Wykaz nr 4/2017 (druki zbędne) - Biblioteka Naukowa Centrum

advertisement
Wykaz nr 4/2017 (druki zbędne)
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
Rozprawy habilitacyjne:
1) Joanna Andrzejczak: Analiza symptomatologiczno-elektroencefalograficzna psychogennych
napadów rzekomopodaczkowych z zastosowaniem techniki wideometrycznej, Warszawa, Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2002
2) Jerzy Czernik: Ropniaki opłucnej u dzieci. Badania doświadczalne i kliniczne, Wrocław,
Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1984
3) Wojciech Cichy: Ocena czynności osi jelitowo-trzustkowej u dzieci z biegunką przewlekłą,
Poznań, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 1986
4) Marzena Dominiak: Własna metoda oceny prognozowania recesji przyzębia, Wrocław, Akademia
Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009 ISBN 978-83-7055-505-4
5) Julian Godlewski: Wczesna ejakulacja: aspekty teoretyczne, psychobiologiczne i psychospołeczne,
Kraków, Akademia Medyczna, 1989
6) Piotr Wacław Gorczyca: Zaburzenia psychiczne i uzależnienia od alkoholu w obszarach miastabadania nad wpływem urbanizacji na zdrowie psychiczne mieszkańców, Katowice, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2009 ISBN 978-83-7509-123-6, ISSN 1689-62-62
7) Adam Klimowicz: Farmakokinetyka wybranych leków przeciwbakteryjnych z uwzględnieniem
przenikania do skóry, Szczecin, Pomorska Akademia Medyczna, 1994
8) Marek Kłossowski: Ocena reakcji fizjologicznych pod wpływem treningu na lotniczych
gimnastycznych przyrządach specjalnych [w]: Postępy Medycyny Lotniczej, zeszyt 2/94, Warszawa,
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 1994
9) Tomasz Timek: Mechanizmy różnicujące czynnościową i niedokrwienną niedomykalność
zastawki mitralnej (rozprawa habilitacyjna, nr 15/2008), Katowice, Śląski Uniwersytet Medyczny,
2008
10) Wpływ nowych technik implantacji oraz nowego typu stymulacji resynchronizującej na wyniki
leczenia chorych z przewlekłą niewydolnością serca (rozprawa habilitacyjna, nr 10/2009), Katowice,
Śląski Uniwersytet Medyczny, 2009
11) Problemy medycyny wieku rozwojowego (prace i materiały naukowe) tom 15, Warszawa,
Instytut Matki i Dziecka, 1988
12) Seminaria z medycyny perinatalnej, Tom VIII:
Magdalena Rutkowska, Ocena rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. Dwuletnie prospektywne
badanie kohortowe, Poznań, Ośrodek wydawnictw Naukowych, 2003 ISBN 83-7314-017-4
13) Ewelina Zawadzka-Bartczak: Reakcja układu krążenia prowokowana stresem przeciążeniowym
podczas realnych i symulowanych lotów [w]: Postępy medycyny lotniczej, 1(10)2005, Warszawa,
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2005
Wydawnictwa seryjne:
Seria Biblioteka Kardiologiczna
Nr 14: Z. Sadowski, B. Skrabucha, M. Ancukiewicz: Zaburzenia rytmu serca u chorych z zawałem
serca i ocena skuteczności leczenia, Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, 1991
Nr 17: J. Bejnarowicz: Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób układu krążenia w Polsce, część
II pt. Umieralność w Polsce w porównaniu z innymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem
chorób układu krążenia, w latach 1970-1988, Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, 1991
Nr 22: L. Giec, A. Dąbrowski, J. Kuch, W. Piwowarska i inn., Arytmie komorowe jako czynnik
zagrożenia nagłym zgonem sercowym w chorobie niedokrwiennej serca: diagnostyka i leczenie
prewencyjne, Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 1992
Nr 24: Prewencja i kontrola chorób układu krążenia w społeczeństwie. (Raport Komitetu Ekspertów
światowej Organizacji Zdrowia, Genewa 1984) Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, 1992
Nr 25: Zapobieganie chorobie niedokrwiennej serca. (Raport Komitetu Ekspertów
światowej Organizacji Zdrowia, Genewa 1981) Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, 1992
Nr 32: Z. Sadowski, H. Szwed, E. Pietrzyk, M. Srzednicki: Leczenie trombolityczne zawału serca,
Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 1992
Nr 33: A. Biederman: Leczenie operacyjne z zespołem Wolf-Parkinson-White'a metodą dyssekcji
endokardialnej (rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, 1993
Nr 34: Zapobieganie chorobom układu krążenia w dzieciństwie i u młodzieży: czas do działania
(Raport Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia), Warszawa,
Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 1993
NR 35: F. Walczak: Badanie elektrofizjologiczne w ocenie zagrożeń u chorych z zespołem Wolfa,
Parkinsona i White'a (rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, 1993
Nr 37: K.B. Suwalski: Poprawa wyników leczenia Tachyarytmii nadkomorowych dzięki doborowi
odpowiednich technik operacyjnych (dyssekcji chirurgicznej, fulguracji, krioablacji, ablacji
prądem wysokiej częstotliwości - radiofrequency), (rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut
Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 1993
Nr 38: Dąbrowski: Ocena skuteczności leczenia choroby wieńcowej przy pomocy przeskórnej
śródnaczyniowej koronaroplastyki (PTCA)- na podstawie wyników wczesnych i odległych zabiegów
przeprowadzonych w latach 1984-1992, (rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut Kardiologii im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 1993
Nr 50: J. Niegowska: Nadciśnienie tętnicze pierwotne oraz obciążenie rodzinne nadciśnieniem
tętniczym a ciąża: znaczenie wybranych wskaźników klinicznych i humoralnych,
(rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 1994
Nr 98: Szumowski Ł.: Włókna Purkinjego - podłoże arytmii komorowych. Leczenie ablacją.
(rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2009
Nr 100: M. Pęczkowska: Dziedziczne postaci zespołów pheochromocytoma - paraganglioma.
Analiza kliniczna.(rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, 2009
Nr 101: A. Przybylski: Zastosowanie diagramów rekurencyjnych w ocenie zmienności rytmu serca
w okresie poprzedzającym wystąpienie częstoskurczu komorowego lub migotania komór u chorych
z kardiowerterem-defibrylatorem. (rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut Kardiologii im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2010
Nr 102: M. Kuśmierczyk: Późne reoperacje pacjentów dorosłych z Tetralogią Fallota z
zastosowaniem
własnych modyfikacji technik operacyjnych. (rozprawa habilitacyjna), Warszawa, Instytut
Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2010
Inne publikacje:
1) Jacek Jóźwiak: Ocena wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w ogólnopolskiej
5-letniej prospektywnej obserwacji kohorty pacjentów POZ. Badanie Lipidogram 5 lat.
ISBN 978-83-7193-566-4, ISSN 0860-5017
2) Krystyna Czyżewska: Funkcje mezotelium otrzewnej. Studium problemu w medycynie
eksperymentalnej, Warszawa-Poznań. wydawnictwo naukowe PWN, 1992
3) Brachytherapy from Radium to Optimization. Ed by R.F. Mould, J.J. Battewrmann, A. A. Martinez
& B. L. Speiser, Nucletron International B.V., 1994
Download