MATERIAŁY Z WARSZTATÓW ,,JAK REAGOWAĆ NA AGRESJĘ

advertisement
MATERIAŁY Z WARSZTATÓW ,,JAK REAGOWAĆ NA AGRESJĘ ? ”
Najważniejsze pojęcia
ZŁOŚĆ
 uczucie
 nie mam wpływu na to czy się pojawi, czy nie
 nie podlega cenie
 nie ma obiektu
 przynosi różne skutki w zależności od podjętego pod jej wpływem zachowania, które
może być agresywne lub nie
AGRESJA
 zachowanie
 zamiar skrzywdzenia, wyrządzenia szkody
 skierowania przeciwko komuś lub czemuś
 równowaga sił
 robiona przez jedną lub więcej osób
Każde zamierzone działanie (w formie otwartej lub symbolicznej) mające na celu
wyrządzenie komuś krzywdy lub czemuś, straty, bólu.
Kryteria podziału agresji:
 moralna treść zachowania
agresja niszcząca /destruktywna (występująca przeciw społeczności)
agresja prospołeczna (służąca interesom jednostki i społeczeństwa np.. bicie było
oceniane pozytywnie w latach 20-tych, rywalizacja itp.).
 sposób wykorzystania:
agresja afektywna ( stanowi cel sam w sobie, zamierza do wyładowania niezadowolenia
lub gniewu na osobach lub rzeczach).
agresja instrumentalna ( jest sposobem osiągnięcia jakiegoś celu ).
 charakter:
agresja atakująca
agresja obronna
PRZEMOC
 zachowanie
 zamiar skrzywdzenia, wyrządzenie szkody
 skierowana przeciw komuś lub czemuś
 robiona przez jedną lub więcej osób
 nierównowaga sił
 ofiara i sprawca
Przemoc jest częściom agresji, charakterystyczna dla niej jest nierównowaga sił. Sprawca
(sprawcy) są w jakiś sposób (emocjonalnie, fizycznie, społecznie) silniejszy, ma przewagę
nad ofiarą (ofiarami). Sprawcy i ofiary są w utrwalonych rolach, nie zamieniają się rolami.
Przy PRZEMOCY jeszcze mówić o ZNĘCNIU – jest długotrwałe, powtarzające się,
przybierające różne formy, nasilone nękaniem ofiary/ ofiar przez sprawcę/ sprwców.
KLASYFIKACJA FORM AGRESJI I PRZEMOCY
W szkole można spotykać agresję fizyczną, słowną i najtrudniejszą do zauważenia agresję bez
słów i kontaktu fizycznego.
FIZYCZNA
SŁOWNA
Bicie
Kopanie
Popychanie
Plucie
Zabieranie rzeczy
Niszczenie rzeczy
Wyśmiewanie
Przezywanie
Ośmieszanie
Przekręcanie nazwisk
Obrażanie rodziny
Grożenie
NIEWERBALNA
IZOLOWANIE
Odsuwanie od grupy
Miny
Gesty
Manipulowanie przyjaźniami
Wymienione zachowania mogą występować w formie bezpośredniej (np. uczeń przezywa ,
bije drugą osobę) lub w formie pośredniej ( np. uczeń namawia drugą osobę do zachowań
agresywnych manipuluje związkami).
Chłopcy częściej niż dziewczynki stosują przemoc w postaci otwartej, bezpośredniej. Swoje
konflikty rozwiązują często za pomocą agresji fizycznej. Dziewczynki odwołują się częściej
do społecznych form krzywdzenia werbalnego – wybierają obgadywane, plotkowanie,
manipulowanie przyjaźniami. W ostatnich latach obserwuje się u dziewcząt wzrost agresji
fizycznej.
Uważa się, że mężczyźni wskazują wyższy poziom agresywnego zachowania niż kobiety.
Przyjmuje się trzy główne linie wyjaśnienia tego zjawiska: hormonalną, socjobiologiczną i
modeli ról społecznych.
Wyjaśnienie hormonalne związane jest z męskim hormonem – testosteronem. Nie
potwierdzają jednak tego badania na chłopcach w okresie dojrzewania, gdzie gwałtowny
wzrost wydzielania tego hormonu powinien spowodować równie gwałtowny wzrost agresji.
Powinny dać się również zidentyfikować różnice pomiędzy poszczególnymi osobami, gdzie
wysoki poziom testosteronu byłby wzrost proporcjonalny do ilości występowania zachowań
agresywnych ( Halpern, Udry, Campbell, Suchindran 1993).
Wyjaśnienie socjobiologiczne podaje, że wysoki poziom agresji jest gwarantem
przetrwania gatunku ze względu na możliwości ,,wywalczenia” sobie partnerek. Wg tej teorii
przejawienie agresji przez mężczyzn ma na celu zademonstrowanie statusu władzy a przez to
zwiększenie szans w rywalizacji z innymi mężczyznami. Z tego względu badano czy sytuacje
zagrażające statusowi mężczyzn wyzwalają więcej zachowań agresywnych i czy potwierdzi
się założenie, że mężczyźni o zagrożonym lub trwale niskim statusie są bardziej agresywni.
Potwierdzenia dla tej tezy uzyskali Archer, Hollway i McLoughlin (1995) stwierdzając, że
bezrobotni mężczyźni znacznie częściej wikłali się w bójki, sprzeczki na skutek publicznego
upokorzenia niż studenci.
Model roli społecznej zakłada, że agresywne zachowanie nabywane jest w procesie
socjalizacji jako część męskiej roli płciowej. Potwierdziły to badania Moshera i Sirkina
(1989) stwierdzające istnienie pozytywnej korelacji wzorca osobowości ,,macho” z agresją i
impulsywnością. Stwierdzono również , że kobiety częściej informują o poczuciu winy i lęku
jako uczuciach towarzyszących agresywnym zachowaniom.
ZASADY REAGOWNIA NA AGRESJĘ








Natychmiast
Bez agresji
Stanowczo
Krótko
Na temat ( jeden, a nie kilka)
Komunikat o zachowaniu, nie o sobie
Zrozumiały język
Wszyscy nauczyciele:
- w podobny sposób
- w tych samych sytuacjach
- na każde zachowanie agresywne
- do każdego ucznia tak samo
REAGOWANIE NA AGRESJĘ – KOMUNIKAT
1. Przerwij sytuację, zwróć uwagę sprawcy.
 Stop / Dosyć / Koniec / Przestańcie / Słyszałam itp.
2. Opisz co się stało. Nazwij problem.
 Widziałam uderzenie / Obraziłeś rodziców Ani / Usłyszałam przezwisko. To
agresja.
3. Wyraź swój sprzeciw .
 Nie zgadzam się na to.
4. Powołaj się na normy.
 Mam w klasie zasadę, że się nie bijemy. / Ustaliliśmy, że w naszej szkole nie
używamy agresji. / Zasadą jest, że nie sprawiamy sobie przykrości.
5. Dodaj empatii.
 Sprawiłeś ból. / Przezywanie jest przykre.

6. Okaż zrozumienie dla dziecka.
 Widzę, że się zdenerwowałaś. / Wygląda na to, że jesteś zezłoszczona.

7. Powiedz krótko, czego oczekujesz.
 Oczekuję, że taka sytuacja się nie powtórzy. / Oczekuję, że nie będziesz używał
 agresji. / Masz przestać.
8. Powiedz, co czujesz.
 Jest mi przykro, że uczniowie z mojej klasy tak się tratują. / Jestem zezłoszczona,
kiedy tak zwracasz się do koleżanki.
REAGOWANIE NA AGRESJĘ
Przerwij sytuację, zwróć uwagę sprawcy na siebie .....................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Opisz, co się stało. Nazwij problem .............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wyraź swój sprzeciw: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Powołuj się na normy: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dodaj empatii: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Okaż zrozumienie dla dziecka – sprawcy: ...................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Powiedz krótko, czego oczekujesz: .............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Powiedz, co czujesz: ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
opracowanie: Magdalena Sofulak- Skibińska, Ina Pochorecka
www.polna,waw.pl
Download