Wojewódzki Konkurs

advertisement
Liczba punktów
Kod ucznia
WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 12.03.2015R.
1. Test konkursowy zawiera 35 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie
masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.
2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.
3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.
4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną,
prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:
A
XB
C
D
Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem
XB , po czym skreśl właściwą literę, np.:
A
XB
XC
D
5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie
zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący
do wyniku.
6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się
z innymi uczestnikami konkursu.
7. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z kalkulatora i linijki.
8. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
9. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.
10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 1.
(1 p.)
Powierzchnia Europy wynosi 10,5 mln km², a powierzchnia Polski 312 685 km². Terytorium
Polski zajmuje zatem około
A.
B.
C.
D.
0,3% powierzchni Europy.
0,6% powierzchni Europy.
6% powierzchni Europy.
3% powierzchni Europy.
Zadanie 2.
(1 p.)
Najkrótsza linia graniczna jest między Polską a
A.
B.
C.
D.
Białorusią.
Rosją.
Czechami.
Litwą.
Zadanie 3.
(2 p.)
Punkty skrajne, wyznaczające położenie geograficzne Polski, są następujące
1.
2.
3.
4.
Przylądek Rozewie
zakole Bugu koło Hrubieszowa
szczyt Opołonek
zakole Odry koło Cedyni
- …………………….,
- …………………….,
- …………………….,
- ……………………..
Dobierz do nich po jednej wartości współrzędnych geograficznych spośród podanych poniżej.
24°08' W, 54°50' N, 49°00' S, 14°07' E, 24°08' E, 54°50' S, 49°00' N, 14°07' W
Zadanie 4.
(1 p.)
Białystok położony jest na obszarze
A.
B.
C.
D.
fałdowań kaledońskich.
fałdowań hercyńskich.
platformy prekambryjskiej.
platformy paleozoicznej.
Zadanie 5.
(1 p.)
Uzupełnij schemat przedstawiający powstawanie węgla kamiennego, wpisując w kratki cyfry
oznaczające kolejny etap tego procesu.
1.
2.
3.
4.
uwęglanie roślin bez dostępu tlenu
klimat gorący i wilgotny, bujna roślinność
zasypanie szczątków roślinności warstwą skał osadowych
powstanie pokładów węgla
2 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 6.
(1 p.)
Wybierz zdanie charakteryzujące krajobraz staroglacjalny.
A.
B.
C.
D.
Obejmuje obszary położone w północnej części Polski.
Charakterystyczną cechą tego krajobrazu są liczne jeziora.
Nie występują tam jeziora, a wzniesienia morenowe uległy obniżeniu.
Wszystkie formy polodowcowe są bardzo dobrze zachowane.
Zadanie 7.
(1 p.)
Ukształtowanie powierzchni Polski charakteryzuje się
A.
B.
C.
D.
przewagą obszarów o rzeźbie krasowej.
równoleżnikowym układem rzeźby.
południkowym układem rzeźby.
wzrostem wysokości bezwzględnych z południa ku północy.
Zadanie 8.
(1 p.)
Klimat Polski jest umiarkowany ciepły przejściowy. Jego cechą charakterystyczną jest
występowanie
A.
B.
C.
D.
czterech klimatycznych (termicznych) pór roku z przewagą opadów w okresie letnim.
czterech klimatycznych (termicznych) pór roku z przewagą opadów w okresie jesiennym.
sześciu klimatycznych (termicznych) pór roku z przewagą opadów w okresie letnim.
sześciu klimatycznych (termicznych) pór roku z przewagą opadów w okresie jesiennym.
Zadanie 9.
(3 p.)
We właściwe miejsca wpisz nazwy mas powietrza kształtujących klimat naszego kraju.
…………………………………………
………………………..………
….……………………………..
…………………………………
.…………………………..
źródło: opracowanie własne; mapa – źródło: http://79.96.137.241/emapapolskipl/konturowa.html
3 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 10. (4 p.)
Do podanych jezior dopasuj i wpisz do tabeli ich typ oraz nazwy regionów geograficznych,
w których położone są wymienione zbiorniki wodne.
Typy jezior: morenowe, wytopiskowe, krasowe, deltowe, cyrkowe, przybrzeżne, rynnowe.
Regiony geograficzne: Pojezierze Pomorskie, Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże Szczecińskie,
Pojezierze Ełckie, Żuławy Wiślane, Polesie Lubelskie, Tatry,
Pojezierze Suwalskie.
Nazwa jeziora
Typ jeziora
Położenie geograficzne
Wigry
Dąbie
Gardno
Białe Sosnowieckie
Zadanie 11. (1 p.)
Wybierz prawidłową charakterystykę Morza Bałtyckiego.
A.
B.
C.
D.
Młode morze międzykontynentalne o średnim zasoleniu 35‰.
Chłodne morze szelfowe o średnim zasoleniu 7,5‰.
Młode, bardzo płytkie (maksymalna głębokość 52 m) morze śródlądowe.
Chłodne morze przybrzeżne o słabo rozwiniętej linii brzegowej i niewielkim
zasoleniu.
Zadanie 12. (1 p.)
Wybierz zdanie, w którym błędnie określono przyczynę niskiego zasolenia wód Bałtyku.
A.
B.
C.
D.
Do morza uchodzi około 250 rzek, które dostarczają duże ilości wody słodkiej.
W klimacie umiarkowanym mała ilość wody pochodzi z opadów atmosferycznych.
Niewielka szerokość cieśnin duńskich ogranicza wymianę wód z Morzem Północnym.
Położenie w średnich szerokościach geograficznych zmniejsza wielkość parowania
wody morskiej.
Zadanie 13. (2 p.)
Oceń, który układ poprawnie opisuje zależności skała – gleba – forma terenu – roślinność
naturalna. Otocz pętlą „TAK” – jeśli układ jest prawdziwy lub ”NIE” – jeśli układ błędnie
obrazuje zachodzące zależności.
1.
piasek – bielica - sandr – bory sosnowe
TAK
NIE
2.
muły rzeczne – mada – delta – łęg
TAK
NIE
3.
less – czarnoziem – pradolina – bagna i torfowiska
TAK
NIE
4.
glina – gleba brunatna – morena – grąd
TAK
NIE
4 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 14. (4 p.)
Na mapie zaznaczono punktami rozmieszczenie parków narodowych w Polsce. Rozpoznaj
po opisie parki narodowe umieszczone w tabeli, wpisując odpowiedni numer. Dopisz nazwę
krainy geograficznej, wybierając spośród podanych.
Źródło: http://static3.opracowania.pl/images/185055/parki_narodowe.jpg
Nazwa
Parku
Opis parku
Numer
na mapie
Kraina
geograficzna
Symbol
parku
Ukształtowane w pradolinie
zespoły roślinności
torfowiskowej, występujące
na przemian z wydmami
śródlądowymi porośniętymi
przez bory.
Najmniejszy park narodowy
w Polsce, chroni rzeźbę
krasową rozwiniętą
na podłożu wapieni jurajskich.
Położony w obrębie Karpat
Wschodnich, z lasami bukowo –
jodłowymi i połoninami.
Krajobraz równinny
urozmaicony występowaniem
jezior krasowych, bagien
i torfowisk .
Krainy geograficzne: Polesie Lubelskie, Nizina Mazowiecka, Gorce, Bieszczady, Wyżyna
Krakowsko – Częstochowska, Roztocze, Pojezierze Pomorskie,
Pobrzeże Koszalińskie.
Symbole: żuraw, ryś, bóbr, łoś, nietoperz, bielik.
5 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 15. (1 p.)
Glebami strefowymi Polski są:
A.
B.
C.
D.
brunatne, bielicowe, płowe.
mady, rędziny, czarnoziemy.
czarne ziemie, brunatne, bielicowe.
gleby górskie, bagienne, bielicowe.
Informacje do zadań 16 i 17.
2
1
3
4
Oprac. własne na podstawie: www.commercialpropertycashflow.com
Zadanie 16. (1 p.)
Miasta wojewódzkie oznaczone na mapie numerami od 1 do 4 to:
A.
B.
C.
D.
1- Wrocław, 2- Białystok, 3- Poznań, 4- Kielce.
1- Poznań, 2- Białystok, 3- Łódź, 4- Wrocław.
1- Poznań, 2- Olsztyn, 3- Łódź, 4- Katowice.
1- Bydgoszcz, 2- Olsztyn, 3- Kielce, 4- Opole.
Zadanie 17. (1 p.)
Na mapie zacieniowano obszary odpowiadające województwom
A.
B.
C.
D.
podkarpackiemu i łódzkiemu.
opolskiemu i małopolskiemu.
świętokrzyskiemu i lubuskiemu.
wielkopolskiemu i podkarpackiemu.
6 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 18. (4 p.)
Sformułuj dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje społeczno–ekonomiczne
wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Pozytywne:
-
Negatywne:
-
Zadanie 19. (2 p.)
Podkreśl nazwy ugrupowań międzynarodowych, do których należy Polska.
Grupa Wyszehradzka, NAFTA, OECD, ONZ, NATO, OPEC, APEC;
Zadanie 20. (2 p.)
Poniższe zdania dotyczą ludności Polski. Te, które są prawdziwe oznacz literą P, a fałszywe
literą F.
1.
Ludność w wieku produkcyjnym stanowi zaledwie 20% społeczeństwa. - …….
2.
W ostatnich latach wzrasta udział zatrudnienia w usługach.
- …….
3.
W kraju mieszka więcej mężczyzn niż kobiet.
- …….
4.
Mieszkańcy wsi stanowią około 38% polskiego społeczeństwa.
- …….
Zadanie 21. (2 p.)
Uzupełnij tabelę, wstawiając nazwy województw spośród podanych poniżej.
Województwa: zachodniopomorskie, śląskie, małopolskie, mazowieckie
Nazwa
województwa
Gęstość
Przyrost
zaludnienia naturalny
w os./km²
w‰
Mieszkający
w miastach
w%
144
74
382
214
64,2
68,6
77,4
48,7
0,2
-0,9
-1,4
1,2
7 z 13
Wskaźnik
stopy
bezrobocia
w%
11,1
18,0
11,3
11,5
Saldo
migracji
w‰
2,5
-0,6
-2,0
0,8
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Na podstawie zamieszczonej poniżej piramidy płci i wieku wykonaj zadanie 22. i 23.
Źródło:http://forsal.pl/galerie/635665,duzezdjecie,3,spis_powszechny_ludnosci_2011_wyniki_mapy_tabele_wykresy.html
Zadanie 22. (2 p.)
Oblicz wskaźnik feminizacji w grupie wiekowej 70-74 lata. Zapisz obliczenia.
Obliczenia:
Odpowiedź:
Zadanie 23. (2 p.)
Podaj 2 przyczyny niżu demograficznego, widocznego w grupie 40–latków.
 …………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………..
8 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 24. (1 p.)
Średnia gęstość zaludnienia Polski wynosi około
A.
B.
C.
D.
122 osób/km².
12,2 osób/km².
8,1 osób/km².
81 osób/km².
Zadanie 25. (2 p.)
Rozpoznaj surowce mineralne, które przedstawiono na mapie. Wpisz ich nazwy
przy właściwych sygnaturach.
…………………………………
…………………………………
źródło: opracowanie własne
mapa – źródło: http://www.dzieciecafizyka.pl/przyroda/gleba/mapageopl/rzeki.pdf
Zadanie 26. (3 p.)
W tabeli przedstawiono wybrane surowce mineralne Polski oraz zagrożenia związane z ich
eksploatacją. Zaznacz znakiem „X” zagrożenie typowe dla wydobycia wymienionych
surowców. Niektóre z nich należy uwzględnić przy obu surowcach.
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
9 z 13
hałdy górnicze
powstanie
rozległej
odkrywki
osiadanie
gruntu
Surowiec mineralny
powstanie leja
depresyjnego
Zagrożenie
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 27. (2 p.)
Dopasuj czynnik lokalizacji do nazwy zakładu przemysłowego.
A. huta aluminium w Koninie
B. cukrownia w Werbkowicach
C. rafineria w Gdańsku
D. zakłady włókiennicze w Łodzi
E. elektrownia w Połańcu
A - …….,
B - ……..,
C - ……..,
a. zasoby wodne
b. drogi transportu surowców
c. baza surowcowa
d. baza energetyczna
e. czynniki historyczne
D - ……..,
E - ………..
Zadanie 28. (1 p.)
Główne rośliny uprawiane w Polsce to
A.
B.
C.
D.
rośliny pastewne.
ziemniaki i pszenica.
żyto i kukurydza.
buraki cukrowe.
Zadanie 29. (2 p.)
Mapa przedstawia rozmieszczenie chowu jednego ze zwierząt gospodarskich w Polsce.
A
B
C
a. Podaj jego nazwę.
Nazwa zwierzęcia gospodarskiego: ……………………………..
b. Podkreśl główny czynnik decydujący o dużym natężeniu chowu w regionach A i C.
Główny czynnik decydujący o dużym natężeniu chowu w regionie A i C to:
wysoki poziom kultury rolnej, duży udział łąk i pastwisk w strukturze użytkowania ziemi,
rynki zbytu, rozwinięty przemysł produkcji pasz.
10 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 30. (2 p.)
Do podanych miejscowości na trasie przebiegu dopisz nazwę szlaku komunikacyjnego,
korzystając z podanych poniżej.
Szlaki komunikacyjne: autostrada A2, autostrada A4, rurociąg „Przyjaźń”, Odra.
1.
2.
3.
4.
Legnica – Wrocław – Opole - Katowice
Adamowo – Płock – Schwedt (Niemcy)
Kędzierzyn – Koźle – Opole – Brzeg - Police
Świecko – Poznań – Konin - Warszawa
Zadanie 31. (1 p.)
Egzoplanety to
planety pozasłoneczne.
określenie planet karłowatych.
inna nazwa planet zewnętrznych.
planety położone najbliżej kuli ziemskiej.
A.
B.
C.
D.
Zadanie 32. (1 p.)
Najwyższy szczyt w Układzie Słonecznym to
A.
B.
C.
D.
Mont Everest na Ziemi.
Wulkan Olympus Mons na Marsie.
Mauna Kea na Ziemi.
Krater Rheasilvia na planetoidzie Westa.
Zadanie 33. (1 p.)
W historii podbojów Kosmosu pojazdy pochodzące z Ziemi wylądowały na siedmiu ciałach
niebieskich. Do tej grupy nie należy
A.
B.
C.
D.
Tytan.
Merkury.
Wenus.
Eros.
Zadanie 34. (1 p.)
Wybierz odpowiedź „A” lub „B” oraz jej uzasadnienie „1” lub „2” tak, aby poniższe zdanie
było prawdziwe.
Określenie „Polska Amazonia” dotyczy
A
Biebrzy
B
Narwi
1
płynie systemem wielu koryt.
2
cechuje się różnorodnością
roślinności i bogatą ornitofauną.
ponieważ
11 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Zadanie 35. (2 p.)
Fotografie przedstawiają wybrane obiekty miast, znajdujących się na Liście Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Podaj nazwy tych miast.
A
B
Źródło: www.wikimedia.org
Źródło: www.turystyka.wp.pl
C
D
Źródło: mapy.emiejsca.pl
Źródło: wakacjezdzieciakiem.pl
A. ………………………………………..
B. ………………………………………..
C. ………………………………………..
D. ………………………………………..
12 z 13
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
Brudnopis (nie jest sprawdzany)
13 z 13
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards