Społeczność terapeutyczna w Centrum Placówek Opiekuńczo

advertisement
Społeczność terapeutyczna
w Centrum Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych „Parkowa"
Jedną z form pracy z wychowankami stosowaną w Centrum Placówek OpiekuńczoWychowawczych „Parkowa” są zebrania społeczności „terapeutycznej”.
Korzeni społeczności terapeutycznej należy szukać w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1958r.
w Santa Monica w Kaliforni powstała pierwsza grupa samopomocowa, a jej założycielem był
biznesmen i członek ruchu AA Charles Dederich. Właśnie ten człowiek przekształcił
spotkania AA w sesje grupowe mające charakter bezpośredniej i emocjonalnej konfrontacji.
Uczestnicy tych spotkań potrafili powstrzymać się od alkoholu i narkotyków, a w
konsekwencji założyli społeczność, o nazwie Synanon, w której mogli razem żyć.
Synanon stał się fascynującym społecznym eksperymentem, mimo że ostatecznie poniósł
porażkę na skutek braku wystarczającej kontroli ze strony przywódcy to jednak stał się
początkiem rozwoju społeczności terapeutycznych.
Zasadniczym celem społeczności terapeutycznej jest wspieranie osobistego rozwoju
wychowanka. Możliwe jest to przez zmianę indywidualnego stylu życia przy pomocy
połączonej wspólnym problemem grupy młodzieży pracującej tak, aby pomóc sobie i innym
mieszkańcom placówki. Zebrania społeczności prowadzone są zwykle przez dwie osoby - 2
wychowawców. Podczas społeczności rozwiązywane są konflikty, do których doszło na
terenie ośrodka, kryzysy, omawiane są ważne dla wychowanków i wychowawców sprawy.
Jednym z elementów pracy ze społecznością jest przyznawanie wyższego statusu i
przywilejów dla wychowanków.
Poszczególne stopnie awansu dają wychowankowi więcej przywilejów i pozwalają na
większą samodzielność na terenie Placówki i poza nią. Równocześnie nagradzają jego pracę
nad zmianą własnego zachowania, odpowiedzialność i postępy w nauce szkolnej.
W ośrodku rozróżniamy 3 takie stopnie: stażysta, domownik i rezydent.
Różnią się one zasadniczo liczbą przywilejów.
I.
II.
III.
Stażysta – to osoba, która została przyjęta do CPOW „Parkowa”.
Domownik – to osoba, która jest pod opieką naszej placówki dłużej niż 2 miesiące,
stara się sprostać wymogom Regulaminu wychowanka, oraz nie łamie norm
społecznych.
Rezydent – to osoba, która przechodząc przez etap stażysty i domownika spełniła
określone Regulaminem wychowanka wymagania, oraz uznaje, szanuje i stosuje
przyjęte w placówce normy społeczne.
Zadaniem Stażysty jest zaadaptowanie się w nowych warunkach, poznanie zasad
obowiązujących w grupie, Regulaminu wychowanka i dążenie do przestrzegania go.
Stażysta może liczyć na pomoc w wypełnianiu zadań ze strony starszych kolegów. Każdy
Stażysta ma wyznaczonego przez wychowawcę opiekuna spośród wychowanków
będących Domownikami.
Od Stażysty, który pragnie awansować na domownika wymaga się:
1)
pełnej frekwencji szkolnej,
2)
przestrzegania podstawowych zasad Regulaminu wychowanka
3)
stosownego zachowania wobec dorosłych,
4)
wykonywania wyznaczonych zadań,
5)
braku wulgarności.
Zadaniem Domownika jest uaktywnienie się w grupie kolegów i koleżanek oraz pełnienie
roli gospodarza w ośrodku.
Od Domownika, który chce zostać Rezydentem oczekuje się:
1)
pełnej frekwencji szkolnej,
2)
przestrzegania regulaminu wychowanka i zachęcania innych do stosowania się
do niego,
3)
odpowiedniego zachowania wobec dorosłych, kolegów i koleżanek,
4)
wywiązywania się z opieki nad stażystą przyznanej przez wychowawcę,
5)
braku arogancji i wulgarność.
Zadaniem Rezydenta jest przygotowanie się do samodzielności, wspieranie młodszych
kolegów i koleżanek w pracy nad swoim zachowaniem, okazywanie pomocy
wychowawcom.
Od Rezydenta, który pragnie utrzymać swoją pozycję oczekuje się, że będzie:
1)
przykładem dla kolegów i koleżanek w pełnieniu roli ucznia oraz wychowanka
2)
wspierał pracę wychowawców,
3)
stanowił wsparcie dla innych wychowanków,
4)
zachowywał się wzorowo zarówno w szkole jak i w ośrodku, przestrzegając
regulaminów oraz zasad obowiązujących w obu placówkach.
Nie spełnianie warunków określonego poziomu może w konsekwencji przynieść
zdegradowanie Rezydenta do Domownika lub Domownika do Stażysty i przez to odebranie
wcześniej zdobytych przywilejów.
Przewiduje się również czasową degradacje o poziom niżej w sytuacjach naruszenia zasad lub
Regulaminu wychowanka.
Każdy wychowanek może ubiegać się o przejście na wyższy poziom.
W sytuacjach kiedy wychowanek nie wypełnia zadań powierzonych mu może spodziewać się,
że zostanie cofnięty na niższy stopień awansu. Odbywa się to jak i w przypadku nominacji na
zebraniach społeczności decyzją grupy oraz zespołu pedagogicznego pracowników.
W przypadku rażącego zachowania się wobec osób dorosłych, kolegów i koleżanek, a także w
przypadku łamanie zasad i norm przyjętych w Placówce oraz niestosowania się do
Regulaminu wychowanka taki podopieczny może (decyzją pracownika merytorycznego)
zostać usunięty „poza grupę”, gdzie pozostaje do czasu naprawy wyrządzonej przykrości lub
krzywdy i poprawy swojego zachowania.
Wychowanek pozostający „poza grupą” winien starać się o jak najszybszy powrót do grupy,
by zwiększyć tym samym liczbę przywilejów.
Dla każdego wychowanka Placówki przynależność do społeczności jest szczególnie ważnym
czynnikiem wspomagającym proces pozytywnego rozwoju. Presja rówieśnicza działa często
motywująco na wychowanków rozwijając krytycyzm i wgląd w samego siebie.
Wsparciem dla zmiany są wysokie oczekiwania i zaangażowanie, tak ze strony członków
grupy, wychowawców oraz pozostałej kadry merytorycznej.
Największy wpływ na osiągnięcie trwałej zmiany u danego wychowanka przynosi uczenie się
poprzez doświadczenie, doznawanie porażek, osiąganie sukcesów i ponoszenie konsekwencji
swoich działań. Ważną rolę odgrywa tu integracja jednostki z grupą.
W Placówce przy ul. Parkowej spotkania społeczności terapeutycznej odbywają się raz w
tygodniu.
Społeczność to spotkanie na którym :
1. Określa się cel pobytu każdego wychowanka w placówce
2. Omawia się problemy indywidualnych wychowanków i określa pomoc jakiej może im
udzielić grupa
3. Omawia się konflikty między członkami grupy – prowadzi mediacje
4. Planuje się wspólne działania na rzecz grupy
5. Określa się pozycje poszczególnych wychowanków w grupie – istnieją trzy stopnie
awansu w grupie, stażysta, domownik, rezydent, wartościowane według wymienionej
kolejności stopni
6. Planuje się konsekwencje jakie powinny ponieść osoby, które łamią wewnętrzne
zasady grupy
7. Nagradza się zasłużonych – za osiągnięcia szkolne, sukcesy w pracy nad swoimi
słabościami, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, itp.
Spotkania mają na celu:
a) pracę nad integracją grupy, celowością pobytów młodzieży w placówce,
b) przedstawianie wzorów zachowań, ukazywanie społecznie akceptowanych zachowań,
c) wzmocnienie samooceny wychowanków,
d) wdrażanie do pełnienia ról społecznych itd.
Możliwość awansu w grupie daje młodemu człowiekowi motywacje do poprawy swojego
zachowania i pracy nad sobą, wyższa pozycja w grupie to nie tylko określone przywileje ale
też prestiż wśród wychowanków, wychowawców i pozostałych pracowników
merytorycznych. Stopnie awansu zostały opracowane przez kadrę pedagogiczną, która wzięła
pod uwagę potrzeby naszych wychowanków. Zdobycie kolejnego poziomu odbywa się
poprzez głosowanie Społeczności, wcześniej osoba ubiegająca się przedstawia swoje ostatnie
osiągnięcia (uzasadnia dlaczego zasługuje na awans), następnie grupa potwierdza lub
zaprzecza osiągnięciom podając konkretne przykłady i odbywa się głosowanie, większość
głosów decyduje.
Ważnym elementem pracy w tej formie jest fakt, iż do Społeczności należą
wychowankowie, wychowawcy oraz pozostała kadra merytoryczna. Dzięki temu mamy
równe prawa w wypowiadaniu się, głosowaniu, a dodatkowo łatwiej jest się porozumiewać
pomiędzy wychowankami a kadrą.
Osobą prowadzącą spotkania jest Lider grupy. Lider grupy musi być postrzegany jako
osoba sprawiedliwa, pilnująca aby wszyscy podlegali tym samym zasadom, słuchająca
zawsze obu stron sporu, pilnująca porządku i przestrzegania zasad spotkania Społeczności.
Ważna jest też umiejętność panowania nad wzburzeniem członków grupy oraz zdolność
wyciszenia emocji wychowanków do końca zajęć, każda rozpoczęta sprawa musi być
zamknięta. W trakcie zebrania Społeczności przestrzegane są następujące zasady:
1. Tu i teraz mamy czas dla każdego z Was,
2. Masz prawo nie wypowiadać się na jakiś temat,
3. Gdy jedna osoba mówi, pozostali słuchają,
4. Nie zniechęcaj, nie oceniaj, nie osądzaj, nie przerywaj,
5. Doceniaj i wspieraj innych członków grupy,
6. Bądź dyskretny (to co zostało tu powiedziane, nie powinno wyjść poza grupę),
7. Na nasze spotkania przychodź punktualnie,
8. Dbaj o to by każdy miał czas na swoją wypowiedź,
9. Mówimy do siebie, a nie o sobie,
10. Mówimy o swoich odczuciach zamiast o swoich sądach i opiniach,
11. Mówimy sobie po imieniu,
12. Wypowiadamy się w swoim imieniu,
13. Zachowanie i wypowiedzi członków grupy powinny być szczere,
14. Szanujemy się nawzajem, nie używamy określeń, które mogą innych urazić,
15. Nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi innych członków grupy, nawet jeśli nie
zgadzamy się z daną wypowiedzią,
16. Każdy ma prawo do swojego zdania i własnej opinii.
Społeczność może być zwołana w każdym czasie, wówczas gdy nastąpiło poważne złamanie
zasad przyjętych w Placówce, bądź regulaminu Placówki przez jednego lub więcej
wychowanków. Aby nadać odpowiednią rangę takiemu spotkaniu często inicjuje je i
prowadzi dyrektor. Wypowiada on w stronę tych, którzy zawinili swoją opinię na temat tego
co się stało, winni mają prawo do składania wyjaśnień, do swojej obrony. Do oceny zachowań
czy incydentu zachęcani są pozostali wychowankowie
Takie nadzwyczajne spotkania społeczności zazwyczaj kończą się wyznaczeniem
konsekwencji dla osób, którym poświęcona była społeczność.
Wychowankowie trafiający do naszej Placówki z reguły mają niską samoocenę, nie ufają
sobie i innym, boją się odrzucenia, mają tendencję do manipulowania innymi.
Te cechy sprawiają, że często terapia indywidualna nie jest możliwa do prowadzenia lub też
nie przynosi spodziewanych efektów, natomiast społeczność ma tą zaletę, że zaufanie do
grupy można budować stopniowo. Na początku wychowanek ufa zaledwie jedynie kilku
osobom, powoli jednak zaczyna obdarzać zaufaniem pozostałych. W tym procesie pomocna
staje się identyfikacja z członkami grupy, ponieważ łączą ich podobne problemy oraz to, że
przebywają w tym samym miejscu. Identyfikacja pomaga w budowaniu zaufania.
Społeczność terapeutyczna ma w swojej formie następujące funkcje:
1. Wzbudzanie nadziei
W momencie przybycia do Placówki wychowanek ma poczucie beznadziejności, małe
poczucie własnej wartości. Dotąd doznawał porażek na każdym polu (rodzina, szkoła,
przyjaciele) Na spotkaniach społeczności dowiaduje się, że może się to wszystko
zmienić.
2. Poczucie wspólnoty
W konfrontacji z problemami innych wychowanków własne problemy przestają być
wyjątkowe.
Poznanie sytuacji innych rodzi zaufanie.
3. Altruizm
Większość wychowanków uważa, że nie stanowią oni żadnej wartości.
Jednakże pomagając innym, wzmacniają samoocenę.
4. Socjalizacja
Ma na celu poznanie nowych umiejętności porozumiewania się w miejsce częstego
manipulacyjnego zachowania, jakie wychowankowie stosują do innych w celu
zaspokojenia własnych potrzeb. W tym wypadku wychowanek uczy się prosić o pomoc
w sposób bezpośredni.
5. Rozwój umiejętności interpersonalnych
Wychowankowie uczą się wyrażać i przyjmować krytykę. Poprzez wymianę
doświadczeń nabywają potrzebnego wglądu we własne zachowanie. W ten sposób
usprawniane jest postrzeganie rzeczywistości.
6. Spójność grupy
Nowi wychowankowie często postrzegają społeczność terapeutyczną jako zagrożenie, w
rezultacie czego izolują się w obawie przed odrzuceniem.
Aby wyeliminować poczucie braku akceptacji, należy rozwinąć poczucie przynależności
do grupy.
7. Ponowne przeżywanie sytuacji z domu rodzinnego
Społeczność terapeutyczna dość często spełnia rolę nowej rodziny, w której mogą się
spełniać pozytywne oczekiwania.
8. Identyfikacja
Kiedy rozwinie się już pozytywny związek z kolegami i koleżankami z Ośrodka, pojawia
się identyfikacja zupełnie inna od tej, jaką wychowanek miał przed umieszczeniem w
placówce. Stara tożsamość zostaje odrzucona, a jej miejsce zajmuje pozytywna, niosąca ze
sobą wzrost samooceny, wgląd w siebie oraz zaufanie do innych. Lęk przed odrzuceniem
ulega redukcji.
W Społeczności terapeutycznej wychowanek uczy się reagowania na stres w pozytywny
sposób.
Społeczność w Placówce jest środowiskiem funkcjonującym całą dobę, dzięki czemu można
w nim wyróżnić kilka czynników terapeutycznych takich jak:
1. "Rodzina zastępcza"
Społeczność terapeutyczna pełni poniekąd rolę "rodziny zastępczej",
wychowankowi możliwość przebywania w miarę w bezpiecznym środowisku.
oferując
2. Struktura terapeutyczna
Środowisko Placówki posiada jasną strukturę, w której nie ma miejsca na niejednoznaczne
komunikaty. Stwarza ono warunki do nauki, opieki, różnorakiej pomocy, rozwijania
swoich zainteresowań.
Wychowanek placówki będąc jednocześnie częścią społeczności przemieszcza się w jej
strukturze, przyjmując na siebie coraz więcej obowiązków, w miarę jak osiąga kolejne
etapy własnego rozwoju.
3. Uczenie się życia przez społeczną interakcję
Uczenie się przybiera postać społecznej interakcji. W społeczności terapeutycznej
wychowanek nie może się odizolować. Musi być aktywny, zaangażowany i "otwarty" na
sprawy innych, nieustannie odbierać informacje zwrotne na temat własnego zachowania i
postaw, które reprezentuje. Dzięki tym informacjom uzyskuje lepszy wgląd "w siebie",
uczy się dokonywania wyborów i ponoszenia związanych z tym konsekwencji.
4. Terapeutyczny efekt działania społeczności
Wszystko, co dzieje się w społeczności terapeutycznej, jest elementem terapii.
Wychowankowie muszą wypełniać swoje obowiązki, wykonywać dyżury porządkowe,
pełnić role ucznia, wychowanka, kolegi lub koleżanki.
Członek społeczności terapeutycznej jeśli potrzebuje pomocy w wypełnianiu swoich
obowiązków czy w pełnieniu określonych ról społecznych - musi się nauczyć o nią prosić.
Powinien również pomóc innym kolegom lub koleżankom jeśli o taką pomoc zostanie
poproszony.
5. Wzrost samooceny za pomocą osiągnięć
Przezwyciężanie strachu przed wyznaczaniem i osiąganiem określonych celów powoduje u
wychowanków wzrost samooceny. Wzrastająca samoocena automatycznie obniża uczucie
strachu przed porażką i odrzuceniem.
W społeczności wychowanek uczy się szczerości i wychodzenia naprzeciw negatywnemu
autodestrukcyjnemu zachowaniu. Uczy się również postawy samokrytycznej i postrzegania
każdego problemu jako wyzwania.
6. Konfrontacja
Wychowanek uczy się, że jeśli jest krytykowany przez członków społeczności to krytyka
nie jest wymierzona w niego, ale jego zachowanie. Uczy się, że aby być kochanym i
akceptowanym, wcale nie trzeba być doskonałym.
7. Uczenie się rozumienia i wyrażania emocji
W czasie trwania spotkań społeczności wychowankowie zachęcani są do wyrażania
własnych emocji, nie tak jak ma to często miejsce poprzez agresywne zachowania lub
niszczenie sprzętów lecz poprzez opowiedzenie o nich, wyrażenie ich na piśmie, w
rysunku czy mimiką.
Wychowankowie uczą się tego, że gniew, złość można wyrazić zupełnie inaczej niż przez
wulgarne słownictwo. Służą temu też zajęcia pn. Trening Zastępowania Agresji (TZA)
prowadzone dla wybranych wychowanków przez odpowiednio przeszkolonych
specjalistów ośrodka.
Udział wychowanków w spotkaniach Społeczności terapeutycznej ma na celu:
1) Wyeliminowanie destrukcyjnego zachowania, tak w stosunku do samego siebie jak
i otoczenia;
2) Złagodzenie symptomów negatywnego zachowania, ale także wzmocnienie
pozytywnego stylu życia i nauczenie konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
3) Zmianę negatywnego wizerunku siebie na pozytywny,
4) Wyrobienie gotowości do tworzenia na "normalnych" zasadach związków z innymi
ludźmi,
5) Zdobycie umiejętności cieszenia się życiem,
6) Zdobycie umiejętności uświadomienia sobie radości z osiąganych zmian czy
odnoszonych sukcesów,
7) Doskonalenie komunikacji interpersonalnej,
8) Nauczenie różnych sposobów rozwiązywania problemów,
9) Wyrobienie nawyku wykorzystania i wyciągania wniosków z doświadczeń innych,
10) Nabycie umiejętności współdecydowania, współodpowiedzialności za innych, nie
tylko za siebie;
Efekty realizacji zajęć grupowych poprzez Społeczność:
1. Zintegrowana grupa wychowanków, wzajemnie wspierająca się w sytuacjach trudnych
2. Eliminowanie „drugiego życia w placówce” – wszystko odbywa się na forum grupy i
każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie na dany temat
3. Intensywniejsza i celowa praca wychowanków nad zmianą swojego zachowania
4. Zrozumienie zasad życia w grupie (społeczeństwie)
5. Poznanie zasad podejmowania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji
6. Wdrożenie wychowanków do umiejętności wypowiadania się na forum grupy
7. Podniesienie samooceny wychowanków i zapoznanie ich z rolami społecznymi.
Społeczność terapeutyczna ma już wieloletnią tradycję, wpisała się na stałe w system pracy
Placówki, daje odczuwalne efekty terapeutyczne i wychowawcze, a także – co jest bardzo
ważne – została zaakceptowane przez wychowanków, którzy wręcz domagają się spotkań
prowadzonych tą metodą.
…………………………………………………..
Etapy nagradzające postępy wychowanków w pracy nad sobą
Stażysta
Domownik
Wyjścia na potrzeby własne
Wyjścia na potrzeby własne
poza teren Placówki
poza teren Placówki (ogrodu)
samodzielne, za zgodą
tylko z osobą dorosłą
wychowawcy
Ma prawo do odwiedzin ze
Ma prawo do odwiedzin
strony kolegów z poza
rodziny w dniach i godzinach
Placówki w dniach i
ustalonych z wychowawcą
godzinach ustalonych z
indywidualnym lub dyrekcją
wychowawcą
Placówki
indywidualnym
Nie może posiadać przy
sobie telefonu komórkowego
Może uczestniczyć w
wybranych zajęciach poza
terenem ośrodka po
wcześniejszych ustaleniach z
wychowawcą (np. treningi,
kurs tańca towarzyskiego,
kurs języka)
Dyżury porządkowe
przydzielane są wg
kolejności /bez prawa
wyboru dyżuru/
Może posiadać telefon
komórkowy w uzgodnionych
z wychowawcą porach dnia.
Może uczestniczyć w
wybranych zajęciach poza
terenem ośrodka po
wcześniejszych ustaleniach z
wychowawcą (np. treningi,
kurs tańca towarzyskiego,
kurs języka)
Może prosić o konkretny
dyżur porządkowy
Bez prawa do nagrodowych
atrakcyjnych wyjść i
wyjazdów organizowanych
przez Placówkę
Ma prawo do nagrodowych
atrakcyjnych wyjść
grupowych kino, teatr,
basen, lodowisko, rajd,
biwak, itp.
-----------------------------------
-----------------------------------
Wyjście weekendowe tylko
na dzień sobota – niedziela
(bez noclegu w domu
rodzinnym)
Wyjścia weekendowe do
domu rodzinnego tylko
sobota – niedziela
Nie ma prawa głosu na temat
wysokości kieszonkowego
Ma prawo głosu o wysokości
kieszonkowego dla siebie
-----------------------------------
-----------------------------------
Rezydent
Wyjścia na potrzeby własne
poza teren Placówki
samodzielne, za zgodą
wychowawcy
Ma prawo do odwiedzin
kolegów bez ograniczeń,
jednak po wcześniejszym
ustaleniu terminu i czasu
odwiedzin z wychowawcą
indywidualnym.
Może posiadać telefon
komórkowy w uzgodnionych
z wychowawcą porach dnia.
Może uczestniczyć w
wybranych zajęciach poza
terenem ośrodka po
wcześniejszych ustaleniach z
wychowawcą (np. treningi,
kurs tańca towarzyskiego,
kurs języka)
Może prosić o wybrany
dyżur lub wyjątkowo
„tydzień bez dyżuru” (1 x w
m-cu)
Ma prawo do nagrodowych
atrakcyjnych wyjść,
samodzielnych
finansowanych przez
Placówkę
Może uczestniczyć jako
obserwator w części zebrań
pracowników
merytorycznych
Może starać się o wydłużone
wyjścia weekendowe do
domu rodzinnego (piątek po
południu – poniedziałek
rano)
Ma prawo współdecydować
o wysokości kieszonkowego
dla kolegów
Może być zaproszony do
pomocy w rozwiązywaniu
konfliktów, do negocjacji lub
mediacji rówieśniczych.
Download