Statut Zespołu Placówek Specjalnych

advertisement
Załącznik
do uchwały nr IX/60/2007
z dnia 21 czerwca 2007 r.
STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zespół Placówek Specjalnych tworzą:
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy;
b) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii;
2. Szkoły i placówki używają pieczęci nagłówkowej o wzorze określonym
w statutach.
3. Siedziba Zespołu znajduje się w Rawie Mazowieckiej, ul. Przemysłowa 2.
4. Organem Prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
5. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu. W pismach dopuszcza się
używanie skrótu nazwy – ZPS.
6. Placówki wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci wspólnej – urzędowej
o następującym brzmieniu: Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
7. Zasady działania Placówek wchodzących w skład Zespołu Placówek Specjalnych
określają statuty:
a) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – zał. Nr 1;
b) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – zał. Nr 2.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§2
Zespół realizuje następujące cele:
1. Wspieranie rozwoju młodzieży, która wymaga specjalnej organizacji nauki, metod
pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
2. Wspomaganie rozwoju wychowanków przez
otoczeniem w celu nabywania nowych umiejętności;
rozwijanie
zainteresowania
3. Rozwijanie autonomii wychowanków;
4. Wdrażanie do funkcjonowania społecznego poprzez zrozumienie i uznawanie
norm społecznych;
5. Wyposażenie w takie umiejętności, które pozwolą wychowankom postrzegać
siebie jako niezależna osobę;
6. W miarę dorastania, utrwalanie i poszerzanie posiadanej wiedzy poprzez
nabywanie nowych wiadomości i umiejętności;
7. Doskonalenie
kompetencji
społecznych
i
umożliwiających samodzielne niezależne funkcjonowanie;
zdolności
adaptacyjnych,
8. Wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów pełnieniu funkcji
wychowawczych edukacyjnych szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć
psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia;
9. Kształtowanie u dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne postępowanie,
wyrabianie krytycyzmu i postaw asertywnych;
10. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologicznego modelu
funkcjonowania we współczesnym świecie;
11. Działania na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych wychowanków;
12. Przygotowanie młodzieży do udziału w życiu publicznym, samorządności;
13. Dbałość o tradycje i obyczaje.
§3
Zadania Zespołu.
Zadaniem Zespołu jest:
1) Współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania
i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno – wychowawczych dzieci
uczęszczających do tych szkół;
2) Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyczno – wychowawczych w zespole
i środowisku lokalnym polegających na:
a) Systematycznym
z uzależnieniem;
rozpoznawaniu
i
diagnozowaniu
zagrożeń
związanych
b) Współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
c) Poradnictwie zakresie zapobiegania uzależnieniom;
d) Przygotowaniu nauczycieli i wychowawców do pracy z uczniami w zakresie
profilaktyki uzależnień sposobów podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji
zagrożenia uzależnieniem.
3) Za zgodą organu prowadzącego, umożliwianie dzieciom udziału
w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych
zakresie terapii
pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki
społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w
życiu społecznym;
4) Za zgodą organu prowadzącego, umożliwianie udziału w zajęciach sportowych,
turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno oświatowych;
5) Realizowanie indywidualnych programów pracy z wychowankiem.
6) Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz innych trudności
uniemożliwiających pobyt młodzieży w domu rodzinnym i uczęszczanie do szkoły
w miejscu zamieszkania;
2
7) Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnego z normami
prawnymi i społecznymi;
8) Przygotowanie wychowanków do samodzielności zawodowej;
9) Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i wychowania.
ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
§4
Organami Zespołu Placówek Specjalnych są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd uczniowski.
§5
Kompetencje organów Zespołu.
1. Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych kieruje wszystkimi placówkami
wchodzącymi w skład Zespołu;
2. Dyrektor Zespołu w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej
odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt
pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej
Placówek wchodzących w skład zespołu oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim
pracowników;
3. Do kompetencji Dyrektora Zespołu w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym
i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
Zespołu
6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi ;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. Zespołu;
4. Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom zatrudnionym w Zespole;
3
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników.
Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi
organami, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami.
5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub inna upoważniona
osoba.
1) Szczegółowy tryb powołania i odwołania Dyrektora określają odrębne przepisy;
2) Dyrektor wykonuje również inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
3) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Ośrodka
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne;
§6
Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej.
1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Zespole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu
Placówek Specjalnych;
3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są
protokołowane;
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków;
5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1)
zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał
pedagogicznych;
w
sprawach
innowacji
i
eksperymentów
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka;
5) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora;
6) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora;
7) przygotowanie projektu zmian statutu Ośrodka;
8) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu
profilaktyki Ośrodka;
4
9) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków;
10) wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Szkoły.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
pozalekcyjnych i wychowawczych;
2) projekt planu finansowego Ośrodka;
3) propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć;
4) wnioski Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom nagród
i innych wyróżnień.
7. Członkowie rady Pedagogicznej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy
służbowej.
8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Ośrodka
informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie ogłoszeń na tablicy
w pokoju nauczycielskim oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do
wglądu w pokoju nauczycielskim.
§7
Rada Rodziców
1. W Zespole Placówek Specjalnych tworzy się jedną Radę Rodziców skład której
wchodzą co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców wychowanków danej placówki;
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, do rady rodziców placówki;
3) rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres
współpracy;
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) Występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu
prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki;
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa;
5
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
5) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w pkt
2, programy te ustala dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
§8
Samorząd Uczniowski.
1. W Zespole Placówek Specjalnych działają Samorządy:
a) Internatu - do którego należą wszyscy wychowankowie internatu;
b) Szkoły - do którego należą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół;
2. Zasady Działania Samorządu Internatu i Samorządu Szkół oraz zasady działania ich
organów określają regulaminy;
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków;
4. Zasady działania samorządu wychowanków i jego organów określa regulamin
uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i
bezpośrednim;
5. Regulamin samorządu może określać inne, wewnętrzne organy samorządu, zasady
ich wybierania i działania.
§9
Zasady współdziałania organów i sposób rozwiązywania sporów.
1. Organy Zespołów mają możliwość swobodnego działania w ramach swoich
kompetencji określonych niniejszym statutem;
2. Każdy organ Zespołu jest zobowiązany do bieżącej informacji inne organy
placówki o podejmowanych decyzjach;
3. Sprawy sporne występujące między organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor
Zespołu, a w przypadku gdy stroną jest Dyrektor – organ prowadzący Zespół.
§ 10
Zespoły wychowawcze.
1. W Zespole Placówek Specjalnych działa zespół wychowawczy, powoływany
przez dyrektora zespołu.
2. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:
6
1) diagnozowanie problemów wychowanka;
2) ustalanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem, odpowiednio
resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, na podstawie projektu przygotowanego przez
wychowawcę grupy wychowawczej;
3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych
form pomocy;
4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem
rodzinnym;
5) prognozowanie oczekiwanych efektów działań odpowiednio resocjalizacyjnych
lub terapeutycznych.
3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
1) Dyrektor zespołu lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący
zespołu;
2) wychowawca grupy wychowawczej odpowiedzialny za realizację indywidualnego
programu pracy z wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego lub terapeutycznego;
3) pedagog;
4) psycholog;
5) inni specjaliści - w zależności od potrzeb.
§ 11
Zatrudnianie pracowników.
1. W Zespole zatrudnia się pracowników:
1) Pedagogicznych /nauczycieli, wychowawców, psychologów, bibliotekarza,
pedagogów, logopedów/.
2) Pracowników ekonomicznych administracyjnych – zakres ich obowiązków
znajduje się w aktach osobowych;
3) Pracowników obsługi – zakres ich obowiązków znajduje się w aktach
osobowych;
4) Rehabilitanta.
2. Kompetencje pracowników oraz ich zakresy obowiązków określają Statuty
poszczególnych placówek.
§ 12
Kadra kierownicza Zespołu.
1. W Zespole Placówek Specjalnych tworzy się następujące stanowiska kierownicze
1) Dyrektora;
2) Wicedyrektora;
3) Kierownika internatu;
7
4) Głównego księgowego.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników wymienionych w ust. 1 znajduje
się w aktach osobowych;
3. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, za zgodą organu
prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne
stanowiska kierownicze.
§ 13
Postanowienia końcowe.
1. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
2. Każda z placówek wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.
3. Sprawy nie uregulowane statutem Zespołu regulują statuty poszczególnych
placówek.
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards