standardy jakości pracy w zakładzie poprawczym i schronisku dla

advertisement
STANDARDY JAKOŚCI PRACY W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM
I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W RACIBORZU
Jakość pracy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu wyraża się w kreowaniu,
wdrażaniu, ewaluowaniu i doskonaleniu koncepcji edukacji, opieki i wychowania w warunkach
przyjaznych i bezpiecznych dla nieletniego, pracownika i społeczeństwa.
Zadania te możliwe są do osiągnięcia poprzez:
a) skuteczną czasową izolację nieletniego od społeczeństwa, na szkodę którego wychowanek dotąd
działał,
b) skuteczną izolację od negatywnych wpływów środowiska, w którym przebiegała wadliwa socjalizacja
nieletniego,
c) zapewnienie spójności celów i działań wewnątrzinstytucjonalnych z oczekiwaniami społeczeństwa,
do którego nieletni ma wrócić,
d) dobrą organizację pracy i właściwe zarządzanie,
e) systematyczne podnoszenie u pracowników świadomości kultury organizacyjnej,
f) skuteczne prowadzenie działalności statutowej placówki z uwzględnieniem oferty wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuńczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb wychowanków przy
jednoczesnym wykorzystaniu ich potencjału rozwojowego,
g) wykorzystanie w procesie wychowawczym aspektów środowiska lokalnego w celu optymalnego
przygotowania wychowanka do życia zgodnego z normami społecznymi oraz kształtowania
samodzielności życiowej.
OBSZAR 1
ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI
Standardy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanków.
Współpraca z instytucjami wspierającymi proces społecznej readaptacji wychowanków.
Podejmowanie działań zapewniających wychowankom opiekę i bezpieczeństwo.
Dokonywanie wewnętrznej oceny działalności placówki.
Sprawna organizacja przepływu informacji.
Jasno określona misja i wizja, akceptowane przez pracowników kierunki i cele działania określone w perspektywicznym
planie pracy.
7. Uczestnictwo wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w procesie planowania i modyfikowania
programu działania i rozwoju w zakresie statutowej działalności placówki.
8. Pełne rozpoznanie potrzeb nieletnich w zakresie nauki i wychowania i uwzględnienie ich w bogatej ofercie
resocjalizacyjnej.
9. Roczny i perspektywiczny program rozwoju placówki.
10. Ocena efektywności realizowanych przez placówkę zadań.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
Organizacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w placówce stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju
każdego wychowanka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i indywidualnym programem resocjalizacji.
2. Placówka współpracuje z instytucjami lokalnymi i ogólnopolskimi, których statutowym celem jest wspieranie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Placówka podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa zgodnie z ich
potrzebami.
4. W placówce systematycznie dokonywana jest wewnętrzna ocena jakości podejmowanych przez nią działań
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Wyniki tej oceny maja wpływ na doskonalenie form i metod pracy.
5. W placówce sprawnie funkcjonuje zarządzany przez dyrektora wewnętrzny system obiegu informacji dla pracowników i
wychowanków.
6. Placówka posiada dokumenty planowania strategicznego: misję i wizję, model wychowanka. Dokumenty te są znane
wszystkim pracownikom placówki.
7. Wszyscy pracownicy, stosownie do posiadanych kompetencji i uprawnień, uczestniczą w procesie planowania i
doskonalenia programu działania placówki.
8. Potrzeby nieletnich w zakresie nauki i wychowania są systematycznie rozpoznawane przez pracowników placówki i
uwzględniane w ofercie resocjalizacyjnej.
9. Realizacja zadań realizowanych przez placówkę systematycznie poddawana jest ewaluacji.
10. Program rozwoju placówki został przedstawiony Radzie Zakładu i Schroniska i istnieją procedury wnoszenia uwag do
treści Programu.
Źródła informacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Regulamin placówki.
Roczny i perspektywiczny program rozwoju placówki.
Indywidualne Programy Usamodzielnienia.
Oferta resocjalizacyjna placówki.
Wyniki badania wewnętrznego narzędziem KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE.
Księga protokołów rady zakładu i schroniska.
Rozmowa kierowana z dyrektorem.
OBSZAR 2
BAZA MATERIAŁOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓWKI
Standardy:
1.
2.
Placówka dysponuje bazą lokalową, a także wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu
resocjalizacji.
Baza i wyposażenie placówki zapewniają warunki do sprawnej realizacji jej zadań statutowych i możliwość osiągania
wysokiej jakości pracy.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Placówka dysponuje pomieszczeniami niezbędnymi do realizacji jej zadań statutowych, a ich wykorzystanie i
zagospodarowanie jest dostosowane do form prowadzonej działalności.
Lokale, którymi dysponuje placówka spełniają niezbędne wymogi sanitarne.
Estetyka wszystkich pomieszczeń placówki jest zadawalająca i odpowiada potrzebom wychowanków i pracowników.
Wyposażenie placówki umożliwia realizację jej zadań statutowych .
W placówce jest gromadzona, dostępna dla pracowników, aktualna literatura fachowa z zakresu pedagogiki specjalnej,
psychologii i resocjalizacji.
Monitorowany jest stan bazy i wyposażenia placówki w celu likwidowania występujących braków w tym zakresie.
Źródła:
1.
2.
3.
Wyniki badania wewnętrznego narzędziem KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE.
Rozmowy kierowane z dyrektorem, pracownikami i wychowankami.
Lustracja bazy materiałowej i wyposażenia placówki.
OBSZAR 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Standardy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dokumentacja działalności placówki zawiera przewidziane przepisami dokumenty.
Struktura kierownicza i administracyjna placówki jest zoptymalizowana pod kątem zwiększania efektywności w
zarządzaniu kapitałem ludzkim .
Kierownicy działów posiadają odrębne plany nadzoru pedagogicznego.
Przydział zadań poszczególnym pracownikom odpowiada ich kompetencjom i potrzebom.
Współpraca poszczególnych organów i działów placówki jest właściwie zorganizowana .
System przekazywania i upowszechniania informacji jest ogólnie znany, akceptowany i wdrażany.
Ocena nauczycieli i system motywacyjny są istotnym czynnikiem pozytywnie wzmacniającym.
Polityka kadrowa jest przejrzysta i oparta na wzajemnym poszanowaniu.
9.
Delegowanie przez dyrektora zadań odbywa się z zachowaniem zasady wyjaśnienia celu, określenia sposobu wykonania
i oceny wykonania zadania.
10. Plany rozwoju placówki są wdrażane i ukierunkowane na rozwój osobisty wychowanków i pracowników.
11. Zarządzenia dyrektora placówki są akceptowane przez pracowników i niezwłocznie wdrażane.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
Statut placówki, wewnętrzne uregulowania i procedury odpowiadają przepisom prawa i są modyfikowane w zależności
od zmieniających się potrzeb. Dokumentacja placówki, w tym dokumentacja wychowanków, jest prowadzona,
przechowywana, oznakowana i udostępniana zgodnie z przepisami.
2. Struktura kierownicza i administracyjna placówki jest zgodna z właściwymi przepisami i dostosowana do charakteru
działalności placówki.
3. Kierownicy działów tworzą własne plany nadzoru pedagogicznego w oparciu o właściwe przepisy oraz systematycznie
składają dyrektorowi placówki sprawozdania ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego.
4. Pracownicy placówki mają określony, czytelny przydział zadań i zakres obowiązków, odpowiadający ich kompetencjom i
potrzebom.
5. Dyrektor współpracuje z pracownikami w zakresie zarządzania i organizacji pracy placówki.
6. Funkcjonuje wewnętrzny system obiegu informacji dla pracowników. Zorganizowana jest i przestrzegana ochrona
wszelkich danych osobowych, wymogi i zasady tej ochrony znane są wszystkim pracownikom placówki.
7. Pracownicy pedagogiczni są systematycznie oceniani w oparciu o powszechnie znane i akceptowane kryteria oraz
motywowani do podnoszenia jakości pracy.
8. Kontakty dyrektora z pracownikami są rzeczowe, zadaniowe, charakteryzują się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.
9. Dyrektor deleguje zadania w oparciu o jasne i czytelne zasady – wyjaśnia cel delegowanego zadania, określa sposób i
termin jego wykonania oraz dokonuje oceny wykonania zadania.
10. Roczny i perspektywiczny plan rozwoju placówki zawiera zadania ukierunkowane na rozwój pracowników i
wychowanków – istnieje systematyczna sprawozdawczość z przebiegu realizacji planu.
11. W placówce prowadzona jest Księga zarządzeń dyrektora zakładu i schroniska. Zarządzenia są realizowane przez
pracowników, a stan realizacji zarządzeń jest systematycznie monitorowany i ujmowany w opracowaniach
statystycznych przez dyrektora co najmniej dwa razy w roku.
Źródła informacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozmowa kierowana z dyrektorem.
Analiza dokumentacji placówki.
Analiza protokołów Rady Zakładu i Schroniska.
Analiza efektywności systemu oceniania i motywowania pracowników.
Rozmowy kierowane z członkami kadry kierowniczej.
Rozmowy kierowane z pracownikami.
Analiza zapisów w Księdze zarządzeń dyrektora zakładu i schroniska.
OBSZAR 4
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
Standardy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Znajomość przez wszystkich wychowanków swoich praw i obowiązków.
Znajomość przez pracowników praw i obowiązków wychowanków, ich przestrzeganie i wymaganie.
Swobodny dostęp wychowanków do adresów instytucji zajmujących się ochroną praw nieletnich.
Oferta resocjalizacyjna placówki uwzględnia przestrzeganie praw i obowiązków nieletnich.
Możliwość wnoszenia skarg i wniosków przez wychowanków.
Możliwość wnoszenia skarg i wniosków przez pracowników placówki.
Stałe aktualizowanie wiedzy na temat praw i obowiązków wychowanków przez pracowników.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wychowankowie są zapoznawani przez dyrektora placówki z przysługującymi im prawami i ciążącymi na nich
obowiązkami w sposób dostosowany do ich możliwości percepcyjnych.
Pracownicy przestrzegają praw i obowiązków wychowanków w swojej codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej.
Wychowankowie mają swobodny dostęp do adresów instytucji zajmujących się ochroną praw nieletnich. Wykazy tych
instytucji są dostępne w miejscach najczęściej uczęszczanych przez nieletnich.
Formy i metody oddziaływań resocjalizacyjnych ujęte w ofercie resocjalizacyjnej placówki uwzględniają prawa i
obowiązki nieletnich.
W placówce wdrożone są procedury wnoszenia przez wychowanków i pracowników skarg i wniosków w sprawach
związanych z działalnością statutową placówki.
Wiedza o prawach i obowiązkach wychowankach jest przez pracowników stale aktualizowana, w tym również poprzez
udział w szkoleniach tematycznych.
Źródła informacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozmowa kierowana z dyrektorem.
Analiza dokumentacji placówki.
Analiza akt osobowych wychowanków.
Analiza wyników ankiety KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE.
Rozmowy kierowane z pracownikami.
Rozmowy kierowane z wychowankami.
OBSZAR 5 KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Standardy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kompetencje i kwalifikacje pracowników do realizowanych przez siebie zadań.
Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez pracowników pedagogicznych , pracowników służby
ochrony i opieki zdrowotnej.
Przydział obowiązków zawodowych.
Awans zawodowy nauczycieli.
Nagradzanie i motywowanie pracowników w celu zwiększania efektywności realizowanych przez nich zadań.
Udział w kursach, szkoleniach doskonalących, podejmowanie studiów kwalifikacyjnych lub uzupełniających.
Plany rozwoju zawodowego pracowników pedagogicznych.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje niezbędne do realizowanych przez siebie
zadań.
Kluczowi pracownicy podnoszą kwalifikacje i umiejętności zawodowe we własnym zakresie lub poprzez udział w
zorganizowanych przez placówkę szkoleniach.
Przydział obowiązków zawodowych dla pracowników odbywa się z uwzględnieniem ich kwalifikacji, predyspozycji i
oczekiwań.
W placówce właściwie realizowane są procedury awansu zawodowego zmierzające do zapewnienia pracownikom
fachowej pomocy i wsparcia.
W placówce funkcjonuje przejrzysty i akceptowany przez pracowników system oceniania, nagradzania i
motywowania pracowników.
Kluczowi pracownicy doskonalą lub poszerzają swoje kompetencje zawodowe w oparciu o rozmaite formy szkoleń
wewnętrznych i zewnętrznych. Dyrektor placówki upowszechnia wśród pracowników informacje o dostępnych
szkoleniach.
Plany rozwoju zawodowego pracowników pedagogicznych są powiązane z rocznym i perspektywicznym planem
rozwoju placówki.
Źródła informacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozmowa kierowana z dyrektorem.
Analiza dokumentacji placówki.
Analiza akt osobowych pracowników.
Analiza wyników ankiety KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE.
Rozmowy kierowane z pracownikami.
Analiza Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego.
OBSZAR 6 BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI, WYCHOWANKÓW I PRACOWNIKÓW
Standardy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stan i rodzaj zabezpieczeń placówki.
Procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i wychowanków.
Postępowanie w razie wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych.
Organizacja i planowanie pracy.
Indywidualizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych.
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego.
Kontrola sformalizowania struktur społecznych w placówce.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
2.
3.
4.
W placówce istnieje system zabezpieczeń adekwatny do jej rodzaju i zapewniający bezpieczeństwo pracowników i
wychowanków. Eliminowane są okoliczności wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych w postaci niewystarczających
zabezpieczeń / okna, drzwi itp./.
W placówce wdrożone są procedury zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i wychowanków.
Wszyscy pracownicy znają ich treść i realizują je w codziennej pracy z nieletnimi.
Pracownicy znają procedury postępowania w przypadku wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego i reagują w
sposób prawnie przewidziany dla tego typu sytuacji.
Grafiki pracy w poszczególnych działach uwzględniają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego
nadzoru w placówce.
5.
6.
7.
Każdy z wychowanków posiada pełną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i medyczną. Pracownicy pedagogiczni
znają jej treść i uwzględniają jej zapisy w prowadzonych przez siebie zajęciach uwzględniających zasadę
indywidualizacji.
Środki przymusu bezpośredniego są stosowane i dokumentowane zgodnie z prawem. Pracownicy są przygotowani
do prawidłowego stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Pracownicy placówki na bieżąco monitorują i diagnozują stopień sformalizowania struktury społecznej wśród
wychowanków. Placówka podejmuje działania zmierzające do zapobiegania tworzeniu się struktur nieformalnych.
Źródła informacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozmowa kierowana z dyrektorem.
Analiza dokumentacji placówki w zakresie procedur zapewnienia bezpieczeństwa.
Analiza dzienników zajęć lekcyjnych, warsztatowych i wychowawczych.
Analiza wyników ankiety KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE.
Analiza przypadków stosowania środków przymusu bezpośredniego i wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych.
Rozmowy kierowane z wychowankami.
Rozmowy kierowane z pracownikami.
OBSZAR 7 JAKOŚĆ OFERTY RESOCJALIZACYJNEJ
Standardy:
1.
2.
3.
4.
5.
Upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o ofercie resocjalizacyjnej placówki.
Uwzględnianie różnych potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków w tworzeniu oferty resocjalizacyjnej.
Uwzględnianie w ofercie resocjalizacyjnej zróżnicowanych form i metod oddziaływań wobec wychowanków.
Uwzględnianie w ofercie resocjalizacyjnej pomocy wychowankom opuszczającym zakład poprawczy w trybie art. 86 i 90
upn.
Stałe monitorowanie i modyfikowanie oferty resocjalizacyjnej placówki.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
2.
3.
4.
5.
Wychowankowie znają zakres oferty resocjalizacyjnej placówki, która jest im przedstawiana w formie dostosowanej do
ich możliwości percepcyjnych. Potwierdzają to wyniki badania wewnętrznego narzędziem KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W
PLACÓWCE.
W ofercie resocjalizacyjnej placówki uwzględnione są potrzeby i zainteresowania wszystkich wychowanków, co znajduje
potwierdzenie w powszechnym uczestnictwie nieletnich w działalności kół zainteresowań i pozostałych zajęciach
realizowanych w placówce i poza nią.
W realizacji zadań uwzględnionych w ofercie resocjalizacyjnej placówki wykorzystuje się zasadę dywersyfikacji form i
metod oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości wychowanków.
Placówka w szerokim zakresie realizuje program przygotowania wychowanka do opuszczenia zakładu poprawczego.
Istnieją procedury przygotowawcze i są one rzetelnie wdrażane. Funkcjonuje model nadzoru nad wychowankiem
przebywającym poza placówką w trybie art. 86 i art. 90 upn .
Oferta resocjalizacyjna placówki jest modyfikowana wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami wychowanków i
uwarunkowaniami zewnętrznymi.
Źródła informacji:
8.
9.
10.
11.
12.
Rozmowa kierowana z dyrektorem.
Analiza dokumentacji placówki.
Analiza dzienników zajęć pozalekcyjnych.
Analiza wyników ankiety KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE.
Analiza treści Informatora dla wychowanka zakładu poprawczego / schroniska dla nieletnich.
13.
Rozmowy kierowane z wychowankami.
OBSZAR 8 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Standardy:
1.
2.
3.
4.
Współpraca z instytucjami wymiaru sprawiedliwości i instytucjami, organizacjami zajmującymi się wsparciem
nieletnich.
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków.
Poszerzanie oferty resocjalizacyjnej placówki w oparciu o uwarunkowania środowiskowe.
Promocja działalności placówki.
Wskaźniki realizacji standardów:
1.
2.
3.
4.
Placówka efektywnie i terminowo współpracuje z instytucjami wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonej
przez te instytucje działalności statutowej.
W oddziaływaniach resocjalizacyjnych uwzględnia się środowisko rodzinne wychowanka jako czynnik wzmacniający
proces readaptacji nieletniego. Kontakty z rodzicami/ opiekunami i innymi osobami bliskimi są inicjowane przez
pracowników placówki, podtrzymywane i rozwijane w miarę możliwości. Rodzice/opiekunowie są na bieżąco
informowani o sytuacji nieletniego.
W ofercie resocjalizacyjnej placówki uwzględnia się uwarunkowania środowiska lokalnego. Dotyczy to zwłaszcza
zadań realizowanych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi / konkursy, zawody sportowe, imprezy kulturalne itp./.
Placówka promuje swoją działalność w oparciu o dostępne media, co przyczynia się do kształtowania pozytywnego
wizerunku placówki w świadomości społecznej.
Źródła informacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozmowa kierowana z dyrektorem.
Analiza dokumentacji placówki.
Analiza akt osobowych wychowanków.
Analiza wyników ankiety KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE.
Analiza treści Informatora dla wychowanka zakładu poprawczego / schroniska dla nieletnich.
Rozmowy kierowane z wychowankami.
Analiza treści przekazów medialnych dotyczących działalności placówki.
Download