ZalDumowainfra

advertisement
UMOWA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU
ZDECENTRALIZOWANEGO:
POMOC ZEWNĘTRZNA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Stowarzyszenie ............................ tworzące polską część Euroregionu ......................, z siedzibą w
.............................. („Podmiot Kontraktujący”)
z jednej strony,
oraz
........................................ z siedzibą w....................................... (“Beneficjent”)
z drugiej strony,
uzgadniają co następuje:
Warunki Szczegółowe
Artykuł 1 – Przedmiot umowy
1(1) Przedmiotem niniejszej Umowy jest dotacja Podmiotu Kontraktującego przeznaczona na
realizację projektu o nazwie: ............................... (numer identyfikacyjny: ................)
(“Projekt”).
1(2) Beneficjent otrzyma dotację na warunkach określonych w niniejszej Umowie, składającej się z
niniejszych warunków szczegółowych (“Warunki Szczegółowe") oraz załączników do nich, z
którymi Beneficjent się zapoznał i które niniejszym akceptuje.
1(3) Beneficjent przyjmuje dotację i zobowiązuje się wykonać Projekt na swoją własną
odpowiedzialność.
Artykuł 2 – Okres trwania umowy
2(1) Realizacja Projektu rozpocznie się w dniu ............................... .
2(2) Okres realizacji Projektu, zgodnie z treścią Załącznika I, wynosi ............ <liczba miesięcy>.
Artykuł 3 – Finansowanie Projektu
3(1) Całkowity koszt Projektu spełniający warunki współfinansowania przez Podmiot Kontraktujący
szacuje się na .................... EUR (słownie: ..................EUR), zgodnie z Załącznikiem III.
3(2) Wkład finansowy Podmiotu Kontraktującego wynosi maksymalnie .......... EUR co stanowi ... %
możliwych do sfinansowania kosztów określonych w paragrafie 1 - ostateczna suma będzie
określona zgodnie z art. 17 Załącznika II.
Artykuł 4 – Sprawozdawczość merytoryczna I finansowa oraz ustalenia dotyczące płatności
4(1) Sprawozdania merytoryczne i finansowe będą przygotowywane jako uzasadnienie do wniosków
o dokonanie płatności, zgodnie z Artykułami 2 i 15(1) Załącznika II.
4(2) Płatność zostanie dokonana zgodnie z Artykułem 15 Załącznika II; z możliwości, o których
mowa w Artykule 15(1), poniższa będzie mieć zastosowanie:
Opcja 1:
Zaliczka:
................. EUR
Przewidywana płatność końcowa:
.................. EUR
(na warunkach określonych w Załączniku II)
Artykuł 5 – Adresy do korespondencji
Wszelkie kontakty między stronami dotyczące niniejszej Umowy powinny mieć formę pisemną. W
korespondencji należy każdorazowo podać numer i tytuł Projektu oraz należy kierować ją na poniższe
adresy:
Do Podmiotu Kontraktującego:
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Do Beneficjenta:
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Na specjalne życzenie, kopia raportów, o których mowa w Artykule 4(1) musi być przesłana na
poniższy adres do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odpowiedzialnego za
nadzorowanie Projektu:
[ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa]
Artykuł 6 – Załączniki
6(1) Poniższe dokumenty są załącznikami do niniejszych Warunków Szczegółowych i stanowią
integralną część niniejszej Umowy:
Załącznik I:
Opis Projektu (zatwierdzony Formularz Wniosku)
Załącznik II:
Warunki Ogólne dla umów dotacji finansowanych przez Wspólnotę Europejską
zawartych w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zewnętrznej
Załącznik III: Budżet Projektu
Załącznik IV: Procedury kontraktowania
Załącznik V:
Wzór wniosku o dokonanie płatności oraz formularz identyfikacji finansowej
Załącznik VI: Wzór raportu kwartalnego i końcowego
6(2) W przypadku niezgodności między postanowieniami Załączników i postanowieniami
Warunków Szczegółowych obowiązywać będą postanowienia Warunków Szczegółowych. W
przypadku niezgodności między postanowieniami Załącznika II oraz postanowieniami innych
załączników obowiązywać będą postanowienia Załącznika II.
Artykuł 7 – Inne warunki szczegółowe dotyczące Projektu
7(1) Poniższe postanowienia uzupełniają Warunki Ogólne:
7(1)(1) Firma, która przeprowadzi audyt lub audyt finansowy, zgodnie z Artykułem 16(5)
Załącznika II, zostanie zatrudniona przez Beneficjenta w następujący sposób:
Opcja 1: (do stosowania w przypadku, gdy koszty zatrudnienia firmy audytorskiej nie
przekraczają 3000 EUR <”zamówienie z wolnej ręki”>
Następująca firma audytorska przeprowadzi kontrolę lub kontrole finansowe, o których mowa w
Artykule 16(5) Załącznika II: ........................................ (nazwa firmy, adres, telefon/fax)
Opcja 2: (do stosowania w przypadku, gdy koszty zatrudnienia firmy audytorskiej przekraczają
3000 EUR <konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych>)
Firma audytorska, która przeprowadzi kontrolę lub kontrole finansowe, o których mowa w
Artykule 16(5) Załącznika II zostanie zatrudniona przez Beneficjenta zgodnie z polską
Ustawą o Zamówieniach Publicznych, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy.
7(2) Warunki Ogólne stosowane będą z uwzględnieniem następujących zmian:
7(2)(1) Jako odstępstwo od Artykułu 1(1) – Artykułowi 1(1) nadaje się następujące brzmienie:
Beneficjent zobowiązuje się, że Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z opisem przedstawionym w
Opisie Projektu, zawartym w Załączniku I, przez wykonawcę wyłonionego zgodnie z procedurami
określonymi w Załączniku IV.
W razie zawierania przez Beneficjenta umów w celu realizacji Projektu, zastosowanie znajdą
procedury dokonywania zamówień określone w Załączniku IV. Partnerzy, podwykonawcy oraz
dostawy muszą pochodzić z obszaru Wspólnoty Europejskiej, Malty, Cypru, Turcji i/lub z kraju lub
krajów kwalifikujących się do otrzymywania grantów z programu Phare, którego Projekt stanowi
część.
Podmiot Kontraktujący nie jest w żaden sposób powiązany z partnerami lub podwykonawcami
Beneficjenta. Za wdrożenie Projektu przed Podmiotem Kontraktującym odpowiada jedynie
Beneficjent. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, aby warunki narzucone mu przez niniejszą
Umowę znalazły zastosowanie również do jego partnerów i podwykonawców.
7(2)(2) Jako odstępstwo od Artykułu 2(1) – Drugie zdanie Artykułu 2(1) zastępuje się
niniejszym postanowieniem: W tym celu Beneficjent sporządzać będzie kwartalne
raporty okresowe oraz raport końcowy. Formaty raportów są załączone do Umowy
(Załącznik VI).
7(2)(3) Jako odstępstwo od Artykułu 2(4) – Punkt A zastępuje się niniejszym postanowieniem:
A: w przypadku, gdy płatności dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w opcji 1 Artykułu
15(1):
- Raport okresowy musi zostać złożony do Podmiotu Kontraktującego do 7 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu każdego pełnego kwartału,
- Raport końcowy zostanie przekazany w ciągu 1 miesiąca od zakończenia okresu wdrożenia, o
którym mowa w Art. 2 Warunków Szczegółowych.
7(2)(4) Jako odstępstwo od Artykułu 6(2) – punkt 6(2) zastępuje się niniejszym
postanowieniem:
“Każdy mały Projekt infrastrukturalny współfinansowany przy pomocy dotacji winien
posiadać dobrze widoczną tablicę, przygotowaną i sfinansowaną przez Beneficjenta
stwierdzającą, iż projekt został sfinansowany z pomocą Unii Europejskiej. Projekt tablicy
zostanie uzgodniony między Beneficjentem oraz Podmiotem Kontraktującym, przy
uwzględnieniu: „Przewodnika Zasad Wizualizacji dla kontrahentów oraz innych partnerów
wdrażających”. Tablica będzie informować o nazwie projektu, osobie inwestora oraz źródłach
funduszy wykorzystanych przy jego współfinansowaniu”.
7(2)(5) Jako odstępstwo od Artykułu 9(2) – Akapitu pierwszego Artykułu 9(2) nie stosuje się.
7(2)(6) Jako odstępstwo od Artykułu 11(1) – Drugie zdanie Artykułu 11(1) nie stosuje się.
7(2)(7) Jako odstępstwo od Artykułu 12(3) – do Artykułu 12(3) dodaje się następujące zdanie:
Okres realizacji może zostać przedłużony nie dłużej niż do 31 sierpnia 2004 roku.
7(2)(8) Jako odstępstwo od Artykułu 14(2) – Punktowi 14(2) nadaje się brzmienie:
Następujące rodzaje kosztów są kosztami kwalifikującymi się:
 Bezpośrednie płatności dla wykonawców z którymi podpisano umowy na dostawy
lub roboty
 Koszty zatrudnienia audytora
7(2)(9) Jako odstępstwo od Artykułu 14(4) – Punktowi 14(4) nadaje się brzmienie:
Poniższe wydatki nie mogą zostać pokryte ze środków Projektu:
 rezerwy na pokrycie przyszłych strat i/ lub długów,
 odsetki,
 zakup ziemi lub budynków,
 ujemne różnice kursowe, bez wpływu na postanowienia Artykułu 15(7) Umowy,
 podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), opłaty celne i importowe
naliczone w związku z zakupem towarów i usług lub importu towarów,
 wkład rzeczowy (np. ziemia, nieruchomość lub część nieruchomości, trwałe dobra
inwestycyjne, surowce, prace wykonywane nieodpłatnie przez osobę prywatną lub
spółkę),
 koszty procedur przetargowych,
 działania realizowane poza obszarem kwalifikującym się,
 koszty dokumentacji technicznej, przygotowania opracowań lub innych działań
przygotowawczych (związanych z realizacją projektu),
 wyposażenie dla partnera zagranicznego,
 koszty działań podejmowanych przez personel zagraniczny poza granicami Polski,
 zasoby ludzkie, dostawy i roboty pochodzące z państw nie kwalifikujących się.
7(2)(10) Jako odstępstwo od Artykułu 15(1) – Opcji 1 nadaje się brzmienie:
Opcja 1: Dotyczy wszystkich Projektów realizowanych w ramach Schematu Wsparcia PL0111:
Podmiot Kontraktujący dokona płatności według następujących zasad:

-
Zaliczka - (60% kwoty każdego kontraktu zawartego pomiędzy Beneficjentem a
Wykonawcą w celu wykonania projektu, obliczona zgodnie z Artykułem 3(2) Warunków
Szczegółowych. Zaliczka zostanie przekazana w ciągu 30 dni od otrzymania przez Podmiot
Kontraktujący następujących dokumentów:
Umowy podpisanej przez obie strony;
Wniosku o dokonanie płatności, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik V Umowy;
Kontraktu(ów) podpisanego przez Beneficjenta i Wykonawcę, łącznie z odpowiednią
dokumentacją z przeprowadzonego zamówienia.

Płatność końcowa – do 40% wartości każdego kontraktu zawartego pomiędzy
Beneficjentem a Wykonawcą w celu wykonania Projektu, obliczona zgodnie z Artykułem
3(2) Warunków Szczegółowych. Płatność końcowa będzie dokonana w ciągu 60 dni od
otrzymania przez Podmiot Kontraktujący Wniosku o dokonanie płatności, zgodnego ze
wzorem stanowiącym Załącznik V Umowy wraz z Raportem końcowym, przygotowanym
zgodnie z Artykułem 15(2).
7(2)(11) Jako odstępstwo od Artykułu 15(6) – Punktowi 15(6) nadaje się brzmienie:
Wszelkie przelewy, Komisja Europejska będzie dokonywała na wydzielony rachunek
bankowy określony w Formularzu Identyfikacji Finansowej (Załącznik V) otwarty
specjalnie dla realizacji Projektu.
7(2)(12) Jako odstępstwo od Artykułu 15(7) – Punktowi 15(7) nadaje się brzmienie:
Podmiot Kontraktujący dokonywać będzie przelewów na konto Beneficjenta w
EURO.
7(2)(13) Jako odstępstwo od Artykułu 16(3) – usuwa się ostatnie podpunkty 3 i 4 z akapitu ‘A’
oraz usuwa się akapit ‘B’.
7(2)(14) Jako odstępstwo od Artykułu 16(4) - Pierwszemu akapitowi punktu 16(4) nadaje się
brzmienie:
W przypadku wszystkich projektów realizowanych w ramach Schematu Wsparcia
PL0111, po ich zakończeniu zostanie przeprowadzony audyt końcowy.
7(2)(15) Jako odstępstwo od Artykułu 16(5) - Punktowi 16(5) nadaje się brzmienie:
Beneficjent wypełni swoje zobowiązania, o których mowa w Art. 16(4) poprzez
dostarczenie Podmiotowi Kontraktującemu raportów z audytu Projektu
przeprowadzonego przez niezależną jednostkę audytorską, o której mowa w Art. 7(1)
Warunków Szczegółowych.
7(2)(16) Jako odstępstwo od Artykułu 18(1) – wyrazy „60 dni” zostają zastąpione słowami “30
dni”.
7(2)(17) Artykułów 2(5), 14(3) oraz 15(3) nie stosuje się.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Podmiotu
Kontraktującego i jeden egzemplarz dla Beneficjenta.
W imieniu Beneficjenta
W imieniu Podmiotu Kontraktującego
.................................................... Euroregion
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Podpis
Podpis
Data
Data
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards