Chemia I stopień Sylabus modułu

advertisement
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
str. 1
Kierunek i poziom studiów: Chemia I stopień
Sylabus modułu: : Moduł A związany ze
specjalnością (0310-CH-S1-025)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Analiza leków i
kosmetyków (0310-CH-S1-040)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe
2013/2014
IV- letni
stacjonarne
egzamin
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
kod
0310-CH-S1-040
_fs_1
Prof. UŚ dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, Dr inż. Jacek Nycz
Wykład omawiający podstawowe zagadnienia spektroskopii w chemii
organicznej
Treści merytoryczne:
1. Wstępne zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami analizy
instrumentalnej takimi jak: NMR czy MS. Krótka historia NMR i MS. Rola i
znaczenie przedmiotu analizy instrumentalnej. Problemy związane z
analizą związków diamagnetycznych i paramagnetycznych oraz gazów,
cieczy i ciał stałych. Podstawowe pojęcia dotyczące NMR. Systemy
spinowe (singlet, dublet, dublet dubletów, triplet, dublet tripletów,
multiplet itd.). Interpretacja widm 1D NMR na podstawie integracji
sygnałów, wartości przesunięcia chemicznego, stałej sprzężenia, J.
Grupa funkcyjna. Internetowe bazy NMR, MS oraz programy
komputerowe symulujące widma NMR (3 godz. J. Nycz).
2. Rozwiązywanie struktur związków organicznych i nieorganicznych w
oparciu o podstawowe techniki NMR. Zastosowanie programów
komputerowych symulujących widma NMR, bazy internetowe NMR (3
godz. J. Nycz)
3. Zagadnienia związane ze składem chemicznym kosmetyków wraz z
przykładami oznaczania wybranych pierwiastków i związków
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych
)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
str. 2
chemicznych w nich stosowanych. Zarys historii kosmetyki, składniki
kosmetyków i ich podział. Pierwiastki i związki nieorganiczne stosowane
w kosmetykach. Analiza wybranych związków nieorganicznych
stosowanych w kosmetykach. Analiza jakościowa związków
organicznych (etapy identyfikacji związków organicznych). Związki
organiczne stosowane w kosmetykach i metody identyfikacji wybranych
związków ( węglowodory alifatyczne, aromatyczne i alkohole). (3 godz.
E. Schab-Balcerzak)
4. Związki organiczne stosowane w kosmetykach i metody identyfikacji
wybranych związków (aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe,
hydroksykwasy,
aminokwasy).
Wprowadzenie
do
analizy
spektroskopowej w podczerwieni z przykładami oznaczania wybranych
składników kosmetyków. Zagadnienia związane ze
składem
chemicznym leków wraz z przykładami oznaczania wybranych
pierwiastków i związków chemicznych w nich stosowanych. Zarys
historii leków, aspekty prawne i sposoby klasyfikowania leków. Składniki
leków. Pierwiastki i związki nieorganiczne stosowane w lekach. (3
godz. E. Schab-Balcerzak)
4. Związki organiczne stosowane w lekach i metody identyfikacji
wybranych związków (związki metaloorganiczne, związki organiczne z
atomem azotu, sole organiczne oraz związki wielofunkcyjne (3 godz. E.
Schab-Balcerzak)
Jak w opisie modułu
15
9
Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu, ogólnie dostępnymi programami
komputerowymi oraz internetowymi bazami NMR czy MS obejmująca
samodzielne przyswojenie wiedzy odnośnie wskazanych zagadnień na
wykładzie.
Wykład obejmuje 5 spotkań po 3 godz.
1. Atkins Peter, William Atkins, Peter William, Chemia Fizyczna rozdział 18
2. Günter Gauglitz and Tuan Vo-Dinh, Solid-state NMR, in Handbook of
Spectroscopy, volume: Methods 2: NMR Spectroscopy, Wiley-VCH, Weinheim (2003).
3. L.A. Kazicyna, N.B. Kuplerska, Metody spektroskopowe wyznaczania struktury
związków organicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1976
4. Arct, J. Chatizow, M. Floryńska, K. Prystupa, B. Przybyszewska-Kujawa, Encyklopedia
kosmetyki, Oficyna wydawnicza SPAR, Warszawa 1996.
5.M. Molski, Chemia Piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
6.M. Iwan, R. Kurpiel-Gorgol, Z. Rzączyńska, Podstawy chemii w ćwiczeniach,
Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2006.
7.A. Marzec, Chemia Kosmetyków, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009.
8.J. McMurry, Chemia organiczna, PWN Warszawa 2000.
9.G. Patrick, Chemia leków, PWN Warszawa 2008.
10.E. Pawełczyk, Z. Płotkowiak, M. Zając, Chemiczna analiza leków, Państwowy
Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1981.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
str. 3
11.Farmakopea Polska IX (Tom I-II, 2011 rok), na podstawie Ph. Eur. 7 i jej
suplementów
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
Internet:
http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
nazwa
kod
0310-CH-S1-040
laboratorium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
_fs_2
Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, Dr Barbara Szpikowska-Sroka, Dr inż.
Jacek Nycz, Dr Anna Pałka, Dr Andrzej Kita
Ćwiczenia laboratoryjne analizy leków i kosmetyków
Treści merytoryczne:
1. rozwiązywanie struktur związków organicznych i nieorganicznych w
oparciu o NMR. (3 godz., J. Nycz)
2. Ekstrakcja i identyfikacja kofeiny z herbaty, witaminy C z owoców oraz
barwników z pietruszki (do wyboru) (3 godz., Prof. dr hab. inż. Ewa
Schab-Balcerzak)
3. Analiza wybranych leków. Cerometryczne oznaczanie paracetamolu w
preparatach farmaceutycznych. Zapoznanie się z budową i
właściwościami fizykochemicznymi, zasad oznaczania paracetamolu,
samodzielne oznaczenia zawartości paracetamolu w tabletkach. (3
godz., Dr Barbara Szpikowska-Sroka)
4. Otrzymywanie olejków eterycznych. Rozdział olejku goździkowego za
pomocą chromatografii kolumnowej. Otrzymywanie i badanie jakości
pudrów kosmetycznych, kremów, mleczek kosmetycznych i depilatorów
(3 godz., Dr Anna Pałka)
5. Omówienie zasady pomiaru techniką ICP-OES. Działanie wybranych
preparatów, np. zawierających chlorowodorek werapamilu, diltiazemu,
asparaginianu ornityny. Przygotowanie próbek do analizy: odważenie,
przeniesienie ilościowe do zlewek. Oznaczenie półilościowe Ca, Mg, Zn,
Fe, Mn, Cu, Obliczenia zawartości metali w preparatach. Interpretacja
otrzymanych wyników. (3 godz., Dr Andrzej Kita)
metody
Jak w opisie modułu
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
15
dydaktycznych
(kontaktowych
)
liczba godzin
10
pracy własnej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
studenta
opis pracy
własnej
studenta
str. 4
Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu, ogólnie dostępnymi programami
komputerowymi oraz internetowymi bazami NMR czy MS obejmująca
samodzielne przyswojenie wiedzy odnośnie wskazanych zagadnień.
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielną pracę oraz przygotowanie
sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
Ćwiczenia obejmują 5 spotkań po 3 godz.
1. Atkins Peter, William Atkins, Peter William, Chemia Fizyczna rozdział 18
2. Günter Gauglitz and Tuan Vo-Dinh, Solid-state NMR, in Handbook of
Spectroscopy, volume: Methods 2: NMR Spectroscopy, Wiley-VCH, Weinheim (2003).
3. L.A. Kazicyna, N.B. Kuplerska, Metody spektroskopowe wyznaczania struktury
związków organicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1976
Internet:
http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
0310-CH-S1-040
egzamin
_w_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzając
a(-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
0310-CH-S1-040 _fs_1 0310-CH-S1-040 _fs_2
Dr inż. Jacek Nycz
Treść wykładów i laboratorium oraz wskazana literatura
Skala ocen:
51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0
61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5
71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0
81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5
91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
nazwa
kod
0310-CH-S1-040
sprawozdanie
_w_3
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzając
a(-e) weryfikację
0310-CH-S1-040 _fs_2
Dr inż. Jacek Nycz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
str. 5
Wykorzystanie treści merytorycznych i umiejętności nabytych w
laboratorium
nazwa
kod
0310-CH-S1-040
Ocenianie ciągłe
_w_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzając
a(-e) weryfikację
grupa(-y)
0310-CH-S1-040 _fs_2
Dr inż. Jacek Nycz
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
Wykorzystanie umiejętności nabytych w laboratorium
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium, na podstawie wyników
uzyskanych na poszczególnych ćwiczeniach.
Download