Śladami układu okresowego – zbiór prezentacji

advertisement
Śladami układu
okresowego pierwiastków
Przegląd właściwości
i zastosowań
najpowszechniejszych
pierwiastków
oraz ich związków
Dalej
Litowce
Dominika Pakulska
Dalej
Ogólna charakterystyka grupy
Litowce są metalami o największej reaktywności. Trzeba je
przechowywać w nafcie, aby uchronić przed reakcjami ze
składnikami powietrza (tlenem i parą wodną), nie występują w
przyrodzie w stanie wolnym. W odróżnieniu od większości metali są
tak miękkie, że można je kroić nożem. Mają srebrzystobiałą barwę.
W skład litowców wchodzą: lit, sód, potas, rubid, cez, frans
Wszystkie litowce posiadają jeden elektron walencyjny i dlatego tworzą
jony typu M+, na przykład: Li+, Na+, K+.
Jeden elektron walencyjny litowców znajduje się w orbitalu s.
Poczynając od litu, u każdego następnego litowca elektron ten
znajduje się coraz dalej od jądra atomowego. Oderwanie więc tego
elektronu jest coraz łatwiejsze. Dlatego reaktywność litowców
wzrasta wraz ze wzrostem masy atomowej pierwiastka. Litowce
mają najmniejszą elektroujemność wśród pierwiastków układu
okresowego, przy czym zmniejsza się ona w miarę wzrostu
odległości elektronu walencyjnego od jądra.
Dalej
Litowce reagują:
•
•
•
•
z tlenem dając nadtlenki:
2Na + 02 → Na2O2
z wodą, tworząc wodorotlenki i wodór
2Li + 2H2O → 2LiOH + H2
z kwasami, tworząc sole i wodór
2K + 2HCl → 2KCl + H2
z niemetalami, tworząc sole:
2Na + Cl2 → 2NaCl (sól)
Tlenki litowców mają charakter zasadowy, reagują z wodą, tworząc
zasady
K2O + H2O → 2KOH
Wodorotlenki litowców są mocnymi zasadami z wyjątkiem LiOH, który
jest zasadą średniej mocy.
Związki litowców barwią płomień palnika: Li-karminowy, Na-żółty, Kfioletowy, Rb-fioletowo-czerwony, Cs-niebieski.
Dalej
Lit
Lit jest najlżejszym ze wszystkich pierwiastków występujących w stanie stałym!
W przyrodzie jest szeroko rozpowszechniony - wchodzi w skład około
trzydziestu minerałów, z których najważniejszymi są: spodumen LiAl[Si2O6],
lepidolit KLi2Al[(F,OH)2|Si4O10]. W charakterze domieszki występuje w
około stu pięćdziesięciu minerałach! Wolny metal otrzymuje się przez
elektrolizę stopionego wodorotlenku LiOH.
Lit ma ogromne znaczenie w technice jądrowej. Naturalny pierwiastek jest
mieszaniną dwóch izotopów: 6Li i 7Li, z których pierwszy silnie pochłania
neutrony, a drugi - słabo. Lit jest stosowany jako dodatek w wielu stopach.
W przemyśle chemicznym metaliczny lit stosuje się jako katalizator syntezy
kauczuku, a jego związki - do oczyszczania gazów, w przemyśle tekstylnym do wybielania i impregnacji tkanin, przemyśle ceramicznym - jako składnik
szkieł i glazur. Wolny lit i jego związki są składnikami paliw rakietowych.
Ważnym czynnikiem redukującym jest wodorek litowo-glinowy.
Związki litu - węglan i cytrynian - służą jako preparaty farmaceutyczne. W
ilościach śladowych pierwiastek ten występuje w organizmie ludzkim. Jego
brak wywołuje choroby psychiczne - przede wszystkim schizofrenię.
Dalej
Sód
Wolny pierwiastek otrzymał po raz pierwszy w 1807r. angielski chemik
H. Davy przez elektrolizę stopionego wodorotlenku sodowego
NaOH.
Jego temperatura topnienia to 97,8° C, temperatura wrzenia 882,9° C.
Naturalny pierwiastek zawiera tylko jeden trwały izotop: 23Na. W
przyrodzie występuje w postaci minerałów, z których
najważniejszymi są: sól kamienna NaCl (halit), saletra chilijska
NaNO3 (azotan sodowy), thenardyt Na2SO4, mirabilit NaSO4 ·
10H2O i inne. Ponadto wchodzi w skład licznych krzemianów
tworzących pospolite skały. Sole sodu znajdują się w wodzie
morskiej. Wolny sód ma szerokie zastosowanie. W stopie z potasem
stosowany jest jako chłodziwo w reaktorach jądrowych, zaworach
silników lotniczych, a także w wielu innych urządzeniach i
procesach. Niewielki dodatek sodu do stali podwyższa ich
wytrzymałość.
Dalej
Sód – model atomu
i konfiguracja elektronowa
Dalej
Postas
Wolny pierwiastek otrzymał 1807 r. również H. Davy przez
elektrolizę stałego, wilgotnego wodorotlenku KOH. L.J. GayLussac i L.J. Thenard otrzymali później większe ilości potasu
ogrzewając stopiony KOH z węglem w żelaznych rurach.
W przyrodzie potas występuje w postaci wielu minerałów,
z których najważniejszymi są: sylwin, karnalit, kainit. Sole
potasu znajdują się w wielu minerałach i skałach, w wodzie
morskiej, gorzkich jeziorach. Sole potasu wytwarzane w
przemyśle są zużywane w charakterze sztucznych nawozów.
Związki potasu są niezbędnym składnikiem wszystkich
żywych organizmów, lecz w przeciwieństwie do sodu, który
jest obecny głównie w płynach pozakomórkowych, potas
występuje przede wszystkim wewnątrz komórek.
Dalej
Potas – model atomu
i konfiguracja elektronowa
Dalej
Doświadczenie
Reakcje metali lekkich z wodą
Do każdego z 2 cylindrów miarowych wlać 25 cm3
wody destylowanej, dolać wskaźnika
uniwersalnego lub fenoloftaleiny i 75 cm3
heksanu. Do poszczególnych cylindrów wrzucić
(możliwie jednocześnie) około jednogramowe,
oczyszczone próbki sodu i potasu. Obserwować
przebieg reakcji i na jej podstawie określić
reaktywność badanych metali.
Dalej
Zadania obliczeniowe
Z 300 kg soli, zawierającej 90% chlorku sodu, otrzymano 177 kg
wodorotlenku sodu. Obliczyć procentową wydajność reakcji.
Ile kilogramów gipsu należy poddać prażeniu, aby otrzymać 100 kg gipsu
palonego?
Obliczyć masę tlenu, w której zawarta jest liczba cząsteczek równa liczbie
jonów zawartych w 10 g chlorku sodu.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać
następujących przemian:
CaCO3  CaO  Ca(OH)2  Ca(NO3)2

CaCl2
Dalej
Ćwiczenia utrwalające
Krzyżówka
Hasło:___________ (łacińska nazwa litowców)
1.Litowce reagują z tlenem, tworząc __________
2. Litowce reagują z _________ , tworząc sole
3. Symbol tego litowca to K.
4. Saletra _______
5. Kolor, na jaki związki potasu barwią płomień palnika.
6. Jeden z minerałów, w którego skład wchodzi lit.
7. Litowce to ________
Dalej
Borowce
Jarosław Wiśniewski
Dalej
Borowce
Borowce zlokalizowane są w 13 grupie układu okresowego. W związkach występują
głównie na +III stopniu utlenienia, lecz ze wzrostem liczby atomowej coraz większe
znaczenie wykazuje wartościowość +I (tal tworzy obok Tl(OH)3 również TlOH). Ze
względu na duże różnice w charakterze chemicznym czasami grupę tę dzieli się na bor
i pozostałe pierwiastki, zwane wówczas grupą glinowców. Bor jest niemetalem, a
występuje w postaci czarnego proszku. Tworzy tlenek kwasowy B2O3, który z wodą
daje kwas borowy H3BO3. . Najbardziej rozpowszechnionym borowcem jest glin, który
jest dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności i łatwo się go walcuje
(zastosowanie do wyrobu drutów i przewodów elektrycznych). Występuje on przede
wszystkim jako krzemiany i glinokrzemiany. Natomiast pozostałe pierwiastki są
metalami o niewielkiej reaktywności. Reagują (glinowce):
Z tlenem (w podwyższonej temperaturze), np.
4Al + 3O2
2 Al2O3
Z kwasami, tworząc sól i wodór, np.
2Al + 6HCl
2AlCl3 + 3H2
Z niemetalami, tworząc sole, np.
2Al + 3Cl2
2AlCl3
Dalej
Glin
Występowanie i otrzymywanie
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie metali 13 grupy jest glin. Został odkryty przez
Oersteda w 1825r. Stanowi on 7,5% ogólnej masy pierwiastków wchodzących w skład skorupy
ziemskiej zajmując trzecie miejsce po tlenie i krzemie, a pierwsze spośród metali. Glin występuje w
przyrodzie jedynie w postaci różnych połączeń z innymi pierwiastkami, głównie jako składnik
glinokrzemianów i tlenku glinowego, ma właściwości amfoteryczne. Wyglądem przypomina srebro.
Czysty glin jest bardziej miękki od żelaza, ma znaczną wytrzymałość na zrywanie, zginanie i nie
wykazuje przy tym kruchości. Rozpuszcza się dobrze w kwasie solnym dając chlorek glinowy AlCl3,
słabiej w rozcieńczonym kwasie siarkowym, tworząc siarczan(VI) glinu Al2(SO4)3.
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
Stężony kwas azotowy nie rozpuszcza glinu, toteż zbiorniki alumniniowe nadają się doskonale do
transportu i przechowywania stężonego kwasu azotowego.
Glin reaguje z roztworami wodorotlenków litowców; w reakcji tworzą się gliniany oraz wydziela się
wolny wodór
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2 NaAlO2 + 3H2
Glin jest metalem reaktywnym, silnie ogrzewany spala się gwałtownie w powietrzu czy tlenie. Pył glinowy
tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. Jednak w zwykłych warunkach glin szybko pokrywa
się cienką, wytrzymałą warstewką tlenku glinowego, która chroni metal przed dalszą korozją.
2Al + 3O2 → 2Al2O3
Z kilku występujących w przyrodzie związków glinu znany jest boksyt Al2O3*2H2O używany do wyrobu
glinu oraz korund - używany jako kamień ozdobny (kryształy niebieskie noszą nazwę szafirów,
czerwone - rubinów). Złoża tych minerałów występują na Węgrzech oraz w Rosji.
Dalej
Otrzymywanie glinu
Glin głownie otrzymuje się przez elektrolizę stopionej mieszaniny Al2O3 i Na3AlF6 (kriolitu),
która ma znacznie niższą temperaturę topnienia niż czysty Al2O3.
Zastosowanie glinu
Glin jest metalem o stale wzrastającym znaczeniu. Ponieważ jest dobrym przewodnikiem
ciepła i elektryczności, wykorzystuje się go do wyrobu tańszych od miedzianych
przewodów elektrycznych, służy też do wyrobu wielu przedmiotów codziennego
użytku. Z uwagi na małą masę właściwą stopów glinu z metalami i ich dużą
wytrzymałość znajdują one zastosowanie w przemyśle lotniczym, okrętowym,
samochodowym, itp. Z czystego glinu otrzymuje się;
• przewody elektryczne do przesyłu energii elektrycznej,
• różnego rodzaju naczynia a w tym i opakowania na napoje,
• mieszankę termitową (rodzaj mieszaniny pirotechnicznej) mająca zastosowanie w
wojsku,
Inne
Znane stopy glinu to: magnal (30%Mg), duraluminium (3,0 - 5,5%Cu, 0,5-2%Mg, 0,21,5%Sr, 1%Mn), silumin (12-14%Si), elektron (83 - 84%Mg, 0,2 - 4,5%Zn, 0,2 0,3%Mn). Glinu używa się również do produkcji stopów z miedzią i cynkiem,
nazywanych brązami aluminiowymi (ponad 90% Cu i do 10% Al.). Mają one złocistą
barwę i piękny połysk i są używane do produkcji części do maszyn, naczyń kuchennych
i ozdobnych.
Dalej
Z
Symbol Nazwa
Gęstość
(g/cm3)
Tmp.
topnienia
(oK)
Tmp.
wrzenia(oK)
5
B
Bor
2,34
2300
4000
13
Al
Glin
2,70
932
2700
31
Ga
Gal
5,90
312
2500
49
In
Ind
7,36
429
2300
81
Tl
tal
11,85
577
1740
Dalej
Gal
Jest trujący, podobnie jak glin ma srebrzystobiałą
barwę. Ponadto po stopieniu zmniejsza objętość.
Stosuje się do wytwarzania półprzewodników,
stopów niskotopliwych oraz w medycynie.
Chemiczne własności galu podobne są do
własności glinu.
Dalej
Ind
Stosuje się do produkcji półprzewodników, jako
dodatek do stopów podwyższający odporność na
korozję. Chemiczne własności indu podobne są
do własności glinu, chociaż istnieją także pewne
różnice.
Ind w przeciwieństwie do glinu, nie reaguje z
zasadami.
Dalej
Tal
Tal różni się od pozostałych metali III grupy przede
wszystkim tym, że łatwo tworzy jednododatnie
jony (TlCl). Jest też bardzo trujący oraz miękki. W
powietrzu szybko matowieje. Zastosowaniem
metalu jest wyrób szkieł optycznych oraz trutka
na szczury – związek Tl2SO4.
Dalej
Bor
Bor w stanie wolnym w przyrodzie nie występuje. Spotykany jest
wyłącznie w postaci różnych związków np. kwasu borowego
H3BO3, rozpuszczonego w wodzie niektórych źródeł gorących
oraz boranów występujących w różnych minerałach.
W Tybecie występuje boraks naturalny Na2B4O7 ·10H2O. Z
boraksu można otrzymać wolny bor.
Na2B4O7 + 3H2O + 2HCl ↔ 4H3BO3 + 2NaCl
2H3BO3 → B2O3 + 3H2O
B2O3 + 3Mg → 2B + 3MgO
Bor stosowany jest jako dodatek do stopów (Ni, Mn i stali) podwyższa wytrzymałość, posiada wysokie ciepło spalania
14000 kcal/kb (wodór - 28800 kcal/kg). Wysokie ciepło spalania
mają także borowodory (17000 kcal/kg), które znalazły
zastosowanie jako paliwo rakietowe.
Dalej
Azotowce
Piotr Szefler
Dalej
Azotowce
Azotowce – pierwiastki 15 grupy. Azot, fosfor, arsen,
antymon, bizmut. Charakteryzują się dużym
zróżnicowaniem właściwości. Ich charakter
kwasowy maleje ze wzrostem liczby atomowej.
Pierwsze dwa to niemetale (tworzą silne kwasy).
Arsen oraz antymon to półmetale (charakter
amfoteryczny tlenków). Bizmut jest metalem. Z
wyjątkiem azotu, posiadają po kilka odmian
alotropowych. Występują na stopniach utlenienia
od –III do V. W warunkach normalnych są mało
reaktywne
Dalej
Azot
Azot - rok odkrycia: 1772 (Ernest Rutherford), liczba atomowa
7, masa atomowa 14,01, zawartość w skorupie ziemskiej:
0,0019%, T topnienia/wrzenia (oC) -210/-196, liczba znanych
izotopów (w tym trwałe) 12(2). Bezwonny, niepalny gaz,
słabo rozpuszczalny w wodzie, bierny chemicznie, główny
składnik powietrza (78% obj.), stosowany głównie do
produkcji amoniaku i nawozów azotowych oraz do
napełniania żarówek i termometrów. Związki azotu (np.
białka) są niezbędne do życia. Kwas azotowy (V) HNO3 jest
silnie utleniający i powoduje żółknienie białek (próba
ksantoproteinowa). Sole kwasu azotowego (V) - azotany
mają również właściwości utleniające; stosowane jako
nawozy mineralne, materiały wybuchowe i w lecznictwie.
Azot otrzymuje się przez destylację frakcjonowaną ciekłego
powietrza oraz spalanie metanu w powietrzu.
Dalej
Fosfor
Fosfor - rok odkrycia 1669 (H. Brandt), liczba atomowa 15,
masa atomowa 28,09, zawartość w skorupie ziemskiej:
0,11%, T topnienia/wrzenia (oC) fosfor biały: 44/280,
czerwony: sublimuje w 416, liczba znanych izotopów (w tym
trwałe) 17(1). Niemetal występujący w kilku odmianach
alotropowych, z czego najważniejsze to: Fosfor biały
(miękka, żółtawa masa) przechowywany pod wodą, gdyż w
powietrzu łatwo się utlenia. Może zapalać się samorzutnie.
Fosfor czerwony jest proszkiem o barwie ciemnoczerwonej.
Nie jest tak aktywny jak fosfor biały. Fosfor czarny –
przypominający grafit, dobry przewodnik elektryczności i
ciepła. Tworzy średniej mocy kwasy fosforowe oraz
fosforany i fosforki. Jest składnikiem białek oraz kwasów
nukleinowych, toteż bez niego tak jak bez azotu nie byłoby
życia na Ziemi.
Dalej
Arsen
Arsen - rok odkrycia: średniowiecze, liczba atomowa: 33, masa
atomowa: 74,92, zawartość w skorupie ziemskiej:
0,00018%, T topnienia/wrzenia (oC) 814/613 (sublimuje) ,
liczba znanych izotopów (w tym trwałe) 24(6), półmetal
występujący w trzech odmianach alotropowych, z których
najtrwalsza to arsen szary (odmiana metaliczna); związki silnie trujące (As2O3 - arszenik); stosowany jako
utwardzający składnik stopów, herbicyd, trutka na gryzonie.
W przyrodzie występuje głównie w minerałach:
arsenopirycie FeAsS, aurypigmencie As2S3, realgarze As4S4
oraz w arsenkach. Z tlenem tworzy As2O3 (arszenik) i As2O5.
Nawet najmniejsza jego dawka grozi powstaniem
nowotworów. Związki arsenu znano już w starożytności. Po
raz pierwszy został opisany 1250 przez Alberta Wielkiego.
Dalej
Antymon
Antymon - rok odkrycia: średniowiecze, liczba atomowa: 51,
masa atomowa: 121,75, zawartość w skorupie ziemskiej:
0,00002%, T topnienia/wrzenia (oC) 630/1590, liczba
znanych izotopów (w tym trwałe) 30(2), półmetal,
występujący w czterech odmianach alotropowych, z czego
najważniejsza to metal używany w wielu stopach
stosowanych w produkcji np. panewek łożysk i śrutu.
W przyrodzie występuje gł. w minerałach antymonicie Sb2S3
i walentynicie Sb2O3. Antymon występuje w czterech
odmianach alotropowych: antymon metaliczny, antymon
żółty, antymon czarny, antymon wybuchowy. Z metalami
tworzy antymonki (rozkładające się pod wpływem kwasów
do antymonowodoru SbH3).
Dalej
Bizmut
Bizmut - rok odkrycia: średniowiecze, liczba atomowa: 83, masa
atomowa: 208,98, zawartość w skorupie ziemskiej: 8*10-7 %, T
topnienia/wrzenia (oC) 271,4/1564, liczba znanych izotopów (w
tym trwałe) 27(1), metal, łatwo topliwy, srebrzystoróżowy,
składnik stopów używanych w bezpiecznikach topikowych. Jak
na metal ciężki jest mało toksyczny. W przyrodzie występuje w
minerałach - ochrze bizmutowej Bi2O3, bizmutynicie Bi2S3 oraz
innych minerałach siarczkowych. Nie reaguje z wodą,
rozpuszcza się natomiast w kwasie azotowym i stężonym
kwasie siarkowym oraz w wodzie królewskiej. Z tlenem tworzy
tlenek Bi2O3 o własnościach zasadowych, łatwo ulegający
redukcji do metalicznego bizmutu. Do ważniejszych związków
bizmutu należą: azotan Bi(NO3)3*5H2O, siarczan Bi2(SO4)3
bizmutowodór BiH3 (bardzo nietrwały), siarczek Bi2S3. Niektóre
związki bizmutu znajdują zastosowanie w medycynie.
Dalej
Zadanie
Jakie stężenie ma 200g roztworu, który
powstał poprzez rozpuszczenie w wodzie
12.6g pięciowodnego azotanu (V)
bizmutu?
Dalej
Doświadczenia
1. traktujemy białko kwasem azotowym (V)
białko żółknie i ścina się
pod wpływem kwasu azotowego (V) dokonaliśmy
próby ksantoproteinowej
2. tlenek fosforu (V) wrzucamy do wody
tlenek fosforu (V)rozpuścił się w wodzie
powstały roztwór barwi papierek uniwersalny na
czerwono
powstał w ten sposób kwas fosforowy (V)
P2O5 + 3H20 → 2H3PO4
Dalej
Bibliografia
• „Chemia ogólna i nieorganiczna zakres
podstawowy i rozszerzony dla liceum” Nowa Era
• chemia118.webpark.pl
• www.chemia.px.pl
Dalej
Tlenowce
Jakub Kulis
Dalej
Tlenowce
Tlenowce inaczej zwane chalkogenami to 16. grupa
pierwiastków układu okresowego. Należą do niej: to tlen,
siarka, selen, tellur i polon. Charakter pierwiastków zmienia
się w dół grupy od niemetalicznego tlenu, siarki i selenu,
przez półmetaliczny tellur, do metalicznego polonu.
Również w dół grupy rośnie promień atomu zaś maleje
elektroujemność pierwiastka. Tlen jest gazem, pozostałe
tlenowce ciałami stałymi. Tlen z powodu bardzo małego
promienia atomu ma inne właściwości niż reszta
pierwiastków tej grupy.
Tlenowce są pierwiastkami bardziej aktywnymi od azotowców,
przy czym aktywność chemiczna maleje od tlenu do polonu.
Reagują one z metalami pierwszej grupy, a także z takimi
jak miedź, srebro i rtęć. Siarka selen tellur i polon łączą się
również bezpośrednio z tlenem.
Dalej
Tlen
Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w
przyrodzie i podstawowym składnikiem materii. Gazowy
tlen O2stanowi około 21% powietrza. W stratosferze oraz w
warstwie powietrza tuż przy powierzchni Ziemi występuje
jego odmiana alotropowa – ozon O3. Tlen w postaci
tlenków wchodzi w skład skał, minerałów i wody, która
stanowi około 75% powierzchni Ziemi. W połączeniach
organicznych tlen stanowi składnik związków budujących
organizmy roślinne i zwierzęce.
Dalej
Siarka
Siarka występuje w przyrodzie w postaci rodzimej jako
kopalina oraz w postaci związków chemicznych jako
składnik minerałów i organizmów żywych. Siarka posiada
kilka odmian alotropowych, z których trzy najważniejsze to
siarka rombowa, jednoskośna i amorficzna. W
temperaturze pokojowej siarka jest mało aktywna. Bardzo
łatwo łączy się ona tylko z fluorem, a już trudniej z chlorem.
Z innymi pierwiastkami, np. z wodorem, łączy się dopiero w
podwyższonej temperaturze. Z metalami tworzy po
ogrzaniu siarczki, przy czym reakcje te są tak silnie
egzotermiczne, że zapoczątkowana reakcja syntezy
przebiega dalej samorzutnie nieraz razem z rozżarzeniem
mieszaniny. Ważniejszymi związkami siarki są kwas
siarkowy (VI) i (IV), siarkowodór oraz ich sole - odpowiednio
siarczany (VI) i (IV) oraz siarczki
Dalej
Selen
Selen został odkryty w roku 1817 przez J. J. Berzeliusa. Nazwa
pochodzi od greckiego słowa selene – księżyc, bo zawsze
występował obok telluru, łac. tellus – ziemia. Występuje w
skorupie ziemskiej jako zanieczyszczenie niektórych rud
siarczkowych. Przemysłowo pozyskuje się go jako produkt
uboczny rafinacji rud miedzi i siarki. Doprowadzony do
postaci tlenku SeO2 selen rozpuszcza się w kwasie
azotowym. Następnie przepuszcza się przez tak otrzymany
roztwór dwutlenek siarki. Wolny selen wytrąca się jako
czerwony osad. Laboratoryjnie selen otrzymuje się
redukując hydrazyną kwas selenowy VI (H2SeO4)
Dalej
Tellur
Tellur należy do pierwiastków występujących w skorupie
ziemskiej najrzadziej, często w pobliżu wyżej wymienionego
selenu. Ma charakter półmetaliczny, został odkryty w 1782
r. przez Franz-Josepha Müllera von Reichensteina.
Minerałem tego pierwiastka jest jego tlenek występujący
jako telluryt TeO2.
Dalej
Polon
Polon został odkryty w 1898 r. przez Marię Skłodowską-Curie i
Piotra Curie. Jego nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy
Polski. Polon występuje w skorupie ziemskiej w śladowych
ilościach w pobliżu rud uranu. Nie posiada trwałych
izotopów. Czysty polon jest silnie radioaktywnym,
srebrzystoszarym metalem. Jego własności fizyczne i
chemiczne zbliżone są do selenu. W formie czystej był
stosowany przez Rosjan do ogrzewania i jonizacji kabin
statków kosmicznych. Obecnie jest jeszcze czasami
stosowany jako wysokowydajne źródło cząstek alfa. Polon
wprowadzony do organizmu jest silnie toksyczny. Duże
stężenie polonu stwierdzono w organizmie Aleksandra
Litwinienko, otrutego w listopadzie 2006 roku w Londynie.
Dalej
Zadanie
Wrzucono ćwierć kg pięciowodnego
siarczanu (VI) miedzi (II) do 0,71 dm3
wody. Oblicz procentowe stężenie
roztworu.
Dalej
Doświadczenie
• bierzemy siarkę i żelazo do probówki
• podgrzewamy probówkę
• zachodzi silnie egzotermiczna reakcja,
mieszanina żarzy się, powstaje nowa
substancja
• nowa substancja straciła właściwości
składników jest to siarczek żelaza
• S + Fe → Fes
Dalej
Bibliografia
• „Chemia ogólna i nieorganiczna zakres
podstawowy i rozszerzony dla liceum” Nowa Era
• www.wikipedia.pl
Dalej
Fluorowce
Sylwia Berent
Dalej
Fluorowce
Do fluorowców, czyli grupy 17 układu okresowego należą:
fluor(F), chlor(Cl), brom(Br), jod(I) oraz astat(At). Są
aktywnymi niemetalami występującymi w przyrodzie
wyłącznie w związkach jako składniki skał, minerałów i
wody morskiej(wyjątkiem jest promieniotwórczy astat). Ich
konfiguracja elektronowa powłoki walencyjnej to: n s2p5, co
daje im możliwość uzyskania oktetu elektronowego, przez
przyłączenie jednego elektronu. Wskazuje to także na ich
wysoką elektroujemność oraz tworzenie anionów X-( np. F-,
Cl-) Wszystkie, prócz astatu, tworzą cząsteczki
dwuatomowe. W związkach chemicznych przyjmują stopnie
utlenienia od –I do VII.
Dalej
Związki fluorowców
Tlenki to na ogół nietrwałe, powstałe w wyniku pośrednich reakcji, bezwodniki kwasowe.
Wyjątek stanowię tlenki fluoru, w których tlen przyjmuje dodatni stopień utlenienia.
Kwasy tlenowe są tworzone przez te pierwiastki szeregami(prócz fluoru) na różnych
stopniach utlenienia.
Kwasy beztlenowe powstałe w wyniku wprowadzenia do wody fluorowcowodorów(HX),
charakteryzujących się wiązaniami kowalencyjnymi.
Sole
- Halogenki to sole kwasów beztlenowych, w których fluorowce tworzą anion prosty(X-).
- Z metalami: W przypadku metalów 1 i 2 grupy o wiązaniach jonowych, zaś z resztą
kowalencyjne spolaryzowane.
- Z niemetalami np. SF6, PCl3, CCl4
- Z innymi fluorowcami(międzyfluorowce)np. ClF, BrF
Dalej
Fluor
Fluor jest żółtozielonym trującym gazem o przenikliwej woni.
Jest najbardziej elektroujemnym(4,0 w skali Paulinga) i
aktywnym chemicznie pierwiastkiem. Występuje w postaci
minerałów: fluorytu(CaF2), kriolitu(Na3(AlF6)),
fluoroapatytu oraz w organizmach roślinnych i zwierzęcych
jako mikroelement. Stosuje się go w postaci związków: w
przemyśle szklarski, mikro- i optoelektronicznym,
w metalurgii, katalizie, do impregnowania drewna oraz
w syntezach org., m.in. do produkcji chemoi termoodpornych polimerów (np. politetrafluoroetylen),
freonów, do fluoryzacji zębów. W postaci pierwiastkowej
jest utleniaczem paliw rakietowych. Otrzymany w 1886
przez H. Moissana.
Dalej
Chlor
Chlor jest żółtozielonym trującym gazem o drażniącej woni, powodującym
zahamowanie czynności oddechowych. Wśród całej grupy 17 jest
najbardziej rozpowszechniony w skorupie ziemskiej(0,19%). Występuje w
postaci chlorków, tworzących minerały: halit(NaCl, sól kamienna),
sylwin(KCl), ale również wodzie morskiej, niektórych mineralnych oraz
płynach ustrojowych zwierząt. Jest rozpuszczalny w wodzie w wyniku,
czego powstaje woda chlorowa. Bardzo aktywny chemicznie, reagujący
prawie ze wszystkimi pierwiastkami, tworząc chlorki. Z wodorem tworzy
chlorowodór, którego rozwór to popularny kwas solny. Ważne znaczenie
mają także sole wywodzące się od kwasów tlenowych(podchloryny,
chloryny, chlorany, nadchlorany). Stosuje się go do dezynfekcji wody, w
związkach używany do bielenia, w technologii materiałów elektronicznych
oraz produkcji kwasu solnego. Sam kwas solny stosowany jest w
metalurgii, włókiennictwie, produkcji barwników, przemyśle
farmaceutycznym, cukiernictwie, produkcji tworzyw sztucznych. Chlor
otrzymał 1774 szwedzki chemik K.W. Scheele, a zidentyfikował jako
pierwiastek chemiczny 1810 angielski chemik i fizyk H. Davy.
Dalej
Brom
Brom jest czerwonobrunatną lotną cieczą. Rozpuszczalny w
wodzie( woda bromowa, stosowana jako utleniacz)i
rozpuszczalnikach organicznych. Ze względu na swoją dużą
aktywność reaguje z większością metali, niektórymi
niemetalami oraz związkami organicznymi, zawierającymi
wiązania nienasycone. W stanie związanym występuje w
wodzie morskiej, w organizmach roślinnych i
zwierzęcych(głównie morskich), skorupie ziemskiej jako
bromokarnalit, bromosylwinit, w pokładach soli kamiennej i
potasowej. Stosowany jest w produkcji barwników, leków,
środków dezynfekcyjnych. Szerokie zastosowanie mają
także bromki, a brom, działający trująco i parząco, wchodzi
w skład niektórych bojowych środków trujących. Odkrył go
w 1826 A.J. Balard.
Dalej
Jod
Jod tworzy szaroczarne kryształy o metalicznym połysku i
charakterystycznej woni. Łatwo sublimuje(fioletowe pary), jest
bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, za to dobrze w
rozpuszczalnikach organicznych oraz wodnym roztworze jodku
potasu, w wyniku czego powstaje trójjodek potasu (KI3),
stosowany w jodometrii. Tworzy połączenia z wieloma
pierwiastkami chemicznymi oraz związkami organicznymi.
Roztwór jodowodoru(HI) jest mocnym kwasem, tworzącym
sole- jodki. W przyrodzie spotykany jest dość rzadko, w postaci
związków występuje w wodzie morskiej, naturalnych
solankach, stanowi domieszkę(NaI03) saletry chilijskiej(NaNo3).
Związki jodu występują w tarczycy człowieka, jodki stosowane
są w przemyśle barwników, materiałów fotograficznych,
optoelektronicznych(CsI), w lecznictwie oraz analizie
chemicznej. Jod został odkryty w 1811 przez B. Courtoi
Dalej
Astat
Astat jest łatwo lotnym pierwiastkiem promieniotwórczym,
którego nie spotyka się w przyrodzie. Liczba masowa jego
najtrwalszego izotopu to 210, a okres połowicznego
rozpadu 8,1 h. Jego krótkożyciowe izotopy występują jako
człon naturalnych szeregów promieniotwórczych uranu i
aktynu. Wciąż jest on mało zbadany, a po raz pierwszy
izotop 211 otrzymali w 1940 Corson, K.R. McKenzie i E.
Segré.
Dalej
Doświadczenie
Dalej
Zadanie
Ile gramów miedzi oraz chloru
potrzebujemy, aby uzyskać 20 g CuCl2?
Dalej
Legenda i bibligrafia
Legenda do fragmentów układu okresowego:
• Kolor tła: zielone-gaz, niebieskie-ciecz, żółty- ciało stałe
Od góry:
• liczba atomowa i masa atomowa
• stopnie utlenienia
• T topnienia
• T wrzenia
• Gęstość
Źródła informacji: Chemia 1, wyd. Nowa Era, Encyklopedia PWNNauka
Dalej
Helowce
Julita Suska
Dalej
Ogólna charakterystyka
Położenie w układzie okresowym i niektóre właściwości.
Pierwiastki 18. grupy układu okresowego, w których skład wchodzą:
hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon. Hel należy do bloku s, a
pozostałe do bloku p.
Helowce są bezwonnymi i bezbarwnymi gazami szlachetnymi o
bardzo niskiej temperaturze topnienia i nikłej rozpuszczalności.
Mają całkowicie wypełnioną powłokę walencyjną elektronami (hel –
dublet, pozostałe – oktet). Do tego stanu dążą wszystkie inne
pierwiastki tworząc związki chemiczne.
Jako jedyne gazy nie występują cząsteczkach dwuatomowych. Są
bierne chemicznie (całkowicie jedynie neon oraz hel). Nie tworzą
związków w warunkach normalnych.
W specyficznych warunkach temperatury i ciśnienia możliwe jest
uzyskanie związków tlenu i fluoru z ksenonem, kryptonem oraz
radonem (ze względu na niską energię jonizacji).
Dalej
Występowanie
Większość występuje w śladowych ilościach na Ziemi. Wyjątek
stanowi argon, którego zawartość w atmosferze ziemskiej
wynosi 1 %.
We Wszechświecie są dosyć częste (hel – 25%, neon – 0,12%).
Można je otrzymywać na masową skalę poprzez destylację
skroplonego powietrza.
Wykorzystanie różnicy rozpuszczalności w wodzie (hel –
najmniejsza, radon – największa).
Dalej
Hel (helium, He)
Temp. top = -272,2 oC (najniższa temperatura topnienia
spośród wszystkich gazów), d = 0.17848 g/cm3 (7-krotnie
lżejszy od powietrza).
Najbardziej bierny chemicznie pierwiastek (wysoka energia
jonizacji).
We Wszechświecie jest składnikiem gwiazd i materii
międzygwiezdnej.
Występuje w niewielkich ilościach w powietrzu i gazie
ziemnym (kilka procent) i minerałach (np. rudy uranu)
Otrzymuje się go poprzez destylację frakcyjną obu w/w
substancji.
Stosowano go do napełniania balonów.
Skroplony pomaga w utrzymaniu niskich temperatur i
chłodzenia nadprzewodników.
Wraz tlenem tworzy mieszankę do oddychania nurków (niska
rozpuszczalność w osoczu krwi.
Dalej
Skroplony pomaga w utrzymaniu
niskich temperatur i chłodzenia
nadprzewodników.
Wraz tlenem tworzy mieszankę do
oddychania nurków (niska
rozpuszczalność w osoczu krwi.
W 2,18 K hel przechodzi w tzw.
stan nadciekły (He II). Zyskuje
on wtedy ciekawe właściwości
np. brak lepkości, to znaczy, że
nie zostawia śladów na
naczyniu, w którym jest
przetrzymywany. Hel może
również poruszać się w górę po
ścianach naczynia tworząc
błonę.
Dalej
Dlaczego hel powoduje zmianę głosu?
Często zastanawialiśmy się dlaczego hel powoduje
zmianę głosu. Otóż wyjaśnienie jest bardzo
proste. Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi
343 m/s. W helu natomiast ze względu na jego
małą gęstość roznosi szybciej. Powoduje to
zmianę barwy głosu.
Dalej
Neon (neon, Ne)
Podobnie jak hel jest bardzo bierny chemicznie.
Występuje w bardzo niewielkich ilościach w atmosferze (5 ×
10-7%) oraz w niektórych wodach mineralnych.
Otrzymuje się go poprzez destylacje frakcyjną powietrza.
Stosuje się go w lampach jarzeniowych, fotodiodach (neon
daje czerwone światło).
Uzyskuje się, dzięki niemu, niskie temperatury.
Dalej
Argon (argon, Ar)
Tworzy związki typu klatratów z wodą i hydrochinonem.
Występuje w stosunkowo dużych ilościach w atmosferze ok. 1 %
Otrzymywany przez destylację frakcyjną powietrza.
Stosowany do wypełniania żarówek (wraz z kryptonem) o dużej mocy
oraz lamp jarzeniowych i elektronowych.
Wytwarzanie atmosfery chemicznie biernej przy procesach np.
spawania.
Używany ja ko gaz nosny w chromatografii.
Dalej
Krypton (krypton, Kr)
Występuje w atmosferze ziemskiej.
Otrzymywany przez destylację frakcyjną powietrza.
Podczas wyładowań elektrycznych podczas burz w temp.
100 K, tworzy z fluorem KrF2, jest to jednak nietrwałe połączenie
(oprócz tego znane są tlenki, hydraty i klatraty oraz KrXe)
Używa się go do wypełniania żarówek o dużej mocy (wydłuża czas ich
świecenia).
Wraz z argonem wypełnia lampy jarzeniowe.
Dodaje się go do neonów o świetle żółtym i zielonym.
Dalej
Ksenon (Xenon, Xe)
Ksenon, choć należy do gazów szlachetnych, w specjalnych warunkach
temperatury i ciśnienia tworzy związki.
Fluorki: XeF2, XeF4, XeF6 (służą one przede wszystkim do trawienia płytek
kwarcu w urządzeniach mikrotechnicznych).
Tlenki: XeO3 (silny utleniacz pochodzi z hydrolizy fluorków)
Związek koordynacyjny: XePtF6 (otrzymany jako pierwszy związek ksenonu).
Wypełnia się nim lampy błyskowe i neony w kolorze niebieskim.
Są wykorzystywane w technice laserowej.
Dalej
Radon (radon, Rn)
Występuje w 14 nietrwałych izotopach (2 - gaz, 12 – stałych)
Jest to promieniotwórczy pierwiastek, który emituje promieniowanie alfa i
gamma.
Występuje w związku z fluorem oraz jako klatrat (z wodą i fenolem).
Niewielka ilość jest w wodach mineralnych oraz rudach pierwiastków
promieniotwórczych.
Otrzymuje się go z rozpadu radu, toru i aktynu.
Stosowany w leczeniu nowotworów.
Dawna nazwa emancją.
Dalej
Układy klatratowe
Połączenia klatratowe – są to połączenia gazów (również
biernych helowców, najczęściej z wodą. Atom helowca nie
tworzy wiązań, lecz jest otoczony molekułami, z których nie
może się uwolnić. Jednak kiedy tylko gaz ma okazje uwalnia
się. Nie są, to więc związki trwałe.
Dalej
Źródła
• http://www.mlyniec.gda.pl/~chemia/pierwiastki/
nieorganiczna/grupa_18_opis.htm
• http://www.portalnaukowy.edu.pl/hel_3.htm
• http://www.wikipedia.pl
• http://images.google.pl
• Chemia ogólna i nieorganiczna Maria Litwin,
Szarota Styka-Wlazła (podręcznik dla liceum
• Encyklopedia PWN tomy I, III, V.
Dalej
Chromowce
Marta Jaroszewska
Dalej
Chromowce
Pierwiastki bloku d tworzące 6. grupę
układu okresowego
• Chrom
• Molibden
• Wolfram
• Seaborg
Dalej
Charakterystyka grupy
Pierwiastki szóstej grupy charakteryzują się niebieskosrebrzystą barwą. Są metalami dobrze
przewodzącymi ciepło oraz prąd elektryczny. Są dość odporne chemicznie. Posiadają
bardzo wysokie temperatury topnienia. W temperaturze pokojowej są pasywne, czyli
odporne na działanie czynników chemicznych. W temperaturze podwyższonej reagują z
pierwiastkami takimi jak tlen, siarka, węgiel, azot oraz chlorowce. W związkach
występują na stopniach utlenienia od +2 do +6. Tlenki na +6 stopniu utlenienia maja
charakter kwasowy, w miarę obniżania wartościowości pojawiają się właściwości
zasadowe.
Chromowce ulegają pasywacji pod wpływem kwasu azotowego V. Również kwasy azotowe
roztwarzają je dość łatwo. Przyczyną tego są ich ujemne potencjały normalne. (Im
bardziej ujemny potencjał normalny metalu, tym większa jest jego zdolność do ulegania
reakcji utlenienia. Im bardziej dodatni potencjał normalny metalu, tym większa jest jego
zdolność do redukcji.) Są pierwiastkami przejściowymi, czyli takimi, których atomy lub
jony maja niecałkowicie zapełnioną podpowłokę (n - 1) c d , czyli pierwiastki od grupy 3
do 11 oraz lantanowce i aktynowce zapełniające podpowłokę (n - 2) · f.
Często są wykorzystywane jako dodatek do stali wysokogatunkowych (np. stal wolframowa,
szybkotnąca). Stop chromu z niklem stosuje się do wytwarzania elementów grzewczych
w piecach elektrycznych. Praktyczne zastosowanie mają także ich węgliki. Szczególnie
twardy jest węglik wolframu (WC - główny składnik tzw. widii, końcówek wierteł do
betonów).
Chrom i inne pierwiastki bloku d ulegają reakcjom utleniania-redukcji.
Dalej
Chrom
Jest bardzo twardym, srebrzystym metalem, odpornym
chemicznie, nie matowiejącym na powietrzu. Stosowany
jako powłoka ochronna i dekoracyjna nie dopuszczająca do
korozji żelaza. Ponadto bywa stosowany jako
uszlachetniający dodatek do stopów (stal) a jego zazwyczaj
barwne sole stanowią pigmenty farb i lakierów.
Charakteryzuje się niebieskosrebrzystą barwą . Ma
zaburzenia kolejności zapełniania orbitali przez elektrony.
Spowodowane jest to oddziaływaniem elektronów, które
zmienia energie całego układu i kolejność energetyczną
podpowłoki 4s względem podpowłoki 3d. Chrom w
przyrodzie występuje w postaci związków, głównie
tlenków, jako składnik minerałów i skał.
Dalej
Molibden
Metal podobny do chromu i tak jak on stosowany do wytopu
stali szlachetnych i narzędziowych. W związkach występuje
głównie na +6 stopniu utlenienia, (Mo6+ molibdeniany).
Związki na stopniach utlenienia +2, +3, +4, +5 występują
rzadko i nie mają większego znaczenia. Trójtlenek
molibdenu MoO3 nie rozpuszcza się w wodzie. Ulega
działaniu tylko stężonego kwasu siarkowego(VI) i HF.
Rozpuszcza się dobrze w alkaliach tworząc molibdeniany.
Przy zmianie odczynu roztworu na bardziej kwaśny
powstają polikwasy.
Dalej
Wolfram
Jest bardzo trudno topliwy (temp. topnienia to 3420°C,
najwyższa wśród metali, a temp. wrzenia 5700°C). Używany
we włóknach żarówek oraz jako składnik szlachetnych stali.
Węglik wolframu WC wchodzi w skład stopów widia
(twarde wiertła do skał i betonów). Jest chemicznie
odporny na zimno. Na ciepło ulega wielu reakcjom, dając
związki, w których występuje na różnych stopniach
utlenienia. W związkach występuje głównie na +6 stopniu
utlenienia Tworzy słaby kwas wolframowy; jego sole wolframiany - występują w naturze (wolframit - wolframian
żelaza i manganu). Został odkryty w roku 1781. Stanowi
0,00012% litosfery, atmosfery i hydrosfery.
Dalej
Seaborg
Nazwa pochodzi nazwiska amerykańskiego chemika Glenna T.
Seaborga. Znane jest 12 izotopów tego pierwiastka.
Najbardziej stabilnym jest izotop 271Sg, który ma czas
półtrwania 2,4 minuty. Seaborg ma własności chemiczne
zbliżone do wolframu. Pierwiastek ten nie występuje
naturalnie. Został sztucznie otrzymany równolegle przez
dwa zespoły naukowe. W lipcu 1974 r. zespół ‘Albert
Ghiorso z Lawrence Radiation Laboratory’ na Uniwersytecie
Kalifornijskim opublikował informacje o otrzymaniu izotopu
263Sg, który miał czas półtrwania ok 1 s. We wrześniu tego
samego roku, radziecki zespół pod kierunkiem G. N.
Flerowa, z Dubnej opublikował otrzymanie izotopu 259Sg,
który miał czas półtrwania 0,48 s.
Dalej
Doświadczenie
Utlenienie jonów chromu (III) nadtlenkiem wodoru w środowisku
wodorotlenku sodu.
Do roztworu wodorotlenku sodu dodajemy stopniowo (kroplami) 15procentowy roztwór nadtlenku wodoru, lekko ogrzewając próbówkę, aż
do wystąpienia objawów reakcji chemicznej.
Obserwacje: barwa roztworu w probówce zmienia się z zielonej na żółtą .
Wnioski: Nastąpiła reakcja utleniania jonów chromu (III) do jonów chromu (VI)
a utleniaczem w tej reakcji był O2¹ֿ ( w nadtlenku wodoru) , który
zredukował się do jonu tlenkowego O²ֿ ( w tlenku wodoru)
Zapis cząsteczkowy:
2 Na3[Cr(OH)6] + 3 H2O2 → 2 Na2CrO4 + 2 NaOH + 8 H2O
Zapis cząsteczkowy:
2 [Cr(OH)6]3+ + 3 H2O2 → 2 CrO42- + 2 OH- + 8 H2O
Dalej
Zadanie
Wskaż reduktor i utleniacz, a następnie
dobierz współczynniki stechiometryczne w
poniższym równaniu reakcji:
Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O
Dalej
Manganowce
Patryk Kępiński
Dalej
Manganowce
Manganowce, pierwiastki należące do 7 grupy (wg starszej
numeracji grupa poboczna VII B) układu okresowego.
Należą do niej mangan, technet i ren. Wszystkie są
metalami przejściowymi, ciężkimi, trudno topliwymi,
roztwarzającymi się w kwasie azotowym(V). W związkach
występują na stopniach utlenienia od +I do +VII (mangan
od –I).
Tlenki manganowców na najwyższym +VII stopniu utlenienia są
lotne. Aktywność chemiczna manganowców spada ze
wzrostem ich masy atomowej. Tworzą liczne związki
koordynacyjne. Do grupy manganowców należy jeszcze
formalnie unnilseptium, czyli ekaren (pierwiastek nr 107),
otrzymany po raz pierwszy w 1976.
Dalej
Mangan
Manganum, Mn, pierwiastek chemiczny należący do grupy 7 (manganowce) w układzie
okresowym, liczba atomowa 25, masa atomowa 54,9381. Znany jest tylko jeden
trwały izotop manganu. Należy do pospolitszych pierwiastków w skorupie ziemskiej,
występuje w licznych rudach, najczęściej w postaci tlenków (np. piroluzyt).
Mangan jest twardym i kruchym, srebrzystoszarym metalem o lekko różowawym połysku,
gęstości 7,42 g/cm3 i temperaturze topnienia 1244°C. Reaktywny chemicznie, lecz na
powietrzu pokrywa się czarną warstewką tlenku, przez co staje się odporniejszy na
korozję niż żelazo. Tworzy cztery odmiany alotropowe.
Znane są związki chemiczne manganu na wszystkich stopniach utlenienia od -I do +VII. Do
najważniejszych należą związki manganu(II) (wg starej nomenklatury zwane
związkami manganawymi) jak biały wodorotlenek manganu(II) Mn(OH)2,
bladoróżowe sole manganu(II), np. chlorek MnCl2, siarczan(VI) MnSO4, węglan
manganu(II) MnCO3, a także siarczek manganu(II) w kolorze cielistym. Ze związków
manganu(III) można wymienić minerały: braunit Mn2O3 i manganit MnO(OH) oraz
nietrwałe sole manganu(III) (dawniej zwane solami manganowymi), np.
rubinowoczerwony fluorek manganu(III) MnF3.
Mangan osiąga najwyższy stopień utlenienia VII w manganianachg(VII), zwanych też
nadmanganianami. Są to bardzo silne utleniacze, gdyż łatwo ulegają redukcji. Można
sprawdzić te właściwości doświadczalnie.
Dalej
Doświadczenie
Doświadczenie: reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowiskach
kwasowym, obojętnym i zasadowym.
Przebieg: do trzech probówek nalewamy po około 3 cm^3 roztworu manganianu(VII)
potasu. W celu zakwaszenia środowiska reakcji, do probówki 1. dodaj około 2 cm^3
roztworu kwasu siarkowego(VI), a następnie dodajemy kroplami roztwór
siarczanu(IV) sodu, aż do wystąpienia objawów reakcji.
Do probówki 2. nalewamy około 2 cm^3 wody destylowanej, a następnie kroplami
dodajemy roztwór siarczanu(IV) sodu, aż do wystąpienia objawów reakcji.
Do probówki 3. wlewamy około 2 cm^3 roztworu wodorotlenku sodu, w celu otrzymania
zasadowego środowiska reakcji, a następnie kroplami dodajemy roztwór
siarczanu(IV) sodu, aż do wystąpienia objawów reakcji.
Roztwór KMnO4 ma charakterystyczne fioletowe zabarwienie pochodzące od jonów
MnO4-. W probówce 1. roztwór odbarwił się pod wpływem jonów SO32- w środowisku
kwasowym, co świadczy o powstaniu jonów Mn2+. w probówce 2. pod wpływem
jonów SO32- w środowisku obojętnym powstał brunatny osad, co świadczy o
powstaniu związku manganu na IV stopniu utlenienia (MnO2). W probówce 3. pod
wpływem jonów So32- w środowisku zasadowym roztwór zabarwił się na zielono, czyli
powstały jony zawierające mangan(VI).
Dalej
Zastosowanie manganu
Zastosowanie: metaliczny mangan głównie w produkcji
stopów (ferromangan, stale manganowe, manganin,
nikielin, brązy manganowe oraz mosiądze manganowe),
tlenek manganu(IV) (braunsztyn) do odbarwiania
żelazistych szkieł i do produkcji suchych ogniw Leclanchego,
manganian(VII) potasu zaś w oksydymetrii
(manganometria) i w lecznictwie. Światowa roczna
produkcja manganu sięga 10 mln ton, a jego orientacyjna
cena wynosi ok. 1,5 dolara za 1 kg.
Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiego magnes – magnes.
Mangan został w 1774 uznany za pierwiastek przez K.W.
Scheelego, a następnie wyodrębniony w tym samym roku
przez J.G. Gahna.
Dalej
Technet
Tc, technetium, pierwiastek chemiczny, liczba atomowa 43, masa atomowa
(najtrwalszego izotopu 98Tc ) 97,9. Znanych jest 26 izotopów technetu,
wszystkie promieniotwórcze.
Technet nie występuje w skorupie ziemskiej, zawarty jest natomiast w materii
gwiazd, gdzie powstaje w wyniku syntezy termojądrowej. Otrzymuje się go
(99Tc) jako produkt rozpadu izotopu 235U albo bombardując izotopy
molibdenu lub niobu odpowiednimi cząstkami.
Srebrzysty metal, gęstość 11,5 g/cm3, temperatura topnienia 2172°C. W
związkach chemicznych występuje głównie na IV i VII rzadko na –I, 0, II, III,
V i VI stopniu utlenienia. W podwyższonej temperaturze roztwarza się w
kwasach: azotowym(V) i siarkowym(VI) oraz w wodzie królewskiej (aqua
regia). Silnie ogrzany wchodzi w reakcję z tlenem (dając jasnożółty, lotny
Tc2O7, który jest bezwodnikiem kwasu technetowego(VII) HTcO4),
chlorem, fluorem, siarką. Do ważniejszych związków technetu należą: TcO2,
Tc2S7, TcF6, TcCl4, Tc2(CO)10, [TcJ6]2-.
Technet stosowany jest jako wskaźnik promieniotwórczy. Związki chemiczne
znakowane izotopem 99Tc używane są w scyntygrafii mózgu, wątroby,
nerek, serca, kości, tarczycy.
Dalej
Ren
Re, rhenium, pierwiastek chemiczny. Liczba atomowa 75, masa atomowa 186,21.
Znane są tylko 2 trwałe izotopy renu i 33 promieniotwórcze (promieniotwórczość). Ren
występuje w rudach molibdenu, miedzi i tantalu. Zawartość renu w środowisku
naturalnym jest niewielka. Metaliczny ren otrzymuje się przez redukcję tlenku(VII)
renu wodorem. Jest srebrzystobiałym metalem o wysokiej temperaturze topnienia
(3180°C). Gęstość 21,0 g/cm3. Otrzymywany jest przez redukcję wodorem tlenku
renu(VII) (Re2O7).
W związkach chemicznych może występować na stopniu utlenienia od -I do VII
(najtrwalsze to IV i VII, niskie stopnie utlenienia są spotykane w związkach
kompleksowych). Pierwiastek mało aktywny chemicznie – zaliczany do metali
szlachetnych. W podwyższonej temperaturze roztwarza się w kwasach: azotowym(V)
i siarkowym(VI), w obecności utleniaczy reaguje z alkaliami. Silnie ogrzany wchodzi w
reakcję z tlenem (dając łatwo lotny, jasnożółty Re2O7 o własnościach kwasowych),
chlorem, fluorem, siarką.
Do ważniejszych związków renu należą również: Re2O3 (zasadowy), ReO2 (amfoteryczny),
ReO3 (kwasowy), HReO4, NH4ReO4, Re2S7, ReS2, ReOF5, ReF6, ReF7, ReCl5,
K2[ReCl6]. Ren jest dodatkiem do stopów zwiększającym ich twardość.
Metaliczny ren jest katalizatorem hydrogenacji. Stosuje się go także do produkcji włókien
do lamp żarowych i termoelementów. W organizmie człowieka ren gromadzi się
głównie w gruczole tarczowym. Ma działanie toksyczne powodując uszkodzenie
układu krążenia i nerwowego.
Dalej
Bohr
Dawniej unnilseptium (Uns), Bh, sztucznie otrzymany (w ilości
kilku atomów) pierwiastek chemiczny. Liczba atomowa 107,
masa atomowa 264,1. Liczba znanych izotopów - 3, żaden
nie jest trwały. Pierwiastek promieniotwórczy (czas życia
najtrwalszego izotopu 0,44s). W związkach występuje na VII
stopniu utlenienia.
Dalej
Zadanie
W roztworze wodnym przeprowadzono następujące
reakcję:
5 MgI2 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5MgSo4 + K2SO4 +
2MnSO4 + 5I2 + 8H2O
Jakie jony brały w niej udział?
Dalej
Żelazowce
Monika Grządkowka
Dalej
Żelazowce
Żelazowce to pierwiastki bloku d tworzące 8.
grupę układu okresowego. Należą do nich:
żelazo, ruten, osm i has – wszystkie są
metalami, a temperaturze pokojowej
ciałami stałymi. Charakteryzuje je mała
aktywność chemiczna.
Dalej
Żelazo
Żelazo – metal ciężki - liczba atomowa: 26, masa atomowa: 55,85,
zawartość w skorupie ziemskiej: 6,14%, zawartość we
wszechświecie: 0,16%, temp. wrzenia: 2750 °C, temp. topnienia:
1535 °C, gęstość: 7874 kg/m3. Jest srebrzystobiałe. W postaci
pierwiastka służy jako reduktor lub katalizator. W stanie
rozdrobnionym może się zapalić - jest piroforyczne. Łatwo ulega
korozji, a odporność chemiczną uzyskuje przez obróbkę i dodatki
stopowe. W postaci stali lub żeliwa stosowane jest powszechnie w
przemyśle, budownictwie, gospodarstwach domowych. Służy do
wyrobu szyn, pojazdów, narzędzi. Występuje w postaci rożnego
rodzaju rud, do których należą m. in.: hematyt (Fe2O3), magnetyt
(Fe3O4), piryt (Fe2S3), syberyt (FeCO3). Otrzymywane jest w
procesie wielkopiecowym. Jako pierwiastek aktywniejszy niż
wodór wypiera go z kwasów tworząc sole. Obecność jonów żelaza
często przejawia się zabarwieniem roztworów wodnych: Fe2+ na
jasnozielono i Fe3+ na żółto. Nadmiar żelaza w organizmie
uszkadza naczynia krwionośne i limfatyczne.
Dalej
Ruten
Ruten – liczba atomowa: 44, masa atomowa: 101,07, temp.
wrzenia: 4150 °C, temp. topnienia: 2334 °C, gęstość: 12370
kg/m3. Został odkryty przez profesora, Karla Klausa w 1844
r. Metal ten występuje głównie w stanie wolnym razem z
innymi platynowcami, najczęściej w rudach siarczkowych
żelaza, chromu i niklu. Tworzy głównie związki
kompleksowe. Ruten otrzymuje się z mieszaniny osmu,
irydu, rodu i rutenu, która jest produktem ubocznym przy
oczyszczaniu rudy. Wykorzystuje się od tego różnice w
podatności na utlenianie i rozpuszczalności soli
kompleksowych. Jego stopy charakteryzują się znaczną
twardością i wytrzymałością. Stopy rutenu z palladem, bądź
platyną używane są w jubilerstwie i dentystyce. Stop
rutenu z molibdenem jest nadprzewodnikiem.
Dalej
Osm
Osm – liczba atomowa: 76, masa atomowa 190,2, temp. wrzenia:
5012 °C, temp. topnienia: 3033 °C. Jest jednym z pierwiastków o
największej gęstości, wynosi ona 22610 kg/m3. Jest wysoce
toksyczny - poniżej 100mg to dla człowieka dawka śmiertelna.
Został odkryty w 1803r. przez Smithsona Tennanta. Ma
szaroniebieski kolor. Jest twardy, ale zarazem kruchy. Tlenek
osmu posiada charakterystyczny zapach zbliżony nieco do chloru,
zwany także zapachem czosnku. Najważniejszym minerałem osmu
jest osmiryd, który towarzyszy platynie i rozdzielany jest za
pomocą wody królewskiej (nie rozpuszcza się w niej). Następnie
osm i iryd rozdziela się wykorzystując lotność czterotlenku osmu.
Tworzy głównie związki kompleksowe. Osm używany jest
praktycznie tylko w postaci stopów z irydem i platyną - do
produkcji standardowych odważników, końcówek wiecznych piór i
styczników elektrycznych. Tlenek osmu (VIII) wykorzystywany jest
w daktyloskopii.
Dalej
Has
Has – liczba atomowa: 108, masa atomowa: 165,1.
Nie występuje w naturze i szybko się rozpada
emitując cząstki . Nie znane są związki hasu z
innymi pierwiastkami.
Dalej
Doświadczenie
Doświadczenie: strącanie i roztwarzanie wodorotlenków żelaza. Do
probówki wsypujemy kilka gramów tlenku żelaza (II) i wlewamy
kilka milimetrów 10% HCl. Zawartość probówki ogrzewamy lekko
w płomieniu palnika. Po roztworzeniu tlenku i ochłodzeniu
roztworu dodajemy kilka milimetrów 5% roztworu NaOH.
Wytrącony osad przenosimy na sączek, przemywamy wodą
destylowaną i obserwujemy zmiany barwy. Fe(OH)2 jest biały, ale
powoli utlenia się tlenem atmosferycznym do brązowego Fe(OH)3.
Część Fe(OH)2 używamy do sprawdzenia, czy roztwarza się w
kwasie. Resztę przenosimy do parowniczki i dodajemy wody
utlenionej, która szybciej niż tlen atmosferyczny utleni go do
Fe(OH)3. Ponownie odsączamy osad i sprawdzamy, czy roztwarza
się w kwasie. Do otrzymanego roztworu lub innego roztworu soli
żelaza (III) dodajemy kilka kropli roztworu zasady.
Dalej
Zadanie
Oblicz ilość moli Fe2(SO4)3, jeśli stężenie
procentowe roztworu wynosi 6,3%, a jego
masa to 187g.
Dalej
Bibliografia
• Chemia 1 wyd. Nowa Era rok 2005
• Chemia dla gimnazjalistów cz. III wyd. Oficyna
Edukacyjna rok 2001
• http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/
1314/idc/1/
Dalej
Miedziowce
Katarzyna Herba
Dalej
Miedziowce
Miedziowce to 11 grupa układ okresowego. Należą do niej: miedź, srebro i złoto,
a formalnie także odkryty w 1994 pierwiastek unununium (Uuu). Wszystkie
są metalami ciężkimi odznaczającymi się najwyższym przewodnictwem ciepła
i prądu elektrycznego (przewodnictwo elektryczne), wyjątkowo ciągliwymi i
kowalnymi, wszystkie były też znane już w starożytności. Miedź jest metalem
półszlachetnym, złoto i srebra - szlachetnymi, ich bierność chemiczna
(szlachetność) rośnie od miedzi do złota ( w dół w grupie). Miedziowce nie
roztwarzają się w kwasach nieutleniających (np. kwas solny), miedź i srebro
ulegają działaniu kwasu azotowego(V) i stężonego kwasu siarkowego(VI),
złoto - tylko wody królewskiej - mieszaniny kwasów azotowego(V) i solnego.
Tworzą jony proste jednododatnie Me+ (najtrwalsze u srebra), dwudodatnie
Me2+ (najtrwalsze u miedzi) i trójdodatnie Me3+ (najtrwalsze u złota). Tlenki i
wodorotlenki miedziowców są trudno rozpuszczalne w wodzie, mają
charakter słabo zasadowy (Cu(OH)2 i Au(OH)3 są amfoteryczne). Tworzą
liczne związki koordynacyjne, w przyrodzie występują rzadko (najczęściej
miedź), w stanie rodzimym (także w postaci roztworów stałych) oraz w
związkach. Miedziowce znalazły szerokie zastosowanie, m.in. do wytwarzania
powłok ochronnych, do wyrobu specjalnej aparatury, w dentystyce,
jubilerstwie, miedź głównie w elektrotechnice i do wyrobu stopów.
Dalej
Miedź (Cu)
Wykorzystywana już w prehistorii, ma najlepsze po srebrze przewodnictwo ciepła i
elektryczności. Czerwonobrązowy, kowalny, dość miękki metal półszlachetny.
Dość powszechny w przyrodzie (0,02% wag.). Liczba atomowa 29, masa
atomowa 63,546 u. Tworzy dwa trwałe izotopy. W przyrodzie spotykana w
postaci metalicznej (miedź rodzima) i w licznych rudach miedzi (chalkozyn,
chalkopiryt, kupryt, malachit, azuryt). Po przeróbce chemicznej najczystszą
miedź otrzymuje się elektrolitycznie. Anodę stanowi blok miedzi oczyszczanej a
katodę czysta miedź elektrolityczna (zanieczyszczenia poniżej 0,1%).
Miedź znajduje zastosowanie w wielu stopach. Do najpopularniejszych należą brązy
(z cyną i domieszkami cynku i ołowiu) i mosiądze (z cynkiem), ważnym stopem
jest konstantan (z niklem), którego opór elektryczny praktycznie nie zależy od
temperatury.
Ponieważ w szeregu napięciowym metali występuje po wodorze, nie wypiera go z
kwasów beztlenowych, natomiast kwas azotowy i siarkowy (stężony, gorący)
rozpuszczają miedź, jednocześnie redukując się (wydzielają się przy tym tlenki
azotu lub siarki).
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
Dalej
Bezpośrednio reaguje z wszystkimi fluorowcami, siarką, dwutlenkiem siarki,
siarkowodorem, dwutlenkiem węgla.
W wilgotnym powietrzu atmosferycznym miedź pokrywa się zieloną patyną
(zasadowy węglan miedziowy). Pod wpływem działania tlenu suchego
powietrza pokrywa się powierzchniowo tlenkiem Cu2O, nadającym jej
charakterystyczne czerwonawe zabarwienie. Oba te procesy chronią miedź
przed dalszym wpływem czynników atmosferycznych.
Związki miedzi jednowartościowej są nietrwałe i łatwo ulegają reakcji
dysproporcjonowania przechodząc w miedź(II) i wolny metal.
Cu2O + H2SO4 → CuSO4 + Cu + H2O
Najpopularniejszą solą miedzi jest pięciowodny siarczan, krystalizujący w
postaci dużych niebieskich kryształów.
W analizie znajduje częste zastosowanie amoniakalny roztwór siarczanu miedzi,
który z glikolami (diolami wicynalnymi) daje fiołkowe zabarwienie,
a z białkami (reakcja na obecność wiązania peptydowego - reakcja
biuretowa) fioletowe.
Dalej
Srebro (Ag)
Szlachetny metal, barwy srebrzystobiałej o doskonałym przewodnictwie
elektrycznym i cieplnym. Liczba atomowa 47, masa atomowa 107,9. Znanych
jest 34 izotopów srebra, w tym 2 trwałe (107Ag, 109Ag). W przyrodzie srebro
występuje w stanie rodzimym oraz w minerałach: argentycie Ag2S, kerargirycie
(srebro rogowe) AgCl, pirargirycie Ag3SbS3, stefanicie Ag5SbS4, prustycie
Ag3AsS3, embolicie Ag(Cl, Br), bromargirycie (AgBr). W przyrodzie występuje w
ilościach niewielkich (0,00001% wag.). Towarzyszy także rudom innych metali,
głównie ołowiu i miedzi. W zależności od surowca stosuje się różnorodne
metody (często elektrolityczne) wydzielania metalicznego srebra. Sposoby jego
wytapiania i oczyszczania znane były już w starożytności. Jako metal szlachetny
nie wypiera wodoru z kwasów, reaguje jedynie z gorącym kwasem azotowym i
siarkowym, redukując je do odpowiednich tlenków (podobnie jak miedź).
Łatwo reaguje z siarkowodorem (czernienie srebrnych łyżeczek), siarką,
fluorowcami. Rozpuszcza się w roztworach cyjanków metali alkalicznych.
Tworzy sole, w których jest jednowartościowy, w większości przypadków
nierozpuszczalne (AgS, AgCl, AgBr, AgI, - rozpuszczalną solą jest AgF).
Najważniejszym związkiem srebra jest azotan(V) srebra, otrzymywany przez
działanie kwasem azotowym na metaliczne srebro:
3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O
Dalej
Srebro nie ulega działaniu tlenu atmosferycznego, utlenia je
natomiast ozon. Ciemnienie srebra na powietrzu
spowodowane jest reakcją z H2S, który w niewielkich
ilościach znajduje się w powietrzu komunalnym i powoduje
powstanie ciemnego Ag2S na powierzchni srebrnych
wyrobów.
Związki srebra są ważnymi odczynnikami chemicznymi,
odgrywają zasadniczą rolę w procesach fotograficznych, w
lecznictwie (lapis, kolargol, czyli srebro koloidalne). Srebro
było stosowane od starożytności w rzemiośle artystycznym
do wyrobu przedmiotów zbytku, monet, obiektów
kultowych, a w następnych epokach także sprzętów
powszechnego użytku, jak świeczniki, naczynia, sztućce.
Dalej
Złoto (Au)
Metal szlachetny, o żółtej barwie, kowalny, ciągliwy, w przyrodzie bardzo rzadki
(0,0000005% wag.), występuje w postaci metalicznej. Liczba atomowa 79, masa
atomowa 197,0. Znane są jego 32 izotopy, w tym 1 trwały: 197Au. W przyrodzie
złoto występuje w stanie rodzimym oraz w minerałach: kalawerycie AuTe2,
krenerycie (Au, Ag)Te2, sylwanicie (Au, Ag)Te4 i in. Towarzyszy także rudom
niektórych metali, głównie miedzi i srebra. Odporny na działanie większości
czynników chemicznych. Rozpuszcza go (roztwarza) dopiero tzw. woda
królewska (mieszanina kwasu solnego i azotowego) przeprowadzając w kwas
chlorozłotowy HAuCl4. Z roztworu kwasu chlorozłotowego można wytracić
alkaliami żółtobrunatny osad wodorotlenku złota AuO(OH), wykazujący słabe
właściwości amfoteryczne. Rozpuszcza się zarówno w kwasie solnym jak i na
gorąco w roztworach zasadowych dając pochodne kwasu złotowego - złociany,
np. złocian potasu KAuO2. Złoto w związkach występuje na +1 i +3 stopniu
utlenienia (głównie +3). Tworzy związki na ogół nierozpuszczalne w wodzie. Tak
jak pozostałe miedziowce ma skłonność do tworzenia jonów kompleksowych.
Ze względu na swą niska odporność mechaniczna jest stosowane w postaci stopów,
głownie z miedzią. Zawartość złota w jego stopach określa się często w
karatach, czyli ilości części wagowych złota w 24 częściach wagowych stopu.
Dalej
Doświadczenie
Bierzemy kwas solny i azotowy V i do każdego
wrzucamy kawałek miedziowca (pewnie miedzi).
Doświadczenie ma wykazać szlachetność
miedziowców (miedziowiec nie będzie reagował z
kwasem, ale zareaguje z kwasem azotowym pięć.
Dalej
Zadanie
Stopiono ze sobą 200g złota 20 karatowego i 300g
złota 18 karatowego. Ile karatów będzie miał
powstały stop?
Dalej
Bibliografia
• Chemia ogólna i nieorganiczna 1 wyd. Nowa Era
• Chemia dla licealistów część 2 Krzysztof Pazdro
• www.wikipedia.pl
Dalej
Cynkowce
Aleksandra Katafias
Dalej
Cynkowce
Cynkowce – 12 grupa układu okresowego, na
którą składają się trzy metale: cynk (Zn),
kadm (Cd) i rtęć (Hg)., spośród których
najbardziej rozpowszechniony jest cynk
stanowiący 0,007% skorupy ziemskiej.
Dalej
Cynk
Cynk – metal przejściowy 12 grupy układu okresowego odkryty około 1500r. p.n.e. o
masie atomowej 65,409u. Występuje na drugim stopniu utlenienia. Posiada
dwadzieścia trzy izotopy, w tym pięć stałych. Jego struktura krystaliczna jest
heksagonalna.
Rys. Struktura heksagonalna
Cynk występuje w blendzie cynkowej (sfalerycie), wurcycie ZnS, smitsonicie ZnCO3, a także
jest głównym składnikiem rud zwanych galmanami. W Polsce złoża cynku występują
w Zagłębiu Kruszcowym. Otrzymuje się go metodą pirometalurgiczną z siarczku cynku
i metodą hydrometalurgiczną z siarczanu (VI) cynku.
Cynk jest błekitnobiałym, kruchym metalem. Na powietrzu ulega pasywacji. Temperatura
wrzenia to 1180K, a topnienia to 692,677K. Dobrze roztwarza się w kwasach.
Cynk jest stosowany do powlekania innych metali w celu ochrony przed korozją. Jest
składnikiem mosiądzu oraz tworzy stopy z miedzią, tzw. nowe srebro, oraz z glinem.
Znalazł zastosowanie w ogniwach Daniella oraz Leclanhego. Bierze udział między
innymi w mineralizacji kości, gojeniu się ran, wpływa na pracę systemu
odpornościowego, prawidłowe wydzielanie się insuliny przez trzustkę i stężenie
witaminy A oraz cholesterolu.
Dalej
Kadm
Kadm – metal przejściowy 12 grupy układu okresowego. Jego masa
atomowa to 112,411u. Został odkryty w 1817roku Friedrich
Stohmeyer. Ma strukturę heksagonalną i występuje na drugim
stopniu utlenienia.
Najważniejszym minerałem kadmu jest grenokit, CdS. Występuje w
rudach cynku i paliwach kopalnych.
Kadm ma niebieskawą barwę. Na powietrzu ulega pasywacji. Jest
łatwo topliwy, miękki i ciągliwy. Temperatura topnienia to
594,22K, a wrzenia 1040K. Jego gęstość wynosi 8650kg/m3 .
Twardość w skali Mohsa to 2.
Kadm tworzy powłoki antykorozyjne na metalach. Ze stopu kadmu z
miedzią wyrabia się przewody telefoniczne i tramwajowe. Służy
do pochłaniania neutronów w reaktorach atomowych. W sztuce
służy do otrzymywania barwnika.
Jest niezwykle toksyczny.
Dalej
Rtęć
Rtęć - metal przejściowy 12 grupy układu okresowego. Masa
atomowa wynosi 200,59u. W warunkach normalnych występuje w
stanie ciekłym na pierwszym i drugim stopniu utlenienia.
Główną rudą rtęci jest cynober, HgS, która niekiedy zawiera śladowe
ilości rtęci w stanie rodzimym. Innym minerałem rtęci jest
kalomel, Hg2Cl2.
W temperaturze pokojowej jest srebrzystobiałą cieczą. Temperatura
topnienia to 234,3156K, a wrzenia 629,88K. Gęstość wynosi
13579,04 kg/m3, a twardość w skali Mohsa 1,5. W temperaturze
pokojowej rozpuszcza wiele metali tworząc amalgamaty. Łączy się
z tlenem w temperaturze około 600K.
Stosuje się ją w laboratoriach, do napełniania termometrów i
barometrów. Rtęci używa się również w elektrochemii oraz do
produkcji materiałów wybuchowych.
Dalej
Cynk
Kadm
Rtęć
Metal
Tak
Tak
Tak
Rozpowszechnienie
Dość duże
Małe
Małe
Stan skupienia
Stały
Stały
Ciekły
Temp. topnienia
Wysoka
Wysoka
Niska
Właściwości redoks
Reduktor
Reduktor
Utleniacz
Reaktywność
Wysoka, wypiera
wodór z kwasów
Niska, wypiera wodór z
kwasów
Metal półszlachetny,
nie wypiera wodoru,
reaguje z gorącym i
stężonym H2SO4 i HNO3
z wydzieleniem
tlenków
Gęstość g/cm3
7,133
8,65
13,546
Stopień utlenienia
II
II
I i II
Dalej
Zadanie
Z rozkładu próbki rtęci (II) otrzymano 20,1g rtęci i
1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z
rozkładu próbki o masie 65,1g?
Dalej
Doświadczenie
Na szkiełko zegarkowe wprowadzić dużą kroplę rtęci.
Następnie zalać wodą destylowaną, tak by rtęć była
całkowicie zatopiona. Dodać kilka kropel kwasu
siarkowego(VI) i wprowadzić roztwór manganianu(VII)
potasu. Do powierzchni kropli rtęci przysunąć stalowy
drucik. Pojawiają się drgania rtęci, które wywołane są
procesami utleniania i redukcji.
Rozpłaszczanie kropli rtęci:
10Hg + 8H2SO4 +2KMnO4  5Hg2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
Kurczenie się kropli rtęci:
Fe + Hg2SO4  2Hg + FeSO4
Dalej
Bibliografia
• Chemia ogólna i nieorganiczna, Nowa Era
• A. Bielański, Podstawy Chemii nieorganicznej,
PWN, Warszawa 2002
• J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN,
Warszawa 1994
Dalej
Pierwiastki bloku f
Jakub Wysocki
Dalej
Pierwiastki bloku f
Do pierwiastków bloku f należą lantanowce i aktynowce o
liczbach atomowych od 57 do 71 i od 89 do 103. Należą do
nich: lantan cer, prazeodym, neodym, promet, samar,
europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb, lutet
oraz aktyn tor, protaktyn, uran, neptun, pluton, ameryk,
kiur, berkel, kaliforn, einstein, ferm, mendelew, nobel i
lorens. Wszystkie te pierwiastki do uranu włącznie
występują w przyrodzie, natomiast pierwiastki od neptunu
do lorensu zostały sztucznie wyprodukowane w wyniku
reakcji jądrowych. Wszystkie są metalami, aktynowce oraz
promet są promieniotwórcze. W bloku f występuje nigdzie
indziej nie spotykane większe podobieństwo pierwiastków
w obrębie okresu niż w obrębie grupy.
Dalej
Lantanowce
Są to srebrzystobiałe metale na III stopniu utlenienia(rzadziej na II lub IV).
Mają taką samą budowę zewnętrznej powłoki elektronowej przez co
mają tak podobne właściwości fizykochemiczne, że bardzo trudno
odróżnić je od siebie. Pod tym względem są podobne do
trójwartościowych metali grup głównych o powłokach elektronowych
typu gazu szlachetnego. Wszystkie rozbudowują podpowłokę 4f. Są
metalami nieszlachetnymi, reagują z kwasami wypierając z nich
wodór. Ich tlenki mają charakter zasadowy, który maleje w miarę
wzrostu liczby atomowej pierwiastka. Dawniej nazywano je razem ze
skandowcami pierwiastkami ziem rzadkich, ze względu na rzadkie
występowanie w skorupie ziemskiej. Charakterystycznym minerałem
dla lantanowców jest monacyt - (Ce, La, Nd, Th, Y, Pr)[PO4] – fosforan
ceru, lantanu, neodymu, toru, itru i prazeodymu. Może również
zawierać inne lantanowce oraz uran, bardzo częstym składnikiem jest
również wapń. Inna nazwa to piasek monacytowy.
Monacyt
Dalej
Cer
Rok odkrycia: 1807
Liczba atomowa - 58
Temp. Topnienia– 804 0C
Temp. Wrzenia – 3470 0C
Elektroujemność – 1,1
Liczba izotopów(w tym trwałych) – 30(4)
Twardość – 2,5
Gęstość – 6689 kg/m3
Jest stalowoszarym ciałem stałym o gęstości od 6,67 do 8,23 g/cm3, zależnie
od odmiany alotropowej. Jest najpowszechniejszym lantanowcem.
Reaguje z wodą, tworząc związki z wodorem. Tworzy również związki z
azotem – CeN, siarką – Ce2S3, Ce3S4, CeS, węglem – CeC2, Ce2C3, oraz tlenki
– Ce2O3, CeO2. Stosowany jako dodatek do stopów, zwiększa odporność na
naprężenia, do produkcji katalizatorów, siatek żarowych, szkła,
fotokomórek czy osłon przed promieniowaniem gamma.
Dalej
Aktynowce
Występują na III stopniu utlenienia z wyjątkiem toru – IV i
protaktynu – V. Są promieniotwórcze, a ich okresy
połowicznego rozpadu rosną wraz z wzrostem liczby
atomowej. Rozbudowują podpowłokę 5f. Wszystkie
pierwiastki po uranie zostały otrzymane sztucznie w wyniku
reakcji jądrowych i praktycznie nie występują w skorupie
ziemskiej. Są one zwane transuranowcami. Można jedynie
spotkać śladowe ilości neptunu przy rudach uranu. Są
wykorzystywane jako materiał rozszczepialny w reaktorach
jądrowych.
Dalej
Uran – informacje ogólne
Rok odkrycia – 1789
Liczba atomowa - 92
Temp. Topnienia – 1132 0C
Temp. Wrzenia – 1797 0C
Elektroujemność – 1,38
Liczba izotopów(trwałych) – 28(1)
Twardość – 4,5
Gęstość – 19050 kg/m3
Dalej
Uran
Ciężki, srebrzysty metal, dość aktywny chemicznie. Występuje w skorupie
ziemskiej pod postacią minerałów, z których najważniejsze to blenda
uranowa UO2, uranit U3O8, oraz karnotyt - K2(UO2)2(VO4)2•2H2O.
Największe jego złoża znajdują się w Kongo, Kanadzie, USA, Czechach i
Turkiestanie. Reaguje z tlenem z powietrza, sproszkowany zapala się.
Ponadto reaguje z kwasami oraz siarką, chlorem i fluorem. Wszystkie jego
związki są trujące. Stosowany m.in. w fotografii, jako tarcza generatorach
promieni X, wskaźnik wieku skał oraz do barwienia szkła – używano go już
w I w., jego tlenek w szkle zabarwionym na żółto znaleziono w
południowych Włoszech. Jego najważniejszym zastosowaniem jest użycie
go jako materiału rozszczepialnego w reaktorach atomowych i bombach
jądrowych. Jest to najbardziej skondensowane źródło energii używane
przez człowieka. Problemem jest to, że większość(99%) tego pierwiastka w
przyrodzie to izotop 238U, a pozostałe to nadający Się do wykorzystania
izotop 235U. W celu oddzielenia obu izotopów stosuje się tzw. wirówki, w
których cięższy 238U jest wypychany na zewnątrz, a lżejszy 235U jest
zasysany ze środka wirówki.
Dalej
Neptun – informacje ogólne
Rok odkrycia – 1940
Liczba atomowa - 93
Temp. Topnienia – 637 0C
Temp. Wrzenia – 4000 0C
Elektroujemność – 1,36
Liczba izotopów(trwałych) – 17(0)
Gęstość – 20250 kg/m3
Dalej
Neptun
Jest to pierwszy pierwiastek otrzymany sztucznie w reaktorach jądrowych.
Powstaje w wyniku bombardowania jądrami deuteru uranu 238U, z
czego powstaje uran 239U, który rozpada się do neptunu 239Np. Ma
srebrzystobiały kolor, reaguje z tlenem, parą wodną i kwasami.
Najważniejsze związki to tlenek neptunu (II) i (IV), ośmiotlenek
trineptunu Np3O8. Jego sole mają różne ciekawe kolory, m.in.
purpurofioletowe, zielone, czerwone, różowy NpO2F2 czy
pomarańczowy NpF6. Neptun i jego związki wydzielają się przy
przerobie zużytych prętów paliwowych z reaktorów atomowych.
Najtrwalszy izotop 237Np ma okres połowicznego rozpadu t = 2,144 x
106 lat.
Dalej
Pluton – informacje ogólne
Rok odkrycia – 1941
Liczba atomowa – 94
Temp. Topnienia – 639 0C
Temp. Wrzenia – 3230 0C
Elektroujemność – 1,28
Liczba izotopów(trwałych) – 16(0)
Gęstość – 19816 kg/m3
Dalej
Pluton
Jest to również pierwiastek wytworzony sztucznie, ale,
podobnie jak neptun może występować w niewielkich
ilościach przy rudach uranowych. Wytworzono go w
podobny sposób jak neptun – bombardując uran atomami
deuteru. Jest dość aktywny chemicznie. W powietrzu ulega
pasywacji, pokrywając się warstwą żółtego tlenku. Jest
zabójczy dla człowieka w minimalnych ilościach. Jest
bardziej niebezpieczny od uranu, ze względu na mniejszą
masę krytyczną. Ciekawe jest to, że podczas ogrzewania w
temp. 320 – 480 0C zmniejsza swoją objętość. Podobnie jak
uran, również jest stosowany jako substrat reakcji
jądrowych.
Zadanie obliczeniowe: obliczyć, ile gramów pewnego
pierwiastka o okresie połowicznego rozpadu t=5 lat
zostanie po 60 latach z 15kg tej substancji.
Dalej
Zadanie
Obliczyć, ile gramów pewnego pierwiastka o okresie
połowicznego rozpadu t=5 lat zostanie po 60
latach z 15kg tej substancji.
Dalej
Bibliografia
• Chemia ogólna i nieorganiczna, Maria Litwin,
Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska,
Warszawa 2005
• Chemia118.webpark.pl
• Wikipedia.pl
Dalej
Pierwiastki bloku f
Emilia Dobrowolska
Dalej
Pierwiastki bloku f
W skład bloku f wchodzą lantanowce
i aktynowce. Pierwiastki te
rozbudowują podpowłokę
walencyjną 4f (lantanowce) i 5f
(aktynowce). W tym bloku
występuje, niespotykane w innych
blokach, większe podobieństwo
właściwości pierwiastków w
obrębie okresu niż grupy.
Dalej
Lantanowce
Lantanowce to zbiór 14 pierwiastków. Są to srebrzystoszare
metale, które występują w przyrodzie w postaci rud. Ich
właściwości są do siebie tak zbliżone, że trudno je
identyfikować i rozdzielać (naturalnie występują zawsze
razem). W miarę wzrostu liczby atomowej zmniejsza się
promień atomowy i jonowy. Zjawisko to nosi nazwę kontrakcji
lantanowców. W związkach chemicznych występują na III
stopniu utlenienia. Mają one intensywne zabarwienie, które
nie zmienia się w roztworach ani wskutek wytworzenia
związków kompleksowych. Metale te są nieszlachetne, reagują
z kwasami, wypierając z nich wodór. Ich tlenki mają charakter
zasadowy, który maleje wraz ze wzrostem liczby atomowej.
Lantanowce uważano dawniej za pierwiastki o bardzo małym
rozpowszechnieniu (nazywano je pierwiastkami ziem rzadkich)
Dalej
Związki lantanowców
CePO4 – monacyt, występuje w złożach pierwotnych w pegmatytach, granitach
i gnejsach (Norwegia, Madagaskar), a także w postaci lepiej nadającego się
do eksploatacji piasku monacytowego (Brazylia, Cejlon, Indie); zawiera
także lżejsze lantanowce (od lantanu do gadolinu), które wykazują
promienie jonowe zbliżone najbardziej do ceru
Ce2O3, Ce(OH)3 – utleniają się pod wpływem tlenu atmosferycznego; ich
utlenianie następuje szybko pod działaniem zasadowych roztworów H2O2
Pr2O3 Tb2O3 – ogrzewając je w czystym tlenie można uzyskać tlenki o składzie
stechiometrycznym PrO2 i TbO2
CeO2 – nie rozpuszcza się w wodzie ani w rozcieńczonych kwasach, ulega
działaniu gorącego, stężonego kwasu siarkowego (VI), dając żółty, dobrze
rozpuszczalny siarczan(VI) ceru(IV); odnajduje zastosowanie w analizie
miareczkowej przy oznaczeniach potencjometrycznych
(NH4)2Ce(NO3)6 – jest jaskrawoczerwonego koloru, w trakcie gotowania
rozcieńczonego roztworu tej soli, ulega ona hydrolizie prowadzącej do
strącenia się zasadowych soli
Dalej
Zastosowanie lantanowców
Tlenków lantanowców używa się w przemyśle szklarskim i
ceramicznym (tlenek prazeodymu z dodatkiem ZrO2 dodaje się do
zielonych glazur ceramicznych, CeO2 stosowany jest do
polerowania szkła, inne tlenki Nd i Pr służą do barwienia szkła).
Tlenki lantanowców wchodzą też często w skład materiałów
używanych np. w ekranach telewizyjnych.
Stop lantanu z niklem w stosunku 1:5 bardzo dobrze wchłania wodór
pod zwiększonym ciśnieniem. Po zmniejszeniu ciśnienia wodór
wydzielany jest z powrotem.
25% produkowanych lantanowców używana jest w postaci
metalicznej, głównie jako tzw. metal mieszany, zawierający ok. 4550% ceru, 22-25% lantanu, 5% prazeodymu oraz 1% samaru. Jest
to znakomity środek odtleniający i odsiarczających stopione
metale. Silnie rozdrobniony, z 30% dodatkiem żelaza stosowany
jest jako kamień do zapalniczek.
Dalej
Lantanowce
lantan, cer, prazeodym, neodym, samar, europ, gadolin,
terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb, lutet
Dalej
Aktynowce
Aktynowce to zbiór 14 pierwiastków sztucznie wytworzonych w reakcjach jądrowych (z
wyjątkiem toru, protaktynu i uranu). Są to pierwiastki promieniotwórcze, których
okres połowicznego rozpadu maleje ze wzrostem liczby atomowej. Otrzymywanie
ich jest bardzo trudne. Mówi się, iż niektóre z nich powstają w gwiazdach.
W związkach występują najczęściej na III stopniu utlenienia (wyjątkami są tor – IV i
protaktyn – V).
W stanie wolnym aktynowce są srebrzystymi metalami o wysokich temperaturach
topnienia oraz dużej gęstości. Są aktywne chemicznie. W zetknięciu z powietrzem
pokrywają się warstewką tlenku (w przypadku toru stanowi warstwę ochronną).
Ulegają działaniu kwasów mineralnych. Tor, pluton i uran traktowane stężonym
kwasem azotowym (V) ulegają pasywacji. W czasie działania na tor i uran kwasu
solnego wydzielający wodór reaguje z metalem tworząc osad hydroksowodorków.
Wolne aktynowce otrzymuje się poprzez redukcję fluorków wapniem lub cynkiem.
Pierwsze próby uzyskania pierwiastków transuranowych (pierwiastków o liczbach
atomowych większych od 92) podejmował w 1934r. Enrico Fermi. Naświetlał on
uran powolnymi neutronami, w wyniku czego uzyskiwał nowe substancje
promieniotwórcze.
Aktynowce mają podobne właściwości (zwłaszcza cięższe transuranowce).
Dalej
Tor i jego związki
Tor otrzymuje się głównie z pasku monocytowego. Tor
metaliczny uzyskuje się poprzez redukcję chlorku toru sodem
lub wapieniem. Metal ten ma barwę srebrzystobiałą, jest
miękki i ciągliwy. Topi się w temp. 2023 K. Ogrzewany w
powietrzu utlenia się do ThO2. Z wodorem łączy się w temp.
600-700 K.
ThO2 – materiał wysokoogniotrwały, silnie wyprażony nie ulega
działaniu kwasów i zasad w zwykłych warunkach;
Th(SO4)2 · 8H2O i Th(NO3)4 · 12H2O – najczęściej otrzymywane
sole toru
Dawniej związki toru służyły do wyrobu siatek żarowych do lamp
gazowych. Ostatnio tor zyskał na znaczeniu jako materiał do
otrzymywania rozszczepionego izotopu uranu 233U.
Dalej
Uran i jego związki
Uran-235 stanowi zaledwie 0,7% naturalnej mieszaniny izotopów. 99,3% to uran-238 i śladowe
ilości uranu-234.
Najważniejszą rudą uranu jest uraninit (blenda smolista), U3O8. Mniej ważny jest karnotyt –
K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O. Od czasu wykorzystywania uranu w elektrowniach jądrowych
wytwarzanie metalicznego uranu nabrało dużego znaczenia. Uraninit redukuje się do UO 2
ogrzewając go w atmosferze wodoru. Następnie działając na ditelnek HF, uzyskuje się UF 4,
który poddaje się redukcji z magnezem lub wapniem.
Do celów energetyki jądrowej konieczne jest rozdzielenie izotopów uranu.
W stanie wolnym uran jest srebrzystobiałym metalem topiącym się w temperaturze 1408 K. W
powietrzu pokrywa się żółtozieloną, a później czarną warstewką tlenku. W wysokich
temperaturach jest reaktywny. Roztwarza się łatwo w rozcieńczonych kwasach. W
temperaturze wrzenia wydziela z wody wodór.
UO3 – otrzymuje się go w postaci proszku o barwie od jasnożółtej do pomarańczowej podczas
podgrzewania UO2(NO3)2 w strumieniu tlenu; przechodzii w oliwkowozielony O3O8
(najtrwalszy tlenek uranu) ; UO3 ma właściwości amfoteryczne, (w kwasach roztwarza się i
tworzy sole uranylowe, z zasadami daje uraniany); jedne i drugie sole można uznać za
pochotnde UO2(OH)2 (powstaje w wyniku gotowania tritlenku uranu z wodą).
UF6 – substancja stała, sublimująca w temperaturze 329 K, znajduje zastosowanie w procesie
wydzielania izotopu 235U.
Sole uranu(IV) mają barwę zieloną i wykazują właściwości zbliżone do soli toru(IV). Otrzymuje się
je w wyniku redukcji soli uranylowych.
Wszystkie rozpuszczalne związki uranu są toksyczne.
Dalej
Rozszczepienie jądrowe uranu-235
Jądro uranu-235 zderza się
z neutronem, następuje podział
jądra na dwa nowe jądra (bar-141
i krypton-92), z równoczesnym
uwolnieniem trzech neutronów.
Takie rozszczepienie jądra uranu-235
znajduje zastosowanie
w elektrowniach jądrowych
i w wojsku do skonstruowania
pierwszych bomb „atomowych”.
Dalej
Neptun
Odkryty został w 1940r. Przez McMillana i Abelsona na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Udowodnili oni, że
jądra uranu-238 pod wpływem neutronów przechodzą w
izotop 239U, który z okresem półtrwania 23,5 min. przechodzi
na drodze przemiany β- w nowy pierwiastek – neptun. Jest to
pierwszy pierwiastek transuranowy. Neptun przypomina
swoimi właściwościami uran, jednak nie wykazuje
podobieństwa do renu. Neptun jest srebrzystoszarym
metalem. Reaguje z tlenem, wodorem i kwasami. Nie reaguje
z zasadami.
Dalej
Pluton
Jądra neptunu 239Np ulegają samorzutnej przemianie βprowadzącej do powstania następnego pierwiastka
transuranowego – plutonu. Pierwszy izotop tego pierwiastka
uzyskany został przez McMillana, Kennedy’ego, Wahla i
Seaborga z końcem 1940r. Naukowcy ci bombardowali uran
deuteronami. W wyniku tej reakcji jądrowej otrzymali 238Np,
który przechodził następnie w 238Pu. Pluton jest dość
reaktywny chemicznie. W powietrzu pokrywa się żółtą
warstewką tlenków. Znanych jest jego 15 izotopów. W
związkach występuje na czterech stopniach utlenienia. Ze
względu na swoją radioaktywność uran to zabójcza trucizna dla
człowieka (nawet w minimalnych ilościach).
Dalej
Zadania
Zadanie 1
Ułóż równanie rozpadu α toru-227.
Zadanie 2
W pojemniku umieszczone 4mg radionuklidu
o okresie półtrwania 48 godzin. Ile
miligramów tego radionuklidu pozostanie
po upływie:
a) 4 dni
b) 8 dni?
Zadanie 3
Dopisać szósty człon w szeregu i określić
prawidłowość według której został ułożony:
219Rn, 215Po, 215At, 211Bi, 211Po
Dalej
Bibliografia
• „Podstawy chemii nieorganicznej” część 2 Adam
Bielański
• „Chemia ogólna i nieorganiczna” część 1 Maria
Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
• „Zbiór zadań z chemii dla szkół
ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony”
Krzysztof Pazdro
Dalej
Przegląd czas zakończyć…
I tak oto przebrnęliśmy przez
fragment chemicznego świata.
Zapraszamy do dalszego zgłębiania
chemicznych tajemnic!
Download