Co rodzice powinni wiedzie* o agresji ?

advertisement
Od konfliktu do porozumienia...
Opracowanie: Joanna Zamojska
„O
wiele łatwiej jest uczyć niż
wychowywać. Do uczenia potrzebne są
jedynie wiadomości. Do wychowywania
konieczna jest nieustanna obecność”
Przez agresję więc rozumie się
świadome i celowe zachowanie
zwrócone przeciw innym
osobom / także przeciw sobie/ i
przedmiotom zmierzające do
wyrządzenia szkody.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Napastliwość fizyczna
Napastliwość słowna, kłótnia, wulgaryzmy
Nadmierny krytycyzm
Napastliwość wyrażana krzykiem
Tupanie nogami
Trzaskanie drzwiami
Niszczenie cudzej własności
Nadmierna drażliwość przejawiająca się
porywczością
Ze względu na cel dzielimy ją na:
• zamierzoną instrumentalną - kiedy wyrządzona
komuś krzywda stanowi środek do osiągnięcia
celu i jest pośrednim kosztem jego uzyskania
/rozgłaszanie plotek o koleżance, aby wkraść się
w czyjeś łaski, obśmiewanie lub bicie słabszego
kolegi, aby dowartościować się, poczuć siłę, zyskać
uznanie itp./
• zamierzona celowa - podjęcie czynności, których
celem wyrządzenie krzywdy osobie lub
zniszczenie rzeczy będącej przedmiotem agresji /
porysowanie ławek, ścian, pobicie, ośmieszenie/.


agresja werbalna - grożenie,
wyśmiewanie (szydzenie),
plotkowanie, dokuczanie
(drażnienie), przezywanie;
agresja fizyczna - bicie, kopanie,
popychanie, ograniczanie swobody
ruchów, szarpanie, przyciskanie,
szczypanie, ciągnięcie;
GRUPA RÓWIEŚNICZA
DOM RODZINNY
MASS MEDIA
SZKOŁA
NIEPRAWIDŁOWA OSOBOWOŚC
( zaburzenia zachowania i emocji,
niedostosowanie społeczne)
I Etap
 dziecko rodzi się z trudnym temperamentem.
 pojawiają się objawy niedostosowania na
etapie przedszkola.
 występuje nadmierna pobudliwość.
II Etap
dziecko reaguje agresją na każdy konflikt- na
problemy w sferze zachowań, albo
 wycofuje się
 nie potrafi budować więzi z rówieśnikami
 pojawiają się problemy w nauce połączone z niskim
poczuciem wartości i depresja

III Etap
 ukrywa lub przemilcza nowe problemy
zachowań – wagary, kłamstwo, kradzież
 przyłącza się do przestępczej grupy
młodzieżowej lub sekty
 bierze udział w wykroczeniach, staje przed
sądem dla nieletnich




odtrącająca- dyktatorskie podejście, kierowanie
dzieckiem poprzez rozkazy, surowe kary, dezaprobata,
otwarta krytyka, zastraszanie, przemoc
unikająca- luźny kontakt emocjonalny przy
jednoczesnym obdarowywaniu prezentami,
ignorowanie, nie angażowanie się w sprawy dziecka
nadmiernie wymagająca- stawianie wygórowanych
wymagań, narzucanie autorytetu, ograniczanie
swobody, zmuszanie, częste nagany.
nadmiernie chroniąca- nadopiekuńczość, niedocenienie
możliwości dziecka, rozwiązywanie za dziecko
problemów, uzależnienie dziecka od siebie, przy
jednoczesnym tolerowaniu zachcianek, niewłaściwych
zachowań dziecka, zaspokajania kaprysów i
umożliwianiu panowania nad rodziną.
 Dziecko
odtrącone nie ma nic lub
bardzo niewiele do zyskania
poprzez opanowanie gniewu i
agresji wywołanej frustracją. Jego
agresja przynosi mu przynajmniej
tymczasową ulgę i może zmusić
innych, by się nim zajęli.
 Rodzice,
którzy porównują swoje
dzieci do rodzeństwa lub do kolegów,
wykazując, że oni robią coś lepiej,
staranniej, niszczą w dziecku dobry
obraz samego siebie, a wywołują
urazy, zawiść i agresję. Broniąc się
przed negatywnym porównaniem,
dziecko złości się, niszczy przedmioty
lub atakuje inne osoby, najczęściej
słabsze.

Kary fizyczne przyczyniają się do
utrwalenia niepożądanego zachowania.
Bicie dziecka przez osobę kochaną
wytwarza w nim przekonanie, że jeśli
coś jest ważne dla człowieka to może
on użyć siły fizycznej. Model takiej
agresywnej rodziny przenoszony jest
na inne sytuacje(szkołę, podwórko,
pracę) czy stosowany przez całe życie
w swej własnej rodzinie.
 Dzieci
bez wsparcia
emocjonalnego próbują zwrócić na
siebie uwagę zachowując się
agresywnie, wyzywając, niszcząc,
kradnąc, uciekając z domu
(rozwód rodziców).
 Każde
upokorzenie dziecka jest
formą przemocy emocjonalnej (są
to: groźby, ostrzeżenia, wrzaski i
przekleństwa, wyzwiska,
poniżanie godności)
PRESJA NEGATYWNYCH WZORCÓW
KONFLIKT Z NAUCZYCIELEM
KONFLIKT W KLASIE
NIEPOWODZENIA W NAUCE
PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE

zbyt liczne klasy , nauka zmianowa, zmiana nauczycieli ,
ogólny standard budynku i otoczenia, oświetlenie, poziom
hałasu, wystrój pomieszczeń (zbyt mało lub zbyt dużo
bodźców sprzyja agresji).
Zachowanie dziecka w szkole wiąże się mocno z
atmosferą panującą w domu i odwrotnie.
Dlatego szkoła powinna być w stałym
kontakcie z rodzicami, opiekunami i
interesować się warunkami ucznia w domu –
w miarę możliwości pomagać mu.
Grupa jest miejscem próbowania ról – poligonem
doświadczalnym przed wejściem w dorosłe
życie.
Uczniowie pełnią w klasie określone role, są to
zwykle role jakich mieli okazję nauczyć się w
rodzinie.
Lider
Błazen
Gwiazda
Monopolista Agresor
Czarna owca Cierpiętnik
Kozioł
ofiarny
Moralista
Ulubieniec
Prowokator
TELEWIZJA
GRY KOMPUTEROWE
INTERNET
utożsamianie się z bohaterami, naśladowanie,
brak współczucia dla ludzi, oschłość, brak litości,
poczucia winy, aż w końcu niezdolność do miłości,
strach przed agresją może osłabić pozytywne reakcje
ludzkie,
INTENSYWNI WIDZOWIE
Skutki:
Trudności w nawiązywaniu kontaktów
Słaba odporność na frustracje
Impulsywne działania
Nieumiejętność przewidywania skutków
działania








mają potrzebę dominacji wobec innych, chcą ich
podporządkować sobie, używając groźby i siły, bronią
własnych praw, lekceważąc prawa innych
łatwo popadają w gniew, są impulsywni, sfrustrowani
nie umieją poradzić sobie z trudnościami i przeciwnościami,
trudno jest im stosować się do ogólnie przyjętych reguł
generalnie są nastawieni "na nie", przyjmują postawy
wrogie
są zadowoleni z własnych zachowań, bez poczucia wstydu i
winy
mają łatwy kontakt z otoczeniem, umieją się wybronić w
trudnej sytuacji, mają na wszystko odpowiedź
są biegłe w udawaniu
dość wcześnie prezentują zachowanie antyspołeczne tj.
kradzież, picie alkoholu, palenie papierosów.
Zwiększona lękliwość
Zaniżona samoocena
Poczucie osamotnienia
Brak akceptacji siebie
Tendencje do izolowania się
Obniżony nastrój
Poczucie winy lub wstydu
Zwiększona płaczliwość
Zaburzenia koncentracji
Ucieczka w świat fantazji
Obojętność na sprawy
innych
Zachowania autoagresji
Zaburzenia
psychosomatyczne
Zmiany w nastroju
Depresja
Koszmary nocne
Agresję można osłabić poprzez:
stwarzanie możliwości samodzielnej pracy,
zainteresowanie sprawami dziecka, ucznia, aktywne
słuchanie (kontakt wzrokowy, uśmiech, spokój i
opanowanie w reakcjach, parafrazowanie, kontakt
przez dotyk, atmosfera akceptacji i zrozumienie)

DORAŹNE:
 nie karać, nie grozić
 grzecznie zwracać uwagę
 żartować
 negocjować
 iść na kompromis
 pokojowo załatwić spór
 omówić różnice poglądów

PROFILAKTYCZNE:
 informacje o normach zachowania się,
 uczenie autokontroli emocji, panowania nad
złością (przeczekanie, odizolowanie się, spacer,
rozrywka, relaks),
 uczenie rozpoznawania emocji,
 przyjmowanie punktu widzenia drugiej osoby,
 omawianie i ćwiczenia asertywnych sposobów
zachowania się.
Najważniejszym czynnikiem
profilaktycznym przeciwko
agresji jest właściwa więź
emocjonalna rodziców z
dzieckiem.

Najczęstszym sposobem eliminowania agresji
jest karanie dziecka za agresywne zachowania.
Tymczasem badania psychologiczne
udowodniły, że karząc za agresję możemy
uzyskać rezultat odwrotny od zamierzonego nie likwidację, lecz utrwalenie, wzmocnienie
zachowań agresywnych w myśl zasady
"agresja rodzi agresję".

- stwarzanie możliwości samodzielnej pracy oraz
samokontroli (swobodna praca, nauka otwarta),
- poświęcanie uwagi i uważne słuchanie,
- kontakt wzrokowy (uśmiech, spokojne
spojrzenia, mimika),
- bliskość fizyczną, stawanie, siadanie blisko siebie,
kontakt poprzez dotyk, krótkie kładzenie ręki na
ramieniu, obejmowanie ramieniem, itp
- drobne uwagi ożywiające rozmowę i stwarzające
tym samym dostęp do dziecka, takie jak:
"Opowiedz", , "Słucham cię",, "Ciekawi mnie twoje
zdanie."









mówienie mu jak bardzo jest dla nas ważne,
wysłuchiwanie tego, co ma nam do powiedzenia,
dawanie mu wsparcia,
wspólne przeżywanie jego radości i niepowodzeń,
nie lekceważenie nawet błahych według nas
problemów dziecka,
zauważanie mocnych stron dziecka i docenianie tego,
co robi dobrze,
okazywanie dziecku miłości bez stawiania warunków,
tworzenie i pielęgnowanie pozytywnej atmosfery w
domu,
zacieśnianie więzi między domem a szkołą.






stosowanie zasady indywidualizacji,
przyjęcie postawy życzliwości, zaufania i
zrozumienia,
stwarzanie dziecku sytuacji do osiągnięcia
sukcesu, poprzez proponowanie ćwiczeń
dostosowanych do jego poziomu,
reagowanie na wszelkie przejawy agresji,
niezależnie od tego, kto jest agresorem i próbę
znalezienia przyczyny,
wskazywanie negatywnych lub pozytywnych
konsekwencji zachowania dziecka dla innych osób,
utrzymywanie kontaktu z rodziną.




PEDAGOG
PSYCHOLOG
NEUROLOG
PSYCHIATRA DZIECIĘCY





Agresja jest drugą stroną lęku
Agresja jest często wołaniem - zainteresuj się
mną
Postawa autorytatywna powoduje że dziecko
nie manifestuje agresji przy nas, może za to
zachowywać się jeszcze bardziej agresywnie
gdy nie mamy nad nim kontroli
Kara traktowana przez dziecko jako
upokarzająca może prowadzić do „strajku”
Kara wymierzona długo po zabronionym
czynie nie ma waloru wychowawczego
„Życie dziecka jest jak kartka
papieru, na której każdy
zostawia jakiś znak”.
(Przysłowie chińskie)
Download