III-IV W zakresie zarządzania organizacji i kształcenia

advertisement
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
- delegowanie uprawnień na
Dyrektor Szkoły
poszczególne stanowiska w strukturze
organizacyjnej,
- doskonalenie obiegu informacji na
linii: Dyrektor-Rada Pedagogiczna,
Rodzice-Uczniowie,
- udział wszystkich organów szkoły
w tworzeniu dokumentacji
wewnątrzszkolnej,
wrzesień
- zaproszenie na posiedzenie Rady
Dyrektor Szkoły,
Pedagogicznej przedstawicieli innych przewodniczący
organów,
organów szkoły,
- uczynić wszystkie organy szkoły
odpowiedzialnymi w zakresie
rozwiązywania problemów
dotyczących funkcjonowania
placówki,
cały rok
- Podejmowanie działań
- powołanie zespołów do opracowania Dyrektor Szkoły,
związanych
i przygotowania tematów na
nauczyciele,
z zastosowaniem aktywnych posiedzenia szkoleniowe Rady
pedagog
form pracy z Radą
Pedagogicznej,
Pedagogiczną.
- opracowanie różnych rozwiązań
z wykorzystaniem „ Burzy mózgów”
- współpraca z innymi szkołami
cały rok
- Demokratyzacja
Wszystkie
zarządzania.
podmioty
współuczestniczą
w zarządzaniu.
- Rozwijanie i doskonalenie
współpracy wszystkich
organów szkoły.
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
- zabezpieczenie higienicznych,
Dyrektor szkoły
zdrowych i bezpiecznych warunków nauczyciele
pracy,
- umacnianie dyscypliny pracy
nauczycieli, obsługi i uczniów,
- Praca szkoły oparta na partnerskiej
współpracy z rodzicami,
- kwalifikacje kadry pedagogicznej,
dostosowanie do zadań szkoły, która
jest odpowiedzialna za jakość
kształcenia,
Szkoła podnosi
swoją sprawność
organizacyjną.
- Stwarzanie warunków - opracowanie planu doskonalenia
dla rozwoju
zawodowego nauczycieli zgodnego z Dyrektor szkoły,
zawodowego kadry.
potrzebami szkoły,
Rada
- opracowanie odpowiedniego
Pedagogiczna
systemu opieki nad nauczycielami
rozpoczynającymi pracę w szkole
i praktykantami,
- opracowanie kryteriów oceny pracy
nauczycieli zgodnie ze
znowelizowaną Kartą Nauczyciela,
- przestrzeganie uprawnień
pracowniczych,
- analiza pracy zespołów
samokształceniowych,
wychowawczych, problemowych,
wrzesień
wrzesień
styczeń
czerwiec
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
- nakłanianie nauczycieli do
zdobywania kolejnych stopni
awansu zawodowego,
- bieżąca analiza doskonalenia
zawodowego zgodnie
z zapotrzebowaniem szkoły,
- organizowanie wewnątrzszkolnych
form samokształcenia,
- Włączenie rodziców
w działalność
gospodarczą szkoły.
- angażowanie się rodziców do pracy
przy dekoracji i odnawianiu
klasopracowni ,
- finansowanie przez Komitet
Rodzicielski drobnych remontów
i zakupu pomocy dydaktycznych.
Dyrektor szkoły, Zgodnie
wychowawcy
z potrzebami
klas
i planem
remontów
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
Poprawa bazy
i wyposażenia
szkoły.
- Gromadzenie przez
- wynajmowanie sali gimnastycznej,
szkołę dodatkowych
- wynajmowanie pomieszczeń
środków finansowych.
szkolnych na organizację zajęć
Zasadniczej Szkole Zawodowej
- Realizowanie zadań
remontowych.
- ogrodzenie posesji,
- zamontowanie bramy wjazdowej
- remont szafek uczniowskich na
korytarzach,
- malowanie sal lekcyjnych
cały rok
Dyrektor szkoły,
nauczyciele
Dyrektor szkoły
cały rok
- Wszyscy uczniowie są - zapoznanie pracowników
Dyrektor szkoły
otoczeni właściwą
z podstawowymi przepisami BHP
nauczyciele
opieką ze strony
obowiązującymi w szkole,
kompetentnych
- wszyscy przestrzegają przepisów,
pracowników.
regulaminów, instrukcji i zarządzeń
dyrektora szkoły w zakresie BHP,
- systematyczna analiza i ocena stanu
cały rok
- zakup nowych i aktualnych pomocy
- Poprawa wyposażenia
dydaktycznych, gromadzenie
szkoły.
filmoteki,
- powiększenie księgozbioru
biblioteki szkolnej dla uczniów
i nauczycieli.
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
i warunków oraz przestrzegania
przez pracowników obowiązujących
zasad BHP,
- Określenie zasad
realizowanych przez
zespoły przedmiotowe.
Praca Rady
Pedagogicznej
- wybór i ocena programów nauczania, Rada
oraz podręczników zgodnie z podstawą Pedagogiczna
programową
- Zorganizowanie szkoleń - wewnątrzszkolne doskonalenie
Rady Pedagogicznej
zespołów przedmiotowych przez
w zakresie aktywnych
udział w warsztatach i wymianę
metod.
doświadczeń,
- przewaga warsztatowych form pracy
Rady Pedagogicznej,
- prowadzenie Rady Pedagogicznej
w sposób wymagający od nauczycieli
czynnej postawy, kreatywności,
refleksji, świadomego przeżywania
doświadczanej rzeczywistości
Dyrektor Szkoły
cały rok
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
zawodowej,
- Obiekty szkolne i ich
- w terminach dokonywać niezbędnych Dyrektor szkoły
wyposażenie
badań i kontroli,
Inspektor BHP,
odpowiadające wymogom - na bieżąco usuwać zauważone usterki. nauczyciele
określonym w przepisach
BHP.
Zdrowie, higiena
i bezpieczeństwo
pracy.
- Przeszkolenie
pracowników z zakresu
BHP.
- bardzo dobra znajomość zagadnień
dotyczących BHP i ochrony p.poż.
cały rok
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
Uatrakcyjnienie
procesu
dydaktycznego.
- Organizacja
działalności
pozalekcyjnej.
a)
b)
c)
utworzenie kół zainteresowań:
chóru
koła teatralnego klas III
koła teatralnego klas IV-VI
d) koła historycznego
e) koła ekologicznego
Nauczyciele klas wrzesień
1-6,
Nauczyciel
bibliotekarz,
pedagog
f) koła matematycznego
g) koła przyrodniczego
h) koła bibliotecznego
i) SKS
utworzenie organizacji:
a) PCK
b) SU
c) LOP
d) SKKT
- Organizację imprez
i udział w nich.
- Imprezy szkolne wg Kalendarza
Imprez Szkolnych,
- Konkursy przedmiotowe, szkolne,
artystyczne i sportowe,
- udział dzieci w imprezach
Nauczyciele
Odpowiedzialni
wg
harmonogramu
cały rok
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
kulturalnych org, przez inst. kultur.
- organizowanie zbiórek makulatury
i surowców wtórnych (segregacja)
wrzesień
- zorganizowanie konkursu
plastycznego pt. Bezpieczna droga
do szkoły
- zaznajomienie uczniów
z pomnikami przyrody na terenie
miasta,
- udział w akcji non promil non
problem
- zbiórka darów dla Polaków na
Ukrainie
- włączenie się w akcje „Szlachetna
Paczka”
- organizowanie uroczystości dla
pensjonariuszy DPS
- organizowanie rozgrywek w ramach
szkolnych zawodów sportowych,
- organizowanie spotkań z
przedstawicielami policji.
- przeprowadzenie szkolenia
i egzaminu na kartę rowerową
uczniów klas V-VI
- praktyczna nauka bezpiecznego
wrzesień
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
poruszania się po jezdniach uczniów
klas I-III,
- wycieczki do Sądeckiego Parku
Etnograficznego,
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze
po Ziemi Sądeckiej,
- spotkania z ciekawymi ludźmi
zasłużonymi dla Krynicy,
- prowadzenie okolicznościowych
apeli z okazji rocznic i świąt,
- prowadzenie Kroniki Szkolnej.
Proces kształcenia
przebiega
prawidłowo.
- właściwe dobranie zestawu
- Analiza doboru
programów dla każdej klasy zgodnie
programów nauczania
z przepisami,
pod kątem
- wybór programów nauczania
wyposażenia uczniów
zawierających podstawę
w kompetencje
programową powiązanych
kluczowe i realizacji
z wychowaniem oraz kształceniem
standardów.
kluczowych umiejętności w zakresie
komunikowania się, pracy w grupie,
rozwiązywania problemów,
- sprawdzenie czy konstrukcja
programu poszczególnych zajęć
zapewnia każdemu uczniowi ciągły
postęp.
Dyrektor szkoły
Rada
Pedagogiczna
Dyrektor szkoły
Rada
Pedagogiczna
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
wrzesień
wrzesień
cały rok
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
Prawidłowa
organizacja pracy
w każdej klasie.
- Proces kształcenia prawidłowo
zorganizowana praca.
- Analiza doboru
skuteczności technik
i metod nauczania.
Osiąganie przez
uczniów szkoły
wyników
w kształceniu.
- Doskonalenie
wewnątrzszkolnego
systemu oceniania.
- prawidłowo opracowany zgodnie
z zasadami higieny pracy
tygodniowy rozkład zajęć,
- prawidłowo zorganizowane
i prowadzone przez nauczycieli
z odpowiednimi kwalifikacjami
nauczanie indywidualne,
- każdy rozkład materiału uwzględnia
potrzeby i zainteresowania uczniów.
- skuteczna motywacja uczniów do
nauki, rozwijanie poczucia
odpowiedzialności poprzez właściwy
dobór metod pracy,
- dostosowanie zadań przydzielonych
uczniom do ich możliwości,
- uzasadnione potrzebą zadawanie
pracy domowej,
- opracowanie przedmiotowego
systemu oceniania, jasne
i precyzyjne sformułowanie
kryteriów poszczególnych ocen,
Dyrektor szkoły,
wicedyrektor
szkoły
cały rok
nauczyciele
- informowanie na bieżąco rodziców wszyscy
o osiąganych wynikach w nauce,
nauczyciele
- prowadzenie zajęć przez nauczycieli
w sposób pobudzający zainteresowania i motywacje do nauki ,
cały rok
cały rok
Obszar III-IV W zakresie zarządzania, organizacji i kształcenia
- zapewnienie pomocy uczniom mniej
zdolnym,
- analiza dokumentacji pracy
zespołów przedmiotowych,
wychowawczych i problemowych
cały rok
- systematyczna ocena jakości,
skuteczności i zgodności z prawem
oświatowym WSO,
- hospitacje diagnozujące, analizujące
metody i formy pracy ucznia,
- semestralna i roczna ocena osiągnięć
i potrzeb uczniów,
- losy absolwentów
- analiza osiągnięć
w konkursach
oraz zewnętrznych
sprawdzianach
Download