Moment pędu w mechanice kwantowej

advertisement
Moment pędu w mechanice kwantowej – opis obrotów w 3 wymiarach
Wykresy kwadratu wartości bezwzględnej funkcji kulistych
|Ylm(θ,ϕ)|2 w zależności od zmiennej u=cosθ
Zespolone funkcje kuliste kąta biegunowego θ, 0≤θ ≤ π, i kąta azymutalnego φ,
0≤φ ≤ 2π. Przykładowe wykresy dla l=3, m=0, 1, 2, 3.
1
Moment pędu w mechanice kwantowej – opis obrotów w 3 wymiarach
Wykresy biegunowe kwadratów wartości
bezwzględnych funkcji kulistych.
Odległość od początku układu
współrzędnych do punktu na
powierzchni mierzona wzdłuż prostej
biegnącej w kierunku określonym przez
kąty θ i ϕ jest równa |Ylm(θ,ϕ)|2.
Znaczenie liczb kwantowych
Energia elektronu w polu
magnetycznym zależy od liczby m
- zjawisko Zeemana.
E p = − µ B ml B
Doświadczenie Sterna-Gerlacha: całkowity
moment magnetyczny atomu srebra jest równy
spinowemu momentowi magnetycznemu
pojedynczego elektronu µs. Może on przyjmować
dwie wartości : +1/2 i –1/2
2
Download