teoria-gier - Magisterskie24.pl

advertisement
21
TEORIA GIER Teoria gier - definiowana jako teoria podejmowania decyzji w warunkach
interaktywnych (gry strategicznej) lub inaczej matematyczna teoria sytuacji konfliktowych - została
stworzona przez J. von Neumanna, który stwierdził, że istota tej gry nie polega na próbie
odgadnięcia intencji gracza, lecz na skrywaniu własnych zamiarów. Podstawowym założeniem
teorii gier jest racjonalne działanie wszystkich podmiotów decyzyjnych (graczy). Podstawowymi
elementami każdej sytuacji, w której występuje zjawisko konkurencji są:
1. Gracze i ich posunięcia . Na rynku występuje przynajmniej dwóch graczy i ich działania
inwestycyjne, marketingowe oraz produkcyjno - cenowe są wzajemnie uzależnione.
2. Wyniki i wypłaty . Działania wszystkich graczy określają wynik walki konkurencyjnej (zwany
wartością gry). Każdemu możliwemu wynikowi odpowiada określona wypłata, która jest miarą
stopnia osiągnięcia celu każdego z rywali; najczęściej wyrażona pieniężnie, gdy mowa o
przedsiębiorstwie, a w wartościach użyteczności, gdy dotyczy konsumenta.
3. Reguły gry . Postępowaniem graczy rządzą formalne i nieformalne reguły gry. Mogą to być
przepisy prawne, powszechnie uznane zasady konkurencji i nieuczciwe praktyki lub wrogie
przejęcia, a także zasób wiedzy analitycznej umożliwiającej śledzenie zachowań konkurencyjnych.
Punktem wyjścia w każdej analizie konkurencji, odwołującej się do dorobku teorii gier, jest opis
graczy, stosowanych przez nich strategii, rozumianych jako plan działań, uwzględniający wszystkie
ewentualności oraz uzyskanych przez każdego z nich wypłat.
Walka konkurencyjna może mieć charakter jednorazowego posunięcia lub wielu działań
rozłożonych w czasie (konkurencja sekwencyjna i powtarzalna).
Gry mogą występować w wersji strategicznej i ekstensywnej.
Skończoną grę strategiczną od strony formalnej można zdefiniować:
zbiór graczy: I = {1,…, N} ,
zbiór działań (posunięć): A = {A 1 , …, A N } , gdzie każdy element A i = {a i 1 , …, a i k } jest
zbiorem posunięć dostępnych dla i- tego gracza. Każdy gracz ma potencjalnie inny ich zbiór, stąd
liczba dostępnych działań, k i w ogólnym przypadku jest różna względem i ,
zbiór funkcji wypłat: ∏ = { π 1 , …, π N } , gdzie każdy element π i przyporządkowuje wartość
liczbową wynikowi gry. Jeśli wynik gry oznacza działania podjęte przez graczy: a = (a 1 , …, a N ) .
Element tego zbioru (profilu), a i ∈ A i , oznacza konkretne dokonane posunięcie (decyzję) gracza i .
Strategia dominująca to najlepsza możliwa reakcja na dowolną strategię zastosowaną przez
konkurenta. Jej logika nieuchronnie prowadzi do pogorszenia wyniku, gdy gra ma charakter
niekooperacyjny.
(…)
…, czyli pozwalają one zmaksymalizować wielkość wypłaty każdego z nich w warunkach,
określonych przez wybór strategii, dokonany przez przeciwnika (równowaga Nasha). Najlepszym
wynikiem, jakiego może oczekiwać gracz uczestniczący w grze o sumie zerowej przeciwko
jednakowtawionemu rywalowi, jest osiągnięcie stanu równowagi. Gdyby któryś z graczy odstąpił od
realizacji strategii prowadzącej do równowagi, ograniczyłby wielkość własnych wypłat i pozwoliłby
na zwiększenie wypłat rywala.
Równowaga Nasha jest uogólnieniem równowagi Cournota, która zachodzi, gdy każda firma
maksymalizuje zyski przy danym zachowaniu drugiej firmy.
Równowagę Nasha zapisuje się następująco:
Profil (element zbioru) strategii graczy s* = (s1*, …, sN*) jest równowagą Nasha w grze ΓS = [I, A,
∏], jeśli zachodzi: ∀i∈I,∀si ∈ Si π(si*, s…
… nie pozwalają realizować rentowności umożliwiającej funkcjonowanie na rynku dwóch
przedsiębiorstw.
Telewizja kablowa jest branżą wymagającą wysokich nakładów kapitału (kosztów stałych) i
relatywnie niskich kosztów krańcowych wraz z podłączeniem następnego subskrybenta do odbioru
programów. Zatem próg rentowności wymaga znacznej liczby odbiorców (gospodarstw
domowych). Ponieważ rynek telewizji satelitarnej…
Teoria gier- wykład 1
Teoria gier- wykład 2
Finanse i bankowość- wykład 3
badania operacyjne, wykład 6
Ewolucyjna teoria gier
teoria gier - omówienie
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download