Ogłoszenie o przetargu i SIWZ na dostwę

advertisement
Kosakowo, dnia 12 marca 2009r.
Zp-341/4/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu
drogowym oraz wyposażenia stanowisk do obsługi fotoradaru dla Straży
Gminnej w Kosakowie
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz.
1164 z p. zm.) Gmina Kosakowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kosakowo , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
www.kosakowo.pl, [email protected], [email protected]
pn.-śr. 7.45-15.30, czw.-7.45-17.00, pt. 7.45-15.15 ,
tel. 058 660-43-10, 058 660-43-11, fax 058 660-43-01
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: www.bip.kosakowo.pl / Zamówienia publiczne
Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 102 w
godz. 8.00-15.00.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu
drogowym z jednoczesną rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia wykonywanego techniką
cyfrową (dalej „fotoradar”) wraz z programem komputerowym do obróbki materiału
zdjęciowego i emisji kompletnej dokumentacji mandatowej, o niżej przedstawionych
parametrach:
I. Fotoradar - 1 szt., spełniający następujące warunki techniczne i funkcjonalne:
1. Urządzenie przewoźne, przystosowane do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze,
kompleksowo zmontowane w pojemniku ochronnym – kontenerze, służącym do ochrony
poszczególnych podzespołów oraz łatwego transportu,
2. Oprócz wskazanej w punkcie 1 konfiguracji, urządzenie musi posiadać następujące
możliwości konfiguracyjne:
a) przystosowane do pomiarów z pojazdu stojącego na poboczu drogi z urządzeniem
usytuowanym w tylnej części pojazdu, przy otwartej lub zamkniętej klapie, ustawiane przy
każdej sesji pomiarowej,
b) przystosowane do pomiaru ze współdziałającego z urządzeniem masztu na trwale
zabudowanego na poboczu drogi;
3. Urządzenie musi posiadać Zatwierdzenie Typu do stosowania we wszystkich typach
konfiguracji, o których mowa w punkcie 1 i 2.
4. Urządzenie musi umożliwiać dowolne zmiany konfiguracji, o których mowa w ust. 1, przez
pracowników zamawiającego.
5.Wymiary urządzenia muszą zapewniać możliwość rozstawienia i obsługi przez jedną osobę.
6. Urządzenie musi posiadać:
a) możliwość zdalnego sterowania z odległości min 100 m,
b) możliwość pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów zza szyby pojazdu,
c) możliwość pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów zbliżających się i oddalających
względem przyrządu,
d) możliwość odróżniania i rejestrowania pojazdów osobowych i ciężarowych,
e) możliwość ustawienia odrębnej prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla
samochodów ciężarowych np. 50 km/h i odjeżdżających samochodów osobowych np. 60
km/h,
f) możliwość rejestracji w pamięci minimum 20 000 pomiarów zdarzeń bez ingerencji z
zewnątrz,
g) możliwość odtworzenia na miejscu i w dowolnym czasie dokumentacji zdarzenia po
przekroczeniu prędkości progowej, bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia,
h) możliwość rejestracji dozwolonej prędkości progowej i prędkości stwierdzonej,
i) możliwość identyfikacji w tle zdjęcia – nr urządzenia, daty i czasu pomiaru z dokładnością
do 1 sekundy, prędkości dozwolonej i stwierdzonej, numeru zdjęcia, lokalizacji pomiaru oraz
kierunku pomiaru,
j) możliwość rejestracji czytelnego zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości z
możliwością nie budzącego wątpliwości rozpoznania kierującego i dokładnego odczytania
numeru rejestracyjnego pojazdu oraz umożliwiający wyeksponowanie dowolnego fragmentu
zdjęcia (np. numer rejestracyjny pojazdu, twarz kierowcy) z możliwością ustawienia ostrości,
jasności oraz kontrastu,
k) możliwość przenoszenia zawartości pamięci przyrządu rejestrującego do komputera i
posiadające kompatybilny program komunikacyjny do przerzucania zawartości pamięci do
innych programów analitycznych,
l) zabezpieczenie przed obsługą i dostępem do zarejestrowanych informacji przez osoby
niepowołane, a w szczególności brak możliwości usunięcia zarejestrowanego zdjęcia oraz
ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru,
7. Urządzenie musi zapisywać zdjęcia w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie innymi,
niż dołączony program, programami graficznymi.
8. Urządzenie musi być wyposażone w:
1) kamerę o cyfrowym zapisie zdjęć o parametrach nie gorszych niż:
a) matryca monochromatyczna o rozdzielczości 1280x1024 pikseli (1,3 mln pikseli),
b) możliwość uzyskania zdjęć posiadających min. 16 bitową głębię,
c) odpowiednie filtry redukujące refleksy na szybach przednich pojazdów;
2) lampę błyskową:
a) z osobnym źródłem zasilania,
b) z możliwością ciągłej pracy bez efektu przegrzania,
c) z czasem przeładowania lampy błyskowej max 0,5 sek,
d) z możliwością wykonywania zdjęć w dzień i w nocy bez oślepiania kierujących pojazdami;
3) własne niezależne źródło zasilania - czas pracy urządzenia powinien wynosić, co najmniej
8 godzin bez konieczności ładowania akumulatorów;
9. Inne warunki techniczne:
a) dokładność pomiaru +/- 3 km/h przy prędkości do 100 km/h oraz +/- 3 % przy prędkości
progowej w zakresie od 30 do 250 km/h ze skokiem co 1 km/h,
b) przystosowany do pracy w temperaturach od -10ºC do + 50ºC oraz przy opadach
atmosferycznych,
c) przystosowany do pracy przez całą dobę,
d) umożliwiający wykonywanie zdjęć w sposób bezpieczny dla kierowców (bez oślepiania) z
czytelną rejestracją tablic odblaskowych,
e) podświetlone pole odczytowe, czytelne w dzień i w nocy oraz w słoneczną pogodę;
10. Urządzenie wraz z pełnym wyposażeniem, o którym mowa powyżej, musi być fabrycznie
nowe, objęte gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy.
11. W momencie przekazania urządzenia wykonawca przedstawi aktualne świadectwo
pierwotnej legalizacji wydane przez właściwy Urząd Miar.
12. Punkty: serwisowy i legalizacji urządzenia nie mogą być oddalone od Zamawiającego
więcej niż 400 km.
II. Wyposażenie stanowisk do obsługi fotoradaru:
3. Monitor LCD - 2 szt. – o następujących parametrach minimalnych:
1) typ matrycy: S-PVA,
2) przekątna ekranu: 20”,
3) rozdzielczość nominalna:1680 x 1050,
4) Czas reakcji:8 ms,
5) Jasność: 300 cd/m²,
6) Kontrast: 1000:1,
7) Kąt widzenia: 178° / 178°,
8) Złącza: D-Sub(15 pin), DVI-D,
9) TCO 99 lub nowszy;
4. Drukarka laserowa - 1 szt. – o następujących parametrach minimalnych:
1) szybkość drukowania: 24 str./min,
2) czas pierwszego wydruku: 10,2 sekundy,
3) rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi,
4) druk dwustronny: automatyczny,
5) interfejs: USB 2.0, Fast Ethernet.
5. Wymagania dodatkowe dotyczące wyposażenia stanowisk do obsługi fotoradaru:
1) Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z normami bezpieczeństwa
(CE) wystawione przez producentów.
2) Monitory muszą posiadać certyfikat TCO 1999 lub nowszy.
3) Komputery stacjonarne i przenośne muszą posiadać certyfikat zgodności z Microsoft
(Windows Marketplace Tested Products) dla całego komputera.
4) Producenci oferowanych komputerów stacjonarnych i przenośnych muszą posiadać
certyfikat z rodziny ISO 9000 na produkcję komputerów.
5) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
6) Wszystkie urządzenia, o których mowa w punkcie II, muszą być fabrycznie nowe, objęte
gwarancją producenta na okres minimum 24 miesiące.
III. Oprogramowanie):
Dostawa oprogramowania do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego,
archiwizowania oraz emisji kompletnej dokumentacji mandatowej w wersji klient-serwer z
licencjami na dwa stanowiska komputerowe wraz z instalacją na wskazanych przez
zamawiającego stanowiskach komputerowych.
Program powinien posiadać następujące cechy funkcjonalne:
- indeksowanie wpisów do bazy danych zapewniające wyróżnienie zdarzeń odczytanych,
oczekujących na ujawnienie, będących przedmiotem postępowania w sprawie o wykroczenie
oraz spraw zakończonych, a także ich wizualizację w postaci widoków według powyższych
indeksów,
- możliwość wyszukiwania wykroczeń według zadanych kryteriów: daty, czasu, prędkości,
numeru zdjęcia, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwiska sprawcy, rodzaju wykroczenia,
- możliwość wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia (np. twarzy, numeru
rejestracyjnego) zapewniające identyfikację sprawcy wykroczenia oraz numer rejestracyjny
pojazdu,
- wydruk dokumentacji składającej się z dwustronnego wezwania zawierającego zdjęcie,
oświadczenia, kopert C5 i C6, zwrotnego potwierdzenia odbioru, powiadomień, karty MRD5
i karty informacyjnej,
- rejestrowanie wysłanej korespondencji i sporządzanie wydruków pocztowej książki
nadawczej,
- rejestrowanie przebiegu i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających,
- drukowanie zestawień za okres zdefiniowany przez użytkownika zawierających dane o
sposobie zakończenia czynności wyjaśniających i ich ilości,
- drukowanie dziennych raportów z wykonanych czynności,
- możliwość definiowania poziomu uprawnień poszczególnych użytkowników,
- musi być zgodny z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
a) Komputer klasy PC szt.2:
- procesor: min. 500 MHz
- HDD: min. 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej
- RAM: min. 128 MB - ze względu na wymagany OS oraz wykorzystanie JRE zalecane
jest min. 256 MB RAM
- min. 1 wolny port USB 1.1 lub USB 2.0
- system operacyjny: Windows XP z Service Pack 2
- drukarka: opcjonalnie
UWAGI OGÓLNE
W celu poprawnego działania aplikacji stanowiska komputerowe powinny spełniać poniższe
wymagania sprzętowe. Jest to minimalna konfiguracja stacji roboczej zapewniająca
poprawności działania w środowisku SI CEPiK.
b) Zestaw kryptograficzny:
- czytnik mikroprocesorowych kart kryptograficznych zgodny z PC/SC
- mikroprocesorowa karta kryptograficzna o następujących parametrach
32 kB pamięci EEPROM na certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz kody PIN
operacje na kluczach asymetrycznych RSA o długości do 1024 bitów
algorytmy symetryczne: DES, Triple-DES
funkcja skrótu: SHA-1
zgodność z czytnikami PC/S.C.
zgodna ze standardami ISO 7816-3, 7816-4, 7816-5, 7816-6 oraz 7816-8 zgodna
ze standardem PKCS#11
certyfikacja do poziomu ITSEC E3 High, zgodnie z wymogami ustawy o podpisie
elektronicznym
W chwili obecnej zestawy kryptograficzne następujących producentów zostały przetestowane
pod kątem zgodności z aplikacjami portalowymi SI CEPiK:
- Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
- Unizeto Technologies S.A.
- Unicard S.A.
- CryptoTech Sp. z o.o.
c) Łącze internetowe: zaleca się, aby lokalizacje Użytkownika były wyposażone w łącza o
przepustowości przynajmniej 512 kb/s w obie strony.
WAŻNE!
1. Do poprawnego działania aplikacji konieczne jest umożliwienie pobierania danych
z następującego serwera: https://ozz.cepik.gov.pl z portów 443 oraz 444
V. Wspólny Słownik Zamówień: 38115000-4, 38115100-5, 30236000-2
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych
VII. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 7
ustawy Prawo zamówień publicznych.
VIII. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków:
1.1. Prowadzą działalność gospodarczą uprawniającą do sprzedaży sprzętu objętego
przedmiotem zamówienia
1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą
SIWZ.
1.5. Wykonają zamówienie z należytą starannością.
1.6. Akceptują postanowienia projektu umowy, stanowiącej część dokumentacji
przetargowej.
1.7. Złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz
zaświadczeniami.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
2.3 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
2.3. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
3.4 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
3.5 zawiera oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
3.6 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.
X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony i podpisany druk Oferta - wg wzoru - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego - wg wzoru - załącznika nr 2
3. Formularz cenowy wraz z kalkulacją ceny – załącznik nr 3
4. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 4
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynika ono z innych przepisów prawa lub innych dokumentów.
XI. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
cena
Waga
100%
XIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 27 marca 2009r. do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Biuro Obsługi Interesanta
XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 27 marca 2009r. o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
sala posiedzeń /II piętro/
XV. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty,
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
13 marca 2009r. pod numerem 62568-2009.
Z-ca Wójta Gminy Kosakowo
/-/ Zdzisław Miszewski
S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.02.2004 r. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.)
Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów
w ruchu drogowym
oraz wyposażenia stanowisk do obsługi fotoradaru
dla Straży Gminnej w Kosakowie
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej progów ustalonych na podstawie art..11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych
ZATWIERDZIŁ:
z-ca Wójta Gminy
ZDZISŁAW MISZEWSKI
KOSAKOWO, 6 MARCA 2009R.
ZP-341/4/09
Kosakowo, 6 marca 2009r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu
drogowym oraz wyposażenia stanowisk do obsługi fotoradaru dla Straży Gminnej
w Kosakowie
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
www.kosakowo.pl, [email protected]
pn.-śr. 7.45-15.30, czw.-7.45-17.00, pt. 7.45-15.15
tel. (58) 660 43 10 lub 660 43 11, lub 660 43 15, fax (58) 660 43 01
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217,
Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560).
Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr
164 poz. 1163 z p. zm)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz.U. Nr 241, poz. 1763).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu
drogowym z jednoczesną rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia wykonywanego techniką
cyfrową (dalej „fotoradar”) wraz z programem komputerowym do obróbki materiału
zdjęciowego i emisji kompletnej dokumentacji mandatowej, o niżej przedstawionych
parametrach:
I. Fotoradar - 1 szt., spełniający następujące warunki techniczne i funkcjonalne:
1. Urządzenie przewoźne, przystosowane do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze,
kompleksowo zmontowane w pojemniku ochronnym – kontenerze, służącym do ochrony
poszczególnych podzespołów oraz łatwego transportu,
2. Oprócz wskazanej w punkcie 1 konfiguracji, urządzenie musi posiadać następujące
możliwości konfiguracyjne:
a) przystosowane do pomiarów z pojazdu stojącego na poboczu drogi z urządzeniem
usytuowanym w tylnej części pojazdu, przy otwartej lub zamkniętej klapie, ustawiane przy
każdej sesji pomiarowej,
b) przystosowane do pomiaru ze współdziałającego z urządzeniem masztu na trwale
zabudowanego na poboczu drogi;
3. Urządzenie musi posiadać Zatwierdzenie Typu do stosowania we wszystkich typach
konfiguracji, o których mowa w punkcie 1 i 2.
4. Urządzenie musi umożliwiać dowolne zmiany konfiguracji, o których mowa w ust. 1, przez
pracowników zamawiającego.
5. Wymiary urządzenia muszą zapewniać możliwość rozstawienia i obsługi przez jedną
osobę.
6. Urządzenie musi posiadać:
a) możliwość zdalnego sterowania z odległości min 100 m,
b) możliwość pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów zza szyby pojazdu,
c) możliwość pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów zbliżających się i oddalających
względem przyrządu,
d) możliwość odróżniania i rejestrowania pojazdów osobowych i ciężarowych,
e) możliwość ustawienia odrębnej prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla
samochodów ciężarowych np. 50 km/h i odjeżdżających samochodów osobowych np. 60
km/h,
f) możliwość rejestracji w pamięci minimum 20 000 pomiarów zdarzeń bez ingerencji z
zewnątrz,
g) możliwość odtworzenia na miejscu i w dowolnym czasie dokumentacji zdarzenia po
przekroczeniu prędkości progowej, bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia,
h) możliwość rejestracji dozwolonej prędkości progowej i prędkości stwierdzonej,
i) możliwość identyfikacji w tle zdjęcia – nr urządzenia, daty i czasu pomiaru z dokładnością
do 1 sekundy, prędkości dozwolonej i stwierdzonej, numeru zdjęcia, lokalizacji pomiaru oraz
kierunku pomiaru,
j) możliwość rejestracji czytelnego zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości z
możliwością nie budzącego wątpliwości rozpoznania kierującego i dokładnego odczytania
numeru rejestracyjnego pojazdu oraz umożliwiający wyeksponowanie dowolnego fragmentu
zdjęcia (np. numer rejestracyjny pojazdu, twarz kierowcy) z możliwością ustawienia ostrości,
jasności oraz kontrastu,
k) możliwość przenoszenia zawartości pamięci przyrządu rejestrującego do komputera i
posiadające kompatybilny program komunikacyjny do przerzucania zawartości pamięci do
innych programów analitycznych,
l) zabezpieczenie przed obsługą i dostępem do zarejestrowanych informacji przez osoby
niepowołane, a w szczególności brak możliwości usunięcia zarejestrowanego zdjęcia oraz
ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru,
7. Urządzenie musi zapisywać zdjęcia w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie innymi,
niż dołączony program, programami graficznymi.
8. Urządzenie musi być wyposażone w:
1) kamerę o cyfrowym zapisie zdjęć o parametrach nie gorszych niż:
a) matryca monochromatyczna o rozdzielczości 1280x1024 pikseli (1,3 mln pikseli),
b) możliwość uzyskania zdjęć posiadających min. 16 bitową głębię,
c) odpowiednie filtry redukujące refleksy na szybach przednich pojazdów;
2) lampę błyskową:
a) z osobnym źródlem zasilania,
b) z możliwością ciągłej pracy bez efektu przegrzania,
c) z czasem przeładowania lampy błyskowej max 0,5 sek,
d) z możliwością wykonywania zdjęć w dzień i w nocy bez oślepiania kierujących pojazdami;
3) własne niezależne źródło zasilania - czas pracy urządzenia powinien wynosić, co najmniej
8 godzin bez konieczności ładowania akumulatorów;
9. Inne warunki techniczne:
a) dokładność pomiaru +/- 3 km/h przy prędkości do 100 km/h oraz +/- 3 % przy prędkości
progowej w zakresie od 30 do 250 km/h ze skokiem co 1 km/h,
b) przystosowany do pracy w temperaturach od -10ºC do + 50ºC oraz przy opadach
atmosferycznych,
c) przystosowany do pracy przez całą dobę,
d) umożliwiający wykonywanie zdjęć w sposób bezpieczny dla kierowców (bez oślepiania) z
czytelną rejestracją tablic odblaskowych,
e) podświetlone pole odczytowe, czytelne w dzień i w nocy oraz w słoneczną pogodę;
10. Urządzenie wraz z pełnym wyposażeniem, o którym mowa powyżej, musi być fabrycznie
nowe, objęte gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy.
11. W momencie przekazania urządzenia wykonawca przedstawi aktualne świadectwo
pierwotnej legalizacji wydane przez właściwy Urząd Miar.
12. Punkty: serwisowy i legalizacji urządzenia nie mogą być oddalone od Zamawiającego
więcej niż 400 km.
II. Wyposażenie stanowisk do obsługi fotoradaru:
1. Monitor LCD - 2 szt. – o następujących parametrach minimalnych:
1) typ matrycy: S-PVA,
2) przekątna ekranu: 20”,
3) rozdzielczość nominalna:1680 x 1050,
4) Czas reakcji:8 ms,
5) Jasność: 300 cd/m²,
6) Kontrast: 1000:1,
7) Kąt widzenia: 178° / 178°,
8) Złącza: D-Sub(15 pin), DVI-D,
9) TCO 99 lub nowszy;
2. Drukarka laserowa - 1 szt. – o następujących parametrach minimalnych:
1) szybkość drukowania: 24 str./min,
2) czas pierwszego wydruku: 10,2 sekundy,
3) rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi,
4) druk dwustronny: automatyczny,
5) interfejs: USB 2.0, Fast Ethernet.
5. Wymagania dodatkowe dotyczące wyposażenia stanowisk do obsługi fotoradaru:
1) Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z normami bezpieczeństwa
(CE) wystawione przez producentów.
2) Monitory muszą posiadać certyfikat TCO 1999 lub nowszy.
3) Komputery stacjonarne i przenośne muszą posiadać certyfikat zgodności z Microsoft
(Windows Marketplace Tested Products) dla całego komputera.
4) Producenci oferowanych komputerów stacjonarnych i przenośnych muszą posiadać
certyfikat z rodziny ISO 9000 na produkcję komputerów.
5) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
6) Wszystkie urządzenia, o których mowa w punkcie II, muszą być fabrycznie nowe, objęte
gwarancją producenta na okres minimum 24 miesiące.
III. Oprogramowanie):
Dostawa oprogramowania do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego,
archiwizowania oraz emisji kompletnej dokumentacji mandatowej w wersji klient-serwer z
licencjami na dwa stanowiska komputerowe wraz z instalacją na wskazanych przez
zamawiającego stanowiskach komputerowych.
Program powinien posiadać następujące cechy funkcjonalne:
- indeksowanie wpisów do bazy danych zapewniające wyróżnienie zdarzeń odczytanych,
oczekujących na ujawnienie, będących przedmiotem postępowania w sprawie o wykroczenie
oraz spraw zakończonych, a także ich wizualizację w postaci widoków według powyższych
indeksów,
- możliwość wyszukiwania wykroczeń według zadanych kryteriów: daty, czasu, prędkości,
numeru zdjęcia, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwiska sprawcy, rodzaju wykroczenia,
- możliwość wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia (np. twarzy, numeru
rejestracyjnego) zapewniające identyfikację sprawcy wykroczenia oraz numer rejestracyjny
pojazdu,
- wydruk dokumentacji składającej się z dwustronnego wezwania zawierającego zdjęcie,
oświadczenia, kopert C5 i C6, zwrotnego potwierdzenia odbioru, powiadomień, karty MRD5
i karty informacyjnej,
- rejestrowanie wysłanej korespondencji i sporządzanie wydruków pocztowej książki
nadawczej,
- rejestrowanie przebiegu i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających,
- drukowanie zestawień za okres zdefiniowany przez użytkownika zawierających dane o
sposobie zakończenia czynności wyjaśniających i ich ilości,
- drukowanie dziennych raportów z wykonanych czynności,
- możliwość definiowania poziomu uprawnień poszczególnych użytkowników,
- musi być zgodny z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
UWAGI OGÓLNE
W celu poprawnego działania aplikacji stanowiska komputerowe powinny spełniać poniższe
wymagania sprzętowe. Jest to minimalna konfiguracja stacji roboczej zapewniająca
poprawności
działania w środowisku SI CEPiK.
a) Komputer klasy PC szt.2:
- procesor: min. 500 MHz
- HDD: min. 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej
- RAM: min. 128 MB - ze względu na wymagany OS oraz wykorzystanie JRE zalecane
jest min. 256 MB RAM
- min. 1 wolny port USB 1.1 lub USB 2.0
- system operacyjny: Windows XP z Service Pack 2
- drukarka: opcjonalnie
b) Zestaw kryptograficzny:
- czytnik mikroprocesorowych kart kryptograficznych zgodny z PC/SC
- mikroprocesorowa karta kryptograficzna o następujących parametrach
32 kB pamięci EEPROM na certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz kody PIN
operacje na kluczach asymetrycznych RSA o długości do 1024 bitów
algorytmy symetryczne: DES, Triple-DES
funkcja skrótu: SHA-1
zgodność z czytnikami PC/S.C.
zgodna ze standardami ISO 7816-3, 7816-4, 7816-5, 7816-6 oraz 7816-8 zgodna
ze standardem PKCS#11
certyfikacja do poziomu ITSEC E3 High, zgodnie z wymogami ustawy o podpisie
elektronicznym
W chwili obecnej zestawy kryptograficzne następujących producentów zostały przetestowane
pod kątem zgodności z aplikacjami portalowymi SI CEPiK:
- Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
- Unizeto Technologies S.A.
- Unicard S.A.
- CryptoTech Sp. z o.o.
c) Łącze internetowe: zaleca się, aby lokalizacje Użytkownika były wyposażone w łącza o
przepustowości przynajmniej 512 kb/s w obie strony.
WAŻNE!
1. Do poprawnego działania aplikacji konieczne jest umożliwienie pobierania danych
z następującego serwera: https://ozz.cepik.gov.pl z portów 443 oraz 444
Wspólny Słownik CPV : 38115000-4, 38115100-5, 30236000-2
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1,
pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi.
7.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań, wynikających z umowy.
7.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków:
1.1. Prowadzą działalność gospodarczą uprawniającą do sprzedaży sprzętu objętego
przedmiotem zamówienia
1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą
SIWZ.
1.5. Wykonają zamówienie z należytą starannością.
1.6. Akceptują postanowienia projektu umowy, stanowiącej część dokumentacji
przetargowej.
1.7. Złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz
zaświadczeniami.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
2.3 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
2.3. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
3.4 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
3.5 zawiera oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
3.6 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wypełniony i podpisany druk Oferta - wg wzoru - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego - wg wzoru - załącznika nr 2
3. Formularz cenowy oraz kalkulację ceny – załącznik nr 3
4. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 4
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w
imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika ono z innych przepisów prawa lub
innych dokumentów.
B. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać
jednoznacznie z załączonych dokumentów.
2) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców;
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących
wspólnie i tak dokumenty wymienione w punktach pkt 3 i 5 muszą być złożone przez każdy
podmiot.
C. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
B.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
B.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, i poświadczone przez wykonawcę
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego
podany w pkt. I niniejszej SIWZ. Mogą być przekazywane drogą e-mailową na adres:
[email protected]
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej, podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko
z-ca Wójta
imię i nazwisko
Zdzisław Miszewski
tel.
0 (58) 660 43 10
fax.
0 (58) 660 43 01
stanowisko
imię i nazwisko
tel.
fax.
Komendant Straży Gminnej
Wojciech Krupiński
606 428 652 lub 058 660 43 11
0 (58) 660 43 01
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu
lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko
Sekretarz Gminy, p.o. pełnomocnika ds. zamówień publicznych
imię i nazwisko
Krystyna Schmidt, tel. 058 660 43 15, [email protected]
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz parafowane przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy.
B. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/
partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy
występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne
przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie.
Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu
określonego na wykonanie zamówienia.
C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo, adres j.w. w
wyznaczonym terminie w zaklejonych kopertach. Zewnętrzna koperta z dopiskiem „przetarg
– fotoradar” – bez żadnych innych oznaczeń. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana
danymi Wykonawcy, aby można było ją odesłać bez otwierania w razie wpłynięcia po
terminie.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 27 marca 2009r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, lub osobiście w Biurze
Obsługi Interesanta urzędu.
Oferty zostaną otwarte dnia: 27.03.2009r. o godz. 10,15 w siedzibie zamawiającego Urząd
Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 /sala posiedzeń, II piętro/
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny
ofert w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium
cena
Waga
100%
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w w/w kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie
zamówienia przepisami prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
P = (cena najniższa/cena badana) * 100
8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń, zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
wybranego wykonawcę.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (protest, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,
zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu
(okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym
powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia
jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w
terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia przez Wykonawcę protestu w formie:
4.1 pisemnej
4.2 faksem na nr faksu: 058 660 43 01
4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej SIWZ.
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Zamawiający przekaże kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej,
wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku
wniesienia protestu.
Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty
przysługuje odwołanie.
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".
XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym dokumentacji z postępowania odbywać się będzie wg
poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.
Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:
1)
2)
3)
4)
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
Formularz cenowy oraz kalkulacja ceny – załącznik nr 3
Wzór umowy – załącznik nr 4
załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
................................................
................................................
0 (**) ......................................
0 (**) ......................................
................................................
................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Dostawę urządzenia do pomiaru
prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz wyposażenia stanowisk do obsługi
fotoradaru dla Straży Gminnej w Kosakowie, numer sprawy: ZP-341/4/2009, oferujemy
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
……..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... ..........
zakres odpowiedzialności …………………….
............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... ..........
zakres odpowiedzialności …………………….
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
postanowienia umowy / wzór umowy/ zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
My niżej podpisani oświadczamy, że:
1. Zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych reprezentowany przez nas wykonawca:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdzie wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2. Nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania oraz nie posługiwał
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
3. Niniejszą ofertą będziemy związani przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
..................................... dnia ....................2009r.
......................................................
......................................................
/ pieczęcie i podpisy osób upoważnionych /
załącznik Nr 3
FORMULARZ CENOWY
(kalkulacja ceny sprzętu objętego przedmiotem zamówienia wraz z opisem jego
parametrów technicznych)
Nazwa wykonawcy ................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:
………..……………..
kalkulację ceny wykonania zamówienia /w układzie szczegółowym/:
Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz
wyposażenia stanowisk do obsługi fotoradaru dla Straży Gminnej w Kosakowie
Kosztorys zawiera ………. kolejno ponumerowanych stron.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
załącznik nr 4
UMOWA NR GKOŚ/…… /2008
zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655)
dnia ………………………………
pomiędzy
Gminą Kosakowo; 81-198 Kosakowo; ul.Żeromskiego 69 - zwaną dalej „Kupującym” NIP
…………REGON…………… reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Jerzego Włudzika
a firmą
............................................................................................................................................ z
siedzibą w .................................................................................................................................
wpisaną w dniu .................................... do ...................................................................................
prowadzonego przez ............................................. pod numerem ...............................................
- zwaną dalej „Sprzedawcą”
NIP ................................................... REGON .........................................
- reprezentowaną przez:
...........................................................................................................................................
następującej treści:
§1
1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów w
ruchu drogowym, z jednoczesną rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia wykonywanego
techniką cyfrową (dalej „fotoradar”), wraz z programem komputerowym do obróbki materiału
zdjęciowego i emisji kompletnej dokumentacji mandatowej, (dalej łącznie zwane
Przedmiotem Umowy”), zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz z ofertą Sprzedawcy złożoną w dniu ……………………..... .
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz
oferta Sprzedawcy.
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Kupującego,
w następujących terminach:
1) dostawa kompletnego fotoradaru wraz z programem komputerowym do obróbki materiału
zdjęciowego i emisji kompletnej dokumentacji mandatowej, wyposażeniem stanowisk do
obsługi fotoradaru oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonego fotoradaru i oprogramowania – 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
tj. do dnia ………………………………………. .
2) przeszkolenie dodatkowych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi
fotoradaru i dostarczonego sprzętu - 90 dni od dnia podpisania umowy.
– 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………………………… .
2. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu Umowy ponosi Sprzedawca.
§3
1. Kupujący dokona odbioru ilościowego przedmiotu umowy w dniu jego dostarczenia do
siedziby Kupującego. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Kupujący odmówi
przyjęcia dostarczonego asortymentu do czasu jego uzupełnienia o brakujące elementy.
2. Po dostarczeniu wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, wymienionych odpowiednio
w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 oraz po dokonaniu odbioru jakościowego, zostanie
podpisany protokół zdawczo – odbiorczy obejmujący dostarczone elementy Przedmiotu
Umowy.
3. Osobami uprawnionymi do odbioru urządzeń w imieniu Kupującego są łącznie:
Komendant Straży Gminnej i Kierownik Referatu Gosp. Komunalnej i Ochr. Środowiska
Urzędu Gminy Kosakowo.
§4
1. Sprzedawca oświadcza, iż poszczególne elementy Przedmiotu Umowy objęte są gwarancją
producenta na okres 24 miesięcy.
2. Okres gwarancji jest liczony od daty wystawienia faktury VAT.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii urządzeń Sprzedawca zobowiązuje
się do niezwłocznego usunięcia awarii, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o awarii. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego
urządzenia w miejscu jego zainstalowania (użytkowania), Sprzedawca zobowiązuje się
zapewnić bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego. W przypadku, gdy okres
naprawy trwa dłużej niż 14 dni Sprzedawca zobowiązany jest podstawić Kupującemu, na
okres trwania naprawy, urządzenie zastępcze o takich samych parametrach.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz dostawy
części zamiennych do urządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez okres 5 lat od upływu
terminu gwarancji. Koszty transportu urządzenia do punktu serwisowego znajdującego się w
granicach państwa polskiego ponosi Kupujący.
§5
1. Sprzedawca dostarczy Kupującemu wraz z Przedmiotem Umowy opisy urządzeń, licencje
na oprogramowanie wraz z nośnikami, oraz instrukcje obsługi, w ilości odpowiadającej ilości
dostarczonych urządzeń i oprogramowania. Opisy oraz instrukcje obsługi, o których mowa w
muszą być w języku polskim.
2. Sprzedawca dostarczy Kupującemu wraz z fotoradarem aktualne świadectwo pierwotnej
legalizacji wydane przez właściwy Urząd Miar.
§6
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Przedmiot Umowy cenę w kwocie ……………… zł.
brutto (słownie: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………… zł.), w tym podatek VAT 22%, tj.
………………… zł. (słownie: ……………………………………………………... zł.).
2. W powyższym wynagrodzeniu zawarte są wszystkie opłaty związane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia,
szkolenia z zakresu obsługi itp.
3. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego
4. Należność Sprzedawcy, o której mowa ust. 1, Kupujący wypłaci przelewem na rachunek
bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia
Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
§7
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, Kupujący
ma prawo naliczyć Sprzedawcy kary umowne zgodnie z następującymi zasadami:
1) W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy
- 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto Przedmiotu Umowy.
2) W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów
ustalonych w § 2
- 0,5 % (słownie: pół procent) wartości brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki.
3) Łączna wartość naliczonych kar z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 10% (słownie:
dziesięć procent) wartości brutto Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy łączna wartość
naliczonych kar osiągnęłaby poziom 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy, uważać się
będzie, że Sprzedawca odstąpił od umowy i zastosowane zostaną postanowienia punktu 1.
4) W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu, określonego w § 3 ust. 3,
niniejszej umowy, 1% wartości brutto reklamowanych urządzeń za każdy dzień zwłoki,
2. Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkody, jakiej doznał
na skutek odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, bądź opóźnienia uruchomienia sprzętu
komputerowego.
§8
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną
poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Kupującego.
§9
Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron wyrażonej w formie
pisemnej.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla
każdej ze stron.
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kupujący
.....................................
Sprzedawca
.....................................
nr 4
Download