Przykłady łamania praw dziecka na świecie: Kenia

advertisement
Prawa dziecka
Konwencja o Prawach Dziecka– międzynarodowy dokument
przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
Obowiązuje w niemal wszystkich państwach świata - liczba
ratyfikacji (maj 2010) wynosi 193 (z wyjątkiem Somalii i USA).
W konwencji zostały spisane wszystkie prawa dziecka.
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć
Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska
zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i
przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie
modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia
organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją
ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.
Składa się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się
następującymi zasadami:
•
•
•
•
dobra dziecka,
równości,
poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców,
pomocy państwa.
Konwencja oparta jest na następujących założeniach:
• dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość
psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
• dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i
prywatności,
• rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
• państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach,
• katalog praw i wolności obejmuje głównie prawa cywilne, socjalne, kulturalne,
polityczne .
W skład katalogu praw i wolności dziecka wchodzą:
Prawa cywilne
• prawo do życia i rozwoju,
• prawo do tożsamości( tzn. do rejestracji po urodzeniu i posiadania nazwiska),
• prawa do uzyskania obywatelstwa,
• prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
• prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
• prawo do wyrażania własnych poglądów,
• prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku
rozłączenia z nimi,
• prawo do wolności religii lub przekonań,
• prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
• prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia,
• wobec dziecka nie można stosować kary śmierci ani kary dożywotniego więzienia
Prawa socjalne
• prawo do odpowiedniego standardu życia,
• prawo do ochrony zdrowia,
• prawo do zabezpieczenia socjalnego,
• prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturalne
• prawo do nauki ( nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i
bezpłatna),
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo do informacji,
• prawo do znajomości swoich praw,
• prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania .
Prawa polityczne
• prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.
Protokoły dodatkowe
25 maja 2000 roku uchwalono dwóch protokoły dodatkowe Konwencji:
• w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych;
• w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii.
19 grudnia 2011 roku rozszerzono możliwy zakres ochronny Konwencji o kolejny
protokół:
• w sprawie procedury rozpoznawania skarg.
Państwa-strony Konwencji nie mają obowiązku ratyfikowania Protokołów. Pomimo
to liczba ratyfikacji obu pierwszych przekroczyła 130 (maj 2010). Protokół w sprawie
procedury składania skarg ratyfikowało do maja 2012 ponad 20 państw. Polska
ratyfikowała oba pierwsze protokoły w roku 2005.
Przykłady łamania praw dziecka
na świecie:
Kenia
W Kenii stosowane są dotkliwe
kary cielesne, skutkujące
zranieniami, złamaniami,
wybitymi zębami oraz
skrajnymi przypadkami śmierci
uczniów — za spóźnianie się,
rozmowy na lekcji, noszenie
brudnego mundurka, nie
przygotowanie się do lekcji.
Pracownicy szkoły rutynowo
stosują kary cielesne, aby
zaprowadzić dyscyplinę w
klasie i ukarać dzieci, tworząc w
ten sposób swoiste „szkolne
przedstawienie”.
Przykłady łamania praw dziecka na świecie:
Na terytoriach Wybrzeża Kości Słoniowej, Demokratycznej Republiki Konga,
Liberii, Sierra Leone, Sudanu, Ugandy oraz Somalii albo nie ma obowiązku
szkolnego, albo dzieci mają bardzo utrudniony dostęp do szkół. Statystyki
wykazują, że ok. 30 % dzieci nie będzie uczęszczać do szkół, ponieważ
brakuje pieniędzy na wybudowanie i utrzymanie szkół, brakuje też kadry
pedagogicznej. Jedną z najpoważniejszych barier w rozwoju państw
afrykańskich jest niski poziom alfabetyzacji ludności, dlatego najbardziej
pożądanym działaniem jest pomoc dzieciom afrykańskim w dostępie do
nauki.
Przykłady łamania praw dziecka
na świecie:
W Angoli, Sierra Leone wojsko
wykorzystuje dziewczynki poniżej 15.
roku życia. Oprócz odbycia służby
wojskowej, są wykorzystywane
seksualnie, a w najlepszym wypadku
zostają stałymi „nałożnicami”
przywódców wojskowych. W wielu
szkołach panuje nieformalne
przyzwolenie dla przemocy
seksualnej wobec dziewcząt.
Przykłady łamania praw dziecka na świecie:
Brazylia
Od początku XX wieku w Brazylii istnieją specjalne
oddziały policyjne nazywane szwadronami śmierci,
które zajmują się oczyszczaniem ulic slumsów Sao Paulo,
Rio de Janeiro i Salvadoru z małoletnich żebraków oraz
przestępców zajmujących się kradzieżami i
rozprowadzaniem narkotyków. Owo „oczyszczanie”
polega na chwytaniu tzw. „dzieci ulicy”,
przeprowadzeniu błyskawicznego sądu i
natychmiastowym wykonaniu wyroku, jakim jest
przeważnie kara śmierci. Z rąk funkcjonariuszy
szwadronów śmierci w latach 1990-2 zginęło ok. 4700
dzieci. Większość zabitych (ok. 84%) była czarnego
koloru skóry. Ofiarami padają nawet dzieci poniżej
piątego roku życia. W 1994 spośród 1211 zabitych dzieci,
334 nie miało więcej niż 10 lat. W opinii publicznej,
istnienie szwadronów śmierci nie spotyka się z
dezaprobatą.
Przykłady łamania praw dziecka
na świecie:
Chiny
W czasie obchodów świątecznych w
Chinach kilkaset dzieci w wieku od 6
do 17 lat zostaje, w ramach zajęć
szkolnych, zabranych na publiczny
wiec, aby obserwować egzekucje.
Dzieci słyszą odczytane publicznie
szczegóły zbrodni przestępców, a
następnie są świadkami wykonania
kary śmierci.
Przykłady łamania praw dziecka na świecie:
Turcja
Tysiące osób trafiły do więzienia tylko za
domaganie się kurdyjskich lekcji w szkołach lub
słuchanie kurdyjskiej muzyki.
Przykłady łamania praw dziecka na
świecie:
Rosja
Łamane są również prawa dziecka np. w
rosyjskich aresztach śledczych dzieci są
przetrzymywane miesiącami, a nawet
latami i skazywane na długotrwałe
wyroki za stosunkowo drobne
przestępstwa.
Przykłady łamania praw dziecka na świecie:
Grecja
Problemy związane z ubóstwem i
wykluczeniem społecznym dzieci rośnie. Ma
to negatywne konsekwencje zarówno dla
dobra dzieci i zagadnień związanych z ich
zdrowiem, szkoleniem i rozwojem. Aktualnie
ponad 600 tys. dzieci greckich żyje poniżej
granicy ubóstwa.
Przykłady łamania praw dziecka na świecie:
Stany Zjednoczone
O bezwzględności z jaką Stany Zjednoczone egzekwują prawo przekonało się już wielu
nieletnich. Amerykańscy sędziowie nie mają żadnych skrupułów, by wysyłać za kratki
nawet dzieci. Za każdym razem, gdy wiek oskarżonego jest bardzo niski, dyskusja o
skuteczności restrykcji wybucha na nowo. Tym razem Ameryka żyje procesem 12-latka z
Florydy, któremu grozi... dożywocie!
Gdy w grudniu stanął przed sądem dwunastoletni Cristian Fernandez, który spowodował
śmierć swojego młodszego brata, w Stanach zawrzało. Opinia publiczna podzieliła się na
obrońców dziecka i zwolenników litery prawa. Jedni uważają, że nie powinno się
przekreślać czyjegoś życia w tak młodym wieku, inni, że prawo jest prawem i nie można
robić wyjątków.
W związku z tym, że chłopiec nie przyznaje się do winy, będzie sądzony jak dorosły, a
wówczas grozi mu nawet dożywocie.
Do feralnego zdarzenia doszło w niewielkim mieście Jacksonville na Florydzie.
Cristian został wówczas sam w domu ze swoim dwuletnim bratem Davidem
(matka była w pracy). Podczas zabawy pchnął młodszego brata na półkę z
książkami, tak niefortunnie, że ten uderzył się w głowę i stracił przytomność.
Dwulatek zmarł w wyniku pęknięcia czaszki i wewnętrznego krwotoku. Tak
przynajmniej brzmi tłumaczenie.
O tym czy Cristian działał umyślnie czy nie zadecyduje sąd. Prokurator Angela
Corey mimo, że współczuje chłopcu, nie ma wątpliwości, że oskarżony z
premedytacją skrzywdził brata. Chciała, aby chłopiec przyznał się do winy, na to
jednak nie zgodzili się jego obrońcy. Jak twierdzili, gdyby to zrobił, trafiłby do
więzienia na okres do 21 roku życia, z czego ostatnie trzy lata mógłby spędzić w
więzieniu dla dorosłych. Czekali na kolejną propozycję ugody. Ta jednak nie
padła, w związku z tym Cristian jest jednym z najmłodszych na świecie, który
będzie sądzony za morderstwo jak osoba pełnoletnia.
Przykłady łamania praw dziecka na świecie:
Stany Zjednoczone
Sąd mógł popełnić błąd, wymierzając karę śmierci dla 14-letniego Georgea
Stinneya Juniora - twierdzą amerykańscy aktywiści. Afroamerykański
chłopiec był oskarżany o zabójstwo dwóch białych dziewczynek i zginął na
krześle elektrycznym w 1944 roku - George Stinney Junior to najmłodsza
osoba, na której wykonano wyrok kary śmierci w historii USA. Do egzekucji
doszło w 1944 roku, a sześćdziesiąt lat później pojawiły się nowe tropy w całej
sprawie. Lokalni działacze społeczni, twierdząc, że Stinney był niewinny,
złożyli już wniosek o ponowne rozpoczęcie jego procesu.
Aktywiści uważają, że sprawa Stinneya była przykładem zemsty na
czarnoskórym chłopcu, którego oskarżono o zabójstwo dziewczynek w
Clarendon County i skazano na śmierć. Podobnego zdania jest rodzina
chłopca - od lat podnoszono, że zarówno najbliżsi Stinneya, jak i on sam
zostali przymuszeni do nieprawdziwych zeznań.
Wniosek złożony w lokalnym sądzie opiera się na zeznaniach dwójki rodzeństwa
Stinneya. Twierdzą,że w dniu, kiedy doszło do zamordowania 11- i 7-letniej
dziewczynki, Stinney przez cały czas był z nimi. To nie pierwsze kontrowersje, jakie
budzi ta sprawa. Dziewczynki zginęły od uderzenia ciężką belką - podnoszono, że
drobny chłopiec nie mógłby jej podnieść.
Wyrok na 14 latku wykonano 84 dni po śmierci dziewczynek. Zapisy z jego zeznań i
inne dowody zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach.
Reprezentanci praw dziecka:
Pakistańska dziewczynka, która walczy o to, aby każde dziecko miało szansę
pójść do szkoły i indyjski obrońca praw dzieci zostali w bieżącym roku
laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Nagroda trafiła do rąk osób, które
poświęciły swoje życie na rzecz walki o prawa dla najmłodszych.
Malala może być inspiracją dla każdego z nas. Pakistańska dziewczynka, która
kilka lat temu prawie zginęła stając w obronie praw dziewcząt do edukacji,
dzisiaj sama angażuje się w walkę o to, aby każde dziecko miało szansę pójść do
szkoły. Malala mówi w imieniu ponad 50 milionów dzieci na świecie, które
nadal pozbawione są tego prawa. Malala Yousafzai jest najmłodszą laureatką
Pokojowej Nagrody Nobla.
Kailash Satyarthi jest działaczem praw dziecka w Indiach. Od wielu lat angażuje
się w walkę z pracą dzieci. Dzięki jego zaangażowaniu uwolniono ponad 80
tysięcy przymusowo pracujących dzieci.
Teoria i praktyka dnia dziecka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka
20 listopada Dzień Ochrony Praw Dziecka
6 stycznia Dzień Rodziny
Dziewczynki mają swój dzień 3 marca
Chłopcy mają swój dzień 30 września
30 kwietnia Dzień bez Bicia
25 maja Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego
4 czerwca Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
12 czerwca Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci
16 czerwca Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
8 września Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem
19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
Organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka:
Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) – polska organizacja pożytku
publicznego, której celem jest obrona praw i interesów dzieci.
Komitet rozpoczął swoją działalność w 1981 r. Był wtedy pierwszą tego typu
organizacją w Europie Wschodniej. Obecnie na terenie Polski znajduje się
24 oddziały terenowe, w których dzieci i ich rodziny mogą otrzymać
profesjonalną, bezpłatną pomoc.
Organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka:
Rzecznik Praw Dziecka (RPD) – konstytucyjny jednoosobowy organ władzy
państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku, po raz
pierwszy powołany w 2000 roku.
Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z
poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się
dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego
rozwoju jest rodzina.
Biuro Rzecznika Praw Dziecka znajduje się na ul. Przemysłowej 30/32 w
Warszawie.
Organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka:
Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) – polska organizacja typu non-profit, zajmująca
się problemem przemocy wobec dzieci, powstała w 1991 roku. Założona przez
Alinę Margolis-Edelman.
Organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" stowarzyszenie działające w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka:
UNICEF – organizacja humanitarna powołana 11 grudnia 1946r., będąca częścią
systemu ONZ. Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym Jorku. Polski
Komitet Narodowy UNICEF mieści się w Warszawie.
UNESCO – agenda ONZ powołana 4 listopada 1946r, za cel postawiła sobie
wspomaganie rozwoju oświaty i zwalczania wszelkich dyskryminacji.
Prezentację przygotowały:
Patrycja Byra
Aleksandra Nikol Piekarska
Sylwia Kuśmieruk
uczennice kl. I LO nauczania uzupełniąjącego
Download