Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsi*biorczo*ci

advertisement
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 9 z dnia 28 marca 2012 r.
Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i
Administracji został utworzony w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska
akademickiego.
2. Jest jednostką ogólnouczelnianą EWSPA i działa na podstawie regulaminu
zatwierdzonego przez Senat EWSPA.
3. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki świadczenia
przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) pomocy na rzecz
przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, zwanych dalej Beneficjentami.
4. Świadczenie pomocy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, odbywa się na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy z Beneficjentem.
5. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości EWSPA kreuje procesy inkubowania
przedsiębiorczości akademickiej w ramach swoich struktur na podstawie niniejszego
regulaminu, powołując jednostki organizacyjne takie jak preinkubatory
przedsiębiorczości oraz współpracując z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z
inkubatorami przedsiębiorczości działającymi w formie fundacji bądź spółek prawa
handlowego, na podstawie oddzielnych umów i porozumień.
§2
1. Regulamin AIP Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji określa:
a) organy AIP EWSPA,
b) zasady kooperacji,
c) świadczenia na rzecz Beneficjentów,
d) zasady przyznawania pomocy,
e) procedury przyznawania pomocy,
f) zasady działania Beneficjentów,
g) zasady zakończenia przyznawania pomocy,
h) zasady dalszej współpracy z AIP po wykonaniu umowy.
II. DEFINICJE
§3
1. Uczelnia – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
2. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) – ogólnouczelniana jednostka
organizacyjna.
3. Dyrektor AIP - osoba umocowana i zatwierdzona do kierowania AIP oraz
wykonywania innych określonych w regulaminie czynności.
4. Rada Nadzorująca AIP - ciało społeczne pełniące funkcje opiniująco - nadzorujące dla
AIP, powoływane na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
5. Beneficjent – przedsiębiorca lub osoba fizyczna ubiegająca się o uzyskanie pomocy w
AIP.
6. Kooperant – instytucja, firma lub organizacja z którą AIP EWSPA podpisał oddzielną
umowę i z której pomocy i usług mogą korzystać Beneficjenci AIP.
7. Pomoc – techniczne i organizacyjne formy pomocy określone niniejszym
Regulaminem.
8. Wniosek - dokument, na podstawie, którego oceniana jest możliwość przyznania
pomocy Beneficjentowi.
9. Umowa z beneficjentem (umowa) - umowa regulująca prawa i obowiązki AIP oraz
Beneficjenta.
10. Regulamin Konkursu – zbiór zasad i kryteria oceny Wniosków.
11. Komisja – zespół oceniający i wybierający wnioski Beneficjentów składający się
członków Rady Nadzorującej i Dyrektora AIP.
III. ORGANY AIP
§4
1. Radę Nadzorującą AIP powołuje i odwołuje Rektor EWSPA.
2. Radę Nadzorującą powołuje się na okres czteroletniej kadencji.
3. W skład Rady Nadzorującej AIP wchodzą: Prorektor ds. Rozwoju EWSPA, Kanclerz
EWSPA i Kierownik Biura Karier EWSPA.
4. Rada Nadzorująca wybiera spośród członków Rady Przewodniczącego.
5. Kompetencje Rady Nadzorującej:
a) opiniowanie wniosków składanych przez potencjalnych Beneficjentów,
b) udzielanie absolutorium dyrektorowi AIP,
c) nadzór nad funkcjonowaniem i programowaniem rozwoju Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości,
d) inicjowanie i nadzór nad strategią rozwoju współpracy z jednostkami
gospodarczymi, samorządowymi oraz partnerami wspierającymi rozwój
innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie,
e) inicjowanie i nadzorowanie współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości
działającymi przy innych uczelniach,
f) inicjowanie i nadzorowanie współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości
działającymi w formie fundacji lub spółek prawa handlowego,
g) opiniowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy i umów cywilnoprawnych.
6. Rada wydaje opinie w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.
7. Dyrektora AIP zatrudnia Kanclerz EWSPA po zasięgnięciu opinii senatu, spośród
kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą.
8. Dyrektor AIP, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, zwołuje posiedzenia Rady
Nadzorującej nie rzadziej niż raz na pół roku.
9. Dyrektor AIP przygotowuje budżet na dany rok kalendarzowy i przedstawia go do
zaopiniowania Radzie Nadzorującej i do akceptacji Kanclerzowi EWSPA.
10. Dyrektor AIP jest odpowiedzialny kierowanie bieżącą działalnością AIP oraz
wykonywanie czynności niezastrzeżonych do właściwości Rady Nadzorującej.
11. Dyrektor AIP może – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Kanclerza
EWSPA – reprezentować Uczelnię w sprawach związanych z zakresem działania AIP.
12. Członkowie Rady Nadzorującej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
IV. KOOPERACJA
§5
1. W ramach AIP EWSPA na podstawie oddzielnych umów i porozumień mogą być
tworzone warunki dla inkubacji przedsiębiorczości akademickiej poprzez nawiązanie
współpracy i kooperacji z istniejącymi i funkcjonującymi w formie fundacji bądź
spółek prawa handlowego inkubatorami przedsiębiorczości. W przypadku podpisania
porozumienia z innymi inkubatorami przedsiębiorczości:
a) Beneficjentów obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu oraz
regulaminów kooperujących z AIP EWSPA inkubatorów przedsiębiorczości oraz
umów szczegółowych,
b) Beneficjent zostaje objęty pomocą prawną AIP EWSPA także w przypadku
korzystania z programów, start – upów i innych usług zewnętrznych,
kooperujących z AIP EWSPA inkubatorów i organizacji,
c) Studenci Uczelni będą preferowani w tego typu pomocy.
V. ŚWIADCZENIA NA RZECZ BENEFICJENTÓW
§6
2. AIP może udzielać pomocy w podejmowaniu, organizowaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej, w szczególności zaś:
a) umożliwia korzystanie z powierzchni użytkowej AIP i jego infrastruktury,
b) ułatwia pozyskiwanie kontraktów dla Beneficjenta w szczególności poprzez:
organizację spotkań biznesowych, udostępnianie bazy przedsiębiorców
posiadanej przez AIP,
c) organizuje szkolenia dotyczące pozyskiwania środków pomocowych i konferencje
z udziałem przedsiębiorców z poszczególnych branż. Udział w szkoleniu jest
fakultatywny, może być również odpłatny. Beneficjent ma prawo składania
propozycji co do tematyki szkoleń.
d) zapewnia podstawową obsługę biurową Beneficjenta, w szczególności: dostęp do
telefonu i faksu, dostęp do kserokopiarki, dostęp do komputera, pomoc w
przygotowywaniu dokumentów,
e) prowadzi doradztwo (konsulting) ekonomiczne i prawne,
f) wspomaga prowadzenie księgowości Beneficjenta,
g) udziela wsparcia w pozyskiwaniu funduszy (sponsorzy, dotacje, subwencje) na
finansowanie przedsięwzięć Beneficjenta,
h) organizuje dla Beneficjentów szkolenia z zakresu podejmowania, prowadzenia
oraz form działalności gospodarczej,
i) organizuje dla Beneficjentów spotkania z rządowymi, samorządowymi i
pozarządowymi organizacjami oraz instytucjami,
j) umożliwia Beneficjentom korzystanie a pomocy i usług kooperantów,
k) może udzielać Beneficjentom pomocy kapitałowej.
3. Beneficjent może posługiwać się znakiem AIP po uzyskaniu zgody Dyrektora AIP.
4. Rozpoczęcie świadczenia pomocy przez AIP następuje po podpisaniu z Beneficjentem
stosownej umowy.
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY PRZEZ AIP EWSPA
§7
1. AIP przyznaje Pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we
wszelkich prawem dozwolonych formach oraz osobom fizycznym, które zamierzają
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Nie mogą korzystać z pomocy AIP projekty:
a) mogące stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b) uciążliwe dla pozostałych firm działających w danym AIP,
c) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i zwyczajami
stosowanymi w obrocie gospodarczym,
d) sprzeczne z misją i celami Uczelni, wymienionymi w statucie Uczelni,
e) sprzeczne z interesem ekonomicznym Uczelni.
3. Nie mogą korzystać z pomocy AIP:
a) osoby, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo objęte regulacją
rozdziałów XXII, XXVIII, XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz rozdziału XXIX za
wyjątkiem czynów z art. 222-223, 226 Kodeksu karnego lub za przestępstwo
karnoskarbowe.
b) osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w
art. 41 § 2 Kodeksu karnego,
c) osoby, które w prowadzonej działalności gospodarczej dopuściły się naruszenia
przepisów o nieuczciwej konkurencji.
d) Osoby objęte zakazem, o którym mowa w art. 374 ust. 1 Prawa upadłościowego
i naprawczego
4. W przypadkach, w których nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego
wymienionego w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorująca opiniuje
przyznanie pomocy AIP.
5. W przypadku korzystania przez Beneficjenta z pomocy i usług kooperantów,
obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz regulaminów kooperantów,
szczegółowych umów oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
VII.
PROCEDURY PRZYZNAWANIA POMOCY
§8
1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w ramach konkursu ogłaszanego przez AIP.
2. Regulamin konkursu przedstawia Dyrektor AIP do akceptacji Rady Nadzorującej. Po
zaakceptowaniu Regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej AIP.
3. Wnioski wybierane będą przez Komisję złożoną z Rady Nadzorującej i Dyrektora AIP.
4. Komisja ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia dotyczące opiniowania wniosków
przedstawiciela Parlamentu Studenckiego w charakterze obserwatora.
5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor AIP podpisuje umowę z
Beneficjentem.
6. W przypadku inkubowania i korzystania przez Beneficjenta z pomocy i usług
kooperanta, obowiązują procedury, przepisy i regulaminy kooperanta oraz
niniejszego regulaminu.
7. Beneficjent zostaje objęty pomocą prawną AIP EWSPA także w przypadku korzystania
z programów, start – upów i innych usług zewnętrznych, kooperujących z AIP EWSPA
inkubatorów i organizacji.
VIII.
ZASADY DZIAŁANIA BENEFICJENTÓW
§9
1. W trakcie okresu inkubacji Beneficjent jest zobowiązany do realizowania
przedsięwzięć określonych we wniosku.
2. Pomoc w ramach AIP udzielana jest maksymalnie przez okres 36 miesięcy (okres
inkubacji). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie umowy z
Beneficjentem, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, do 24 miesięcy.
3. Czynności kontrolnych i nadzorujących dokonuje Dyrektor AIP, a także powołani przez
niego audytorzy, którzy mogą wydawać Beneficjentowi wiążące zalecenia. W
szczególności nadzorowi poddane jest wykorzystywanie środków powierzonych
Beneficjentowi przez AIP oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych
form pomocy uzyskanych przy udziale AIP.
4. Beneficjent zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki wynikające
z niniejszego regulaminu, zawartej umowy, a także z zaleceń, o których mowa w ust.
3.
5. AIP może żądać od Beneficjenta okazania dokumentów umożliwiających dokonanie
kontroli i czynności nadzorczych.
6. Beneficjent zobowiązany jest do składania AIP szczegółowych pisemnych raportów po
każdym kwartale (do 15 dnia następnego miesiąca). Raporty podlegają ocenie
Dyrektora AIP.
7. Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz AIP comiesięcznych opłat na
zasadach określonych w umowie.
8. Zasady odpłatności na dany rok kalendarzowy zostaną określone w taryfikatorze
opłat. Taryfikator opłat na dany rok kalendarzowy ustala Dyrektor AIP w
porozumieniu z Kanclerzem EWSPA po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Nadzorującej. Taryfikator publikowany jest na stronie internetowej AIP.
9. Beneficjent deklaruje, iż w miarę możliwości i potrzeb będzie korzystał w
prowadzonej działalności z ofert innych beneficjentów Pomocy, co jednak nie może
prowadzić do ograniczenia wolnej i uczciwej konkurencji.
10. W przypadku korzystania z programów, start – upów i innych usług zewnętrznych,
kooperujących z AIP EWSPA inkubatorów i organizacji, Beneficjenta obowiązują
zasady działania według niniejszego regulaminu, przepisów i regulaminów
kooperanta i umów szczegółowych.
IX. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY
§ 10
1. Zakończenie świadczenia pomocy przez AIP następuje w następujących przypadkach:
a) rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
b) wygaśnięcie umowy,
c) upływ okresu wypowiedzenia umowy dokonanego przez AIP lub Beneficjenta,
d) złożenie przez AIP lub Beneficjenta oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Wygaśnięcie umowy następuje w razie zawieszenia działalności gospodarczej
trwającego dłużej niż 2 miesiące lub likwidacji działalności gospodarczej, a w
przypadku osób fizycznych śmierci Beneficjenta.
3. Wypowiedzenie przez AIP umowy z Beneficjentem może nastąpić z zachowaniem
określonych umową terminów wypowiedzenia lub bez zachowania tych terminów w
przypadku naruszenia przez Beneficjenta niniejszego Regulaminu lub umowy.
4. Wypowiedzenie przez Beneficjenta umowy z AIP z zachowaniem określonych umową
terminów wypowiedzenia lub bez zachowania tych terminów może nastąpić w
przypadku naruszenia przez AIP niniejszego Regulaminu lub umowy.
5. Szczegółowe przypadki wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
określone zostaną w umowie podpisanej pomiędzy Beneficjentem a AIP.
6. W przypadku korzystania z programów, start – upów i innych usług zewnętrznych,
kooperujących z AIP EWSPA inkubatorów i organizacji, zasady zakończenia
świadczenia pomocy i usług są regulowane postanowieniami niniejszego regulaminu,
przepisami i regulaminami kooperanta i umowami szczegółowymi.
X. DALSZA WSPÓŁPRACA Z AIP PO ZAKOŃCZENIU INKUBACJI I WYKONANIU UMOWY
§ 11
1. Po okresie inkubacji i wykonaniu umowy, Beneficjenci, którzy założyli działalność
gospodarczą mają pierwszeństwo w korzystaniu z innych programów AIP i
kooperantów.
2. Po okresie inkubacji, Beneficjent zachowuje prawo do skorzystania z inwestycji
kapitałowej AIP lub dokonanej przez inwestora, na zasadach wynegocjowanych z AIP.
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AIP EWSPA WOBEC OSÓB TRZECICH
§ 12
1. Beneficjenci Pomocy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek i własne
ryzyko.
2. AIP nie jest wspólnikiem Beneficjenta w prowadzonej działalności gospodarczej i nie
ponosi w stosunku do osób trzecich odpowiedzialności za jego działania lub
zaniechania.
XII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Zmiana regulaminu wiąże Beneficjenta, jeżeli w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o
niej, nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy z 14 dniowym wypowiedzeniem.
Decydujące znaczenie ma data nadania pisma listem poleconym lub data doręczenia
pisma przez kuriera.
2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest tożsama ze złożeniem
oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w
Warszawie (adres: ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn.
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą
telefoniczną, elektroniczną lub pocztową oraz udostępnianie danych podmiotom
partnerskim. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w
przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em)
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”
3. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Senatu Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i
Administracji nr 9 z dnia 28 marca 2012 r. i tegoż dnia wchodzi w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
Download