Haremy i turnieje

advertisement
Haremy i turnieje
Karolina Bednarczyk, Martyna Ciołek
Twierdzenie Halla – wersja
małżeńska
W grupie dziewcząt każda może wybrać
męża spośród chłopców, których zna, wtedy i
tylko wtedy, gdy w każdym podzbiorze
dziewcząt (powiedzmy r spośród nich)
dziewczyny te znają co najmniej r chłopców.
Przykład






dziewczyna 1 zna chłopców A i C
dziewczyna 2 zna chłopców B i C
dziewczyna 3 zna chłopców A, C, D i E
dziewczyna 4 zna chłopców B, D, F i G
dziewczyna 5 zna chłopców A i E
dziewczyna 6 zna chłopców A i B
Czy możemy dla każdej dziewczyny znaleźć
męża spośród chłopców, których zna?
Rozpoczniemy od uogólnienia małżeńskiej
wersji twierdzenia Halla na haremy zakładając,
że pewne osoby mogą mieć więcej niż jednego
partnera.
Tradycyjnie w haremie każdy mężczyzna może
mieć wiele żon, ale żadna kobieta nie może
mieć więcej niż jednego męża.
Przedstawimy teraz wersję haremową
twierdzenia Halla odwracając przy tym tę
tradycyjną zasadę, tzn. pozwalając kobietom
mieć swoje haremy ;)
Twierdzenie Halla – wersja haremowa
Niech b1,..., bn będą nieujemnymi liczbami
całkowitymi i niech D1,...,Dn oznaczają
dziewczyny. Dziewczyna D1 chce mieć b1
mężów (jak zawsze spośród tych chłopców,
których zna), dziewczyna D2 chce mieć b2
mężów, ... , i dziewczyna Dn chce mieć bn
mężów.
Żaden z chłopców nie może ożenić się z
więcej niż jedną dziewczyną.
Wszystkie życzenia dziewcząt mogą być
spełnione wtedy i tylko wtedy, gdy
dziewczyny z dowolnego podzbioru Di1, ...,
Dis znają co najmniej bi1 +...+ bis chłopców.
Teraz rozważymy inny przykład skojarzenia,
obserwując „turniej typu każdy z każdym” w
pewnym klubie sportowym.
Wyobraźmy sobie pewien turniej dla grupy
graczy, polegający na tym, że każdy gra z
każdym, przy czym wynikiem pojedynku jest
zwycięstwo jednego z dwóch graczy.
To prowadzi nas do określenia turnieju (wyniku
turnieju) z udziałem n graczy (oznaczonych
symbolicznie 1, 2, ..., n) jako n nad 2
uporządkowanych par zawodników, przy czym
dla 1<= i<j<=n występuje para ij lub ji.
Turniej z udziałem n graczy może być również
przedstawiany jako graf pełny Kn, którego
wierzchołki oznaczono liczbami 1, 2, ..., n i w
którym każda krawędź została skierowana
strzałką w jedną z dwóch możliwych stron.
Strzałka od i do j oznacza, że „i pokonał j”.
Przykład

W turnieju brało
udział pięciu graczy
1, 2, 3, 4, 5
połączonych w pary
1 2, 1 3, 2 3, 2 4,
3 4, 4 1, 5 1, 5 2,
53i54
Przedstawiony graficznie przebieg turnieju jest
rodzajem grafu skierowanego, w którym
przedstawiony jest skierowany szlak 5, 4, 1, 2,
3, który przechodzi przez wszystkie
wierzchołki, oznacza to że gracz 5 pokonał
gracza 4, 4 pokonał 1, 1 pokonał 2, 2 pokonał
3.
W turnieju zawsze istnieje skierowany szlak, w
którym każdy gracz występuje dokładnie jeden
raz.
Podsumowanie
Twierdzenie:
W dowolnym turnieju z udziałem n graczy
można przyporządkować graczom etykiety p1,
p2, ..., pn w ten sposób, że p1 pokonał p2, p2
pokonał p3, ... i pn-1 pokonał pn.
W turnieju z udziałem n graczy 1, 2, ... , n
niech bi oznacza liczbę graczy pokonanych
przez gracza i: wówczas b1, b2, ... , bn są
wynikami turnieju (a uporządkowana lista tych
wyników jest wektorem wyników).
Przykład
Który z następujących ciągów może być
wektorem wyników turnieju z udziałem
sześciu graczy?



4, 4, 4, 2, 1, 1;
5, 3, 3, 2, 1, 1;
5, 4, 4, 1, 1, 0.
Wyniki turnieju z udziałem n graczy sumują się
do n nad 2, każde r wyników sumuje się do co
najmniej r nad 2 i odwrotnie, jeżeli zbiór n liczb
całkowitych ma te własności to są one
wynikami jakiegoś turnieju.
Twierdzenie: (Landaua)
Niech b1, ... , bn będą liczbami całkowitymi.
Liczby te są wynikami pewnego turnieju z
udziałem n graczy wtedy i tylko wtedy, gdy
(1) b1+b2+...+bn=n nad 2
(2)dla 1<=r<=n każde r spośród liczb b1,..,bn
sumuje się do co najmniej r nad 2.
Download