Mgr Micha* Kiedrzynek

advertisement
MGR MICHAŁ KIEDRZYNEK
Prawo administracyjne – organizacja
prawna administracji cz. I.
POJĘCIE ORGANU
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 Organ
-
-
-
administracji publicznej to
człowiek (lub grupa ludzi w przypadku
organu kolegialnego):
znajdujący sie w strukturze
organizacyjnej państwa lub samorządu
terytorialnego,
powołany w celu realizacji norm prawa
administracyjnego, w sposób i ze
skutkami właściwymi temu prawu,
Działający w granicach przyznanych mu
przez prawo kompetencji.
KLASYFIKACJA ORGANÓW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 Organy
administracji państwowej,
rządowej i samorządowej.
 Ze
-
-
-
względu na sposób kreacji
(obsady):
Organy obsadzane w drodze
powołania (np. wojewoda),
Organy obsadzane w drodze wyboru
(np. radny gminy),
Organy obsadzane w drodze
KLASYFIKACJA ORGANÓW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Klasyfikacja
ze względu na skład
osobowy organu:
-
-
organy jednoosobowe/monokratyczne
(funkcję organu pełni jedna osoba ,
np. wójt),
Organy wieloosobowe/kolegialne
(funkcję organu pełni kilka osób, np.
samorządowe kolegium odwoławcze).
KLASYFIKACJA ORGANÓW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 Klasyfikacja
-
-
ze względu na
właściwość działania:
naczelne,
centralne,
terenowe.
 Klasyfikacja
-
ze względu na więzi
organizacyjne:
Organy zdecentralizowane,
ORGAN ADMINISTRUJĄCY DEFINICJA
Organem
administrującym jest
każdy podmiot, któremu prawo
przydaje funkcje
administrowania, lub któremu
prawo stwarza podstawy do
przydania funkcji
administrowania, a przydanie to
nastąpiło.
POJĘCIE URZĘDU - DEFINICJE
 Urząd
– wyodrębniony zespół kompetencji
(praw i obowiązków związanych z
określonym organem administracji
publicznej).
 Urząd
– szczególna nazwa organu
administracji publicznej (np. Urząd
Żeglugi Śródlądowej).
 Urząd
– zorganizowany zespół osób i
zasobów przydany organowi
POJĘCIE KOMPETENCJI
-
-
-
Jest to zdolność organu
administrującego do skonkretyzowanego
aktualizowania, w drodze odpowiedniego
postępowania, potencjalnego obowiązku
działania sformułowanego przez prawo.
Oznacza to, że:
kompetencje są zawsze regulowane
prawem,
Kompetencja równoznaczna jest z
obowiązkiem,
Kompetencja służy organowi zawsze i
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI
 Odpowiedzialność
polityczna –
sformułowana jest wobec najważniejszych
organów. Formą jej realizacji jest
odwołanie ze stanowiska.
 Odpowiedzialność
majątkowa – może mieć
charakter cywilny lub administracyjny.
Odpowiedzialność może być formułowana
na zasadzie sprawstwa, winy, ryzyka oraz
działania legalne.
 Odpowiedzialność
karna – regulowana
przez prawo karne; szereg przestępstw
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI
 Odpowiedzialność
służbowa, porządkowa i
dyscyplinarna – opiera się ona na wielu
podstawach prawnych. Ma ona charakter
represyjny. Dotyczy ona przede wszystkim
osób zajmujących określone stanowiska.
 Odpowiedzialność
w sprawach o
wykroczenia (niekiedy spotkana nazwa:
odpowiedzialność karnoadministracyjna)
– gdy przekroczenie prawa stanowi
wykroczenie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI
 Odpowiedzialność
konstytucyjna –
odpowiedzialność uregulowana przepisami
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Obejmuje ona odpowiedzialność karną
przed Trybunałem Stanu najważniejszych
podmiotów (np. Prezydent RP).
Download