Zagadnienia do I kol..

advertisement
Zagadnienia do I kolokwium (do samodzielnego przygotowania)
 Lek, substancja czynna, substancja lecznicza, środek leczniczy
 Rodzaje dawek leków
o
Dawka: terapeutyczna, zwykle stosowana, subterpeutyczna, minimalna, maksymalna,
toksyczna, śmiertelna
o
Dawka jednorazowa i dawka dobowa (przeliczanie dawki jednorazowej na dobową i
odwrotnie, w tym dawki w mg/kg m.c./d)
o
Dawka nasycająca i dawka podtrzymująca
 Indeks terapeutyczny
 Drogi podania leków (tabelka)
 Losy leku w organizmie: uwalnianie, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie
(LADME); czynniki wpływające na poszczególne etapy
 Induktory i inhibitory cytochromu P450
 Objętość dystrybucji
 Biologiczny czas półtrwania (obliczenia)
 Klirens
 Biorównoważność
 AUC
 Krążenie wątrobowo-jelitowe
 Krążenie jelitowo-żołądkowe
 Prolek
 Efekt pierwszego przejścia
 Kategorie stosowania leków w ciąży (wg. FDA)
 Działania niepożądane leków – rodzaje
 Mechanizmy działania leków – receptor, kanał, enzym, transporter
 Agonista, antagonista, częściowy agonista
 Up-regulation, down-regulation
 Tolerancja
 Tachyfilaksja
 Lekozależność
 Uzależnienie fizyczne i psychiczne
 Zespół abstynencyjny
Download