regulaminem konkursu. - publiczne gimnazjum w Rakszawie

advertisement
REGULAMIN
15 SARZYŃSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO
dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2014/2015
1. Organizatorami Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego są:
•Gimnazjum im. Pamięci Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarczyckiej
•Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Rakszawie
• Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
2. Patronat:
PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY WYDZIAŁ CHEMICZNY
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w Rzeszowie
Zakłady Chemiczne „ORGANIKA – SARZYNA” S.A.
w Nowej Sarzynie.
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Urząd Gminy w Rakszawie
Polskie Towarzystwo Chemiczne – Oddział w Rzeszowie
Regulamin 15 Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego
w roku szkolnym 2014/2015
___________________________________________________________________________
3. Sarzyński Konkurs Chemiczny adresowany jest do uczniów gimnazjum
i odbędzie się w dwóch etapach.
4. ETAP I – szkolny
•odbędzie się 14 stycznia 2015 roku o godzinie 10:00 w macierzystej szkole
uczestników
•komisję powołuje dyrektor macierzystej szkoły
•zadania konkursowe opracują wspólnie nauczyciele Międzyszkolnego
Zespołu Nauczycieli Chemii
• zadania i klucz z rozwiązaniami i punktacją na I etap konkursu zostaną
umieszczone na stronie internetowej, do której linki zostaną przesłane
drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2015 r. W dniu konkursu,
14 stycznia 2015r. o godz. 800 będą pod pierwszym adresem dostępne
zadania konkursowe, a o godz. 1200 zostanie umieszczony pod drugim
adresem klucz do zadań, do pobrania
•uczeń rozwiązuje test złożony z zadań zamkniętych i otwartych w czasie 60
minut,
•może korzystać z kalkulatora, pracę pisze długopisem lub piórem,
rozwiązania ołówkiem nie będą oceniane
•do II etapu konkursu (finału) zakwalifikuje się uczeń, który uzyska 75%
punktów (lub jeden uczeń z najwyższą liczbą punktów, gdy nikt nie osiągnie
poziomu 75% z danej szkoły)
•protokół w wersji elektronicznej prosimy przesłać do 20 stycznia 2015r.. na
adres [email protected] (wzór protokołu będzie umieszczony w załączniku
do zadań konkursowych na stronie internetowej)
•lista wszystkich uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie
zamieszczona na stronie www.gimrak.pl do dnia 26 stycznia 2015 r.
•protokoły pozostają w dokumentacji pracy Zespołu
5. ETAP II - finałowy
•odbędzie się 18 marca 2015 roku o godzinie 10:00 w Publicznym
Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie
•komisję konkursową oraz poprawiającą prace obowiązkowo tworzą
nauczyciele chemii z tych szkół, z których uczniowie uczestniczą w konkursie
•po zakończeniu konkursu uczestnicy będą mieć zapewnioną opiekę na
czas poprawy prac 
2
Regulamin 15 Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego
w roku szkolnym 2014/2015
___________________________________________________________________________
•zadania konkursowe opracuje mgr inż. Dymitr Malec – nauczyciel Zespołu
Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
•uczeń rozwiązuje test złożony z zadań zamkniętych i otwartych w czasie 90
minut, może korzystać z kalkulatora
•laureatem zostaje uczeń, który uzyska 80 % punktów (lub trzech uczniów
z najwyższą liczbą punktów, gdy nikt nie osiągnie poziomu 80%).
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez
sponsorów
•wyniki II etapu konkursu wraz z listą laureatów i uczniów wyróżnionych w
konkursie zostaną umieszczone na stronie www.gimrak.pl od dnia 24 marca
2015 r.
•protokół wraz z pracami uczniów pozostaje w dokumentacji pracy Zespołu
6. Zakres programowy
I ETAP
1. Znajomość zagadnień:
mieszaniny, sposoby rozdzielania składników,
prawo stałości składu, prawo zachowania masy,
typy reakcji chemicznych, reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne,
reakcje utleniania i redukcji,
budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość naturalna,
masa atomu, masa cząsteczki, masa atomowa, masa cząsteczkowa,
aktywność metali i niemetali,
wartościowość, wiązania chemiczne: kowalencyjne, kowalencyjne
spolaryzowane, jonowe,
środowisko naturalne – powietrze, woda,
rodzaje roztworów, rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworu,
odczyn, pH roztworu,
właściwości, otrzymywanie, znaczenie najważniejszych tlenków,
wodorotlenków, kwasów, soli,
reakcje przebiegające w roztworach wodnych (cząsteczkowe, jonowe i
jonowe skrócone),
właściwości fizyczne, chemiczne najważniejszych pierwiastków i
związków chemicznych,
3
Regulamin 15 Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego
w roku szkolnym 2014/2015
___________________________________________________________________________
2. Najważniejsze umiejętności:
odczytywanie i stosowanie informacji zawartych w układzie okresowym,
tabeli rozpuszczalności, innych tabelach, wykresach, schematach,
poprawny zapis wzorów chemicznych, równań reakcji,
konstruowanie schematów, rysunków, wykresów,
planowanie typowych eksperymentów chemicznych, opisywanie
spostrzeżeń, formułowanie wniosków,
przewidywanie, czy zachodzą reakcje chemiczne pomiędzy wybranymi
substancjami chemicznymi,
przewidywanie sposobów identyfikacji różnych substancji
wykorzystanie reakcji jonowych do identyfikacji jonów,
wykonywanie obliczeń chemicznych związanych z:
liczbą cząstek elementarnych w atomie,
masą atomu, cząsteczki, masą atomową, cząsteczkową,
prawem stałości składu, prawem zachowania masy,
składem związków chemicznych i mieszanin,
stechiometrią równań reakcji,
stężeniem procentowym roztworów, rozpuszczalnością ciał stałych, gazów
w wodzie,
zamianą jednostek.
II ETAP obejmuje dodatkowo zagadnienia:
Węgiel i jego związki z wodorem:
odmiany alotropowe węgla,
źródła węglowodorów,
węglowodory – budowa cząsteczki, właściwości, otrzymywanie,
nazewnictwo (izomery),
Pochodne węglowodorów (alkohole, kwasy, estry) - budowa cząsteczki,
właściwości, otrzymywanie, nazewnictwo (rzędowość)
7. Zakończenie konkursu.
Wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez sponsorów odbędzie się
w dniu 18.05.2015r. w Domu Kultury w Nowej Sarzynie o godz. 10:00.
Laureaci konkursu, ich rodzice oraz dyrekcja szkół zostaną zaproszeni
oddzielnym pismem.
8. Deklaracja uczestnictwa w konkursie jest równoznaczna ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację wizerunku na potrzeby
konkursu.
4
Regulamin 15 Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego
w roku szkolnym 2014/2015
___________________________________________________________________________
9. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o pisemne
przesłanie zgłoszenia do dnia 15 grudnia 2014r. r. na adres:
Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Rakszawie
37 – 111 Rakszawa 325
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie aktualnego adresu poczty
elektronicznej szkoły.
Międzyszkolny Zespół Nauczycieli Chemii:
mgr inż. Dymitr Malec
Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
mgr Paweł Józefko
Zespół Szkół w Starym Mieście
mgr Katarzyna Miś
Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie
mgr Anna Mucha
Gimnazjum im. Pamięci Ofiar Pacyfikacji
w Woli Zarczyckiej
mgr Marta Radomska
Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie
mgr Grażyna Szewczyk
Zespół Szkół W Giedlarowej
mgr Krystyna Tworek
Zespół Szkół im. Franciszka Kyci
w Kuryłówce
KONTAKT
[email protected]
Marta Radomska - tel. 17 225 05 75
Anna Mucha –
tel. 500 170 354
5
Download