrolę ich osiągania.
Poprzez system pozwoleń można bezpośrednio wpływać na ochronę środowiska
realizowaną w zakładach przemysłowych.
5.3. Instrumenty społeczne
Efektywność „Programu Ochrony Środowiska” zależy w dużej mierze od zgody społecznej
na jego realizację oraz od aktywnego udziału mieszkańców oraz współpracy różnych grup
społecznych.
Wśród wielu instrumentów społecznych istotne znaczenie należy przypisać:
• współdziałaniu i partnerstwu, które powinno polega na:
konsultacjach społecznych, w których znaczącą rolę odgrywa Rada Gminy Skrzyszów wraz
z merytorycznymi komisjami, reprezentująca ogół mieszkańców,
• edukacji ekologicznej, która jest jednym ze strategicznych elementów ochrony
środowiska, mającym na celu kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw i powinna
polegać na :
96
- profesjonalnym kształceniu,
- szkoleniach specjalistycznych,
- powszechnych kampaniach edukacyjnych,
- współpracy z organizacjami ekologicznymi,
- dostępności do informacji o środowisku i bieżących informacji o stanie środowiska.
Olbrzymie możliwości dla rozwoju edukacji ekologicznej i komunikacji administracji ze
społeczeństwem stwarza wykorzystanie internetu.
5.4. Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych należą:
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- administracyjne kary pieniężne,
- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,
- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska,
- opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin.
Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie
polskich wymieniono w p. 4.3.1.
ochrony środowiska w warunkach
6. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie, który składa Radzie
Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji rządowej i
samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz powiatowego, które dysponują instrumentarium
wynikającym z ich kompetencji.
Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy Gminy Skrzyszów, którzy
subiektywnie oceniają efekty wdrożonych przedsięwzięć.
Zakres monitoringu
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań,
- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
- analizy przyczyn tych rozbieżności.
Wójt (poprzez koordynatora Programu) będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia
Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania
przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2009 roku nastąpi ocena realizacji
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2010 - 2011. Wyniki oceny będą
stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2012 - 2015. Ten cykl
będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.
Wskaźniki monitorowania efektywności Programu
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system
sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na
środowisko. Poniżej (tabela 23) zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie
jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.
97
Tabela 23
Lp.
Wskaźniki monitorowania Programu
Wskaźnik
A. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko
1.
Jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych (wg oceny
ogólnej)
2.
Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości
(klasa Ia i Ib)
3.
Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej
4.
% zwodociągowania gminy
5.
% skanalizowania gminy
6.
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca/ kg/rok
7.
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku w kg
8.
% udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach
9.
% wskaźnik lesistości
10.
% powierzchni terenów objętych ochroną prawną
11.
Powierzchnia lasów ha
12
% wskaźnik lesistości gminy
11.
Ilość pomników przyrody szt.
13.
Ilość zarejestrowanych samochodów w gminie – szt.
B. Wskaźniki reakcji
14.
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska przeznaczone na ochronę
powietrza w tys. PLN
15.
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska przeznaczone na ochronę
wód w tys. PLN
16.
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska przeznaczone na
gospodarkę odpadami i ochronę gleb w tys. PLN
Stan
wyjściowy
2007r.
b.d.
b.d.
1,1
66
70
223
256,8
30
15
74
8599
15
5
3 680
11 894,480
34 251,109
371,800
W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności
realizacji „Programu ochrony środowiska” a w oparciu o tę ocenę – aktualizować program.
6.1. Harmonogram wdrażania Programu
W tabeli 24 przedstawiono szczegółowy harmonogram wdrażania „Programu ...”. Należy
jednak zaznaczyć, iż możliwe są modyfikacje tego harmonogramu w zależności od oceny
postępów w zakresie osiągania celów i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i
wewnętrznych.
W tabeli 25 przedstawiono najważniejsze działania w ramach następujących zagadnień:
wdrażanie "Programu ochrony środowiska" (koordynacja, weryfikacja celów ekologicznych,
ich strategii i listy przedsięwzięć, współpraca z różnymi jednostkami), edukacja i
komunikacja ze społeczeństwem (w tym system informacji o środowisku), systemy
zarządzania środowiskiem, monitoring stanu środowiska.
Dla każdego zagadnienia wskazano instytucje uczestniczące w realizacji wyszczególnionych
działań.
Tabela 24
Harmonogram wdrażania "Programu ochrony środowiska dla Gminy
Skrzyszów"
98
Lp.
Rok 2008
2009
2010
2011
Itd.
Zadania
1. Program ochrony środowiska dla Gminy Skrzyszów na lata 2008 - 2015
a. Cele do 2015 roku i kierunki
do 2015
do 2019
działań
b. Lista przedsięwzięć
2008
2011 do
proponowanych do realizacji
do 2011
2015
w latach 2008 - 2011
2. Monitoring realizacji Programu
X
X
X
X
X
2.1. Monitoring stanu środowiska
2.2. Monitoring Programu
- Ocena realizacji listy
X
X
przedsięwzięć
- Mierniki efektywności Programu
X
X
- Raporty z realizacji Programu
X
X
- Aktualizacja Programu Ochrony
X
Środowiska
Tabela 25
Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem
Lp.
Zagadnienie
Główne działania w latach 2008 – 2011
1.
Wdrażanie "Programu
- Koordynacja wdrażania Programu
ochrony środowiska dla - Współpraca z różnymi jednostkami
Gminy Skrzyszów"
- Ocena wdrożenia przedsięwzięć ( 2 x/
2009 i 2011)
- Ocena realizacji i weryfikacja celów
ekologicznych i kierunków działań (1
x /2010)
- Raporty o wykonaniu Programu (2 x
/2009 i 2011)
2.
Edukacja ekologiczna, - Rozwój różnorodnych form edukacji
Komunikacja ze
ekologicznej
społeczeństwem,
- Realizacja zapisów ustawowych dot.
System informacji o
Dostępu do informacji o środowisku i
środowisku
jego ochronie
- Wykorzystanie mediów (prasa,
telewizja, internet) w celach
informowania społeczeństwa o
podejmowanych i planowanych
działaniach z zakresu ochrony
środowiska
- Wydawanie ulotek i broszur
informacyjnych z zakresu ochrony
środowiska
- Szersze włączenie organizacji
pozarządowych w proces edukacji
ekologicznej i komunikacji ze
społeczeństwem
3.
Systemy zarządzania
- Wspieranie i promowanie zakładów /
środowiskiem
instytucji wdrażających system
zarządzania środowiskiem
4.
Monitoring stanu
- Zgodnie z wymaganiami ustawowymi
środowiska
- Informacje o stanie środowiska w
gminie
Instytucje uczestniczące
Wójt,
Inne jednostki
wdrażające Program
Wójt, organy gminy,
Zarząd województwa
WIOŚ,
Organizacje
pozarządowe
Wójt, Starosta,
Wojewoda
Fundusze celowe
WIOŚ, WSSE,
Wójt
99
7. STRESZCZENIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY SKRZYSZÓW NA LATA 2008 - 2015
Zakres Programu odpowiada wymogom określonym ustawą Prawo ochrony środowiska, a
jego struktura jest zgodna z dokumentem pt. Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 -2014.
Założenia do aktualizacji Programu konsultowano z instytucjami i specjalistami lokalnymi,
przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.,
Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, Nadleśnictwa Gromnik,
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektoratu Rejonowego w
Tarnowie.
Program uaktualnia cele długoterminowe i kierunki działań do 2015 roku oraz cele
krótkoterminowe i szczegółową listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach
2008 - 2011.
Wybór celów, kierunków i priorytetowych przedsięwzięć w skali gminy wynikał z analizy
aktualnego stanu środowiska i wymagań w tym zakresie w okresie docelowym tego
programu tj. do roku 2015 r. oraz szeregu uwarunkowań zewnętrznych, w tym wynikających
z Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego.
Cele, kierunki działań i przedsięwzięcia określono w nawiązaniu do poszczególnych dziedzin
perspektywicznego rozwoju gminy w ślad za Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Skrzyszów na lata 2007 – 2015 i edukacji ekologicznej oraz w zakresie jakości wód i
poprawy stosunków wodnych, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, jakości powietrza
atmosferycznego, ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi oraz awariami
przemysłowymi.
Wśród wielu zagadnień ujętych w programie, priorytetowe znaczenie mają: poprawa
gospodarki wodno-ściekowej, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami,
ochrona cennych zasobów przyrodniczych. Takie uszeregowanie problemów znajduje wyraz
w kosztach realizacji przedsięwzięć w latach 2008 - 2011.
Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez zapewnienie sprawnego, scentralizowanego
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków jest realizowane od 2000 r. i będzie
kontynuowane w oparciu o „ Wieloletni program rozwoju wodociągów i kanalizacji” oraz
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej m. Tarnowa i okolicznych gmin w ramach
programu - Czysty Dunajec” przy udziale środków Unii Europejskiej.
Działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego obejmować będą zadania
inwestycyjne w zakresie modernizacji kotłowni, termomodernizacji obiektów gminnych a
także poprawę sieci dróg lokalnych i powiatowych. Zakłada się również wprowadzanie w
system zaopatrzenia gminy w ciepło alternatywnych źródeł energii.
System gospodarki odpadami opierał się będzie na selektywnej zbiórce odpadów „u źródła”,
zagospodarowaniu wszystkich odpadów, dla których istnieje taka możliwość oraz
składowaniu pozostałych odpadów na składowisku odpadów komunalnych w TarnowieKrzyżu.
Koszty wdrażania programu w okresie do 2011 r. zostały oszacowane na poziomie cen III
kwartału 2007r. i wyniosły 46 679,889 tys. PLN, w tym koszty przedsięwzięć zmierzających
do poprawy jakości wód i stosunków wodnych wynoszą 34 251,109 tys. PLN. Na ochronę
jakości powietrza - 11 894,480 tys. PLN.
Przewiduje się, ok. 50% środków będzie pochodziło z funduszy pomocowych UE .
100
Do ważnych instrumentów zarządzania Programem należą zaproponowane wskaźniki, służące
ocenie postępów w realizacji Programu. Dokument Programu zawiera szczegółową procedurę
jego wdrażania, tj. koordynacji tego procesu (w tym współpracy wielu partnerów),
przygotowywania raportów z wykonania programu (co 2 lata), weryfikacji listy przedsięwzięć
(co 2 lata) i aktualizacji celów długoterminowych i kierunków działań (co 4 lata). Sprawne
zarządzanie Programem wymaga powołania koordynatora wdrażania programu.
Projekt Programu po przyjęciu przez Wójta (organ wykonawczy gminy) kierowany jest do
zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady Gminy oraz Starostwo Powiatowe w
Tarnowie. Projekt Programu podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach
internetowych Gminy Skrzyszów celem konsultacji przez społeczność lokalną.
Końcowym etapem proceduralnym, kończącym pracę nad Programem jest przyjęcie
Programu przez Radę Gminy Skrzyszów w formie uchwały.
101
WYKAZ SKRÓTÓW
Best Available Techniques ( Najlepsze Dostępne Techniki )
brak danych
brak kosztów dodatkowych
Bank Ochrony Środowiska
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Główny Urząd Statystyczny
Dyrektywa Unii Europejskiej o zintegrowanej kontroli i przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniu środowiska
ISO International Organization for Standarization ( Międzynarodowy system
ujednolicania norm )
ISPA Fundusz pomocowy Unii Europejskiej ( dla inwestycji dot. ochrony
środowiska i zabudowania infrastruktury transportowej )
KDPR Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
LOP Liga Ochrony Przyrody
MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OChK Obszary Chronionego Krajobrazu
ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego
PHARE Fundusz pomocowy Unii Europejskiej
PEP Polityka Ekologiczna Państwa
PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PGO Plan Gospodarki Odpadami
POŚ Prawo ochrony środowiska
RLM Równoważna liczba mieszkańców
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
UE Unia Europejska
US Urząd Statystyczny
WFOŚ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
BAT b.d. b.k.d. BOŚ FOŚiGW GFOŚiGW GUS IPPC -
SPIS TABEL
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5.
Tabela 6
Tabela 7
Powierzchnia i ludność powiatu tarnowskiego i Gminy Skrzyszów
Ewidencja rowów melioracji podstawowej na terenie Gminy Skrzyszów.
Stan na 31.12.2007r.
Ewidencja terenów objętych melioracją szczegółową na terenie Gminy
Skrzyszów. Stan na 31.12.2007r.
Stan infrastruktury technicznej dotyczącej zwodociągowania Gminy
Skrzyszów
Pobór wody podziemnej z ujęć własnych przez jednostki gospodarcze
Gminy Skrzyszów
Stan infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków
komunalnych w Gminie Skrzyszów
Parametry oczyszczalni ścieków komunalnych w Pogórskiej Woli
102
Tabela 8
Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela15
Tabela 16
Tabela 17
Tabela 18
Tabela 19
Tabela 20
Tabela 21
Tabela 22
Tabela 23
Tabela 24
Tabela 25
Gospodarka ściekowa podmiotów gospodarczych Gminy Skrzyszów na
terenach nie objętych kanalizacją sanitarną
Pomniki przyrody w Gminie Skrzyszów
Wielkość powierzchni lasów i gruntów leśnych w poszczególnych
sołectwach, struktura własnościowa lasów, udział w powierzchni gruntów
Gminy Skrzyszów stan na 31.12.2007r.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł na terenie Gminy Skrzyszów
wg wydanych decyzji o dopuszczalnej emisji /stan na 31.12.2007/
Zestawienie wyników pomiarów średniomiesięcznych SO2, NO2 i benzenu
w punkcie pomiarowym w Ciężkowicach w 2006 roku
Zestawienie wyników pomiarów średniomiesięcznych SO2, NO2 i benzenu
w punkcie pomiarowym w Tuchowie w 2006 roku
Wynikowa klasa strefy w roku 2006 dla poszczególnych zanieczyszczeń
oraz klasa ogólna dla strefy, uzyskana w ocenie rocznej (OR) dokonanej z
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.
Skala subiektywnej uciążliwości zewnętrznych hałasu komunikacyjnego
opracowana przez Państwowy Zakład Higieny
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu- z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne
(załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
poz.826).
Hałas komunikacyjny w Ładnej
Natężenia pola elektrycznego oraz indukcja magnetyczna dla wybranych
emitorów ( wg PSE)
Cele i kierunki działań w zakresie realizowania polityki ekologicznej w Gminie
Skrzyszów
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań Programu
Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2008 – 2011 ( w tys. PLN)
Struktura finansowania wdrażania Programu Ochrony Środowiska
w latach 2008 – 2011 ( w tys. PLN)
Wskaźniki monitorowania Programu
Harmonogram wdrażania "Programu ochrony środowiska
dla Gminy Skrzyszów"
Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem
103
Download