3. Elementy dydaktyki

advertisement
„Mądry nauczyciel nie zaprasza Cię
do skarbnicy swej mądrości.
Pokazuje Ci raczej drogę
do wzbogacenia własnej”
Kahlil Gibran
Nauczyciele w szkole podstawowej




dostosowują sposób przekazywania
odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności
i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku
aktywności dzieci,
umożliwiają im poznawanie świata w jego
jedności i złożoności,
wspomagają ich samodzielność uczenia się,
inspirują je do wyrażania własnych myśli
i przeżyć,
rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz
motywację do dalszej edukacji.
Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma
na celu przede wszystkim:
1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania
elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków
społecznego współżycia,
2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego
i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do
podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
6) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od
fantastycznych,
7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność
wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego,
technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać
warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
11) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu
więzi z rodziną,
12) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,
13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie
i najbliższe otoczenie,
14) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
W szkole podstawowej szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym
funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.





Czytanie
Pisanie
Rozumowanie
Korzystanie z informacji
Wykorzystanie wiedzy w praktyce
Nauczanie (to zespół czynności nauczyciela
kierującego uczeniem się ucznia)
+
Uczenie się (intelektualna czynność ucznia
zapewniająca mu przyswojenie nowej wiedzy)
=
Kształcenie (efektywny proces kształcenia to
równowaga między skutecznym i
nowoczesnym nauczaniem oraz efektywnym i
świadomym uczeniem się)
MODEL
ENCYKLOPEDYCZNY
Dążność do przekazywania
w nauczaniu jak
największej ilości
wiadomości, prowadząca do
przeładowania programów
nauczania i werbalnego
tylko przyswajania
wiadomości(słownik języka
polskiego)
MODEL
GENERATYWNY
Model kompetencji
człowieka – generować
– wytwarzać pewną
postać, tworzyć,
wyznaczać












Dotychczasowy (obowiązujący do 1999r.)
Edukacja skierowana na proces nauczania
Uczeń jako przedmiot oddziaływań szkoły, którego osobowość w mniejszym lub większym stopniu
poddawana była „urabianiu”
Prowadziło do „uśrednienia” osobowości uczniów (rozwój indywidualny schodził na dalszy plan)
Cechy systemu: (-specjalizacja, ilość, przedmiotowość, instytucjonalizm, masowość
W centrum zainteresowania : nauka, wiedza i realizacja programu nauczania, przekazał określony zasób
wiedzy
Nauczanie zamknięte
Rola nauczyciela:
- przekaźnik wiedzy, szczegółowo zaplanowanej w programach nauczania, opracowanych i poleconych
przez doradców metodycznych w rozkładzie materiału
- „wszystkowiedzący mistrz”
- wykładowca, przekazujący wiedzę metoda podającą
Nauczyciel efektywny to taki, który zrealizował program nauczania
Cel podstawowy: wyposażenie ucznia w wiedzę, która sprawdzana była w badaniach wyników nauczania,
konkursach przedmiotowych
(do dziś ranking szkół na podstawie liczby laureatów konkursów przedmiotowych)
Wiedza często niezbyt trwała, przyswajana bez zrozumienia, bez umiejętności zastosowania jej w praktyce.
Wiedza to cel.
Efektem takiego podejścia są: niskie efekty kształcenia, funkcjonalny analfabetyzm, uczenie się z przymusu
bądź dla „papierka”
Obecny (wprowadzany reformą systemu edukacji)
Edukacja skierowana na proces uczenia się ze szczególnym zwróceniem
uwagi na rozwój umiejętności kluczowych(kompetencji)
Skupienie się na uczniu, jako jednostce samodzielnej, wyposażonej w szerokie
możliwości zdolnej do samorozwoju przy stworzeniu odpowiednich
warunków.
Człowiek wartość nadrzędna.
Cechy: integralność, jakość, podmiotowość, personalizm, indywidualna
droga rozwoju
W centrum zainteresowania: uczeń z jego zróżnicowanymi potrzebami,
możliwościami, preferencjami, uzdolnieniami i zainteresowaniami
Nauczanie otwarte
Rola nauczyciela:
–prowokator procesu poszukiwania
- reżyser sytuacji dydaktycznych skłaniających uczniów do myślenia,
poszukiwania, uczenia się, działania, komunikowania
-dydaktyk stwarzający zróżnicowane sytuacje dydaktyczne, stosujący metody
aktywizujące ucznia do uczenia się
- instruktor i trener umiejętności
- opiekun,
- wychowawca
-doradca i przewodnik
Nauczyciel efektywny to taki, który zna indywidualne potrzeby uczniów,
dostosowuje do nich metody nauczania i tak tworzy środowisko dla procesu
uczenia się, by było pomocne w osiąganiu zamierzonych celów zajęć.
Cel procesu dydaktycznego:
-wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich rozpoznanych przez szkołę
możliwości i wrodzonych predyspozycji,
-wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe – kompetencje
wymienione w podstawie programowej
Wiedza to środek do celu, stąd konieczna jest rzetelna diagnoza
pedagogiczna pozwalająca na określenie mocnych i słabych stron
każdego ucznia i dostosowanie do nich metod nauczania i wychowania
Szkoła to miejsce gdzie uczniowie kształcą swoje umiejętności
wykorzystania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się
do pracy w warunkach współczesnego, jednoczącego się świata oraz
funkcjonowania w kształtującym się w naszym kraju , społeczeństwie,
aktywnie i świadomie uczestniczącym w życiu publicznym.
Zdobycie rzeczywistych kompetencji, umiejętności
CZYNNE UCZESTNICTWO
UCZNIA
Aktywność ucznia może
dotyczyć czterech różnych
sfer psychiki:

Poznania
sensomotorycznego
(spostrzeganie, działanie)

Poznania intelektualnego
(myślenie logiczne,
wnioskowanie,
rozwiązywanie problemów)

Poznania emocjonalnego
(przezywanie)

Poznania
werbalnego(ekspresja
słowna)
DZIAŁANIA NAUCZYCIELA
Aktywizacja uczniów
poprzez:
 Strategie
 Metody/techniki
 Formy organizacyjne
 Środki dydaktyczna
A - strategia asocjacji wiedzy
P - strategia problemowa
E - strategia emocjonalnego
przeżywania
O - strategia operacyjna
W. OKOŃ




Przewaga metod
podających nad
problemowymi.
Wiedza przekazywana
jest w formie gotowych do
przyswojenia informacji
np. słowa mówionego lub
pisanego.
Służy zapoznawaniu się z
treściami, które są nowe
dla uczącego się.
Wiedza formułowana jest
w formie wyjaśnień,
opisów, przykładów.

1.
2.
3.
Strategię A wybieraj,
kiedy wiesz, że jest to
najskuteczniejsza metoda
przekazania informacji
niezbędnych do poznania.
Kiedy jesteś pewny, że
samodzielnie do wiedzy
osoby uczącej się byłoby:
zbyt długie,
nieosiągalne z powodu
braku dostępu do
informacji,
zbyt trudne.




W tej strategii mamy do czynienia z
uczeniem się przy pomocy
rozwiązywania problemów.
Zakłada ona, że droga przyswajania
wiedzy jest samodzielne
dokonywanie odkryć, które przez
pobudzenie aktywności procesów
myślowych daje możliwość
poznania wiedzy.
Poszukiwanie prawidłowych
rozwiązań w drodze twórczej
aktywności.
Samodzielne dochodzenie do
wiedzy poprzez odkrywanie jej
poszczególnych aspektów,
układających się w ciąg coraz
szerszych i bardziej pogłębionych
struktur do poznania
Opieranie się o pytania i hipotezy,
które ma tworzyć i rozpatrywać
osoba ucząca się.

1.
2.
Strategię P wybieraj, kiedy chcesz
rozbudować zdolności poznawcze
uczącego się i jego zainteresowania.
Pamiętaj, że twoim zadaniem jest
organizowanie procesu uczenia:
Stawianie problemów możliwych
do rozwiązania poprzez
odpowiedni dobór narzędzi
dydaktycznych,
Budowanie problemów w oparciu
o rzeczywistość.


Rozwija umiejętności i
nawyki poprzez
działanie.
Te strategie
wykorzystuje się m.
in. przy nauczaniu
przedmiotów
zawodowych.

1.
2.
3.
Strategię O wybieraj,
kiedy chcesz kształcić
nawyki i umiejętności.
Do jej realizacji służą:
ćwiczenia
praktyczne,
zajęcia laboratoryjne,
zadania ułatwiające
przeniesienie teorii
na grunt zawodowy.


Stanowi strategię opartą na
aktywnym uczeniu. W tej
strategii zastosowanie mają
wszystkie metody aktywizujące,
których celem jest wzbudzenie
motywacji poprzez
oddziaływanie na sferę
emocjonalną uczącego się.
Strategia E zakłada, że
podstawą uczenia się jest
przeżywanie prezentowanych
treści. Nauczyciel eksponuje
prezentowane treści za pomocą
obrazu, muzyki, ilustracji.


1.
2.
3.
Strategię E wybieraj, kiedy
chcesz, aby wiedza była na
długo zapamiętana i gdy
istotnym celem dydaktycznym
jest kształtowanie osobowości
uczącego się.
Strategia służy:
kształtowaniu sądów,
wychowaniu do wartości,
skutecznemu zapamiętywaniu.
Definicja
Systematycznie stosowany sposób pracy
nauczyciela z uczniami, umożliwiający
osiąganie celów kształcenia, czyli
wypróbowany układ czynności nauczycieli
i uczniów realizowanych świadomie w celu
spowodowania założonych zmian w
osobowości uczniów. (W. Okoń)
nauczanie przez
podawanie
nauczanie przez poszukiwanie i badanie
nauczanie przez działanie
nauczanie przez przeżywanie
strategia asocjacyjna
strategia problemowa
strategia operacyjna
strategia emocjonalna
uczeń w roli słuchacza
uczeń w roli badacza
uczeń w roli wykonawcy
uczeń w roli słuchacza
wykład
pogadanka heurystyczna
ćwiczenia
metody podające
referat
metoda problemowa
klasówki
metody oglądowe i audytywne
pogadanka heurystyczna w
wersji katechizmowej
praca w grupach
testy
dyskusja
opowiadanie
dyskusja
praca w grupach
inscenizacja
odczyt, spotkanie
sąd literacki
inscenizacja
drama
metody oglądowe i
audytywne
hipoteza interpretacyjna
drama
gry i zabawy
dyktowanie
jako !antymetoda
kapelusze myślowe
gry i zabawy
metoda impresyjna
wycieczki polonistyczne
drzewko decyzyjne
recytacja
sąd literacki
przekład intersemiotyczny
metoda projektów
recytacja
metoda impresyjna
działania twórcze
metoda przypadków
podające
problemowe eksponujące
programowane
praktyczne








wykład informacyjny
pogadanka
opowiadanie
opis
prelekcja
anegdota
odczyt
objaśnienie lub wyjaśnienie




wykład problemowy
wykład konwersatoryjny
klasyczna metoda problemowa
metody aktywizujące




film
sztuka teatralna
ekspozycja
pokaz połączony z przeżyciem



z użyciem komputera
z użyciem maszyny dydaktycznej
z użyciem podręcznika programowanego






pokaz
ćwiczenia przedmiotowe
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia produkcyjne
metoda projektów
metoda przewodniego tekstu
Metoda przypadków
Metoda sytuacyjna
Inscenizacja
Gry dydaktyczne: *symulacyjne
* decyzyjne
* psychologiczne
Seminarium
Dyskusja dydaktyczna:
*związana z wykładem
*okrągłego stołu
*wielokrotna
* burza mózgów
*panelowa
*metaplan

Świadomie i
konsekwentnie
stosowany sposób
postępowania dla
osiągnięcia
określonego celu;
zespół celowych
czynności i środków

Celowy, racjonalny,
oparty na teorii
sposób wykonywania
prac w jakiejś
dziedzinie;
Słownik języka polskiego
Pomoce (środki) dydaktyczne:
przedmioty, oddziałujące na zmysły ucznia (wzrok, słuch, dotyk),
usprawniające i poprawiające efektywność procesu nauczania. Dzielą się
na pomoce naukowe, służące realizacji zasady poglądowości oraz
indywidualne wyposażenie uczniów (podręczniki, zeszyty, przybory
Podział środków nauczania ze względu na stopień złożoności oraz rodzaj
generowanych bodźców:

słowne: teksty drukowane i pisane (podręczniki, słowniki, lektury,
zeszyty, tablice, karty kontrolne);

wzrokowe proste: okazy naturalne, preparaty, modele, obrazy,
fotografie, reprodukcje, mapy, schematy, wykresy, diagramy;

techniczne wzrokowe: rzutnik, diaskop, ekran podświetlany, projektor,
mikroskop;

techniczne słuchowe: magnetofon, odtwarzacz CD, radio;

wzrokowo-słuchowe (audiowizualne): film dydaktyczny, telewizja
szkolna, odtwarzacz DVD;

urządzenia multimedialne: komputer, interaktywne programy, Internet.
(zmodyfikowany podział M. Madejowej)



Praca lekcyjna
Praca domowa
Praca pozalekcyjna














znajomość istoty nowoczesnego modelu procesu nauczania – uczenia się,
przekonanie o konieczności jego stosowania,
autodiagnoza własnych preferencji,
diagnoza preferencji ucznia,
dostosowanie metodyki nauczania do preferencji uczniów,
znajomość mechanizmów rozwoju grupy i umiejętność kierowania nią,
odporność na stres,
spojrzenie na ucznia z pozycji „Pana Boga” –ze zrozumieniem i wyrozumiałością,
ale nie z pobłażaniem,
poczucie własnej wartości – poczucie sprawstwa,
szacunek do ucznia i praw z jednoczesnym , konsekwentnym ale życzliwym
egzekwowaniem obowiązków,
podmiotowe traktowanie ucznia,
rezygnacja z władzy na rzecz autorytetu,
współpraca z innymi nauczycielami gdyż działalność pedagogiczna to „gra
zespołowa”,
budowanie dialogu z rodzicami i współdziałanie z nimi na rzecz sukcesu ich
dzieci.
Według Dale’a ludzie zapamiętują:
10% tego, co czytają
20% tego, co słyszą
30% tego, co widzą
50% tego, co widzą i słyszą
70% tego, co mówią
90% tego, co mówią podczas wykonywania
Download