Czytaj więcej w : Program Konferencji do pobrania

advertisement
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
Kościół – Wolność - Pluralizm
W pół wieku po II Soborze Watykańskim
Konferencja
28 października 2015 r.
Szanowni Państwo,
mam zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej Kościół – Wolność –
Pluralizm. W pół wieku po II Soborze Watykańskim, która odbędzie się 28 października
2015 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19 Warszawa, sala św. Jana
Chrzciciela (oficyna po prawej stronie).
50. rocznica zakończenie II Soboru Watykańskiego stanowi asumpt dla pogłębionej
refleksji nad zagadnieniem wolności religijnej i kwestii pluralizmu w perspektywie Kościoła
katolickiego. W sposób szczególny pomoce w tym przedsięwzięciu są myśli zawarte w trzech
soborowych dokumentach: Nostra Aetate, Dignitas Humanae oraz Gaudium et Spes.
W pół wieku po ostatnim Soborze problem wolności religijnej i pluralizmu nie tylko
nie stracił na znaczeniu, ale wręcz zyskał na ostrości. Dzieje się to m.in. w skutek
postępującej – zarówno w wymiarze społecznym, jak i politycznym – sekularyzacji, ale także
procesów imigracyjnych w Europie. Obecność coraz większej i lepiej zorganizowanej
mniejszości muzułmańskiej na Starym kontynencie zmusza, aby na nowo stawiać pytanie o
rozumienie istoty wolności religijnej, rozdziału państwa i religii oraz pluralizmu.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Politologii
ul. Wóycickiego 1/3 tel.: +48 22 569 68 29
01-938 Warszawa e-mail: [email protected]
Budynek 23
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
Program konferencji
10.00
Uroczyste otwarcie konferencji
Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski
10.15
Sesja I – Wolność religijna w warunkach laicyzacji
Prof. Zbigniew Stawrowski
Ks. prof. Andrzej Szostek
Prof. Paweł Śpiewak
Moderator dyskusji - ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
12.45-13.45 - przerwa obiadowa
13.45
Sesja II – Chrześcijaństwo – Żydzi – islam. Wyzwania współczesności
Prof. Stanisłąw Krajewski
Red. Ryszard Montusiewicz
ks. prof. Alfred Wierzbicki
Moderator dyskusji - prof. Jan Grosfeld
16.15-16.30 - przerwa kawowa
16.30
Sesja III – Wokół wolności sumienia (2 panele równoległe)
18.00
Zakończenie konferencji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Politologii
ul. Wóycickiego 1/3 tel.: +48 22 569 68 29
01-938 Warszawa e-mail: [email protected]
Budynek 23
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
Panel I: Wolność religijna w warunkach laicyzacji
Sobór w deklaracji o wolności religijnej Dignitatis Humanae uznał, że każda osoba ludzka ma
prawo do wolności religijnej, która polega na tym, że ludzie pozostają wolni od przymusu w
sprawach religijnych i mają zapewnioną swobodę działania w zakresie tych spraw w sferze
prywatnej i publicznej (DWR 2). Sobór podkreślił zwłaszcza prawo do swobody działania
wspólnot religijnych w zakresie ich spraw wewnętrznych oraz działalności publicznej (DWR
2), a także prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi rodziców
(DWR 5). Obecnie wyzwanie dla soborowego ujęcia prawa do wolności religijnej stanowi
laicyzm, który podważa kulturowe i polityczne znaczenie wiary oraz usiłuje zdyskredytować
wszelkie formy zaangażowania społecznego i politycznego ludzi wierzących. Gdyby miał
zdominować społeczeństwa uważane za demokratyczne, skutkiem tego faktu były ucisk
słabszych przez silniejszych, czy jak to ujął Jan Paweł II jawny lub zakamuflowany
totalitaryzm (CA 46). Powstaje więc pytanie, jak chrześcijaństwo powinno się do tych
tendencji odnieść oraz czy soborowa koncepcja wolności religijnej nie wymaga w tej sytuacji
zniuansowania.
Panel II: Chrześcijaństwo, judaizm, islam – wyzwania współczesności
II Sobór Watykański przygotowywał Kościół do podjęcia wyzwań swojego czasu i
nawiązania dialogu ze współczesnym światem. Wyraźnym symbolem zmian i otwartości jest
Deklaracja Nostra Aetate stanowiąca kamień milowy w kwestii stosunku Kościoła do religii
niechrześcijańskich. Po raz pierwszy w swojej historii Kościół tak jasno i stanowczo
podkreślił potrzebę i konieczność uznania i współdziałania z wyznawcami innych religii, w
tym zwłaszcza Żydów wskazując, że Kościół uznaje, iż początki jego wiary i wybrania
znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków
(DRN 4). Zmiana ta wypływała m.in. z tragedii Szoa, która dotknęła Żydów europejskich w
czasie II Wojny Światowej. Sobór odniósł się także do relacji chrześcijan z muzułmanami, tak
aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w
interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra
moralne oraz pokój i wolność (DRN 3). Co współcześnie rozumiemy pod pojęciem
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Politologii
ul. Wóycickiego 1/3 tel.: +48 22 569 68 29
01-938 Warszawa e-mail: [email protected]
Budynek 23
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
współdziałania między chrześcijaństwem, judaizmem a islamem? Co zrobić w sytuacji, gdy w
Deklaracji stwierdzono, że Sobór zaklina chrześcijan, aby "dobrze postępując wśród
narodów" (1 P 2,12), jeśli to tylko możliwe i o ile to od nich zależy, zachowywali pokój ze
wszystkimi ludźmi (…), natomiast nie ma wątpliwości, że obecnie współdziałanie ze światem
islamu staje trudne, a czasem niemożliwe? Jak historia po Soborze wpłynęła na
chrześcijańską i żydowską percepcję islamu?
Panel III: Wokół wolności sumienia
Sobór stwierdził, że nikomu nie wolno przeszkadzać w działaniu według własnego sumienia
w wymiarze prywatnym i publicznym (DWR 2). Obecnie istnieje wiele wyzwań, jakie
napotyka realizacja prawa do wolności sumienia. Po pierwsze wolność sumienia jest
odmiennie rozumiana i interpretowana na gruncie myśli Kościoła i w ramach liberalnej
demokracji. Po drugie, w kontekście urzeczywistniania prawa do wolności religijnej pojawia
się pytanie o granice posłuszeństwa jednostki wspólnocie religijnej, politycznej, zawodowej,
rodzinnej itp. Po trzecie, ponieważ implikacją uznania prawa do wolności sumienia jest
pluralizm światopoglądowy, powstaje problem, w jaki sposób należałoby odnieść się do tego
faktu (przez Kościół i państwo), a także problem określenia granic tolerancji w warunkach
pluralizmu światopoglądowego. Po czwarte, istotną kwestię stanowią konsekwencje obecnego
kryzysu kulturowego dla poszanowania wolności sumienia w ramach systemów politycznoprawnych Europy.
Z nadzieją na osobiste spotkanie podczas konferencji
Prof. dr hab. Jan Grosfeld
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Politologii
ul. Wóycickiego 1/3 tel.: +48 22 569 68 29
01-938 Warszawa e-mail: [email protected]
Budynek 23
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
CALL FOR PAPERS
Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu w trzecim panelu zapraszamy do
przesyłania propozycji referatów z zakresu:
 znaczenia i interpretacji idei wolności sumienia w ramach Kościoła i liberalnej
demokracji;
 granic tolerancji;
 konsekwencji kryzysu kulturowego dla poszanowania wolności sumienia w ramach
systemów polityczno-prawnych Europy;
 stosunku Kościoła i państwa do pluralizmu światopoglądowego;
 stosunku do wolności sumienia w innych tradycjach kulturowych (islam, hinduizm).
Zgłoszenie udziału w konferencji, wraz z tytułem i streszczeniem głównych tez wystąpienia,
prosimy nadsyłać na adres e-mail: [email protected] do dnia 30 września 2015 roku
na załączonym formularzu.
Opłata konferencyjna dla osób wygłaszających referat wynosi 250 PLN (200 PLN dla
zgłoszeń do 31 sierpnia). O sposobie i terminie wpłaty powiadomimy Państwa wraz z decyzją
o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji. Obiad oraz ewentualny nocleg nie jest
wliczony w opłatę konferencyjną. Po konferencji przewidujemy wydanie publikacji złożonej
z artykułów, które pomyślnie przejdą przez procedurę recenzyjną.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Politologii
ul. Wóycickiego 1/3 tel.: +48 22 569 68 29
01-938 Warszawa e-mail: [email protected]
Budynek 23
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko
Tytuł / stopień
naukowy
Uczelnia
(lub inna instytucja)
Tytuł referatu
Abstrakt
(do 300 słów)
Dane kontaktowe
e-mail:
telefon:
Dane do faktury
VAT
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Politologii
ul. Wóycickiego 1/3 tel.: +48 22 569 68 29
01-938 Warszawa e-mail: [email protected]
Budynek 23
Download