Slajd 1

advertisement
Podstawowe treści I części wykładu:
1. Spektroskopia masowa.
2. Atom i wiązania chemiczne-spektroskopia molekularna.
3. Metody dyfrakcyjne.
4. Rezonans magnetyczny.
5. Badanie struktury powierzchni.
Literatura do I części wykładu -FIZYKA WSPÓŁCZESNA W ZASTOSOWANIACH:
1.K.Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna t.2, PWN
2.P.W.Atkins, Chemia fizyczna, PWN
3.A.Oleś, Metody eksperymentalne w fizyce ciała stałego, WNT
Powtórzenie-1 wykład.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Źródła pola elektrycznego i magnetycznego.
Ruch ładunku w polu E
Ruch ładunku w polu B –podstawowe parametry toru ładunku
Praca wykonana przez siłę w polu elektrycznym i magnetycznym.
Zasada działania spektrometru masowego -schemat blokowy.
Jakie informacje można uzyskać przy pomocy spektrometru ?
Widma uzyskane przy pomocy spektrometru masowego-narysuj widmo H20
Powtórzenie-2 wykład
1.Jakie informacje o cząstce można uzyskać
rozwiązując równanie Schrödingera?
2.Czy funkcja falowa ma jakiś sens fizyczny?
3.Język pojęć w mechanice kwantowej
4.Atom wodoru w mechanice kwantowej- dozwolone
poziomy energetyczne,liczby kwantowe, stany
kwantowe, orbitale.
5. Atomy wieloelektronowe, poziomy energetyczne,
zakaz Pauliego, układ okresowy pierwiastków.
6. Hybrydyzacja orbitali-sp3, sp2
7. Rodzaje wiązań chemicznych.
8.Podstawowe parametry wiązania-długość, energia.
9. Oscylacje i rotacje wiązań-stany energetyczne, „siła
wiązania”
Powtórzenie-3 wykład:
1.Schemat blokowy układu do pomiaru widm
emisyjnych i absorpcyjnych
2. Rozpraszanie Ramana- układ do pomiaru widm
ramanowskich.
3. Spektroskopia UV-VIS, efekt izotopowy, sprzężenie
spin-orbita.
4. Widma oscylacyjne, oscylator harmoniczny
dozwolone energie, reguły wyboru.
Oscylator anharmoniczny.
5. Rodzaje oscylacji- informacje o wiązaniach uzyskane
z widm oscylacyjnych.
6. Poziomy rotacyjne , energie, reguły wyboru. Moment
bezwładności cząsteczek.
7. Spektroskopia Ramana a spektroskopia IR.
8. Określ energie fotonów potrzebne do przejść
elektronowych, oscylacyjnych
i rotacyjnych.
9.Fluorescencja i fosforescencja.
Powtórzenie-4 wykład.
1.Co to jest interferencja i dyfrakcja?
2.Interferencja konstruktywna i destruktywna, spójność
promieniowania
3.Jakie obiekty ulegają zjawiskom dyfrakcji i interferencji?
4.Rodzaje struktur w ciele stałym.
5.Komórka elementarna i sieci Bravais.
Co pełni rolę stałej siatki w strukturze krystalicznej?
6.Zaplanuj doświadczenie, w którym następuje dyfrakcja na
strukturze atomowej.
7.Równanie Bragga-obraz dyfrakcyjny dla mono i polikryształów
8.Wyznaczanie dhkl i parametrów komórki elementarnej.
9.Zdolność rozdzielcza dyfraktometru
Powtórzenie-5 wykład
1.Moment magnetyczny, moment siły i energia potencjalna obwody kołowego
z prądem. (pole obwodu S, prąd I)
2. Moment magnetyczny elektronu związany z jego ruchem orbitalnym i spinem.
Magneton Bohra.
3.Moment magnetyczny atomów wieloelektronowych – diamagnetyki i
paramagnetyki.
4.Spin protonu i neutronu-magnetyczne własności jądra atomowego.
5. Moment magnetyczny jądra atomowego-magneton jądrowy, współczynnik g
6.Efekt Zeemana-poziomy energetyczne jądra w polu B=0 i B0.-stany  i .
7. Podstawy fizyczne rezonansu magnetycznego-energia potrzebna do zmiany
ustawienia spinu : a) elektronu b) nukleonu
8.Zależność częstości rezonansowej od lokalnego pola magnetycznego-przesunięcie chemiczne. Identyfikacja grupy atomów. Ilość atomów H .
9.Sprzężenie spin-spin- subtelna struktura widma-ilość linii dla grup CHn
10. Obrazowanie NMR (MRI) i jego zastosowanie w medycynie.
11. O czym informuje: ilość zaabsorbowanej energii, wielkość energii, czas
relaksacji?
12. Porównanie tomografii rtg i MRI
Powtórzenie- 6 wykład
1. Równanie Schrödingera -próg potencjału, bariera potencjału.
2.Prawdopodobieństwo przejścia cząstki przez barierę potencjału-prąd tunelowy
3.Zasada działanie mikroskopu polowego (FIM) i skaningowego mikroskopu
tunelowego (STM)
4. Ostrze, układ przesuwający ostrze, układ do tłumienia drgań.
5.Na czym polega stałoprądowy i stałonapięciowy mod pracy mikroskopu?
6.Nanomanipulacje i nanolitografia.
7. Siły van der Waalsa.
8. Wykorzystanie siła van der Waalsa w mikroskopie sił atomowych (FIM)
9.Która z 3 opisanych metod służy do badania powierzchni metali, a która
do badania izolatorów ?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards