Rejestracja działalności i AIP

advertisement
Rejestracja działalności
gospodarczej
Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości
Autor: Anna Brzęska - Mikoda
Procedury rejestracji
działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności
gospodarczej
• prowadzenie działalności przez osobę fizyczną, w tym
również w ramach spółki cywilnej,
• osobowe spółki handlowe:
•
•
•
•
spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo – akcyjna,
• kapitałowe spółki handlowe:
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• spółka akcyjna,
• spółka europejska
• organizacje non-profit: stowarzyszenia i fundacje
Etapy rejestracji działalności
gospodarczej
UWAGA!
Ewidencja Działalności Gospodarczej ->
przedsiębiorca będący osobą fizyczną
Rejestr przedsiębiorców (Krajowy
Rejestr Sądowy) -> osoby prawne
(wszystkie spółki handlowe)
KROK 1. Wpis do ewidencji
działalności gospodarczej
• Osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek
cywilnych, muszą dokonać wpisu do
rejestru działalności gospodarczej w
urzędzie gminy lub miasta właściwym ze
względu na adres zameldowania.
Wpis do ewidencji
działalności gospodarczej cd
Informacje niezbędne do zgłoszenia:
• Oznaczenie przedsiębiorcy czyli nazwa pod jaką przedsiębiorca
będzie występować w obrocie prawnym
• Numer ewidencyjny PESEL
• Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, a jeżeli działalność
będzie stale wykonywana poza miejscem zamieszkania – także
wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub
innego stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej
• Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej
zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD)
• Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
Wybór PKD
• Określając przedmiot działalności gospodarczej
należy uczynić to zgodnie z informacjami
zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. z dnia 2
marca 2004 r., Nr 33, poz. 289, z późn. zm).
Rozporządzenie to zawiera zestawienie
rodzajów działalności i przyporządkowanych im
oznaczeń numeryczno-literowych, na przykład:
„18.23.Z Produkcja bielizny”.
• http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=PKD
UWAGA!
Prowadzenie niektórych rodzajów
działalności gospodarczej wymaga
spełnienia przez przedsiębiorcę
dodatkowych warunków.
• Koncesje
• Licencje
• Zezwolenia
• Działalność regulowana
KONCESJE
Art. 47. 1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią
inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie
koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra
właściwego ze względu na przedmiot działalności
gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.
• Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym
• Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin
ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych
• Ochrona osób i mienia
• Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie,
dystrybucja i obrót paliwami i energią
• Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
• Przewozy lotnicze
LICENCJE
Związane z zawodem
licencjonowanym
• Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
• Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej,
instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej
szkolenia za środki publiczne
• Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego.
Wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy
oraz udostępnianie pojazdów trakcyjnych
• Adwokat, biegły rewident, doradca podatkowy, radca
prawny, osoba uprawniona do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych – te zawody wymagają ustawowo
odpowiedniego wykształcenia, wpisy na listę podmiotów
uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.
ZEZWOLENIA
• Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
• Wytwarzania i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej i apteki
• Działalność związana z narażaniem na działanie promieniowania
jonizującego
• Działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca,
nizarejestrowanego handlowca
• Prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego, działalność
ubezpieczeniowa, brokerstwo reasekuracyjne, prowadzenie
funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie
papierów wartościowych, prowadzenie funduszu lub towarzystwa
emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu
maklerskiego
• Prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzanie do obrotu
lub do środowiska GMO (organizm genetycznie modyfikowany)
DZIAŁALNOŚĆ
REGULOWANA
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie
przepisów regulujących daną działalność
gospodarczą, rejestr działalności
regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek
przedsiębiorcy, po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu
warunków wymaganych do wykonywania tej
działalności.
• Prowadzenie stacji kontroli pojazdów
• Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa
sportowego
• Działalność telekomunikacyjna
• Organizowanie imprez turystycznych oraz
pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów
o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz
organizatorów turystyki legitymujących się stosownym
wpisem na listę), świadczenie usług turystycznych
obejmujących: polowania wykonywane przez
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
polowania za granicą
• Działalność kantorowa
DZIAŁALNOŚĆ
REGULOWANA
• Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów
spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie
alkoholu etylowego
• Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym
okresie przechowywania
• Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
• Usługi dedektywistyczne
• Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
• Organizowanie wyścigów konnych
• Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej,
oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów
DZIAŁALNOŚĆ
REGULOWANA
• Obrót materiałem siewnym
• Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni
psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i
kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla
kierowców przewożących odpady niebezpieczne
• Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów
• Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek,
położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki
pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki
pielęgniarek, położnych, a także kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych
• Działaność pocztowa nie wymagająca zezwolenia
Pieczątka firmowa
• Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z
żadnych przepisów prawa, jednak wykonanie
pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie
załatwiania formalności, związanych z
założeniem własnej firmy.
• Pieczątka powinna zawierać co najmniej:
- nazwę przedsiębiorcy
- adres przedsiębiorcy
- numer telefonu, fax-u
- adres mailowy
- numer NIP, REGON
KROK 2. Numer REGON
• Przedsiębiorca obowiązany jest dokonać wpisu
prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej do rejestru podmiotów gospodarki
narodowej w 14 dni od uzyskania wpisu do
EDG. Po dokonaniu wpisu otrzymuje tzw. numer
REGON.
• Procedurę rejestracji dokonuje się w
Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym.
• Wpis do rejestru jest bezpłatny.
• Jeżeli zakładamy spółkę cywilną, wtedy REGON
uzyskuje spółka.
Numer REGON cd
Informacje niezbędne do zgłoszenia:
• Nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i
imiona oraz miejsce zamieszkania i nr PESEL
• Forma prawna i forma własności
• Wykonywana działalność w tym rodzaj przeważającej
działalności
• Data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia
działalności
• Nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru
(ewidencji) i nadany przez ten organ numer
• Liczba pracujących
• Informacje o jednostkach lokalnych przedsiębiorcy
Każda zmiana powyższych danych skutkuje wymogiem zgłoszenia
do urzędu statystycznego
KROK 3. Konto w banku
nieobowiązkowe ale konieczne
• Przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe
ponieważ:
- zapłata większości podatków odbywa się w
formie przelewu z konta firmy na konto urzędu
skarbowego (art. 61 ordynacji podatkowej)
- przekazywanie składek przez płatnika do ZUS
odbywa się za pośrednictwem konta
- dokonywanie i przyjmowanie większości
płatności od innych przedsiębiorców musi
dokonywać się za pośrednictwem rachunku
bankowego (art. 22 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej)
KROK 4. Nadanie lub zmiana NIP
• Przedsiębiorca wpisany do rejestru
przedsiębiorców lub ewidencji jest
zobowiązany umieszczać w
oświadczeniach pisemnych, skierowanych
w zakresie swojej działalności do
oznaczonych osób i organów, numer
identyfikacji podatkowej NIP oraz
posługiwać się tym numerem w obrocie
prawnym i gospodarczym.
Nadanie lub zmiana NIP cd
• Numer NIP nadawany jest osobie raz na
zawsze w momencie osiągnięcia
jakiegokolwiek dochodu podlegającego
opodatkowaniu dochodowemu.
• Aktualizacja NIP następuje przy
wykorzystaniu formularza NIP-1
• Jeżeli zakładamy spółkę cywilną, wtedy
NIP uzyskuje spółka.
KROK 5. Zgłoszenie do ZUS
• Zgłoszenie w terminie do 7 dni od daty
rozpoczęcia wykonywania działalności
• Obowiązki ubezpieczeniowe:
– ubezpieczenie emerytalne
– ubezpieczenie rentowe
– ubezpieczenie wypadkowe
– ubezpieczenie zdrowotne
– składka na Fundusz Pracy
– dobrowolnie – ubezpieczenie chorobowe
KROK 6. Urząd Skarbowy
• Przed faktycznym rozpoczęciem działalności
przedsiębiorca jest obowiązany do
zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego.
• Przedsiębiorca musi dokonać wyboru
płaconego podatku dochodowego.
• W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się
na status płatnika podatku VAT musi również
powiadomić właściwy urząd o tym fakcie.
Wybór 
• Podatek na zasadach ogólnych
(podatkowa księga przychodów i
rozchodów)
• Podatek liniowy 19%
• Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
• Karta podatkowa
Podatek na zasadach ogólnych
• Może go płacić każdy bez względu na rodzaj działalności
• Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność
indywidualnie, w spółce cywilnej, w osobowej spółce handlowej
(jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej)
• Podstawa opodatkowania – przychód pomniejszony o koszty jego
uzyskania (dochód)
• Stawki podatku – 18%, 32%
• Kwota wolna od podatku – 3013,00 zł
• Rozliczanie co miesiąc lub dla rozpoczynających działalność lub
małych podatników co kwartał
• Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału
rozliczanego
Podatek na zasadach ogólnych
• Nie składa się deklaracji
• Prowadzone ewidencje – podatkowa księga przychodów i
rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencja środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencja wyposażenia, ewidencja sprzedaży, ewidencja
przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników,
ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombard),
ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych
(kantor) i inne wymagane odrębnymi przepisami prawa dla
prowadzonej działalności
• Zeznanie roczne – PIT-36, termin do 30 kwietnia roku
następnego
• Ulgi i odliczenia – wszystkie, które są prawnie możliwe
• Preferencje w rozliczaniu – możliwe rozliczenie wspólnie z
małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci
Podatek liniowy 19%
• Może go płacić każdy bez względu na rodzaj działalności
• Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność
indywidualnie, w spółce cywilnej, w osobowej spółce handlowej
(jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej)
• Ograniczenie – nie może go płacić przedsiębiorca świadczący
usługi dla byłych pracodawców
• Podstawa opodatkowania – przychód pomniejszony o koszty jego
uzyskania (dochód)
• Stawka podatku – 19%
• Kwota wolna od podatku – nie ma
• Rozliczanie co miesiąc lub dla rozpoczynających działalność lub
małych podatników co kwartał
• Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
lub do 20 następnego miesiąca przypadającego po upływie kwartału
rozliczanego
Podatek liniowy 19%
• Nie składa się deklaracji
• Prowadzone ewidencje – podatkowa księga przychodów i
rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja
wyposażenia, ewidencja sprzedaży, ewidencja przebiegu
pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencja pożyczek i
zastawionych rzeczy (lombard), ewidencja kupna i sprzedaży
wartości dewizowych (kantor) i inne wymagane odrębnymi
przepisami prawa dla prowadzonej działalności
• Zeznanie roczne – PIT-36, termin do 30 kwietnia następnego
roku
• Ulgi i odliczenia – tylko odliczenie składek na ubezpieczenie
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
• Preferencje w rozliczaniu – nie ma
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
• Może go płacić przedsiębiorca wykonujący tylko niektóre
rodzaje działalności (art. 8 ust 1 ustawy o ryczałcie)
• Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność
indywidualnie, w spółce cywilnej lub jawnej
• Podstawa opodatkowania – przychód (nie uwzględnia
się kosztów)
• Stawki podatku – 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3% w
zależności od rodzaju prowadzonej działalności
• Kwota wolna od podatku – nie ma
• Rozliczanie co miesiąc lub co kwartał (kwartalnie tylko
dla podatnika, kontynuującego działalność, którego
przychód nie przekroczył 25 tys. Euro)
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
• Termin płatności – do 20 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni lub do 20 następnego miesiąca
przypadającego po upływie kwartału rozliczanego
• Nie składa się deklaracji
• Prowadzone ewidencje – ewidencja przychodów, wykaz
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja
zatrudnienia i karty przychodów pracowników
• Zeznanie roczne – PIT-28 do 31 stycznia następnego
roku
• Ulgi i odliczenia – wszystkie, które są prawnie możliwe z
wyjątkiem ulgi na nowe technologie i na dzieci
• Preferencje w rozliczaniu – nie ma
Karta podatkowa
• Może go płacić przedsiębiorca wykonujący drobną działalność
handlową i usługową
• Może go płacić przedsiębiorca prowadzący działalność
indywidualnie lub w spółce cywilne, a także wykonujący niektóre
wolne zawody
• Podstawa opodatkowania – nie ustala się ani przychodu ani
dochodu
• Stawki podatku – ustalone w decyzji urzędu skarbowego w
ustawowych granicach
• Kwota wolna od podatku – nie ma
• Rozliczanie co miesiąc
Karta podatkowa
• Termin płatności – do 7 każdego miesiąca, za miesiąc
poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia
• Nie składa się deklaracji
• Prowadzone ewidencje – ewidencja zatrudnienia i karty
przychodów pracowników
• Zeznanie roczne – nie składa się, obowiązuje tylko informacja o
wysokości odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT16A) do 31 stycznia następnego roku
• Ulgi i odliczenia – tylko składka zdrowotna
• Preferencje w rozliczaniu – nie ma
Podatek od towarów i usług
VAT
• Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie
musi już na starcie brać na siebie obowiązków podatnika VAT.
Może skorzystać ze zwolnienia , dopóki wartość sprzedaży nie
przekroczy ustawowego limitu (2008 r. – 50 tys. zł).
• Niektóre rodzaje działalności gospodarczej muszą być
opodatkowane podatkiem VAT niezależnie od wielkości obrotów.
Są to m.in.. podatnicy sprzedający wyroby z metali
szlachetnych, niektóre wyroby akcyzowe, osoby świadczące
usługi prawnicze, jubilerskie
• Obowiązkiem podatnika zwolnionego z płacenia podatku VAT
jest prowadzenie ewidencji sprzedaży, w której rejestruje się
sprzedaż za dany dzień – trzeba to zrobić nie później niż przed
rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.
Inne obowiązki
• Państwowy Inspektorat Pracy - jeśli
przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie
pracownika/pracowników, to w ciągu 30 dni musi
o tym fakcie powiadomić pisemnie właściwego
inspektora pracy.
Inne obowiązki
• Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
- Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia,
w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności
właściwego państwowego inspektora
sanitarnego o:
miejscu,rodzaju,zakresie prowadzonej
działalności oraz przewidywanej liczbie
pracowników.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia
pisemnej informacji o środkach i procedurach
przyjętych dla spełnienia wymagań
wynikających z przepisów BHP, dotyczącej
danej dziedziny działalności.
Czym jest AIP?
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
(AIP) jest jednostką organizacyjną Fundacji
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
powołanej w 2004 roku przez Studenckie
Forum Business Centre Club.
AIP
firma w AIP
AIP
Firma w AIP
• Założenie firmy: 3-4 tyg.
• Założenie firmy: 1 dzień
• Koszt rejestr. firmy: ok.200 PLN
• Koszt rejestr. firmy: 0 PLN
• ZUS: 280 PLN
• Wynajęcie pomieszczenia biurowego:
ok.400 PLN
• Prowadzenie księgowości (do 10
dokumentów mies.) 150 PLN
• Szkolenia: ok.1000 PLN
• Porada prawna: 1h – 100 PLN
• Promocja firmy: od 500 PLN - ……..
• Telefony, internet itp.: 250 PLN
• ZUS : W PAKIECIE
• Wynajęcie pomieszczenia biurowego:
W PAKIECIE
• Prowadzenie księgowości (do 20
dokumentów mies.) W PAKIECIE
• Szkolenia: W PAKIECIE
• Porada prawna: W PAKIECIE
• Promocja firmy: W PAKIECIE
• Telefony, internet itp.: W PAKIECIE
• PAKIET 200 PLN netto
SUMA = min. 2680 PLN
SUMA = max. 200 PLN netto
Firma w AIP
Działalność gospodarcza
JAK działa firma w AIP?
klient
2 transakcja
3 rozliczenie
1 kontakt
Firma A
Firma B
Firma C
Firma D
Firma E
Sukces
Porażka
Próba
Pomysł
Jak założyć firmę w AIP?
Twoja Firma
Twoja Firma
akceptacja wniosku
oplata za 1 miesiąc ( 200 pln netto )
spotkanie z dyrektorem AIP
podpisanie umowy z AIP
TWOJA FIRMA!
Twoja Firma
1 dzień!
dyrektor AIP
Twoja Firma
wniosek
www.inkubatory.pl
AIP w całym kraju
Obecnie istnieje
ponad 30
Akademickich
Inkubatorów
Przedsiębiorczości
w całym kraju.
Co oferuje AIP? (1/2)
• Możliwość prowadzenia własnej działalności
gospodarczej jako pion inkubatora, bez
konieczności rejestracji własnej firmy,
• Dostęp do biura z dostępem do komputera,
telefonu, faxu, drukarki, Internetu oraz innych
urządzeń biurowych,
• Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzonej
działalności,
• Pełną księgowość, porady prawne,
• Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.
Co oferuje AIP? (2/2)
• System szkoleń
• Promocję za pomocą portalu www.inkubatory.pl,
• Promocję podczas konferencji poświęconych
Inkubatorom
• Możliwość posługiwania się znakiem
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
• Możliwość kooperacji z firmami zrzeszonymi w
Business Centre Club
Obszar działania AIP
• Usługi (np. fryzjerstwo, transport, utrzymywanie
czystości, internet, tłumaczenia językowe, poradnictwo
prowadzenie biznesu, prace wysokościowe, szkolenia,
imprezy integracyjne, pośrednictwo pracy, tworzenie
teledysków, spotów reklamowych, serwis sprzętu
komputerowego, marketing sportowy)
• Handel (sprzedaż towarów, dystrybucja artykułów
przemysłowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż
odzieży, internetowy hipermarket)
• Inne....
Korzyści AIP:
 Ponad 1000 osób jest zaangażowanych
w realizację biznesów w AIP
 600 firm funkcjonowało w AIP
 2 000 000 PLN dochodu wygenerował
AIP w roku 2006 a w 2007 już 8 000 000
PLN !
• www.inkubatory.pl
Kto nie ryzykuje....
.... ten nie zyskuje
Dziękuję za uwagę
Download