Zagadnienia na egzamin dyplomowy

advertisement
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Filozofia, studia I stopnia
PROPEDEUTYKA FILOZOFII
1. Obszary refleksji filozoficznej: działy filozofii, dyscypliny filozoficzne,
główne kierunki i szkoły.
2. Status i miejsce filozofii w historii myśli ludzkiej oraz we współczesnej
kulturze.
3. Potoczne i filozoficzne koncepcje świata i człowieka. Punkty wspólne i różnice.
LOGIKA PRAGMATYCZNA
4. Funkcje języka.
5. Definicje - budowa, rodzaje, poprawność (błędy).
LOGIKA FORMALNA
6. Wnioskowanie dedukcyjne.
7. Rachunek zdań a rachunek zbiorów (algebra Boole'a zbiorów).
8. Pojęcie pary, iloczynu kartezjańskiego i relacji.
9. Równoliczność zbiorów.
ETYKA
10. Normy moralne.
11. Konflikt moralny.
12. XX - wieczna etyka polska (Etyka w szkole lwowsko-warszawskiej, W. Tatarkiewicz
o bezwzględności dobra, Etyka perfekcjonistyczna H. Elzenberga).
FILOZOFIA STAROŻYTNA
13. Wskaż znanego Ci filozofa greckiego, który w największym stopniu przyczynił się do
zbudowania kultury europejskiej. Uzasadnij odpowiedź.
14. Nazwami cynik, hedonista, stoik czy sceptyk określa się dziś pewne postawy życiowe.
Wykaż związek tych postaw z filozofią głoszoną w szkołach: cynickiej, cyrenajskiej,
stoickiej oraz w nurcie sceptyków.
15. Opisana przez Platona w Państwie jaskinia jako metafora podstawowej problematyki
filozoficznej.
FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA
16. Porównanie augustyńskiej i tomaszowej koncepcji człowieka i koncepcji poznania.
17. Istota sporu o uniwersalia i podstawowe stanowiska w okresie średniowiecza.
18. Stosunek filozofii i teologii.
FILOZOFIA NOWOŻYTNA
19. Filozofia Renesansu - główne nurty i przedstawiciele.
20. Zagadnienie substancji w wieku XVII.
21. Przewodnie idee oświecenia europejskiego.
22. Filozofia krytyczna I. Kanta.
23. Heglowska koncepcja Absolutu.
24. Podstawowe tezy pozytywizmu.
FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
25. Istota i genealogia nihilizmu wg F. Nietzschego.
26. Husserlowska krytyka psychologizmu i koncepcja metody fenomenologicznej.
27. Filozofia języka wg. "wczesnego" i "późnego" Wittgensteina.
28. Egzystencjalistyczna filozofia człowieka (Heidegger i Sartre).
29. Stosunek filozofii postmodernistycznej do tradycji filozoficznej.
FILOZOFIA RELIGII
30. Czy możliwa jest religia bez Boga? Nieteistyczne koncepcje rzeczywistości religijnej.
31. Problem zła w filozofii religii a teodycea.
32. Filozoficzne interpretacje doświadczenia mistycznego: perenializm i konstruktywizm
ESTETYKA
33. Piękno i wartości opozycyjne wobec piękna – dzieje kategorii i status współczesny.
34. Dzieło sztuki w paradygmacie estetycznym i po awangardzie.
35. Estetyka wobec wyzwań kultury i filozofii współczesnej.
ONTOLOGIA
36. Podstawowe kategorie i spory ontologiczne.
37. Związki ontologii z teorią poznania, etyką i filozofią człowieka.
38. Ontologia a współczesna nauka. Punkty wspólne i różnice.
EPISTEMOLOGIA
39. Transcendentalizm jako stanowisko epistemologiczne.
40. Problematyka epistemologii znaturalizowanej - różne ujęcia.
41. Trudności związane z klasyczną definicją prawdy.
42. Epistemologiczna dyskusja na temat pamięci.
FILOZOFIA CZŁOWIEKA
43. Główne stanowiska w sporach o istnienie ludzkiej natury.
44. Spory o wolność człowieka. Główne odmiany i przedstawiciele stanowisk
kompatybilistycznych i nonkompatybilistycznych.
45. Rozumienie człowieka w XX-wiecznych i najnowszych koncepcjach kryzysu kultury.
FILOZOFIA UMYSŁU
46. Problem psychofizyczny jako problem przyczynowania mentalnego (możliwe
rozwiązania).
47. Wybrane ujęcia świadomości w filozofii umysłu.
48. Internalizm i eksternalizm: spór o źródła treści stanów mentalnych.
FILOZOFIA POLSKA
49. Główne nurty w polskiej filozofii dwudziestowiecznej.
50. Pojęcie twórczości w filozofii polskiej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards