Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu

advertisement
Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu
Kierunek studiów: psychologia
Rok akademicki 20142015
Interwencja Kryzysowa / Crisis Intervention
Forma: warsztat
Liczba godzin: 30 (24 w sali i 6 pracy własnej studenta)dla studentów dziennych
ECTS:
Tryb studiów: stacjonarne
Wpis do indeksu: prowadzący jest zobligowany do poinformowania tych studentów, którzy wyrażają
chęć otrzymania wpisu w indeksie o możliwości uzyskania wpisu (terminie, miejscu).Dziekanat nie
uzupełnia wpisów imieniu prowadzących.
Prowadzący
mgr Natalia Liszewska
Kontakt dla studentów
[email protected]
Wymagania; kursy
Warsztat ten powinni wybierać studenci ze specjalizacji klinicznej, czyli
wprowadzające wymagane zaliczenie podstawowych zajęć z psychologii klinicznej
lub zalecane
Opis kursu:
Warsztat obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej wykorzystywanej w interwencji kryzysowej. Poza wstępem
teoretycznym dotyczącym psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej podczas zajęć warsztatowych zostaną
zaprezentowane metody pracy z osobami doświadczającymi kryzysu. Na kolejnych zajęciach zostaną omówione
zagadnienia związane z interwencją kryzysową w następujących sytuacjach: kryzys normatywny, kryzys losowy, zależności
między kryzysem stresem ostrym i traumatycznym, kryzys utraty i żałoby, kryzys związany z doświadczaniem przemocy,
kryzys w obliczu choroby, kryzys suicydalny
Cel zajęć:
Warsztat ma na celu: wprowadzenie studentów w tematykę interwencji kryzysowej jako jednej z form pomocy
psychologicznej, przedstawienie zasad funkcjonowania Ośrodków Interwencji Kryzysowej, poznanie i ćwiczenie strategii
diagnostycznych i interwencyjnych wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu. Nadrzędnym
celem zajęć jest ćwiczenie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy związanej ze sposobami pomocy osobom w kryzysie.
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, przygotowania
projektów/zadań domowych w grupach, czytania literatury i kolokwium – szczegółowy wykaz materiałów do przeczytania
oraz warunki zaliczenia zostaną szerzej omówione podczas pierwszych zajęć.
1. Temat: Specyfika funkcjonowania Interwencji Kryzysowej w Polsce
 Organizacja Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Polsce
 Sekcja Interwencji Kryzysowej w PTP – droga certyfikacji
 Rola psychologa w interdyscyplinarnym zespole interwencji kryzysowej
 Interdyscyplinarna praca służb interwencji kryzysowej
2. Temat: Założenia i ogólne idee interwencji kryzysowej
 Interwencja kryzysowa a inne formy pomocy psychologicznej
 Zadania interwencji kryzysowej
 Systemowe podejście do kryzysu i interwencji kryzysowej
 Formy pracy w interwencji kryzysowej: interwencje telefoniczne, interwencje indywidualne, zespoły
interwencyjne, dyżury interwencyjne
 Zagrożenia dla osób pracujących w interwencji kryzysowe
3.
Temat: Teorie i konceptualizacja kryzysu
 Pojęcie kryzysu
 Typy kryzysów: kryzys normatywny, kryzys losowy
 Treść, zasięg i źródło kryzysu
 Kryzys rozwojowy w cyklu życia: kryzys adolescenta, dorosłego(kryzys wieku średniego)
 Kryzys po wydarzeniach krytycznych
 Kryzys a stres, PTSD i ASD
4. Temat: Proces diagnozy w interwencji kryzysowej - diagnoza kryzysu
 Ocena funkcjonowania klienta
 Ocena natężenia kryzysu
 Ocena wsparcia społecznego klienta
 Trójwymiarowy System Oceny Kryzysu (TAF): skala afektywna, poznawcza, behawioralna
5. Temat: Podstawowa wiedza i umiejętności w interwencji kryzysowej
 Niezbędne kompetencje w pracy z osobą doświadczającą kryzysu
 Style pomagania w interwencji kryzysowej
 Modele interwencji kryzysowej: model równowagi, model poznawczy, model przemiany
psychospołecznej
 Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej Jamesa i Gillilanda
6. Temat: Przemoc jako źródło kryzysu cz. I
 Definicja i rodzaje przemocy
 Specyfiki przemocy wobec: kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych
 Działania po nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy; działanie Zespołów
Interdyscyplinarnych; procedura Niebieskiej Karty
 Interwencja wobec ofiar przemocy w rodzinie; budowanie programów bezpieczeństwa
7. Temat: Przemoc jako źródło kryzysu cz. II
 Gwałt, molestowanie seksualne i napaść – zakres problemu
 Kryzys psychiczny u ofiar gwałtu
 Strategie interwencji w przypadku gwałtu
8. Temat: Kryzys psychologiczny doświadczany przez dzieci
 Reakcje dziecka w sytuacji kryzysowej
 Strategie diagnostyczne u dzieci w sytuacji kryzysowej
 Interwencja w przypadku nadużyć seksualnych wobec dzieci
9. Kryzysy w obliczu zagrożenia życia chorobą
 Kryzys związany z diagnozą choroby zagrażającej życiu
 Interwencja kryzysowa w chorobie terminalnej
 Kryzys psychologiczny u bliskich chorego terminalnie
10. Temat: Kryzys utraty i żałoby
 Kryzys związany z nagłą/przewidywaną śmiercią bliskiej osoby
 Proces doświadczania żałoby
 Patologiczne doświadczanie żałoby
 Interwencja we wczesnym okresie żałoby; interwencja w długotrwałym kryzysie związanym z żałobą
 Wsparcie rodziny doświadczającej samobójczej śmierci bliskiego
 Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję
11. Temat: Kryzys suicydalny
 Społeczne znaczenie kryzysów suicydalnych; mity na temat samobójstw
 Syndrom presuicydalny; zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym, poznawczym, behawioralnym
 Ocena czynników ryzyka osób zagrożonych samobójstwem
 Interwencje wobec klienta z tendencjami suicydalnymi, zawieranie kontraktu
 Procedury działania w sytuacji zagrożenia życia – współpraca z służbami
 Przeciwwskazania w interwencji wobec klienta suicydalnego
 Rozważania n/t doświadczeń interwenta w sytuacji śmierci klienta suicydalnego
Literatura obowiązkowa:
Kubacka –Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne
Badura-Madej.,(2004) Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży // W: Psychiatria dzieci i
młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL
James R., Gilliand B. (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa : Panstwowa Agencja
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
(Dz. U. z dnia 13 lipca 2010 r.) USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta” (projekt z 8 lutego 2011 r.)
Warunki formalne i procedura uzyskiwania certyfikatu interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego Przyjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego PTP w dniu 17 listopada 2010
Literatura uzupełniająca:
Browne K., Herbert M.(1999) Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: Panstwowa Agencja
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
Cohen J., Mannarino A., Deblinger E. (2011). Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gulla B., Wysocka-Pleczyk M. (2009). Dziecko jako ofiara przemocy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielońskiego
Greenstone, J., Leviton S. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk: GWP
KUBACKA-JASIECKA D.,(2005) Interwencja kryzysowa // W: Psychologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Helena Sęk.
- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Pilecka B.(2004). Kryzys psychologiczny wybrane zagadnienia. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Sęk, H., Cieślak, R. (2005). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Download