Regulamin organizacyjny Zespołu Placówek Dobra Chata

advertisement
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZESPOŁU PLACÓWEK “DOBRA CHATA”
W KIELCACH
Kielce 2012
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin organizacyjny Zespołu Placówek „Dobra Chata”, zwanego dalej
Zespołem określa szczegółową organizację, a także specyfikę i zakres
sprawowanej opieki dla poszczególnych form organizacyjnych.
1.2. Zespół składa się z następujących form organizacyjnych:
1). Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej
całodobową pieczę zastępczą w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom
opieki i wychowania przez rodziców, realizowanej w dwóch wyodrębnionych
mieszkaniach autonomicznych, nazwanych:
- mieszkanie autonomiczne „Moje Miejsce”,
- mieszkanie autonomiczne „Nasz Kąt”,
gdzie w każdym może przebywać nie więcej niż 14 dzieci i młodzieży.
2). Placówki Wsparcia Dziennego zapewniającej opiekę dzienną i
wychowanie dla dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowiska, dla
maksymalnie 60 osób, której integralną częścią jest Centrum Integracji,
Rehabilitacji i Rekreacji.
1.3. Siedzibą Zespołu jest Miasto Kielce.
1.4. Zespół używa podłużnej pieczęci o treści:
ZESPÓŁ PLACÓWEK
“Dobra Chata”
ul. Sandomierska 126 , 25-324 Kielce
tel. 41- 34–28–502 , 41-34-28-646
REGON 292424110, NIP 657-17-47-818
1.5. Zespół może prowadzić działalność charytatywną.
2
ROZDZIAŁ 2
Cele działania Zespołu
2.1.
Celem
działania
placówki
opiekuńczo-wychowawczej
typu
socjalizacyjnego jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz
zaspokojenie niezbędnych potrzeb wychowanków, zamieszkujących dwa
odrębne
pod
względem
organizacyjno-budżetowym
mieszkania
autonomiczne, a w szczególności:
a) zaspokojenie
potrzeb
emocjonalnych,
rozwojowych,
zdrowotnych,
bytowych, społecznych i religijnych,
b) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu
pomocy dziecku,
c) umożliwienie kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba,
że sąd postanowi inaczej,
d) podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny,
poprzez współpracę z rodzinami naturalnymi, w przypadku, kiedy nie
został wyznaczony asystent rodziny oraz instytucjami działającymi dla
dobra dziecka i jego rodziny,
e) zapewnienie wychowankom dostępu do kształcenia dostosowanego do
ich wieku i możliwości rozwojowych oraz wyrównywania opóźnień
rozwojowych i szkolnych,
f) prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, terapeutycznych oraz przygotowanie
wychowanków
do
samodzielnego,
odpowiedzialnego
życia
społeczeństwie,
g) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
2.2. Zadania mieszkań autonomicznych określają szczegółowo w ich Regulaminy
Organizacyjne, opracowane przez wychowawców, koordynatora pracy
opiekuńczo-wychowawczej, przy udziale wychowanków, zatwierdzone przez
3
Dyrektora Zespołu.
2.3. Celem działania Placówki Wsparcia Dziennego z Centrum Integracji,
Rehabilitacji i Rekreacji, prowadzonej w formie opiekuńczej jest :
a) sprawowanie dziennej opieki, mającej na celu wspieranie rodziny
we właściwym wypełnianiu jej funkcji opiekuńczych i wychowawczych,
b) zapewnienie fachowej pomocy rodzinom pozostającym w krótkotrwałym
kryzysie oraz mającym trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
c) zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci
i młodzieży w wieku
od lat
sześciu do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej,
d) integracja dzieci ze środowiska z wychowankami pozostającymi w opiece
całodobowej,
2.4. Zadania Placówki Wsparcia Dziennego z Centrum Integracji, Rehabilitacji
i Rekreacji określa szczegółowo jej Regulamin Organizacyjny opracowany
przez wychowawców, koordynatora pracy pedagogicznej, przy udziale
wychowanków, zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.
2.5. Pobyt dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego jest nieodpłatny.
2.6. Pobyt w Placówce Wsparcia Dziennego jest dobrowolny, lub na mocy
postanowienia Sądu.
ROZDZIAŁ 3
Struktura organizacyjna Zespołu
3.1.
Strukturę organizacyjną Zespołu Placówek „Dobra Chata” obrazuje schemat
organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.2.
Zespołem kieruje Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz.
3.3. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Kielce.
3.4. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje w sprawach bieżących
koordynator pracy opiekuńczo-wychowawczej.
4
3.5. Zespół zatrudnia pracowników samorządowych. (do dn. 31.12 .2013 r.
również pracowników pedagogicznych w oparciu o Ustawę Karta
Nauczyciela)
3.6. Do kompetencji Dyrektora należy:
a) zarządzanie Zespołem poprzez wydawanie regulaminów, instrukcji,
procedur, zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych,
b) dokonywanie czynności, w sprawach wynikających z Karty Nauczyciela,
Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy w stosunku do
pracowników,
c) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za
całość gospodarki finansowej Zespołu,
d) zarządzanie mieniem będącym w trwałym zarządzie Zespołu,
e) kierowanie działalnością opiekuńczo – wychowawczą Zespołu, w tym
nadzór pedagogiczny,
f) kierowanie pracą zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
g) decydowanie o przyjęciu dziecka do Zespołu, jego usamodzielnieniu bądź
skreśleniu z listy,
h) współpraca z sądami, szkołami i instytucjami działającymi dla dobra
dziecka i jego rodziny,
i) powiadamianie w ciągu 24 godz. rodziców, opiekunów prawnych, policji,
sądu, asystenta rodziny, MOPR o nieusprawiedliwionej nieobecności
wychowanka placówki socjalizacyjnej,
j) zgłaszanie do Ośrodka Adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną,
k) wykonywanie
innych
czynności
szczegółowych.
5
wynikających
z
przepisów
3.7. Do kompetencji koordynatora pracy opiekuńczo-wychowawczej należy:
a) koordynowanie pracy pracowników opieki bezpośredniej i specjalistów
w obu mieszkaniach autonomicznych i Placówce Wsparcia Dziennego,
b) koordynowanie pracy zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
c) koordynowanie
współpracy
z
sądami,
szkołami
i
instytucjami
działającymi dla dobra dziecka i jego rodziny,
d) koordynowanie praktyk studenckich, staży, wolontariatu,
e) sprawowanie kontroli wewnętrznej,
f) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.
3.8. Zadania statutowe Zespołu Dyrektor realizuje przy pomocy personelu
zatrudnionego na samodzielnych stanowiskach, przyporządkowanych do
poszczególnych form organizacyjnych. W strukturze organizacyjnej wyróżnia
się następujące rodzaje stanowisk :
- stanowiska urzędnicze (pracownicy ekonomiczno-administracyjni),
- stanowiska pracownicze (specjaliści, pracownicy opieki bezpośredniej,
pracownicy pomocniczy i obsługi).
3.9.
Grupę pracowników ekonomiczno-
administracyjnych zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych stanowią:
a) główna księgowa,
b) specjalista ds. kadrowo – organizacyjnych,
c) specjalista ds. administracji,
d) samodzielny referent ds. płac – kasjer,
e) samodzielny referent ds. magazynowych – intendent.
3.9.1 Do zadań pracowników ekonomiczno – administracyjnych należy:
a) obsługa finansowa Zespołu,
b) obsługa administracyjna,
c) obsługa kadrowa,
d) wykonywanie prac zabezpieczających mienie Zespołu,
6
e) wykonywanie prac gwarantujących bezpieczeństwo wychowanków,
f) współdziałanie w prowadzeniu procesu wychowawczego.
3.9.2 Grupę specjalistów stanowią:
a) pracownik socjalny,
b) psycholog,
c) pedagog,
d) logopeda,
e) instruktor rekreacji ruchowej i rehabilitacji.
3.9.3. Do zadań specjalistów należy:
a) wspieranie pracy wychowawczej w obu mieszkaniach autonomicznych
i Placówce Wsparcia Dziennego, prowadzenie specjalistycznych,
specyficznych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami dzieci i ich rodzin
zajęć indywidualnych i grupowych, praca socjalna,
b) udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
c) prowadzenie wymaganej dokumentacji,
d) współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.
3.9.4. Grupę pracowników opieki bezpośredniej stanowią:
a) wychowawcy,
b) opiekunowie nocni.
3.9.5. Do zadań pracowników opieki bezpośredniej należy:
a) organizowanie bezpośredniej pracy z wychowankami Zespołu, która ma
na celu zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, potrzeb bytowych,
właściwego rozwoju psychicznego, społecznego, emocjonalnego
i intelektualnego,
b) opracowanie we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku
i realizacja zadań z niego wynikających,
c) udział w pracach i spotkaniach stałego zespołu ds. okresowej oceny
sytuacji dziecka,
7
d) współpraca z rodzinami naturalnymi, zastępczymi i adopcyjnymi
wychowanków,
e) współpraca z nauczycielami szkół i innymi wspierającymi dziecko
i rodzinę,
f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej dziecka,
g) dokonywanie niezbędnych zakupów
i rozlicznie zaliczek przez
upoważnionych pracowników,
h) rozsądne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi mieszkań
autonomicznych i PWD,
i) dbałość o mienie Zespołu,
j) opieka nad dziećmi w porze nocnej.
3.9.6. Grupę pracowników pomocniczych i obsługi stanowią :
a) kucharz,
b) kucharz-pracownik gospodarczy,
c) pracownik gospodarczy,
d) kierowca – pracownik gospodarczy,
e) konserwator – pracownik gospodarczy.
3.9.7. Do zadań pracowników pomocniczych i obsługi należy:
a) obsługa techniczna Zespołu w ramach możliwości własnych,
b) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach i wokół budynku,
przy czynnym współudziale dzieci,
c) wspieranie wychowanków i pomoc w dbałości o właściwe odżywianie
i przygotowanie posiłków,
d) obsługa transportowa wychowanków i pracowników w ramach realizacji
ich obowiązków służbowych,
e) współdziałanie w procesie wychowawczym.
8
ROZDZIAŁ 4
Wymogi kwalifikacyjne wobec pracowników Zespołu
4.1.
Wymogi kwalifikacyjne wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach
urzędniczych określa Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)
4.2.
Wymogi kwalifikacyjne wobec pracowników pracujących z dziećmi określa
Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)
ROZDZIAŁ 5
Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w Zespole
5.1. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy Zespołu,
którzy powinni wykazywać należytą postawę społeczną i dawać dobry
przykład osobisty.
5.2. Szczegółowe zadania pracowników określają ich zakresy czynności, które
potwierdzone przez pracowników znajdują się w teczkach akt osobowych.
5.3. W Zespole działają zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, które mają
za zadanie oceniać sytuację dzieci umieszczonych pod opieką.
5.3.1 W skład zespołów wchodzą:
1.dyrektor,
2. koordynator pracy opiekuńczo-wychowawczej,
3. psycholog,
4. pedagog,
5. wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
6. pracownik socjalny,
9
7. przedstawiciele Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
8. zaproszone osoby z zewnątrz, których obecność może mieć znaczący głos
w poruszanych sprawach wychowanka, w szczególności asystent rodziny
prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka
adopcyjnego.
5.3.2 Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:
a) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
b) analizy stosowanych metod w pracy z dzieckiem i rodziną,
c) modyfikowania indywidualnego planu pomocy dziecku,
d) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną umożliwiającą przysposobienie,
e) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
f) oceny zasadności pobytu wychowanka w mieszkaniu autonomicznym lub
w Placówce Wsparcia Dziennego,
g) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go
w rodzinnej pieczy zastępczej,
h) informowania sądu o potrzebie umieszczania dziecka w innej placówce
działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności
leczniczej lub pomocy społecznej.
5.3.3 Okresowa ocena sytuacji dziecka dokonywana jest w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż co pół roku.
5.4.
W Zespole działa Rada Pracowników Pedagogicznych, którą stanowią:
Dyrektor, koordynator pracy opiekuńczo-wychowawczej, pracownicy opieki
bezpośredniej i specjaliści Zespołu. Kompetencje Rady określa odrębny
dokument.
5.5. Wszyscy pracownicy Zespołu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących wychowanków i rozwiązywania sytuacji
konfliktowych bez udziału osób z zewnątrz.
10
5.6.
Informacji na temat wychowanków udziela Dyrektor, koordynator pracy
opiekuńczo-wychowawczej, wychowawcy, psycholog lub osoby
upoważnione przez Dyrektora przy zachowaniu obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych i ochronie interesów wychowanków.
5.7.
Do kontaktów z mediami upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Zespołu
lub osoba upoważniona przez niego na piśmie z zaznaczeniem treści
wypowiedzi.
5.8.
Zespół przyjmuje studentów i słuchaczy na praktyki i staże pedagogiczne
oraz zawodowe zgodnie z zawartą umową.
5.8.1 Opiekunów praktyk wyznacza Dyrektor.
5.8.2 Koszty związane z praktyką ponosi uczelnia lub praktykant.
5.9.
Działalność Zespołu może być uzupełniana pracą wolontariuszy, którą
reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
ROZDZIAŁ 6
Specyfika pracy Zespołu i zakres sprawowanej opieki
6.1. Specyfikę pracy w mieszkaniach autonomicznych i zakres sprawowanej
opieki określają ich Regulaminy Organizacyjne, które stanowią Załącznik Nr
2 i Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6.2. Specyfikę pracy Placówki Wsparcia Dziennego i zakres sprawowanej opieki
określa Regulamin Organizacyjny
Placówki Wsparcia Dziennego, który
stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
11
ROZDZIAŁ 7
Tryb kierowania i przyjmowania dzieci do Zespołu
7.1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.
7.1.1 Wychowanków, do objęcia opieką całodobową w Zespole kieruje Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach po zasięgnięciu opinii Dyrektora
Zespołu.
7.1.2 O umieszczeniu wychowanka w konkretnym mieszkaniu autonomicznym
w Zespole decyduje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcami.
7.1.3 Do objęcia opieką całodobową w Zespole mogą być przyjmowane dzieci
powyżej 10 roku życia, a w przypadku rodzeństwa – powyżej 7 roku życia.
7.1.4 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
przekazuje dostępną dokumentację
dotyczącą dziecka, a w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka,
a w przypadku sierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica, orzeczenie
sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub
osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce, dokumentację o stanie
zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne, w
szczególności świadectwa szkolne, informacje o prowadzonej pracy
z rodziną dziecka i jej rezultatach.
7.1.5 Niezwłocznie po przyjęciu dziecka
psycholog lub pedagog sporządza
diagnozę psychofizyczną dziecka, która zawiera wskazania dotyczące:
dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy
z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w
rodzinnej pieczy zastępczej, przygotowania do
usamodzielnienia, z
wyłączeniem sytuacji, gdy dziecko jest przenoszone do Zespołu z Placówki
Opieki Doraźnej Azyl.
7.1.6 Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, wychowawca , któremu Dyrektor
powierzył kierowanie procesem wychowawczym dziecka, we współpracy
12
z asystentem rodziny dziecka opracowuje plan pomocy dziecku. Jeśli nie
został wyznaczony asystent rodziny, jego rolę przejmuje pracownik socjalny
Zespołu.
7.2. Placówka Wsparcia Dziennego.
7.2.1 W sprawie przyjęć do Placówki Wsparcia Dziennego mogą występować
osoby fizyczne lub prawne, a w szczególności rodzice, opiekunowie prawni,
same dzieci, pedagog szkolny, kurator sądowy, pracownicy służb socjalnych,
straży miejskiej i policji, jeśli stwierdzą, że dziecku i rodzinie potrzebna jest
pomoc oferowana przez placówkę.
7.2.2 Do Placówki Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci po uzyskaniu zgody
rodziców lub opiekunów na pobyt w tej placówce.
7.2.3 Przyjęcie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego może nastąpić też na
mocy postanowienia Sądu Rodzinnego, w oparciu o artykuł 109 §2 pkt 1
Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
7.2.4 Pobyt w Placówce Wsparcia Dziennego trwa do czasu osiągnięcia poprawy
sytuacji wychowanka, uchylenia postanowienia sądu o umieszczeniu, lub
osiągnięcia przez niego granicznego wieku umożliwiającego korzystanie z
jej usług.
ROZDZIAŁ 8
Prawa i obowiązki wychowanków
8.1.
Prawa i obowiązki wychowanków mieszkań autonomicznych: „Moje
Miejsce” i „Nasz Kąt” określają szczegółowo ich Regulaminy
Organizacyjne,
8.2.
Prawa wychowanków mieszkań autonomicznych zostały określone przy
zachowaniu zasad:
8.2.1 ochrony i poszanowania ich godności oraz życzliwego i podmiotowego
traktowania,
13
8.2.2 możliwości kulturalnego wyrażania swoich poglądów we wszystkich
sprawach ich dotyczących,
8.2.3 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
w mieszkaniu autonomicznym, a także światopoglądowych i religijnych.
8.3
Obowiązki wychowanków zostały określone przy zachowaniu zasad:
8.3.1 wychowankowie przestrzegają postanowień zawartych w Regulaminie
Organizacyjnym Zespołu i regulaminie wewnętrznym własnego mieszkania
autonomicznego,
8.3.2 uznają godność i podmiotowość innych osób,
8.3.3 odpowiadają za własne życie, higienę i rozwój,
8.3.4 dbają o wspólne dobro.
8.4
Placówka Wsparcia Dziennego.
8.4.1 Prawa i obowiązki wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego określa jej
Regulamin Organizacyjny.
ROZDZIAŁ 9
Dokumentacja prowadzona przez pracowników Zespołu
9.1
Zespół prowadzi dokumentację: spraw organizacji i zarządzania, księgową,
osobową pracowników, magazynową, administracyjną , osobową
wychowanków oraz dokumentację spraw opiekuńczo-wychowawczych.
Dokumentacja wytworzona na poszczególnych stanowiskach otrzymuje
odpowiednie symbole literowe poprzedzone symbolem ZPDCH:
- dokumentacja spraw organizacji i zarządzania – symbol Org.
- dokumentacja księgowa
– symbol KF,
- dokumentacja osobowa
– symbol K,
- dokumentacja magazynowa
– symbol M,
- dokumentacja administracyjna
– symbol Adm,
14
- dokumentacja osobowa wychowanków i spraw opiekuńczo– symbol OW.
wychowawczych
9.2.
W Zespole prowadzi się księgę ewidencyjną wychowanków pozostających
w opiece całodobowej, która zawiera następujące informacje: imię
i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia , adres ostatniego miejsca
zamieszkania dziecka, aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub
jego opiekunów prawnych , dane dotyczące przyjęcia i skreślenia
wychowanka.
9.3.
W Zespole zakłada się i prowadzi się dla każdego dziecka pozostającego
w opiece całodobowej teczkę akt osobowych. Teczka akt osobowych
zawiera dokumentację wymagalną, przekazywaną przy przyjęciu dziecka.
Pozostałą dokumentację dotyczącą dziecka prowadzi się w oddzielnych
teczkach.
9.4.
Dokumentacja dotycząca prowadzonej pracy z dzieckiem i funkcjonowania
mieszkań autonomicznych określona jest w regulaminach organizacyjnych
mieszkań autonomicznych.
9.5.
Dokumentację prowadzoną w Placówce Wsparcia Dziennego, wg wzorów
zatwierdzonych przez Dyrektora określa Regulamin Organizacyjny PWD.
ROZDZIAŁ 10
Gospodarka finansowa Zespołu
10.1 Zespół prowadzi 3 wyodrębnione rachunki bankowe: rachunek bieżący,
rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunek
depozytowy.
10.2. Dyrektor powierza określone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie
gospodarki finansowej upoważnionym pracownikom Zespołu,
w szczególności głównemu księgowemu.
15
ROZDZIAŁ 11
System kontroli wewnętrznej
11.1 . W Zespole Placówek “Dobra Chata” funkcjonuje system kontroli
wewnętrznej i procedury kontroli zarządczej.
11.2. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej sprawuje
Dyrektor, główny księgowy i koordynator pracy opiekuńczo-wychowawczej
zgodnie z kompetencjami.
ROZDZIAŁ 12
Postanowienia końcowe
12.1. Regulamin Organizacyjny opracowany jest przez Dyrektora Zespołu w
porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.
12.2. Regulamin Organizacyjny oraz zmiany w Regulaminie wprowadza się
zarządzeniem Dyrektora Zespołu i podaje się do wiadomości pracowników.
Opracował:
Kielce, 31.10.2012 r.
Dyrektor Zespołu Placówek
„Dobra Chata”
Elżbieta Kozyra
W porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie w Kielcach
16
Download