BIOETYKA_konwersatoria_Kilian

advertisement
BIOETYKA, KONWERSATORIA, studia magisterskie
1 semestr, 5 spotkań po 3 godziny
Prowadzący: dr Aleksandra Kilian, adiunkt w Zakładzie Biologii, Ewolucji I Ochrony Bezkręgowców.
1. Etyka pracy zawodowej biologa. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Ustawa o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
Czy współczesny świat potrzebuje kolejnych badań naukowych? Czy ktoś powinien o tym
decydować? Kto ma decydować o nakładach na badania? Czy obecne ustawy, kodeksy i
komisje bioetyczne wystarczająco ograniczają nadużycia i dbają o właściwy poziom pracy,
badań i warunki zwierząt laboratoryjnych? Jak i kto ma oceniać wagę badań? Czy powinno się
szukać przejawów inteligentnego życia w kosmosie? Czy tak zwana „ czysta „nauka jest
potrzebna? Na czym polega etyka badacza? Co to są normy Mertona i czy sa potrzebne? Czy
kodeks jest przestrzegany? Wystarczający?
2. Prawa zwierząt, współistnienie istot żywych na Ziemi, ochrona przyrody. Zwierzęta
doświadczalne, domowe, w ogrodach zoologicznych, do celów specjalnych, w cyrkach.
Sytuacja prawna w Polsce i na świecie.
Jakie prawa powinny mieć zapewnione zwierzęta? Czy ich prawa w Polsce są wystarczające?
Jak regulować współistnienie istot żywych na Ziemi? Czy natura (oraz ochrona środowiska)
powinna być podporządkowana celom człowieka? Dlaczego los zwierząt laboratoryjnych
budzi więcej sprzeciwów niż los zwierząt gospodarskich? Jak wygląda sytuacja zwierząt
domowych, cyrkowych, w ogrodach zoologicznych? Czy istnieje humanitarne zabijanie? Czy
wszystkie zwierzęta sa równe? Czy ustawy równo troszczą się o wszystkie zwierzęta?
3. GMO – czy da się jej uniknąć w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości – bilans zysków i strat
Wielki monopol, wielka polityka czy dobro ludzkości?
Co dziś wiemy o roślinach i zwierzętach modyfikowanych genetycznie? Jakie jest ich znaczenie
w gospodarce światowej? Ile badań przeprowadzono zanim dopuszczono je do uprawy
hodowli? Czy ulepszone organizmy nie wymykają się spod kontroli? Na ile zagrażają
naturalnemu środowisku? Na ile są zdrowe dla nas?
4. Gospodarka a zwierzęta hodowlane. Sytuacja w Polsce, Unii, USA, w krajach III świata. Czy
musimy jeść mięso? Czy musimy używać wyrobów skórzanych? Jakie są najważniejsze punkty
zapalne w hodowli zwierząt z punktu widzenia ich godziwego traktowania?
5. Problematyka życia i śmierci: in vitro, sterylizacja, aborcje, banki spermy i zarodków.
Gender, płeć.
Kto ma narzucać normy prawne? Od kiedy zaczyna się człowiek? Jak pogodzić prawa płodu i
matki? Kogo ratować- matkę czy dziecko? Kto ma być odpowiedzialny za negatywne skutki
aborcji? Czy stosować leki antykoncepcyjne dla kobiet czy mężczyzn? Czy można narzucić
ludziom ograniczenia płodności (jak się dzieje np. w Indiach, Chinach?), jeśli tak, to z jakiego
powodu i kto? Czy powinno się zamrażać zarodki ludzkie? Operacje zmiany płci, adopcje
homoseksualistów i lesbijek.
6. Problematyka życia i śmierci: definicja życia i śmierci, eutanazja, transplantacje.
Czy obecna definicja śmierci jest bez zastrzeżeń? Terapie uciążliwe a wiedza lekarska. Jak
pomagać ludziom starym, umierającym, ciężko chorym? Jak decydować o eutanazji? Czy
prawo do eutanazji nie prowadzi do nadużyć czy jest dobrodziejstwem? Czy mamy prawo
decydować o swoim życiu i śmierci?
7. Wielkie wyzwania XXI wieku: cele inżynierii genetycznej, tworzenie komórek, sztuczne
mózgi, dodatkowe organy, klonowanie człowieka.
Czy powinniśmy tworzyć komórki, człowieka, sztuczne mózgi? Do czego miałaby służyć taka
wiedza? Jakie są niebezpieczeństwa? Jakie korzyści? Co dziś wiemy o korzyściach i wadach
terapii genowych? Czy hodowla narządów nie zlikwiduje nielegalnego handlu organami?
Literatura do


aktualne artykuły prasowe.
Bioetyka. Spory na śmierć i życie. Niezbędnik inteligenta. Polityka. 1/2015.
REGULAMIN ĆWICZEŃ KURSU „Bioetyka”
1. Ćwiczenia mają charakter konwersatorium.
2. Student powinien przychodzić na zajęcia przygotowany z danego tematu ćwiczeń.
3.
Warunki oceniania i zaliczenia kursu
3.1 obecność na ćwiczeniach
a) w przypadku nieobecności, student zobowiązany jest do zaliczenia opuszczonego tematu w
terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty absencji;
b) powyżej dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych, zgodnie z regulaminem studiów
Uniwersytetu Wrocławskiego, zaliczenie kursu warunkowane jest decyzją Dziekana;
3.2 kryteria oceny
a) ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych (od 3.0 do 5.0, z uwzględnieniem
ocen połówkowych) z poszczególnych tematów;
b) ocena cząstkowa zależy od aktywności i jakości (adekwatności, zdolności do analizy i syntezy
problematyki) wypowiedzi;
c) warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie ocen cząstkowych z przynajmniej 2 tematów;
d) nie istnieje możliwość poprawiania ocen cząstkowych ani oceny końcowej;
Download