przewodnik tworzenie systemu zarządzania

advertisement
PRZEWODNIK
TWORZENIE SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ
PRACY
Narzędzie przeznaczone dla europejskich
przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości
European
Construction
Industry
Federation
Niniejszy Przewodnik powstał w ramach wspólnego projektu FIEC (Europejskiej Federacji
Przemysłu Budowlanego) i EFBWW (Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i
Przemysłu Drzewnego), sektorowych partnerów społecznych przemysłu budowlanego, a jego
treść została zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym dialogu społecznego dnia 30 czerwca
2010 r.
Przewodnik przygotowany został w języku angielskim i dostępny jest także w dwunastu
innych wersjach językowych krajów UE, a mianowicie w języku: bułgarskim, czeskim, duńskim,
estońskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim,
rumuńskim i włoskim.
Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
PRZEWODNIK
TWORZENIE SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ
PRACY
Narzędzie przeznaczone dla europejskich
przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości
Cele europejskich sektorowych partnerów społecznych
Europejscy partnerzy społeczni w budownictwie, EFBWW i FIEC, pragną przyłożyć większą wagę do kwestii
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostarczyć dobre wytyczne dla firm, w szczególności MŚP, dotyczące
opracowania, konsultowania, wdrażania i ciągłego doskonalenia polityki zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy. Celem Przewodnika jest także zwiększenie wartości dodanej oferowanej klientom z sektora
publicznego i prywatnego przez przedsiębiorstwa, które mogą udokumentować posiadane kompetencje w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym zyskać dodatkową przewagę nad firmami konkurencyjnymi.
Cechą szczególną budownictwa jest możliwość zastosowania przez przedsiębiorstwa narzędzi dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Narzędziem takim jest właśnie niniejszy Przewodnik, przygotowany
przez europejskich partnerów społecznych. Zawiera szereg konkretnych przykładów i narzędzi, które można
dostosować do potrzeb firm budowlanych, z uwzględnieniem ich wielkości i ram prawnych poszczególnych
państw.
Zrównoważoną poprawę warunków pracy można osiągnąć dzięki polityce spójności społecznej, takiej jak
opisana w niniejszym Przewodniku.
Niniejszy dokument zachęca do nawiązywania dialogu na temat zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy
nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale także z różnymi uczestnikami procesu budowlanego. Nawołuje
1
również do koordynacji działań.
Dzięki tej inicjatywie europejscy partnerzy społeczni budownictwa chcą m.in. osiągnąć cele określone przez
Komisję Europejską w ramach jej „Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012” i w
działalności Agencji z Bilbao (http://osha.europa.eu) oraz w projekcie ENETOSH (Europejskiej Sieci Edukacyjno-Szkoleniowej w Zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) (www.enetosh.net), którego misja polega na
wprowadzeniu tematyki BHP do programów edukacyjno-szkoleniowych.
Cele przewodnika
Ze względów etycznych, prawnych i ekonomicznych bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo
towarów i ochrona środowiska należą do najważniejszych celów każdego przedsiębiorstwa. Cele te można
osiągnąć poprzez wdrożenie we wszystkich przedsiębiorstwach zasad dotyczących zapobiegania wszystkim
zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
Przedsiębiorstwa mogą podejmować opracowywanie i wprowadzanie bardziej zorganizowanej i usystematyzowanej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy z różnych powodów, takich jak:
➔ zmniejszenie liczby wypadków,
➔ zmniejszenie liczby zwolnień chorobowych,
➔ poprawa środowiska pracy,
➔ przyciągnięcie lepszych pracowników,
➔ lepsza jakość produktu końcowego,
➔ przewaga konkurencyjna,
➔ poprawa wizerunku firmy,
➔ lepsze kontakty z władzami.
Doświadczenie pokazało, że takie zasady powinny opierać się na podejściu dynamicznym, którego realizację w
odniesieniu do planu działania należy sprawdzać regularnie, co najmniej raz w roku. Podstawowym założeniem
takiego podejścia powinna być stała i niezmienna poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Takie podejście wymaga aktywnego udziału wszystkich pracowników firmy, opartego na komunikacji w
obrębie całej liniowej struktury zarządzania oraz w obrębie personelu1, zgodnej z zasadami wzajemnego
zaufania, szacunku i zaangażowania.
Z licznych doświadczeń wynika, że odpowiednio przygotowane i wdrażane warunki w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa idą w parze z dobrą jakością, dobrymi wynikami ekonomicznymi oraz większą konkurencyj1
2
Na przykład pomiędzy pracownikami fizycznymi, brygadzistami, specjalistami ds. bezpieczeństwa itp.
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
nością, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w trakcie procesu budowy i realizacji projektów.
Naszym celem jest uświadomienie inwestorom związku między tymi kwestiami oraz wskazanie korzyści z
nich płynących i zachęcanie do współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Jednym z kroków na drodze do osiągnięcia tego celu może być wprowadzenie, rozwój i stosowanie w przedsiębiorstwie bardziej spójnej Polityki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Formalna polityka zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nie jest celem samym w sobie, może być
jednak bardzo pomocna, jeśli chodzi o zapobieganie podstawowym problemom związanym ze zdrowiem
i bezpieczeństwem i rozwiązywaniu ich w prostszy, bardziej praktyczny i usystematyzowany sposób. Taka
polityka ma pomagać w przewidywaniu ściśle określonych problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, takich jak wypadki czy wpływ substancji niebezpiecznych albo środków chemicznych, a także
stanowić punkt wyjścia do stworzenia w przedsiębiorstwie zespołu oddanych pracowników, utożsamiających
się z zasadami i celami przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Taką politykę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można wprowadzić w każdym przedsiębiorstwie.
Obowiązkiem każdej firmy jest bowiem, niezależnie od jej wielkości, ochrona zdrowia i dbałość o bezpieczeństwo jej pracowników. Konkretne metody powinny być oczywiście dostosowane do rozmiarów przedsiębiorstwa i inna polityka zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązywać będzie w małej firmie
rodzinnej, a inna w dużych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ważne jest natomiast to, aby ta polityka
i kultura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyświecały działalności każdego przedsiębiorstwa
budowlanego i to właśnie jest głównym celem niniejszego Przewodnika.
Z wyżej wspomnianych powodów Przewodnik, zawierający odniesienia do wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, podzielony został na dwie części. Poziom 1 jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które nie
wdrożyły jeszcze systemu zarządzania BHP, a Poziom 2 dla przedsiębiorstw, który taki system już posiadają i
chcą go dalej rozwijać i wdrażać. Zachęcamy firmy zaczynające od Poziomu 1, aby nie poprzestawały na nim,
ale wdrażały również wytyczne dla Poziomu 2.
Niniejszy Przewodnik nie ma na celu zastąpienia przepisów europejskich lub krajowych w zakresie BHP, których należy bezwzględnie przestrzegać – stanowi jedynie ich uzupełnienie.
Treść Poradnika jest zbieżna z wytycznymi ILO-OSH 2001 Międzynarodowej Organizacji Pracy, które dostępne
są nieodpłatnie. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa powinny szerzyć wiedzę o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zwiększać zaangażowanie w tej dziedzinie wszystkich swoich pracowników.
Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązują na wszystkich szczeblach zarządzania i
dotyczą całego personelu przedsiębiorstwa.
3
Jak korzystać z Przewodnika
Najlepsze praktyki przedstawione w Przewodniku są zgodne z wytycznymi w sprawie systemów zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Są one opisane w różnych arkuszach informacyjnych i dostosowane do konkretnych potrzeb poszczególnych zawodów.
„Poziom 1” Przewodnika zawiera wytyczne dotyczące wstępnego wdrożenia, oparte na dziesięciu pytaniach
skierowanych do przedsiębiorstw, które nie przyjęły jeszcze systemu zarządzania BHP. Jest to dla tych przedsiębiorstw pierwszy etap, po wdrożeniu którego powinny one kontynuować prace na „Poziomie 2”.
„Poziom 2”jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które poczyniły już pewne postępy we wdrażaniu takiego
systemu zarządzania. Na tym etapie mogą zapoznać się z arkuszami informacyjnymi i poznać sposoby rozwiązywania dwunastu kwestii, które są również zazwyczaj omawiane w innych dostępnych publikacjach.
Wprawdzie zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może wydawać się przydatne i godne zainteresowania wyłącznie dla większych przedsiębiorstw, posiadających osobne działy BHP, jednak narzędzia i
informacje przedstawione w tym Przewodniku są przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw działających
w przemyśle budowlanym bez względu na ich wielkość. Pomagają bowiem w opracowaniu rozwiązań, które
mogą być niezbędne dla celów certyfikacji bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są nieustannie modyfikowane, dlatego warto je regularnie
sprawdzać.
FIEC i EFFBWW zamierzają udostępnić w przyszłości wersję elektroniczną Przewodnika, która ułatwi jego
rozpowszechnianie, a ponadto będzie uzupełniona o odnośniki do przykładów najlepszych praktyk.
Użytkownicy będą mogli wykorzystywać te dokumenty, przekształcając je odpowiednio i dostosowując do
potrzeb swojego przedsiębiorstwa lub konkretnego miejsca pracy, a także do zmian w przepisach.
4
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
5
Poziom 1: Lista kontrolna dla firm pragnących
wprowadzić system zarządzania BHP2
Poniższa lista zawiera dziesięć kwestii do rozważenia przez przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły jeszcze w
swojej organizacji systemu zarządzania BHP, a zamierzają to zrobić.
Pytania te stanowią punkt wyjścia dla procesu stopniowego wprowadzania bardziej uporządkowanego i
systematycznego zarządzania BHP.
1. Zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
a. Czy przedsiębiorstwo przygotowało plan działania dotyczący polityki BHP, podpisany przez jego
właściciela lub kierownika?
b. Czy pracownicy byli zaangażowani w tworzenie takiego planu działania?
2. Plan i raport roczny
a. Czy przedsiębiorstwo posiada roczny plan promowania kwestii związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy (BHP)?
b. Czy przynajmniej raz w roku wykonywana jest ocena mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i
higieny pracy?
c. Czy plan działania jest omawiany z pracownikami albo ich przedstawicielami oraz doradcami
zewnętrznymi?
3. Szkolenia i certyfikaty bezpieczeństwa
• Czy przedsiębiorstwo zadbało o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie dla wykonywanych prac kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa? Na przykład uprawnienia do obsługi dźwigu,
uprawnienia do obsługi wózka widłowego, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa itp.
4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa
a. Czy przedsiębiorstwo prowadzi własny program zapoznawania z zasadami bezpieczeństwa nowych
pracowników, także szczebla kierowniczego?
b. Czy zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa musi nastąpić przed rozpoczęciem pracy?
2
6
party na systemie duńskim, zatwierdzonym przez krajowych partnerów społecznych przemysłu
O
budowlanego i zatytułowanym: „Atest bezpieczeństwa pracy dla wykonawców”.
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
5. Instrukcje w zakresie bezpieczeństwa, konkretne przepisy i regulacje
• Czy wszyscy pracownicy i podwykonawcy oraz samozatrudnieni są instruowani w zakresie przepisów i regulacji obowiązujących aktualnie prowadzonego projektu budowlanego?
6. Kontrola sprzętu i produktów
a. Czy przedsiębiorstwo posiada system okresowego sprawdzania, identyfikacji i rejestracji najważniejszego sprzętu roboczego oraz jego elementów mających wpływ na bezpieczeństwo? Na przykład podnośników, narzędzi elektrycznych, urządzeń spawalniczych, siatek zabezpieczających itp.
b. Czy przedsiębiorstwo posiada wykaz najważniejszych i niebezpiecznych urządzeń i produktów?
7. Rejestracja wypadków i zdarzeń
a. Czy przedsiębiorstwo posiada wewnętrzną procedurę rejestracji wypadków i ważnych zdarzeń,
b. Czy procedura opisuje szczegółowo, które zdarzenia i komu należy zgłaszać?
c. Czy procedura opisuje kto jest odpowiedzialny za zbadanie zdarzenia i działania następcze?
8. Sprzęt ochronny i środki higieny oraz urządzenia socjalne
a. Czy przedsiębiorstwo posiada system nadzoru środków ochrony zbiorowej?
b. Czy przedsiębiorstwo posiada system wydawania oraz utrzymywania i napraw środków ochrony
indywidualnej?
c. Czy przedsiębiorstwo dysponuje pomieszczeniami socjalnymi i środkami higieny?
9. Bezpieczna organizacja
• W jaki sposób przedsiębiorstwo wspiera regularny dialog z pracownikami lub ich przedstawicielami,
zgodnie z potrzebami i/lub przepisami krajowymi?
10. Spotkania na szczeblu kierowniczym
• Czy bezpieczeństwo i higiena pracy są stałym punktem porządku zebrań kadry kierowniczej?
Należy zastanowić się nad wszystkimi kwestiami i pytaniami, na które odpowiedź brzmi „NIE” i podjąć się
rozwiązania tych problemów.
Można w tym celu wykorzystać narzędzia i dokumenty opisane w niniejszym Przewodniku.
Jeśli chodzi o pytania, na które padła twierdząca odpowiedź, można uznać, że w tych kwestiach firma znajduje się na właściwej drodze do prowadzenia właściwej polityki BHP i powinna nadal postępować w ten sposób.
7
Poziom 2: Dwanaście elementów komplekso-
wego wprowadzania systemu zarządzania BHP
Treść dwunastu elementów i arkuszy informacyjnych:
Arkusze informacyjne
Tematy objęte podjętym działaniem
1
Przyjęcie zobowiązania przez kierownictwo
1a
Definicja i przedstawienie ogólnych zasad
10
1 b Wyznaczenie celów przez dział operacyjny
10
1c
11
Udział pracowników
2
Odpowiedzialność i obowiązki
2a
Opisy stanowisk i nadanie uprawnień
12
2 b Wewnętrzna struktura prewencyjna
12
2c
13
Prewencja zewnętrzna
3
Dokumentacja systemu
3a
Dokumenty referencyjne
3 b Identyfikowalność
14
14
4
Komunikacja
4a
Komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa
4 b Komunikacja zewnętrzna
5
Przegląd
5a
Przegląd wstępny systemu
5 b Ocena ryzyka
15
15
16
16
6
Plan działania
6a
Roczny program działań zapobiegawczych
6 b Raport roczny z działań zapobiegawczych
8
Strona
17
17
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Arkusze informacyjne
Tematy objęte podjętym działaniem
7
Wdrożenie na miejscu
7a
Analiza ryzyka dla każdej operacji
Strona
18
7 b Wybór środków zapobiegawczych i środków ochrony
19
7c
19
Rozwiązania organizacyjne w sytuacjach awaryjnych
8
Szkolenia – zarządzanie umiejętnościami
8a
Wymagania związane z konkretnymi stanowiskami
8 b Rejestracja i monitorowanie kwalifikacji
9
Zamówienia
9a
Zamówienia towarów i usług – negocjacja umów
9 b Ocena i monitoring podwykonawców i dostawców
10
20
20
21
22
Inspekcje, nadzór, kontrole
10 a
Inspekcje miejsc pracy
23
10 b
Kontrola sprzętu i produktów
24
11
Zarządzanie wypadkami, zdarzeniami i zdarzeniami
potencjalnie wypadkowymi
11 a
Zgłaszanie i rejestrowanie wypadków i zdarzeń
11 b
Analiza wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
11 c Przetwarzanie spostrzeżeń ze strony przedstawicieli struktur doradczych i inspekcyjnych
12
25
25
26
Udoskonalanie systemu
12 a
Wyciąganie wniosków
27
12 b
Dalsze działania
27
9
1
1. Przyjęcie zobowiązania przez
kierownictwo
1 a: Definicja i przedstawienie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
1
2
3
Cele
Zapewnienie zaangażowania i zobowiązania ze strony najwyższego kierownictwa
przedsiębiorstwa do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz odpowiednich
warunków pracy.
Pracownicy są podstawowym źródłem dobrobytu przedsiębiorstwa. W związku z tym, aby
możliwe było zrealizowanie celów kierownictwa, należy włączyć kwestie bezpieczeństwa i
higieny pracy w organizację przedsiębiorstwa, jego procedury, procesy, wyposażenie itp.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
4
5
6
7
Działalność (nazwa przedsiębiorstwa) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
w związku z czym podejmuje się w nim stosowne kroki niezbędne do:
Przykłady
Pismo prezesa do
pracowników
Rozpowszechnianie
informacji za pomocą
powiadomień, stron
internetowych, intranetu itp.
– zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami i zasadami
wewnętrznymi dotyczącymi realizacji danych czynności z zachowaniem najwyższego
bezpieczeństwa,
– włączenia kwestii BHP w proces decyzyjny na każdym szczeblu hierarchii
przedsiębiorstwa,
– przygotowania wieloletniego planu działania, opartego na odpowiedniej ocenie ryzyka,
– zaangażowania wszystkich zainteresowanych w zarządzanie prewencyjne: udział
pracowników przedsiębiorstwa wszystkich szczebli, współpraca z podwykonawcami i
dostawcami, zainteresowanie klientów i innych przedsiębiorstw działających w miejscu
pracy itp.,
– zapewnienia zgodności wymagań klientów z systemem zarządzania BHP
przedsiębiorstwa.
8
1 b: Cele wyznaczane przez każdy dział przedsiębiorstwa*
9
Cele
10
Stosowanie ogólnej polityki obowiązującej w przedsiębiorstwie przez każdy dział operacyjny.
11
– Polityka prewencyjna i cele działu operacyjnego są prezentowane w miejscach robót i w
biurach.
– Działania następcze i przegląd działań zgodnie z celami osiągniętymi przez inny dział wg
harmonogramu (liczba wypadków, plany zapewnienia bezpieczeństwa, audyty itp.).
– Stałe ograniczanie liczby wypadków oraz przypadków chorób zawodowych.
– Włączenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa do zamówień na towary i usługi u
podwykonawców i dostawców.
12
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Przykłady
Rozpowszechnianie
informacji na tablicach
informacyjnych, w intranecie,
ulotkach itp.
Rejestrowanie procedur w
protokołach z zebrań.
Rozpowszechnianie
informacji na temat rocznych
celów operacyjnych i
strategicznych.
* W mniejszych przedsiębiorstwach może to być kierownictwo.
10
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
1 c: Udział pracowników
Cele
Promowanie kultury bezpieczeństwa i zachowań z nią związanych w przedsiębiorstwie
poprzez angażowanie pracowników oraz reprezentujących ich organów (jeśli istnieją) w
kwestie dotyczące zapobiegania ryzyku zawodowemu.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
– Organizacja spotkań komisji ds. BHP złożonej z przedstawicieli pracowników umysłowych
i fizycznych (co najmniej raz w miesiącu).
– Zaangażowanie pracowników w przygotowanie ulotek, biuletynów, instrukcji
bezpieczeństwa oraz wewnętrzne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ulotki dla
pracowników itp.
– Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa organizowane zgodnie z planem prac.
– Angażowanie pracowników oraz ich przedstawicieli, jeśli istnieją, we wszystkie aspekty
„oceny ryzyka” i stałe doskonalenie systemu.
Przykład
Opracowanie konkretnych
procedur bezpieczeństwa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
2
2. Odpowiedzialność i obowiązki
2 a: Opisy stanowisk i nadanie uprawnień
1
2
3
4
5
6
Cele
Definiowanie i komunikowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia za pomocą
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (od kierownictwa po pracowników).
W razie konieczności potwierdzenie poprzez przydzielenie uprawnień.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
– Opracowanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa.
– Nadanie uprawnień i/lub odwołanie się do:
• członków kierownictwa przedsiębiorstwa pełniących rolę wiodących przedstawicieli
systemu zarządzania zapobieganiem ryzyka,
• komisji ds. bezpieczeństwa ogólnego powołanej w celu regulacji działań związanych z
wdrażaniem polityki bezpieczeństwa i ich
• kontrolowaniem, pracującej pod kierownictwem przedstawiciela kadry kierowniczej
przedsiębiorstwa,
• jeśli dotyczy, przepisów i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa.
Przykład
Opracowanie i jasne
zdefiniowanie zadań,
procedur i powiązanych
obowiązków.
2 b: Wstępne zapobieganie
Cele
7
8
9
10
11
Powołanie zgodnie z ogólną polityką prewencyjną kompetentnej organizacji wewnętrznej,
która:
– adoradza i wspiera strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa w sprawach związanych z
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia,
– nadzoruje wprowadzenie i monitorowanie polityki prewencyjnej,
– jasno określa pozycję „firmowego doradcy ds. prewencji” w schemacie organizacyjnym
przedsiębiorstwa i na terenie budowy, który będzie także pełnić rolę osoby kontaktującej
się z organami zewnętrznymi (w przypadku MŚP najlepiej, aby był to właściciel).
Przykład
Dostosowanie procedur z
Instrukcji bezpieczeństwa do
różnych zadań.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
– Opracowanie dla kadry kierowniczej ogólnych zasad zapobiegania zagrożeniom w pracy.
– Przegląd i rozpowszechnienie procedur, przewodników i innych dokumentów
związanych z polityką prewencyjną przedsiębiorstwa.
– Przeprowadzanie audytów w celu oceny zakresu wdrożenia wyżej wymienionych
procedur.
– Proponowanie kierownictwu programów prewencyjnych.
12
12
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
2 c: Prewencja zewnętrzna
Cele
Zapewnienie w przedsiębiorstwie multidyscyplinarnych umiejętności w zakresie ochrony
zdrowia w miejscu pracy (medyczne, techniczne, ergonomiczne itp.), wspomagających
kierownictwo przedsiębiorstwa w procesie opracowania zasad BHP oraz zapewnienia, że
każdy pracownik wykonuje pracę dostosowaną do jego umiejętności.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
– Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada własnych odpowiednich zasobów lub jeśli na
poziomie krajowym istnieje taki obowiązek prawny, przedsiębiorstwo powinno
skorzystać z doradztwa zewnętrznego organu prewencyjnego (ośrodki medycyny pracy,
organizacje lub firmy doradcze specjalizujące się w sprawach BHP itp.).
– Ogólne organy prewencyjne zatrudniają lekarzy medycyny pracy oraz specjalistów ds.
zapobieganiu ryzyku zawodowemu, takich jak: specjaliści ergonomii pracy, technicy,
koordynatorzy ds. bezpieczeństwa itp.
– Przedsiębiorstwo ułatwia prowadzenie nadzoru medycznego poprzez przekazywanie
lekarzowi medycyny pracy wszystkich potrzebnych dokumentów i informacji.
Przykład
Dostosowanie procedur
zawartych w Instrukcji
bezpieczeństwa do różnych
zadań.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
3. Dokumentacja systemu
3 a: Dokumenty referencyjne
1
2
3
4
5
Cele
Zapewnienie kierownictwu budowy i firmy informacji, instrukcji i narzędzi potrzebnych do
wdrożenia systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i w miejscu robót.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Dostarczenie przewodnika, który zawiera procedury zastosowania zasad i narzędzi
bezpieczeństwa ułatwiające ich wdrożenie:
– ogólne zasady prewencji,
– wewnętrzny regulamin i procedury przedsiębiorstwa oraz osoby zajmujące się kwestiami
BHP,
– roczny plan działań prewencyjnych wraz z wcześniejszymi raportami,
– przepisy,
– instrukcje obsługi urządzeń,
– arkusze informacyjne i instrukcje produktów,
– plany dla konkretnych miejsc pracy.
Przykłady
Organizacja zebrań
wewnętrznych personelu
kierowniczego w
przedsiębiorstwie.
Przygotowanie
specjalnej informacji i
rozpowszechnienie jej
wśród pracowników
przedsiębiorstwa.
Przygotowanie procedur
prewencyjnych w ramach
instrukcji bezpieczeństwa dla
konkretnego miejsca pracy
oraz związanego z nimi Planu
bezpieczeństwa i higieny
pracy.
6
7
3 b: Identyfikowalność
8
9
Cele
Przechowywanie dokumentacji dla przedsiębiorstwa (fakty i decyzje).
Rozpowszechnianie raportów i w razie potrzeby ich archiwizacja.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
10
11
12
14
Wybór metod identyfikacji, dystrybucji i archiwizacji dokumentów, w szczególności:
– protokołów zebrań komisji ds. BHP i grup zadaniowych,
– raportów z kontroli i weryfikacji urządzeń,
– raportów z kontroli miejsc pracy i z audytów,
– zgłoszonych wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Przykłady
Przechowywanie protokołów
zebrań firmowej komisji ds.
BHP.
Przygotowanie rocznego
raportu zgłoszonych
wypadków, zdarzeń i zdarzeń
potencjalnie wypadkowych.
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
4
4. Komunikacja
4 a: Komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa
Cele
Budowa pozytywnego nastawienia do środków zapobiegawczych w zakresie BHP oraz
zachęcenie do ich stosowania.
Stworzenie synergii z różnymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestniczącymi w
procesie budowlanym
Zapewnianie przepływu informacji między różnymi szczeblami hierarchii wewnętrznej oraz
umożliwienie udziału w dyskusji.
Zapewnianie możliwości rozpatrywania wszystkich aspektów związanych z ochroną zdrowia i
bezpieczeństwem.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Tam, gdzie jest to możliwe, komisja ds. BHP powinna ponosić nadrzędną odpowiedzialność za
te działania.
Rozpowszechnianie informacji i udostępnianie treści polityki odnośnie do środków
zaradczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozwiązywanie kwestii związanych ze środkami zapobiegawczymi w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy na zebraniach na wszystkich szczeblach organizacji oraz zachęcanie do
dzielenia się pomysłami.
Co roku wszystkim pracownikom przedstawiany jest roczny plan działań prewencyjnych, np.
w biuletynie firmowym, notatkach służbowych, intranecie itp. W trakcie przygotowywania
programu utrzymuje się kontakt ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi
przedsiębiorstwa.
1
Przykłady
Organizacja osobnego
zebrania na temat kultury
bezpieczeństwa i higieny
pracy w przedsiębiorstwie.
Przekazywanie informacji na
temat celów związanych z
BHP oraz podjętych działań
na stronie internetowej
przedsiębiorstwa.
2
3
4
5
6
7
4 b: Komunikacja zewnętrzna
8
Cele
Budowa pozytywnego odbioru środków zapobiegawczych w zakresie BHP oraz zachęcenie do
ich stosowania.
Stworzenie synergii z różnymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie
budownictwa.
Współpraca z innymi firmami, dostawcami, klientami, podwykonawcami, użytkownikami itp.
Wykorzystanie systemu zarządzania BHP jako wartości dodanej przedsiębiorstwa na rynku.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Wymiana i zbieranie informacji (wyciąganie wniosków):
– artykuły w prasie,
– uwzględnianie aspektów BHP w negocjacjach umów,
– organy prewencyjne,
– wewnętrzny biuletyn przedsiębiorstwa,
– konferencje, targi, fora itp.,
– wyróżnienia w zakresie bezpieczeństwa.
Przykłady
Pismo do klientów.
9
10
Biuletyny i informatory.
11
12
15
5
5. Badanie i ocena ryzyka
5 a: Przegląd wstępny systemu
1
2
Cele
Zbadanie sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie BHP.
Spisanie wyników w dokumencie umożliwiającym śledzenie postępów w zakresie rozwoju
środków zapobiegawczych w przedsiębiorstwie.
Przygotowanie na szczeblu firmowym metod ustalania, analizowania i oceny zagrożeń.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
3
4
Faza ustalania ryzyka musi uwzględniać:
– bezpośrednią identyfikację zagrożeń w miejscu pracy we współpracy z zainteresowanymi
pracownikami i kierownictwem,
– konsultacje z firmowymi i zewnętrznymi ekspertami ds. bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracowników (lekarze zakładowi, kierownik działu bezpieczeństwa, organy
kontroli technicznej, inspektorat pracy itp.),
– poprzednią analizę ryzyka.
Przykład
Jasne określenie wyjściowego
statusu przedsiębiorstwa po
wykonaniu analizy ryzyka.
5
5 b: Ocena ryzyka
6
7
8
9
10
Cele
Ustalenie i zanalizowanie zagrożeń dla pracowników oraz określenie działań, jakie należy
podjąć w celu ich zminimalizowania.
Przygotowanie na szczeblu firmowym metod ustalania, analizowania i oceny zagrożeń..
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Faza oceny ryzyka musi uwzględniać:
– wyniki fazy identyfikacyjnej,
– doświadczenia i rady zainteresowanych pracowników i kierownictwa,
– firmowych i zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników (lekarze zakładowi, kierownik działu bezpieczeństwa, organy kontroli
technicznej, inspektorat pracy itp.),
– analizę wypadków oraz wcześniej przygotowanych rocznych planów działania i
zapobiegania, raportów z działań prewencyjnych itp.,
– w przypadku zmian w procesach roboczych należy ponownie przeanalizować ocenę
ryzyka.
Przykład
Całościowa ocena ryzyka
w przedsiębiorstwie w
oparciu o doświadczenia i
rady ekspertów firmowych i
zewnętrznych.
11
12
16
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
6
6. Plan działania
6 a: Roczny program działań prewencyjnych
Cele
Określenie działań mających na celu poprawę polityki prewencyjnej w przedsiębiorstwie
na podstawie oceny/analizy zagrożeń dla BHP oraz wcześniejszych raportów z działań
prewencyjnych. Wymaga to uporządkowanego podejścia i zaangażowania wszystkich
zainteresowanych stron, ale także stałego rozwoju i zaangażowania w praktyczne stosowanie
tych programów ze strony kierownictwa.
Duties, task, responsibilities
Roczny program działań prewencyjnych jest przygotowywany na podstawie oceny/badania
ryzyka oraz raportu z działań prewencyjnych w poprzednim roku.
Program ten określa cele ilościowe i jakościowe w zakresie działań prewencyjnych.
O jego założeniach informuje się wszystkie zainteresowane strony – omawia się je z
pracownikami lub ich przedstawicielami (jeśli istnieją), z kierownictwem przedsiębiorstwa
oraz firmowymi i zewnętrznymi ekspertami ds. BHP (lekarze zakładowi, organy kontroli
technicznej, inspektorat pracy itp.).
Program ten stanowi część celów rocznych i wieloletnich przedsiębiorstwa.
1
Przykład
Roczny program działań
prewencyjnych dla
przedsiębiorstwa, obejmujący
ocenę ubiegłego roku i cele
na rok kolejny.
5
6
7
Cele
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Informacje zamieszczone w raporcie, który został przygotowany na podstawie programu
rocznego lub wieloletniego, wykorzystywane są do oceny ryzyka.
Przekazuje się je komisji ds. BHP, jeśli taka istnieje w firmie albo przedstawicielom
pracowników, którzy zgłaszają swoje .
Następnie raport zostaje przestawiony wraz z objaśnieniami wszystkim pracownikom
przedsiębiorstwa.
3
4
6 b: Roczny raport z działań prewencyjnych
Ocena realizacji działań zamieszczonych w programie rocznym, ich praktycznego
zastosowania oraz ich skuteczności.
Analiza obejmująca zdarzenia wpływające na politykę BHP oraz cele przedsiębiorstwa.
2
Przykład
8
Prezentacja raportu
pracownikom
fizycznym i umysłowym
przedsiębiorstwa.
9
10
11
12
17
7
7. Wdrożenie na miejscu
7 a: Analiza ryzyka dla każdej operacji
1
2
3
4
5
6
7
Cele
Analiza konkretnych zagrożeń występujących w danym projekcie i dostosowanie ogólnej
oceny ryzyka do warunków konkretnego terenu budowy.
Uwzględnienie wszystkich ograniczeń wynikających z warunków konkretnego miejsca pracy.
Stworzenie środowiska pracy, które nie będzie zagrażać zdrowiu pracowników.
Ograniczenie negatywnego oddziaływania ze strony osób trzecich.
Nadzór nad produkcją, przepływami produkcyjnymi i usuwaniem odpadów, które mogą
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (rozpuszczalniki, azbest itp.).
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Analiza ryzyka rozpoczyna się możliwie wcześnie, nawet na etapie projektowania
przedsięwzięcia i uwzględnia plan BHP klienta.
Po zapoznaniu się z planem BHP klienta, a przed rozpoczęciem prac, należy ocenić sytuację na
terenie budowy.
Jednocześnie z określeniem charakteru robót, metod budowy i otoczenia terenu budowy
należy ustalić i zanalizować występujące zagrożenia.
Ogólną ocenę ryzyka stosowaną w przedsiębiorstwie należy dostosować i zmodyfikować
z uwzględnieniem konkretnych zagrożeń występujących w danym miejscu, a następnie
uwzględnić w planie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa klienta.
Plany BHP przedsiębiorstwa sporządzone dla celów konkretnej budowy powinny określać
metody działania, zasoby ludzkie i sprzęt - potrzebne do zapanowania nad zagrożeniami
występującymi na terenie budowy.
Plan BHP przedsiębiorstwa dostosowuje się do planu klienta w miarę postępu robót na
terenie budowy.
Przykłady
Przedstawienie zagadnień
BHP dla danego projektu
na pierwszym spotkaniu z
projektantami.
Ocena doświadczeń z
poprzednich projektów
budowlanych.
8
9
10
11
12
18
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
7 b: Wybór środków zapobiegawczych i środków ochrony
Cele
Przekazanie wszystkim pracownikom informacji i instrukcji umożliwiających im bezpieczne
wykonywanie pracy.
Określenie i wprowadzenie środków i sprzętu zabezpieczającego i ochronnego,
dostosowanych do poziomu ryzyka ustalonego podczas oceny.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Określenie wszystkich zagrożeń związanych z lokalizacją geograficzną i ochroną środowiska
oraz sporządzenie stosownych planów.
Przygotowanie konkretnych procedur odnośnie do przekazywania informacji na terenie
budowy, np. tablice informacyjne, pogadanki na temat bezpieczeństwa, zebrania dotyczące
bezpieczeństwa, obchody itp.
Przykład
Dla każdego projektu
należy przygotować wykaz
działań z określeniem osoby
odpowiedzialnej za środki
zapobiegawcze i środki
ochrony indywidualnej.
6
7
8
7 c: Rozwiązania organizacyjne w sytuacjach awaryjnych
9
Cele
W każdym miejscu pracy należy zorganizować pierwszą pomoc, obejmującą:
– obecność pracowników zajmujących się pierwszą pomocą,
– ambulatorium,
– procedury alarmowania i ewakuacji,
– plany pierwszej pomocy, plany awaryjne, udostępnianie instrukcji,
– wskazanie osób kontaktowych oraz środków komunikacji,
– gaśnice itp.,
– plan ćwiczeń i szkoleń, informowania nowych pracowników
– inne podobne kwestie.
3
5
Środki ochrony indywidualnej (PPE):
Przedsiębiorstwo zapewnia wszystkim swoim pracownikom niezbędne środki ochrony
indywidualnej. Pracownicy i komisja ds. BHP uczestniczą w wyborze środków ochrony
indywidualnej.
Przedsiębiorstwo ma obowiązek dbania o środki ochrony indywidualnej oraz w razie potrzeby
ich wymiany.
Kierownictwo budowy informuje o miejscu przechowywania środków ochrony indywidualnej
oraz zapewnia szkolenia z zakresu ich obsługi.
W regulaminie i procedurach przedsiębiorstwa powinien znajdować się zapis przypominający
o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
2
4
Środki ochrony zbiorowej:
Tam, gdzie nie można wyeliminować zagrożeń, przedsiębiorstwo stosuje odpowiednie środki
ochrony zbiorowej.
Wspólnie z koordynatorem ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa należy ustalić zakres
ochrony zapewnianej przez takie środki.
Pomoc ofiarom wypadków.
Kontrola zagrożenia oraz ograniczanie skutków zdarzeń związanych z poważnymi
wypadkami.
1
10
Przykłady
Organizacja procedur
awaryjnych w
przedsiębiorstwie: ogólnych
oraz dostosowanych do
konkretnych wymagań
każdego terenu budowy.
11
12
Ocena wpływu „Awaryjnego
planu” BHP inwestora na
przedsiębiorstwo.
Określenie wszystkich zagrożeń związanych z lokalizacją geograficzną i ochroną środowiska
oraz sporządzenie stosownych planów.
19
8
8. Szkolenia – zarządzanie
umiejętnościami
8 a: Wymagania związane z konkretnymi stanowiskami
1
2
3
4
Cele
Określenie zakresu umiejętności wymaganych na każdym stanowisku.
Zapewnienie, aby każdy członek personelu (pracownicy etatowi i tymczasowi) posiadał
umiejętności wymagane na danym stanowisku.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Dla każdego działania należy określić konkretne zadania do wykonania.
Dla każdego stanowiska należy określić wymagania w zakresie zapobiegania zagrożeniom,
odpowiadające wykonanej ocenie ryzyka.
Należy dopilnować, aby pracownicy posiadali odpowiednie dla zajmowanego stanowiska
umiejętności zawodowe, również w zakresie BHP. Wszelkie luki w tym zakresie można
uzupełnić dodatkowymi kursami szkoleniowymi.
Przykład
Przygotowanie planu pracy
i szkoleń dla pracowników
uczestniczących w
konkretnym projekcie
budowlanym.
5
8 b: Rejestracja i monitorowanie kwalifikacji
6
7
8
9
10
11
12
Cele
Wykaz umiejętności i wiedzy, jakimi dysponują pracownicy przedsiębiorstwa.
Zapewnienie odpowiednich wyników personelu w zakresie stosowania prewencyjnych
środków BHP.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Wykaz w dziale personalnym, najlepiej w formie bazy danych. Rejestr umiejętności
pracowników prowadzony:
– w przedsiębiorstwie dla pracowników etatowych,
– w miejscu robót dla pracowników tymczasowych.
Można także przeprowadzić ocenę w oparciu o opisy stanowisk pracy i ewentualne wymogi
prawne odnośnie do szczególnych umiejętności (np. uprawnienia do obsługi dźwigu).
Można także określić cele w zakresie realizacji działań zarysowanych w rocznym planie działań
prewencyjnych.
W rocznym harmonogramie oceny należy uwzględnić ocenę podjętych działań
prewencyjnych.
Przykłady
Wykaz kwalifikacji/
umiejętności potrzebnych do
wykonania różnych zadań
Wykaz kwalifikacji
wymaganych od
podwykonawców.
Wykaz planowanych szkoleń
dla każdego pracownika
przedsiębiorstwa.
Nadzór
Podczas spotkania oceniającego pracownik i jego kierownik liniowy/odcinka wyznaczają
cele ilościowe i/lub jakościowe w zakresie zapobiegania wypadkom w pracy. Ocena realizacji
takich celów stanowi podstawę do oceny wyników pracownika w kolejnym roku.
Ta ocena ma wpływ na całą liniową strukturę kierowniczą w każdej jednostce operacyjnej.
Pracownicy operacyjni
Okresowe spotkanie oceniające z kierownikiem liniowym/odcinka obejmuje zachowania z
zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
20
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
9
9. Zamówienia
9 a: Zamówienia towarów i usług – negocjacje umów
Cele
Zapewnienie w miejscu pracy jak najbezpieczniejszych warunków w zakresie produktów,
usług oraz sprzętu.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Określenie wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu i
produktów stosowanych w przedsiębiorstwie.
Włączenie ich do niżej wymienionych dokumentów zamówieniowych:
– specyfikacje BHP dla kupowanych lub wynajmowanych urządzeń i produktów,
– przypomnienie ogólnych obowiązków prawnych (zwłaszcza obowiązku dostarczania
dokumentów związanych z użytkowaniem).
1. PRACOWNICY CZASOWI
Umowy z agencjami pracy czasowej lub z pracownikami zatrudnionymi na czas określony
muszą obejmować co najmniej następujące pięć elementów:
– umowa na świadczenie pracy zawarta między agencją pracy czasowej lub pracownikiem
a jednostką zatrudniającą,
– zaświadczenie lekarskie o zdolności pracownika czasowego do wykonywania danej
pracy,
– szkolenie z zakresu bezpieczeństwa,
– środki ochrony,
– sprawdzenie umiejętności i kwalifikacji.
2. PODWYKONAWCY
Zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP, w tym do odbywania szkoleń,
uzyskiwania certyfikatów i upoważnień, do poddawania się badaniom medycznym oraz do
zatrudnienia w ramach swojego planu BHP pełnoetatowego pracownika odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo na terenie budowy. Pracownik ten, wskazany przez kierownictwo
przedsiębiorstwa, ma rozwiązywać wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem oraz
pełnić obowiązki oficjalnego przedstawiciela firmy. Podwykonawcy powinni poddać się
weryfikacji na podstawie dziesięciopunktowej listy kontrolnej „Poziomu 1” (str. XX).
1
Przykłady
Przewodnik dla
podwykonawców
przedsiębiorstwa
objaśniający, w jaki sposób
spełnić obowiązujące w niej
zasady BHP.
Wykaz Kart charakterystyki
substancji niebezpiecznej
dla wszystkich produktów
niebezpiecznych stosowanych
w przedsiębiorstwie.
2
3
4
5
6
7
8
9
3. FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ WYNAJMEM SAMOCHODÓW I POJAZDÓW
Umowa z usługodawcą określająca obowiązki obu stron.
4. SPRZĘT
Sprawdzenie certyfikatu zgodności, zapewnienie instrukcji obsługi i konserwacji producenta
oraz instrukcji własnych.
5. MATERIAŁY i PRODUKTY
Uzyskanie arkuszy danych bezpieczeństwa dla stosowanych produktów.
Warunki dostawy, załadunku/rozładunku, przenoszenia, magazynowania, użytkowania i
zwrotu ewentualnych nadwyżek.
Tam, gdzie jest to możliwe, należy wybierać ergonomiczne produkty i urządzenia..
10
11
12
21
9 b: Ocena i monitoring podwykonawców i dostawców
Cele
1
2
3
Wspieranie i angażowanie podwykonawców oraz ich ocena za pomocą kryteriów związanych
z działaniami prewencyjnymi i BHP.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
W przypadku stałych, dobrze znanych podwykonawców:
– ocena wyników w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
– pomoc w wykonaniu analiz ryzyka,
– dopilnowanie, czy wywiązują się ze zobowiązań.
W przypadku nowych podwykonawców należy poprosić ich o informacje na temat
stosowanego systemu prewencji i statystycznych wskaźników.
Przykłady
Specjalny przewodnik
dla podwykonawców
przedsiębiorstwa.
Raport z oceny
podwykonawców.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
10. Inspekcje, nadzór, kontrole
10 a: Inspekcje miejsc pracy
Cele
Utrzymanie optymalnego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscach
pracy.
Kontrola zastosowania środków prewencyjnych przyjętych w wyniku oceny ryzyka przed
przystąpieniem do pracy.
Kontrola miejsc pracy, będąca niezbędnym elementem polityki prewencyjnej w ramach BHP
oraz jej stałego doskonalenia.
10
1
Przykłady
2
Firmowy plan inspekcji.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Wyniki okresowych inspekcji
w przedsiębiorstwie.
3
Inspekcje odbywają się w obecności osoby odpowiedzialnej za miejsce pracy, na podstawie
oceny ryzyka dla każdego stanowiska. W inspekcjach uczestniczą także pracownicy lub ich
przedstawiciele. Kontrolowane są również roboty prowadzone przez podwykonawców.
Protokół z zebrania komisji
ds. BHP oceniającej wyniki
kontroli w przedsiębiorstwie.
4
Inspekcje odbywają się z regularną częstotliwością, szczególnie przed rozpoczęciem robót.
Wyniki inspekcji są przekazywane koordynatorowi.
Kierownictwo
Kierownictwo przedsiębiorstwa regularnie odwiedza miejsca pracy w celu sprawdzenia, czy
przyjęte środki zapobiegawcze są skutecznie stosowane oraz dostosowywane do potrzeb.
Zebrane informacje należy omówić z zainteresowanymi pracownikami i przekazać je ich
przedstawicielom.
Przedstawiciele pracowników
Komisja ds. BHP lub – jeśli jej brak – przedstawiciele pracowników dokonują inspekcji miejsc
pracy wraz z kierownikiem budowy w celu sprawdzenia, czy przyjęte środki zabezpieczające
zostały prawidłowo wdrożone oraz w razie potrzeby w celu zaproponowania ich modyfikacji.
Zebrane informacje są także zatwierdzane przez zainteresowanych pracowników.
Kierownictwo przedsiębiorstwa zapewnia zasoby potrzebne do wykonania takich inspekcji.
Dział ds. zapobiegania zagrożeniom (jeśli istnieje)
Jeśli w przedsiębiorstwie istnieje dział ds. zapobiegania zagrożeniom, powinien zająć się
sprawdzeniem znaczenia i prawidłowego stosowania przyjętych środków zabezpieczających
oraz w razie potrzeby ich dostosowaniem. Zebrane informacje należy także przekazać
zainteresowanym pracownikom.
5
6
7
8
9
10
11
12
23
10 b: Kontrola sprzętu i produktów
Cele
1
2
3
4
5
6
7
8
Należy dopilnować, aby:
– dostępna była odpowiednia ilość materiałów i urządzeń, dostosowanych do typu
prowadzonych robót,
– sprzęt był utrzymywany w dobrym stanie,
– zapewniona była zgodność produktów z przepisami oraz wykonano ocenę potencjalnych
zagrożeń, jakie stwarzają..
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Pracownicy zostaną przeszkoleni oraz otrzymają uprawnienia do:
– korzystania z urządzeń i produktów,
– oględzin sprzętu, sprawdzania, czy działa prawidłowo oraz wykrywania wszelkich
uszkodzeń.
Przykłady
Firmowy okresowy
plan kontroli urządzeń
elektrycznych/lin/maszyn.
Zdefiniowanie kryteriów
wymiany sprzętu.
Parametry BHP dla zakupu
lub wynajmu sprzętu.
W przypadku każdego urządzenia, dla którego jest to wymagane:
– identyfikacja każdego urządzenia,
– ustalenie częstotliwości kontroli,
– ustalenie miejsc podlegających kontrolom wewnętrznym,
– oznaczenie kontroli,
– zapewnienie identyfikowalności kontroli.
Ocena wszystkich stosowanych produktów.
W przypadku wszystkich produktów oznaczonych piktogramami „zagrożenie”:
– zapoznanie się z arkuszem danych dotyczących bezpieczeństwa,
– uwzględnienie opinii medycznej,
– sporządzenie instrukcji postępowania,
– jeśli jest to możliwe, zastosowanie mniej niebezpiecznego produktu lub innego procesu
produkcyjnego.
Takim kontrolom powinny podlegać także najważniejsze usługi.
9
10
11
12
24
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
11. Zarządzanie w przypadku
wypadków, zdarzeń i zdarzeń
potencjalnie wypadkowych
11
11 a: Zgłaszanie podmiotom zewnętrznym wypadków i zdarzeń oraz
ich rejestrowanie
2
Cele
Raporty wypadkowe powinny być zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi.
Zachęcanie do zgłaszania informacji na temat wszystkich wypadków i zdarzeń w celu
lepszego poznania ich przyczyn i okoliczności.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu zapobieżenie ich ponownemu wystąpieniu.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Definicje obowiązujące w Przewodniku:
– Wypadek: uszkodzenie ciała.
– Zdarzenie: wypadek, w którym nie doszło do uszkodzenia ciała, natomiast doszło do
zniszczenia mienia.
– Zdarzenie potencjalnie wypadkowe: usterka lub zdarzenie, które nie spowodowało
uszkodzenia ciała ani mienia.
Przykład
Raport przesłany przez
przedsiębiorstwo właściwym
władzom.
7
8
Cele
Pracownik ds. prewencji i/lub komisja ds. BHP wraz z kierownictwem liniowym analizują
wypadki w celu precyzyjnego ustalenia ich przyczyn.
Na miejscu zdarzenia wykonywane są oględziny z udziałem zainteresowanych pracowników.
W celu zapobieżenia ponownym wypadkom wybiera się i wdraża najbardziej odpowiednie
środki zapobiegawcze.
Osoby zainteresowane otrzymują stosowne informacje (a w razie potrzeby przechodzą
szkolenie).
Ocena ryzyka zostaje zaktualizowana i zapisana w stosownym dokumencie.
Wszystkie zdarzenia oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe są rejestrowane, a informacje o
nich są jak najszybciej przekazywane działowi zapobiegania wypadkom i/lub kierownictwu
przedsiębiorstwa.
4
6
11 b: Rejestrowanie dla potrzeb własnych oraz analiza wypadków, zdarzeń
i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
3
5
Każdy wypadek należy zgłaszać zgodnie z procedurami określonymi w przepisach.
Raporty wypadkowe powinny być zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi.
Zachęcanie do zgłaszania informacji na temat wszystkich wypadków, zdarzeń oraz zdarzeń
potencjalnie wypadkowych w celu lepszego poznania ich przyczyn i okoliczności.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu zapobieżenie ich ponownemu wystąpieniu.
1
Przykłady
9
Wyniki analizy wewnętrznej
konkretnego zdarzenia na
terenie budowy.
10
Zmiany firmowych procedur
pracy po wypadku.
11
12
25
11 c: P
rzetwarzanie spostrzeżeń ze strony przedstawicieli organów doradczych
i inspekcyjnych
Cele
1
2
3
Raporty wypadkowe powinny być zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi.
Zachęcanie do zgłaszania informacji na temat wszystkich wypadków i zdarzeń w celu
lepszego poznania ich przyczyn i okoliczności.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu zapobieżenie ich ponownemu wystąpieniu.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Kierownictwo przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele pracowników są zawsze informowani o
uwagach i zaleceniach organów zewnętrznych.
Wszystkie pisma i raporty są archiwizowane w siedzibie przedsiębiorstwa.
Przykład
Informowanie o zmianach
firmowych procedur
roboczych wprowadzonych
po kontroli zewnętrznej.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
12. Udoskonalanie systemu
12 a: Wyciąganie wniosków
Cele
Poprawa firmowego programu zarządzania zapobieganiem wypadkom.
System ten ma ponadto służyć promowaniu kultury zapobiegania wypadkom, obejmującej
także aktywne zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli.
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
Roczny raport z zapobiegania wypadkom oparty jest na wyciągniętych wnioskach.
Ciągłe doskonalenie powinno uwzględniać, między innymi, następujące elementy:
– śledzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z oceną ryzyka,
– zarządzanie działaniami zapobiegawczymi (skuteczność, zasadność),
– wyniki identyfikacji i oceny zagrożeń i ryzyka,
– badania przypadków uszkodzenia ciała, chorób, pogorszenia stanu zdrowia i zdarzeń
związanych z pracą,
– zalecenia odnośnie do doskonalenia przekazane przez wszystkich członków struktury
organizacyjnej,
– zmiany w krajowych przepisach i prawie,
– ocena narzędzi do monitorowania i pomiaru wyników,
– wszystkie zmiany w organizacjach przedsiębiorstwa oraz zakładach produkcyjnych..
Po zakończeniu przygotowania terenu budowy należy zaplanować zebrania mające na celu
zarejestrowanie wyciągniętych wniosków w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Zebrania takie powinny odbyć się niezwłocznie po rozpoczęciu robót na terenie budowy.
12
1
Przykłady
Ocena wyników
przedsiębiorstwa w zakresie
stosowania zasad BHP
po zakończeniu projektu
budowlanego.
Określenie nowych celów
przedsiębiorstwa w protokole
z rocznego spotkania
oceniającego.
Kierownictwo musi podjąć wszelkie działania, jakie okażą się konieczne po wykonaniu oceny,
wyciągnięciu wniosków i przygotowaniu wskaźników na podstawie wyników.
Należy stworzyć i utrzymywać struktury ciągłego doskonalenia konkretnych elementów
systemu zarządzania BHP.
Skuteczna realizacja działań następczych jest w dużej mierze zależna od aktywnego
zaangażowania wszystkich pracowników. Kierownictwo oraz komisja ds. BHP muszą w te
działania włączyć wszystkie jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa.
Do oceny i poprawy systemu można także zaangażować organizacje zewnętrzne.
Roczny plan działań prewencyjnych musi obejmować również czynności związane z oceną.
Pracownik ds. zapobiegania zagrożeniom powinien organizować inspekcje miejsca pracy.
W ramach rocznego planu działań prewencyjnych należy przynajmniej raz w roku wykonać
audyt systemu.
4
5
7
8
Cele
Obowiązki, zadania, odpowiedzialność
3
6
12 b: Dalsze działania
Poprawa firmowego programu zarządzania zapobieganiem wypadkom.
Ponadto system ten ma służyć promowaniu kultury zapobiegania wypadkom, obejmującej
także aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników.
2
Przykład
Dokumentowanie dobrych
praktyk z zakresu BHP i zmian
na stronie internetowej oraz
w formie pism skierowanych
do potencjalnych inwestorów,
partnerów itp.
9
10
11
12
27
Joint project of FIEC and EFBWW
Design: Acapella
Photos: AT-BIB, DK-DB Dansk Byggeri
Translations: IDEST, Bruxelles (B)
PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
FIEC
EFBWW
Avenue Louise 225
Rue Royale 45/3
B - 1050 Bruxelles
B - 1000 Bruxelles
Tel:
+ 32 (0)2 514 55 35
Tel:
+ 32 (0)2 227 10 40
Fax:
+ 32 (0)2 511 02 76
Fax:
+ 32 (0)2 219 82 28
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
internet: www.fiec.eu
European
Construction
Industry
Federation
internet: www.efbww.org
Download