pobierz - Bilans Kapitału Ludzkiego

advertisement
Warszawa, 26.05.2014 r.
Czy kompetencje Polaków odpowiadają potrzebom polskiej gospodarki?
Premiera wyników IV edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego
W świetle badań Bilans Kapitału Ludzkiego rok 2013 był rokiem utrzymującego się
wysokiego bezrobocia oraz topniejącej liczby firm i instytucji szukających ludzi do pracy.
Jednocześnie na aktywną politykę rekrutacyjną wpływały te same czynniki, co w latach
ubiegłych. Największy wpływ na gotowość zatrudnienia nowych pracowników miał
poziom rozwoju firmy, wielkość firmy - im większa firma, tym większe potrzeby
zatrudnieniowe oraz niezadowolenie z kompetencji aktualnie zatrudnionych
pracowników. Był to również rok, w którym firmy napotkały na większe niż w
poprzednich latach problemy podczas poszukiwania pracowników spełniających ich
wymagania.
Wyniki badań BKL potwierdzają, że zaobserwowane w 2013 roku obniżenie potrzeb zatrudnieniowych
dotknęło właściwie wszystkich pracodawców bez względu na wielkość zatrudnienia i branżę
działalności. Zmniejszyła się również liczba poszukiwanych osób do pracy - zjawisko to było
obserwowalne praktycznie we wszystkich województwach. Jednocześnie, mimo zwiększającej się puli
dostępnych kandydatów, coraz większa liczba pracodawców nie mogła znaleźć pracowników
posiadających potrzebne kompetencje. Na trudności w znalezieniu kandydatów spełniających
oczekiwania wskazywało 78 proc. pracodawców, którzy prowadzili w ubiegłym roku rekrutację.
Zdawać by się mogło, że wobec zwiększenia się liczby osób poszukujących i gotowych podjąć pracę
sytuacja powinna się odwrócić. Ten paradoks eksperci BKL tłumaczą większą selektywnością naboru
ze strony pracodawców w warunkach trudniejszej sytuacji rynkowej, która skłania firmy do
poszukiwania pracowników zdolnych do jak najszybszego osiągnięcia pełnej wydajności pracy, w
których nie ma potrzeby inwestować. To z kolei utrudnia sytuację ludziom młodym, absolwentom
szkół różnego szczebla trafiającym na rynek pracy.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2008 r.
analizuje, jak zmienia się struktura i zapotrzebowanie na kompetencje na polskim rynku pracy.
W trakcie pięciu edycji do badania przystąpi 350 000 respondentów: pracodawców, pracowników,
bezrobotnych, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawicieli instytucji
szkoleniowych. Analizą zostały również objęte kierunki kształcenia oraz oferty edukacyjne instytucji
szkoleniowych. Bilans Kapitału Ludzkiego stanowi unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring
rynku pracy i największe jak do tej pory badanie rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zespół ekspertów BKL w najnowszym raporcie „Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej
gospodarki” zwraca uwagę na fakt, że w dyskursie publicznym jako przyczynę niedopasowania
kompetencyjnego absolwentów do potrzeb pracodawców postrzega się brak umiejętności
praktycznych, a jako remedium wskazuje się na konieczność rozszerzenia programu praktyk i staży.
Wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz ich branżowe pogłębienie, które zostało dokonane w
krakowskim Bilansie Kompetencji pokazują bardziej złożony obraz tego problemu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Analizy opublikowane w ostatnim raporcie Bilansu Kapitału Ludzkiego potwierdzają, że na polskim
rynku pracy poszukiwane są osoby mające kompetencje transferowalne (czyli przydatne na większej
liczbie stanowisk pracy), o charakterze ogólnym lub profesjonalnym, które mogą być dostarczone
przez szkoły i uczelnie, a są rozwijane w niewystarczającym stopniu i w stosunku do
niewystarczającej liczby osób. - Kompetencje tarnsferowalne powinny być kształtowane w okresie
nauki w szkole i na uczelni, ale wymaga to zmiany sposobu uczenia i poziomu wymagań –
przekonuje prof. Jarosław Górniak, kierownik naukowy projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Sprowadzanie przygotowania kompetencyjnego dla potrzeb gospodarki do trenowania umiejętności
praktycznych, zwłaszcza w miejscu pracy, nie pokrywa się z wynikami badań pracodawców i zdaniem
zespołu BKL niebezpiecznie zawęża perspektywę definiowania efektów kształcenia z punktu widzenia
przygotowania do ról zawodowych i społecznych. Z kolei zdaniem Bożeny Lublińskiej – Kasprzak,
Prezes PARP - Większe zasoby powinniśmy alokować na działania skierowane do przedsiębiorców,
aby zachęcać ich do bieżącej współpracy z placówkami edukacyjnymi, tak aby pracodawcy mieli
wpływ na jakość uzyskiwanych kompetencji i mogli powiedzieć, że młodzi ludzie są przygotowani do
podejmowania pracy, pierwszej jak i kolejnych. Organizowanie staży i praktyk jest oczywiście jedną z
metod tej współpracy ale poprzedzający powinien być wpływ przedsiębiorców na kształt programów
nauczania.
Wyniki IV edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego prezentowane są w sytuacji stopniowo
poprawiającej się koniunktury. Na wzrost popytu zaczyna reagować także rynek pracy, jednak proces
ten zachodzi powoli, szczególnie jeśli chodzi o sytuację młodych osób.
Prof. Jarosław Górniak pytany o wyzwania, które staną przed Polską w najbliższym okresie,
podkreśla, że - cała europejska gospodarka, a więc i otwarta gospodarka Polska, liże rany po
ostatnim kryzysie. Przywracanie jej wigoru zajmie jeszcze nieco czasu. Dla Polski kluczowym
wyzwaniem jest przestawienie gospodarki na tory innowacyjnego rozwoju i zbudowanie w nowych
warunkach konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wymaga to zmian instytucjonalnych, a więc
innowacyjności w zakresie polityki gospodarczej i innych polityk publicznych.
Wybrane wyniki IV edycji badań BKL zawarte w raporcie „Kompetencje
Polaków a potrzeby polskiej gospodarki”
W świetle wyników badań BKL rok 2013 był rokiem spowolnienia na rynku pracy
Wiosną 2013 roku zmniejszyło się zapotrzebowanie firm na nowych pracowników i to zarówno jeśli
chodzi o ogólne deklaracje gotowości przyjęcia nowych osób do pracy, jak i skalę zapotrzebowania.
O ile w poprzednich latach 16 -17 proc. pracodawców szukało osób do pracy, o tyle w 2013 odsetek
ten zmniejszył się do 14 proc. Zmniejszyło się też całkowite zapotrzebowanie na pracowników - w I
połowie 2013 roku poszukiwano o 60 tys. osób do pracy mniej niż w analogicznym okresie roku
2012.
Pracodawcy, którzy wiosną 2013 roku najczęściej deklarowali gotowość zatrudnienia osób do pracy,
to przede wszystkim duże firmy, silniej rozwijające się, które jednocześnie deklarują przyrost zysków,
zatrudnienia i wprowadzenie innowacji. W tej grupie są również firmy niezadowolone z kompetencji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
już zatrudnionych, zwłaszcza działające w województwie mazowieckim, w sektorze budowlanym i
transportowym.
Aktywność szkoleniowa dorosłych – analizy BKL wskazują brak poprawy
Wyniki IV edycji badań BKL potwierdzają, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce nie udało się
zmienić wzorów aktywności edukacyjnej osób dorosłych, nie udało się też zwiększyć poziomu
zaangażowania Polaków w uczenie się. Pod tym względem Polska pozostaje daleko za krajami
skandynawskimi, które od lat zajmują pozycję liderów w tym obszarze. Nie osiąga też średniego
poziomu dla państw członkowskich UE i pozostała za takimi państwami jak Republika Czeska czy
Estonia.
Również analiza czynników wpływających na aktywność szkoleniową w krajach UE dokonana przez
ekspertów BKL, wskazuje, że zarówno uwarunkowania indywidualne, jak i strukturalne w Polsce
sprawiają, że w najbliższym czasie raczej nie powinniśmy się spodziewać szybkich i znaczących zmian
w obszarze uczenia się osób dorosłych.
Eksperci BKL podkreślają jednak, że wzory aktywności edukacyjnej osób dorosłych we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, także i w Polsce są podobne. Najczęściej swoje kompetencje podnoszą
osoby dobrze wykształcone, pracujące w zawodach specjalistycznych, kierowniczych lub
technicznych i średniego personelu, pracujące w dużych firmach, a także mieszkające w dużych
miastach. Nieco wyższe wskaźniki zaobserwowano także w środkowym okresie kariery zawodowej,
podczas gdy w okresie przedemerytalnym zazwyczaj one spadały. Jednak w przypadku Polski,
różnice pomiędzy grupami wykazującymi wysoki poziom aktywności szkoleniowej a grupami
cechującymi się wyższym poziomem bierności, są większe niż przeciętnie w krajach unijnych.
Niekorzystnej sytuacji w tym obszarze nie zmieniło wsparcie działań służących rozwojowi kapitału
ludzkiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dane opublikowane w najświeższym raporcie BKL wskazują też na nieskuteczność istniejących
mechanizmów wspierania aktywności szkoleniowej przez środki publiczne. Nie widać ani wzrostu
poziomu tej aktywności, ani wyrównywania różnic pomiędzy uczestnictwem w szkoleniach osób o
różnym wykształceniu czy zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy. Jak wskazują analizy BKL,
w latach 2010-2013 aktywność Polaków na tym polu niemal nie uległa zmianie. Głównymi
determinantami aktywności edukacyjnej wydają się być raczej nie predyspozycje indywidualne, lecz
wymagania i charakter samej pracy wraz z możliwościami, jakie w tej pracy występują. Za główny
motor napędowy aktywności edukacyjnej autorzy raportów BKL uznają pracodawców, którzy
najczęściej finansują szkolenia, decydują o tym, kogo na nie wysyłają, definiują oczekiwania
odnośnie do kompetencji posiadanych przez pracowników, ale także możliwości rozwoju i awansu
zawodowego w firmie.
Rzadkie inwestycje pracodawców w rozwój i szkolenie pracowników
Jednocześnie jednak wyniki IV edycji badań BKL potwierdzają, że strategie zarządzania kadrami
stosowane przez polskich pracodawców, nie sprzyjają rozwojowi kapitału ludzkiego. Nadal słabo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
rozwinięte jest zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na spersonalizowanych planach rozwoju i
systematycznej ocenie kompetencji.
Wyniki badań pracodawców potwierdziły również, że na stymulowanie poziomu uczestnictwa w
kształceniu nie wpływa pozytywnie szerokie stosowanie przez pracodawców modelu sita w strategii
personalnej, który stosowany jest przez 72 proc. firm. Takie podejście, stosowane zwłaszcza przez
firmy stagnacyjne, obliczone jest na minimalizację kosztów inwestowania w kadry.
Studenci kierunków strategicznych czy faktycznie dla polskiej gospodarki?
Wyniki analiz BKL potwierdzają, że studenci kierunków zamawianych oraz niezamawianych z dziedzin
określonych jako strategiczne dla polskiej gospodarki są w wielu kwestiach bardzo podobni do siebie,
a ich oceny szans zawodowych, zadowolenie z kształcenia czy plany na przyszłość w większym
stopniu łączą się z kierunkiem studiowanym oraz typem uczelni, na której się kształcą niż z samym
faktem odbywania edukacji na kierunku dofinansowanym.
Wyniki analiz BKL potwierdzają, że studenci kierunków zamawianych i analogicznych kierunków
niezamawianych w tym samym stopniu planują w przyszłości pracę poza granicami kraju (około 15
proc. osób). Jak deklarują badani, odsetek ten może się zwiększyć w zależności od sytuacji
ekonomicznej w Polsce. Kolejne 50 proc. rozważałoby możliwość wyjazdu, jeśli podaż na lokalnym
rynku pracy będzie niewystarczająca. Najczęściej na migracje zagraniczne gotowi są studenci
mechatroniki i elektroniki, inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn oraz biotechnologii.
Zdaniem autorów raportów fakt zamówienia kierunków wywarł większy wpływ na przesunięcia w
wyborach edukacyjnych w obrębie grup kierunków i poszczególnych szkół, a w mniejszym stopniu
pomiędzy różnymi profilami kształcenia. W perspektywie długookresowej nabory wzrastają w
przypadku tych kierunków, które zapewniają relatywnie dobrą sytuację rynkową absolwentom. Z
kolei w przypadku kierunków zamawianych, po których absolwenci mają problem ze znalezieniem
zatrudnienia efekt zachęty finansowej nie działa już tak silnie, lub działa, ale krótkookresowo.
Dla mniejszych jednostek naukowych fakt uzyskania wsparcia finansowego z MNiSW jest istotnym
czynnikiem maksymalizującym ich szanse na zwiększenie naborów. Efekt ten jednak zazwyczaj jest
krótkotrwały i kończy się wraz z zakończeniem wsparcia oferowanego przez MNiSW. Odwrotną
tendencję zaobserwować można w przypadku politechnik i uniwersytetów - szkoły te zazwyczaj
utrzymują stały wzrost w zakresie liczby studentów kierunków strategicznych w kolejnych latach.
Mimo tego, że praktyczne wykorzystanie wiedzy podczas nauki na studiach oceniane jest podobnie
wśród osób z kierunków zamawianych i niezamawianych, w pierwszej grupie bardziej powszechne
jest przekonanie, że umiejętności zdobyte podczas studiów zwiększą szansę znalezienia dobrej pracy
oraz pracy związanej z profilem kształcenia. Skłania to do wniosku, że odczucie większej pewności na
rynku pracy nie jest związane jedynie z rzeczywistymi umiejętnościami studentów, ale z samym
faktem studiowania kierunku zamawianego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
O BILANSIE KAPITAŁU LUDZKIEGO
Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 roku systematycznie
analizuje jak zmienia się struktura i zapotrzebowanie na kompetencje na polskim rynku pracy. W trakcie pięciu
edycji badań ankieterzy wysłuchają opinii 350 000 respondentów: pracodawców, pracowników, bezrobotnych,
studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych a także przedstawicieli instytucji szkoleniowych. Badacze
przeanalizują również kierunki kształcenia szkół i uczelni oraz oferty edukacyjne instytucji szkoleniowych.
Zasięg prowadzonych badań
Pierwsza edycja badań została przeprowadzona w IV kwartale 2010 r. Drugą edycję badań, zrealizowano w II
kwartale 2011 r. Badania IV edycji projektu odbywały się w III kwartale 2013 roku. Badania w ramach Bilansu
Kapitału Ludzkiego swoim zasięgiem obejmują:

ponad 16 000 pracodawców

ponad 17 900 osób w wieku produkcyjnym

ponad 8 000 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (I edycja)

ponad 35 700 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (I i IV edycja)

ponad 33 000 studentów (I i IV edycja)

ponad 20 000 ofert pracy

ponad 4500 instytucji szkoleniowych.
Sześć raportów prezentujących wyniki IV edycji badań BKL


RAPORT PODSUMOWYJĄCY:
„Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki” - raport podsumowujący czwartą
edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego realizowaną w 2013 roku.
RAPORTY CZĄSTKOWE:
„Zapotrzebowanie na pracowników” – raport prezentujący wyniki zarówno sondażu
przeprowadzonego na losowej próbie pracodawców, jak i badania ofert pracy publikowanych na
wyspecjalizowanych portalach internetowych oraz w Powiatowych Urzędów Pracy.
„Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków” – raport oparty na wynikach badania ludności
w wieku produkcyjnym.
„Kogo kształcą polskie szkoły?” – raport przygotowany na podstawie badań uczniów
i analizy kierunków kształcenia.
„Przyszłe kadry polskiej gospodarki” – raport przygotowany na podstawie badań studentów oraz
analizy kierunków kształcenia.
„Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków” – raport poświęcony aktywności
edukacyjnej Polaków po zakończeniu kształcenia formalnego i aktywności przedsiębiorstw w zakresie
kształcenia pracowników; raport ten przede wszystkim zawiera przegląd wyników z badania firm
działających na rynku szkoleniowym.
Raporty opublikowane zostały na stronie www.bkl.parp.gov.pl
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
Miłosz Marczuk
Rzecznik prasowy PARP
Monika Dawid-Sawicka
[email protected]
[email protected]
tel.: (22) 432 82 34, 0 696 488 150
tel.: 0 603 759 758
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download