magnetyczny rezonans jądrowy nmr

advertisement
SKANINGOWA MIKROSKOPIA Z ROZDZIELCZOŚCIĄ
ATOMOWĄ
STM
Scanning Tunneling Microscopy
Skaningowa mikroskopia tunelowa
AFM
Atomic Force Microscopy
Mikroskopia siły atomowej
MFM
Magnetic Force Microscopy
Mikroskopia siły magnetycznej
SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY:
1978-1982
Powierzchnia grafitu otrzymana przy użyciu skaningowego
mikroskopu tunelowego
Gerd Binnig
Heinrich Rohrer
TUNELOWANIE (1)
Obiekty mikroświata zachowują się inaczej niż obiekty klasyczne
Elektron może przejść przez ścianę mimo, że jego energia, z pozoru, na to nie
pozwala
TUNELOWANIE (1)
Obiekty mikroświata zachowują się inaczej niż obiekty klasyczne
Elektron może przejść przez ścianę mimo, że jego energia, z pozoru, na to nie
pozwala
TUNELOWANIE (2)
V(x)
Swobodny elektron o energii E
pada z lewej strony na „barierę
potencjału” o wysokości V
Mimo małej energii elektron może
przedostać się poza barierę.
Prawdopodobieństwo przedostania
wynosi:
E
0
rozpad
Prąd tunelowania / nA
tunelowanie
d
x
część rzeczywista funkcji falowej
||2 duża
Zmiana szerokości d bariery może
bardzo silnie zmienić natężenie prądu
tunelujacych elektronów
V0
||2 mała
Szerokość bariery / nm
TUNELOWANIE (3)
Tunelowanie może zachodzić
między ostrzem a powierzchnią
próbki
VT  A
I
e
d
W d
Zmiana odległości próbka-ostrze może
bardzo silnie zmienić natężenie prądu
tunelujacych elektronów
Prąd tunelowania / nA
VT - napięcie tunelowania (ok. 0.5 V)
d - odległość ostrze - próbka (ok. 1 nm)
W - praca wyjścia elektronu (ok. 5 eV)
A = 10.25 eV -1/2 nm-1
Odległość próbka ostrze / nm
MIKROSKOP TUNELOWY: ZASADA DZIAŁANIA
OSTRZE MIKROSKOPU TUNELOWEGO
Uzyskanie
ostrza
90 % prądu tunelowego zawiera się w obszarze 1 atomu
Promień krzywizny ostrza ok.1 nm
SKANER PIEZOELEKTRYCZNY
Zasada działania piezoelektryka:
Elektroda
Element
piezoelektryczny
pozwala na ruch ostrza
w trzech kierunkach
SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY
napięcia sterujące
piezoelektrykiem
element
piezoelektryczny:
sterowanie
odległością od próbki
i skanowaniem
wzmacniacz
prądu
tunelowego
Próbka
system kontroli
odległości i
skanowania
opracowanie danych
i wyświetlanie
wyniku
napięcie
tunelowe
mikroskop
PRZETWARZANIE OBRAZU STM
OBRAZY Z MIKROSKOPU TUNELOWEGO
Cu
OBRAZ POWIERZCHNI MONOKRYSZTAŁU
NIKLU
MANIPULOWANIE ATOMAMI
Przepływ prądu tunelowego oznacza istnienie oddziaływania między próbką, a
ostrzem. Takie oddziaływanie może być zarówno przyciągające, jak i
odpychające.
podnoszenie atomu
opuszczenie atomu
OBRAZY Z MIKROSKOPU TUNELOWEGO
Żelazo na Cu (111)
Żelazo na Cu (111)
Różne stadia przygotowania „zagrody”
OBRAZY Z MIKROSKOPU TUNELOWEGO
Sztuka manipulowania atomami, patrz:
http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/
OBRAZY Z MIKROSKOPU TUNELOWEGO
zastosowania w biologii
Obraz (236nm x 192 nm) nici DNA poddanych liofilizacji i pokrytych
przewodzącą warstwą Pt-Ir-C.
MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH AFM
Ostrze jest umocowane na swobodnym końcu dźwigni o długości 100-200mm.
Detektor mierzy ugięcie dźwigni podczas, skanowania próbki lub gdy próbka
jest przesuwana pod ostrzem.
idea: 1986
Możliwość obserwacji
powierzchni w powietrzu i
pod cieczą
Rozdzielczość: 0.01 nm
SIŁY MIĘDZY ATOMAMI
Mod kontaktowy
Siły elektrostatyczne
(przyciągające lub
odpychaj.) 0.1-1.0 m
Wysokość nad
próbką
Siły Van der Waalsa
(przyciągające ) 0.11.0 nm
Siły Coulomba
(odpychające )
0.01-0.1 nm
powierzchnia
próbki
TRYBY PRACY AFM
Tryb kontaktowy:
•duża rozdzielczość obrazów
• duże siły adhezyjne spowodowane obecnością zanieczyszczeń powierzchni
• możliwość uszkodzenia próbki lub ostrza
Tryb bezkontaktowy:
•
mniejsza rozdzielczość obrazów
Tryb z przerywanym kontaktem (tapping mode) :
•możliwość skanowania „miękkich” powierzchni (brak zniszczeń skanowanej
powierzchni)
• dobra zdolność rozdzielcza
OBRAZY Z MIKROSKOPU AFM
Obraz DNA otrzymany w trybie Tapping Mode. Odległość między
poszczególnymi helisami DNA wynosi około 4 nm.
MIKROSKOP SIŁ MAGNETYCZNYCH MFM
ostrze pokryte
warstwą
magnetyczną
droga ostrza
płaska próbka
magnetyczna
domeny
magnetyczne
Kontrast wynika ze zmiany pól rozproszonych wywołanych
niejednorodnościami namagnesowania
OBRAZY Z MIKROSKOPU MFM: BITY NA NOŚNIKU
MAGNETYCZNYM
Zapis bitów na nośniku magneto –
optycznym TbFeCo
Dysk twardy
MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY
NMR
L
Jak to działa
Wirujący z bardzo dużą prędkością
kątową  bąk symetryczny precesuje:
moment pędu
L
obraca się wokół
kierunku równoległego do działającej
siły, czyli do osi precesji. Częstość
precesji zależy od siły ciężkości G
Elektron, proton, jądro atomu mają
moment pędu, który jest związany z
momentem magnetycznym
Jeśli jądro
umieści się w polu
magnetycznym
B,
to
na
moment
magnetyczny działa moment siły, co
sprawia, że jądro precesuje wokół pola B
z częstością zależną od pola
dL
rsm

R
N
G
L
m
dL
B
MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY NMR (2)
Tylko niektóre kąty ustawienia L w
stosunku do B (a więc też częstości
precesji)
są
możliwe
(mechanika
kwantowa).
Czym większy kąt, tym większa energia
jądra w polu B
Kąt (a więc energię) precesji można zmienić
przy pomocy zmiennego pola magnetycznego
(zewnętrznego promieniowania)
L
1
m
dL
B
MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY NMR (2)
Tylko niektóre kąty ustawienia L w stosunku do
B (a więc też częstości precesji) są możliwe
(mechanika kwantowa).
Czym większy kąt, tym większa energia jądra w
polu B
Kąt (a więc energię) precesji można zmienić
przy pomocy zmiennego pola magnetycznego
(zewnętrznego promieniowania)
zaabsorbowana energia
częstość zmiennego pola B
L
B
2
MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY NMR (2)
Tylko niektóre kąty ustawienia L w stosunku do
B (a więc też częstości precesji) są możliwe
(mechanika kwantowa).
Czym większy kąt, tym większa energia jądra w
polu B
Kąt (a więc energię) precesji można zmienić
przy pomocy zmiennego pola magnetycznego
(zewnętrznego promieniowania)
zaabsorbowana energia
częstość zmiennego pola B
L
B
2
MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY
Jądro ma moment
magnetyczny. Jeśli nie
jest on równoległy do
zewnętrznego pola B,
to jądro ma zwiększoną
energię...
...i moment
precesuje wokół B z
częstością zależną
od pola i momentu
magnetycznego
Jądro można
wprowadzić w stan
precesji (zwiększyć
jego energię)
wysyłając foton o
energii E
Po pewnym czasie 
precesją kończy
się: jądro
przechodzi do
swojego stanu
podstawowego
SPEKTROSKOPIA NMR
Jądra o spinie ½ mają tylko 2 możliwe ustawienia względem pola
magnetycznego: równoległe i antyrównoległe.
Obsadzenie tych stanów jest prawie równe. Np. dla wodoru w temperaturze
25 st.C jak 10 000 000:9 999 932.
Zewnętrzne pole magnetyczne jest modyfikowane przez najbliższe
otoczenie elektronowe a) atomu danego jądra, b) atomów sąsiednich.
Powoduje to zmiany częstości rezonansowej. Jest to tzw. przesunięcie
chemiczne. Tak samo magnetyzm sąsiednich jąder zmienia rezonans. Jest
to tzw. sprzężenie spin-spin. Oba efekty możliwiają zbadanie składu
chemicznego i struktury chemicznej danego ciała.
OBRAZOWANIE NMR
Jeżeli zewnętrzne pole magnetyczne jest niejednorodne (istnieje
gradient pola), to częstość rezonansowa będzie zależała od
współrzędnej położenia jądra w próbce. Obserwując natężenie
sygnału w zależności od głebokości można uzyskać przestrzenny
rozkład atomów danego pierwiastka.
Stosując gradient kolejno w kierunkach osi x, y i z otrzymuje się pełny,
3-wymiarowy obraz badanego ciała.
Linie pola magnetycznego
Indukcja pola
magnetycznego w
położeniach x1 oraz x2
jest różna.
Badana próbka
NMR W BADANIU WIĄZAŃ CHEMICZNYCH
Jądra atomowe również w
związku mają momenty
magnetyczne. Bez pola B
te momenty ustawione są
chaotycznie...
chaos
...a w obecności pola B
precesują wokół kierunku
pola z częstością zależną
od pola i momentu
magnetycznego (zależnych
od otoczenia, a więc
sposobu wiązania) prec
esja
Zmiana ustawienia momentu
(a więc pomiar częstości
precesji) polem możliwa jest
tylko wówczas gdy zmienne
pole magnetyczne będzie
miało częstość równą
częstości precesji
NMR umożliwia badanie wiązań chemicznych i położeń najbliższych atomów w
stosunku do atomów wodoru
NMR W MEDYCYNIE
Pomiarowi podlega:
*ilość zaabsorbowanej energii (informacja o gęstości protonów)
*wielkość energii E (informacja o częstości precesji, a więc o polu B otoczenia)
*czas relaksacji  (dodatkowa informacja o otoczeniu)
Wartości  i gęstość protonów różnych tkanek są różne, a zmiany chorobowe
również na nie wpływają. Dzięki temu mierząc absorpcję oraz czasy relaksacji
dostajemy informację o stanie tkanek i narządów organizmu
Tomografia rezonansu magnetycznego (F. Bloch, E. M. Purcell
1946 - nagroda Nobla 1952, P. Lauterbur 1973)
• rezonans w wybranej warstwie
• Czas namagnesowywania zależy od rodzaju tkanki
• Badanie nieszkodliwe
NMR W MEDYCYNIE
•
•
Jądra wodoru w H2O=„magnesiki”
„Magnesiki” ustawiając się w polu magnetycznym
wirują i emitują fale radiowe
NMR W MEDYCYNIE
Promienie
rentgena
NMR
Download