uniwersytet jagielloński instytut socjologii

advertisement
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
INSTYTUT SOCJOLOGII
KATALOG KURSÓW
na rok akademicki
2012/2013
Kraków 2012
1
Spis treści
1. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI.................................................................. 4
2. WYDZIAŁ FILOZOFICZNY UJ .................................................................... 7
3. INSTYTUT SOCJOLOGII UJ....................................................................... 8
3.1. STRUKTURA INSTYTUTU .................................................................. 14
3.2. ZASADY STUDIOWANIA W INSTYTUCIE SOCJOLOGII UJ ...................... 16
3.2.1. Organizacja roku akademickiego ................................................. 16
3.2.2. Regulamin studiów .................................................................... 18
3.2.3. Wielkość grup ........................................................................... 20
3.2.4. Wybór zajęć i zapisy w systemie USOS ........................................ 20
3.2.5. Wychowanie fizyczne ................................................................. 21
3.2.6. Języki obce............................................................................... 21
3.2.7. Obowiązkowe praktyki zawodowe studentów studiów licencjackich .. 21
3.2.8. Wolontariat – Program ERAO ...................................................... 22
3.2.9. Obozy, warsztaty i projekty badawcze ......................................... 23
3.2.10. Proseminaria i seminaria magisterskie ....................................... 23
3.2.11. Wymiana międzynarodowa ....................................................... 23
3.2.12. Punkty ECTS ........................................................................... 24
3.3. UPRAWNIENIA NAUCZYCIELSKIE ...................................................... 25
3.4. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW SOCJOLOGII ....................................... 26
3.5 ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA POSZCZEGÓLNYCH FORMACH STUDIÓW ........ 27
3.5.1. Studia stacjonarne .................................................................... 27
3.5.2. Studia niestacjonarne (zaoczne) ................................................. 28
3.5.3. Studia doktoranckie (czteroletnie) ............................................... 28
3.6. STUDIA W INSTYTUCIE SOCJOLOGII ................................................. 29
3.6.1. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – stacjonarne .................. 29
Polskie społeczeństwo konsumpcyjne - aspiracje, osiągnięcia ........................ 34
3.6.2. Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) ....................... 37
3.6.3. Studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia (magisterskie) o
specjalności pracy socjalnej ................................................................. 50
3.6.4. Studia doktoranckie ................................................................... 51
3.6.5. Program Erasmus ...................................................................... 54
3.6.6. Studia podyplomowe ................................................................. 56
4. OPISY SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJI .................................................. 57
2
4.1. SPECJALNOŚĆ PRACY SOCJALNEJ ..................................................... 57
4.2. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA I BADANIE WIELOKULTUROWOŚCI .......... 59
4.3. BADANIA SPOŁECZNE I ANALIZA DANYCH ......................................... 61
4.4. KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE ......................................................... 66
4.5. SOCJOLOGIA SFERY PUBLICZNEJ ..................................................... 70
4.6. SPOŁECZNO-KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (gender studies) ............. 71
5. SZCZEGÓŁOWE OPISY KURSÓW ............................................................ 75
6. KURSY DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH ....................... 235
6. 1. STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE II STOPNIA O SPECJALNOŚCI
PRACY SOCJLANEJ............................................................................... 235
3
1. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Wybrane informacje
Uniwersytet Jagielloński – Alma Mater Jagellonica –
założony przez króla Kazimierza Wielkiego, odnowiony za
sprawą królowej Jadwigi przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje
swe wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania
przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy
i jej głoszenie, w odczuciu odpowiedzialności moralnej wobec
Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. Dewizą Uniwersytetu
Jagiellońskiego jest PLUS RATIO QUAM VIS (słowa
wprowadzające do Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Podkreśleniem tożsamości uniwersyteckiej jest ślubowanie
składane przez studentów w czasie immatrykulacji:
Świadom
wielkich
tradycji
i
zasług
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oraz
obowiązków
członka
społeczności
akademickiej ślubuję uroczyście:

dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej
nauki,

zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności
z pożytkiem dla Ojczyzny,

przestrzegać norm, zasad współżycia i
zwyczajów uniwersyteckich,

dbać o dobre imię Uniwersytetu i godność
studencką.
Uniwersytet Jagielloński jest instytucją państwową posiadającą
autonomię w dziedzinie określania celów, do których dąży
i ustalania metod ich osiągania. Datę założenia Uniwersytetu w
1364 roku upamiętnia dzień 12 maja, będący dorocznym
świętem społeczności uniwersyteckie. Uczelnią kierują Rektor
i Senat. Na czele wydziałów stoją dziekani i Rady Wydziałów,
instytutami kierują dyrektorzy i Rady Instytutów. Rektor
i prorektorzy są wybierani na czteroletnią kadencję przez
Uczelniane Kolegium Elektorów reprezentujące całą wspólnotę
akademicką. Dziekan i prodziekani wybierani są na taką samą
kadencję przez odpowiednie Rady Wydziałów a dyrektorzy
4
i wicedyrektorzy przez Rady Instytutów. W powyższych
organach kolegialnych zasiadają przedstawiciele studentów,
wybierani przez ich ogół.
Główna siedziba Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Novum
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 422 10 33 lub 633 63 77 (centrala – łączy z
jednostkami UJ); fax 12 422 17 57
www.uj.edu.pl
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr. hab. Wojciech Nowak
Prorektorzy
prof. dr hab. Maria Flis (ds. rozwoju)
prof. dr hab. Andrzej Mania (ds. dydaktyki)
prof. dr hab. Piotr Laidler (ds. Collegium Medicum)
prof. dr hab. Jacek Popiel (ds. polityki kadrowej i finansowej)
prof. dr hab. Stanisław Kistryn (ds. badań naukowych i
funduszy strukturalnych)
Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
www.bj.uj.edu.pl
Samorząd Studentów UJ
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663-11-71, 663-11-72, fax 12 430 14 81
e-mail: [email protected]
www.samorzad.uj.edu.pl
Towarzystwo Doktorantów UJ
ul. Straszewskiego 25/3, 31-008 Kraków
www.doktoranci.uj.edu.pl
Studenci i studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymują
legitymacje studenckie, które uprawniają m.in. do zniżki przy
zakupie biletów kolejowych oraz do ulgowych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku, indeks przestał być
5
dokumentem obowiązkowym dla studentów i studentek
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Indeks może zostać wydany na
wniosek studenta i studentki. Wydanie indeksu nie obliguje
jednak do zbierania w nim wpisów.
Studenci mogą otrzymać również książeczki zdrowia, które
uprawniają do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.
6
2. WYDZIAŁ FILOZOFICZNY UJ
Instytut Socjologii wchodzi w skład Wydziału Filozoficznego
(jednego z 15 wydziałów Uniwersytetu), na który składają się
również następujące jednostki:





Instytut Filozofii
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Religioznawstwa
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Wydział Filozoficzny należy do najstarszych wydziałów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego korzenie sięgają początków
Akademii Krakowskiej. Posiada najwyższą kategorię przyznaną
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dysponuje
wszelkimi uprawnieniami w zakresie nadawania tytułu
profesorskiego i stopni naukowych oraz dyplomów ukończenia
wyższych studiów.
Dziekanat
ul. Gołębia 24, pokój 24
31-007 Kraków
tel.: 12 422 11 36, 663 11 52 lub 663 11 98
fax: 12 430 14 75
e-mail: [email protected]
Dziekan
dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Prodziekani
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (ds. ogólnych)
dr hab. Leszek Sosnowski (ds. dydaktycznych)
7
3. INSTYTUT SOCJOLOGII UJ
Siedziba Instytutu
Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
e-mail: [email protected]
www.socjologia.uj.edu.pl
Dyrektor
dr hab. Marcin Lubaś
e-mail: [email protected]
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Ewa Kopczyńska
e-mail: [email protected]
Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju
dr hab. Andrzej Bukowski
e-mail: [email protected]
Sekretarz naukowy
dr Paulina Sekuła
e-mail: [email protected]
Kierownik studiów niestacjonarnych
dr Hubert Kaszyński – studia niestacjonarne
specjalności pracy socjalnej
e-mail: [email protected]
zaoczne
o
Sekretariat ogólny
pokój 52
tel. 12 422 21 29, 663 17 37, fax 12 430 20 99
e-mail: [email protected]
mgr Anna Soczówka (sprawy studenckie – studia I stopnia)
mgr Teresa Jaszczyńska (sprawy pracownicze)
Sekretariat studiów II stopnia
pokój 23
tel. 12 663 17 29, fax 12 430 20 99
e-mail: [email protected]
mgr Maria Zachara
8
Sekretariat studiów III stopnia
pokój 52
tel. 12 422 21 29, 663 17 37, fax 12 430 20 99
e-mail: [email protected]
mgr Urszula Sarwa
Sekretariat studiów niestacjonarnych
pokój 23
tel. 12 663 17 63, fax 12 430 20 99
e-mail: [email protected]
Ewa Manikowska
Biblioteka i Czytelnia
poniedziałek – piątek 9.00-19.00; sobota 9.00-14.00
tel. 12 663 17 28
mgr Elżbieta Kapusta (kierowniczka)
mgr Alicja Kubiak
mgr Dorota Zajączkowska
mgr Jadwiga Partyka-Sokołowska
9
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
i ich zainteresowania badawcze
dr Małgorzata Bogunia-Borowska – socjologia masowego
komunikowania, socjologia reklamy
prof. dr hab. Irena Borowik – socjologia religii
dr Grzegorz Bryda – teoria socjologiczna, metody i techniki
analizy danych
dr hab. Andrzej Bukowski – teoria socjologiczna, socjologia
kultury, socjologia sfery publicznej
dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ – filozofia i socjologia
nauki
dr Szymon Czarnik – metodologia socjologii, zastosowanie
teorii gier w naukach społecznych
dr Zbigniew Drąg – makrosocjologia, socjologia propagandy
dr Agata Dziuban - socjologia kultury, antropologia
społeczna, socjologia ciała, współczesne teorie socjologiczne
prof. dr hab. Maria Flis – socjologia i filozofia kultury,
antropologia społeczna
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki – socjologia miasta,
socjologia stosowana, praca socjalna
dr Kaja Gadowska – teoria socjologiczna, socjologia sfery
publicznej
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach – socjologia obszarów
wiejskich, socjologia makrostruktur i ruchów społecznych
dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ – socjologia gospodarki,
metody statystyczne w socjologii
dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ – socjologia finansów,
socjologia osobliwości społecznych, socjologia transformacji
dr Barbara Jabłońska – teorie socjologiczne, analiza
dyskursu, metodologia nauk społecznych, metody jakościowe w
badaniach socjologicznych
dr Katarzyna Jasikowska – globalizacja, etyczne i moralne
dylematy rozwoju, globalna edukacja
dr Hubert Kaszyński – socjologia stosowana, socjologiczna
praca socjalna, socjologia zdrowia psychicznego
dr Marta Klekotko - socjologia rozwoju, socjologia
społeczności lokalnych, społeczeństwo obywatelskie i kapitał
społeczny
10
dr Marcin Kocór - metodologia nauk społecznych, techniki
statystycznej analizy danych
dr Ewa Kopczyńska – antropologia społeczna, socjologia
wiedzy i socjologia nauki, antropologia ciała, antropologia
jedzenia
dr Beata Kowalska – socjologia kultury, gender studies
prof. dr hab. Hieronim Kubiak (emerytowany profesor IS) –
socjologia władzy i polityki, stosunki interetniczne
dr Grażyna Kubica-Heller – antropologia społecznokulturowa
dr hab. Marek Kucia, prof. UJ – teoria socjologiczna,
integracja europejska, Holokaust, Auschwitz
dr hab. Marcin Lubaś – antropologia społeczna
dr Daria Łucka – teoria socjologiczna, socjologia polityki,
historia idei, historia socjologii
dr Krzysztof Matuszek – socjologia państwa, historia myśli
społecznej
dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ – socjologia problemów
społecznych, praca socjalna
dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ – socjologia oświaty,
socjologia
masowego
komunikowania,
metody
badań
socjologicznych
dr hab. Jacek Nowak – antropologia społeczna
dr Piotr Nowak – socjologia wsi i rolnictwa, socjologia sportu
dr Marcjanna Nóżka – socjologia problemów społecznych,
praca socjalna
dr Annamaria Orla-Bukowska – antropologia społeczna,
stosunki etniczne
dr Katarzyna Ornacka – socjologia stosowana, socjologiczna
praca
socjalna,
socjologia
rodziny,
procedury
badań
ewaluacyjnych
dr Jolanta Perek-Białas – socjologia gospodarki, metody
statystyczne w socjologii
dr Paulina Polak - korupcja, funkcjonowanie sfery publicznej,
patologie sfery publicznej, socjologia prawa
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn – antropologia
społeczna i gospodarcza, socjologia migracji
dr hab. Adam Sagan, prof. UE – socjologia gospodarki,
metody badań marketingowych
dr Paulina Sekuła – socjologia władzy, socjologia polityki
11
prof. dr hab. Grażyna Skąpska – teoria socjologiczna,
socjologia prawa, problemy integracji europejskiej
prof. dr hab. Krystyna Slany – demografia społeczna,
socjologia migracji, socjologia rodziny i gender studies
dr Marta Smagacz-Poziemska – socjologia miasta,
socjologia przestrzeni
prof. dr hab. Piotr Sztompka (członek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk) – teoria socjologiczna, historia myśli
społecznej i socjologii
dr Magdalena Ślusarczyk - socjologia oświaty i wychowania,
socjologia płci
dr Maria Świątkiewicz-Mośny – psychologia społeczna,
socjologia kultury
dr Aleksandra Wagner - socjologia komunikowania
masowego, komunikowanie w grupach, socjologia języka,
public relations
dr Marta Warat – studia nad obywatelstwem oraz procesami
demokratycznymi, gender studies
dr Barbara Worek - metody badań empirycznych, metody
jakościowe w socjologii
dr Katarzyna Zielińska – socjologia religii, europeistyka,
gender i queer studies
Stali współpracownicy
Prof. Denise E. Bronson (Visiting Professor, Ohio State
University, USA) – badania i ewaluacja w stosowanych naukach
społecznych
Prof. Steven A. Tuch (Visiting Professor, George Washington
University, USA) – stratyfikacja społeczna, stosunki rasowoetniczne
Pracownicy naukowo-techniczni
mgr Wojciech Adamek
12
Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca
dziewiętnastego
wieku.
Po
zmiennych
kolejach
różnych
inicjatyw, w 1930 roku doszło do utworzenia Katedry Etnologii
i Socjologii, kierowanej najpierw przez prof. Jana Stanisława
Bystronia, a później przez prof. Kazimierza Dobrowolskiego.
Katedra ta przekształciła się w 1957 roku w Katedrę Etnografii
Ogólnej i Socjologii, a jej kierownikiem pozostał Kazimierz
Dobrowolski. W placówce tej rozwijany był w szczególności nurt
metody integralnej i studiów historyczno-kulturowych, a także
perspektywa antropologii społecznej reprezentowana przez
prof.
Andrzeja
Waligórskiego
–
ucznia
Bronisława
Malinowskiego. W tym samym roku została powołana Katedra
Socjologii i Demografii, kierowana przez prof. Pawła Rybickiego
i skoncentrowana na zagadnieniach społeczno-strukturalnych
oraz ludnościowych (te ostatnie podejmowała głównie doc.
Wanda Czarkowska). W 1970 roku doszło do połączenia obu
katedr i utworzenia Instytutu Socjologii. Jego dyrektorami byli
kolejno profesorzy: Władysław Kwaśniewicz, Piotr Sztompka,
Andrzej
K.
Paluch,
Tadeusz
Borkowski,
Zdzisław
Mach,
Krzysztof Frysztacki, Marian Niezgoda i Marek Kucia.
13
3.1. STRUKTURA INSTYTUTU
Zakład
Socjologii
Teoretycznej
(kierowany
przez
prof. dr hab. Piotra Sztompkę), w którym zainteresowania
badawcze skupiają się na zagadnieniach współczesnych
i klasycznych
teorii
socjologicznych,
socjologii
zmian
społecznych, socjologii kultury, a zwłaszcza jej aspektów
wizualnych, oraz nowych kierunkach: socjologii życia
codziennego i socjologii finansów. Z zakładem związana jest
pracownia Centrum Analiz Zmian Kulturowych (kierowana
przez prof. dr. hab. Piotra Sztompkę).
Zakład Badań Problemów Ludnościowych (kierowany przez
prof. dr hab. Krystynę Slany), skoncentrowany wokół
zagadnień demograficznych, problematyki migracji, problemów
małżeństwa i rodziny oraz zagadnienia społeczno-kulturowej
tożsamości płci (gender studies).
Zakład Socjologii Struktur Społecznych (kierowany przez
prof. dr. hab. Krzysztofa Gorlacha), w którym prowadzone są
badania nad przeobrażeniami wsi i rolnictwa, ruchami
i organizacjami rolniczymi, funkcjonowaniem społeczności
lokalnych oraz procesami globalizacji, ruchami społecznymi.
Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
przez prof. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego),
zainteresowania badawcze skupiają się wokół
socjologii miasta, dezorganizacji, dewiacji i
społecznych, oraz pracy socjalnej.
(kierowany
w którym
zagadnień
problemów
Zakład
Antropologii
Społecznej
(kierowany
przez
prof. dr hab. Marię Flis), w którym zainteresowania badawcze
koncentrują się wokół problematyki teorii kultury, etniczności,
tożsamości
społecznej,
antropologii
symbolicznej
oraz
zagadnień antropologii gospodarczej.
Zakład Socjologii Norm i Organizacji (kierowany przez
prof. dr
hab.
Grażynę
Skąpską),
skoncentrowany
na
problematyce przemian społeczeństwa obywatelskiego i kultur
prawnych oraz zagadnieniach ubóstwa i bogactwa w życiu
14
społecznym,
a
także
na
problemach
w gospodarce oraz w systemie władzy lokalnej.
przekształceń
Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań
Społecznych (kierowany przez dr. hab. Jarosława Górniaka,
prof. UJ), w którym prowadzone są badania dotyczące
instytucji gospodarczych, wpływu gospodarki na życie
społeczne, marketingu, instytucji edukacyjnych.
Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej (kierowany
przez dr. hab. Mariana Niezgodę, prof. UJ), w którym
analizowane są problemy metodologiczne i techniczne badań
socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad
środkami masowego przekazu, stosowania metod jakościowych
oraz analiz komputerowych. W zakładzie prowadzone są
ponadto badania osadzone w orientacji mikrosocjologicznej, z
zakresu sieciowej teorii wymiany i konfliktu oraz teorii
charakterystyk statusu.
Zakład Socjologii Władzy (kierowany przez dr hab. Marka
Kucię, prof. UJ), który powstał w w styczniu 2011 roku na bazie
Pracowni Socjologii Władzy działającej w ramach Zakładu
Socjologii Teoretycznej, założonej przez prof. dra hab.
Hieronima Kubiaka. Badania naukowe prowadzone w Zakładzie
dotyczą makrosocjologicznych aspektów władzy współcześnie i
w perspektywie historycznej takich jak: teorie i praktyka
demokracji, systemy totalitarne i ludobójstwo, zmieniające się
funkcje państwa w międzynarodowym kontekście.
W ramach prowadzonej dydaktyki Zakład koordynuje nauczanie
następujących kluczowych przedmiotów: Wprowadzenie do
socjologii,
Socjologia
władzy,
Socjologia
polityki,
Od
modernizacji do globalizacji.
Instytut Socjologii UJ posiada akredytację Państwowej
Komisji
Akredytacyjnej
stanowiący
potwierdzenie
najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego
prowadzonych studiów.
15
3.2. ZASADY STUDIOWANIA W INSTYTUCIE
SOCJOLOGII UJ
3.2.1. Organizacja roku akademickiego
W Instytucie Socjologii UJ, jak na całym Uniwersytecie,
organizację roku akademickiego, czyli terminy zajęć, sesji
egzaminacyjnych oraz dni wolnych od zajęć, określa
rozporządzenie
Rektora.
Szczegółowe
rozporządzenie
określające organizację roku 2012/2013 dostępne pod
adresem:
http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/2824455/12.2011_
Zarz_Rektora_nr96_organizacja_roku_2012-2013.pdf
Kalendarz akademicki 2012/2013– studia stacjonarne i
niestacjonarne wieczorowe
1 października 2012, godz. 16:00 – Inauguracja roku
akademickiego w Instytucie Socjologii UJ (wszystkie stopnie i
formy studiów), Aula Collegium Novum.
W roku akademickim 2012/2013 zajęcia dydaktyczne
odbywają się w następujących terminach:
od 2 października 2012 roku do 23 grudnia 2012 roku
od 3 stycznia 2013 roku do 28 stycznia 2013 roku
od 23 lutego 2013 roku do 28 marca 2013 roku
od 3 kwietnia 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku.
W roku akademickim 2012/2013 sesje egzaminacyjne
odbywają się w następujących terminach:
Zimowa:
od 29 stycznia 2013 roku do 10 lutego 2013 roku
Zimowa poprawkowa:
od 16 lutego 2013 roku do 22 lutego 2013 roku
Letnia:
od 15 czerwca 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku
Letnia poprawkowa:
od 1 września 2013 roku do 15 września 2013 roku.
16
W roku akademickim 2012/2013 dniami wolnymi od
zajęć są:
Przerwa świąteczna:
od 24 grudnia 2012 roku do 2 stycznia 2013 roku
Przerwa semestralna:
od 11 lutego 2013 roku do 15 lutego 2013 roku
Przerwa świąteczna:
od 29 marca 2013 roku do 2 kwietnia 2013 roku
Przerwa wakacyjna:
od 29 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku.
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
2 maja 2013 roku, pod warunkiem odrobienia zajęć w
innym terminie lub przeprowadzenia tych zajęć w formie
e-learningu
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.
Dziekan Wydziału – z ważnych powodów związanych z
działalnością Wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny
wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane powyżej, z
wyjątkiem dni bezpośrednio poprzedzających dzień (dni) wolne
od pracy lub bezpośrednio następujących po dniu (dniach)
wolnych od pracy.
Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału
zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów,
zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia i planu studiów.
Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji
planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania
wskazanego w programie kształcenia i planie studiów wymiaru
godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia
na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne
przepisy.
Okres od 16 do 30 września 2013 roku przeznaczony jest na
załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem
17
roku
akademickiego
2012/2013
akademickiego 2013/2014.
i
rozpoczęciem
roku
Szczegółową
organizację
roku
akademickiego
dla
poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala
dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące plany studiów i
programy kształcenia.
3.2.2. Regulamin studiów
Reguły studiowania w Instytucie Socjologii UJ, tak jak na całym
Uniwersytecie, określa Regulamin studiów I stopnia, II stopnia i
III stopnia, określający m.in. ramy organizacji zajęć, zaliczania
przedmiotów i roku, składania prac oraz zdawania egzaminów
dyplomowych, indywidualnej organizacji toku studiów, urlopów
od zajęć, skreślenia i ponownego przyjęcia na studia oraz
nagród,
wyróżnień
i
odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
Regulamin studiów dostępny pod adresem:
http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/tok-studiow
Zasady szczegółowe
Oprócz Regulaminu studiów na poszczególnych stopniach i
formach studiów oferowanych w Instytucie Socjologii UJ
obowiązują następujące zasady szczegółowe.
Studia licencjackie (studia I stopnia) – stacjonarne
Student jest zobowiązany:
(a) uzyskać w trakcie studiów co najmniej 180 punktów
ECTS, odbywając wszystkie zajęcia przewidziane w
planie studiów
(b) zaliczyć w ramach przedmiotów do wyboru co
najmniej 3 przedmioty z różnych dziedzin socjologii
1.
Socjologia gospodarki
2.
Socjologia kultury
3.
Socjologia masowego komunikowania
4.
Socjologia miasta
5.
Socjologia organizacji
6.
Socjologia polityki
7.
Socjologia religii
18
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Socjologia płci
Socjologia rodziny
Socjologia władzy
Socjologia wsi
Socjologia wychowania
Wprowadzenie do problemów społecznych i
pracy socjalnej
Lista kursów oferowanych w danym roku akademickim jest
ogłaszana co roku w katalogu kursów.
(1) Student nie musi zaliczać przedmiotów obowiązkowych
określonych w planie studiów I stopnia, jeśli na innych
studiach zaliczył już przedmioty zawierające treści
przedmiotów obowiązkowych w IS UJ. Jeśli student zechce
z tego prawa skorzystać, winien wystąpić na piśmie do
Dyrektora IS w terminie do dwóch tygodni po rozpoczęciu
semestru. Uzyskawszy zgodę na niezaliczanie wybranych
kursów w zamian musi zaliczyć inne kursy w odpowiedniej
liczbie godzin i za odpowiednią liczbę punktów.
Studia magisterskie (studia II stopnia) – stacjonarne
oraz niestacjonarne zaoczne
(1) Student jest zobowiązany:
(a) w przypadku studiów stacjonarnych – uzyskać w
trakcie studiów co najmniej 120 punktów ECTS
odbywając wszystkie
zajęcia
przewidziane
w
planie studiów
(b) w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych –
uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS odbywając
wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów
(2) Student nie musi zaliczać przedmiotów obowiązkowych
określonych w planie studiów II stopnia, jeśli na innych
studiach, w tym studiach I stopnia, zaliczył już przedmioty
zawierające treści przedmiotów obowiązkowych w IS UJ.
Jeśli student zechce z tego prawa skorzystać, winien
wystąpić na piśmie do Dyrektora IS w terminie do dwóch
tygodni po rozpoczęciu semestru. Uzyskawszy zgodę na
niezaliczanie wybranych kursów w zamian musi zaliczyć
inne kursy w odpowiedniej liczbie godzin i za odpowiednią
liczbę punktów.
19
3.2.3. Wielkość grup
Zgodnie z uchwałą Senatu UJ, zajęcia w formie wykładu,
konwersatorium, ćwiczeń i laboratorium mogą odbywać się w
grupie nie mniejszej niż 15 studentów a proseminaria
i seminaria – w grupie 8-15 osobowej. Maksymalne wielkości
grup
wykładowych,
konwersatoryjnych,
ćwiczeniowych
i laboratoriów są w Instytucie Socjologii określane biorąc pod
uwagę wielkość dostępnych sal, liczbę zajęć, uwarunkowania
dydaktyczne oraz oczekiwania prowadzących.
3.2.4. Wybór zajęć i zapisy w systemie USOS
Przed rozpoczęciem semestru student i studentka Instytutu
Socjologii
UJ
winien/winna
dokonać
wyboru
grup
ćwiczeniowych oraz odpowiedniej liczby przedmiotów do
wyboru i w terminie ogłoszonym przez Dyrekcję IS na stronie
internetowej Instytutu Socjologii (www.socjologia.uj.edu.pl)
winien/winna dokonać zapisu na te zajęcia poprzez
elektroniczny Uczelniany System Obsługi Studenta (USOS), pod
adresem: www.usosweb.uj.edu.pl.
W przypadku kursów rocznych, należy zapisać się na kurs w
każdym semestrze do tej samej grupy ćwiczeniowej.
Terminy rozpoczęcia i zamknięcia zapisów w USOSie podawane
są w formie ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu oraz
na tablicach ogłoszeń przy sekretariatach.
Studenci i studentki Instytutu Socjologii dokonują w USOSie
wyboru przedmiotów z oferty opisanej w niniejszym Katalogu.
Student ma prawo wybrać kursy prowadzone poza Instytutem
(spoza niniejszego Katalogu), jednak nie więcej niż za 6
punktów ECTS rocznie. Nie ma możliwości zaliczania
częściowego uczestnictwa w takich kursach (np. tylko w
wykładach), gdy na program kursu składają się wykład i
ćwiczenia.
Dokonanie zapisu na zajęcia w USOS jest równoznaczne ze
zobowiązaniem studenta i studentki do uczestnictwa w
20
zajęciach i zaliczenia ich na warunkach określonych w Katalogu
lub – w wypadku wyboru kursów poza Instytutem – na
warunkach określonych w programie studiów danego kierunku.
Utworzona w ten sposób indywidualna karta kursów staje się
dokumentem równoznacznym z programem studiów danego
studenta. Ewentualne zmiany lub rezygnacje z wybranych zajęć
wymagają pisemnej zgody dyrektora lub wicedyrektora
Instytutu.
3.2.5. Wychowanie fizyczne
Studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów licencjackich
mają obowiązek zaliczenia 60 godzin zajęć wychowania
fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ
ul. Piastowska 26, 30-065 Kraków, tel. 012 637-43-03
3.2.6. Języki obce
Studenci studiów licencjackich są zobowiązani do zaliczenia w
formie egzaminu jednego języka obcego (na poziomie
minimum B2).
Studentów studiów magisterskich
obowiązuje zaliczenie języka obcego.
drugiego
stopnia
nie
Organizacją zajęć z języków obcych oraz organizacją
egzaminów,
jak
również
akceptacją
certyfikatów
poświadczających znajomość języka obcego zajmuje się
Jagiellońskie Centrum Językowe. Jagiellońskie Centrum
Językowe, ul. Krupnicza 2, 31-123 Kraków
tel. 012 421 36 11, 426 13 65, 426 13 66, fax 012 423 00 99
www.jcj.uj.edu.pl
3.2.7. Obowiązkowe praktyki zawodowe
studentów studiów licencjackich
Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
zobowiązani/e są odbyć podczas studiów minimum trzy
21
tygodnie praktyk zawodowych w dowolnych instytucjach
publicznych,
przedsiębiorstwach
lub
organizacjach
pozarządowych. Studenci i studentki zachęcani są do
samodzielnego organizowania sobie swoich własnych praktyk.
Ze strony Instytutu Socjologii UJ pomocą w organizacji praktyk
oraz ich zaliczaniem zajmują się:
dr Magdalena Ślusarczyk
pok. 77
e-mail: [email protected]
3.2.8. Wolontariat – Program ERAO
Program Edukacja dla Rozwoju Aktywności Obywatelskiej
(ERAO) wzorowany jest na programie CASE (Citizenship and
Service Education) realizowanym w Rutgers University (USA).
Zasadą programu, zbudowanego w oparciu o filozofię
aktywnego nauczania jest odbycie 30 lub 60 godzin zajęć
wolontariackich w wybranej instytucji. Każdy student i
studentka otrzymuje za to – odpowiednio – 1 lub 2 punkty
ECTS. Zajęcia w ramach ERAO traktowane są identycznie jak
każdy kurs fakultatywny (do wyboru).
Studenci i studentki uczestniczący/e w ERAO zyskują możliwość
zetknięcia się z problemami współczesnego społeczeństwa i
metodami ich rozwiązywania, możliwość rozwoju umiejętności
interpersonalnych i zawodowych oraz poznania rynku pracy. Na
początku każdego semestru organizowane są spotkania, na
których przedstawiane są m.in. instytucje poszukujące
wolontariuszy.
Koordynatorzy:
dr Magdalena Ślusarczyk
e-mail: [email protected]
studia stacjonarne
dr Hubert Kaszyński
e-mail: [email protected]
studia niestacjonarne zaoczne
22
3.2.9. Obozy, warsztaty i projekty badawcze
Każdy student i studentka socjologii winien/winna podczas
swoich studiów I stopnia zaliczyć co najmniej jeden (jednak nie
więcej niż dwa) obóz lub projekt badawczy realizowany w
Instytucie Socjologii UJ.
Istnieje możliwość zaliczenia obozu lub projektu badawczego
poprzez uczestnictwo w badaniach zleconych wykonywanych w
IS UJ. W takiej sytuacji studenci nie mogą pobierać
wynagrodzenia za pracę przy badaniach, a ich uczestnictwo
wymaga każdorazowo zgody Dyrektora IS.
3.2.10. Proseminaria i seminaria magisterskie
Studenci I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) mają
obowiązek
uczęszczać
i
zaliczyć
proseminarium
oraz
seminarium tematyczne, a od II semestru – 3-semestralne
seminarium magisterskie. Nie ma obowiązku uczęszczania na
seminarium u osoby, która prowadziła proseminarium lub
seminarium tematyczne, natomiast na II roku należy wybrać
kontynuację seminarium u tej samej osoby, u której
uczestniczyło się w zajęciach w II semestrze I roku.
3.2.11. Wymiana międzynarodowa
Instytut Socjologii od wielu lat bierze aktywny udział w
programie Erasmus, który umożliwia wyjazdy naszych
studentek i studentów za granicę na część studiów lub
praktykę. Współpracujemy z blisko 60 uczelniami w całej
Europie.
Zgodnie z Kartą Erasmusa, okres studiów odbytych za granicą
zastępuje porównywalny czas studiowania na uczelni
macierzystej (niezależnie od tego, czy treść programu studiów
poza
krajem
różni
od
programu
na
uniwersytecie
wysyłającym).
Więcej informacji: www.erasmus.org.pl
23
3.2.12. Punkty ECTS
Każdemu kursowi przyporządkowana jest określona i ustalona
przez Komisję Programową IS liczba punktów. Punktacja opiera
się na zasadach Europejskiego Systemu Transferu Punktów
(European Credit Transfer System – ECTS). Obowiązuje ona na
wszystkich kierunkach i rodzajach studiów prowadzonych w
Instytucie Socjologii. Założeniem ECTS jest udoskonalenie
procedury uznawania studiów odbywanych poza macierzystą
uczelnią. System ten prowadzi do uznania krajowych i
zagranicznych studiów uzupełniających, otwiera korzyści z
uczestnictwa w zajęciach w czasie pobytów stypendialnych za
granicą, umożliwia też kontynuację studiów w uczelniach
zagranicznych. Nie zastępuje jednak skali ocen; poszczególne
uczelnie same decydują w jaki sposób system ECTS odnosi się
do ich własnych sposobów oceniania. Zadaniem punktów ECTS
jest odzwierciedlenie wysiłku, jakiego wymaga zaliczenie
danego kursu, w stosunku do wkładu pracy koniecznej do
zaliczenia pełnego roku studiów. W ramach ECTS wkład pracy
przypadającej na rok akademicki odpowiada 60 punktom, na
semestr przypada zwykle 30 punktów. Punkty ECTS są zatem
relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem pracy.
Ogólne zasady punktacji:
Wykład, 30 godzin: 1 punkt ECTS
Konwersatorium lub ćwiczenia (jako formy zajęć, w których od
studentów wymagana jest praca indywidualna – np. czytanie
tekstów w domu): 2 punkty ECTS
Zaliczenie: 1 punkt ECTS
Egzamin: 2 punkty ECTS
Praca pisemna, warsztat, realizacja badań, transkrypcja
wywiadów, raport z badań, literatura po angielsku: 1 punkt
ECTS
24
3.3. UPRAWNIENIA NAUCZYCIELSKIE
Do uzyskania uprawnień nauczycielskich prowadzi ukończenie
kursu w Studium Pedagogicznym UJ. Dyplom ukończenia kursu
uprawnia do podjęcia pracy we wszystkich typach szkół i
placówek
oświatowo-wychowawczych,
zgodnie
z
Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 (Dz. U. nr 50 z roku
2009, pozycja 400). Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu
psychologii (90 godzin), pedagogiki (90 godzin), dydaktyki
szczegółowej (270 godzin, w tym co najmniej 150 godzin
praktyki) oraz emisji głosu (30 godzin). Zajęcia z psychologii,
pedagogiki i emisji głosu realizowane są bezpośrednio w
Studium, zaś dydaktyka szczegółowa w poszczególnych
instytutach. Udział w zajęciach i praktykach jest obowiązkowy.
Inne informacje, a także formularz zgłoszeniowy, dostępne są
na stronie Internetowej www.sp.uj.edu.pl
Ponadto, w bibliotece Studium jest do nabycia informator SP UJ
z opisem programu zajęć oraz prawnego statusu zawodu
nauczyciela.
Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3, II p., 31-007 Kraków
tel. 012 422 94 50, 422 94 93, e-mail:
[email protected]
25
3.4. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW SOCJOLOGII
Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ - organizacja mająca za
sobą kilkadziesiąt lat tradycji - zrzesza i zaprasza do
uczestnictwa studentów i studentki wszystkich lat, specjalności
i trybów studiów. Obecnie należy do niego 140 osób.
KNSS UJ składa się z dziewięciu sekcji tematycznych:
Sekcja Antropologii
Sekcja Badań Społecznych
Sekcja Socjologii Dewiacji i Przestępczości
Sekcja Medialna
Sekcja Mediacji i Negocjacji
Sekcja Reklamy
Sekcja Socjologii Krytycznej
Sekcja Socjologii Sportu
Sekcja Socjologii Władzy i Polityki.
Każda z tych sekcji realizuje różnorodne projekty, między
innymi: badania, publikacje, działania popularyzatorskie i
promocyjne, konferencje, spotkania z ekspertami i pokazy
filmowe. Koło Naukowe Studentów Socjologii stanowi zarazem
forum wymiany poglądów oraz spełnia ważną rolę integrującą
społeczność studentów i studentek Instytutu Socjologii.
KNSS
UJ
jest
wydawcą
„Palimpsestu.
Czasopisma
Socjologicznego” (www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl) oraz
portalu Krytyka.ORG (www.krytyka.org). Zachęcamy do
czytania „Palimpsestu” i „Krytyki” oraz do publikowania na
naszych łamach.
Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. Andrzej Bukowski.
[email protected]
26
3.5 ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA POSZCZEGÓLNYCH
FORMACH STUDIÓW
3.5.1. Studia stacjonarne


pierwszego stopnia – licencjackie (trzyletnie)
drugiego stopnia – magisterskie (dwuletnie)
Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od
poniedziałku do piątku. Niektóre zajęcia (wyjazdy studyjne,
zajęcia badawcze) mogą odbywać się w weekendy oraz
podczas wakacji.
Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych jest ogłaszany
na stronach internetowych Instytutu Socjologii oraz w systemie
USOS.
Cechą studiowania w Instytucie Socjologii UJ jest możliwość
wyboru części kursów według własnych zainteresowań i
preferencji. Im wyższy stopień i im starszy rok studiów, tym
szerszy wybór. Studenci studiów stacjonarnych magisterskich
II stopnia (od I roku) mogą w roku akademickim 2012/2013
realizować specjalność pracy socjalnej lub/i jedną ze ścieżek
specjalizacyjnych:





antropologia społeczna i badanie wielokulturowości
badania społeczne i analiza danych
komunikowanie społeczne
socjologia sfery publicznej
społeczno-kulturowa tożsamość płci (gender studies)
Wybór specjalności lub specjalizacji jest wyborem zestawu
przedmiotów do studiowania. W skład programu specjalności i
specjalizacji
nie
wchodzą
proseminaria
i
seminaria
magisterskie, które studenci wybierają oddzielnie. Poszczególne
przedmioty wchodzące w skład specjalności lub specjalizacji
mogą być wybierane przez studentów nierealizujących
specjalności lub specjalizacji w miarę wolnych miejsc.
Pierwszeństwo w zapisie na te przedmioty mają studenci
27
specjalności i poszczególnych specjalizacji. Studenci realizujący
ścieżkę specjalności bądź specjalizacji szczegółowe zasady
studiowania uzgadniają z odpowiednim kierownikiem.
Zrealizowanie specjalności pracy socjalnej jest wpisywane na
dyplomie ukończenia studiów i w suplemencie dyplomu,
zawierającym listę ukończonych przedmiotów. Zrealizowanie
specjalizacji wpisywane jest w suplemencie dyplomu.
3.5.2. Studia niestacjonarne (zaoczne)

drugiego stopnia – magisterskie (dwuletnie) o specjalności
pracy socjalnej
Zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych odbywają się w
trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych zaocznych
jest ogłaszany na stronach internetowych Instytutu Socjologii
oraz w systemie USOS przed rozpoczęciem każdego semestru.
3.5.3. Studia doktoranckie (czteroletnie)
Studia doktoranckie prowadzone są na Wydziale Filozoficznym
a realizowane w Instytucie Socjologii. Doktoranci i doktorantki
uczestniczą w organizowanych dla nich seminariach, w
zebraniach naukowych Instytutu, Zakładów i Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego. Uczęszczają tez na wybrane
kursy z oferty Instytutu Socjologii i innych jednostek Wydziału.
28
3.6. STUDIA W INSTYTUCIE SOCJOLOGII
3.6.1. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) –
stacjonarne
Studenci studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę
akademicką dotyczącą zjawisk i procesów społecznych,
nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów
życia społecznego oraz komunikowania wyników tych badań i
analiz różnym adresatom.
Studia obejmują: (1) grupę przedmiotów teoretycznych:
wprowadzenie do socjologii, historię socjologii, współczesne
teorie
socjologiczne,
teorie
zmiany
społecznej,
makrosocjologię, mikrosocjologię i antropologię społeczną; (2)
grupę
przedmiotów
metodologicznych:
źródła
danych
socjologicznych, metody empirycznych badań społecznych,
zastosowanie komputerów w badaniach społecznych, metody
jakościowe, metody ilościowe, statystyczną analizę danych,
analizę danych zastanych, przygotowanie i realizację
empirycznego projektu badawczego; (3) grupę ogólnych
przedmiotów humanistycznych i społecznych: filozofię, logikę,
ekonomię, psychologię społeczną; (4) grupę przedmiotów
dotyczących ważnych aspektów współczesności: procesów
ludnościowych,
modernizacji,
globalizacji,
przemian
współczesnego
społeczeństwa
polskiego;
(5)
grupę
przedmiotów kształcących i rozwijających umiejętności
studiowania, pisania, prezentacji i negocjacji; (6) lektorat z
języka angielskiego lub innego obcego; oraz (7) lektoria
tekstów socjologicznych w językach obcych. Oprócz tego
studenci wybierają inne przedmioty spośród wielu oferowanych
w Instytucie, w tym kursy w językach obcych. Studia zaoczne
natomiast uwzględniają zagadnienia socjologii stosowanej i
pracy socjalnej oraz współczesnych interpretacji problemów
społecznych, jak również metod ich rozwiązywania.
Studia pierwszego stopnia kończą się przedłożeniem projektu
badawczego
oraz
pisemnym
egzaminem
z
zakresu
podstawowych przedmiotów socjologicznych (historii socjologii,
29
współczesnych teorii socjologicznych, makrosocjologii i
mikrosocjologii,
metodologii
badań
socjologicznych)
w
przypadku studentów i studentek, którzy rozpoczęli studia
przed rokiem akademickim 2012/13, a w przypadku studentów
i studentek, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim
2012/13 – pracą dyplomową oraz pisemnym egzaminem z
zakresu podstawowych przedmiotów socjologicznych.
Absolwent studiów licencjackich może podjąć pracę w
instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest
przygotowany
do
podjęcia
studiów
drugiego
stopnia
(magisterskich).
30
Kursy kanoniczne obejmują następujące przedmioty:
I ROK STUDIÓW
Semestr I
lp
przedmioty
koordynator/ka
godziny
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
1
30
60
10
60
30
30
6
3
Ekonomia
dr hab. Marek
Kucia, prof. UJ
dr hab. Miłowit
Kuniński, prof. UJ
dr Karolina Nessel
90
2
Wprowadzenie do
socjologii
Filozofia
30
30
4
Logika
30
30
3
5
Źródła danych
socjologicznych
Orientacja,
metodyka
studiowania,
ochrona własności
intelektualnej,
techniki pisania i
prezentacji
Wychowanie
fizyczne
Przedmiot(y) do
wyboru*
Łącznie
dr Barbara
Woźniakowska
dr Marcin Kocór
30
30
3
dr Marta
SmagaczPoziemska
30
30
3
30
30
1
6
7
8
3
60
3
360
32
Semestr II
lp
przedmioty
koordynator/ka
godziny
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
1
Psychologia
społeczna
Historia socjologii
dr Marcjanna
Nóżka
dr Krzysztof
Matuszek
dr Marcin
Kocór
60
30
30
6
90
30
60
10
60
30
30
6
30
1
2
3
4
5
Metody
empirycznych badań
społecznych
Wychowanie
fizyczne
Przedmiot(y) do
wyboru*
Łącznie
30
90
6
330
29
31
II ROK STUDIÓW
Semestr I
lp
przedmioty
koordynator/ka
godziny
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
1
Podstawowe pojęcia
antropologii
społecznej
Mikrosocjologia i
procesy grupowe
prof. dr hab.
Maria Flis
60
30
30
7
dr Maria
ŚwiątkiewiczMośny
dr Magdalena
Ślusarczyk
30
30
4
30
30
4
dr Agata Dziuban
75
45
8
dr Katarzyna
Jasikowska
30
30
4
dr Marcin Kocór
30
30
3
60
90
60
2
5
2
3
4
5
6
7
8
Współczesne
problemy
społeczeństwa
polskiego
Metody jakościowe
w badaniach
społecznych
Hospitacje
organizacji
społecznych**
Zastosowanie
komputerów w
badaniach
społecznych –
obsługa pakietu IBM
SPSS Statistics
Język angielski
Przedmioty do
wyboru*
Łącznie
30
405
37
Semestr II
lp
przedmioty
koordynator/ka
godziny
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
1
Wielkie struktury
społeczne
Wprowadzenie do
statystycznej analizy
danych
Hospitacje
organizacji
społecznych**
Język angielski
Przedmioty do
wyboru*
Łącznie
prof. dr hab.
Krzysztof Gorlach
dr Szymon
Czarnik
90
30
60
10
60
30
30
6
dr Katarzyna
Jasikowska
30
30
4
60
120
60
3
6
2
3
4
5
360
29
32
III ROK STUDIÓW
Semestr I
lp
przedmioty
koordynator/ka
godziny
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
1
Socjologia zmian
społecznych
Socjologia ludności
prof. dr hab.
Piotr Sztompka
prof. dr hab.
Krystyna Slany
dr hab. Andrzej
Bukowski
dr hab. Jacek
Nowak
60
30
30
6
60
40
20
6
90
30
60
9
30
3
dr Szymon
Czarnik
60
30
6
2
3
4
5
6
Współczesne teorie
socjologiczne
Przygotowanie i
realizacja projektu
badawczego (1)
Metody ilościowe w
badaniach
społecznych
Przedmioty do
wyboru*
Łącznie
30
30
30
2
330
32
Semestr II
lp
przedmioty
koordynator/ka
godziny
1
Etyczne problemy
zawodu socjologa
Repetytorium
(przygotowanie do
egzaminu
dyplomowego)
Przygotowanie i
realizacja projektu
badawczego (2)
Przedmioty do
wyboru*
Łącznie
dr Hubert
Kaszyński
2
3
4
dr hab. Jacek
Nowak
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
30
30
3
60
60
10
70
70
7
180
10
340
30
* Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w dowolnym semestrze i na dowolnym
roku studiów. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu całego roku winna wynosić co
najmniej 60.
** Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13. Kurs pozostaje nadal kursem
kanonicznym i będzie realizowany w roku akademickim 2013/14.
33
Kursy do wyboru w roku akademickim 2012/13:
ALFABETYCZNIE (wg nazwy kursu) Z PODZIAŁEM NA SEMESTRY
Semestr I
lp
przedmiot
koordynator/
ka
godziny
ECTS
rok
studiów
1
Anthropology of
Cultural Pluralism
dr Annamaria
Orla-Bukowska
7
II-III
2
Business ethics
5
I-III
3
Polskie
społeczeństwo
konsumpcyjne aspiracje,
osiągnięcia
Socjologia
migracji
dr hab Riccardo
Campa, prof. UJ
prof. dr hab.
Krystyna
Romaniszyn
lecture,
30h;
seminar,
30h
seminar,
30h
konwersatorium,
30 godzin
3
III
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin
5
I-III
5
II-III
6
II-III
3
III
laboratorium,
30 godzin
warsztat,
30 godzin
2
I
3
I-III
4
dr Magdalena
Ślusarczyk
5
Socjologia władzy
prof. dr hab.
Hieronim Kubiak
6
Świat poza
miastem
dr Piotr Nowak
7
Tam gdzie rodzi
się
społeczeństwo:
Socjologiczne
teorie ruchów
społecznych
prof. dr hab.
Krzysztof
Gorlach
8
Technologie
informacyjne
Text mining w
kulturze i biznesie
dr Aleksandra
Wagner
dr Annamaria
Orla-Bukowska
9
34
Semestr II
lp
przedmiot
koordynator/
ka
godziny
ECTS
rok
studiów
1
Kultura i media
dr Małgorzata
BoguniaBorowska
6
I-III
2
Migracje
zagraniczne
Polaków wczoraj, dziś i
jutro?
Płeć – kultura –
społeczeństwo
prof. dr hab.
Krystyna
Romaniszyn
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
3
III
7
I-III
Podstawy
komunikacji
interpersonalnej
Socjologia
masowego
komunikowania
dr Marcjanna
Nóżka
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
3
I-III
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin
6
I-III
6
I-III
5
II-III
3
I-III
3
4
5
dr Beata
Kowalska
dr Aleksandra
Wagner
6
Socjologia miasta
dr Marta
SmagaczPoziemska
7
Socjologia polityki
dr Paulina
Sekuła
8
Socjologia
problemów
społecznych i
dewiacji
dr hab. Lucjan
Miś, prof. UJ
9
Socjologia religii
prof. dr hab.
Irena Borowik
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
6
I-III
10
Socjologia
rodzin(y)
prof. dr hab.
Krystyna Slany
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
6
II-III
35
11
Socjologia sportu
dr Piotr Nowak
12
Socjologia
wychowania
dr hab. Marian
Niezgoda, prof.
UJ
13
Warsztaty
telewizyjne
dr Małgorzata
BoguniaBorowska
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
15 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
ćwiczenia,
30 godzin
4
II-III
6
I-III
3
I-III
Obozy naukowo-badawcze
lp.
obóz
koordynator/ka
godziny
ECTS
Semestr
1
Badania jakościowe w
praktyce III
dr Grzegorz Bryda
60
6
2
Diagnoza
funkcjonowania
polskiego wymiaru
sprawiedliwości.
Monitoring sądów
rejonowych
Ludzie w przestrzeni przestrzeń dla ludzi.
Badanie i projektowanie
przestrzeni
dospołecznych na
przykładzie Instytutu
Socjologii UJ
Obóz badawczy: O
miłości między Innymi w
PRL-u. Zbadanie sytuacji
społecznej gejów,
lesbijek i osób
biseksualnych w okresie
PRL
Rola mediów w procesie
deliberacji- analiza treści
przekazów medialnych
dr Kaja Gadowska
45
5
I – II
(II
stopień)
I
Dr Marta SmagaczPoziemska,
Dr Marcjanna Nóżka
60
6
II
dr Marta Warat,
mgr Justyna
Struzik,
mgr Ewelina
Ciaputa
60
6
I
dr Aleksandra
Wagner,
dr Maria
Świątkiewicz-Mośny
20
3
II
5
3
4
36
3.6.2. Studia stacjonarne drugiego stopnia
(magisterskie)
Studenci i studentki stacjonarnych studiów drugiego stopnia
określają i realizują własny profil zaawansowanego kształcenia
socjologicznego, wybierając albo dowolne przedmioty z oferty
Instytutu Socjologii UJ, bądź jeden z sześciu bloków
przedmiotów: (1) specjalność „Socjologia – praca socjalna”, (2)
specjalizację
„Antropologia
społeczna
i
problemy
wielokulturowości”, (3) specjalizację „Badania społeczne i
analiza danych”, (4) specjalizację „Społeczno-kulturowa
tożsamość płci”, (5) specjalizację „Komunikowanie społeczne”,
(6) specjalizację „Socjologia sfery publicznej”. Na studia
drugiego stopnia składają się również zaawansowane kursy
teorii socjologicznych, metodologii, technik komputerowej
analizy danych i badań ewaluacyjnych. Kursy filozofii, logiki i
metodologii ogólnej oferowane są dla studentów, którzy nie
zaliczyli ich na studiach pierwszego stopnia. Studenci i
studentki studiów drugiego stopnia mogą uczęszczać na
lektoria tekstów socjologicznych oraz zajęcia kursowe w
językach obcych. W pierwszym semestrze pierwszego roku
studenci i studentki uczestniczą w proseminarium oraz w
wybranym przez siebie jednym seminarium tematycznym, a od
drugiego semestru pierwszego roku – w wybranym seminarium
magisterskim, które trwa trzy semestry. Studenci studiów
drugiego stopnia, zwłaszcza ci, którzy ukończyli inne niż
socjologiczne studia pierwszego stopnia, mogą uzupełniać
wiedzę socjologiczną, uczęszczając na wykłady prowadzone na
studiach licencjackich.
Studia drugiego stopnia kończą się napisaniem i przedłożeniem
pracy magisterskiej oraz ustnym egzaminem magisterskim.
Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do
samodzielnej realizacji badań społecznych oraz analizy i
interpretacji wyników tych badań oraz danych zastanych w
oparciu o teoretyczny dorobek socjologii. Jest przygotowany do
podjęcia pracy we wszelkich rodzajach instytucji życia
zbiorowego – w sektorze prywatnym, publicznym i w
organizacjach pozarządowych. Absolwent studiów drugiego
37
stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego
stopnia (doktoranckich).
Kursy kanoniczne obejmują następujące przedmioty:
I ROK STUDIÓW
Semestr I
lp.
przedmioty
koordynator/ka
godziny
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
1
Zaawansowane
problemy
makrosocjologii
Współczesne teorie
antropologiczne
Statystyczna analiza
danych
Seminarium
tematyczne
*Od modernizacji do
globalizacji /
Przedmiot do wyboru
*Filozofia / Przedmiot
do wyboru
*Logika / Przedmiot
do wyboru
Łącznie
prof. dr hab.
Krzysztof
Gorlach
dr hab. Marcin
Lubaś
dr Marcin Kocór
60
30
30
6
30
30
2
3
4
5
7
8
3
45
45
5
30
30
3
dr Beata
Kowalska
30
30
dr hab. Miłowit
Kuniński, prof.UJ
dr Barbara
Woźniakowska
60
30
30
3
30
6
30
3
285
29
Semestr II
lp.
1
2
3
4
6
przedmioty
koordynator/ka
godziny
wykłady
ć/k/l/
sem
ECTS
Teorie socjologiczne
wobec wyzwań
współczesności
Procedura badań
ewaluacyjnych**
Seminarium
magisterskie
*Metodologia nauk
społecznych /
Przedmiot do wyboru
Proseminarium
prof. dr hab.
Grażyna
Skąpska
dr Katarzyna
Ornacka
60
30
30
6
60
30
30
6
30
3
30
7
15
2
Przedmioty do wyboru
Łącznie
30
dr hab. Riccardo
Campa, prof. UJ
60
dr Katarzyna
Zielińska
15
30
120
345
11
35
38
II ROK STUDIÓW
Semestr I
lp.
przedmioty
1 Seminarium magisterskie
2 Przedmioty do wyboru***
Łącznie
godziny
wykłady
30
130
160
ć/k/l/sem
ECTS
30
15
15
30
ć/k/l/sem
ECTS
30
15
15
30
Semestr II
lp.
przedmioty
1 Seminarium magisterskie
2 Przedmioty do wyboru***
Łącznie
godziny
30
130
160
wykłady
*W przypadku wcześniejszego zaliczenia przedmiotów tej treści student zobowiązany
jest wybrać „Przedmiot do wyboru”.
** Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13. Kurs pozostaje nadal kursem
kanonicznym i będzie realizowany w roku akademickim 2013/14.
*** Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w dowolnym semestrze i na dowolnym
roku studiów. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu całego roku winna wynosić co
najmniej 60.
39
Kursy do wyboru w roku akademickim 2012/13:
ALFABETYCZNIE (wg nazwy kursu) Z PODZIAŁEM NA SEMESTRY
Seminarium tematyczne
lp.
Seminarium tematyczne
Prowadzący/a
godziny
ECTS
1
Analiza polityk
publicznych
uwzględniających
starzenie się
społeczeństwa
Ewolucja światowych
finansów
Komunikowanie w
zmieniającym się
świecie
Polskie drogi do
dobrobytu
dr Jolanta
Perek-Białas
seminarium,
30 godzin
3
dr hab. Wiesław
Gumuła, prof. UJ
dr Maria
ŚwiątkiewiczMośny
prof. dr hab.
Krystyna
Romaniszyn
dr Grażyna
Kubica Heller
seminarium,
30 godzin
seminarium,
30 godzin
3
seminarium,
30 godzin
3
seminarium,
30 godzin
3
dr Hubert
Kaszyński
seminarium,
30 godzin
3
dr Kaja
Gadowska
seminarium,
30 godzin
3
dr Aleksandra
Wagner
dr hab. Marian
Niezgoda, prof.
UJ
seminarium,
30 godzin
seminarium,
30 godzin
3
2
3
4
5
6
7
8
9
Refleksyjność literackość wizualność w naukach
społecznych
Seminarium o
psychozie (społeczne
aspekty zaburzeń
psychotycznych)
Sfera publiczna i
prywatna i ich
dysfunkcje
Socjologia przyszłości
Współczesne
społeczeństwo jako
przedmiot analizy
socjologicznej
3
3
40
Seminarium magisterskie (I rok)
lp.
Seminarium magisterskie
Prowadzący/a
godziny
1
Aktorzy i instytucje
rozwoju lokalnego i
regionalnego
Badania marketingowe,
zachowania
konsumentów
Czynniki zmiany
społecznej:
konsumpcja-migracjeglobalizacja
Gospodarka i finanse w
perspektywie
socjologicznej
Granice społeczne i
wielokulturowość w
perspektywie
porównawczej
Metody jakościowe i ich
zastosowanie
Nowe paradygmaty
badań zjawisk i
procesów społecznych:
migracje, małżeństwo i
rodzina, alternatywne
style życia
Ruchy i struktury
społeczne i polityczne
dr hab. Andrzej
Bukowski
seminarium,
30 godzin
3
dr hab. Adam
Sagan, prof. UE
seminarium,
30 godzin
3
prof. dr hab.
Krystyna
Romaniszyn
seminarium,
30 godzin
3
dr hab. Wiesław
Gumuła, prof.
UJ
dr hab. Marcin
Lubaś
seminarium,
30 godzin
3
seminarium,
30 godzin
3
dr Barbara
Worek
prof. dr hab.
Krystyna Slany
seminarium,
30 godzin
seminarium,
30 godzin
3
prof. dr hab.
Krzysztof
Gorlach
prof. dr hab.
Irena Borowik
seminarium,
30 godzin
3
seminarium,
30 godzin
3
dr hab. Marian
Niezgoda, prof.
UJ
seminarium,
30 godzin
3
Prof. dr hab.
Grażyna
Skąpska
seminarium,
30 godzin
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tożsamość - religia –
biografia w
nowoczesności i
ponowoczesności :
ciągłość i zmiana
Współczesne
społeczeństwo jako
przedmiot analizy
socjologicznej:
społeczeństwo
medialne i
informacyjne
Współczesne teorie
socjologiczne w analizie
sfery publicznej
ECTS
3
41
12
Zróżnicowanie
kulturowe i procesy
tożsamościowe
dr hab. Jacek
Nowak
seminarium,
30 godzin
3
Seminarium magisterskie (II rok)
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Seminarium magisterskie
Badania marketingowe,
zachowania
konsumentów
Granice społeczne i
wielokulturowość w
perspektywie
porównawczej
Ilościowe badanie
zjawisk społecznych
Instytucje sfery
publicznej: wymiar
lokalny i regionalny
Metody jakościowe i ich
zastosowanie
Nowe paradygmaty
badań zjawisk i procesów
społecznych: migracje,
małżeństwo i rodzina,
alternatywne style życia
Problemy społeczne,
studia miejskie i
perspektywa socjologii
stosowanej: zjawiska,
badania, interpretacje,
zastosowania
Społeczne znaczenie
finansów
Prowadzący/a
formuła
ECTS
dr hab. Adam
Sagan, prof.
UE
dr hab. Marcin
Lubaś
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
seminarium,
60 godzin/rok
30/
Rok
dr Marcin
Kocór, dr
Szymon
Czarnik
dr hab.
Andrzej
Bukowski
dr Marcin
Kocór, dr
Szymon
Czarnik (I
semestr)
dr Barbara
Worek (II
semestr)
prof. dr hab.
Krystyna
Slany
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
dr hab. Lucjan
Miś, prof. UJ
(zastępstwo
za prof. dr
hab.
Krzysztofa
Frysztackiego)
dr hab.
Wiesław
Gumuła, prof.
UJ
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
42
9
10
11
Tożsamość - religia –
biografia w
nowoczesności i
ponowoczesności:
ciągłość i zmiana
Współczesne
społeczeństwo jako
przedmiot analizy
socjologicznej
Współczesne teorie
socjologiczne - analiza
krytyczna i empiryczne
zastosowanie
prof. dr hab.
Irena Borowik
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
dr hab. Marian
Niezgoda,
prof. UJ
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
prof. dr hab.
Grażyna
Skąpska
seminarium,
60 godzin/rok
30/
rok
43
Kursy do wyboru w roku akademickim 2012/13:
ALFABETYCZNIE (wg nazwy kursu) Z PODZIAŁEM NA SEMESTRY
Semestr I
lp.
przedmiot
Koordynator/
ka
godziny
ECTS
rok
studiów
1
Analiza rynku i
zachowań
konsumenta
Antropologia ciała
dr hab. Adam
Sagan, prof. UE
wykład,
30 godzin
2
II
dr Ewa
Kopczyńska
dr Ewa
Kopczyńska
dr Grzegorz
Bryda
konwersatorium,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
5
I-II
5
I-II
3
I-II
dr Grzegorz
Bryda
dr Jolanta
Perek-Białas
konwersatorium,
15 godzin
wykład,
15 godzin;
laboratorium,
15 godzin
lecture,
30 h;
seminar,
30 h
konwersatorium,
30 godzin
2
I-II
5
I-II
7
I-II
4
I-II
konwersatorium,
30 godzin
4
I-II
konwersatorium,
30 godzin
3
I
laboratorium,
20 godzin
konwersatorium,
30 godzin
2
I
5
I-II
2
3
4
5
6
Antropologia
jedzenia
Badania
jakościowe w
praktyce I
(Warsztaty z
badań i analiz
jakościowych)
Badania opinii
publicznej
Dobór próby w
badaniach
społecznych
7
Gender and Law
prof. dr hab.
Grażyna
Skąpska
8
Klasyczne teorie
antropologiczne
dr Grażyna
Kubica-Heller
9
Komunikacja a
rozwój społeczny
10
Konsumpcjonizm
i jego badanie
dr hab. Marian
Niezgoda, prof.
UJ
prof. dr hab.
Krystyna
Romaniszyn
dr Aleksandra
Wagner
dr Paulina
Polak
11
Kultura gestu i
słowa
12 Kultura polityczna
w ujęciu
socjologicznym
44
13 Liberalism and Its
Critics
14
Marginalność i
marginalizacja
społeczna
5
I-II
dr Marcjanna
Nóżka
seminar,
30 h
konwersatorium
30 godzin
4
I-II
Metoda
biograficzna i
historia mówiona
Metody i techniki
badań
marketingowych
dr Grażyna
Kubica-Heller
konwersatorium,
30 godzin
4
I-II
dr Seweryn
Krupnik
6
I-II
17
Nowa Przestrzeń.
Miejsce w
mieście: „po –
Mosty Marzeń”
dr Marcjanna
Nóżka, dr
Marta
SmagaczPoziemska
wykład,
15 godzin;
ćwiczenia,
45 godzin
Warsztaty z
elementami
wykładowymi,
30 godzin; praca
w
interdyscyplinar
nych zespołach,
30 godzin
6
I-II
18
Polish Society
through
Documentary
Film and
Ethnography
PR w praktyce
dr Grażyna
Kubica-Heller
seminar,
30 h
5
I-II
dr Aleksandra
Wagner
dr Paulina
Sekuła
dr Szymon
Czarnik
prof. dr hab.
Piotr Sztompka
dr hab Riccardo
Campa, prof.
UJ
dr Małgorzata
BoguniaBorowska
konwersatorium,
40 godzin
konwersatorium,
30 godzin
seminar,
30 h
lecture,
30 h
seminar,
30 h
4
II
3
I-II
4
I-II
4
I-II
5
I-II
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin
5
I-II
3
I-II
15
16
19
20
21
22
23
Przywództwo w
sferze publicznej
Reading Homans
Social Capital and
Trust
Sociology of
organized crime
24
Socjologia filmu
25
Socjologia
finansów. Część I
dr Daria Łucka
dr hab.
Wiesław
Gumuła, prof.
UJ
45
26 Socjologia kultury
27
Socjologia obrazu
28
Socjologia płci
29
Socjologia prawa
30
Socjologia
wizualna
31
Trening
komunikacji
interpersonalnej
Wykorzystanie
programów
komputerowych
w badaniu opinii
publicznej (IBM
SPSS)
Zaawansowana
Wielowymiarowa
Analiza Danych
32
33
dr Agata
Dziuban
dr Agata
Dziuban
prof. dr hab.
Krystyna Slany
konwersatorium,
45 godzin
warsztat,
15 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin
5
I-II
2
I-II
6
I-II
3
I-II
4
I
dr Marcjanna
Nóżka
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
3
I-II
dr Grzegorz
Bryda
laboratorium,
15 godzin
2
I-II
dr hab.
Jarosław
Górniak, prof.
UJ
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
6
II
prof. dra hab.
Grażyna
Skąpska
prof. dr hab.
Piotr Sztompka
Semestr II
lp.
przedmiot
Koordynator/
ka
godziny
ECTS
Rok
studiów
1
Analiza danych
jakościowych
dr Barbara
Worek
6
I-II
2
Antropologia
Europy
PołudniowoWschodniej
Antropologia
Internetu
dr hab. Marcin
Lubaś
wykład,
15 godzin;
ćwiczenia,
45 godzin
konwersatorium,
30 godzin
4
I
dr Agata
Dziuban
konwersatorium,
30 godzin
3
I-II
3
46
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Antropologia
wizualna
(fotografia i film
dokumentalny)
Autoprezentacja
Badania
jakościowe w
praktyce II
(Warsztaty z
badań i analiz
jakościowych)
Bezpieczeństwo
żywnościowe
Data mining
Gender i
seksualność w
antropologii
Holokaust z
perspektywy
socjologicznej
Introduction to
Sociology
Is God dead?
Religion and
spirituality in
contemporary
society
Komunikowanie
międzykulturowe
dr Grażyna
Kubica-Heller
dr Maria
ŚwiątkiewiczMośny
dr Grzegorz
Bryda
dr Piotr Nowak
Mgr Janusz
Wachnicki
dr Grażyna
Kubica-Heller
dr hab. Marek
Kucia, prof. UJ
dr Daria Łucka
dr Katarzyna
Zielińska
dr Maria
ŚwiątkiewiczMośny
14 Komunikowanie w dr Aleksandra
edukacji
Wagner
15 Komunikowanie w
dr Maria
społeczności
Świątkiewiczlokalnej
Mośny
16 Kryzys finansowy
dr hab.
w dyskursie
Wiesław
medialnym
Gumuła, prof.
UJ
18
Modelowanie
dr hab. Adam
strukturalne
Sagan, prof. UE
konwersatorium,
30 godzin;
warsztaty,
30 godzin
warsztaty,
10 godzin
6
I-II
1
I-II
laboratorium,
45 godzin
4
I-II
konwersatorium,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
4
I-II
3
II
4
I-II
Seminarium,
30 godzin;
wyjazd studyjny
seminar,
30h
seminar,
30 h
5
I-II
5
I-II
6
I-II
konwersatorium,
30 godzin
4
I-II
konwersatorium,
15 godzin
konwersatorium,
15 godzin
3
II
3
I-II
konwersatorium,
30 godzin
3
I-II
wykład,
15 godzin;
ćwiczenia,
15 godzin
4
II
47
19
Od religijności do
duchowości.
Pluralizm religijny
w Polsce?
Płeć w mass
mediach
prof. dr hab.
Irena Borowik
warsztaty,
60 godzin
6
I-II
dr Małgorzata
BoguniaBorowska
6
I-II
21
Ponowoczesna
era migracji
3
I
22
Praktyki
tożsamościowe w
późnej
nowoczesności
prof. dr hab.
Krystyna
Romaniszyn
dr Agata
Dziuban
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
konwersatorium,
30 godzin
3
I-II
23
Prawo prasowe i
autorskie
Przedsiębiorczość
i ekonomia
społeczna
mgr Jakub
Chwalba
dr Hubert
Kaszyński
2
I
3
I-II
Racism and
nacionalism in
the contemporary
world
Reading
Anthropology
Between the
Lines
dr Annamaria
Orla-Bukowska
konwersatorium,
15 godzin
wykład,
15 godzin;
ćwiczenia,
15 godzin
seminar,
30 h
4
I-II
dr Annamaria
Orla-Bukowska
seminar,
30 h
4
I
27
Skalowanie w
badaniach
społecznych i
marketingowych
dr hab. Adam
Sagan, prof. UE
wykład,
30 godzin
3
II
28
Sociology and
psychology of
terrorism
seminar,
30 h
5
I-II
29
Socjologia
finansów. Część
II.
wykład,
30 godzin
3
I-II
30
Socjologia
zdrowia
psychicznego
dr hab.
Riccardo
Campa, prof.
UJ
dr hab.
Wiesław
Gumuła, prof.
UJ
dr Hubert
Kaszyński
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
5
I-II
20
24
25
26
48
31
Statystyczna
analiza danych
zastanych
dr Jolanta
Perek-Białas
32
Teoria gier jako
narzędzie analizy
socjologicznej
Text mining:
teksty i zdjęcia
Wprowadzenie do
wielowymiarowej
analizy danych
dr Szymon
Czarnik
33
34
35
36
Wstęp do
językoznawstwa i
socjologii
języka
Zawód
dziennikarz
dr Annamaria
Orla-Bukowska
dr hab.
Jarosław
Górniak, prof.
UJ
dr Małgorzata
Majewska
dr Aleksandra
Wagner,
mgr Rafał
Romanowski
wykład,
15 godzin;
laboratorium,
30 godzin
wykładkonwersatorium,
30 godzin
warsztat,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin
5
I-II
4
I
6
I
3
I-II
warsztaty,
15 godzin
2
II
49
3.6.3. Studia niestacjonarne zaoczne drugiego
stopnia (magisterskie) o specjalności pracy
socjalnej
Celem kształcenia na niestacjonarnych studiach socjologicznych
II stopnia o specjalności pracy socjalnej jest przygotowanie
wysokokwalifikowanych profesjonalistów zdolnych do podjęcia
pracy w dziedzinie szeroko rozumianej organizacji i zarządzania
placówkami pomocowymi oraz w zakresie bezpośredniej
pomocy
osobom,
rodzinom,
grupom
i
środowiskom
znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie
są w stanie o własnych siłach rozwiązać. Absolwenci tych
studiów
powinni
posiadać
kompetencje
w
zakresie
bezpośredniej i pośredniej pracy socjalnej, a w szczególności w
zakresie pobudzania działań samopomocowych u osób, grup i
środowisk społecznych, kierowania służbami społecznymi i
projektowania
społecznego
oraz
inspirowania
zmian
społecznych,
inicjowania
nowych
form
pomocy
oraz
powoływania instytucji świadczących pomoc - zwłaszcza w
najbliższym środowisku społecznym. Absolwenci studiów
uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego we wszystkich typach placówek pomocowych.
50
3.6.4. Studia doktoranckie
Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym pomyślane są
jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium,
doktorat).
Studia
te
sprzyjają
zdobywaniu
wysoko
kwalifikowanej wiedzy w ramach wąskich specjalności
pozostających w relacji z tematami rozpraw doktorskich. III
stopień studiów wymaga ponadto pogłębionej wiedzy o
charakterze ogólnym z zakresu obszaru nauk społecznych i
humanistycznych
uwzględniającej
najnowsze
osiągnięcia
naukowe. Studia polegają na połączeniu systemu indywidualnej
i grupowej pracy z promotorem z wykładami i seminariami
przewidzianymi dla doktorantów i doktorantek. Warunkiem
zaliczenia poszczególnych lat studiów jest:
a) I rok - zaliczenie zajęć z bloku A1, uzyskanie min. 10 pkt.
ECTS, w tym co najmniej 1 pkt. z tytułu praktyk
dydaktycznych;
b) II rok - uzyskanie ogółem od początku studiów min. 20 pkt.
ECTS, w tym co najmniej 2 pkt. z tytułu praktyk
dydaktycznych;
c) III rok - uzyskanie ogółem od początku studiów min. 30 pkt.
ECTS, w tym co najmniej 3 pkt. z tytułu praktyk
dydaktycznych; otwarty przewód doktorski;
d) IV rok - uzyskanie ogółem od początku studiów min. 45 pkt.
ECTS, w tym co najmniej 4 pkt. z tytułu praktyk
dydaktycznych, uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych.
Zasady dotyczące programu studiów doktoranckich na Wydziale
Filozoficznym określa uchwała Rady Wydziału Filozoficznego UJ
z dnia 21.06.2012
(http://www.phils.uj.edu.pl/index.php/pl/studia_doktoranckie/z
asady/).
51
Kursy oferowane w roku akademickim 2012/13:
Semestr I
lp.
przedmiot
Koordynator/
ka
godziny
ECTS
Rok
studiów
1
Heart of Society:
Sociological
Perspectives on
Social Movements
Od projektu do
efektu. Warsztaty
badań własnych
Prezentacje
prof. dr hab.
Krzysztof
Gorlach
seminar,
30h
5
I-IV
prof. dr hab.
Irena
Borowik
prof. dr hab.
Irena
Borowik
dr hab.
Marek Kucia,
prof. UJ
prof. dr hab.
Janusz
Mucha
warsztaty,
30 godzin
4
I
prezentacje,
30 godzin
4
II
konwersatori
um,
30 godzin
seminarium i
wykład, 30
godzin
4
I-III
3
I-III
2
3
4
SztompkaBurawoy debate
5
Teoretyczny
ogląd świata
współczesnego.
WTS II
Semestr II
lp.
przedmiot
Koordynator/
ka
godziny
ECTS
Rok
studiów
1
Aktualne
problemy
socjologii.
Różnorodność
rodzin różnorodność w
rodzinach w
późnej
nowoczesności
Aktualne
problemy
socjologii.
Socjologia wobec
antynomii
władzy
prof. dr hab.
Krystyna
Slany
konwersatorium,
15 godzin
2
I-III
prof. dr hab.
Hieronim
Kubiak
wykład,
15 godzin
2
I-III
2
52
3
Globalisation and
Contention
4
Ponowoczesne
społeczeństwo
konsumpcyjne
Socjologiczne
interpretacje
rzeczywistości
społecznej
(socjologia dla
nie socjologów)
Spojrzenie na
metodę –
perspektywa
jakościowa
5
6
prof. dr hab.
Krzysztof
Gorlach
prof. dr hab.
Krystyna
Romaniszyn
dr hab.
Marek Kucia,
prof. UJ
dr Barbara
Worek
seminar,
30 godzin
5
I-IV
konwersatorium,
15 godzin
seminarium,
30 godzin
2
II
4
I-III
konwersatorium,
30 godzin
3
I-III
53
3.6.5. Program Erasmus
no
course
lecturer
form
ECTS
Semester
1
Anthropology of
Cultural Pluralism
I
Business ethics
lecture,
30 h;
seminar,
30 h
seminar,
30 h
7
2
5
I
3
Gender and law
dr
Annamaria
OrlaBukowska
dr hab
Riccardo
Campa, prof.
UJ
prof. dr hab.
Grażyna
Skąpska
lecture,
30 h;
seminar,
30 h
seminar,
30h
7
I
5
I
seminar,
30 h
seminar,
30 h
5
I
5
I
seminar,
30 h
lecture,
30 h
4
I
4
I
seminar,
30 h
5
I
lecture,
20 h;
field
practices,
10 h
4
II
seminar,
30 h
5
II
4
5
6
7
8
9
10
11
Heart of Society: prof. dr hab.
Sociological
Krzysztof
Perspectives on
Gorlach
Social Movements
Liberalism and Its
dr Daria
Critics
Łucka
Polish Society
dr Grażyna
through
Kubica-Heller
Documentary Film
and Ethnography
Reading Homans
dr Szymon
Czarnik
Social Capital and prof. dr hab.
Trust
Piotr
Sztompka
Sociology of
dr hab
organized crime
Riccardo
Campa, prof.
UJ
Anthropology of
dr hab.
contemporary
Marcin Lubaś
Eastern Europe.
Cultural practices
of modernity in
post-socialist
settings
Globalisation and prof. dr hab.
Contention
Krzysztof
Gorlach
54
12
Introduction to
Sociology:
through Classic
Theories and
Beyond
dr Daria
Łucka
seminar,
30 h
5
II
13
Is God dead?
Religion and
spirituality in
contemporary
society
dr Katarzyna
Zielińska
seminar,
30 h
6
II
14
Racism and
nacionalism
seminar,
30 h
4
II
15
Reading
Anthropology
Between the
Lines
Sociology and
psychology of
terrorism
dr
Annamaria
OrlaBukowska
dr
Annamaria
OrlaBukowska
dr hab
Riccardo
Campa, prof.
UJ
seminar,
30 h
4
II
seminar,
30 h
5
II
16
55
3.6.6. Studia podyplomowe
Studia podyplomowe są formą kształcenia inną niż studia
wyższe i studia doktoranckie, przeznaczoną dla osób
legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. W ciągu ostatnich
lat cieszą się dużą popularnością.
Informacje na temat studiów podyplomowych oferowanych w
Instytucie Socjologii w roku akademickim 2012/13 zostaną
uzupełnione na początku roku akademickiego.
56
4. OPISY SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJI
4.1. SPECJALNOŚĆ PRACY SOCJALNEJ
Patronat naukowy nad specjalnością sprawuje prof. dr hab.
Krzysztof Frysztacki, kierujący Zakładem Socjologii Stosowanej
i Pracy Socjalnej.
Specjalność Pracy Socjalnej będzie oferowana w roku
akademickim 2012/13 tylko studentom i studentkom, którzy/re
zaczęli specjalność w roku akademickim 2011/12 i zrealizowali
przedmioty przewidziane w programie specjalności dla I roku.
W ramach specjalności w roku 2012/13 oferowane będą tylko
kursy przewidziane dla II roku.
Studenci wybierający specjalność pracy socjalnej uzyskują
wiedzę przede wszystkim z zakresu socjologii problemów
społecznych i pracy socjalnej, która umożliwia im podjęcie
działań badawczych i praktycznych w obszarze szeroko
rozumianej interwencji i pomocy społecznej. W trakcie realizacji
specjalności dyskutowane są zagadnienia: pobudzania inicjatyw
samopomocowych u osób, grup i środowisk społecznych
zagrożonych marginalizacją, kierowania służbami społecznymi,
projektowania społecznego, inspirowania zmian społecznych,
inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji
świadczących pomoc.
Studenci wybierający specjalność pracy socjalnej realizują
kursy z zakresu (i w trybie) studiów niestacjonarnych (dawnych
zaocznych), w ramach których są zobowiązani do zaliczenia
minimum 330 godzin zajęć dydaktycznych oraz 240
godzin praktyk. Kanon specjalności nie zwalnia z realizacji
kanonu ogólnego, kierunkowego.
Zaliczenie specjalności potwierdzone zostaje w dyplomie
ukończenia studiów wpisem „magister socjologii o specjalności
pracy socjalnej” oraz wykazanymi w suplemencie do
dyplomu zajęciami dydaktycznymi oraz praktykami
przygotowującymi do zawodu pracownika socjalnego, co
57
oznacza1 uzyskanie uprawnień zawodowych. Absolwent może
podjąć pracę w instytucjach publicznych oraz organizacjach
pozarządowych.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW I MINIMALNY WYMIAR ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH SPECJALNOŚCI PRACY SOCJALNEJ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1
PRZEDMIOTY
Aksjologia pracy socjalnej
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym
człowieka w cyklu życia
Elementy teorii organizacji i zarządzania
Struktura i organizacja pomocy społecznej
System prawny pomocy społecznej w Polsce –
pomoc świadczona obywatelom polskim oraz
cudzoziemcom
Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system
świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec
dłużników alimentacyjnych
Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
Metodyka pracy socjalnej
Projekt socjalny
Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i
zatrudnienie socjalne – organizacja i podstawy
prawne
Działalność pożytku publicznego i wolontariat –
podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna
Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób
niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne
Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady
funkcjonowania samorządu terytorialnego
Superwizja pracy socjalnej
RAZEM
Liczba godzin zajęć
15
15
30
20
15
15
15
25
60
30
15
15
15
15
30
330
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca
2004 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych
58
4.2. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA I BADANIE
WIELOKULTUROWOŚCI
Program specjalizacji odpowiada na wyzwania generowane
przez zjawiska globalizacji, wielokulturowości i migracji.
Umiejętność
interpretowania
współczesnego
świata
społecznego i poruszania się w nim staje się coraz trudniejsza,
wymaga wiedzy i odpowiednich narzędzi badawczych i
analitycznych. Ukończenie specjalizacji „Antropologia społeczna
i badanie wielokulturowości” zapewni uczestnikom zarówno
szeroką perspektywę teoretyczną i elastyczność myślenia, jak i
znajomość
konkretnych
zagadnień
m.in.
problemów
współczesnych mniejszości kulturowych (w tym etnicznych i
postmigracyjnych),
zjawiska
tradycji
wynalezionej
czy
transnarodowości. Sprzeczności i konflikty wynikające z
globalnych
procesów
kulturowych,
ekonomicznych
i
politycznych
rodzą
szereg
problemów
społecznych,
wchodzących w zakres działania administracji państwowej,
samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji.
Kursy oferowane w ramach specjalizacji mają na celu
przygotowanie do pełnienia ról społecznych związanych z
diagnozowaniem i rozwiązywaniem tego rodzaju konfliktów,
zarządzaniem wielokulturowością, prowadzeniem badań i
projektów
poświęconych
charakterystycznym
dla
współczesności zjawiskom kulturowym. Celem specjalizacji jest
wykształcenie
umiejętności
pozytywnego
myślenia
o
odmienności
kulturowej,
przekroczenia
etnocentryzmu,
analizowania relacji mniejszość-większość, w tym relacji
genderowych,
prowadzenia
analizy
konsumpcjonizmu,
stosunków międzyludzkich i komunikacji interpersonalnej,
badań wszelkich form przekazu kulturowego (prasowego,
audio-wizualnego,
internetowego),
prowadzenia
badań
terenowych i obserwacji uczestniczącej.
Uczestnicy
specjalizacji
będą
mogli
korzystać
z
międzynarodowych kontaktów Zakładu Antropologii Społecznej
przede wszystkim w ramach European Association of Social
Anthropologists i jej studenckiego networku MASN. Studenci
mogą rozwijać zainteresowania w Sekcji Antropologicznej Koła
Naukowego oraz w Klubie Filmowego Dokumentu. Program ten
59
zapewni uczestnikom szerokie kompetencje umożliwiające
podjęcie obowiązków w: administracji publicznej, mediach i
korporacjach, organizacjach międzynarodowych, NGO i
programach Unii Europejskiej, sektorze zarządzania zasobami
ludzkimi. Zaliczenie specjalizacji jest możliwe po zgromadzeniu
40 punktów ECTS z kursów oferowanych w ramach
specjalizacji, w tym obozu badawczego specjalizacji.
Kursy oferowane w specjalizacji
Semestr I:
Antropologia ciała
Antropologia Europy Południowo-Wschodniej
Antropologia jedzenia
Klasyczne teorie antropologiczne
Metoda biograficzna i historia mówiona
Polish Society through Documentary Film and Ethnography
Refleksyjność - literackość - wizualność w naukach społecznych
Semestr II:
Anthropology of contemporary Eastern Europe. Cultural
practices of modernity in post-socialist settings
Antropologia wizualna
Gender i seksualność w antropologii
Granice społeczne i wielokulturowość w perspektywie
porównawczej (seminarium mgr I rok i II rok)
Procesy tożsamościowe grup społecznych (seminarium mgr I
rok)
Reading Anthropology Between the Lines
60
4.3. BADANIA SPOŁECZNE I ANALIZA DANYCH
Specjalizacja Badania społeczne i analiza danych została
utworzona w odpowiedzi na współczesne wymagania stawiane
socjologom zorientowanym empirycznie. Wybierając kursy
stanowiące kanon specjalizacji studenci poznają zaawansowane
metody badań i analizy danych stosowane w biznesie
i administracji publicznej. Absolwenci specjalizacji dysponują
kompetencjami
w
zakresie
projektowania
badań,
przygotowania narzędzi badawczych, gromadzenia i analizy
danych oraz sporządzania raportów. Kursy są zorientowane
praktycznie,
dostarczając
unikalnych
kompetencji
profesjonalnych.
Warunkiem
uczestnictwa
w
zajęciach
specjalności jest zaliczenie w trakcie studiów I stopnia szeregu
kursów metodologicznych: Metody empirycznych badań
społecznych, Metody jakościowe w badaniach społecznych,
Metody ilościowe w badaniach społecznych, Wprowadzenie do
statystycznej analizy danych oraz kursu obsługi programu IBM
SPSS Statistics lub wykazanie się praktyczną znajomością
obsługi tego pakietu statystycznego. Osoby wybierające
specjalizację „Badania społeczne i analiza danych” powinny też
ukończyć przed innymi kursami analizy danych kurs:
Statystyczna analiza danych, oferowany w semestrze zimowym
w ramach kanonu ogólnego studiów II stopnia na kierunku
Socjologia. Studenci wybierający specjalizację powinni zapisać
się na listę uczestników specjalizacji, co stanowi deklarację
zaliczenia kursów stanowiących jej kanon. Osoby zapisane na
specjalizację
mają
zagwarantowane
uczestnictwo
w ćwiczeniach w przypadku liczby chętnych przekraczających
liczbę miejsc. Uzyskają też odpowiedni wpis w suplemencie
dyplomu ukończenia studiów. Poszczególne zajęcia można
wybierać także nie zapisując się na specjalizację, jednak bez
gwarancji przyjęcia. Należy pamiętać o kolejności realizacji
kursów,
gdyż
uczestnictwo
w kursach
bardziej
zaawansowanych zakłada znajomość materiału kursów
poprzedzających. Studenci studiów I stopnia socjologii w UJ
mogą realizować początkowe kursy analityczne specjalizacji po
zaliczeniu Wstępu do statystycznej analizy danych i Metod
empirycznych badań społecznych oraz Metod jakościowych
badań społecznych w przypadku Analizy danych jakościowych
61
oraz Metod badań jakościowych i Metod ilościowych badań
społecznych w przypadku kursów: Metody i techniki badań
marketingowych,
Projektowanie
i
realizacja
badań
sondażowych z wykorzystaniem PASW Data Collection oraz
Warsztaty ewaluacyjne. Kurs Modelowanie strukturalne
zmiennych jakościowych jest opcjonalnym, choć bardzo
przydatnym warsztatem uzupełniającym kurs Zaawansowanej
wielowymiarowej analizy danych, uczącym nowoczesnych
technik analizy danych nominalnych i porządkowych, często
spotykanych w badaniach społecznych.
Specjalizacja została zaprojektowana tak, by student studiów II
stopnia mógł zrealizować jej program w ciągu trzech
semestrów, od II do IV, po zaliczeniu w pierwszym semestrze
obowiązkowego dla wszystkich kursu Statystyczna analiza
danych i ewentualnym uzupełnieniu znajomości pakietu SPSS.
Studenci studiów I stopnia w Instytucie Socjologii UJ mogą
część tego programu zrealizować jeszcze w ramach swoich
studiów, zachowując omówione wyżej zasady następstwa
kursów. Porządek studiowania w ramach specjalizacji
prezentuje poniższy diagram:
62
Schemat realizacji kursów w ramach specjalizacji
Badania społeczne i analiza danych
Statystyczna analiza
danych
Analiza danych
jakościowych
Projektowanie i realizacja
badań PASW Data
Collection
Warsztaty ewaluacyjne
Metody i techniki
badań marketingowych
Wprowadzenie do
wielowymiarowej analizy
danych
Dobór prób w badaniach
społecznych
Skalowanie w badaniach
społecznych
Zaawansowana
wielowymiarowa analiza
danych
Modelowanie
strukturalne
Data mining
Modelowanie strukturalne
zmiennych jakościowych
Statystyczna analiza
danych zastanych
63
Program specjalizacji
Pierwszy rok, semestr pierwszy
1. Analiza rynku i badania zachowań konsumentów, wykład 30
godz., ECTS 3.
Prowadzący: dr hab. Adam Sagan, prof. AE.
2. Metody i techniki badań marketingowych, wykład 30 godz.,
ćwiczenia 30 godz., ECTS 6.
Prowadzący: dr Seweryn Krupnik (wykład), mgr Maciej
Koniewski (ćwiczenia).
3. Statystyczna analiza danych, laboratorium 45 godz., ECTS 5.
Prowadzący: dr Szymon Czarnik, dr Marcin Kocór.
Pierwszy rok, semestr drugi
1. Analiza danych jakościowych, wykład 15 godz., ćwiczenia 45
godz., ECTS 5.
Prowadzący: dr Barbara Worek (wykład), mgr Joanna Cent,
mgr Katarzyna Stec (ćwiczenia).
2. Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych, wykład
30 godz., laboratorium 30 godz., ECTS 6.
Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ (wykład), dr
Szymon Czarnik, dr Marcin Kocór (laboratorium).
Drugi rok, semestr pierwszy
1. Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych, wykład 30
godz., ćwiczenia 30 godz., ECTS 6.
Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ (wykład), mgr
Zuzanna Drożdżak (ćwiczenia).
2. Statystyczna analiza danych zastanych, konwersatorium 30
godz., ECTS 3.
Prowadzący: dr Jolanta Perek-Białas.
Drugi rok, semestr drugi
1. Techniki skalowania w badaniach społecznych, wykład 30
godz., ECTS 3.
Prowadzący: dr hab. Adam Sagan, prof. AE.
2. Data mining w badaniach społecznych, konwersatorium 30
godz., ECTS 3.
Prowadzący: mgr Janusz Wachnicki.
3. Dobór prób w badaniach społecznych, wykład 15 godz.,
ćwiczenia 15 godz., ECTS 5.
64
Prowadzący: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ (wykład), dr
Jolanta Perek-Białas (ćwiczenia).
65
4.4. KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE
Prowadzi Zakład Socjologii
Instytut Socjologii UJ
Komunikowania
Społecznego,
Specjalizacja daje studentom możliwość zdobycia wiedzy
teoretycznej i praktycznej z zakresu komunikowania. Absolwent
będzie przygotowany do rozumienia i wykorzystywania w
praktyce komunikatów reklamowych, konstruowania strategii
promocyjnych, zarządzania komunikacją w organizacji.
Program studiów jest tak skomponowany, żeby absolwent mógł
odnaleźć się na rynku pracy zarówno w zakresie realizacji
zadań związanych z szeroko rozumianym marketingiem, jak i
PR czy reklamą. Oferowane w ramach specjalizacji kursy
adresowane są do przyszłych pracowników instytucji
i agencji administracji samorządowej i państwowej, agencji
reklamowych i public relations, ośrodków badań opinii
publicznej i badań marketingowych, mediów, a także w wielu
innych organizacji, dla których efektywności istotne jest dobre
komunikowanie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Specjalizacja przewidziana jest do realizacji na studiach II
stopnia.
Pożądane jest by studenci wybierający tę specjalność
opanowali obsługę komputera w stopniu podstawowym oraz
socjologii masowego komunikowania.
Program specjalizacji składa się z 3 poziomów:
- poziom podstawowy, to kursy BAZOWE, inaczej kanoniczne
(obowiązkowe dla wszystkich wybierających tą specjalizację),
- poziom pierwszy: BADANIA I KOMUNIKACJA - kursy
dotyczące metod i technik badawczych szczególnie przydatnych
w badaniu komunikowania; WARSZTATY – warsztaty
doskonalące umiejętności społeczne
- poziom drugi składa się z 3 ścieżek tematycznych: KULTURA i
MEDIA (dotyczących takich zagadnień jak : język, kultura,
semiotyka, itp.), SPOŁECZEŃSTWO (poruszających tematy:
sfera publiczna, lokalna, polityka), BIZNES (ze szczególnym
66
uwzględnieniem organizacji CSR, PR, marketing, negocjacje).
Wybierając ścieżkę dydaktyczną student otrzyma pakiet wiedzy
i umiejętności dotyczących danego obszaru tematycznego. Nie
oznacza to jednak, że student nie ma prawa wybierać
przedmiotów z różnych ścieżek dydaktycznych.
Student, który wybrał specjalność komunikowanie społeczne
zobowiązany jest do zdobycia 40 punktów ECTS z przedmiotów
oferowanych w ramach specjalizacji, zaliczenia obozu
badawczego
(proponowany
w
ramach
specjalizacji)
oraz napisania pracy magisterskiej związanej z szeroko
pojętym komunikowaniem społecznym.
Tytuł kursu
Prowadzący
Konwersatorium
30 godz
EC
TS
4
Konwersatorium, 2
15 godzin
Konwersatorium, 4
30 godzin
Wykład,
godzin
KURSY BAZOWE
Komunikacja
a Dr
hab.
rozwój społeczny
Marian
Niezgoda,
prof. UJ
Prawo prasowe i Mgr
Jakub
autorskie
Chwalba
Komunikowanie
Dr
Maria
międzykulturowe
ŚwiątkiewiczMośny
Wstęp
do Dr
językoznawstwa i Małgorzata
socjologii języka
Majewska
Ilość godzin
30 3
67
105
12
Konwersatorium, 2
15 godzin
Warsztaty,
15 2
godzin
WARSZTATY
Wykład,
30 6
godzin,
ćwiczenia,
30
godzin
Badania
Dr Grzegorz Konwersatorium, 4
jakościowe
w Bryda
30 godzin
praktyce(Warsztaty
z badań i analiz
jakościowych) I
Badania
Dr Grzegorz Laboratorium
4
jakościowe
w Bryda
analityczne, 30
praktyce(Warsztaty
godzin
z badań i analiz
jakościowych) II
Badania
Dr Grzegorz Obóz badawczy, 6
jakościowe
w Bryda
60 godzin
praktyce
(Warsztaty z badań
i
analiz
jakościowych) III
SUMA:
225
26
Autoprezentacja
Dr
Maria Warsztaty,
10 1
Świątkiewicz- godzin
Mośny
Kultura
gestu
i Dr
Warsztaty,
15 2
słowa
Aleksandra
godzin
Wagner
Warsztaty pisania: Dr
Warsztaty,
15 2
kultura i stylistyka Aleksandra
godzin
języka
Wagner
SUMA
40
5
BADANIA I KOMUNIKACJA
SUMA:
Badania
opinii Dr Grzegorz
publicznej
Bryda
Wykorzystanie
Dr Grzegorz
programów
Bryda
komputerowych do
badania
opinii
publicznej (SPSS)
Metody
badań Dr
Barbara
jakościowych
Worek
68
Socjologia filmu
Komunikowanie
edukacji
Konwersatorium, 3
15 godzin
Wykład,
15 5
godzin,
ćwiczenia,
15
godzin
Konwersatorium, 3
15 godzin
Warsztaty,
godzin
40 4
Warsztaty,
godzin
250
15 2
BIZNES
w Dr
Aleksandra
Wagner
PR w praktyce (w Dr
biznesie,
w Aleksandra
kościele, w NGO)
Wagner
+
ekspercie
zewnętrzni
Zawód dziennikarz Mgr
Rafał
Romanowski
SUMA:
Wykład,
30 6
godzin,
ćwiczenia,
30
godzin
Konwersatorium, 3
30 godzin
I SPOŁECZEŃSTWO
Komunikowanie
społeczności
lokalnej
Media
komunikowanie
polityczne
Dr
Małgorzata
BoguniaBorowska
Dr
Małgorzata
BoguniaBorowska
w Dr
Maria
ŚwiątkiewiczMośny
i Dr Zbigniew
Drąg
MEDIA
KULTURA
Kultura i media
29
69
4.5. SOCJOLOGIA SFERY PUBLICZNEJ
Specjalność socjologii sfery publicznej mogą wybierać studenci
przyjęci na studia drugiego stopnia. Do jej ukończenia
wymagane jest zgromadzenie przynajmniej 60 punktów ECTS
w ramach kursów kanonicznych i fakultatywnych specjalności,
co wiąże się z otrzymaniem wpisu w dyplomie magisterskim.
Specjalność
ta
ma
na
celu
kształcenie
analityków
funkcjonowania sfery publicznej dysponujących szeroką wiedzą
o społecznych aspektach systemu władzy, polityki i
społeczeństwa obywatelskiego oraz o patologiach sfery
publicznej. W szczególności w ramach specjalności nacisk
położony jest na najnowsze koncepcje i teorie związane z
problematyką
form
władzy,
kwestie
współrządzenia
(governance) i ekonomii społecznej. Absolwent znający
problematykę funkcjonowania sfery publicznej, zorientowany w
najnowszych koncepcjach teoretycznych jest przygotowany do
pełnienia funkcji w administracji publicznej, samorządowej i w
III sektorze, a także w instytucjach Unii Europejskiej.
Absolwent będzie również posiadał umiejętności potrzebne do
analizy sfery publicznej oraz do uczestnictwa w tworzeniu
programów z dziedziny polityki społecznej, polityki prawa,
polityki ekonomicznej, ich analizy oraz krytycznej ewaluacji.
Semestr I
SOCJOLOGIA
SFERY
PUBLICZNEJ;
PATOLOGIE
SFERY
PUBLICZNEJ;
WSPÓŁZARZĄDZANIE
SPOŁECZNOŚCIAMI
TERYTORIALNYMI
W
PERSPEKTYWIE
SOCJOLOGICZNEJ;
KULTURA POLITYCZNA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM
Semestr II
REGIONY I REGIONALIZM W POLSCE I W EUROPIE.
Ponadto w ramach specjalizacji oferowane są następujące
kursy:
KOMUNIKOWANIE
W
SFERZE
PUBLICZNEJ;
SOCJOLOGIA POLITYKI; SOCJOLOGIA PRAWA; SOCJOLOGIA
WŁADZY
70
4.6. SPOŁECZNO-KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI
(gender studies)
Specjalizacja
Społeczno-kulturowa
tożsamość
płci
(Gender Studies) powstała w roku 2003 przy Zakładzie
Badań
Problemów
Ludnościowych
Instytutu
Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tej specjalizacji
studenci zapoznają się z obiektywnymi, wielowymiarowymi i
interdyscyplinarnymi studiami nad płcią prowadzonymi w
wymiarze biologicznym, antropologicznym, psychologicznym,
społecznym, historycznym, prawnym, etycznym i filozoficznym.
Według wielu koncepcji socjologicznych, filozoficznych,
psychologicznych czy demograficznych lata 60-te XX wieku
otwierają nowy etap rozwoju społeczeństw określanych jako
np. ponowoczesne, postmodernizacyjne, epoki informacji.
Pojawienie się tego nowego typu społeczeństw jest rezultatem
daleko
posuniętych
przemian
na
płaszczyźnie
a)
technologiczno-informacyjnej (wiedza, nauka, postęp), b)
ekonomicznej (dominacja nowych sektorów gospodarki: usług,
nauki oraz informacji generujących m.in. masowy wzrost
aktywności zawodowej kobiet), c) społecznej (nowe ruchy
społeczne,
rewolucja
seksualna,
nurty
feministyczne,
przeobrażenia w sferze małżeństwa i rodziny, przechodzenie od
wspólnotowości do indywidualizmu), d) kulturowej (pojawienie
się nowych wartości, norm, prądów i ideologii, globalizacji
kulturowej
kreujących
m.in.
ponowoczesną
osobowość
człowieka). Wspomniane przemiany powodują, iż właśnie od lat
60-tych intensyfikują się niemal na całym świecie badania
interdyscyplinarne nad płcią, opisywaną jako Gender i
rozumianą nie tylko jako fenomen biologiczny, ale przede
wszystkim społeczno-kulturowy. Problematyka gender obecna
jest w refleksji i badaniach podejmowanych przez socjologów,
filozofów, antropologów, politologów, prawników, teologów,
pedagogów czy filologów. Przez tysiące lat pisano o człowieku i
jego naturze nie wnikając głęboko w wielowymiarową istotę
płci. Współczesne badania pokazują wieloaspektowy fenomen
egzystencji człowieka przez pryzmat obu płci. We współczesnej
socjologii i psychologii niemal wszystkie badania uwzględniają
taką cechę jak płeć (np. socjologia brytyjska jako pierwsza
wprowadziła badania nad stratyfikacją społeczną, w których
71
uwzględniono dwie płcie). Zgodnie z zaleceniem np. Gender
and Generation Programme Consortium Board Rady Europy we
wszystkich
badaniach
demograficznych,
socjologicznych,
psychologicznych, kulturoznawczych aspekt gender winien być
uwzględniany. Ta bezprecedensowa eksplozja badań prowadzi
do wyłonienia się nie tylko centrów badawczych, ale powstania
nowych kierunków studiów i specjalizacji, zarówno o
charakterze licencjackim, magisterskim czy doktorskim. Nie
będzie przesadą, jeżeli powiemy, iż dzisiaj gender studies są
jedną z najbardziej płodnych dyscyplin naukowych, co wyraża
się: a) w bogactwie literatury przedmiotu - tysiące publikacji
naukowych rocznie; b) w masowym powstawaniu instytucji
akademickich, państwowych i pozarządowych; c) ogromnym
zainteresowaniem studentów tego rodzaju studiami; owocuje
to ich kształceniem na wszystkich poziomach edukacji
akademickiej. Pragniemy podkreślić, iż studia z problematyki
genderowej istnieją na najsłynniejszych uniwersytetach świata.
W Polsce studia genderowe działają m.in. na Uniwersytecie
Warszawskim,
Łódzkim,
Poznańskim,
Gdańskim
czy
Wrocławskim.
Nasza specjalność przygotowuje do pracy w organizacjach
pozarządowych, instytucjach publicznych - krajowych i
międzynarodowych - które implementują polityki równościowe,
walczą z wykluczeniem społecznym i nierównościami
społecznymi. Zgodnie z wytycznymi UE instytucje publiczne
powinny zatrudniać specjalistów od płci społeczno-kulturowej,
zatem zostanie takim specjalistą jest możliwe po ukończeniu
naszej specjalizacji.
Zakład Badań Problemów Ludnościowych w ramach, którego
prowadzona jest specjalizacja, oferuje możliwość udziału w
prowadzonych
badaniach,
praktykach
w
organizacjach
pozarządowych,
m.in.
feministycznych.
Oferowane
są
możliwości wyjazdu do ośrodków naukowych zajmujących się
gender i queer studies w ramach programu Erasmus.
Prowadzimy także interdyscyplinarne studia podyplomowe
„Społeczno-kulturowa tożsamość płci” przy współpracy z Centre
for Gender Research przy Uniwersytecie w Oslo.
72
Możemy poszczycić się licznymi publikacjami naukowymi
poświęconymi odzwierciedlającymi naszą tożsamość naukowobadawczą np. Gender w społeczeństwie polskim, Kalejdoskop
genderowy, Gender: kobieta w kulturze i w społeczeństwie,
Karuzela z mężczyznami, Migracje kobiet, Ponad granicami.
Kobiety migracje obywatelstwo, Alternatywne formy życia
małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie.
Zaliczenie specjalizacji jest możliwe po zgromadzeniu 40
punktów ECTS z kursów oferowanych w ramach specjalizacji.
Specjalizacja oferuje w kanonie seminarium magisterskie
prowadzone przez prof. dr hab. Krystynę Slany.
KURSY KANONICZNE
Tytuł kursu
Koordynatorka
Liczba godzin
ECTS
Socjologia płci
prof. dr hab.
Krystyna
Slany
6
Wprowadzenie
do feminizmu*
dr Beata
Kowalska
Płeć-kulturaspołeczeństwo
dr Beata
Kowalska
Globalne i
lokalne
(de)konstrukcje
seksualności*
Płeć w mass
mediach i filmie
dr Katarzyna
Zielińska
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
Wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin;
projekt,
15 godzin
Metody
jakościowe w
badaniach
społecznych
dr Małgorzata
BoguniaBorowska
dr Barbara
Worek
7
7
7
6
8
*kursy zawieszone w roku akademickim 2012/13
73
KURSY DO WYBORU
Tytuł kursu
Koordynator/ka
Liczba godzin
Gender and
law
prof. dr hab.
Grażyna
Skąpska
dr Grażyna
Kubica-Heller
lecture, 30 h;
seminar, 30 h
Gender i
seksualność w
antropologii
Płeć a zmiana
społeczna*
Socjologia
rodzin(y)
dr Katarzyna
Jasikowska
prof. dr hab.
Krystyna
Slany
ECTS
konwersatorium,
30 godzin
4
konwersatorium,
15 godzin;
ćwiczenia,
10 godzin;
zajęcia terenowe,
5 godzin
wykład,
30 godzin;
ćwiczenia,
30 godzin
3
6
*kursy zawieszone w roku akademickim 2012/13
Powyższe kursy mogą być również wybierane przez studentów
nierealizujących specjalności lub specjalizacje po uzgodnieniu z
koordynatorem.
74
5. SZCZEGÓŁOWE OPISY KURSÓW
ALFABETYCZNIE (wg nazwy kursu)
WFz.IS-SDD016
Aktualne problemy socjologii. Różnorodność rodzin różnorodność w rodzinach w późnej nowoczesności
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Slany
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Przygotowanie projektu
dotyczącego wybranego przez doktorantkę/doktoranta tematu
dotyczącego różnorodności rodzin, życia w alternatywnych
związkach
(kohabitacja,
LAT,
singlowanie,
związki
jednopłciowe), intymności i seksualności, nowych praktyk
rodzicielskich (nowe wzory i doświadczenia ojcostwa, nowe
wzory i doświadczenia macierzyństwa), wykorzystywania
technologii reprodukcyjnych.
Przygotowanie
recenzji
wybranej
książki
polskiej
lub
zagranicznej odnoszącej się do wymienionych tematów.
Opis kursu: Celem kursu jest ukazanie głębokich i
dynamicznych
przemian
rodziny/rodzin
w
później
nowoczesności z wyeksponowaniem nie tylko strukturalnych,
ale przede wszystkim kulturowych ich uwarunkowań. Nacisk
położony zostanie na procesualność, konstruowanie wielości i
różnorodności alternatywnych stylów życia rodzinnego,
znaczenia nowych form związków oraz relacji intymnych,
partnerskich
i
rodzicielskich
(nowe
ojcostwo,
nowe
macierzyństwo i matkowanie). Nowy paradygmat strukturalnokulturowych
zróżnicowań,
perspektywa
feministycznagenderowa otworzy dyskusję na temat represywności tradycji i
inkluzywności/ambiwalencji
(„wszystkożerności”
za:
Zygmuntem Baumanem) ponowoczesności w uznawaniu oraz
praktykowaniu wzorów i stylów życia rodzinnego .
75
WFz.IS-SDD015
Aktualne
problemy
socjologii.
Socjologia
wobec
antynomii władzy
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Hieronim Kubiak
Formuła przedmiotu: Wykład, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Opis kursu: Władza należy do kategorii najstarszych
stosunków społecznych. Posiada swe specyficzne spełnienia
zarówno w mikro-, jak i mezzo- oraz makrostrukturach
społecznych. A jednak do dziś nie jest, jako fenomen, ani w
pełni opisana ani wyjaśniona. Co więcej, choć efemeryczna –
trwa. Ulega zmianom (także skokowym), a jednak kierunki
zmian i ich skutki rzadko są do końca przewidywalne. Jej
efektem stają się nie tylko systemy i instytucje, lecz również
istotne cechy osobowości ludzkiej. Z reguły władzy towarzyszą,
ze względu na nadużycia, negatywne konotacje. Zatem, jest
władza chorobą endemiczną czy pragmatyczną koniecznością ?
Kto ma rację: Alvin Toffler, twierdząc, że jesteśmy produktem
władzy w stopniu większym, niż większość z nas sobie to
wyobraża, czy Hannah Arendt, według której władza jest
możliwością działania zdobywaną przez jednostki w ramach
otaczających je systemów społecznych lub Michel Foucault,
głoszący iż władza jest zawarta w dyskursie i jest kształtowana
przez dyskurs? A może, po prostu, nie są to tylko alternatywne
punkty widzenia, lecz także, w swoisty sposób, synkretyczne?
Wykład – wykorzystując różne formy wizualizacji oraz analizy
diachronicznej i synchronicznej – wprowadza w krąg
najważniejszych teorii władzy, a jednocześnie, interpretując ich
kategorie pojęciowe i paradygmaty, poszukuje wraz ze
słuchaczami odpowiedzi na kluczowe pytania współczesnego
człowieka. Zwraca również uwagę na sposób, w jaki władza
aktualizuje się przez proces wymiany informacji (werbalnych i
awerbalnych) i generuje różne postacie legitymizacji, w tym
także te zwiększające podmiotowość jednostki w systemach
społecznych.
76
WFz.IS-SBS011
Analiza danych jakościowych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Barbara Worek
Formuła przedmiotu: Wykład, 15 godzin; ćwiczenia, 45
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Metody jakościowe
w badaniach społecznych albo znajomość jakościowych metod i
technik zbierania danych.
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny;
zaliczenie z ćwiczeń - test kompetencyjny umiejętności
wykorzystania programów komputerowych do analizy danych
jakościowych, aktywność na zajęciach, wykonywanie zadanych
ćwiczeń, przygotowanie raportu analitycznego.
Opis kursu: Celem kursu jest wyposażenie studentów w
kompetencje niezbędne do przeprowadzania samodzielnej
analizy danych jakościowych przy użyciu specjalistycznego
oprogramowania komputerowego. W trakcie wykładu studenci i
studentki zapoznają się z etapami analizy danych jakościowych
oraz wybranymi podejściami do analizy tego typu danych:
jakościową analizą treści, techniką tworzenia map pojęciowych,
analizą konwersacyjną, analizą semiotyczną. Wykład zostanie
uzupełniony o przedstawienie założeń i strategii analitycznych
wykorzystywanych w metodologii teorii ugruntowanej i analizie
dyskursu. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci opanują
praktyczną umiejętność obsługi trzech programów do analizy
danych
jakościowych:
MAXqda,
QDAminer,
ATLAS/ti.
Przygotowanie samodzielnego raportu bazującego na danych
zastanych pozwoli na wykorzystanie zdobytych umiejętności w
praktyce analitycznej.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SAS029
Antropologia Europy Południowo-Wschodniej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Marcin Lubaś
77
Formuła przedmiotu: Konwersatorium oraz praktyki, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin w formie eseju na
ocenę.
Opis kursu: Europejczykom z zachodu Europa południowowschodnia jawi się jako obszar odrębny – miejsce fascynujące i
odrażające zarazem, wyjątkowe poprzez swą polityczną
niestabilność, kulturową i społeczną tradycjonalność. Europa
południowo-wschodnia zwana na ogół jako Bałkany jest
przedstawiana jako miejsce zawieszone między przeszłością a
nowoczesnością, jako wylęgarnia radykalnych nacjonalizmów i
okrucieństwa, a także społeczny skansen, w którym zachowały
się reliktowe praktyki społeczne i wyobrażenia. W europejskim
imaginarium region ten odgrywa także rolę utęsknionego
miejsca ucieleśniającego ludzką spontaniczność, autentyczność,
irracjonalizm. Potraktujemy południowo-wschodni kraniec
Europy jako dynamiczny układ, która daje się częściowo
zrozumieć
i
wyjaśnić
dzięki
zespolonym
wysiłkom
antropologów, socjologów, politologów i historyków. Zadaniem
kursu jest nauka umiejętności krytycznego myślenia w
stosunku do zastanych pojęć naukowych i rozpowszechnionych
wyobrażeń. Antropologiczne badania w Europie południowowschodniej tworzą podstawę do takiej właśnie krytycznej
rewizji zastanych przekonań i teorii w odniesieniu do tak
palących problemów współczesności, jak stosunki między
chrześcijanami a muzułmanami, kosmopolityzm i nacjonalizm,
natura
konfliktów
etnicznych,
społeczne
mechanizmy
okrucieństwa i zorganizowanej przemocy. Antropologia
społeczno-kulturowa umożliwia badanie, ze wszystkimi
subtelnościami, wielokulturowości regionu, która nie ogranicza
się
bynajmniej
do
zróżnicowań
etniczno-religijnych.
Perspektywa socjologiczna i politologiczna dostarcza ramy
pojęciowej umożliwiającej śledzenie meandrów procesów
unowocześniania
w
Europie
południowo-wschodniej,
w
szczególności zaś następstw, jakie modernizacja społeczna
pociągnęła za sobą w tym miejscu. Historia społeczna pozwala
studiować region przez pryzmat wielu zachodzących tam w
zróżnicowanym tempie procesów zmian . Nie istnieje jakaś
fundamentalna i niezmienna prawda dotycząca Europy
78
południowo-wschodniej. Istnieje jednak
przeświadczeń i stereotypów na jej temat.
wiele
fałszywych
WFz.IS-SSK029
Antropologia Internetu
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Agata Dziuban
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę: projekt,
aktywność na zajęciach
Opis kursu: Celem kursu jest podjęcie dyskusji nad
społecznymi i kulturowymi konsekwencjami pojawienia się
Internetu i rozwoju „społeczeństwa sieci”, oraz przyjrzenie się
specyfice rzeczywistości wirtualnej oraz społecznej przestrzeni
Internetu okiem antropologa. W takcie zajęć postaramy się
odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób upowszechnienie
się Internetu wpływa na codzienne życie współczesnego
człowieka, podejmowane przez niego praktyki kulturowe czy
tożsamościowe oraz różne formy aktywności społecznej i
kulturowej online czy offline. Potraktujemy także rzeczywistość
wirtualną jako specyficzną przestrzeń uspołecznienia, która
stanowi
platformę
dla
wyłaniania
się
nowych
form
wspólnotowości, zapośredniczonych przez Internet więzi
międzyludzkich czy sieci społecznych.
W toku trwania kursu spojrzymy również na Internet i
zachodzące w nim zjawiska jako na przedmiot badań
antropologicznych, zastanawiając się nad metodologicznymi
wyzwaniami i możliwościami związanymi z pojawieniem się
rzeczywistości wirtualnej. Zadamy sobie pytanie o adekwatność
tradycyjnych metod antropologicznych i socjologicznych do
badania społecznej przestrzeni Internetu, i przyjrzymy się bliżej
nowym strategiom i technikom badawczym, umożliwiającym
analizę rzeczywistości online: cyberantropologii, cybersocjologii
czy netnografii. W toku trwania kursu studenci będą
przygotowywać samodzielne projekty badawcze poświęcone
wybranym zagadnieniom dyskutowanym w trakcie zajęć.
79
WFz.IS-SBS001
Analiza rynku i zachowań konsumenta
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Adam Sagan, prof. UE
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Ukończony kurs mikroekonomii.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie (bez oceny),
obecności, studium przypadku i wyniki analizy.
Opis kursu: Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:
pojęcia rynku i zasady strategicznej analizy rynku, analiza
przestrzennego
potencjału
sprzedaży,
makro
i
mikrosegmentacja, modele zachowań rynkowych nabywców,
analiza wpływu czynników kulturowych na zachowanie
konsumenta, analiza domen produktowych w badaniach
konsumenta,
identyfikacja
struktur
motywacyjnych
konsumenta, analiza postaw konsumentów, analiza postaw
wobec reklamy i postaw wobec marki, analiza preferencji i
wyboru, analiza wartości dla konsumenta analiza satysfakcji i
lojalności konsumenta, analiza wartości konsumenta.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SOJ052
Anthropology of contemporary Eastern Europe. Cultural
practices of modernity in post-socialist settings
Programme of study: Erasmus programme
Year of study: Semester: II
Instructor: dr hab. Marcin Lubaś
Form: Lecture, 20h; field practices, 10h
ECTS: 4
Prerequisites: None
Requirements: The course consists of twenty hours of
lectures and ten hours of field practices which will focus on the
anthropological craft of doing research in modern institutions
and environs. Students are supposed to write a paper of max.
3000 words in which they will discuss chosen institutional
structure from anthropological perspective.
80
Course description: This course is an introduction to the
anthropology of modern social life. The aim is to show how
socio-cultural anthropologists examine in practice modern
social institutions, organizations, and social arrangements:
corporations, science and biotechnologies, social divisions and
military conflicts, secularization and religious fundamentalism,
art and media. We will situate the explorations of all these
modern phenomena in the context of post-socialist
transformation in Eastern Europe.
WFz.IS-SOJ027
Anthropology of Cultural Pluralism
Programme of study: Undergraduate programme, Erasmus
programme
Year of study: II-III
Semester: I
Instructor: dr Annamaria Orla-Bukowska
Form: Lecture, 30h; seminar, 30h
ECTS: 7
Prerequisites: Social sciences background coursework
(Introduction to Sociology), English language fluency.
Requirements: Attendance, class participation, written
assignments during the semester, final oral exam.
Course description: The aim of this course is to familiarize
students with an anthropological approach to the issue of
cultural pluralism. Also presented will be various postulates and
policies regarding the coexistence of various ethnic, religious,
and other groups as well as the natural mechanisms which
create and enable coexistence. For this reason, certain
theoretical problems connected with the issue of cultural
pluralism will be introduced. Particular populations and regions
in Poland, Central Eastern Europe, and the world where
pluralism was a historical necessity, and/or the result of recent
changes, will be examined. Among others, the Jewish culture
will be a focal point as it was the most widely experienced
element pluralizing European and Western society. “Natural”
experiments in multiculturality such as large metropolitan or
borderland regions will be investigated, as will be the general
exposure to various religions or atheism, and to “cultural”
groups in the broader sense of that term (e.g., homosexuals,
the disabled, youth subcultures, etc.). Issues regarding
81
tolerance and minority group rights in an open, civil society will
be discussed, as well as misunderstandings connected with the
experience of pluralism.
WFz.IS-SDW127
Antropologia ciała
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Ewa Kopczyńska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Zaliczone Podstawowe
pojęcia
antropologii społecznej.
Forma i warunki zaliczenia: Projekt badawczy, egzamin
ustny.
Opis kursu: Kurs obejmuje problematykę antropologii ciała,
jedzenia, ubierania się, poruszania, a także kwestie tożsamości
kulturowej związane z fizycznym funkcjonowaniem człowieka w
świecie, m.in. społeczne rozumienie dzieciństwa, starości,
choroby czy śmierci. Przedmiotem seminarium będą zarówno
klasyczne studia (M. Mauss, M. Mead), jak i bardziej
współczesne
podejścia
teoretyczno-badawcze:
funkcjonalistyczne, materialistyczne, podurkheimowskie (M.
Douglas), poststrukturalistyczne (R. Barthes). Zadaniem
uczestników będzie także próba analizy współczesnej kultury
pod kątem „sposobów posługiwania się ciałem”, opracowanie i
zaprezentowanie empirycznego projektu badawczego z
zastosowaniem metod antropologii i współczesnej socjologii
kultury. Kurs kończy się egzaminem.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SDW138
Antropologia jedzenia
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Ewa Kopczyńska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
82
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Podstawowe pojęcia
antropologii społecznej, bierna znajomość angielskiego.
Forma i warunki zaliczenia: Projekt badawczy, egzamin
ustny.
Opis kursu: Kurs poświęcony jest antropologicznym badaniom
nad kulturowymi aspektami jedzenia. W trakcie zajęć
poruszone zostaną zagadnienia związane z symboliką
pożywienia, wspólnotowym elementem produkcji, dystrybucji i
konsumpcji żywności, a także ze społecznymi (klasowymi,
genderowymi)
jej
determinantami.
Omawiane
teksty
reprezentować będą główne podejścia teoretyczne, zarówno
klasyczne (M. Mead, C. Levi-Strauss), jak i bliższe
współczesności (M. Douglas, J. Goody, C. Counihan).
Omawiane studia przypadku mają być inspiracją dla własnego
projektu badawczego, którego przygotowanie, realizacja i
prezentacja stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SAS002
Antropologia wizualna (fotografia i film dokumentalny)
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Grażyna Kubica-Heller
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin; warsztat, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Dobra znajomość języka angielskiego
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie: aktywna obecność na
zajęciach oraz recenzja wybranego filmu. Egzamin: raport z
projektu wizualnego.
Opis kursu: Kurs przedstawia najważniejsze dokonania nowej
i prężnie się rozwijającej subdyscypliny antropologicznej, jaką
jest antropologia wizualna. Prezentuje zarówno dorobek
teoretyczny, jak i osiągnięcia praktyczne i artystyczne.
Będziemy omawiać różne projekty wizualne realizowane w
przeszłości (np. odwiedzając wystawy i oglądając filmy),
będziemy się zajmowali tworzeniem i interpretacją materiału
wizualnego, a także będziemy analizować konkretne filmy
reprezentujące różne rodzaje filmu dokumentalnego, ze
szczególnym
uwzględnieniem
klasycznych
dzieł
filmu
83
etnograficznego. Uczestnicy zostają zaznajomieni z programem
QDA Miner pomocnym w analizie materiału wizualnego.
Kurs opiera się częściowo na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SSK015
Autoprezentacja
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Maria Świątkiewicz-Mośny
Formuła przedmiotu Warsztaty, 10 godzin
Liczba punktów ECTS: 1
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
specjalizacji Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Zajęcia mają charakter
warsztatów, z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. Warunkiem
zaliczenia, jest przygotowanie prezentacji na wybrany temat.
Zaliczenie bez oceny.
Opis kursu: Warsztaty autoprezentacji opierają się przede
wszystkim na praktycznych zadaniach, podczas których student
ma możliwość zapoznania się i przećwiczenia werbalnych i
niewerbalnych technik wywierania wrażenia na innych, technik
radzenia sobie z emocjami. Zostanie przedstawiona wiedza z
zakresu
komunikowania,
zasad
tworzenia
prezentacji
multimedialnych. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć
przemawianie publiczne, popracować nad swoim głosem i
gestykulacją.
WFz.IS-SDW075
Badania jakościowe w praktyce I (Warsztaty z badań i
analiz jakościowych)
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Grzegorz Bryda
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczenie Metod empirycznych badań
społecznych, bierna znajomość języka angielskiego, wskazane
uczestnictwo w kursie metod badań jakościowych w badaniach
84
społecznych, limit 20 osób (pierwszeństwo mają studenci
specjalności Komunikowanie społeczne).
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę w formie
cząstkowego testu wiedzy, projekty i ćwiczenia praktyczne,
czytanie zadanej literatury, aktywność i obecność na zajęciach.
Opis kursu: Kursu stanowi praktyczne wykorzystanie wiedzy z
metodologii badań jakościowych do analizy zjawisk i procesów
społecznych. Podstawę paradygmatyczną zajęć jest teoria
ugruntowana i jej współczesne odmiany. Natomiast oś
empiryczną zajęć stanowią jakościowe badania terenowe,
będące realizacją zaleceń i procedur charakterystycznych dla
tego paradygmatu, przy jednoczesnym wykorzystaniu innych
metod i technik badań jakościowych. W trakcie zajęć szczególny
nacisk jest położony na rozwijanie i doskonalenie umiejętności
prowadzenia wywiadu, pracy z respondentem w trakcie
wywiadu, kwestie etyczne pojawiające w procesie realizacji
badań terenowych, a także zastosowanie rożnych podejść i
schematów analitycznych QDA do kodowania wywiadów oraz
wczesnej komputerowej analizy danych jakościowych. Efektem
finalnym zajęć jest przygotowanie schematów kodowych i
dwustopniowe kodowanie wywiadów.
WFz.IS-SDW075a
Badania jakościowe w praktyce II (Warsztaty z badań i
analiz jakościowych)
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Grzegorz Bryda
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 45 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Zaliczenie Metod empirycznych badań
społecznych, kursu badania jakościowe w praktyce, udział w obozie
badawczym Badania jakościowe w praktyce, bierna znajomość
języka angielskiego, wskazane uczestnictwo w kursie Analiza
danych jakościowych, limit 20 osób (pierwszeństwo mają studenci
specjalności Komunikowanie społeczne).
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę w formie
projektu analitycznego, ćwiczenia praktyczne, czytanie zadanej
literatury, aktywność i obecność na zajęciach.
85
Opis kursu: Kurs stanowi kontynuacje zagadnień rozwijanych
w ramach zajęć Badania jakościowe w praktyce I. W trakcie
zajęć szczególny nacisk jest położony na doskonalenie
praktycznych umiejętności wielowymiarowej komputerowej
analizy danych jakościowych: kodowanie i rekodowanie, praca
grupowa z wieloma dokumentami w bazie, analiza kodów i
konceptów
teoretycznych
wokół
kategorii
centralnej,
triangulacja
w
analizie
danych
jakościowych,
pisanie
komentarzy/not badawczych, metodologicznych, analitycznych
i teoretycznych, stawianie i weryfikacja hipotez roboczych,
konstruowanie map pojęciowych relacji między kodami i
konceptami. Kurs rozwija i doskonali warsztat metodologiczny i
analityczny, uczy pracy zespołowej oraz umożliwia studentom
praktyczne poznanie i dokładne zrozumienie poszczególnych
etapów procesu analizy danych jakościowych. Do analizy
danych
jakościowych
wykorzystane
zostanie
dostępne
oprogramowanie CAQDAS.
WFz.IS-SSK004
Badania opinii publicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Grzegorz Bryda
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Zaliczenie Metod empirycznych badań
społecznych, bierna znajomość języka angielskiego, limit 20 osób.
Pierwszeństwo mają studenci specjalności Komunikowanie
społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny w formie
przygotowania projektu, czytanie zadanej literatury, aktywność i
obecność na zajęciach.
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących pogłębić
swoja wiedzę na temat kształtowania się opinii publicznej oraz
zgłębić tajniki jej badania. Blok zagadnień kursowych podzielony
jest na dwa zasadnicze obszary tematyczne - badanie i
kształtowanie opinii publicznej. Część pierwsza poświęcona jest
historii badania opinii publicznej. W części drugiej omawiane są:
podmiot i przedmiot opinii publicznej; publiczność jako podmiot
opinii publicznej; rodzaje publiczności; schematy i typy procesów
86
argumentacji oraz rodzaje argumentów. Celem zajęć jest
dostarczenie podstawowej wiedzy o istocie opinii publicznej,
formach i metodach jej kształtowania oraz przejawiania się w życiu
społecznym, a także informacji o metodach i technikach badania
opinii publicznej.
WFz.IS-SDW176
Bezpieczeństwo żywnościowe
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Piotr Nowak
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny
Opis kursu: celem kursu jest zaprezentowanie zasadniczych
problemów związanych z zapewnieniem samowystarczalności
żywnościowej w nowoczesnym społeczeństwie. Problematyka
bezpieczeństwa żywnościowego będzie analizowana na trzech
poziomach: globalnym, państwowym i lokalnym. W trakcie
zajęć szczególny nacisk zostanie położony na praktyczny
wymiar dokonywanych analiz. Bezpieczeństwo żywnościowe w
Polsce analizowane będzie na podstawie wybranych przykładów
opisanych przez media, np: afera solna, afera spożywcza z
suszem jajecznym, choroba szalonych krów (BSE). Kurs ten
będzie miał charakter interdyscyplinarny, gdyż będzie poruszał
aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe i
przyrodnicze związane z bezpieczeństwem żywnościowym.
WFz.IS-SOJ040
Business ethics
Programme of study: Undergraduate programme, Erasmus
programme
Year of study: I-III
Semester: I
Instructor: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Form: Seminar, 30h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency. Group size limit: 25
people.
87
Requirements: Students will be asked to attend the course
regularly and to make 15 minutes presentation about one of
the topics of the course. At the end of the course, they will be
asked to pass a written examination (a list of possible
questions will be given in advance). Those who fulfill these
requirements will obtain a mark.
Course description: The aim of this course is to familiarize
students with the ethical aspects of business. The issue will be
mainly analyzed from a sociological (descriptive, empirical)
perspective. Also philosophical (normative, rational) doctrines
will be presented and discussed during the course, but in their
dimension of cultural phenomena interacting with economic
phenomena. More precisely, the purpose of the course is to
reconstruct and understand values, norms, behaviors displayed
by economic actors such as businessmen, managers, workers,
customers, etc. Particular attention will be devoted to
phenomena such as insider trading, industrial espionage,
deceptive advertising, abuse of dominant position, moral
hazard, cartels, corporate social responsibility, monopolies and
antitrust laws.
WFz.IS-SBS009
Data mining w badaniach społecznych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: mgr Janusz Wachnicki
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczenie kursu Wprowadzenie do
wielowymiarowej analizy danych. Pierwszeństwo mają studenci
ze specjalizacji.
Forma i warunki zaliczenia: Test końcowy – pytania otwarte
wymagające krótkich odpowiedzi. Zaliczenie bez oceny.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z Data
mining – nowoczesnym podejściem do analiz ilościowych.
Uczestnicy kursu zapoznają się metodyką realizacji projektów
Data mining oraz systemem analitycznym PASW Data Modeler.
W ramach kursu na praktycznych przykładach uczestnicy
zapoznają się z tematami: organizacji danych w bazach
danych, przygotowania danych do analiz oraz analiz danych z
88
użyciem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji takich jak
sieci neuronowe, drzewa decyzyjne czy też algorytmy indukcji
reguł asocjacyjnych.
WFz.IS-SBS007
Dobór próby w badaniach społecznych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Jolanta Perek-Białas
Formuła przedmiotu: Wykład, 15 godzin; laboratorium, 15
godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw statystyki.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny; zaliczenie
laboratorium w postaci projektu i ćwiczeń praktycznych.
Opis kursu: Celem przedmiotu jest nauczenie studentów
podstawowych umiejętności niezbędnych podczas doboru
próby. Po ukończeniu kursu student powinien umieć
samodzielnie zaplanować próbę do badań, wylosować próbę i
przygotować opracowanie, które będzie pokazywało logikę i
zasadność określonego sposobu doboru próby wraz z
konsekwencjami dla analizy takich danych (rola wag, efektów
schematów losowania). Omówione zostaną podstawowe
problemy teoretyczne jak i praktyczne związane z określonym
doborem próby w badaniach. Jednocześnie student zapozna się
z różnego rodzaju sposobami doboru próby w przykładowych
badaniach, pozna zalety i wady różnych podejść, co pozwoli mu
oceniać jakość danego badania pod względem doboru próby.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SK034
Ekonomia
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Karolina Nessel
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
89
Opis kursu: Pierwsza część wykładu (mikroekonomia) zostanie
zapoznanie studentów i studentek z podstawami ekonomii jako
nauki o wyborze dokonywanym przez podmioty gospodarcze
(konsumentów, przedsiębiorstwa oraz rząd i bank centralny) w
obliczu ograniczonych zasobów i nieograniczonych chęci. Celem
praktycznym jest umożliwienie studentom i studentkom
zrozumienie i krytyczną ocenę wiadomości ekonomicznych
poświęcona analizie zachowań konsumentów i przedsiębiorstw
oraz funkcjonowaniu pojedynczych rynków. Natomiast część
druga (makroekonomia) zostanie oparta na modelu globalnej
podaży i globalnego popytu. Na jego podstawie zostanie
ukazany cykl koniunkturalny oraz wyzwania, jakie jego
stabilizacja stawia polityce fiskalnej i pieniężnej państwa. Na
zakończenie przedstawione zostaną zagadnienia wzrostu
gospodarczego w długim okresie.
WFz.IS-SDW147
Etyczne problemy zawodu socjologa
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Hubert Kaszyński
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę - praca
pisemna.
Opis kursu: Kurs obejmuje następujące zagadnienia
wprowadzające: (1) Podstawy etyki: pytania etyki; główne
koncepcje etyczne (eudajmonizm, etyka prawa naturalnego,
etyka obowiązku, hedonizm, utylitaryzm, etyka wartości,
personalizm); (2) Zagadnienia źródeł obowiązywania norm
moralnych oraz podstaw oceny moralnej; (3) Etyka przekonań
– czy i kiedy fałszywe lub pochopnie podjęte przekonania mogą
być nieetyczne?; (4) Etos uczonego i etos socjologa. Zasady
rzetelności naukowej (warsztatowej i w szerszym wymiarze –
akademickiej). Kontrowersje etyczne związane z ideą
bezstronności,
niezaangażowania
w
przedmiot
badań,
postulatem unikania ocen; (5) Społeczne funkcje socjologa i
związane z nimi wyzwania moralne: ekspert, doradca,
komentator życia publicznego; (6) Między socjologią a
90
ideologią: krytyka społeczna i kwestia jej naukowego
charakteru – przykład marksizmu; (7) Zakres zawodu socjologa
i horyzont etyczny jego pracy: badacz, analityk, pracownik
socjalny, polityk społeczny. Ponadto kurs obejmuje dyskusję
nad zagadnieniami etycznej odpowiedzialności badacza w
sytuacji
badań
zaangażowanych,
diagnostycznych
i
interwencyjnych;
wykorzystania
danych
z
badań
socjologicznych
w
debacie
publicznej;
społecznej
odpowiedzialności socjologa – badacza i analityka.
WFz.IS-SK010
Filozofia
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Miłowit Kuniński, prof. UJ
Formuła przedmiotu Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: elementarna wiedza humanistyczna z
wątkami filozoficznymi uzyskana w szkołach średnich
Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny (3 pytania
losowane z puli tej samej liczby tematów egzaminacyjnych,
spośród 3 pytań 1 można odrzucić); zaliczenie ćwiczeń na
ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz
sprawdzianu pisemnego.
Opis kursu: Kurs jest poświęcony przedstawieniu w sposób
historyczno-systematyczny
zagadnień
poznania,
bytu,
człowieka, moralności i życia we wspólnocie politycznej na
przykładzie różnych koncepcji filozoficznych od czasów
antycznych po współczesność. Omawiane zagadnienia: (1)
Pojęcie filozofii. Działy filozofii i główne stanowiska; (2) Filozofia
przedsokratejska - zagadnienie arché (Tales, Anaksymander,
Anaksymenes), atomizm Demokryta, wariabilizm Heraklita,
pitagorejczycy; (3) Początki metafizyki europejskiej –
Parmenides: tożsamość myślenia i bytu. Znaczenie paradoksów
Zenona z Elei; (4) Sofiści (Protagoras i inni) - problem edukacji
obywatelskiej,
demokracji,
relatywizmu
poznawczego
i
etycznego, kontraktualizm; (5) Sokrates - stosunek do sofistów,
metoda sokratejska, intelektualizm etyczny; (6) Platon - teoria
poznania (anamnesis), typy wiedzy i ich wartość poznawcza,
teoria idei, teoria duszy, teoria cnót, teoria idealnego ustroju,
91
krytyka kontraktualizmu; (7) Arystoteles - stosunek do Platona,
filozofia teoretyczna a praktyczna, pojęcia substancji, teologia
Arystotelesowska, koncepcja duszy ludzkiej, hierarchia ustrojów
politycznych, etyka a polityka; (8) Główne szkoły etyczne:
stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm; (9) Plotyn - pojęcie absolutu,
koncepcja emanacji, miejsce człowieka w systemie Plotyna; (10)
Patrystyka - św. Augustyn - teodycea, dwie koncepcje wolności,
doktryna predestynacji; (11) Spór o uniwersalia - podstawowe
stanowiska i główni przedstawiciele. Filozofia scholastyczna i jej
znaczeni dla filozofii zachodniej; (12) Św. Tomasz z Akwinu związki z Arystotelesem, koncepcja bytu, dowody na istnienie
Boga, teoria cnót, koncepcja władzy politycznej i państwa; (13)
Franciszek Bacon - teoria idoli, teoria indukcji eliminacyjnej,
problem metody, ustrój idealny; (14) René Descartes
(Kartezjusz) - sceptycyzm metodyczny i jego cel, reguły metody,
zagadnienia metodologiczne, sens tezy: Myślę, więc jestem,
dowody na istnienie Boga, znaczenie Boga w filozofii
Kartezjusza; (15) Blaise Pascal – zakład, wiara przez automat,
znczenie wiedzy niewyartykułowanej; (16) Empiryzm brytyjski:
(a) John Locke - pojęcie substancji, problem jakości pierwotnych
i wtórnych, koncepcja języka (znak-znaczenie), idee ogólne
abstrakcyjne, elementy filozofii politycznej, (b) George Berkeley
koncepcja
przedmiotu
jednostkowego,
przejście
od
sensualizmu do immaterializmu, polemika z Locke’iem (krytyka
koncepcji idei ogólnych abstrakcyjnych, krytyka koncepcji
jakości pierwotnych i wtórnych), nominalizm, znaczenie
filozoficzne teorii widzenia, (c) David Hume - krytyka pojęcia
substancji, krytyka pojęcia jaźni, widełki i prawo Hume'a,
krytyka Baconowskiej koncepcji indukcji, etyczny emotywizm,
krytyka kontraktualizmu; (17) Idealizm niemiecki: (a) Immanuel
Kant - problem poznania doświadczeniowego i jego elementów
pozadoświadczeniowych (Kant a „mit danych”), antynomie
rozumu, krytyka metafizyki i jej odbudowa, koncepcja etyki, (b)
Georg Wilhelm Hegel - pojęcie prawdy jako systemu, dialektyka,
etyka i polityka; (18) Søren Kierkagaard - koncepcja człowieka i
przeżycia religijnego, religijność A i B, granice poznania
racjonalnego;
(19)
Pozytywizm
–
August
Comte,
empiriokrytycyzm, neopozytywizm (Koło Wiedeńskie) i próba
jego przezwyciężenia (L. Wittgenstein, Karl Popper): redukcja
filozofii do metodologii, walka z metafizyką, scjentyzm,
metafizyka Traktatu logiczno-filozoficznego, problem języka
92
prywatnego i publicznego i jego znaczenie filozoficzne;
falsyfikacjonizm
Poppera;
(20)
Neokantyzm:
Wilhelm
Windelband i Heinrich Rickert. Nauki przyrodnicze a nauki o
kulturze (duchu). Wyjaśnianie a rozumienie; (21) Filozofia życia:
Friedrich
Nietzsche
teoria
resentymentu,
koncepcja
nadczłowieka, krytyka moralności chrześcijańskiej; (22) Filozofia
życia: zwrot antypozystywistyczny w myśli Wilhelma Diltheya.
Filzofia nauk humanistycznych jako filozofia człowieka:
wyjaśnianie a rozumienie. Podstawy hermeneutyki; (23)
Fenomenologia Edmunda Husserla - kryzys filozofii a metoda
fenomenologiczna, kryzys nauki europejskiej. Hermeneutyka
fenomenologiczna. Wiedza o drugim człowieku: podejście
przyrodnicze i wsplnotowe; (24) Filozofia dialogu i spotkania wątki fenomenologiczne, hermeneutyczne, problem Boga (M.
Buber, M. Scheler, P. Ricoeur, J.Tischner.); (25) Filozofia
analityczna: Bertrand Russell-znaczenie logiki dla filozofii ,
szkoła lwowsko-warszawska, John L. Austin – analiza języka
potocznego, L. Wittgenstein – konsekwncej fizloficzne reflksji
and językiem; (26) Postmodernizm w filozofii - relatywizm,
wolność przed prawdą: Michel Foucault, Richard Rorty, François
Lyotard.
WFz.IS-SOJ038
Gender and law
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
Semester: I
Instructor: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Form: Lecture, 30h; seminar, 30h
ECTS: 7
Prerequisites: English language fluency.
Requirements: Essay, oral examination.
Course description: The course is focused on the analysis of
interrelations between gender and law. Presented is the history
of gender in law, legal constructs of gender and their
interconnections with culture and society, above all with social
structures of oppression and power, and their cultural grounds.
The Polish regulations on gender is presented in the next part
of the course, within the broader comparative framework, and
within the framework of supranational regulations. Speciall
attention is paid to verdicts of the European Tribunal of Justice
93
in Luxemburg, and European Tribunal of Human Rights in
Strasburg. The final part of this course is devoted to such
contemporary problems as abortion, partners unions, gender
quotas. The project of reforms as well as the already
functioning legal instruments are analyzed and evaluated.
WFz.IS-SGS012
Gender i seksualność w antropologii
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Grażyna Kubica-Heller
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Aktywne uczestnictwo w
zajęciach, egzamin - raport z projektu.
Opis kursu: Kurs ma na celu zapoznanie studentów z
problematyką dotyczącą płci i seksualności w antropologii
społecznej i kulturowej. Kwestie te były zawsze bardzo istotne i
podejmowali je wszyscy klasycy w kontekście teorii
pokrewieństwa czy podziału pracy, jednak dopiero antropologia
feministyczna
sproblematyzowała
samo
zjawisko
płci,
ujawniając jego kulturowe pochodzenie. Podejście to opierało
się na założeniu, że badanie ról oraz wierzeń i praktyk
charakterystycznych dla kobiet w społeczeństwie jest
niezbędne dla zrozumienia całości życia społecznego.
Kurs
ten
zapoznaje
uczestników
i
uczestniczki
z
funkcjonowaniem
problematyki
związanej
z
płcią
i
seksualnością w antropologii, zarówno na poziomie badań
terenowych, jak i teorii oraz, z drugiej strony: dotycząc
badanych społeczności i samych antropologów. Uczestniczki i
uczestnicy kursu zapoznają się nie tylko z najnowszą literaturą
przedmiotu, ale także podejmą próby własnej analizy zjawisk
kulturowych z pespektywy genderowej. W pracach tych
będziemy wykorzystywać materiał audiowizualny.
WFz.IS-SOJ053
Globalisation and Contention
Programme of study: PhD programme, Erasmus programme
Year of study: I-IV
94
Semester: II
Instructor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Form: Seminar, 30h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency.
Requirements: The final evaluation of the participation in the
course has been based on the three factors: a/ presence at the
meetings and taking an active part in the discussion; b/
presentation based on the designed piece of literature; c/
evaluation of the prepared essay.
Course description: The course has been focused on the
issue of social movements treated as strategies of contention
against various aspects of globalization. In the first part some
aspects of social movements theories, namely those related to
political mobilization will be discussed. In the second part some
factors and/or frames of political mobilizations, such as, for
example: nation-state policies as well as framing will be
analyzed. In the third part selected problems of transnational
organizational networks and global trade regime will be under
investigation. Social movement perspective will be developed
as a method of analysis focused on mechanisms and modalities
of social changes with particular stress on the idea of social
agency.
Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Katarzyna Zielińska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; konwersatorium, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 7
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin z wykładów, praca
zaliczeniowa do części wykładowej, prezentacja w czasie
konwersatorium, zaliczenie pisemne konwersatorium.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentek i
studentów z podstawowymi założeniami i poszukiwaniami
badawczymi w obrębie socjologii queer, zajmującej się analizą
procesów kulturowych związanych z kształtowaniem norm
seksualnych i tożsamości seksualnych. Wskazane zostaną
95
źródła tego nurtu badawczego, omówione jego miejsce w
tradycji
socjologicznej,
scharakteryzowane
podstawowe
obszary badawczej eksploracji i przedstawione możliwości
stosowania perspektywy queer do badania obszarów innych niż
seksualność. W ramach ćwiczeń do kursu omówione zostaną
przede wszystkim teksty polskich badaczy z zakresu studiów
queer, ale także teksty kanoniczne dla tego nurtu tj. Michela
Foucaulta, Judith Butler, Micheala Warnera, Teresy de Lauretis.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SOJ018
Heart of Society: Sociological Perspectives on Social
Movements
Programme of study: PhD programme, Erasmus programme
Year of study: I-IV
Semester: I
Instructor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Form: Seminar, 30h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency.
Requirements: Course requirements include attendance and
active participation in classes. Students are expected to read
assigned readings and to contribute to in-class discussion.
There will be at least one individual presentation by each
participant during the course. Participants are also supposed to
prepare 2,500 - 3000 words essays concerning the particular
topic which should be submitted before the end of the course.
The final evaluation of each participant of the course will be
consisted of the evaluation of her/his participation in in-class
discussions (33%) and oral presentations (33%) as well as
final essay (33%).
Course description: Sociological theories of social movements
form the solid basis of contemporary sociology describing and
explaining the sources of social order. Then, social movements
might be perceived as societies themselves in the embryonic
forms containing both the dynamic and structural aspects of
societies. Moreover they might be seen as grasping basic of
social change as well as stability and overcoming the dilemma
of individual agency and collective consciousness. In order to
describe and explain such an essential phenomenon the course
will be focused especially on the perspective of the new social
96
movement (as a major European tradition in the area) as well
as cycles of protest analysis (as a major American tradition in
the field). Moreover, the debate on social movements under
the frame of globalisation processes will focus especially on
various strategies of resistance undertaken by various social
categories and communities.
WFz.IS-SK002
Historia socjologii
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Krzysztof Matuszek
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 10
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Praca zaliczeniowa, egzamin
pisemny (zestawy pytań do wyboru).
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z
twórczością najwybitniejszych, „klasycznych” autorów głównie
XIX i pierwszej połowy XX wieku, którzy zbudowali fundamenty
socjologii
jako
osobnej
dyscypliny
nauki.
Idee
te
zapoczątkowały
wszystkie
kierunki
teoretyczne
i
metodologiczne socjologii współczesnej i w dalszym ciągu
wywierają doniosły wpływ na najnowsze spory, jakie toczą się
w obrębie naszej dyscypliny. Znajomość dzieł klasycznych
dostarcza wzorców metodologicznych dla współczesnych badań
społecznych i jest niezbędna dla zrozumienia pojęć, hipotez i
teorii, jakie formułuje socjologia XXI wieku.
WFz.IS-SDW172
Holokaust z perspektywy socjologicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
Formuła przedmiotu: seminarium, 30 godzin., dodatkowo:
wyjazd studyjny
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Nie ma.
97
Forma i warunki zaliczenia: udział w wyjeździe studyjnym do
wybranego miejsca Holokaustu (studenci realizują wyjazdy
indywidualnie lub w dwu-, trzyosobowych grupach), prezentacja
projektu z wyjazdu studyjnego lub złożenie raportu, egzamin
pisemny (pytania otwarte i mini-esej).
Opis kursu: Celem zajęć jest kształcenie rozumienia i
prawidłowego użycia podstawowych kategorii z dziedziny
studiów nad Holokaustem; rozumienia tła, faktów i
konsekwencji Holokaustu; rozumienia genezy i funkcji obozu
Auschwitz oraz genezy, treści i funkcji symbolu Auschwitz – z
perspektywy
socjologicznej.
Tematyka
zajęć:
Pojęcie
Holokaustu.
Żydzi
podczas
Holokaustu.
Wyjaśnienia
Holokaustu. Metody Holokaustu. Sprawcy, ofiary, świadkowie.
Holokaust a nauki społeczne. Geneza i funkcje obozu
Auschwitz. Geneza, znaczenia i funkcje symbolu Auschwitz.
Pamięć i przedstawienia Holokaustu i Auschwitz – prezentacje
projektów z wyjazdów studyjnych. Znaczenie Holokaustu i
Auschwitz dzisiaj – podsumowanie.
WFz.IS-SK051 oraz WFz.IS-SK051a
Hospitacje organizacji społecznych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Katarzyna Jasikowska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium i hospitacje, 60 godzin
(30 godzin w każdym semestrze)
Liczba punktów ECTS: 8 (rocznie)
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia kursu ma
być sprawozdanie z załatwienia (rozwiązania) określonego
zadania/problemu, przeprowadzanego we współpracy z
istniejącą siecią instytucji.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów i
studentek z funkcjonowaniem instytucji społecznych w praktyce
poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi organizacjami
lokalnymi i regionalnymi.
98
WFz.IS-SOJ026
Introduction to Sociology: through Classic Theories and
Beyond
Programme of study: MA programme, Erasums programme
Year of study: I-II
Semester: II
Instructor: dr Daria Łucka
Form: Seminar, 30h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency; the course might be
treated as a complementary course to Wprowadzenie do
socjologii.
Requirements: Active participation in class, written exam.
Course description: Classic theories form the solid basis for
contemporary sociology. To use Robert K. Merton’s (one of the
most prominent recent American sociologists) phrase: “we all
stand on the shoulders of giants”, which means that our recent
sociological theorizing is always, to some extent, inspired and
framed by the classics. Therefore, the course will introduce
students to three main traditions in sociology, based on three
metaphorical visions of society, namely: “society as an
organism”, “society as a battle”, and “society as a game”.
Special emphasis will be put on the ideas of “man”, “society”,
and “change”, included in each tradition, as well as on their
perspectives on sociological investigation. In all cases, the
reflection of classic theories in contemporary sociological
thought will be presented as well.
WFz.IS-SOJ042
Is God dead? Religion and spirituality in contemporary
society
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
Semester: II
Instructor: dr Katarzyna Zielińska
Form: Seminar, 30h
ECTS: 6
Prerequisites: None
Requirements: Exam in the form of short essay, presentation,
essay.
99
Course description: In recent years we have been able to
observe growing interest in religion in the field of social
sciences resulting from the evidence contradicting the long
established perception of Europe as highly secularized and
therefore exceptional in the context of other parts of the world.
The course will cover a broad range of issues related to religion
and religiosity in contemporary Europe, aiming to look at
contemporary
empirical
and
theoretical
developments.
Particular attention will be paid to such issues as: the role and
place of religion in contemporary European societies, Churchstate relations and the question of secularity of European
countries, transformations of religion in post-Communist
countries, and the relationship between religion and
nationalism. Additionally, during the course the topics of
freedom of religion and belief, the relationship between gender
and religion, issues of relations between religion and politics as
well as the place and role of religion in the public sphere and
civil society will be discussed.
WFz.IS-SDW029
Klasyczne teorie antropologiczne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Grażyna Kubica-Heller
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego.
Forma i warunki zaliczenia: Aktywne uczestnictwo w
zajęciach, egzamin ustny z problematyki poruszanej na
zajęciach oraz przeczytanie dwóch monografii terenowych.
Opis kursu: Antropologia jest nauką, która szuka tego, co
wspólne wszystkim ludziom, ale jednocześnie tego, co ich od
siebie kulturowo różni. Refleksja antropologiczna pozwala
uwolnić się od etnicznych stereotypów, rasowych przesądów i
etnocentryzmu.
Szczególnie
cenne
jest
poznanie
skomplikowanych
i
fascynujących
meandrów
historii
antropologicznych teorii. Uczestnicy kursu dowiedzą się o nich
nie tylko z lektury dzieł najwybitniejszych badaczy, ale także z
biografii tych nieszablonowych postaci (m.in. James Frazer,
Wiliam Rivers, Bronisław Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown,
100
Friedrich Ratzel, Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict,
Claude Levi-Strauss). Na zajęciach będzie wykorzystywany
obszerny materiał filmowy ukazujący specyfikę podejścia
teoretycznego
oraz
metody
badawcze
najważniejszych
antropologów, przenosząc widzów w daleką i egzotyczną
scenerię. Będziemy się także zapoznawać z literackimi i
artystycznymi odniesieniami klasycznej antropologii.
Kurs
ten
stanowi
podstawę
innych
przedmiotów
antropologicznych.
WFz.IS-SSK002
Komunikacja a rozwój społeczny
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Socjologia masowego
komunikowania, pierwszeństwo dla studentów, którzy wybrali
specjalizację Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach,
przygotowanie referatu. Egzamin w formie eseju.
Opis kursu: Kurs jest zorientowany na przybliżenie studentom
tych koncepcji zmiany społecznej i rozwoju, które kładą nacisk
na jej inicjowanie bądź przyspieszanie przez przemiany w
sferze techniki i technologii. Przedmiotem szczególnego
zainteresowania będą przemiany w sferze komunikowania oraz
ich wpływ na społeczne przeobrażenia. Dlatego zostaną podane
szczegółowej
analizie
tzw.
teorie
mediocentryczne,
dostrzegające
zalążki
zmian
w
sferze
sposobów
komunikowania, jak np. koncepcje M. McLuhana, A. Tofflera, P.
Levinsona, N. Postmana, M. Castelsa. Nie mniej istotne będzie
przyglądnięcie się przemianom w poszczególnych sferach życia
społecznego: polityki, gospodarki, kultury, edukacji, wyłanianiu
się nowych typów kontaktów społecznych i zróżnicowań
społecznych. Klamrą zamykającą ten cykl rozważań będzie
analiza
zmian,
jakie
zachodzą
we
współczesnym
społeczeństwie, które pozwalają mówić o społeczeństwie
informacyjnym i jego wariantach, społeczeństwie (cywilizacji)
medialnej, społeczeństwie sieciowym.
101
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoriami łączącymi
mechanizmy zmiany społecznej z przemianami w sferze
technologii.
Jest
to
także
próba
określenia
stopnia
wiarygodności takich sposobów myślenia. Równocześnie chodzi
o wykształcenie umiejętności krytycznej lektury tekstów
i
analizy
zjawisk
zachodzących
we
współczesnym
społeczeństwie.
Umiejętności, jakie student powinien nabyć , to krytyczna
analiza tekstów teoretycznych, ale i gromadzenie i analizy
danych empirycznych, pozwalających na weryfikacje założeń
teoretycznych. Zostanie położony nacisk na umiejętność
formułowania tez (założeń), ich przedstawienia w postaci
multimedialnej prezentacji oraz w formie pisemnej (warunki,
jakie powinien spełniać esej egzaminacyjny są podawane
uczestnikom kursu).
WFz.IS-SSK016
Komunikowanie międzykulturowe
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Maria Świątkiewicz-Mośny
Formuła przedmiotu Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
specjalizacji Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Zajęcia mają charakter
konwersatorium, co zakłada, wartościową dyskusję na zadany
temat, z uwzględnieniem sugerowanych lektur. Proponuję
również warsztaty oparte o analizę przypadków oraz ćwiczenia,
które
pomogą
doskonalić
kompetencji
komunikacyjne,
szczególnie w zakresie komunikowania międzykulturowego.
Warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach oraz
przygotowanie projektu zaliczeniowego. Kurs kończy się
egzaminem ustnym.
Opis kursu: Globalizacja, która napędza wszelkie ruchy
migracyjne powoduje, że coraz częściej mamy możliwość (a
czasem i konieczność) komunikowania się z obcym. Sytuacja
wymaga dużej wrażliwości, nowych kompetencji i wiedzy, żeby
komunikowanie było skuteczne i nie prowadziło do
niepotrzebnych
nieporozumień.
W
trakcie
zajęć
102
zaprezentowane i poddane krytycznej analizie zostaną
najpoważniejsze nurty teoretyczne w obszarze komunikowania
międzykulturowego.
Wspólnie
spróbujemy
zdiagnozować
bariery
w
komunikowaniu
międzykulturowym
oraz
zaproponować strategie radzenia sobie w sytuacji kontaktu
międzykulturowego.
Osobnym
zagadnieniem
będzie
komunikowanie międzynarodowe z uwzględnieniem roli
mediów.
Szczegółowo
przyjrzymy
się
też
sytuacji
komunikacyjnej międzynarodowych zespołów pracowniczych.
Omówione teorie oraz warsztaty i praktyczne ćwiczenia
przydadzą się studentom planującym wyjazd na stypendium
zagraniczne oraz planującym prace w międzynarodowym
zespole.
WFz.IS-SSK011
Komunikowanie w edukacji
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Aleksandra Wagner
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
specjalizacji Komunikacja społeczna.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny
Opis kursu: Tematyka przedmiotu będzie dotyczyła 2
aspektów. Pierwszy z nich dotyczy komunikacji wewnątrz
szkoły, drugi komunikacji szkoły z jej otoczeniem. Zostanie
omówiona koncepcja kodów językowych Bernsteina oraz rola
ukrytego programu nauczania w przekazywaniu norm i
wartości. Szkoła zostanie potraktowana jako specyficzny rodzaj
organizacji, w której skuteczne i konstruktywne komunikowanie
się jest bardzo istotne. Studenci zapoznają się również z
rynkowym spojrzeniem na edukację. Rynek edukacyjny
wymusza na szkołach działania reklamowe i promocyjne.
Konieczne jest również komunikowanie się z przedstawicielami
samorządu lokalnego, mediami oraz ze społecznością lokalną.
Na co należy zwrócić uwagę i jak przygotować strategie
komunikacyjne wewnątrz i na zewnątrz szkoły? Zajęcia mają
charakter projektowy. Studenci podczas każdych zajęć
przedstawiają swoje pomysły rozwiązania zadanego wcześniej
103
problemu. Podczas swoistej burzy mózgów w oparciu o
wybrane koncepcje teoretyczne generowane i omawiane będą
możliwe kierunki opisu i analizy poszczególnych problemów.
WFz.IS-SDW078
Komunikowanie w sferze publicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Barbara Jabłońska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
specjalizacji Socjologii sfery publicznej.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę: projekt.
Warunkiem zaliczenia kursu jest przygotowanie mini-projektu
badawczego i zaprezentowanie go na zajęciach.
Opis
kursu:
Celem
konwersatorium
jest
omówienie
problematyki wybranych zjawisk i procesów zachodzących w
szeroko
rozumianej
sferze
publicznej
w
ujęciu
komunikacyjnym. W pierwszej części zajęć omówiony zostanie
teoretyczny wymiar problematyki (koncepcje sfery publicznej,
modele komunikowania w sferze publicznej, typy analizy
dyskursu reprezentowane przez przedstawicieli różnych podejść
badawczych). W drugiej części zajęć dyskusji poddane zostaną
wybrane przykłady debat medialnych, ze szczególnym
naciskiem na krytyczną perspektywę (KAD) w badaniu zjawisk
komunikacyjnych.
Omówione
zostaną
także
kwestie
metodologiczne związane z projektowaniem i realizacją
własnych badań nad zjawiskami dyskursywnymi. Ostatnia część
zajęć poświęcona zostanie prezentacji i omówieniu miniprojektów, przygotowanych przez studentów. Część ta ma na
celu praktyczne przygotowanie uczestników zajęć do
opracowania samodzielnych analiz w zakresie wybranych,
współczesnych problemów związanych z komunikowaniem w
sferze publicznej.
WFz.IS-SDW063
Komunikowanie w społeczności lokalnej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
104
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Maria Światkiewicz-Mośny
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
specjalizacji Komunikowanie społeczne.
Forma
i
warunki
zaliczenia:
Kurs
ma
charakter
konwersatoryjno-warsztatowy. Na każdych zajęciach omawiane
jest szczegółowe zagadnienia, któremu towarzyszy dyskusja na
temat zadanych lektur, analiza przypadków oraz ćwiczenia
praktyczne. Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywna obecność
na
zajęciach,
przygotowanie
studium
przypadku
komunikowania w wybranej społeczności lokalnej oraz egzamin
ustny.
Opis kursu: Komunikowanie w społecznościach lokalnych
coraz
częściej
podlega
procesom
profesjonalizacji
i
zapośredniczenia. Dużą rolę odgrywają media lokalne, a w
szczególności Internet. W proces komunikacji włączają się też
profesjonalne agencje PR, które kreują i kontrolują
komunikowanie między lokalnymi władzami, inwestorami i
mieszkańcami. W trakcie kursu zostaną omówione lokalne
media i zbadana ich rola w procesach komunikowania w
społecznościach. Podejmiemy też zagadnienia związane z
zadaniami rzecznika prasowego, kreowania lokalnych liderów i
wizerunku miasta. Zwrócimy tez uwagę na dialog społeczny, a
w szczególności zadania związane z konsultacjami społecznymi.
WFz.IS-SAS020
Konsumpcjonizm i jego badanie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę:
przygotowanie eseju lub projektu badań na wybrany temat
Opis kursu: Przedmiotem kursu jest opis i interpretacja
kultury konsumpcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem jej
wyróżniającej cechy jaką jest konsumpcjonizm. Punktem
105
wyjścia jest prezentacja dróg dojścia do społeczeństwa
konsumpcyjnego i wykształcenia się jego (konsumpcyjnej)
kultury. Przedmiotem szczególnej uwagi są tu: transformacja
aksjologiczna, innowacje technologiczne i innowacje w sferze
organizacji pracy, wynalazki w sferze konsumpcji, rozwój i
funkcje reklamy. Omówienie i analiza wyliczonych czynników
sprawczych
daje
podstawę
do
charakterystyki
cech
społeczeństwa konsumpcyjnego i jego kultury, w tym:
imperatywu
konsumowania,
kompulsywnej
konsumpcji,
manipulacji ludźmi za pośrednictwem konsumpcji, eksploatacji
wszystkich dostępnych zasobów, postępującego urynkowienia
społeczeństwa, przemian struktury społecznej dokonujących się
przy
udziale
konsumpcji,
dróg
wyjścia
z
pułapki
konsumpcjonizmu,
czyli
indywidualnych
strategii
emancypujących,
możliwości
budowania
tożsamości
jednostkowej przy udziale konsumpcji. W ramach zajęć zostaną
przedstawione podstawowe pojęcia służące interpretacji
zjawiska konsumpcji, społeczne funkcje konsumpcji oraz teorie
dotyczące
społeczeństwa
konsumpcyjnego,
eksponujące
obecne w nim zagrożenie komodyfikacją jednostki i, z drugiej
strony, możliwości jej emancypacji i rozwoju.
WFz.IS-SSK028
Kryzys finansowy w dyskursie medialnym
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Dla studentów zainteresowanych
problematyką dyskursu, mediów oraz socjologii gospodarczej.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę na podstawie
aktywności na zajęciach oraz eseju.
Opis kursu: (1)Komunikowanie społeczne. Media masowe.
Internet. Przekaz i rozmowa. Dyskurs; (2) Komunikowanie się
banków centralnych z rynkami finansowymi. Rada Polityki
Pieniężnej NBP a rynki finansowe; (3) Digitalizacja światowego
rynku finansowego. Zdygitalizowane rynki finansowe jako świat
dyskursu pomiędzy uczestnikami
rynku (inwestorami,
kreatorami, pośrednikami). Reuters, Bloomberg i inni. Firmy
106
ratingowe. Światowe Forum Gospodarcze. Odpowiedzialność
(accountability) publicznych instytucji finansowych. Światowy
system finansowy jako „rzeczywistość konstruowana” (między
innymi w drodze dyskursu); (4) Światowy kryzys finansowy (w
latach 2007-2008 ) oraz zamieszanie finansowe w krajach
strefy euro (w latach 2011-2012) – z perspektywy dyskusji
akademickich; (5) The Wall Street Journal, Financial Times,
The Economist – o kryzysie. Wielcy kreatorzy opinii, nastrojów,
manii oraz euforii; (6) “Gadające głowy” – te same, i przed, i
po kryzysie. „Główni ekonomiści” banków i innych instytucji
finansowych w telewizji. O czym rozmawiają? Jak rozmawiają?
Funkcje codziennej „paplaniny”; (7) Prasa codzienna. Kto od
kogo „odpisuje”? Funkcje codziennej „pisaniny”; (8) Prasa,
telewizja i Internet o ruchu oburzonych: analiza porównawcza
na
wybranych przykładach;
(9)
Prognozy,
projekcje,
przewidywania. Straszenie lepiej się sprzedaje niż uspokajanie;
(10) Modne tematy, przemilczane tematy. Modne interpretacje,
ignorowane
lub
wyśmiewane
interpretacje.
Studium
przypadków. Schematy poznawcze i interakcyjne. Wymiana
informacji, edukacja, perswazja, manipulacja, przymus
symboliczny. Niektóre maniery narracyjne (np. ekonomiści,
socjologowie, politycy, elity, wygrani, przegrani). Temat
dyżurny – euro; (11) Finansjalizacja społeczeństwa w dyskursie
medialnym.
WFz.IS-SSK012
Kultura gestu i słowa
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Aleksandra Wagner
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 20 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Pierwszeństwo dla studentów i
studentek specjalizacji Komunikacja społeczna.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, projekt.
Opis kursu: Celem warsztatu będzie przede wszystkim praca
nad sprawnością językową i umiejętnościami wypowiadania się.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję przećwiczyć strategie
budowania wypowiedzi publicznych, a także analizować swoje
wystąpienia. Zostaną omówione również podstawowe zasady
107
retoryki – sztuki tworzenia i prezentowania przekazów
perswazyjnych oraz erystyki – sztuki prowadzenia sporów, a
także
techniki
argumentacji,
prezentacji,
negocjacji,
skutecznego wypowiadania się. Wprowadzone zostaną również
elementy savoir-vivre i etykiety obowiązującej w sytuacjach
formalnych i nieformalnych.
WFz.IS-SSK001
Kultura i media
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Małgorzata Bogunia-Borowska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Socjologii masowego
komunikowania.
Forma i warunki zaliczenia: Egzaminy pisemny z całości
przedmiotu.
Zaliczenie
ćwiczeń:
obecności,
aktywność,
prezentacja multimedialna na wskazany przez prowadzącego
temat.
Opis kursu: Celem zajęć jest dokonanie analizy współczesnych
gatunków telewizyjnych oraz procesów zachodzących na
obszarze społeczno-kulturowym. Analiza owych uniwersalnych
procesów toczących się w makroskali skutkuje poważnymi
transformacjami mikrosfery jednostkowych działań i zachowań.
Medium, które się do tego znacząco przyczynia jest telewizja.
To ona bowiem upowszechnia style życie, systemy wartości,
wzorce i normy moralno-estetyczne oraz poprzez rozmaite
programy oraz gatunki telewizyjne.
Telewizja wraz z ofertą programową podlega obecnie bardzo
silnym i dynamicznym zmianom. Tematyka zajęć obejmie
swoim zakresem szereg form telewizyjnych i gatunków
telewizyjnych.
Ich
rozmaitość
umożliwia
chwycenie
charakterystycznych trendów i procesów takich jak choćby ten
związany z popularnością programów interwencyjnych, co
uzasadnić może tezę o znaczącym braku zaufania do
państwowych instytucjonalnych form rozwiązywania konfliktów
społecznych. Wszystkie wykłady zostaną uzupełnione o
fragmenty programów telewizyjnych. W trakcie zajęć student
108
zapozna się z rozmaitymi gatunkami telewizyjnymi oraz
paradygmatami kulturowymi prezentowanymi we współczesnej
telewizji. Ideą kursu jest nauczenie się umiejętności
dokonywania analiz i interpretacji wybranych programów
telewizyjnych oraz ujawniania jego funkcji jawnych i
demistyfikacji funkcji ukrytych.
WFz.IS-SDW143
Kultura polityczna w ujęciu socjologicznym
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Paulina Polak
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny, esej.
Opis kursu: Kurs ma formę seminarium, podczas którego
studenci zajmować się będą problematyką kultury politycznej i
jej znaczenia z punktu widzenia socjologii. W pierwszej części
kursu poznawać będą teoretyczne ujęcia kultury politycznej, jej
znaczenie w ustroju demokratycznym i rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu
demokracji
oraz
społeczeństwa
obywatelskiego. Następnie studenci poznawać będą różne
przykłady kultury politycznej, zastanawiając się nad jej
kształtem, zmianami i kierunkami rozwoju w Polsce, a także
porównawczo analizując jej oblicza w innych państwach
europejskich.
Podstawowym celem kursu jest przybliżenie studentom
socjologii problematyki kultury politycznej, poruszanego
zarówno przez nauki polityczne, jak i społeczne. Pojęcie kultury
politycznej, zwłaszcza w ujęciu porównawczym, jest bardzo
użyteczne dla socjologicznej analizy problemów władzy,
prawidłowego funkcjonowania demokracji, sfery polityki, a
także społeczeństwa obywatelskiego.
Kurs odbywa się w ramach specjalności Socjologii sfery
publicznej, jest jednak otwarty dla wszystkich chętnych
studentów.
109
WFz.IS-SOJ037
Liberalism and its critics: historical and contemporary
perspectives
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
Semester: I
Instructor: dr Daria Łucka
Form: seminar, 30 h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency, basic background in
sociology, or philosophy, or political science
Requirements: Written exam
Course description: This course introduces students to the
political ideology of liberalism: its classical and contemporary
versions. The emphasis will be put on basic notions within the
liberal discourse: freedom, equality, rights, individualism,
authority, etc. The course also integrates important challenges
to the moral and political viability of liberalism, from socialist,
conservative, libertarian, to communitarian critics. Throughout
the course, we will try to answer the following questions: Does
liberalism overemphasize the importance of an individual, at
the expense of community? Are liberal societies bound to be
selfish and atomized? Do liberal theories rest upon a mistaken
view of the self? What corrections of liberalism are provided by
the critical approaches to it?
WFz.IS-SK033
Logika
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Barbara Woźniakowska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Testy po kolejnych partiach
materiału, egzamin.
Opis kursu: Celem pierwszej części kursu jest zapoznanie
słuchaczy z klasycznym rachunkiem zdań zbudowanym metodą
założeniową, a więc z naciskiem na poprawność reguł
wnioskowania. Następnie omówiony zostanie rachunek
110
predykatów w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
wprowadzania reguł wnioskowania pozwalających na uniknięcie
typowych błędów występujących w rozumowaniach w języku
potocznym. Na koniec będzie mowa o kłopotach wynikających z
wieloznaczności wyrażeń, z ich nieostrości itd., a także o
definicjach, które są jednym ze sposobów na uczynienie
naszych wypowiedzi bardziej precyzyjnymi.
WFz.IS-SDW013
Marginalność i marginalizacja społeczna
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Marcjanna Nóżka
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (testowy).
Opis kursu: W ramach kursu omówione zostaną zagadnienia
związane z procesami marginalizacji i marginalności społecznej
- przyczyny oraz funkcje tego zjawiska, jak również
mechanizmy
wyłaniania
się
marginesu
socjalnego
i
strukturalnego.
Przedmiotem
wykładu
będą
procesy
naznaczania
społecznego
/stygmatyzacji/,
powstawania
stereotypów duszy grupowej oraz obszary wykluczenia i
degradacji osób pozostających na marginesie społecznym.
Omówione zostaną także indywidualne oraz społecznej skutki
marginalizacji, a w tym zagadnienie podklasy, kultury ubóstwa
i bierności społecznej. Przedmiotem analizy będą również
wybrane kategorie osób marginalizowanych, a także kwestie
diagnozy zjawiska i reintegracji społecznej.
WFz.IS-SAS004
Metoda biograficzna i historia mówiona
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Grażyna Kubica-Heller
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
111
Wymagania wstępne: Zaliczony Wstęp do socjologii i
Wprowadzenie do antropologii społecznej.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin - projekt indywidualny,
aktywna obecność na zajęciach.
Opis kursu: Badania biograficzne były rozwijane na szeroką
skalę w polskiej socjologii w okresie międzywojennym, później
odgrywały
rolę
marginalną,
by
wrócić
w
latach
osiemdziesiątych w badaniach prowadzonych w tradycji
niemieckiej. Zmiana stosunku do tej metody oddaje przemiany
w teorii socjologicznej. W antropologii badania biograficzne
pokazują sposób w jaki konkretne jednostki są ulokowane w
kulturze oraz jak kultura jest ugruntowana w indywidualnym
życiu i doświadczeniu. Auto/biografie umożliwiają wgląd w
punkt widzenia członka grupy (insider’s point of view). Materiał
badawczy nie może być traktowany jako dostarczający
pewnych informacji o „historycznych faktach” lecz o osobistych
światach znaczenia, które można dopiero osadzić w kontekście
kulturowym. Badacz musi być świadomy roli jakie różne
elementy kultury odgrywają w mediowaniu i kształtowaniu
sposobu w jaki ludzie doświadczają, rozumieją i opowiadają
swe życie. Dotyczy to także historii mówionej pojawiającej się
w pracach socjologów a traktowanej często w sposób
metodologicznie naiwny.
Kurs ten przybliża problematykę metod narracyjnych w
antropologii społecznej i socjologii, zarówno od strony
teoretycznej, jak i badawczej. Uczestnicy zdobędą wiedzę
potrzebną do prowadzenia badań przy użyciu metody
biograficznej, także w kontekście wielokulturowym. Zdobędą
wiedzę jak materiał ten analizować przy pomocy programu
QDA Miner.
WFz.IS-SK044
Metodologia nauk społecznych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 7
Wymagania wstępne: Brak
112
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny
Opis kursu: Celem kursu jest prezentacja metodologicznych
zagadnień nauk społecznych. Analizowana będzie istota badań
naukowych, struktura i dynamika teorii, podobieństwa i różnice
między naukami społecznymi a przyrodniczymi, systemy
klasyfikacji nauk, a także miejsce socjologii wśród innych nauk
społecznych. Kurs obejmie podstawowe dylematy nauk
społecznych
(kontrowersje:
naturalizm-antynaturalizm,
indywidualizm-holizm, redukcjonizm-antyredukcjonizm oraz
neutralizm-aksjologizm), jak również takie kwestie jak rola
dowodów i teorii w badaniach społecznych, poziomy analizy w
socjologii, tworzenie typów idealnych, modeli i pojęć,
zagadnienie wartości w nauce, problematykę interpretacji,
rozumienia, obserwacji, wyjaśniania i przewidywania, a także
prezentację
odmienności
perspektyw
metodologicznych:
empiryczno-indukcyjnej i nomologiczno-dedukcyjnej. Na koniec
przedstawione zostaną wybrane problemy epistemologiczne i
ontologiczne widziane z perspektywy socjologii wiedzy.
Szczególną uwagę zwrócimy na argumenty za i przeciw
relatywizmowi i realizmowi.
WFz.IS-SK043
Metody empirycznych badań społecznych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Marcin Kocór
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń oraz egzamin
testowy.
Opis kursu: Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w
zagadnienia metodologii badań społecznych. Omawia on istotę
metody naukowej w socjologii, podstawowe terminy używane w
metodologii badań i buduje podstawy dla umiejętności
formułowania problemu badawczego i jego rozstrzygania przy
pomocy badań empirycznych. Dzięki takiemu układowi stanowi
on wprowadzenie do kursów z zakresu metod ilościowych i
jakościowych, w ramach, których studenci zdobywają
113
praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielną realizację
badań.
WFz.IS-SK069
Metody ilościowe w badaniach społecznych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Szymon Czarnik
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Ukończony kurs Metody empirycznych
badań społecznych.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń; egzamin
końcowy.
Opis kursu: Tematem kursu jest proces gromadzenia i
interpretacji ilościowych danych społecznych, począwszy od
koncepcyjnego przygotowania badania, poprzez konstrukcję
adekwatnych
wskaźników,
po
interpretację
i
sposób
prezentowania uzyskanych wyników. Szczególny nacisk
położony zostanie na omówienie różnych wariantów, zalet i
ograniczeń najpopularniejszej metody badań społecznych, jaką
jest sondaż prowadzony w oparciu o standaryzowany
kwestionariusz.
W
tym
kontekście
omówiona
będzie
konstrukcja skal oraz indeksów. Tematyka kursu obejmuje
także badania eksperymentalne, analizę socjometryczną oraz
zastosowanie modeli formalnych. Omówione zostaną także
korzyści i ograniczenia badań niereaktywnych. Ogólne
nastawienie kursu jest praktyczne – ma on służyć wyposażeniu
uczestników w wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia
badań ilościowych umożliwiających rzetelny opis i wyjaśnianie
zjawisk społecznych.
WFz.IS-SBS002
Metody i techniki badań marketingowych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Seweryn Krupnik
114
Formuła przedmiotu: Wykład, 15 godzin; ćwiczenia, 45
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania
wstępne:
Ukończenie
kursu
Metody
empirycznych badań społecznych, Metody jakościowe w
badaniach społecznych, Metody ilościowe w badaniach
społecznych albo znajomość metod i technik empirycznych
badań społecznych.
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny;
zaliczenie z ćwiczeń - obecność na zajęciach, aktywność na
zajęciach, wykonywanie zadanych ćwiczeń, samodzielne
zaplanowanie i realizacja badań marketingowych.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z
podstawami badań marketingowych: rodzajami tych badań, ich
specyfiką,
zastosowaniem,
praktycznymi
problemami
związanymi z ich realizacją. Studenci zapoznają się z metodami
szacowania przyszłego popytu, procedurami segmentacji
klientów, określania potencjału rynku, z technikami badania
satysfakcji i lojalności klientów, badaniami reklamy, badaniami
cen. Zajęcia prowadzą do rozwinięcia kompetencji ogólnych i
szczegółowych. Kształtowane są umiejętności analitycznego
myślenia,
syntetyzowania
informacji,
przewidywania,
planowania, zarządzania czasem, odpowiedzialności za podjęte
wobec grupy zobowiązania. Wśród kompetencji szczegółowych,
które kształtuje przedmiot znajdują się: planowanie badań,
przygotowywanie
kosztorysu
badań,
realizacja
badań
marketingowych.
WFz.IS-SK050
Metody jakościowe w badaniach społecznych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Agata Dziuban
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin; projekt, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 8
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny;
zaliczenie z ćwiczeń - obecność na zajęciach, aktywność na
zajęciach, wykonywanie zadanych ćwiczeń; zaliczenie projektu 115
samodzielne zaplanowanie i realizacja badań jakościowych
obejmujących przeprowadzenie wywiadów pogłębionych i
zogniskowanych
wywiadów
grupowych,
analizę
danych,
sporządzenie raportu z badań oraz przedstawienie ustnej
prezentacji wyników.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów i
studentek z teoretycznymi i metodologicznymi podstawami
stosowania metod jakościowych w badaniach socjologicznych.
Nacisk zostanie położony na przygotowanie studentów i
studentek do samodzielnej realizacji badań jakościowych. Po
ukończeniu kursu uczestnicy i uczestniczki będą dysponować
wiedzą na temat możliwych podejść do realizacji badań
jakościowych, zdobędą też praktyczne umiejętności potrzebne
do samodzielnego przeprowadzenia badań jakościowych,
wykorzystując w tym celu odpowiednie techniki, takie jak
obserwacja,
wywiad
pogłębiony,
wywiad
narracyjny,
zogniskowany wywiad grupowy, analiza dokumentów osobistych.
W trakcie realizowanego w grupach projektu badawczego nacisk
zostanie położony nie tylko na kształtowanie kompetencji stricte
związanych z realizacją badań, ale także kompetencji ogólnych,
takich jak umiejętność pracy w grupie, samodzielność,
terminowość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i
samoorganizacji.
WFz.IS-SDW130
Między Ameryką i Polską – studium porównawcze
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin będący pokłosiem
aktywności na zajęciach i eseju.
Opis kursu: Celem tego kursu jest spojrzenie na te obie
krajowo-narodowe
rzeczywistości
z
syntetyzującego,
interdyscyplinarnego punktu widzenia. Chodzi o uwzględnienie
zarówno linii historycznej jak i atrybutów współczesności.
Chodzi też o wyróżnienie wybranych współwystępujących
składników i cech, takich jak polityka i polityka społeczna,
116
gospodarka, kultura wysoka i popularna, mechanizmy i wzory
życia społecznego, środki masowego przekazu, świat
akademicki, moda, sport… Warto wreszcie pokusić się o
refleksję nad „siłą” i „słabością” obu krajów, nad amerykańskopolską linią wymiany i współpracy.
WFz.IS-SAS025
Migracje zagraniczne Polaków - wczoraj, dziś i jutro?
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę: projekt
badań lub przeprowadzenie badań pilotażowych.
Opis kursu: Przedmiotem kursu jest prezentacja, analiza i
dyskusja poświęcona migracjom zagranicznym Polaków w
długiej
(kilkudziesięcioletniej)
perspektywie
czasowej.
Podstawowym celem jest określenie i rejestracja zarówno
motywacji (czynników subiektywnych), jak i obiektywnych
uwarunkowań mobilności. Zatem, przedmiotem uwagi są:
strategie migracyjne jednostek, strategie migracyjne rodzin,
obiektywne czynniki wypychające (ekonomiczne, społeczne,
kulturowe). Celem prezentacji, analiz i dyskusji jest: ustalenie i
sporządzenie rejestru przyczyn i mechanizmów migracji
zagranicznych; odtworzenie trendów migracyjnych, przeszłych,
aktualnych i przyszłych; sporządzenie portretu polskiego
emigranta – obecnego i tego z poprzednich dekad. W ramach
zajęć zostaną też przedstawione i, wykorzystane w analizie i
dyskusji główne koncepcje teoretyczne z zakresu socjologii
migracji.
WFz.IS-SK007
Mikrosocjologia i procesy grupowe
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Maria Świątkiewicz-Mośny
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
117
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Wprowadzenie do
socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem
testowym. Co tydzień jeden temat będzie stanowił przedmiot
dyskusji w formie ćwiczeń i warsztatów. Szczególny nacisk
zostanie położony na lekturę przed zajęciami i aktywny udział
w dyskusji. Każde zajęcie będą rozpoczynały się minikolokwium z zadanych lektur. Przedmiotem dyskusji będzie
krytyczna
analiza
tekstów,
próba
wykorzystania
przedstawionych teorii do opisu dynamiki grup, zachowań w
małych grupach społecznych, dylematów społecznych. Studenci
i studentki będą mieli też okazję doskonalić swoje kompetencje
społeczne podczas różnego rodzaju ćwiczeń. Ocena końcowa
będzie oparta na wyniku egzaminu testowego oraz pracy na
zajęciach.
Opis kursu: Celem kursu jest wprowadzenie w zagadnienia
związane
z
mikrostrukturami
społecznymi.
Zostaną
przedstawione najważniejsze zagadnienia mikrosocjologii
strukturalnej, ale także inne koncepcje teoretyczne, które
mogą zostać wykorzystane do opisu małych grup społecznych.
Nacisk zostanie położony na rozumienie pojęć, które służą do
opisu mikrostruktur społecznych oraz zaprezentowanie ich
praktycznego wykorzystania w analizie dynamiki grupowej.
Omówione zostaną, m. in. zagadnienia definiowania grup
społecznych, więzi i ról społecznych, struktury władzy,
przywództwa w małych grupach, struktury komunikacyjnej i
socjometrycznej, kontroli społecznej, dylematów społecznych.
WFz.IS-SBS012
Modelowanie strukturalne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Adam Sagan, prof. UE
Formuła przedmiotu: Wykład, 15 godzin; ćwiczenia, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Ukończone kurs Zaawansowana
wielowymiarowa
analiza
danych,
znajomość
analizy
czynnikowej i analizy regresji wielorakiej.
118
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie (na ocenę) przeprowadzenie analizy danych w programie AMOS;
laboratorium komputerowe (praca z programami AMOS),
egzamin ustny.
Opis kursu: Podczas kursu zostaną poruszone następujące
tematy: Zmienne ukryte w modelowaniu strukturalnym; ogólny
model strukturalny; estymacja modelu; ewaluacja modelu;
interpretacja parametrów modelu; respecyfikacja modelu;
alternatywne ujęcia modeli strukturalnych.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SDW146
Myśl ekonomiczna i jej praktyczne zastosowanie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr inż. Zofia Łapniewska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem jest obecność na
80% zajęć; egzamin pisemny.
Opis kursu: Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów
z podstawowymi modelami i teoriami ekonomicznymi, w tym
zarówno nurtem ortodoksyjnym i jego przełożeniem na
funkcjonowanie współczesnej gospodarki, jak i alternatywnymi
nurtami reprezentowanymi przez szkoły heterodoksyjne.
Celem praktycznym jest umiejętność krytycznej analizy zjawisk
obecnych we współczesnej gospodarce światowej, wyjaśniania
ich przyczyn oraz poszukiwania alternatyw.
Kurs oparty na literaturze obcojęzycznej.
WFz.IS-SDW147
Nowa Przestrzeń. Miejsce w mieście: „po – Mosty
Marzeń”
(wspólne warsztaty środowiskowe Instytutu Socjologii UJ,
Wydziału Architektury Wnętrz ASP oraz Wydziału Architektury
PK).
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
119
Koordynator/ka: dr Marcjanna Nóżka, dr Marta SmagaczPoziemska
Formuła przedmiotu: Warsztaty z elementami wykładowymi,
30 godzin; praca w interdyscyplinarnych zespołach, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne:
Znajomość
metodologii
badań
społecznych
Forma i warunki zaliczenia: Udział w spotkaniach
organizacyjnych, konsultacyjnych oraz w interdyscyplinarnych,
trzydniowych zajęciach warsztatowych, które odbędą się w
listopadzie
na
Wydziale
Architektury
Wnętrz
ASP;
przygotowanie metodologii badań oraz realizacja badań nad
oczekiwaniami
odbiorców/użytkowników
infrastruktury
i
przestrzeni instytucji publicznych w mieście; przygotowanie (w
zespołach interdyscyplinarnych, wraz ze studentami ASP i PK)
projektu; udział w przygotowaniu katalogu wystawowego i
monografii oraz uczestnictwo w wystawie (Galeria „Kotłownia”
PK).
Opis kursu: Celem kursu jest kształcenie umiejętności
współpracy międzybranżowej. Kurs będzie realizowany w trybie
intensywnym, przede wszystkim w formule warsztatów
projektowych, które odbędą się w terenie wybranym do analizy
(Bulwary Wiślane) oraz w pomieszczeniach Wydziału
Architektury Wnętrz ASP. Przygotowane projekty zostaną
zaprezentowane w katalogu i monografii oraz podczas wystawy
zorganizowanej w Galerii PK. Zajęcia będą trzyetapowe: (1)
desk research i badania terenowe, prowadzone w odniesieniu
do obszaru zakola rzeki Wisły, obejmującego obszar od Galerii
Kazimierz – Zamek Wawelski – do Klasztoru Norbertanek; (2)
wykorzystanie przeprowadzonych analiz i zastosowanie ich w
procesie projektowym poszukując rozwiązań formalnych i
estetycznych dla wybranej przestrzeni – miejsca w mieście –
pt.: „po - Mosty Marzeń”; (3) opracowanie katalogu i
monografii oraz wystawy (grudzień-styczeń 2012/13).
Kurs byłby już czwartą edycją takich warsztatów, a pierwszą, w
której obok Wydziału Architektury Wnętrz ASP i Wydziału
Architektury PK, udział wziąłby Instytut Socjologii UJ.
120
WFz.IS-SK063
Obóz
naukowo-badawczy:
Badania
jakościowe
w
praktyce III [Warsztaty z badań i analiz jakościowych]
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I i II
Koordynator/ka: dr Grzegorz Bryda
Formuła przedmiotu: Zajęcia terenowe – obóz, 60 godzin (10
dni)
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Zaliczone Metody empirycznych badań
społecznych, równoległy udział w kursie Badania jakościowe w
praktyce I (lub zgoda prowadzącego), limit 20 osób
(pierwszeństwo mają studenci specjalności komunikowanie
społeczne).
Forma i warunki zaliczenia: Projekty i ćwiczenia praktyczne przeprowadzenie, transkrypcja, kodowanie i wywiadów,
aktywność i obecność na zajęciach.
Opis kursu: Obóz ćwiczeniowo-badawczy jest kluczowym
elementem kursu Badania jakościowe w praktyce. W trakcie
obozu,
w
ramach
paradygmatu
teorii
ugruntowanej,
przeprowadzone zostaną badania terenowe, będące realizacją
zaleceń i procedur charakterystycznych dla tego podejścia.
Podczas badań terenowych nacisk będzie położony na
praktyczne stosowanie różnych metod i technik jakościowych
(triangulacja metodologiczna) do analizy atrybucji społecznych
i stosowanych strategii adaptacyjnych w wybranej zbiorowości
lokalnej. Celem obozu jest przygotowanie studentów do
samodzielnej realizacji badań terenowych oraz kompleksowe
kształcenie
umiejętności
przeprowadzania
wywiadów
jakościowych w trakcie badań terenowych. Równolegle do
procesu zbierania danych w ramach kursu Badania jakościowe
w praktyce będzie prowadzona komputerowa analiza danych
jakościowych tj. wywiadów, doprecyzowywanie kategorii
analitycznych, sporządzanie not teoretycznych, generowanie i
testowanie hipotez badawczych oraz weryfikacja pojawiających
się zależności przyczynowo-skutkowych. Efektem finalnym
kursu jest przygotowanie sprawozdania w formie raportu
analitycznego, wizualizacja zależności i wyników.
121
WFz.IS-SK083
Obóz naukowo-badawczy: Diagnoza funkcjonowania
polskiego wymiaru sprawiedliwości. Monitoring sądów
rejonowych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II-III
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Kaja Gadowska
Formuła przedmiotu: Obóz naukowo-badawczy: zajęcia
terenowe, 45 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Ukończone kursy metod i technik
badawczych w socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Przeprowadzenie obserwacji co najmniej 10 rozpraw sądowych,
wypełnienie do nich formularzy obserwacji, wypełnienie co
najmniej 1 formularza dotyczącego infrastruktury budynku
sądowego oraz udział w spotkaniu podsumowującym badanie.
Opis kursu: Court watch jest ruchem społecznym o zasięgu
międzynarodowym, który polega na sprawowaniu obywatelskiej
kontroli nad pracą sądów. Ruch ten jest szczególnie
rozpowszechniony w krajach anglosaskich takich jak USA i
Kanada. Celem ruchu jest poprawa jakości służby publicznej
jaką pełnią w demokratycznym państwie sądy. Głównym
sposobem
realizacji
tego
celu
jest
propagowanie
i
organizowanie obywatelskiego monitoringu pracy sądów. Jest
on realizowany przez zwykłych obywateli – wolontariuszy,
którzy biorą udział w rozprawach jako publiczność. Obóz ma
więc charakter badania w działaniu, łącząc cele badawcze z
celami praktycznymi poprzez obserwację rozpraw w sądach
rejonowych. Zbieranie i analiza danych z wypełnianych przez
uczestników monitoringu formularzy obserwacji ma służyć
wykrywaniu nieprawidłowości, patologii, ale także przykładów
dobrych praktyk i wzorcowych sądów, które warto promować.
Ma także przynieść diagnozę stanu i funkcjonowania
sądownictwa z punktu widzenia interesów społeczeństwa.
Owocem będzie baza danych źródłowych i analiz, które mają
posłużyć naukowcom, organizacjom pozarządowym i władzom
państwa do opracowywania pożądanych społecznie zmian w
polskim wymiarze sprawiedliwości. Celem obozu jest
122
praktyczne zapoznanie studentów z metodami
socjologicznych, takimi jak obserwacja uczestnicząca.
badań
WFz.IS-SK087
Obóz
naukowo-badawczy:
Dialog
władza
–
społeczeństwo:
Analiza
kampanii
wyborczej
do
parlamentu
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I–III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Zbigniew Drąg
Formuła przedmiotu: Zajęcia terenowe i laboratoryjne, 60
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Limit 12 – 15 osób.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie (bez oceny) realizacja
badań
terenowych/opracowanie
materiału
empirycznego i raportu cząstkowego. Uczestnicy obozu będą
zobowiązani do wykonania zleconych zadań, w tym: zebrania
informacji na temat wskazanych komitetów i kandydatów z
PKW, przeprowadzenia wywiadów z kandydatami i członkami
ich komitetów, zebrania materiałów wyborczych, a także
uczestnictwa w spotkaniach kandydatów z wyborcami, itp. Po
przeprowadzeniu badań terenowych wezmą też udział w
analizie zgromadzonego materiału empirycznego i opracowaniu
cząstkowego raportu z badania.
Opis kursu: Zadaniem uczestników obozu będzie zebranie
informacji odnośnie komitetów wyborczych i ich kandydatów w
wyborach parlamentarnych 2011, a także informacji na temat
wyników wyborów. Będziemy zbierać materiały wyborcze
(plakaty, ulotki, wydawnictwa) oraz prowadzić obserwację
kampanii wyborczej kandydatów (w tym różne formy spotkań z
wyborcami). Interesować nas będzie tak kampania prowadzona
przez kandydatów do Sejmu, jak Senatu. Zgromadzony
materiał empiryczny będzie podstawą analiz, których celem
będzie opisanie dominujących taktyk wyborczych i form dialogu
władza – społeczeństwo oraz określenie ich efektywności.
Analizy będą prowadzone z odwołanie do teorii demokracji i
teorii elit.
123
WFz.IS-SK094
Obóz naukowo-badawczy: Ludzie w przestrzeni –
przestrzeń dla ludzi. Badanie i projektowanie przestrzeni
dospołecznych na przykładzie Instytutu Socjologii UJ
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Marcjanna Nóżka, dr Marta SmagaczPoziemska
Formuła przedmiotu: Obóz badawczy 60 godzin: wykład
konwersatoryjny 10 godzin, warsztat 30 godzin, projekt 20
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Udział w konceptualizacji
badań, realizacja badań, opracowanie wyników badań, udział w
zajęciach wykładowych i warsztatowych, przygotowanie raportu
w zespole i prezentacja wyników.
Opis kursu: Celem kursu jest analiza jakości przestrzeni
Instytutu Socjologii UJ pod względem jej „dospołeczności –
odspołeczności” oraz warunków, jakie tworzy dla spełniania
potrzeb społeczności IS; identyfikacja jej silnych i słabych
stron; sformułowanie rekomendacji projektowych. Obóz będzie
realizowany
w
3
etapach:
(1)
część
teoretycznometodologiczna: wykłady, konwersatoria i warsztaty, w ramach
których omówione zostaną zagadnienia teoretyczne i
metodologiczne przygotowujące do gromadzenia i analizy
danych empirycznych; (2) część empiryczna: gromadzenie i
analiza danych; (3) przygotowanie raportów końcowych
zawierających wnioski i rekomendacje. W ramach obozu
omówione zostaną podstawy wiedzy z zakresu socjologii
przestrzeni oraz wybrane metody badania niektórych typów
środowisk. Szczegółowym zagadnieniem dyskutowanym na
zajęciach będą zasady projektowania i uspołeczniania
przestrzeni.
Uczestnicy
kursu
będą
mieli
możliwość
zaplanowania i przeprowadzenia badań mających na celu
między innymi określenie cech projektów utrudniających i
ułatwiających naukę, jak również specyfiki miejsc od- i
dospołecznych.
124
WFz.IS-SK092
Obóz naukowo-badawczy: O miłości między Innymi w
PRL-u. Zbadanie sytuacji społecznej gejów, lesbijek i
osób biseksualnych w okresie PRL
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II-III
Semestr: I
Koordynator/ka: mgr Justyna Struzik, mgr Ewelina Ciaputa,
dr Marta Warat
Formuła przedmiotu: Obóz badawczo-naukowy, 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie: projekty i ćwiczenia
praktyczne, aktywność na zajęciach, obecność, przeprowadzenie
wywiadów, transkrypcja wywiadów i ich analiza, przygotowanie
raportu z badań.
Opis kursu: Celem obozu będzie zbadanie sytuacji społecznej
osób LGB w okresie PRL. Podczas obozu zostaną wypracowane
narzędzia metodologiczne (metoda wywiadu biograficznego),
przeprowadzona rekrutacja rozmówców i rozmówczyń, a także
odbędą się wywiady biograficzne w osobami LGB, które swoją
młodość przeżywały w okresie PRL. Efektem końcowym procesu
badawczego będzie raport z badań, udostępniony na stronie
projektu badawczego: miloscwprlu.wordpress.com. Działania
badawcze w ramach obozu prowadzone są we współpracy z
inicjatywą InnaHistoria.pl, prowadzącą podobne badania
wykorzystując metodę historii mówionej.
WFz.IS-SK093
Obóz naukowo-badawczy: Rola mediów w procesie
deliberacji - analiza treści przekazów medialnych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów:
Semestr: II
Koordynator/ka:
dr
Aleksandra
Wagner,
dr
Maria
Świątkiewicz-Mośny
Formuła przedmiotu: Obóz badawczo-naukowy, 20 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
125
WFz.IS-SK059
Od modernizacji do globalizacji
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka:
dr
Katarzyna
Jasikowska;
w
roku
akademickim 2012/13 dr Beata Kowalska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny
Opis kursu: Zmiana społeczno-gospodarcza określana mianem
globalizacji stanowi wydarzenie bez precedensu w dziejach
ludzkości dając zarówno nadzieję na rozwiązanie problemów z
którymi ludzkość nie potrafiła się do tej pory uporać (np. głód,
dyskryminacja kobiet, niewolnictwo), jak i obawy, iż logika
współczesnych przemian gospodarczych prowadzi do skrajnej
polaryzacji społecznej oraz społecznego wykluczenia w
wymiarze narodowym jak i międzynarodowym.
Czasy
współczesne
dla
studentów
socjologii
stanowią
pole
eksperymentalne, na którym socjologia zaangażowana toczy
boje z weberowską „wolnością od wartościowania”. Każdy
aspekt przemian gospodarczych i społecznych jest często
oceniany
i
analizowany
w
diametralnie
odmiennych
perspektywach (wykluczających się). W pytaniu o logikę
rozwoju społecznego, nie można pozostać obojętnym w
odniesieniu do społecznych skutków regionalizacji gospodarki,
metropolizacji czy kryminalnych wątków globalnej gospodarki.
Dlatego wybrane wątki ww. zmian zostaną przedstawione w
kontekście historycznych rozważań na temat rozwoju,
dekolonizacji, delokalizacji produkcji, nowego podziału pracy i
ekspansji kapitalistycznego systemu światowego. Bez względu
więc na skłonności do neoliberalnej tudzież do lewicowej
perspektywy interpretowania wydarzeń, współczesny socjolog/
socjolożka muszą być świadomi zachodzących procesów
gospodarczych oraz ich wpływu na kondycję całych
społeczeństw, grup społecznych oraz jednostek w codziennym
życiu.
126
WFz.IS-SDD007
Od projektu do efektu. Warsztaty badań własnych
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Irena Borowik
Formuła przedmiotu: Warsztaty, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Forma i warunki zaliczenia: Przygotowanie recenzji i
projektu (jak w opisie kursu).
Opis kursu: Celem kursu jest praca nad umiejętnościami
przydatnymi w konceptualizacji i realizacji własnych projektów
badawczych o charakterze empirycznym. Cel ten zostanie
zrealizowany poprzez: I. Ćwiczenie umiejętności analitycznego
spojrzenia na projekty badań zrealizowanych i dostępnych jako
publikacje. Zaplanowanym efektem tego ćwiczenia mają być
znakomitej jakości recenzje, które będą mogły być złożone jako
propozycje do druku w socjologicznych czasopismach. Każdy
uczestnik kursu przygotuje jedną recenzję o objętości 5-6 stron
maszynopisu na temat wybranej przez siebie książki. Recenzje
będą wraz z omawianymi książkami prezentowane na
warsztatach. Prezentacja recenzji – 10 minut. II. Opracowanie
własnej konceptualizacji na potrzeby kursu. Każdy uczestnik
kursu przygotuje wg. wypracowanego na warsztatach
schematu i przedstawi projekt badań własnych. Podlegać on
będzie wszechstronnej dyskusji, a następnie zostanie
dopracowany i złożony w formie pisemnej (8 stron
maszynopisu). Prezentacja projektu – 15 minut.
WFz.IS-SDW165
Od religijności do duchowości. Pluralizm religijny w
Polsce?
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Irena Borowik
Formuła przedmiotu: Warsztaty, 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Pożądana Socjologia religii.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny. Zaliczenie obecność i aktywność, prezentacja grupy religijnej i esej.
127
Opis kursu: Kurs, adresowany do studentów poziomu
magisterskiego, ma z jednej strony ma wyposażyć w
zniuansowaną wiedzę na temat socjologicznej refleksji nad
religią, z drugiej zaś pozwolić na nabycie praktycznej orientacji
w zróżnicowanym i bogatym świecie religijnym na przykładzie
Polski.
Program wykładów obejmie w sposób jednorodny perspektywy
teoretyczne używane do interpretacji zjawisk religijnych,
koncentrując się na post-klasycznych i współczesnych
koncepcjach. Tym samym ma na celu wyposażenia w wiedzę
pozwalającą interpretować różnorodność zjawisk religijnych.
Wykładom będą towarzyszyć zajęcia praktyczne, polegające na
spotkaniach z liderami i członkami wybranych religii,
obserwacjach wydarzeń i rytuałów religijnych. Celem części
praktycznej będzie uzyskanie wglądu w bogactwo i
różnorodność religijnego oglądu świata i wypracowanie
socjologicznego słownika interpretacji zjawisk religijnych.
Zaliczenie materiału „praktycznego” na podstawie prezentacji
określonego, wybranego wyznania i 8-12 stronicowego eseju –
monografii wybranej grupy religijnej istniejącej w Polsce
(spośród 160 obecnie zarejestrowanych!). Z materiału
wykładowego egzamin. Ostateczna ocena złożona z 50%
zaliczeniowej i 50% z egzaminu.
WFz.IS-SK029-1
Orientacja, metodyka studiowania, ochrona własności
intelektualnej, techniki pisania i prezentacji
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Marta Smagacz-Poziemska
Formuła przedmiotu: Warsztat i wykłady, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie - obecność i
aktywność podczas zajęć, przygotowanie 3 zadań praktycznych
wskazanych przez osoby prowadzące zajęcia.
Opis kursu: Celem kursu jest poznanie zasad prowadzenia
pracy naukowej i badawczej, planowania i tworzenia pisemnych
prac naukowych, przygotowywania i wygłaszania prezentacji,
uczestnictwa w dyskusjach naukowych. Podczas kursu
128
poruszana będzie też problematyka etycznych i estetycznych
aspektów przygotowywania prac naukowych.
Kurs składa się z trzech modułów. Pierwszy to „Orientacja”,
moduł odbywający się przy okazji inauguracji roku
akademickiego,
podczas
którego
przedstawiane
są
organizacyjne,
infrastrukturalne,
praktyczne
aspekty
studiowania w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w
Instytucie Socjologii, jak również kwestie etyczne i prawne
pracy
naukowej
(m.in.
wykład
na
temat
własności
intelektualnej). Moduł drugi (30 h) to zajęcia warsztatowe,
poświęcone metodologii pracy naukowej. Moduł trzeci (20 h) to
zajęcia w terenie, których celem jest poznanie oferty instytucji
edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych w
Krakowie.
WFz.IS-SK029-2
Orientacja, metodyka studiowania, ochrona własności
intelektualnej, techniki pisania i prezentacji
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Marta Smagacz-Poziemska
Formuła przedmiotu: Wykład, 10 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Brak. Kurs przeznaczony dla osób,
które na studiach I stopnia nie zrealizowały kursu o takiej
samej lub podobnej tematyce.
Forma i warunki zaliczenia: Obecność i aktywność podczas
zajęć, przygotowanie pracy pisemnej na temat wskazany przez
osoby prowadzące zajęcia.
Opis kursu: Celem kursu przedstawienie organizacyjnych,
infrastrukturalnych, praktycznych aspektów studiowania w
Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie
Socjologii, jak również kwestie etyczne i prawne pracy
naukowej (wykład na temat własności intelektualnej), poznanie
warunków i zasad studiowania w Instytucie Socjologii UJ;
poruszona zostanie też problematyka etycznych i estetycznych
aspektów przygotowywania prac naukowych.
129
WFz.IS-SDW099
Płeć a zmiana społeczna
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Katarzyna Jasikowska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 15 godzin; warsztaty,
10 godzin; zajęcia terenowe 5 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Otwarty umysł.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę na
podstawie aktywności na zajęciach, 2 mini prezentacji i
obecności.
Opis kursu: Celem konwersatorium jest zastanowienie się nad
tym czy w dobie globalizacji mamy do czynienia z nowymi
formami solidarności, organizacji i reprezentacji kobiet? Jakie
szanse oraz pułapki stanowią nowe lokalno / regionalno /
globalne układy gospodarcze i polityczne w różnych
kontekstach kulturowych? Specjalną uwagę poświęcimy nowym
propozycjom ujmowania roli kobiet w rozwoju społecznym
(WID, WAD i GAD), nowym globalnym podziale pracy
(feminizacja
proletariatu,
feminizacja
ubóstwa)
oraz
możliwościom
ich
samoorganizowania
się
w
ramach
społeczeństw informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem
roli kobiet w gospodarce Polski i Chin.
WFz.IS-SGS001
Płeć – kultura – społeczeństwo
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Beata Kowalska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 7
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny, projekt, test
z ćwiczeń.
Opis kursu: Wszystkie aspekty naszego życia, od tonacji głosu
przez gesty i sposób poruszania się do norm zachowań
związane są z płcią – pisze Anthony Giddens. W tysiącach
130
drobnych czynności, jakie składają się na nasze życie
codzienne, reprodukujemy – tworzymy i odtwarzamy – nasz
status związany z płcią. Wpływa ona na podział pracy, pozycję
kobiet i mężczyzn w sferze ekonomii, polityki oraz ich miejsce
w przestrzeni publicznej. Opisy tych zjawisk najczęściej
odwołują się do analizy trzech wymiarów życia społecznego:
kulturowego, przestrzennego i funkcjonalnego. Uwzględniając
perspektywę komparatystyczną, kurs jest próbą pokazania ról
związanych z płcią w kręgach kulturowych.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SGS006
Płeć w mass mediach i filmie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Małgorzata Bogunia-Borowska
Formuła przedmiotu Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia: przygotowanie pracy
semestralnej w formie eseju, obecność na ćwiczeniach,
przygotowanie i aktywność na zajęciach. Ćwiczenia kończą się
zaliczeniem na ocenę. Egzamin: w formie ustnej.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wieloma
zagadnieniami, które konstruują w zbiorową świadomość i
wiedzę na temat takich społecznych i kulturowych kategorii jak
„kobiecość” i „męskość”. Analiza tych kategorii zostanie
przeprowadzona na obszarze sztuki filmowej, medialnej oraz
współczesnej kultury audiowizualnej. Poruszone zostaną
kwestie definicji ról społecznych, kształtowania tożsamości i
świadomości własnej seksualności u dziecka, idei patriarchatu,
rynku pracy czy też społecznego i kulturowego definiowania
macierzyństwa i ojcostwa.
Kultura medialna dostarcza wyjątkowo bogatego materiału
analitycznego bowiem wyjątkowo szybko reaguje na wszelkie
zmiany w świecie społecznym. W trakcie zajęć poddane analizie
zostaną popularne serie dla dzieci takie jak „Bob Budowniczy”,
seriale telewizyjne typu „Kasia i Tomek”, przypadki oper
mydlanych, melodramatów oraz wielu filmów fabularnych
poruszających kwestie budowania relacji i zmian w zakresie
131
definiowania płci a poprzez nią zmian zachodzących na
przykład na obszarze instytucji rodziny. Na obszarze kultury
medialnej oswajane są zachodzące zmiany, prezentowane ich
konsekwencje a zjawiska związane z przemianami związanymi
z ludzką płciowością są obecnie ważnym i wymagającym
naukowego oglądu procesem.
WFz.IS-SK032
Podstawowe pojęcia antropologii społecznej
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Mariola Flis
Formuła przedmiotu Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 7
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin testowy i ustny;
zaliczenie: projekty i ćwiczenia praktyczne, obecność i
aktywność na zajęciach.
Opis
kursu:
Tematyka
kursu
obejmuje
następujące
zagadnienia: (1) Geneza antropologii społecznej. Wzajemne
relacje antropologii filozoficznej i antropologii fizycznej z
socjologią
i
antropologią
społeczną;
(2)
Prekursorzy
antropologii społecznej. Pochodzenie człowieka i zróżnicowanie
rasowe; (3) Istota poznania antropologicznego. Etnocentryzm i
relatywizm kulturowy. Poznanie innej kultury jako istotny
element europejskiej samowiedzy. Racjonalność koherencyjna
jako powszechnik kulturowy; (4) Ewolucja i historia. Przejście
ewolucji biologicznej w społeczną. Dzieje jako rozwój wolności;
(5) Metoda intensywnych badań terenowych. W. Riverso i jego
koncepcja nagłych badań terenowych. B. Malinowski i jego
postulat teoriotwórczej roli terenu; (6) Antropologiczne pojęcie
kultury. Geneza terminu. Kultura jako przedmiot filozofii; (7)
Wzory kulturowe i systemy normatywne. Geneza norm jako
kryterium typologii kultur. Kultury winy i kultury wstydu,
jednostkowe sumienie i opinia publiczna; (8) Pokrewieństwo i
kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa; (9) Struktura
społeczna. Podział pracy jako czynnik strukturotwórczy. Język i
struktura głęboka jako czynnik decydujące o praktyce
społecznej. Państwo i kuzyni: wrogowie społeczeństwa
obywatelskiego; (10) Wymiana: całościowy fakt społeczny i
132
klientelizm. Zasada wzajemności to fundament wymiany.
Konsumpcjonizm
jako
forma
wymiany
o
charakterze
antagonistycznym; (11) Mit i magia. Myślenie mityczne i
naukowe. Mit jako ład transcendentny. Magia jako działanie
racjonalne; (12) Wierzenia i religia. Antropologiczne kryterium
wyodrębniania zjawiska religijnego to zainteresowanie losami
duszy po śmierci. Religia jako instytucja wyposażająca
społeczeństwo w pojęcia i jej integracyjna rola; (13) Rytuał i
symbol. Rytuał to zachowanie społeczne o charakterze
dramaturgicznym. Najważniejszym elementem rytuału jest
symbol; (14) Zróżnicowanie kulturowe jako jedność w wielości.
Od pokrewieństwa do państwa; (15) Kognitywizm i narracja.
Myślenie jako zasada systemowa. Etyczny wymiar tożsamości
kulturowej.
WFz.IS-SDW160
Podstawy komunikacji interpersonalnej
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Marcjanna Nóżka
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę - obecność,
esej, kolokwium w formie testu.
Opis kursu: Celem kursu jest dostarczenie użytecznego i
wielowątkowego wprowadzenia do podstaw porozumiewania się
międzyosobowego. Prezentacja i analiza wybranych koncepcji
teoretycznych,
dynamiki
relacji
interpersonalnych
z
uwzględnieniem barier komunikacyjnych i sposobów ich
przełamywania. Omówione zostaną procesy aktywnego
słuchania, specyfika i kanały komunikacji werbalnej i
pozawerbalnej, a także zachowania asertywne i elementy
neurolingwistycznego programowania.
WFz.IS-SOJ013
Polish
Society
through
Documentary
Film
and
Ethnography
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
133
Semester: I
Instructor: dr Grażyna Kubica-Heller
Form: Seminar, 30h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency.
Requirements: Exam in the form of essay.
Course description: The course is an introduction to the
sociological and cultural problems of Polish society, which are
presented through several themes: (1) The role of Catholicism
in Polish social life; (2) Jews and Polish Memory; (3) Socialism
and Post-socialism; (4) Minorities and pluralisation of public
sphere; (5) Post-war expulsions and contemporary migrations.
These themes are presented via documentary films made by
best Polish (and not only Polish) film-makers, accompanied by
ethnographic texts written mainly by Krakovan scholars. This
way students will receive deeper knowledge about Polish
society based on visuality and empirical studies done locally.
This material will be a starting point for discussion in the
classroom, and will enable students to engage in the problems
of the country they visit (or will help them to see from another
perspective).
WFz.IS-SOJ011
Polish Welfare system focused on mental health
problems
Programme of study: Erasmus programme
Year of study: Semester: The course is not offered in academic year 2012/13
Instructor: dr Hubert Kaszyński, dr Katarzyna Ornacka
Form: Seminar, 15h; guided visits, 15h
ECTS: 4
Prerequisites: Course for Erasmus students.
Requirements: Mental health problems in different countries group discussion.
Course description: The aim of the course is to show
students both theoretical and practical aspects of Polish welfare
system focused on: (1) people with serious mental health
problems and, (2) mental health promotion. Starting from
short history – through the analysis of its legal framework to
the presentations of various institution: day treatment,
community self-help house, occupational therapy workshop,
134
center of vocational training,
government organization.
social
firm,
user’s
non
WFz.IS-SDW161
Polityka społeczna – zasady i aplikacje
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Formuła przedmiotu : Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin - projekty i ćwiczenia
praktyczne.
Opis kursu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z polityką
społeczną rozumianą jako nauka i praktyka. Celowi temu służy
rozpoznanie jej podstawowych zasad, modeli i metod. Aspekty
teoretyczne stanowią podstawę analizy przemian instytucji
takich,
jak
służba
zdrowia, edukacja,
rynek
pracy,
mieszkalnictwo, rodzina i wydatków państwa na cele publiczne.
Główne wątki do opracowania i dyskusji: (1) Wprowadzenie do
polityki społecznej - główne definicje; (2) Historia dyscypliny i
historia zmian w ustawodawstwie socjalnym w Europie w XIX i
XX wieku; (3) Modele państwa i polityki społecznej; (4)
Instytucje polityki społecznej w Polsce po 1989 r.; (5)
Diagnozowanie potrzeb społecznych - sposoby i metody
pomiaru; (6) Współczesne kwestie społeczne i środki zaradcze
proponowane przez politykę społeczną; (7) Ubóstwo - zasięg i
głębokość oraz pomiar zjawiska; (8) Bezrobocie i zatrudnienie;
(9) Problemy rodziny; (10) Reformy społeczne w okresie
transformacji – założenia i ich realizacja 10 lat później; (11)
Ocena reform społecznych; (12) Instrumenty polityki
społecznej; (13) Zabezpieczenie społeczne; (14) Podstawowe
formy zabezpieczenia społecznego: emerytalne, na wypadek
inwalidztwa i śmierci żywiciela, rodziny, zdrowotne itp.; (15)
Pomoc społeczna.
WFz.IS-SAS024
Polskie społeczeństwo
osiągnięcia
Rodzaj studiów: I stopień
konsumpcyjne
-
aspiracje,
135
Rok studiów: III
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę: projekt
badań lub badania pilotażowe
Opis kursu: Celem kursu jest prezentacja i analiza
porównawcza aspiracji i możliwości konsumpcyjnych obywateli
PRL
i
RP
prowadząca
do
charakterystyki
polskiego
(początkującego)
społeczeństwa
konsumpcyjnego.
Punkt
wyjścia stanowi omówienie założeń programowych konsumpcji
socjalistycznej i zestawienie ich z rzeczywistym (zgrzebnym)
poziomem konsumpcji oraz oczekiwaniami i aspiracjami
konsumpcyjnymi w czasach PRL, zarejestrowanymi w
przeprowadzonych wówczas badaniach socjologicznych. Na tak
zarysowanym tle zostaną przedstawione i omówione możliwości
i
aspiracje
konsumpcyjne
współczesnych
Polaków.
Przedmiotem
szczególnej
uwagi
będą:
nowe
ograniczenia/bariery i nowe możliwości konsumpcyjne, wzrost
aspiracji
konsumpcyjnych,
postawy
i
oczekiwania
współczesnych
polskich
konsumentów
oraz
kwestia
postępującego
materialnego
rozwarstwienia
naszego
społeczeństwa. Omówienie i analiza wyliczonych kwestii
szczegółowych stworzy podstawę do ogólnej charakterystyki
kondycji współczesnego polskiego konsumenta i współczesnego
polskiego społeczeństwa i jego, konsumpcyjnej, kultury. W
ramach zajęć zostaną przedstawione i omówione podstawowe
pojęcia służące interpretacji zjawiska konsumpcji oraz teorie
wskazujące na emancypuję podmiotu i te wskazujące na
komodyfikację podmiotu społeczeństwa konsumpcyjnego.
WFz.IS-SAS027
Ponowoczesna era migracji
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
136
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę: esej na
wybrany temat
Opis kursu: Przedmiotem kursu jest zjawisko migracji ujęte w
długiej perspektywie czasowej i w skali globalnej. Celem jest
pokazanie zarówno trwałości samego zjawiska migracji (mimo
zmian postaci), jak i niezmiennie dużego znaczenia mobilności
dla gospodarki i kultury społeczeństw. Przedmiotem uwagi są w
szczególności: przegląd form, przyczyn i skutków mobilności
przestrzennej towarzyszącej ludzkości od jej zarania;
charakterystyka współczesnych form i cech ekspansji
terytorialnej; opis współczesności w kategoriach ery migracji;
analiza udziału migracji w procesach modernizacji; globalizacja
migracji; udział migracji w powstaniu i rozwoju gospodarki
globalnej; udział migracji w powstawaniu społeczeństw
wieloetnicznych i wielokulturowych. W ramach zajęć zostaną
przedstawione i wykorzystane, w analizie i dyskusji, główne
koncepcje globalizacji, teorie modernizacji i podstawowe teorie
z zakresu socjologii migracji.
WFz.IS-SDD019
Ponowoczesne społeczeństwo konsumpcyjne
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę, na
podstawie eseju lub projektu badań
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze
sposobami nazywania, interpretowania i analizowania zjawiska
konsumpcji, społeczeństwa konsumpcyjnego i jego kultury oraz
z głównymi kierunkami badań prowadzonych w tym obszarze.
Przedmiotem szczególnej uwagi są: analiza czynników
sprawczych prowadzących do powstania społeczeństwa
konsumpcyjnego; charakterystyka jego cech; przestrzenne
rozmieszczenie
społeczeństw
zasługujących
na
miano
konsumpcyjnych oraz przyczyny i skutki tego faktu; kierunek
przemian społeczeństwa konsumpcyjnego. Prezentacja i
137
dyskusja konwersatoryjna poświęcona wymienionym kwestiom
ma, w zamierzeniu, prowadzić do wytyczenia nowych
kierunków i problemów badawczych, które mogą lokować się
na
styku
socjologii
konsumpcji
i
innych
dziedzin
socjologicznych
eksploracji
będących
przedmiotem
zainteresowań i studiów uczestników kursu. Urzeczywistnienie
takiej ewentualności oznaczałoby pełną realizację celu
proponowanych zajęć.
WFz.IS-SAS023
Poznawanie Bałkanów
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynato/ka: dr hab. Marcin Lubaś
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin w formie eseju.
Opis kursu: Kurs przedstawia stan wiedzy nauk społecznych
na temat regionu Bałkanów, łącząc perspektywę historyczną,
socjologiczną i antropologiczną. Jak każdy region, Bałkany
posiadają kulturowo-historyczną specyfikę. Dla jej zrozumienia
potrzebna jest analiza historyczna pokazująca charakter zmian
społecznych i kulturowych zachodzących na tym obszarze na
przestrzeni czasu. Perspektywa socjologiczna dostarcza ram
pojęciowych umożliwiającej śledzenie konsekwencji, jakie na
Bałkanach, pociągnęły za sobą kapitalistyczna i socjalistyczna
modernizacja oraz pół-peryferyjne położenie w systemie
światowym. Z kolei perspektywa antropologiczna dostarcza
wiedzy o zróżnicowaniu kulturowym regionu.
WFz.IS-SSK009
PR w praktyce
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Aleksandra Wagner
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 40 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
138
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
specjalizacji Komunikacja społeczna, zaliczony kurs Public
Relations.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, projekt.
Opis kursu: Warsztaty są pomyślane jako uzupełnienie kursu
PR. Studenci będą mieli okazję zapoznać ze specyfiką PR w
różnych organizacjach:
PR w biznesie
PR w polityce
PR w kościele
PR organizacjach pozarządowych
Celem warsztatów jest zaprezentowanie specyfiki tego typu
działań w konkretnym otoczeniu. Uczestnicy warsztatów
zmierzą się z rzeczywistymi problemami i pod okiem
specjalistów wypracują własne strategie ich rozwiązania
WFz.IS-SDW149
Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach:
między terapią, coachingiem a poradnictwem
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 45 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny
Opis kursu: Celem zajęć jest praktyczna prezentacji
podstawowych idei podejścia zorientowanego na rozwiązanie
(Solution Focused Approach). Ten sposób pracy z klientami
placówek pomocowych i wychowawczych ma na celu
zwiększenie możliwości znajdowania rozwiązań problemów u
osób zgłaszających się po pomoc w zakresie alkoholizmu,
problemów psychicznych i zaburzeń zachowania. Zajęcia
stanowią
część
programu
szkoleniowo-badawczego
realizowanego przy współpracy z Fontys University of
Professional Education w Tilburgu, Holandia. Kurs obejmuje
następujące zagadnienia: (1) Podejście zorientowane na
rozwiązania; (2) Budowanie rozwiązań w trakcie wywiadu; (3)
Postawa niewiedzy; (4) Umiejętności w budowaniu postawy
niewiedzy; (5) Zwracanie uwagi na to, czego chce klient; (6)
139
Zasoby wewnętrzne i zewnętrzne klienta; (7) Budowanie na
zaletach i sukcesach klienta; (8) Pytanie o wyjątki i
wzmacnianie wyjątków;
(9) Przeformułowywanie;
(10)
Formułowanie informacji zwrotnej; (11) Pytanie o cud; (12)
Skalowanie; (13) Praca z klientami niedobrowolnymi; (14)
Interwencje w sytuacjach kryzysowych; (15) Mocne i słabe
strony podejścia.
WFz.IS-SAS028
Praktyki tożsamościowe w późnej nowoczesności
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Agata Dziuban
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę: projekt,
aktywność
Opis kursu: Celem kursu jest podjęcie dyskusji na temat
zachodzących
w
późnej
nowoczesności
procesów
tożsamościowych. W trakcie zajęć analizie poddane zostaną, po
pierwsze, wybrane socjologiczne koncepcje współczesnej
tożsamości (Bauman, Giddens, Lash, Freedman, Gergen, etc.)
oraz kategorie służące do jej opisu, tj. refleksyjność,
autentyczność, sprawczość, performatywność, uspołecznienie.
Po drugie, postawione zostanie pytanie o społeczne i kulturowe
mechanizmy leżące u podstaw zachodzących współcześnie
procesów tożsamościowych, tj. strukturalna indywidualizacja,
rozwój kultury konsumpcyjnej, wyłonienie się dyskursu
indywidualizacyjnego i terapeutycznego, etc. Po trzecie,
przedmiotem badania staną się różne praktyki, po które sięgają
współcześnie jednostki wyrażając, kształtują czy negocjując
swoją tożsamość. W trakcie kursu studenci będą mieli za
zadanie zrealizować samodzielny projekt badawczy poświęcony
wybranym praktykom tożsamościowym.
WFz.IS-SSK007
Prawo prasowe i autorskie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
140
Semestr: II
Koordynator/ka: mgr Jakub Chwalba
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Kurs wyłącznie dla studentów i
studentek specjalizacji Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
Opis kursu: Ogólne założenia prawa prasowego obowiązujące
w Polsce. Omawiane będą m.in. takie zagadnienia, jak: prawne
określenie podstawowych pojęć związanych z mediami
(dziennikarz, redaktor, prasa, materiał prasowy itp.), historia
prawa prasowego w Polsce, wolność prasy, jej ograniczenia
przewidziane w ustawodawstwie, rejestracja, organizacja
działalności wydawniczej i dziennikarskiej, prawo do informacji,
krytyka prasowa, tajemnica dziennikarska, sprostowania,
komunikaty, ogłoszenia, odpowiedzialność dziennikarza w
prawie cywilnym, karnym i prasowym.
WFz.IS-SDD010
Prezentacje
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: II, warunkowo osoby z III roku, które nie
zaliczyły kursu na II
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Irena Borowik
Formuła przedmiotu: Prezentacje, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Ukończone warsztaty Od projektu do
efektu.
Forma
i
warunki
zaliczenia:
Zaliczenie:
obecność,
prezentacja projektu, przygotowanie peer review.
Opis kursu: Celem kursu jest poddanie intersubiektywnej
dyskusji
projektów
pracy
doktorskiej,
jako
działania
poprzedzającego
wystąpienie
o
otwarcie
przewodu
doktorskiego. Kurs jest adresowany jako obowiązkowy dla II
roku i tych osób z lat wyższych studiów doktoranckich, które
jeszcze nie otworzyły przewodu. W ciągu I semestru odbędzie
się sekwencja spotkań poświęconych kolejnym prezentacjom
konceptualizacji prac doktorskich. Prezentację poprzedzać
winno złożenie projektu pracy, o objętości 10 stron, plus 25
najważniejszych pozycji bibliograficznych, miesiąc przed
141
planowanym spotkaniem. Projekt pracy doktorskiej jest
przygotowany wg tych samych zasad, które obowiązują przy
składaniu wniosków grantowych do Narodowego Centrum
Nauki. Do zrecenzowania projektu zostanie zaproszony
kompetentny naukowiec. Spotkania z cyklu „Prezentacje” mają
klarowną strukturę: 20 minut prezentacja projektu, 10 minut
przedstawienie recenzji pracownika naukowego, 5 minut „peer
review”, następnie pytania i głosy dyskusyjne z sali, odpowiedź
osoby dokonującej prezentacji – łącznie na przedstawienie i
dyskusję jednego projektu 60 minut.
Dwa dodatkowe założenia: (a) przyjęty plan pozwoli zachować
pełną elegancję naukowego dyskursu, i w formie nieco będzie
nawiązywać do mającej nastąpić w niezbyt odległej przyszłości
obrony pracy doktorskiej (prezentacja – na obronie autoreferat,
recenzje, pytania z sali, odpowiedź na recenzje i pytania); (b)
recenzja i dyskusja mają być wsparciem nie tylko dla otwarcia
przewodu doktorskiego ale także dla tych wszystkich, którzy
planują złożenie wniosków o granty badawcze.
WFz.IS-SK058
Procedura badań ewaluacyjnych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Katarzyna Ornacka
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę:
projekty, ćwiczenia praktyczne, prezentacje. Wykłady –
egzamin pisemny testowo-opisowy.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i
praktyką ewaluacji oraz podstawami projektowania badań
ewaluacyjnych i analizy rzeczywistych problemów wybranych
grup w środowisku lokalnym.
WFz.IS-SBS015
Przygotowywanie kwestionariuszy z pomocą IBM SPSS
Data Collection
Rodzaj studiów: II stopień
142
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: mgr Karolina Keler
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Podstawowy kurs z zakresu metod
ilościowych, zalecana znajomość podstaw obsługi SPSS.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie (bez oceny): projekty
i ćwiczenia praktyczne, obecność, aktywność na zajęciach.
Opis kursu: Zajęcia będą miały charakter laboratorium
komputerowego, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę
na temat nowoczesnych zasad przygotowania kwestionariusza
do badań sondażowych realizowanych za pośrednictwem
Internetu. Ponadto, uczestnicy nabędą umiejętności związane z
wykorzystaniem nowoczesnych sposobów przygotowania badań
sondażowych i narzędzi wspomagających. ten proces. Kurs ma
charakter uzupełniający wobec innych kursów i przeznaczony
jest dla osób posiadających wiedzę na temat metod i technik
badań sondażowych. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z
najnowszym oprogramowaniem IBM SPSS Data Collection jako
przykładem
narzędzia
ułatwiającego
projektowanie
i
realizowanie badań sondażowych oraz zarządzanie procesem
realizacji. W ramach kursu będą prowadzone projekty
badawcze i wykonywane ćwiczenia, ponieważ kurs ma przede
wszystkim charakter praktyczny.
Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty w języku
angielskim.
WFz.IS-SK086
Proseminarium
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Katarzyna Zielińska
Formuła przedmiotu: Seminarium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny- projekty i
ćwiczenia praktyczne.
Opis
kursu:
Celem
proseminarium
jest
praktyczne
przygotowanie studentów i studentek do pisania pracy
143
magisterskiej. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zaznajomieni z
podstawowymi
informacjami
dotyczącymi
przygotowania
formalnej strony pracy (rozmiar i kształt pracy, struktura i
ogólna prezentacja pracy etc.), przygotowywania bibliografii
(style cytowań, tworzenie bibliografii, korzystanie z narzędzi do
tworzenia bibliografii), szukania materiałów przydatnych do
pracy oraz praca z nimi (korzystanie z baz danych, tworzenie i
katalogowanie notatek).
WFz.IS-SDW166
Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Hubert Kaszyński
Formuła przedmiotu: Wykład, 15 godzin; ćwiczenia, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny
Opis kursu: Celem kursu jest dyskusja nad podstawami
teoretycznymi przedsiębiorstw społecznych, jak również analiza
wybranych dobrych praktyk z obszaru ekonomii społecznej. W
ramach kursu omówione zostaną problemy aktywnej polityki i
pomocy społecznej w Polsce, jej uwarunkowania prawne,
organizacyjne, gospodarcze oraz etyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów pracy i zatrudnienia tworzonych
przez organizacje pozarządowe.
Cele przedmiotu w zakresie: (1) wiedzy: nabycie podstawowych
kompetencji z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych
funkcjonowania polskich przedsiębiorstw społecznych; (2)
umiejętności: wstępne projektowanie działań z zakresu
przedsiębiorczości
społecznej;
(3)wartości:
dostrzeganie
znaczenia ekonomii społecznej dla spójności społecznej.
WFz.IS-SK068
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego I
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Jacek Nowak
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
144
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Kurs jest obowiązkowy dla studentów
III roku studiów licencjackich.
Forma
i
warunki
zaliczenia:
Zaliczenie.
Aktywne
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności),
zaliczenie
wszystkich
cząstkowych
etapów
kursu,
przygotowanie i realizacja projektu badawczego. Przygotowanie
raportu końcowego z projektu.
Opis kursu: Celem kursu jest przygotowanie i realizacja
projektu badawczego, który będzie elementem oceny końcowej
w trakcie egzaminu licencjackiego. Zajęcia w obu semestrach
mają charakter konwersatorium, w trakcie których każdy z
uczestników kursu będzie musiał przedstawić problem
badawczy, następnie dokonać jego konceptualizacji i
operacjonalizacji, a w drugim semestrze zrealizować badania.
Kurs w pierwszym semestrze kończy się przygotowaniem
projektu badań. Zajęcia w drugim semestrze kończą się
przygotowaniem raportu końcowego z zrealizowanych badań.
WFz.IS-SK068A
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego II
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Jacek Nowak
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 70 godzin
Liczba punktów ECTS: 7
Wymagania wstępne: Kurs jest obowiązkowy dla studentów
III roku studiów licencjackich. Warunkiem uczestniczenia w
drugiej części kursu jest uzyskanie zaliczenia z pierwszej
części.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności),
zaliczenie
wszystkich
cząstkowych
etapów
kursu,
przygotowanie
do
realizacji
projektu
badawczego.
Przygotowanie raportu końcowego z projektu.
Opis kursu: Celem kursu jest przygotowanie i realizacja
projektu badawczego, który będzie elementem oceny końcowej
w trakcie egzaminu licencjackiego. Zajęcia w obu semestrach
mają charakter konwersatorium, w trakcie których każdy z
uczestników kursu będzie musiał przedstawić problem
145
badawczy, następnie dokonać jego konceptualizacji i
operacjonalizacji, a w drugim semestrze zrealizować badania.
Kurs w pierwszym semestrze kończy się przygotowaniem
projektu badań. Zajęcia w drugim semestrze kończą się
przygotowaniem raportu końcowego z zrealizowanych badań.
WFz.IS-SDW157
Przywództwo w sferze publicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Paulina Sekuła
Formuła przedmiotu Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie - obecność i
aktywność na zajęciach oraz przygotowanie eseju.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z
klasycznymi koncepcjami oraz kierunkami współczesnych
badań nad przywództwem. Przedmiotem rozważań będą także
wielorakie uwarunkowania przywództwa sprawowanego w
sferze publicznej oraz krytyczna analiza wyzwań stojących
przed przywództwem we współczesnych demokracjach. Wśród
kwestii
szczegółowych
podjęte
zostaną
zagadnienia
przywództwa państwowego i partyjnego oraz przywództwa
sprawowanego w ruchach społecznych, związkach zawodowych
i samorządzie lokalnym.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SK042
Psychologia społeczna
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Marcjanna Nóżka
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny
(test); ćwiczenia - zaliczenie na ocenę w oparciu o obecność,
aktywność na zajęciach, kolokwia, prezentację.
146
Opis kursu: Celem kursu jest wprowadzenie do nauki, której
przedmiotem są zachowania, emocje i procesy poznawcze
jednostek w sytuacjach społecznych, a przez to umożliwienie
poznania
i
rozumienia
podstawowych
pojęć
oraz
najważniejszych teorii w psychologii społecznej. Podjęta
zostanie
krytyczna
analiza
koncepcji
teoretycznych
objaśniających zachowanie ludzi w sytuacjach społecznych, a
także zaprezentowane zostaną ustalenia psychologii społecznej
służące zrozumieniu, wyjaśnianiu i przewidywaniu ludzkich
zachowań i emocji, które pojawiają się w relacji z drugim
człowiekiem lub grupą ludzi. Omówione zostaną takie procesy i
zjawiska jak poznanie społeczne, motywacja, dysonans
poznawczy, wpływ społeczny, stereotypy, postawy, konflikty,
zachowania agresywne i prospołeczne, jak również wybrane
zagadnienia społecznej psychologii środowiskowej.
WFz.IS-SOJ020
Racism and nationalism in the contemporary world
Rodzaj studiów:
Rok studiów:
Semestr:
Koordynator/ka: dr Annamaria Orla-Bukowska
Formuła przedmiotu:
Liczba punktów ECTS:
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
WFz.IS-SDW049
Rasizm i nacjonalizm we współczesnym świecie
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II-III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Annamaria Orla-Bukowska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczony Wstęp do socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie - obecność, aktywny
udział na zajęciach, referat ustny.
Opis kursu: Kurs rozpocznie się od historii i znaczenia pojęć:
rasizm i nacjonalizm, a także innych pokrewnych słów jak
147
etnocentryzm, stereotyp, antysemityzm. Definiowanie oraz
porównywanie i analizowanie definicji tych pojęć będzie w ich
socjopolitycznym kontekście. Historyczny zarys przykładów
rasizmu i nacjonalizmu zaprezentowany zostanie z różnych
punktów widzenia. Zidentyfikowane zostaną mechanizmy
powodujące wzrost rasizmu i nacjonalizmu w społeczeństwie.
Na tle procesów kształtowania tożsamości jednostkowej vis-àvis tożsamości grupowej (etnicznej, lokalnej, płciowej, itp.)
rozważone będą sytuacje prowadzące do konfliktu bądź
podtrzymujące koegzystencji. Szczególny nacisk położony
będzie na znaczenie rasizmu i nacjonalizmu jako ideologii
politycznych. Dyskutowane też będzie zjawisko dyskryminacji i
przeciwstawne mu pojęcie jak affirmative action. Zajęcia
zamknie debata na temat rasizmu i nacjonalizmu w Europie
Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji
w Polsce. Co w tym kontekście oznacza przejście do
demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego? Powyższe
rozważania
prowadzone
będą
w
ramach
osiągnięć
teoretycznych antropologii społecznej i politycznej, psychologii
społecznej oraz socjologii.
WFz.IS-SOJ015
Reading Anthropology Between the Lines
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I
Semester: II
Instructor: dr Annamaria Orla-Bukowska
Form: Seminar, 30h
ECTS: 4
Prerequisites: Written and oral fluency in English.
Requirements: “Zaliczenie”: attendance, active participation,
3 brief response papers.
Course description: Popular print media across the world –
daily newspapers, weeklies, and monthly periodicals – regularly
deal with sociopolitical, ethnological, and anthropological
issues. There is, however, a common tendency to treat the
printed word with less than a grain of salt, and a tendency to
overlook this as a resource material for analysis revealing – for
instance – a reporter’s cultural biases and/or an editorial staff’s
political objectives. Reading articles brought in by the
instructor as well as by students, as a whole or occasionally in
148
small groups, we will investigate, scrutinize, and dissect these
texts. The intention will be to use anthropological instinct and
qualitative analysis to extract the hidden implications,
meanings, and potential social consequences of the print mass
media.
WFz.IS-SOJ029
Reading Homans
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
Semester: I
Instructor: dr Szymon Czarnik
Form: Seminar, 30h
ECTS: 4
Prerequisites: Completed course Introduction to Sociology;
knowledge of English sufficient to understand, summarize, and
discuss the content of the book. Maximum 20 places.
Requirements: “Zaliczenie na ocenę”. Presenting a summary
of an assigned fragment of the book; active participation in
class discussions; preparing a short paper in which one is to
employ learned concepts to describe and explain real-life social
situations.
Course description: According to Prof. Szacki, George Caspar
Homans’ role in 20th century sociology was to propose much
more rigorous understanding of sociological theory. The idea of
the course is to systematically read in entirety the original text
of Homans’ classical work Social Behavior: Its Elementary
Forms. As he explains at the very beginning of the book: “My
subject is a familiar chaos. (…) the purpose of this book is to
bring out of the familiar chaos some intellectual order”.
Each student will be required to present to the class a
summary of a given portion of the book (size of that portion
depending on the overall number of participants). Upon hearing
the summary, possible language problems will be resolved and
then discussion will follow.
The aims of the course are following: getting acquainted with
basic notions of Homans’ social exchange theory, applying
theoretical concepts to practical issues, improving basic
language skills, i.e. reading, writing, and discussing sociological
topics in English, thus making it easier for participants to take
advantage of international students’ exchange programs.
149
WFz.IS-SDW156
Regiony i regionalizm w Polsce i w Europie z
perspektywy socjologicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr hab. Andrzej Bukowski
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Zaliczenie Wprowadzenia do socjologii,
znajomość (bierna) języka angielskiego.
Forma i warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się
zaliczeniem na ocenę. Na ocenę z zaliczenia składa się ocena z
eseju końcowego oraz z aktywności w trakcie zajęć. Przy
ocenie z kursu brana jest także pod uwagę obecność. W trakcie
zajęć przewidziane są referaty, przygotowywane na podstawie
tekstów anglojęzycznych.
Opis kursu: Zaznajomienie z podstawowymi nurtami
badawczymi, problemami i pojęciami w zakresie szeroko
pojętej problematyki regionalizmu i rozwoju regionalnego, ze
szczególnym
uwzględnieniem
perspektywy
społecznokulturowej. Zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu w
języku angielskim. Wprowadzenie w interdyscyplinarny
charakter współczesnych badań nad rozwojem regionalnym.
Zapoznanie z dorobkiem nowego instytucjonalizmu w zakresie
badań nad rozwojem regionalnym. Zapoznanie z dorobkiem
polskich badaczy rozwoju regionalnego.
W trakcie kursu wykorzystywane będą materiały w języku
angielskim.
WFz.IS-SK076
Repetytorium
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: II
Koordynator/ka:
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin; ćwiczenia,
20 godzin; zajęcia terenowe, 10 godzin
Liczba punktów ECTS: 10
150
Wymagania wstępne: Zaliczony I i II rok studiów
socjologicznych.
Forma i warunki zaliczenia: Mini-testy; mini eseje; udział w
dyskusjach, warsztatach i zadaniach grupowych; aktywność;
obecność.
Opis kursu: Doskonalenie wyobraźni socjologicznej i warsztatu
socjologa/socjolożki pod kątem ich przydatności do egzaminu
licencjackiego organizowanego w IS UJ. Wybrane moduły zajęć
mają formę warsztatów antydyskryminacyjnych, a uczestnictwo
w autentycznych wydarzeniach (np. manifa z okazji Dnia
Kobiet, Marsz Tolerancji, odczyty naukowe i in.) oraz ich
dokumentacja (w formie pisemnej i fotograficznej) ma służyć
za materiał do ważnych dyskusji w obrębie oraz poza głównym
nurtem współczesnej socjologii. Kurs wzbogacony jest również
o bogaty zestaw filmów dokumentalnych ilustrujących
analizowane w trakcie zajęć fenomeny społeczne .
WFz.IS-SKS061
Seminarium magisterskie (I rok): Aktorzy i instytucje
rozwoju lokalnego i regionalnego
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: dr hab. Andrzej Bukowski
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Aktywna
obecność na zajęciach; przygotowanie wystąpienia będącego
wstępną wizją pracy magisterskiej, osadzoną w wybranej
perspektywie, koncepcji, nurcie teoretycznym, odnoszącym się
do problematyki seminarium.
Opis kursu: Jak każde seminarium, także i to zawiera dwa
zasadnicze
cele:
merytoryczny
i
formalny.
Celem
merytorycznym
jest
zapoznanie
studentów
z
polem
badawczym, w jakim porusza się prowadzący, a więc ze
strukturą i funkcjonowaniem instytucji sfery publicznej oraz
kluczowymi grupami (interesów, nacisku, władzy) względnie
ruchami
społecznymi
(miejskimi,
regionalnymi),
które
uczestniczą w procesie rozwoju na szczeblu lokalnym bądź
regionalnym.
Nacisk
położony
zostanie
zwłaszcza
na
151
zapoznanie seminarzystów z instytucjonalnym kontekstem
politycznym, gospodarczym i kulturowym współczesnego
rozwoju wspólnot gminnych, miejskich, metropolitalnych czy
regionalnych. W szczególności omawiane będę instytucje
formalno-prawne (regulacje prawne o charakterze krajowym i
międzynarodowym, dokumenty organizacyjne), struktury
polityczne (samorząd gminny, wojewódzki) i gospodarcze
(lokalne i regionalne instytucje rozwoju), ale także instytucje
nieformalne (wartości i normy, zwyczaje, kody, rytuały,
symbolika, tożsamości), w kontekście praktyk i działań aktorów
zbiorowych z poziomu gminy, miasta, metropolii czy
województwa. W trakcie seminarium słuchaczom dostarczona
zostanie najnowsza literatura, związana z powyższymi
zagadnieniami, także w języku angielskim. Wymagana jest
zatem (bierna) znajomość języka angielskiego. Celem
formalnym kursu jest zaoferowanie studentowi pomocy w
samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej z zakresu
tematycznego objętego seminarium oraz
w zrealizowaniu
wszystkich kluczowych etapów tego zadania: dokonania wyboru
problemu badawczego, konceptualizacji tego problemu w
kategoriach wybranej koncepcji, perspektywy teoretycznej,
wyboru adekwatnej metody, dzięki której problem może zostać
rozwiązany,
zaplanowania
i
realizacji
badań,
analizy
otrzymanych rezultatów oraz sporządzenia wniosków z
przeprowadzonych badań.
WFz.IS-SKS051
Seminarium
magisterskie
(I
rok):
Badania
marketingowe, zachowania konsumentów
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: dr hab. Adam Sagan, prof. UEK
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Uczestnictwo w kursie Analiza rynku i
zachowania
konsumenta,
Badania
marketingowe,
albo
zainteresowania problematyką badawczą i marketingową.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, systematyczna praca nad
152
przygotowaniem pracy magisterskiej. Przedstawienie konspektu
pracy i struktury części teoretycznej.
Opis kursu: Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień
związanych z zastosowaniem metod badawczych w obszarze
marketingu i zachowań konsumenta z punktu widzenia
przygotowania
pracy
magisterskiej
(wybór
problemu
badawczego, analiza źródeł, praca z elektronicznymi bazami
danych, przygotowanie narzędzia badawczego, analizy wyników
oraz przygotowania opracowania zgodnego z zasadami pisania
prac naukowych). Szczególna uwagą poświęcona zostanie
metodyce pisania pracy naukowej (identyfikacja problemu,
analiza źródeł bibliograficznych, formalne wymogi związane z
opracowaniem tekstu). Na seminarium zaproszeni są studenci
zainteresowani
wykorzystaniem
metod
jakościowych
i
ilościowych w obszarze badań marketingowych (analizą i
modelowaniem zachowań konsumenta, podejściem środkówcelów i technikami drabinkowymi, segmentacją rynku i
pozycjonowaniem produktu, badaniami nad zachowaniami
konsumenta w sieci i marketingiem zaangażowanym społecznie,
oceną skuteczności strategii marketingowej itp.)
WFz.IS-SKS059
Seminarium magisterskie (I rok): Czynniki zmiany
społecznej: konsumpcja-migracje-globalizacja
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Na
podstawie: sprecyzowania tematu pracy magisterskiej,
przygotowania jej projektu i, ewentualnie, pierwszej wersji
narzędzia badawczego.
Opis kursu: Kurs zgodnie z jego nazwą służy przygotowaniu
pracy magisterskiej, zatem jego przedmiotem są - wspólnie
dyskutowane przez uczestników - tematy i problemy badawcze
dotyczące powstających prac magisterskich.
Zasadniczo tematy i problemy badawcze omawiane w ramach
tego kursu mieszczą się w zakresie: socjologii i konsumpcji,
153
socjologii migracji, teorii globalizacji i teorii modernizacji,
możliwe jest jednak rozszerzenie zakresu tematycznego o
wątki i problemy wychodzące poza jego ramy, a szczególnie
interesujące uczestników zajęć.
WFz.IS-SKS039
Seminarium magisterskie (I rok): Diagnoza społeczna,
ewaluacja i analiza polityk publicznych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
WFz.IS-SKS040
Seminarium
magisterskie
(I
rok):
Dialog
wielokulturowości
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: prof. dr hab. Mariola Flis
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
w
WFz.IS-SKS058
Seminarium magisterskie (I rok): Gospodarka i finanse
w perspektywie socjologicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
154
Wymagania wstępne: Dla studentów zainteresowanych
problematyką socjologii gospodarczej, a w tym między innymi
problematyką socjologii finansów.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny – na
podstawie aktywności na zajęciach oraz postępów w pisaniu
pracy magisterskiej.
Opis kursu: Rola promotora i rola studenta piszącego pracę
magisterską. Formalne kryteria stawiane pracom magisterskim.
Wybór tematu. Problemy naukowe. Operacjonalizacja pojęć.
Przedmiot badań. Próba badawcza. Wskaźniki. Dobór technik
badawczych i konstrukcja narzędzi badawczych. Zbieranie
materiałów.
Analiza
źródeł
zastanych
i
wywołanych.
Weryfikacja hipotez. Badania terenowe. Prace magisterskie w
kontekście metod badań jakościowych. Struktura pracy
magisterskiej – co powinien zawierać wstęp, rozdział
metodologiczny, rozwinięcie rozprawy
oraz zakończenie.
Warsztat naukowy: cytowanie, streszczanie, komentowanie,
przypisy, odsyłacze, edycja tabel, rysunków, schematów.
Narracja w socjologii - język literacki a język naukowy. Jak
przygotować się do obrony pracy magisterskiej? Zagadnienia
merytoryczne dotyczące poszczególnych prac magisterskich.
WFz.IS-SKS041
Seminarium magisterskie (I rok): Granice społeczne i
wielokulturowość w perspektywie porównawczej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: dr hab. Marcin Lubaś
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Aktywność
na zajęciach, prezentacja projektu pracy magisterskiej,
konspekt pracy magisterskiej.
Opis kursu: Seminarium przeznaczone jest dla osób
zainteresowanych pisaniem prac magisterskich z zakresu badań
nad współczesną kulturą.
W praktyce seminarium jest otwarte na szeroki wachlarz
zagadnień stanowiących przedmiot antropologii społecznej i
socjologii kultury, w tym: stosunki i stereotypy etniczne,
155
stosunki i konflikty religijne (w szczególności problematyka
społeczności wieloreligijnych), kulturowy wymiar transformacji
w
krajach
postkomunistycznych,
procesy
globalizacji,
komunikacja społeczna, problematyka rodzaju (gender) i
rodziny, sztuki popularne, oraz społeczne i kulturowe podłoże
zagadnień biomedycznych.
Zajęcia dotyczą również wyboru i konceptualizacji problemu
badawczego, metod i zasad prowadzenia badań jakościowych,
umiejętności przekładania pojęć i terminów teoretycznych na
terminy obserwacyjne, wreszcie, sposobu prowadzenia badań,
konstruowania i stylu pisania prac magisterskich.
Zajęcia biegną dwutorowo: z jednej strony odbywają się
wspólne spotkania w ramach seminarium, czyli wykłady,
dyskusje dotyczące tekstów, filmów, prezentacje itp. Ogólnie
rzecz
biorąc,
wykłady
poświęcone
są
problematyce
prowadzenia badań jakościowych w naukach społecznych.
Konkretniej dotyczą one: epistemologicznych modeli badań
jakościowych, znaczeniach i roli teorii w badaniach
jakościowych, etycznych problemów w badaniach jakościowych,
podręcznikowych zasad oraz praktycznych reguł prowadzenia
badań terenowych w antropologii i socjologii, analizy
porównawczej studiów przypadku, technik badawczych takich
jak obserwacja uczestnicząca, wywiad pogłębiony, focus
podczas badań terenowych.
Oprócz wykładów odbywają się dyskusje w grupie poświęcone
problematyce, interesującej uczestników seminarium pod
kątem przyszłej pracy magisterskiej. Dyskusja opiera się kilku
tekstach dotyczących danej problematyki (przykładowo
problematyki globalizacji albo tożsamości jednostki). Teksty
czytamy wszyscy i wszyscy dyskutujemy na ich temat, jednak
wiodący ton w dyskusji przypada osobie/osobom, która/które
wybierają dany obszar problemowy jako zakres swojej pracy
magisterskiej.
Z drugiej strony prowadzone są indywidualne spotkania
dotyczące projektów prac magisterskich. Mają one na celu:
opracowanie
harmonogramu
przygotowania
pracy
magisterskiej, sformułowanie problemu badawczego, w oparciu
o posiadaną wiedzę teoretyczną, uściślanie problemu
badawczego,
operacjonalizacja
kluczowych
terminów
teoretycznych, dobór metod i technik badawczych adekwatnych
do wybranego problemu badawczego, konsultacje w zakresie
156
metod i technik badawczych stosowanych podczas prowadzenia
badań,
konsultacje
dotyczące
konstruowania
pracy
magisterskiej, stylu pisania, sporządzania przypisów i
bibliografii.
WFz.IS-SKS043
Seminarium magisterskie (I rok): Konstrukcjonizm
społeczny w socjologii i pracy socjalnej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny –
obecność.
Opis kursu: Celem jest prezentacja zasad przygotowania
pracy magisterskiej. Omówienie kwestii merytorycznych,
redakcyjnych i formalnych związanych z przygotowanie pracy.
Główne, preferowane tematy dotyczą socjologii problemów
społecznych, socjologii dewiacji, polityki społecznej, analizy
dyskursu, nowych form pracy socjalnej oraz psycho- i
socjoterapii.
WFz.IS-SKS044
Seminarium magisterskie (I rok): Metody jakościowe i
ich zastosowanie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: dr Barbara Worek
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Metody jakościowe
w badaniach społecznych oraz ukończenie lub uczestnictwo w
kursie Analiza danych jakościowych albo znajomość metod i
technik prowadzenia badań jakościowych i analizy danych
jakościowych.
157
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, przygotowanie konspektu
pracy magisterskiej na koniec II semestru I roku.
Opis kursu: Celem seminarium jest wsparcie studenta w
przygotowaniu pracy magisterskiej na różnych etapach jej
powstawania: począwszy od wyboru problemy badawczego, jego
strukturalizacji, zaplanowania i realizacji badań, analizy
wyników, opracowania wniosków. Na seminarium zaproszeni są
studenci zainteresowani wykorzystaniem metod jakościowych w
różnych obszarach: marketingu, analizie polityk publicznych,
szeroko rozumianych badaniach socjologicznych. Mile widziane
jest
zainteresowanie
problemami
metodologii
badań
jakościowych: możliwościami i ograniczeniami podejścia
jakościowego, metodologią teorii ugruntowanej, zastosowaniem
metod etnograficznych w badaniach społecznych, action
research, analizą semiotyczną, analizą dyskursu, czy analizą
konwersacyjną.
WFz.IS-SKS045
Seminarium magisterskie (I rok): Nowe paradygmaty
badań zjawisk i procesów społecznych: migracje,
małżeństwo i rodzina, alternatywne style życia
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krystyna Slany
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Zainteresowania
obszarami
tematycznymi seminarium.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach, prezentacja wyników prac nad
konceptualizacją
tematu
pracy
magisterskiej,
czytanie
wskazanej literatury, przygotowanie referatu, przygotowanie
konspektu przyszłej pracy magisterskiej i napisanie jej
pierwszego rozdziału. Dyskusja nad literaturą przedmiotu, jej
analiza.
Opis kursu: Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na
pluralizm eksplanacyjny w zakresie wyjaśniania i badania
ważnych zjawisk społecznych jakimi są migracje, małżeństwo i
rodzina oraz nowe style życia rodzinnego w ponowoczesnym
158
świecie. Główna uwaga skupia się zatem na tych zjawiskach,
które podlegają największym zmianom we współczesnym
świecie, niejednokrotnie kontrowersyjnym, budzącym jednak
ogromne zainteresowanie wielu dyscyplin naukowych. Zjawiska
te są ze sobą silnie powiązane i wzajemnie oddziałują na siebie
(np. wpływ migracji na funkcjonowanie i dezintegrację rodziny,
feminizacja migracji i wpływ tego faktu na rodzinę, role
rodzajowe,
konstruowanie
tożsamości).
Pozostają
pod
wpływem uwarunkowań globalnych, źródeł emikalnych i
etikalnych. Mocny akcent położony zostanie na kategorię płci
kulturowej w wymienionych obszarach badań. Studenci
zaznajomią się z najnowszymi teoriami, koncepcjami,
badaniami zarówno polskimi jak i światowymi, które stanowić
będą naukową bazę do przygotowania pracy magisterskiej.
Uczestnicy seminarium mogą brać udział w pracach
badawczych Zakładu Badań Problemów Ludnościowych i
przygotowywanych publikacjach naukowych.
WFz.IS-SKS046
Seminarium magisterskie (I rok): Problemy społeczne,
studia miejskie i perspektywa socjologii stosowanej:
zjawiska, badania, interpretacje, funkcje praktyczne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Aktywność w zakresie przygotowywania pracy magisterskiej.
Opis kursu: Proponowanie seminarium jest w zamierzeniu
tematycznie mocno zróżnicowane, a nawet eklektyczne, co
jednak nie oznacza przypadkowości. Punktem wyjścia niech
będzie świat nieustannie zmieniający się i oferujący nowe
impulsy poznawcze – świat miasta i życia miejskiego. W jego
zaś inkluzyjnie rozumianych ramach, nadzwyczaj bogaty
wachlarz zjawisk, procesów przemian, problemów społecznych,
kierunków oddziaływania i interwencji. Jeden ze znanych
socjologów powiedział, że (metaforycznie) miasto nie ma
granic, co oznacza, że dzieje się w nim i może zdarzyć
159
wszystko. Wracając jeszcze do problemów społecznych, miasto
jest ich splotem i
jednocześnie korelatem. Wielość
indywidualnych i zbiorowych trudności, społecznych wzorów ich
określania,
wreszcie
rozwiązywania
powiązanych
jest
ogólniejszymi
uwarunkowaniami,
których
miasto
jest
konkretnym uosobieniem.
Tematycznie zatem, seminarium to daje wielkie możliwości
wyborów, ale jego uczestnicy powinny wykazać, że są to
wybory przemyślane i usprawiedliwione. Fakt, że w ogóle
będziemy dysponować trzema semestrami (biorąc pod uwagę
również drugi rok studiów) stwarza dodatkową szansę na rzecz
spokojnej pracy własnej, zindywidualizowanych konsultacji –
na co kładę duży nacisk – wreszcie naturalnie dyskusji. Temu
ma służyć ów pierwszy, wprowadzający semestr.
WFz.IS-SKS047
Seminarium magisterskie (I rok): Ruchy i struktury
społeczne i polityczne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczony I semestr I roku SUM.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Uczestnictwo w seminarium, przygotowanie przynajmniej
jednego omówienia tekstu obcojęzycznego, przygotowanie
koncepcji projektu badawczego będącego przedmiotem pracy
magisterskiej.
Opis kursu: Kurs prezentuje zasadnicze grupy zagadnień,
związanych z perspektywą ruchów społecznych w kontekście
globalizacji. W pierwszej części analizie poddana zostanie
warstwa teoretyczna dotycząca mobilizacji politycznej w
społeczeństwie doświadczającym procesu globalizacji. W części
drugiej przybliżone zostaną rozmaite aspekty procesów
mobilizacji, a przede wszystkim takie ich uwarunkowania, jak
np. polityka państwa narodowego (nation-state), czy też
procesy ramifikacji, czyli kształtowania ideologii ruchów
społecznych. W części trzeciej omówione zostaną z kolei
wybrane zagadnienia ponadnarodowego kontekstu działań
160
protestacyjnych,
takie
jak
np.
ponadnarodowe
sieci
organizacyjne oraz światowy system handlu. Perspektywa
ruchów społecznych traktowana jest przeze mnie jako metoda
analizy wybranych mechanizmów zmiany społecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem roli podmiotowości ludzkiej.
Całość kursu uzupełniona jest samodzielną lekturą dwóch
podręcznikowych pozycji, dotyczących problematyki ruchów
społecznych.
WFz.IS-SKS049
Seminarium magisterskie (I rok): Tożsamość - religia –
biografia w nowoczesności i ponowoczesności : ciągłość
i zmiana
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Irena Borowik
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny - obecność;
przygotowanie konceptualizacji, systematyczna praca.
Opis
kursu:
Zakres
tematyczny
prac
magisterskich
prowadzonych w ramach oferowanego seminarium dotyczyć ma
naukowej penetracji trzech tytułowych pojęć w zmieniających
się warunkach społecznych. W Polsce można jeszcze znaleźć
środowiska i grupy społeczne, w których utrzymuje się
tradycyjny kształt życia społecznego (ciągłość wzorców
kulturowych, biograficznych, religijnych, rodzinnych, stabilna
tożsamość) a jednocześnie można obserwować całkowicie nowe
typy więzi społecznych (przykładowo Mirosława Marody mówi o
„wspólnocie szatni” – więź oparta na ulotnym, okazjonalnym,
wspólnym „interesie” jakim jest przyjście w to określone
miejsce - teatr, klub fitness, itp., i co jeszcze?). To rozpięcie
polskiego społeczeństwa pomiędzy ciągłością a zmianą stwarza
unikalne możliwości badań.
161
WFz.IS-SKS062
Seminarium
magisterskie
(I
rok):
Współczesne
społeczeństwo jako przedmiot analizy socjologicznej:
społeczeństwo medialne i informacyjne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
wybierających specjalizację Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Obecność
na
zajęciach,
przygotowanie
referatu
prezentującego
problematykę pracy magisterskiej, napisanie I rozdziału pracy
magisterskiej.
Opis kursu: Seminarium ma otwartą formułę tematyczną
obejmującą
zagadnienia
szeroko
rozumianego
zmediatyzowanego społeczeństwa informacyjnego, w którym
wiedza pozwalająca na zarządzanie informacją, umiejętność
opanowania tworzenia, gromadzenia i wykorzystania informacji
z wykorzystaniem coraz nowocześniejszych technologii
komunikacyjnych determinują życiowe szanse jednostek, ale,
co ważniejsze, odgrywają decydującą rolę i wypływają na
funkcjonowanie prawie wszystkich jego wymiarów. Kurs jest
zorientowany
na
przybliżenie
studentom
koncepcji
teoretycznych, które kładą nacisk na analizę procesów
społecznych typowych dla nowego typu społeczeństwa oraz
wyników badań w tym zakresie.
Chciałbym się skoncentrować na szukaniu odpowiedzi na
następujące pytania: (1) czy rzeczywiście mamy do czynienia z
nowym typem społeczeństwa? Jeśli tak, to, jakie są jego
szczególne cechy? (2) Jakie czynniki (zjawiska i procesy)
określają szanse życiowe jednostek, ich pozycje społeczne? (3)
Jaki jest wpływ nowoczesnych technologii komunikacyjnych i
technika gromadzenia, zarządzania i wykorzystania informacji
na różne sfery życia społecznego? a. sferę gospodarki –
pojawieniu się nowego odmiennego zapotrzebowania na
kwalifikacje, nowych form pracy, zjawisk takich jak ecommerce, e-business, distance work jako efektu pojawienia
się „nowych mediów”; b. sferę polityki – wykorzystania sieci
162
komputerowych i Internetu do organizowania kampanii
politycznych i pojawiania się nowych form aktywności
politycznej i uprawiania polityki; c. sferę kultury – pojawienie
się form aktywności kulturalnej, dzięki Internetowi i web2.0 –
przejście od „konsumenta” do twórcy; d. sferę edukacji –
konieczności kształcenia się w społeczeństwie opartym na
wiedzy i kwestii utrzymujących się nierówności w dostępie do
edukacji, konkurencji dla szkoły ze strony nowych mediów,
szans i zagrożeń, jakie stwarza distance learning, konfliktu
systemów wartości generowanego przez globalne przekazy
medialne; e. sferę religii – zmiana form komunikowania we
wspólnotach religijnych; f. sferę więzi społecznej j tworzenia
sieci więzi „wirtualnych” w cyberprzestrzeni, słabych –
zmieniających naszą „codzienność”? Jest to oczywiście ogólna
rama, pozwalająca na znalezienie interesującej problematyki
odnoszącej się do nowych zjawisk i procesów generowanych
przez nowe media, które zdominowały nasze życie społeczne.
Umiejętności, jakie student powinien nabyć , to krytyczna
analiza tekstów teoretycznych, ale i gromadzenie i analizy
danych empirycznych, pozwalających na weryfikacje założeń
teoretycznych. Zostanie położony nacisk na umiejętność
formułowania problemów badawczych z uwzględnieniem
koniecznego kontekstu teoretycznego, formułowania pytań i
hipotez badawczych, doboru źródeł (literatury, wyników już
zrealizowanych
badań
tez
i
projektowania
sposobu
gromadzenia własnych danych). Ważnym efektem seminarium
powinna być umiejętność przedstawienia własnych przemyśleń
w postaci multimedialnej prezentacji oraz w formie pisemnej,
zgodnie z przyjętymi w Instytucie standardami pisania pracy
magisterskiej.
WFz.IS-SKS053
Seminarium magisterskie (I rok): Współczesne teorie
socjologiczne w analizie sfery publiczne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
163
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Szczegółowy plan pracy magisterskiej wraz z literaturą oraz
konceptualizacją ewentualnych badań empirycznych.
Opis
kursu:
Seminarium
magisterskie
poświęcone
problematyce
zastosowania
współczesnych
teorii
socjologicznych
do
badań
zjawisk
związanych
z
funkcjonowaniem sfery publicznej, w tym zasady równości
traktowania oraz dyskryminacji i wykluczenia ze sfery
publicznej, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
funkcjonowaniem prawa oraz norm nieformalnych, patologii w
sferze publicznej ( w tym korupcji), kwestii samorządności a
także dyskursu w ramach szeroko pojmowanej sfery publicznej
(włączając internet).
WFz.IS-SKS060
Seminarium
magisterskie
(I
rok):
Zróżnicowanie
kulturowe i procesy tożsamościowe
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Prowadzący/a: dr hab. Jacek Nowak
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny: aktywność
na zajęciach i przygotowanie projektu badawczego.
Opis kursu: Kurs jest pierwszą/wprowadzającą częścią 3
semestralnego seminarium magisterskiego. Dyskutowane będą
zagadnienia
zróżnicowania
kulturowego
i
procesy
konstruowania tożsamości społecznych. Studenci uczestniczący
w kursie będą mogli zapoznać się z antropologiczną
perspektywą analizy złożonych procesów identyfikacyjnych.
Uczestnicy seminarium zobowiązani będą do przygotowania
swoich projektów badawczych, które realizowane będą w
kolejnych semestrach.
WFz.IS-SKS005 i WFz.IS-SKS005a
Seminarium
magisterskie
(II
rok):
marketingowe, zachowania konsumentów
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Badania
164
Semestr: I i II
Prowadzący/a: dr hab. Adam Sagan, prof. UEK
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (roczne)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Uczestnictwo w kursie Analiza rynku i
zachowania
konsumenta,
Badania
marketingowe,
albo
zainteresowania problematyką badawczą i marketingową.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, systematyczna praca nad
przygotowaniem pracy magisterskiej. Przeprowadzenie badań
własnych i przedstawienie ukończonej pracy magisterskiej.
Opis kursu: Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień
związanych z zastosowaniem metod badawczych w obszarze
marketingu i zachowań konsumenta z punktu widzenia
przygotowania
pracy
magisterskiej
(wybór
problemu
badawczego, analiza źródeł, praca z elektronicznymi bazami
danych, przygotowanie narzędzia badawczego, analizy wyników
oraz przygotowania opracowania zgodnego z zasadami pisania
prac naukowych). Na seminarium zaproszeni są studenci
zainteresowani
wykorzystaniem
metod
jakościowych
i
ilościowych w obszarze badań marketingowych (analizą i
modelowaniem zachowań konsumenta, podejściem środkówcelów i technikami drabinkowymi, segmentacją rynku i
pozycjonowaniem produktu, badaniami nad zachowaniami
konsumenta w sieci i marketingiem zaangażowanym społecznie,
oceną skuteczności strategii marketingowej itp.)
WFz.IS-SKS020 i WFz.IS-SKS020a
Seminarium magisterskie (II rok): Diagnoza społeczna,
ewaluacja i analiza polityk publicznych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
165
WFz.IS-SKS057 i WFz.IS-SKS057a
Seminarium magisterskie (II rok): Granice społeczne i
wielokulturowość w perspektywie porównawczej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: dr hab. Marcin Lubaś
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Zaliczenie seminarium na I roku
studiów magisterskich.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Aktywność na zajęciach, do połowy roku akademickiego – 1
rozdział pracy magisterskiej.
Opis kursu: Seminarium przeznaczone jest dla osób
zainteresowanych pisaniem prac magisterskich dotyczących
współczesnych zjawisk kulturowych występujących zarówno w
Polsce, jak też w innych miejscach świata.
W praktyce seminarium jest otwarte na szeroki wachlarz
problemów badawczych, w tym: stosunki i stereotypy etniczne,
stosunki i konflikty międzyreligijne, różne wymiary procesów
globalizacji, komunikację społeczną, problematykę rodzaju
(gender), sztukę i działalność artystyczną, oraz społeczne i
kulturowe podłoże zagadnień biomedycznych.
Zajęcia dotyczą również wyboru i konceptualizacji problemu
badawczego, metod i zasad prowadzenia badań jakościowych,
umiejętności przekładania pojęć i terminów teoretycznych na
terminy obserwacyjne, wreszcie, sposobu prowadzenia badań,
konstruowania i stylu pisania prac magisterskich.
Zajęcia biegną dwutorowo: z jednej strony odbywają się
wspólne spotkania w ramach seminarium, czyli wykłady,
dyskusje dotyczące tekstów, filmów, prezentacje itp. Ogólnie
rzecz
biorąc,
wykłady
poświęcone
są
problematyce
prowadzenia badań jakościowych w naukach społecznych.
Konkretniej dotyczą one: epistemologicznych modeli badań
jakościowych, znaczeniach i roli teorii w badaniach
jakościowych, etycznych problemów w badaniach jakościowych,
podręcznikowych zasad oraz praktycznych reguł prowadzenia
badań terenowych w antropologii i socjologii, analizy
porównawczej studiów przypadku, technik badawczych takich
166
jak obserwacja uczestnicząca, wywiad pogłębiony, focus
podczas badań terenowych.
Oprócz wykładów odbywają się dyskusje w grupie poświęcone
problematyce, interesującej uczestników seminarium pod
kątem przyszłej pracy magisterskiej. Dyskusja opiera się kilku
tekstach dotyczących danej problematyki (przykładowo
problematyki globalizacji albo tożsamości jednostki). Teksty
czytamy wszyscy i wszyscy dyskutujemy na ich temat, jednak
wiodący ton w dyskusji przypada osobie/osobom, która/które
wybierają dany obszar problemowy jako zakres swojej pracy
magisterskiej.
Z drugiej strony prowadzone są indywidualne spotkania
dotyczące projektów prac magisterskich. Mają one na celu:
opracowanie
harmonogramu
przygotowania
pracy
magisterskiej, sformułowanie problemu badawczego, w oparciu
o posiadaną wiedzę teoretyczną, uściślanie problemu
badawczego,
operacjonalizacja
kluczowych
terminów
teoretycznych, dobór metod i technik badawczych adekwatnych
do wybranego problemu badawczego, konsultacje w zakresie
metod i technik badawczych stosowanych podczas prowadzenia
badań,
konsultacje
dotyczące
konstruowania
pracy
magisterskiej, stylu pisania, sporządzania przypisów i
bibliografii.
WFz.IS-SKS055 i WFz.IS-SKS055a
Seminarium magisterskie (II rok): Ilościowe badanie
zjawisk społecznych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: dr Marcin Kocór, dr Szymon Czarnik
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Ukończony kurs statystycznej analizy
danych i sprawne posługiwanie się programem IBM SPSS.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Przygotowanie pracy magisterskiej.
Opis kursu: Seminarium przeznaczone jest dla studentów
chcących oprzeć swą pracę magisterską na ilościowej analizie
danych
empirycznych,
zebranych
samodzielnie
bądź
udostępnionych przez instytucje badawcze. W toku seminarium
167
dyskusji poddawane będą pomysły, projekty badawcze i wyniki
analiz przygotowanych przez uczestników. Naczelnym celem
jest oczywiście przygotowanie prac magisterskich, które dzięki
swej jakości „bronić będą się same”.
WFz.IS-SKS019 i WFz.IS-SKS019a
Seminarium magisterskie (II rok): Instytucje sfery
publicznej: wymiar lokalny i regionalny
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: dr hab. Andrzej Bukowski
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Złożenie
pracy magisterskie zgodnie z regulaminem studiów.
Opis kursu: Jak każde seminarium, także i to zawiera dwa
zasadnicze
cele:
merytoryczny
i
formalny.
Celem
merytorycznym
jest
zapoznanie
studentów
z
polem
badawczym, w jakim porusza się prowadzący, a więc ze
strukturą i funkcjonowaniem instytucji sfery publicznej oraz
kluczowymi grupami (interesów, nacisku, władzy) względnie
ruchami
społecznymi
(miejskimi,
regionalnymi),
które
uczestniczą w procesie rozwoju na szczeblu lokalnym bądź
regionalnym.
Nacisk
położony
zostanie
zwłaszcza
na
zapoznanie seminarzystów z instytucjonalnym kontekstem
politycznym, gospodarczym i kulturowym współczesnego
rozwoju wspólnot gminnych, miejskich, metropolitalnych czy
regionalnych. W szczególności omawiane będę instytucje
formalno-prawne (regulacje prawne o charakterze krajowym i
międzynarodowym, dokumenty organizacyjne), struktury
polityczne (samorząd gminny, wojewódzki) i gospodarcze
(lokalne i regionalne instytucje rozwoju), ale także instytucje
nieformalne (wartości i normy, zwyczaje, kody, rytuały,
symbolika, tożsamości), w kontekście praktyk i działań aktorów
zbiorowych z poziomu gminy, miasta, metropolii czy
województwa. W trakcie seminarium słuchaczom dostarczona
zostanie najnowsza literatura, związana z powyższymi
zagadnieniami, także w języku angielskim. Wymagana jest
zatem (bierna) znajomość języka angielskiego. Celem
168
formalnym kursu jest zaoferowanie studentowi pomocy w
samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej z zakresu
tematycznego objętego seminarium oraz
w zrealizowaniu
wszystkich kluczowych etapów tego zadania: dokonania wyboru
problemu badawczego, konceptualizacji tego problemu w
kategoriach wybranej koncepcji, perspektywy teoretycznej,
wyboru adekwatnej metody, dzięki której problem może zostać
rozwiązany,
zaplanowania
i
realizacji
badań,
analizy
otrzymanych rezultatów oraz sporządzenia wniosków z
przeprowadzonych badań.
WFz.IS-SKS021 i WFz.IS-SKS021a
Seminarium magisterskie (II rok): Metody jakościowe i
ich zastosowanie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: dr Marcin Kocór, dr Szymon Czarnik
(I semestr), dr Barbara Worek (II semestr)
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Metody jakościowe
w badaniach społecznych oraz ukończenie lub uczestnictwo w
kursie Analiza danych jakościowych albo znajomość metod i
technik prowadzenia badań jakościowych i analizy danych
jakościowych.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, systematyczna praca nad
przygotowaniem
rozprawy
magisterskiej,
zwieńczona
przedłożeniem pracy do oceny recenzenta.
Opis kursu: Celem seminarium jest wsparcie studenta w
przygotowaniu pracy magisterskiej na różnych etapach jej
powstawania: począwszy od wyboru problemy badawczego, jego
strukturalizacji, zaplanowania i realizacji badań, analizy
wyników, opracowania wniosków. Na seminarium zaproszeni są
studenci zainteresowani wykorzystaniem metod jakościowych w
różnych obszarach: marketingu, analizie polityk publicznych,
szeroko rozumianych badaniach socjologicznych. Mile widziane
jest
zainteresowanie
problemami
metodologii
badań
jakościowych: możliwościami i ograniczeniami podejścia
jakościowego, metodologią teorii ugruntowanej, zastosowaniem
169
metod etnograficznych w badaniach społecznych, action
research, analizą semiotyczną, analizą dyskursu, czy analizą
konwersacyjną.
WFz.IS-SKS015 i WFz.IS-SKS015a
Seminarium magisterskie (II rok): Nowe paradygmaty
badań zjawisk i procesów społecznych: migracje,
małżeństwo i rodzina, alternatywne style życia
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krystyna Slany
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach, prezentacja wyników, ostateczne
przygotowanie pracy magisterskiej.
Opis kursu: Seminarium obejmuje problematykę wiążącą się z
socjologią rodzaju, socjologią rodziny, socjologią ludności i
socjologią migracji. Główny akcent położony zostanie na
kategorię gender w wymienionych socjologiach szczegółowych.
Studenci mogą przygotowywać prace magisterskie ogniskujące
się m.in. wokół następujących tematów: społeczno-kulturowej
tożsamości płci; pluralizacji form życia małżeńsko-rodzinnego;
konstruowania i rekonstruowania małżeństwa i rodziny;
znaczenia posiadania dzieci w ponowoczesnym świecie;
problemów
socjo-demograficznych
(np.
starzenie
się,
przemiany w strukturze społeczno-zawodowej, przemiany
płodności i małżeńskości); migracji międzynarodowych (np.
doświadczenia
Polaków,
zwłaszcza
Polek,
w
procesie
przemieszczania się po 1 maja 2004 roku); starych i nowych
wzorów ruchliwości; kształtowania się tożsamości migranta;
relacji globalizacja – przemieszczenia; imigrantów w Polsce,
polityki migracyjnej.
WFz.IS-SKS023 i WFz.IS-SKS023a
Seminarium magisterskie (II rok): Problemy społeczne,
studia miejskie i perspektywa socjologii stosowanej:
zjawiska, badania, interpretacje, zastosowania
Rodzaj studiów: II stopień
170
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (zastępstwo za
prof. dr hab. Krzysztofa Frysztackiego)
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Aktywność
w zakresie przygotowywania pracy magisterskiej.
Opis kursu: Proponowanie seminarium jest w zamierzeniu
tematycznie mocno zróżnicowane, a nawet eklektyczne, co
jednak nie oznacza przypadkowości. Punktem wyjścia niech
będzie świat nieustannie zmieniający się i oferujący nowe
impulsy poznawcze – świat miasta i życia miejskiego. W jego
zaś inkluzyjnie rozumianych ramach, nadzwyczaj bogaty
wachlarz zjawisk, procesów przemian, problemów społecznych,
kierunków oddziaływania i interwencji. Jeden ze znanych
socjologów powiedział, że (metaforycznie) miasto nie ma
granic, co oznacza, że dzieje się w nim i może zdarzyć
wszystko. Wracając jeszcze do problemów społecznych, miasto
jest ich splotem i
jednocześnie korelatem. Wielość
indywidualnych i zbiorowych trudności, społecznych wzorów ich
określania,
wreszcie
rozwiązywania
powiązanych
jest
ogólniejszymi
uwarunkowaniami,
których
miasto
jest
konkretnym uosobieniem.
Tematycznie zatem, seminarium to daje wielkie możliwości
wyborów, ale jego uczestnicy powinny wykazać, że są to
wybory przemyślane i usprawiedliwione. Zwracam przy tym
uwagę, że te decyzje muszą zapadać stosunkowo szybko w
toku wstępnych intensywnych dyskusji i konsultacji, jako że na
realizację i uzyskanie finalnego sukcesu magisterskiego mamy
jeden rok.
WFz.IS-SKS035 i WFz.IS-SKS035a
Seminarium magisterskie (II rok): Ruchy i struktury
społeczne i polityczne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
171
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Przedstawienie pracy, która
spełniać będzie wymogi pracy magisterskiej w terminie
określonym w Regulaminie Studiów w UJ.
Opis kursu: W trakcie kursu uczestnicy przedstawiać będą
kolejne fragmenty przygotowywanej pracy, które poddawane
będą ocenie zarówno prowadzącego kurs, jak i innych jego
uczestników.
WFz.IS-SKS038 i WFz.IS-SKS038a
Seminarium magisterskie (II rok): Socjologia wobec
problemów przeszłości i wyzwań współczesności
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
Formuła przedmiotu: seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
WFz.IS-SKS037 i WFz.IS-SKS037a
Seminarium magisterskie (II rok): Społeczne znaczenie
finansów
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Seminarium skierowane do studentów
i
studentek
zainteresowanych
problematyką
socjologii
gospodarczej
(w
szczególności
problematyką
socjologii
finansów).
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny aktywność na zajęciach, postępy w pisaniu pracy magisterskiej.
Opis kursu: Rola promotora i rola studenta/studentki
piszących pracę magisterską. Formalne kryteria stawiane
pracom magisterskim. Wybór tematu. Problemy naukowe.
172
Operacjonalizacja pojęć. Przedmiot badań. Próba badawcza.
Wskaźniki. Dobór technik badawczych i konstrukcja narzędzi
badawczych. Zbieranie materiałów. Badania terenowe. Analiza
źródeł zastanych i wywołanych. Weryfikacja hipotez. Prace
magisterskie w kontekście metod badań jakościowych.
Struktura pracy magisterskiej – co powinien zawierać wstęp,
rozdział metodologiczny, rozwinięcie rozprawy i zakończenie.
Warsztat naukowy: cytowanie, streszczanie, komentowanie,
przypisy, odsyłacze, edycja tabel, rysunków, schematów.
Narracja w socjologii - język literacki a język naukowy. Jak
przygotować się do obrony pracy magisterskiej? Zagadnienia
merytoryczne dotyczące poszczególnych prac magisterskich.
WFz.IS-SKS032 i WFz.IS-SKS032a
Seminarium magisterskie (II rok): Tożsamość - religia –
biografia w nowoczesności i ponowoczesności : ciągłość
i zmiana
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Irena Borowik
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny - obecność,
przygotowanie pracy magisterskiej, systematyczna praca.
Opis
kursu:
Zakres
tematyczny
prac
magisterskich
prowadzonych w ramach oferowanego seminarium dotyczyć ma
naukowej penetracji trzech tytułowych pojęć w zmieniających
się warunkach społecznych. W Polsce można jeszcze znaleźć
środowiska i grupy społeczne, w których utrzymuje się
tradycyjny kształt życia społecznego (ciągłość wzorców
kulturowych, biograficznych, religijnych, rodzinnych, stabilna
tożsamość) a jednocześnie można obserwować całkowicie nowe
typy więzi społecznych (przykładowo Mirosława Marody mówi o
„wspólnocie szatni” – więź oparta na ulotnym, okazjonalnym,
wspólnym „interesie” jakim jest przyjście w to określone
miejsce - teatr, klub fitness, itp., i co jeszcze?). To rozpięcie
polskiego społeczeństwa pomiędzy ciągłością a zmianą stwarza
unikalne możliwości badań.
Przykładowo:
173
- w odniesieniu do biografii porównanie pokoleń, penetracja
percepcji określonego okresu życia (biografia jako tzw. stages
of life), analiza pewnego typu wydarzeń, szczególnie radosnych
lub traumatycznych (biografia jako tzw. turning points);
- w odniesieniu do tożsamości pole penetracji również jest
niezwykle szerokie – przykładowo tożsamość różnego rodzaju
grup: mniejszości – narodowych, subkulturowych, etnicznych,;
środowisk; członków stowarzyszeń, fanów klubów sportowych.
Ciągłość i zmiana tożsamości. Tożsamość a transformacja w
Polsce i Środkowo-Wschodniej Europie;
- w odniesieniu do religii: obecność różnych form religii w
zmieniającej się rzeczywistości, także w Polsce jak i w każdym
kraju europejskim a także na świecie.
Potencjalne tematy mogą obejmować TAKŻE 2 lub WSZYSTKIE
3 POJĘCIA JEDNOCZEŚNIE
- Tożsamość a Kościoły narodowe we współczesnym świecie
(miejsce religii na scenie publicznej, religia dominująca a religie
mniejszościowe, religia a świadomość narodowa, religia a
nacjonalizm/nacjonalizmy; religia a polityka, partie polityczne a
wartości religijne , religia a transformacja społeczna, religia a
ekonomia, religia a dobroczynność itp.);
- Punkty zwrotne biografii (biografia artysty, konwersja
religijna, konwersja „na ateizm”, tożsamość konwertytów);
- Tożsamość mniejszości religijnych i nowe ruchy religijne
(tożsamość religijna a tożsamość narodowa, pogranicze
narodowo-religijne, wizerunek mniejszości religijnych w mass
mediach, konwersja religijna itp.);
- Tożsamość i pamięć w biografii na przykładzie…..;
- Płynna tożsamość duchowości New Age;
- Religijność ludowa i New Age (religijność ludowa, magiczna,
cuda, magia, wróżki, współczesne objawienia, pogranicze religii
i terapii, nowe tematy religijne – sport, turystyka, religijność a
duchowość, religijność a moralność, wartości, normy i religia
itp.).
WFz.IS-SKS063 i WFz.IS-SKS063a
Seminarium
magisterskie
(II
rok):
Współczesne
społeczeństwo jako przedmiot analizy socjologicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
174
Prowadzący/a: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne:
Zaliczony
kurs
Proseminarium
magisterskie, pierwszeństwo dla studentów, którzy wybrali
specjalizację Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Obecność
na zajęciach, napisanie pracy magisterskiej. Zdanie egzaminu
magisterskiego.
Opis kursu: Jest z założenia kontynuacją pracy rozpoczętej w
trakcie
proseminarium
z
naciskiem
na
samodzielne
przygotowywanie pracy magisterskiej: zapoznanie się z
literaturą przedmiotu, przygotowanie i realizacja ewentualnych
badań empirycznych i analizę uzyskanych wyników. Seminaria
w
pierwszym
semestrze
są
poświęcone
prezentacji
poszczególnych rozdziałów, dyskusji nad nimi na forum
seminarium a w drugim indywidualnej pracy z opiekunem
pracy. Ponieważ jest to także kurs przygotowujący do napisania
pracy magisterskiej, zostaną przeanalizowane metodologiczne i
praktyczne
aspekty
przygotowania
i
napisania
pracy
magisterskiej.
Kontynuacja problematyki proseminarium i przygotowanie
pracy magisterskiej nakierowane na prezentacje fragmentów
pracy i konsultacje.
WFz.IS-SKS052 i WFz.IS-SKS052a
Seminarium magisterskie (II rok): Współczesne teorie
socjologiczne
analiza
krytyczna
i
empiryczne
zastosowanie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I i II
Prowadzący/a: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Formuła przedmiotu: Seminarium, 60 godzin (rocznie)
Liczba punktów ECTS: 30 (rocznie)
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach, prezentacja wyników, ostateczne
przygotowanie pracy magisterskiej.
Opis
kursu:
Seminarium
magisterskie
poświęcone
problematyce
zastosowania
współczesnych
teorii
175
socjologicznych
do
badań
zjawisk
związanych
z
funkcjonowaniem sfery publicznej, w tym zasady równości
traktowania oraz dyskryminacji i wykluczenia ze sfery
publicznej, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
funkcjonowaniem prawa oraz norm nieformalnych, patologii w
sferze publicznej ( w tym korupcji), kwestii samorządności a
także dyskursu w ramach szeroko pojmowanej sfery publicznej
(włączając internet).
WFz.IS-SKT015
Seminarium tematyczne: Analiza polityk publicznych
uwzględniające starzenie się społeczeństw
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: dr Jolanta Perek-Białas
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z seminarium. Zaliczenie na podstawie aktywnego
uczestnictwa,
realizacji
zadań
oraz
przygotowanego
opracowania i recenzji z przeczytanej publikacji. Obowiązuje
następująca skala ocen (1-100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena nast.;
51-60 pkt. – ocena dst; 61-70 pkt. – ocena + dst; 71-80 pkt. –
ocena db; 81-90 pkt. – ocena + db; 91-100 pkt. – ocena bdb.
Opis kursu: Zmiany demograficzne są jednym z kluczowych
wyzwań stojących przed politykami publicznymi, obejmującymi
rynek pracy, system edukacji, systemy emerytalne, systemy
zdrowia i opieki (w tym długoterminowej). Celem seminarium
jest zapoznanie studentów z możliwościami analiz konsekwencji
starzenia się społeczeństwa w różnych obszarach polityk
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rynku
pracy, systemów emerytalnych, systemu opieki zdrowotnej i
opiekuńczej. Ponadto, zostanie omówiona rola różnych aktorów
(instytucje
publiczne,
pracodawcy,
związki
zawodowe,
organizacje
pozarządowe,
politycy),
których
działania
bezpośrednio i pośrednio kształtują i wpływają na obserwowane
zmiany w politykach publicznych, nie tylko dla Polski, ale także
dla innych krajów europejskich.
176
Prezentacja i dyskusja nad konsekwencjami starzenia się
społeczeństw i wpływu na polityki publiczne będzie prowadzona
w oparciu o bogatą literaturę z tej tematyki, analizę danych
zastanych. Jednocześnie celem będzie pokazanie szerokich i
rozwijających się możliwości zastosowania metod jakościowych
jak i ilościowych w analizach polityk uwzględniających zmiany
demograficzne. Tematyka seminarium wpisuje się w nurt
‘sociology of ageing’. Nie ograniczmy się tylko do analiz dla
Polski, ale w czasie zajęć będzie możliwość omówienia i
poznania różnic podejmowania badań w innych krajach,
głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. (1) Konsekwencje
starzenia
się
społeczeństw:
spojrzenie
socjologiczne;
(2) Starzenie się społeczeństw w politykach publicznych;
(3) Zmiany demograficzne a rynek pracy. (4) Starzenie się
społeczeństw: rola pracodawców; (5) Zmiany demograficzne a
postawy i motywacje związane z przechodzeniem na
emeryturę; (6) Starzenie się społeczeństw i „idealny” system
emerytalny; (7) Konsekwencje starzenia się a system ochrony
zdrowia (health) i opieki (health care); (8) Budowanie
narodowych,
regionalnych
i
lokalnych
strategii
uwzględniających wyzwania demograficzne; (9) Aktywne
starzenie się w politykach publicznych; (10) Dyskryminacja
osób starszych – identyfikacja mechanizmów i wskazanie
rekomendacji dla polityk publicznych; (11) Ocena polityk
publicznych w świetle budowania wskaźników dotyczących osób
starszych.
WFz.IS-SKT001
Seminarium tematyczne: „Dwie socjologie” – teoria i
praktyka społeczna – na przykład w obszarach socjalnopomocowych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Aktywność
na zajęciach i krótki esej.
177
Opis kursu: Fundamentalną właściwością socjologii i
jednocześnie jednym z najważniejszych wyzwań w toku jej
uprawiania jest uwzględnianie i ewentualne łączenie dwóch
wymiarów. Z jednej strony, socjologia jest dyscypliną par
excellence teoretyczną, z nadzwyczaj bogatym wachlarzem
idei, znaczeń, a nawet przejawów wyobraźni. Z drugiej strony,
równie kluczowy jest jej empiryczno-aplikacyjny charakter,
odnoszenie się do realiów społecznych i wynikających z tego
spraw praktycznych. Stąd takie orientacje i linie analizy, jak
socjologia problemów społecznych, socjologia stosowana i
socjologia publiczna.
Pytania o ich współwystępowania mają oczywiście długą
tradycję i podlegały-podlegają nieustannej specjalizacji. Warto
to uwzględniać i prowadzić w owych zróżnicowanych ramach
dalsze poszukiwania. Tym zaś ważnym i specyficznym
obszarem, który w ramach proponowanego seminarium
chcemy w szczególności wyróżnić, są teoretyczno-poznawcze
atrybuty polityki społecznej, pomocy społecznej, pracy
socjalnej.
Uczestnicy
będą
przy
tym
zachęcani
do
koncentrowania
się
na
najbardziej
ich
indywidualnie
interesujących wątkach. Bogata literatura przedmiotu daje pod
tym względem wielkie możliwości wyboru.
WFz.IS-SKT002
Seminarium tematyczne: Etyczne dylematy rozwoju w
dobie globalizacji
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr Katarzyna Jasikowska
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Uczestnictwo w seminarium ma na
celu przygotowanie pracy magisterskiej w ramach problematyki
mieszczącej się w opisie kursu.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Obecność
na zajęciach; systematyczne dostarczanie poszczególnych części
pracy.
Opis kurs: Dyskusje, analizy i wspólne poszukiwanie
rozwiązań problemów pojawiających się podczas pisania prac
magisterskich studentów i studentek interesujących się
178
etycznymi konsekwencjami rozwoju (kwestie zapóźnienia czy
eksploatacji poszczególnych regionów świata przez kraje
Triady); kontestacją neoliberalnej wizji światowej gospodarki
(alterglobaliści i nie tylko) wraz z jej kluczowymi instytucjami
(WB, IMF, WTO). Jednym z mile widzianych „wątków debat”
będą
również
analizy
współczesnych
wizji
„bardziej
sprawiedliwego
zglobalizowanego
świata”
od
koncepcji
zrównoważonego rozwoju, Milenijnych Celów Rozwoju po
edukację emancypacyjną, czy koncepcje biznesu społecznie
odpowiedzialnego.
WFz.IS-SKT014
Seminarium tematyczne: Ewolucja światowych finansów
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: dr hab. Wiesław Gumuła, Prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Dla studentów zainteresowanych
problematyką socjologii gospodarczej, a w szczególności
problematyką socjologii finansów.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny – na
podstawie aktywności na zajęciach.
Opis kursu: Finansjalizacja społeczeństwa. Droga do wielkiej
nierównowagi pomiędzy światowym systemem finansowym a
gospodarką realną. Ubankowienie społeczeństwa.
Od
społeczeństwa
gotówkowego
do
społeczeństwa
bezgotówkowego. Z zagadnień socjologii fiskalnej: społeczny
kontekst finansów publicznych i podatków. Przemiany instytucji
niefinansowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw,
państwa) w następstwie ewolucji światowych finansów.
Fundusze
inwestycyjne,
otwarte
fundusze
emerytalne,
ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia majątkowe w
kontekście zmian społecznych na początku XXI wieku.
Przemiany światowego rynku walutowego a funkcjonowanie
gospodarek
krajowych.
Społeczny
kontekst
kryzysu
finansowego w latach 2007 – 2008. Zamieszanie finansowe w
Unii
Europejskiej
w
latach
2011-2012.
Społeczne
konsekwencje funkcjonowania jednolitego obszaru walutowego
w krajach strefy euro. Nowa polaryzacja społeczeństwa jako
179
proces towarzyszący ewolucji światowych finansów.
kierunku zniewolenia finansowego (bogaci i biedni
megaprzestrzeni finansowej).
W
w
WFz.IS-SKT004
Seminarium
tematyczne:
Komunikowanie
w
zmieniającym się świecie
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: dr Maria Świątkiewicz-Mośny
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Pierwszeństwo
dla
studentów
specjalizacji Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Proponowane seminarium ma
charakter konwersatorium na temat szeroko pojętego
komunikowania w zmieniającym się świecie. Warunkiem
zaliczenia jest obecność, udział w dyskusji oraz przygotowanie
prezentacji. Zaliczenie bez oceny.
Opis kursu: Celem konwersatorium jest teoretyczna refleksja
nad komunikowaniem, która oprócz waloru poznawczego, ma
pomóc studentom zainteresowanym komunikowaniem w
wyborze tematu pracy magisterskiej. „Zmieniający się świat”
chciałabym zdefiniować poprzez procesy związane z związanym
z tożsamością, konstruowaniem tożsamości, tożsamością
indywidualną, zbiorową. Szeroko zakreślony główny temat
konwersatorium pozwala na doprecyzowanie wątków do
dyskusji w trakcie trwania kursu, w zależności od
zainteresowań uczestników. Dla utrzymania porządku dyskusji
kurs składa się z 4 bloków tematycznych: I. komunikowanie
interpersonalne, a tożsamość jednostki, II. Komunikowanie
międzykulturowe, a tożsamość, III. media w komunikowaniu,
IV nowe media. Na każdy blok składa się krytyczna analiza
wybranych lektur oraz analiza (wybranych przez uczestników)
przypadków z wykorzystaniem zaprezentowanych teorii.
WFz.IS-SKT005
Seminarium tematyczne: Metody jakościowe w analizie
polityk publicznych
Rodzaj studiów: II stopień
180
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr Barbara Worek
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Metody jakościowe
w badaniach społecznych lub znajomość metod i technik badań
jakościowych.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, przygotowanie pracy
seminaryjnej i prezentacji ustnej.
Opis kursu: Celem seminarium jest zapoznanie studentów z
możliwościami i ograniczeniami wykorzystywania metod badań
jakościowych w obszarze analizy polityk publicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru rozwoju kapitału ludzkiego
i rynku pracy. Dyskusji zostaną poddane takie zagadnienia jak
zastosowanie metod jakościowych w podejściu polityk opartych
na dowodach (evidence based policy), wykorzystanie metody
foresight w prognozowaniu, tworzenie scenariuszy rozwoju,
możliwość zastosowania metod jakościowych do identyfikacji
mechanizmów przyczynowych.
WFz.IS-SKT013
Seminarium tematyczne: Polskie drogi do dobrobytu
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny na
podstawie przygotowanego projektu badań.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z
problemami sytuującymi się na styku socjologii konsumpcji,
socjologii migracji i teorii modernizacji dotyczącymi polskiego
współczesnego społeczeństwa. Wątek przewodni kursu został
podany w jego tytule, jest nim dążenie do dobrobytu.
Przedmiotem analizy i dyskusji konwersatoryjnej są: właściwe
naszemu społeczeństwu sposoby realizacji wskazanego celu,
czyli indywidualne i rodzinne strategie obliczone na
181
podniesienie poziomu i jakości życia; główne bariery
utrudniające realizację zamierzeń i, z drugiej strony, szanse ich
realizacji. Omawiane na zajęciach problemy mają pomóc ich
uczestnikom w doprecyzowaniu swoich zainteresowań i
określeniu przedmiotu przyszłej pracy magisterskiej lub tylko
obszaru, w którym będzie się ona sytuować. Temu właśnie
mają służyć szerokie ramy problemowe kursu.
WFz.IS-SKT006
Seminarium
tematyczne:
Problemy
bezrobocia
i
zatrudnienia w wymiarze lokalnym i globalnym
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Opis kursu: Celem jest eksploracja zainteresowań studentów
oraz przedstawienie im propozycji dotyczących potencjalnych
tematów dotyczących socjologii stosowanej.
WFz.IS-SKT007
Seminarium tematyczne: Refleksyjność - literackość wizualność w naukach społecznych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: dr Grażyna Kubica-Heller
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Opis kursu: Kurs ten ma na celu zapoznanie uczestników z
problematyką, którą dyscyplinujące praktyki akademickie
usuwały
poza
zakres
pozytywistycznej
naukowości.
Współcześnie zaś stanowi ona ważną część naukowych
dociekań. Chodzi tutaj przede wszystkim o podejście
refleksyjne: świadome analizowanie własnych i cudzych założeń
interpretacyjnych; zwrócenie uwagi na interakcyjny proces
182
nabywania, posiadania i przekazywania wiedzy; analizowanie
układu
wzajemnych
zależności
między
badaczem
a
informatorem. Podejście to pozwala zatem zauważyć wpływ
badacza
na
obserwowaną
rzeczywistość.
Najwcześniej
problematyka ta ujawniła się w literackim pisarstwie
antropologów: powieściach etnograficznych, dziennikach, czy
książkach podróżniczych, które powstawały poza dyskursem
akademickim. Przewrót postmodernistyczny wprowadził tę
problematykę w obręb refleksji naukowej. Podobnie było z
fotografią i filmem. Wcześniej używano ich jedynie jako
sposobu dokumentowania i ilustrowania tekstów naukowych.
Obecnie wizualność sama w sobie jest przedmiotem badań.
Uczestnicy kursu będą mieli okazję zaznajomić się z
przykładami refleksyjnego pisarstwa przedstawicieli nauk
społecznych oraz nowatorskimi sposobami wykorzystania
fotografii i filmu, a także poddać je krytycznej analizie.
WFz.IS-SKT008
Seminarium tematyczne: Seminarium o psychozie
(społeczne aspekty zaburzeń psychotycznych)
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: dr Hubert Kaszyński
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny w formie
projektu grupowego.
Opis
kursu:
Fundamentalne
znaczenie
dla
działań
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, jak
również dla projektowania badań naukowych w ochronie
zdrowia psychicznego ma możliwość bezpośredniego kontaktu z
osobami, które pokonały kryzys psychiczny. Dlatego też
elementarnym celem seminarium jest wyposażenie studentów
w umiejętność prowadzenia rozmów i wywiadów z osobami
chorującymi
psychicznie.
Praca
skupiona
będzie
na
analizie kluczowych
obszarów
życia
codziennego
osób
chorujących takich jak: leczenie, zatrudnienie, czas wolny,
aktywność
obywatelska,
życie
rodzinne
i seksualne.
Ostatecznie, proces grupowy będzie zmierzał do zdefiniowania
183
przez studentów potencjalnych socjologicznych problemów
badawczych związanych ze społecznymi aspektami zaburzeń
psychotycznych. Unikalną wartością kursu jest możliwość
bieżącej
konsultacji
pracy
studentów
z
członkami
Stowarzyszenia
Otwórzcie
Drzwi
mającymi
wieloletnie
doświadczenia pokonywania psychozy i powrotu do zdrowia,
jak również innymi osobami radzącymi sobie z trudnościami
natury psychicznej, z którymi autor kursu współpracuje od
wielu lat w ramach szeroko rozumianych działań z zakresu
profilaktyki zdrowotnej.
WFz.IS-SKT009
Seminarium tematyczne: Sfera publiczna i prywatna i ich
dysfunkcje
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: dr Kaja Gadowska
Formuła przedmiotu: seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na
poziomie umożliwiającym zapoznanie się z tekstami.
Forma i warunki zaliczenia: Aktywność na zajęciach;
znajomość literatury oraz przygotowanie prezentacji na
wybrany temat. Zaliczenie bez oceny.
Opis kursu: Seminarium obejmuje pogłębione studia w
zakresie dysfunkcji sfery publicznej i prywatnej. W ramach
zajęć omówione zostaną różnego typu patologie sfery
publicznej i prywatnej w Polsce i na świecie, w tym m.in.
zjawisko korupcji oraz szczególne przypadki patologii
dotyczących funkcjonowania polityki, administracji publicznej i
gospodarki. Analizowana będzie ponadto sytuacja kobiet, osób
starszych oraz mniejszości w sferze publicznej, a także wpływ
zachodzących
współcześnie
zmian
stylu
życia
na
funkcjonowanie sfery publicznej i prywatnej. Analizie poddane
zostaną przyczyny oraz społeczne, polityczne i ekonomiczne
skutki dysfunkcji sfery publicznej, jak również metody
zapobiegania
patologiom
i
sposoby
ograniczenia
ich
występowania, w tym m.in. międzynarodowe konwencje antykorupcyjne, rodzime regulacje prawne oraz programy
społeczne.
Omówione
zostanie
ponadto
problemy
184
metodologiczne związane z badaniami dysfunkcyjnych zjawisk
w sferze publicznej.
WFz.IS-SKT012
Seminarium tematyczne: Socjologia przyszłości
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Prowadzący/a: dr Aleksandra Wagner
Formuła przedmiotu: seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny.
Opis kursu: Wielu współczesnych socjologów konstruuje w
swoich pracach mniej lub bardziej kompleksowe wizje
przyszłości inspirowane rozwojem technologii, ze szczególnym
uwzględnieniem nanotechnologii. Ja zauważa John Urry te
scenariusze są ekstrapolacją teraźniejszości, pewne zjawiska
postrzegane są jako kluczowe dla tego, jak ludzie będą żyć w
ciągu następnych dekad. Przewidywanie trendów jest już
powszechnym trendem w gospodarce, a dochody takich firm
jak Facebook w znacznym stopniu opierają się na potencjale
gromadzonych danych użytkowników, które na takie
przewidywania w większym nie kiedykolwiek wcześniej stopniu
pozwalają. Jednak wizje odnoszące się do przyszłości nie są w
socjologii nowością. Lektura prac klasyków, pod kątem
zawartych
w
nich
przewidywań
prowadzona
przez
współczesnego czytelnika, dysponującego wiedza o faktycznym
przebiegu
prognozowanych
procesów
i
zjawisk,
jest
interesująca przygoda intelektualną.
Proponowany kurs ma jednak na celu nie tylko ćwiczenie w
krytycznej interpretacji oryginalnych dzieł socjologicznych. Ma
także
służyć
rozbudzaniu
umiejętności
obserwowania
rzeczywistości społecznej i ćwiczenia wyobraźni socjologicznej
pokonującej bariery czasu.
Chcę zaprosić studentów i studentki do ponownej lektury
wybranych fragmentów prac Marksa, Webera i Simmela a także
współczesnych prac Tofflera, Castellsa, Urry’ego i Giddensa.
Dyskusję tekstów chciałabym wesprzeć lekturą wybranych
artykułów dotyczących socjologii przyszłości (np. C.Sellin, The
Sociology of the Future: Tracing Stories of Technology and
185
Time, Sociology Compass 2008(2)). Zwieńczeniem kursu
będzie przygotowanie przez uczestników i obrona własnej
koncepcji futurystycznej odnoszącej się do wybranego obszaru
rzeczywistości społecznej.
Kurs w znacznym stopniu opierać się będzie na literaturze
anglojęzycznej.
WFz.IS-SKT010
Seminarium
tematyczne:
Współczesne
miasta
–
wyzwania i odpowiedzi
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Prowadzący/a: dr Marta Smagacz-Poziemska
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Socjologia miasta lub
kursu o podobnej tematyce.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny - obecność i
aktywność na zajęciach; egzamin: projekt i ćwiczenia
praktyczne.
Opis kursu: Celem kursu jest, po pierwsze, pogłębienie wiedzy
na temat funkcjonowania współczesnych miast i obszarów
zurbanizowanych, ich głównych problemów i wyzwań. Po
drugie, analizie zostaną poddane odpowiedzi wobec tych
problemów, proponowane w lokalnych politykach oraz w
spontanicznych działaniach mieszkańców. Omówione zostaną
między innymi zagadnienia degradacji i rewitalizacji przestrzeni
miejskiej, segmentacji przestrzennej (np. enklawy ubóstwa vs
zamknięte osiedla) czy gentryfikacji. Ważnym aspektem kursu
jest poznanie i doskonalenie metodologii stosowanej w
diagnozowaniu problemów miejskich oraz w projektach
rewitalizacyjnych. W trakcie kursu dyskutowane będą teksty w
języku polskim i angielskim.
WFz.IS-SKT011
Seminarium tematyczne: Współczesne
jako przedmiot analizy socjologicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
społeczeństwo
186
Prowadzący/a: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie bez oceny. Obecność
na zajęciach, przygotowanie referatu odnoszącego się do
problematyki analitycznych ujęć procesów zachodzących we
współczesnym społeczeństwie.
Opis kursu: Seminarium tematyczne obejmuje zagadnienia
szeroko
rozumianego
zmediatyzowanego
społeczeństwa
informacyjnego, w którym wiedza pozwalająca na zarządzanie
informacją, umiejętność opanowania tworzenia, gromadzenia i
wykorzystania
informacji
z
wykorzystaniem
coraz
nowocześniejszych technologii komunikacyjnych determinują
życiowe szanse jednostek, ale, co ważniejsze, odgrywają
decydującą rolę i wypływają na funkcjonowanie prawie
wszystkich jego wymiarów. Kurs jest zorientowany na
przybliżenie studentom koncepcji teoretycznych, które kładą
nacisk na analizę procesów społecznych typowych dla nowego
typu społeczeństwa oraz wyników badań w tym zakresie.
Chciałbym się skoncentrować na szukaniu odpowiedzi na
następujące pytania: (1) czy rzeczywiście mamy do czynienia z
nowym typem społeczeństwa? Jeśli tak, to, jakie są jego
szczególne cechy? (2) Jakie czynniki (zjawiska i procesy)
określają szanse życiowe jednostek, ich pozycje społeczne? (3)
Jaki jest wpływ nowoczesnych technologii komunikacyjnych i
technika
gromadzenia,
zarządzania
i
wykorzystywania
informacji na różne sfery życia społecznego (np. gospodarki,
polityki,
edukacji,
kultury,
religii,
więzi
społecznych,
konstruowanie tożsamości)? Jest to oczywiście ogólna rama,
pozwalająca
na
znalezienie
interesującej
problematyki
odnoszącej się do nowych zjawisk i procesów generowanych
przez nowe media, które zdominowały nasze życie społeczne.
Umiejętności, jakie student powinien nabyć, to krytyczna
analiza tekstów teoretycznych, ale i gromadzenia i analizy
danych empirycznych, pozwalających na weryfikacje założeń
teoretycznych. Zostanie położony nacisk na umiejętność
formułowania
problemów
i
pytań
badawczych
z
uwzględnieniem koniecznego kontekstu teoretycznego, doboru
źródeł (literatury, wyników już zrealizowanych badań tez i
projektowania sposobu gromadzenia własnych danych).
187
Ważnym efektem seminarium powinna być umiejętność
przedstawienia własnych przemyśleń w postaci multimedialnej
prezentacji oraz w formie pisemnej, zgodnie z przyjętymi w
Instytucie standardami pisania esejów i prac magisterskich.
WFz.IS-SBS013
Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Adam Sagan, prof. UE
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Ukończony
kurs
podstawowy
wielowymiarowej analizy danych, metod badań społecznych.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie (na ocenę), wyniki
analizy
danych
z
własnych
badań
empirycznych
z
zastosowaniem
skal
złożonych,
zadania
ćwiczeniowe,
laboratorium komputerowe (praca z programami SPSS,
Winmira, Mplus, MSP).
Opis kursu: Tematyka kursu obejmuje zagadnienia: (1)
Elementy teorii pomiaru; (2) Wprowadzenie do klasycznej teorii
testu (CTT); (3) Ocena rzetelności skali Likerta; (4) Modele
czynnikowe w budowie skal o pozycjach równoległych; (5)
Analiza rzetelności skali w teorii reakcji na pozycję; (6) Ocena
ekwiwalencji skal złożonych w badaniach międzykulturowych.
WFz.IS-SOJ032
Social capital and trust
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
Semester: I
Instructor: prof. dr hab. Piotr Sztompka
Form: Lecture, 30h
ECTS: 4
Prerequisites: Introduction to Sociology, fluency in English.
Requirements: The course will be carried as a lecture,
accompanied by questions and brief discussions. The grade will
be given on the basis of active participation in class (20% of
the grade) and writing the final exam (80% of the grade). The
exam will be of the ‘take-home’ form: the students will be
188
given a topic and will be expected to return in 24 hours the
essay on that topic based on the lecture and class readings, as
well as any additional sources.
Course description: The course will focus on a rapidly
developing field of current theory and research dealing with the
‘social capital’ (e.i. networks of interpersonal relations and
bonds) and trust, both toward other people (‘horizontal trust’)
and toward institutions (‘vertical trust’). This field is
interdisciplinary with contributions from sociology, social
psychology, political science, economics, cultural studies and
science of management. The course will apply primarily the
perspective of sociology and cultural studies, but with
references to research in other fields. Particular attention will
be given to the formation of social capital and trust in postcommunist societies.
WFz.IS-SOJ023
Sociology and psychology of terrorism
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
Semester: II
Instructor: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Form: Seminar, 30h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency.
Requirements: Students will be asked to attend the course
regularly and to make 15 minutes presentation about one of
the topics of the course. At the end of the course, they will be
asked to pass a written examination (a list of possible
questions will be given in advance). Those who fulfill these
requirements will obtain a mark.
Course description: The aim of this course is to familiarize
students with the sociological and psychological study of
terrorism - terrorism seen as one of the main social problems
in contemporary society. More precisely, the purpose of the
course is to focus attention on the types of individuals and
groups that are prone to terrorism. The emergence of
amorphous and largely unknown terrorist individuals and
groups operating independently (freelancers) and the new
recruitment patterns of some groups, such as recruiting suicide
commandos, female and child terrorists, and scientists capable
189
of developing weapons of mass destruction, provide a measure
of urgency to increasing our understanding of the psychological
and sociological dynamics of terrorist groups and individuals.
The course is set up in two main parts and it is mainly
patterned on R. A. Hudson’s research in the field. First, we
examine the relevant literature and assess the current
knowledge of the subject. In particular, we review the main
types of terrorism (normative, extranormative, nationalistseparatist, social revolutionary, right-wing, religious) and the
main sociological and psychological theories explaining the
emergence of these social phenomena. Secondly, we analyze
psychological and sociological profiles of terrorist individuals
and selected groups to use as case studies in assessing trends,
motivations, likely behavior, and actions that might deter such
behavior, and we shall also reveal vulnerabilities that would aid
in combating terrorist groups and individuals.
WFz.IS-SOJ017
Sociology of organized crime
Programme of study: MA programme, Erasmus programme
Year of study: I-II
Semester: I
Instructor: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
Form: Seminar, 30h
ECTS: 5
Prerequisites: English language fluency.
Requirements: Students will be asked to attend the course
regularly and to make 15 minutes presentation about one of
the topics of the course. At the end of the course, they will be
asked to pass a written examination (a list of possible
questions will be given in advance). Those who fulfill these
requirements will obtain a mark.
Course description: The course is set up in two main parts.
First, we examine the relevant literature and assess the current
knowledge of the subject. In particular, we review the main
types of organized crime (mafia, terrorism, criminal gangs,
etc.) and the main sociological and psychological theories
explaining the emergence of these social phenomena.
Secondly, we analyze psychological and sociological profiles of
gangsters and selected mafia groups to use as case studies in
190
assessing trends, motivations, likely behavior, and actions that
might deter such behavior, and we shall also reveal
vulnerabilities that would aid in combating terrorist groups and
individuals. Psychological factors relating to Mafia are of
particular interest to sociologists, psychologists, political
scientists, and government officials, who would like to be able
to predict and prevent the emergence of mobs or to thwart the
realization of criminal actions. Besides, this course focuses on
individual characteristics of gangsters of different generations
as well as their groups in an effort to determine how the Mafia
profile may have changed in recent decades, or whether they
share any common sociological attributes. It is hoped that an
examination of the extensive body of behaviorist literature on
organized crime authored by psychologists and sociologists as
well as political scientists and other social scientists will provide
some answers concerning the ways mafia groups come into
existence, organize, operate, compete, split, and disappear.
WFz.IS-SDW162
Socjologia dzieciństwa
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Katarzyna Ornacka
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Liczebność grupy do 25 osób.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin – projekty, prezentacje
i ćwiczenia praktyczne.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i
praktyką
badań
nad
dzieciństwem
ze
szczególnym
uwzględnieniem perspektywy socjologicznej. W efekcie student
powinien znać: a/ kontekst historyczny konstruowania
dzieciństwa;
b/
główne
socjokulturowe
podejścia
do
dzieciństwa;
c/
wybrane
perspektywy
polityki
wobec
dzieciństwa;
d/
właściwości
oraz
relacje
pomiędzy
dzieciństwem,
instytucjonalnymi
sieciami
wsparcia
i
(współ)uczestnictwem społecznym.
W efekcie student powinien umieć: a/ rozróżniać perspektywy
teoretyczne i praktyczne związane z rozwojem badań nad
dzieciństwem; b/ interpretować zjawiska i procesy zachodzące
191
w obszarze socjologii dzieciństwa w kontekście budowania
podmiotowości dziecka oraz jego partycypacji społecznej; c/
wyjaśniać główne funkcje socjalizacji i ilustrować je
przykładami w kontekście zróżnicowania kulturowego; d/
kategoryzować właściwości socjokulturowych podejść do
dzieciństwa i rozumieć ich zróżnicowanie; e/ uzasadniać
znaczenie różnych kategorii czynników wpływających na
włączanie dzieci do publicznej debaty; f/ oceniać rolę różnych
instytucji publicznych w realizacji procesu „włączania” dzieci. W
efekcie zajęć student powinien akceptować: a/ konieczność
krytycznego
podejścia
do
socjokulturowych
koncepcji
dzieciństwa; b/ konieczność łączenia założeń teoretycznych
dotyczących socjologicznych konstruktów dzieciństwa z
realnymi
uwarunkowaniami
społecznymi,
prawnymi,
naukowymi, edukacyjnymi, oraz c/ konieczność włączenia
socjologii dzieciństwa do analizy współczesnego społeczeństwa.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SSK010
Socjologia filmu
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Małgorzata Bogunia-Borowska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Socjologia masowego
komunikowania oraz Kultura i media.
Forma i warunki zaliczenia: Esej po każdych zajęciach na
zadany temat oraz prezentacja ustna w na temat jednego z
dwóch filmów do wyboru zaproponowanego przez prowadzącą
zajęcia w trakcie egzaminu.
Opis kursu: Kino jest bogatym zbiorem bardzo interesującego
materiału
analitycznego
dla
socjologa.
Współczesna
kinematografia podejmuje bardzo ważne tematy, stawia wiele
pytań oraz próbuje znaleźć na nie odpowiedzi, chociaż zdarza
się, że jedynie prezentuje problemy pozostawiając widzom
szansę na interpretacje. W trakcie kursu studenci zostaną
zapoznani z różnymi obrazami i problemami współczesnych
ponowoczesnych społeczeństw, jakie są prezentowane w
filmach. Podejmowana tematyka dotyczyć będzie zagadnień i
192
kwestii istotnych zarówno dla funkcjonowania jednostki, jak i
zbiorowości w społeczeństwie. Będzie zatem podczas zajęć
omawiana na przykład kwestia kształtowania się tożsamości
jednostkowej i grupowej, podziały klasowe, kształtowanie się
stylów życia, stosunku do różnych etapów życia ludzkiego:
dzieciństwa, młodości czy starości, odwołanie do spraw ciała i
rodziny czy relacji międzyludzkich w ponowoczesnej i
konsumpcyjnej rzeczywistości.
Celem kursu będzie analiza rozmaitych obrazów współczesnych
ponowoczesnych społeczeństw prezentowanych w obrazach
filmowych
oraz
zapoznanie
studentów
z
wieloma
perspektywami i rozmaitymi sposobami traktowania różnych
zagadnień
w
kontekście
znanych
koncepcji
i
teorii
socjologicznych. W trakcie kursu będą stawiane pytania o
znaczenie nadawcy, który porusza określone tematy i sposoby
stawianych przez niego pytań. Podjęte zostaną próby
odpowiedzenia
na
pytanie
o
istnienie
uniwersalnych,
ponadczasowych
kwestii
oraz
subiektywnych,
zdeterminowanych
indywidualnym
statusem,
rasą,
narodowością czy płcią odniesień do odwiecznych społecznych
zagadnień takich jak kształtowanie tożsamości, znaczenie ról
społecznych, funkcjonowanie różnych grup społecznych.
Kurs będzie bogato ilustrowany materiałem filmowym.
WFz.IS-SDW151
Socjologia finansów. Część I
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania
wstępne:
Dla
studentów
i
studentek
zainteresowanych problematyką socjologii gospodarczej (w
szczególności problematyką socjologii finansów).
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin w formie testu.
Opis kursu: Realna i idealna sfera gospodarki. Finanse w
perspektywie ekonomicznej. Co wnosi teoria socjologiczna do
badań gospodarki? Socjologia finansów jako odpowiedź na
hipertrofię rynków finansowych w XXI wieku. Socjologia rynków
finansowych. Klasyczne teorie pieniądza. Pieniądz i „płacidła”
193
we
współczesnym
społeczeństwie.
Od
społeczeństwa
gotówkowego do bezgotówkowego. Społeczny kontekst polityki
pieniężnej banków centralnych. Bankowość centralna i polityka
pieniężna a porządek społeczny. Społeczny kontekst finansów
publicznych. Finanse instytucji niefinansowych (gospodarstwa
domowe, przedsiębiorstwa, państwo). Banki komercyjne oraz
ich klienci – analiza wzajemnych relacji. Fundusze inwestycyjne
–
inwestorzy
kontra
menadżerowie.
Przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowe
w
społeczeństwie
ryzyka.
Fundusze
emerytalne i starzenie się społeczeństwa. Giełda – uczestnicy,
inwestorzy,
otoczenie
społeczne.
Zakłady
ubezpieczeń
społecznych i otwarte fundusze emerytalne a starzenie się
społeczeństw. Kulturowe zakorzenienie indywidualnych i
zbiorowych
inwestorów.
Społeczny
kontekst
kryzysu
finansowego w latach 2007 – 2008. Świat finansów a manie,
paniki, euforie.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych i polskich.
WFz.IS-SDW151a
Socjologia finansów. Część II
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Dla studentów zainteresowanych
problematyką socjologii
gospodarczej
(w szczególności
problematyką socjologii finansów). Wskazane jest, chociaż
nieobowiązkowe, wcześniejsze uczestnictwo w wykładzie
Socjologia finansów.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin w formie testu.
Opis kursu: Rynki finansowe jako wehikuły globalizacji. Rynek
walutowy – światowy symulakr. Światowe rynki finansowe a
gospodarki narodowe. Światowy kryzys finansowy 2007 –
2008. Unia Europejska po kryzysie – społeczne konsekwencje
funkcjonowania jednolitego obszaru walutowego. Socjologia
fiskalna z perspektywy jednolitego obszaru walutowego.
Światowa piramida finansowa? Dlaczego w operacjach
giełdowych analiza techniczna wypiera analizę fundamentalną?
Fundamentalne i techniczne przesłanki decyzji finansowych.
194
Emocje na parkiecie. Przedsięwzięcia i decyzje finansowe z
perspektywy zagadnienia dostępu do informacji. Zakorzenienie
kulturowe rynków finansowych. Wartości i przekonania
uczestników rynków finansowych. Codzienne spotkania
współczesnej rodziny ze światem finansów (studium wybranych
przypadków). Moja mała zdrowa firma z systemem finansowym
w tle. Jak obsługują mnie instytucje systemu finansowego?
Finansowe dylematy dotyczące kształtowania indywidualnej
biografii. Ekonomista i socjolog o tym samym – spotkanie
dwóch narracji.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych i polskich.
WFz.IS-SDW175
Socjologia kultury
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Agata Dziuban
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 45 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny
Opis kursu: Celem kursu jest zaznajomienie studentów z
podstawowymi pojęciami i koncepcjami wypracowywanymi na
gruncie współczesnej socjologii kultury. Analizie poddane
zostaną różne socjologiczne konceptualizacje kultury oraz inne
teoretyczne perspektywy ujmowania wzajemnych relacji
między kulturą a społeczeństwem czy strukturą społeczną
(kulturoznawstwo, studia kulturowe, socjologia kulturowa,
poststrukturalizm, postmarksizm, neopragmatyzm, etc.). Blok
teoretyczny poprzedzi analizę szerokiej gamy współczesnych
zjawisk kulturowych tj. rozwój kultury popularnej i
konsumpcyjnej,
estetyzacja
i
ikoniczność
kultury,
wielokulturowość czy polisemiczność kultury. Przedmiot
zainteresowania stanowić będą również nowe – uwarunkowane
rozwojem mediów masowych i Internetu – formy uczestnictwa
w kulturze, praktyki kulturowe i aktywności wspólnotowe.
WFz.IS-SD005
Socjologia ludności
Rodzaj studiów: I stopień
195
Rok studiów: III
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Slany
Formuła przedmiotu : Wykład, 40 godzin; ćwiczenia, 20 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Kurs kanoniczny, bez warunków
wstępnych.
Forma i warunki zaliczenia: Obowiązkowa obecność na
wykładzie;
zaliczenie
jednego
kolokwium
z
treści
prezentowanych na wykładzie; przygotowanie projektu na
ćwiczeniach na jeden z podanych tematów: (a) Afryka jako
obszar wyzwań społeczno-demograficznych, (b) Odkładanie
prokreacji/bezdzietność wśród młodych ludzi; egzamin ustny.
Opis kursu: Tematy poszczególnych zajęć ogniskują się
wokół: teoretycznych i metodologicznych podstaw socjologii
ludności (m.in. źródła informacji o strukturach i procesach
demograficznych); struktur demograficzno-społecznych (tj.
struktur według cech biologicznych, geograficznych i
społecznych), ich uwarunkowań i procesualnych następstw
przemian; rodziny jako podmiotu zachowań demograficznych
(analizowane będą struktura i typy rodzin oraz gospodarstw
domowych, procesy powstawania rodziny, rozpadu i jej
rekonstrukcji); zastępowalności pokoleń z uwzględnieniem
mechanizmów i wzorców rozrodczości i umieralności, typów
reprodukcji, teorii wyjaśniających przemiany we wzorcach
reprodukcji; migracji w perspektywie międzynarodowej i
krajowej z wyeksponowaniem ich przyczyn, mechanizmów i
konsekwencji; prognoz ludnościowych dla świata, kontynentów
i Polski; polityki ludnościowej, jej kierunków, celów i
instrumentów działania.
WFz.IS-SDW106
Socjologia masowego komunikowania
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Aleksandra Wagner
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
196
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny;
ćwiczenia – projekt.
Opis kursu: Kurs ma na celu przedstawić socjologiczne
perspektywy postrzegania zjawisk komunikacyjnych, zmian
technologicznych i towarzyszących im przemian kulturowych,
jakie zachodzą we współczesnym świecie. Wychodząc od
założenia,
że
świat
społeczny
jest
konstruowany,
podtrzymywany
i
negocjowany
w
takcie
procesów
porozumiewania się jednostek działających, proponujemy
refleksję
nad
zinstytucjonalizowanym
obszarem
tego
komunikowania. Przedmiotem zainteresowania będą więc
procesy komunikowania masowego, „stare” i „nowe” media
zarówno jako nadawcy, jak i przekaźniki komunikatów.
Studenci zapoznają się z klasycznymi teoriami i modelami
komunikowania, przedstawione im będą różne paradygmaty
naukowe i ich konsekwencje dla badania mediów. Zamierzamy
także poświęcić uwagę specyficznym zjawiskom, które w tym
obszarze powstały: reklamie, propagandzie, opinii publicznej,
specyficznym formom informacji i typom rozrywki. Pragniemy
zastanowić się nad konsekwencjami tych zjawisk: nad
tworzeniem i upowszechnianiem stylów życia, systemami
wartości, kształtowaniem się specyficznych interesów i
wspierających ich ideologii. Chcemy zwrócić uwagę na
współczesne przemiany mediów i towarzyszące im procesy:
digitalizacji, tabloidyzacji, fragmentaryzacji. Osobny wątek
stanowić będzie próba zastanowienia się nad kondycją i
przyszłością mediów publicznych. Ważne będą tu także kwestie
regulacji prawnych i polityki audiowizualnej na poziomie
krajowym i międzynarodowym. Zwrócimy uwagę na społeczną
odpowiedzialność mediów i biznesu, rolę mediów w
społeczeństwie ryzyka, sposobami problematyzowania zjawisk
społecznych. W efekcie zmierzymy się z pytaniem o to, kim jest
człowiek w „zmediatyzowanym” świecie. Jaki jest jego sposób
uczestnictwa w społeczeństwie, wspólnocie. Jaką rolę
odgrywają media w jego codzienności: pracy, rozrywce, życiu
rodzinnym i towarzyskim, edukacji. Wreszcie zapraszamy
studentów i studentki od próby wyobrażenia sobie przyszłości.
Kurs częściowo opiera się na literaturze anglojęzycznej.
197
WFz.IS-SDW095
Socjologia miasta
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Marta Smagacz-Poziemska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin będący sumą zaliczenia
ćwiczeń oraz eseju jako składniku wykładów.
Opis kursu: Przedstawienie i przedyskutowanie wątków
miejskich w teoriach, badaniach i zastosowaniach socjologii, z
podkreśleniem interdyscyplinarności problematyki miejskiej i
empirycznego charakteru studiów miejskich. Rozumienie i
interpretowanie zjawisk i procesów miejskich, stylów i
sposobów życia w mieście. Poszukiwania składników miejskiej
rzeczywistości i zasad jej funkcjonowania, rozwiązywanie
miejskich problemów i optymalizowanie miejskich sposobów
życia.
WFz.IS-SDW092
Socjologia migracji
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Magdalena Ślusarczyk
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Wykład – egzamin; ćwiczenia –
zaliczenie - aktywność na zajęciach.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z
teoretycznymi
i
praktycznymi
zagadnieniami
migracji
międzynarodowych. Ukazany jest przebieg procesu migracji,
jego mechanizmy, przyczyny z perspektywy kraju emigracji i
imigracji. Nacisk położony jest na analizę procesu adaptacji
(integracji i asymilacji), fenomenu grupy etnicznej i
kształtowanie się tożsamości migranta, a także problematykę
uchodźstwa z wyeksponowaniem problemów odnoszących się
198
do kobiet uchodźczyń. Istotną częścią kursu jest także analiza
rozwoju i przemian procesów migracyjnych we współczesnym
świecie na tle zmian cywilizacyjnych, gospodarczych i
demograficznych. Po ukończeniu kursu student powinien
potrafić przeanalizować podstawowe procesy migracyjne,
orientować się w ich pozytywnych i negatywnych skutkach dla
kraju wysyłającego i przyjmującego (ze szczególnym
uwzględnieniem analizy Polski), a także podjąć próbę
przewidywania kierunku zmian.
Podczas ćwiczeń wykorzystane zostaną teksty w języku
angielskim.
WFz.IS-SDW163
Socjologia muzyki
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Barbara Jabłońska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę w postaci
eseju. Warunkiem zaliczenia kursu jest przygotowanie pracy
pisemnej na jeden z wybranych tematów z zakresu socjologii
muzyki. Podstawą zaliczenia jest również aktywny udział w
zajęciach w oparciu o zadaną literaturę.
Opis kursu: Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów
z podstawowymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej
socjologii muzyki. W pierwszej kolejności poruszone zostaną
sposoby ukazywania relacji społeczeństwo-muzyka m.in. u
takich autorów, jak M.Weber, G.Simmel, A.Schutz, N.Elias,
S.Ossowski, Th.Adorno, R.Ingarden czy S.Langer. W trakcie
zajęć omówione zostaną takie kwestie, jak społeczne funkcje
muzyki, społeczny odbiór muzyki, komunikowanie za pomocą
muzyki, muzyka jako znak, muzyka popularna i muzyka
poważna, muzyka i najnowsze technologie, subkultury
muzyczne,
„fonosfera”
społeczeństwa
polskiego,
itp.
Scharakteryzowane również zostaną relacje: kompozytor –
wykonawca - publiczność, a także typy odbiorców dzieła
muzycznego oraz społeczne zagadnienia związane z zawodem
muzyka oraz krytyka muzycznego. W dalszej kolejności
199
poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do preferencji
muzycznych w szeroko rozumianym polu sztuki, w którym
reprodukowany jest określony „gust muzyczny” (Bourdieu).
Ponadto,
omówiona
zostanie
problematyka
„dyskursu
muzycznego” i „dyskursu o muzyce”, na przykładzie wybranych
wydarzeń muzycznych (konkursów, imprez kulturalnych, itp.)
oraz zagadnienie „semantyki” muzycznej. Egzemplifikacją dla
omawianych zagadnień będą nie tylko dostępne raporty i
badania o charakterze ilościowym i jakościowym, ale także
materiały audiowizualne. Całości poruszanych na zajęciach
zagadnień przyświeca przekonanie, zgodnie z którym muzyka
towarzyszy człowiekowi od zawsze i jest jednym z istotnych
elementów życia społecznego.
W literaturze podstawowej i dodatkowej uwzględnione będą
teksty angielskojęzyczne.
WFz.IS-SSK030
Socjologia obrazu
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Agata Dziuban
Formuła przedmiotu: Warsztaty, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia : Zaliczenie bez oceny: projekty,
aktywność na zajęciach
Opis kursu: Dynamiczny rozwój nowych technologii
komunikacyjnych, wszechobecność mediów masowych oraz
kluczowa rola obrazów – fotografii, filmów, reklam, teledysków
– w kreowaniu wyobrażeń na temat rzeczywistości społecznej
oraz samej tej rzeczywistości, sprawiają, że współczesna
kultura staje się w coraz większym stopniu kulturą wizualną.
Oznacza to, że obrazy stanowią obecnie podstawowe medium
komunikacji międzyludzkiej, budulec więzi społecznych czy
jednostkowej tożsamości. Celem warsztatów jest zaznajomienie
studentów z różnymi metodami i technikami badawczymi
pozwalającymi w adekwatny sposób badać złożoną ikonosferę
społeczną i interpretować konstytuujące ją przedstawienia
wizualne. W trakcie zajęć studenci poznają kluczowe techniki
zbierania materiałów wizualnych, wykorzystywane w ramach
200
socjologii
wizualnej
strategie
prowadzenia
badań
z
wykorzystaniem obrazów oraz różne metody badawcze
służącym analizie wizualnej (analiza treści, kompozycyjna,
semiotyczna itd.). Przedmiotem zainteresowania będą również
etyczne aspekty wykorzystania danych wizualnych oraz różne
(praktyczne, teoretyczne czy metodologiczne) problemy
związane z analizą obrazów.
WFz.IS-SGS011
Socjologia płci
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Slany
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Kurs kanoniczny dla specjalizacji
Społeczno-kulturowa tożsamość płci, bez warunków wstępnych.
Forma i warunki zaliczenia: Przygotowanie projektu
badawczego dotyczącego nierówności płci w Polsce (wybrany
temat); praca w grupie ćwiczeniowej, podział zadań przez
koordynatorkę kursu na temat kampanii społecznych w walce z
dyskryminacją i nierównością płci (np. europejskie kampanie
przeciwko przemocy w rodzinie); egzamin ustny.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z
podstawowymi zagadnieniami socjologicznymi wchodzącymi w
zakres gender studies, odnoszącymi się do rozumienia i
znaczenia płci kulturowej, paradygmatów badawczych. Płeć jest
zatem kategorią „wszechobecną”, aktywną i zmienną
jednocześnie
kulturowo.
Ta
ważna
dzisiaj
kategoria
analityczno-badawcza w socjologii jaką jest płeć kulturowa
odnosi się do żywego, dynamicznego doświadczenia każdej
jednostki. Zaprezentowanie alternatywnych paradygmatów z
perspektywy relacji między kobietami i mężczyznami wzbogaca
metodologiczny i poznawczy warsztat socjologa. Płeć
ukazywana jest jako rezultat zróżnicowanych i złożonych relacji
między kobietami i mężczyznami tak w sferze prywatnej, jak i
publicznej, obejmujących m.in. system władzy, reprodukcji,
płciowy podział pracy oraz kulturowe manifestacje kobiecości i
męskości.
Poddane
analizie
zostanie
zatem
m.in:
konstruowanie tożsamości płciowej, socjalizacja rodzajowa,
201
stereotypy płciowe, upłciowienie instytucji i nierówności płciowe
(miejsca pracy, instytucje polityczne), style komunikowania się
z uwzględnieniem osiągnięć socjolingwistyki. Treść kursu
obejmuje także zagadnienie nowych styli życia, rozumienie
kwestii odnoszących się do nowej ekonomii płci oraz świata
władzy i polityki.
Wykorzystane zostaną teksty w języku angielskim.
WFz.IS-SDW117
Socjologia polityki
Rodzaj studiów: I stopnia
Rok studiów: II-III, studenci i studentki specjalizacji
Socjologia sfery publicznej
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Paulina Sekuła
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Zaliczone kursy Wprowadzenie do
socjologii oraz Historia socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia – zaliczenie:
obecność i aktywność na zajęciach. Wykład – egzamin: ustny
lub – w razie większej liczby osób – pisemny.
Opis kursu: Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom
fenomenu polityki oraz podstawowych kategorii pojęciowych i
tendencji eksplanacyjnych współczesnej socjologii polityki.
Przedmiotem rozważań podejmowanych podczas wykładów i
ćwiczeń będą wybrane zagadnienia socjologii polityki, w tym
zwłaszcza: istota polityki, konwencjonalne i niekonwencjonalne
zachowania polityczne, zbiorowe podmioty życia politycznego
(ruchy społeczne, partie polityczne, grupy interesów), procesy
formowania się i ewolucji systemów partyjnych, systemy
wyborcze, biurokracja państwowa i samorządowa, ideologie
polityczne, opinia publiczna i kultura polityczna.
WFz.IS-SF007
Socjologia prawa
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I - II
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
202
Formuła przedmiotu: Wykład połączony z konwersatorium,
30 godzin
Liczna punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie podstawowych
koncepcji socjologicznych
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny oraz obserwacja
uczestnicząca rozprawy sądowej.
Opis kursu: Kurs obejmuje problematykę społecznej genezy,
funkcji oraz znaczenia prawa w teorii socjologicznej oraz
praktyce
społecznej,
ze
szczególnym
podkreśleniem
problematyki
funkcjonowania
prawa
w
Polsce
i
we
współczesnym świecie. Część wykładu poświęcona jest prawu w
teorii socjologicznej, począwszy od teorii Maksa Webera i Emila
Durkheima, a skończywszy na koncepcjach prawa Niklasa
Luhmanna, Juergena Habermasa, Michela Foucault oraz
Pierre’a Bourdieu. W drugiej części wykładu prawo analizowane
jest jako najważniejszy system normatywny współczesnego
społeczeństwa, zastępującego normy religijne i moralne.
Omawiane są społeczne źródła oraz funkcje prawa, jego
powiązania ze strukturą społeczną i systemem władzy, a także
kwestie socjalizacji prawnej, świadomości i kultury prawnej,
oraz zagadnienia kultury prawnej i polityki prawa na tle
szeroko rozumianej polityki społecznej. W ramach kursu
przewidziane są obserwacje uczestniczące rozpraw sądowych.
Celem tych obserwacji jest analiza kultury rozprawy sądowej.
WFz.IS-SDW158
Socjologia problemów społecznych i dewiacji
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin będący pokłosiem
aktywności na zajęciach i eseju.
Opis kursu: Dyskutowanie wybranych zagadnień teorii,
aksjologii, empirii oraz praktyki w obszarze problemów
społecznych.
203
WFz.IS-SDW069
Socjologia religii
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Irena Borowik
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzaminy ustny. Zaliczenie
ćwiczeń – obecność i aktywność na zajęciach, dwa kolokwia w
czasie semestru. Ocena końcowa: 30% oceny z ćwiczeń + 70%
oceny z egzaminu. Przewidywany termin zerowy egzaminu.
Opis kursu: W religii w szczególny sposób wyraża się tęsknota
człowieka za sensem. W wielu definicjach religii spotkamy się z
określeniem – sensem ostatecznym. Co to znaczy? Jak
rozumieć to, że człowiek poszukuje sensu ostatecznego i jak się
w tym poszukiwaniu wyraża fakt, że jest on istotą społeczną?
By odpowiedzieć na te, trudno nie uznać ich za takie –
fundamentalne pytania, musimy rozważyć to, czym w ogóle
jest religia z socjologicznego punktu widzenia. Co tworzy religię
jako zjawisko społeczne? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać
będziemy najpierw w klasycznych koncepcjach socjologów.
Następnie przeanalizujemy rozmaite formy organizowania się
ludzi w religijnych formacjach, takich jak kościoły, wspólnoty,
denominacje, ruchy religijne – zauważając, że ta różnorodność
koresponduje z formami organizacji życia społecznego i
funkcjami, które pełni religia. Następnie na zjawisko religii
spojrzymy z innej strony – od strony religijności, religijnego
doświadczenia
i
zaangażowania,
przyglądając
się
zróżnicowanym formom obecności religii w życiu współczesnych
ludzi. W efekcie kurs – tak zakładamy - wyposaży jego
uczestniczki i uczestników w wiedzę, która pozwoli trafnie
interpretować zjawiska religijne doświadczanego świata. Na
przykład mądrze i „socjologicznie”, a nie potocznie i
stereotypowo, odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego licealiści
w Polsce uczestniczą w lekcjach religii pomimo tego, że ponad
połowa z nich wyraża opinię, że chciałaby by były to lekcje „o”
religii. Albo – dlaczego islamskie dziewczęta we Francji i ich
rodzice walczą o to, by mogły one w szkole nosić na swoich
głowach chusty.
204
WFz.IS-SDW164
Socjologia rodzin(y)
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II-III
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krystyna Slany
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Ukończony I rok socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Przygotowanie projektu
badawczego dotyczącego wybranego przez studentów i
studentki ponowoczesnych zagadnień związanych z życiem
rodzinnym,
technologiami
reprodukcyjnymi
oraz
alternatywnymi stylami życia rodzinnego. Recenzja książki
obrazującej złożoność życia intymnego i rodzinnego (np. D.
Lessing „Piąte dziecko”, Z. Bauman” Razem Osobno”). Egzamin
ustny.
Opis kursu: W trakcie kursu studenci zapoznają się z
klasycznymi i ponowoczesnymi koncepcjami małżeństwa i
rodziny/rodzin, które ukazują z jednej strony znaczenie rodziny
dla człowieka, jej bezkonkurencyjny, pierwotny charakter,
stabilność relacji małżeńsko-rodzinnych, a z drugiej strony ich
głębokie i dynamiczne przemiany. Nacisk położony zostanie na
zrozumienie
tych
strukturalno-kulturowych
wymiarów
ponowoczesnego świata, które wymuszają odchodzenie od
jednorodnych i homogenicznych form związków , oddziałują na
zmiany modeli, strukturę rodzin, praktyki intymne, sposoby
doboru partnera, praktyki małżeńskie i rodzicielskie oraz
funkcje rodzin (seksualną, prokreacyjną, socjalizacyjną,
ekonomiczną, emocjonalną). Dyskusji poddane zostanie
funkcjonowanie, trwałość i kondycja współczesnej rodziny,
czynniki rodzące więź rodzinną, jej dekonstrukcję i
konsekwencje
tego
procesu.
Ukazane
zostaną
nowe
alternatywne style życia rodzinnego oraz inkluzyjne sposoby
definiowania
rodziny/rodzin.
W
analizach
problematyki
rodzinno-małżeńskiej uwzględniona zostanie perspektywa płci
kulturowej.
Dzięki kursowi studenci i studentki będą potrafili zrozumieć nie
tylko przeobrażenia w sferze małżeństwa i rodziny, ale i
diagnozować jej stan i kondycję, co w przyszłości pozwoli im
205
pracować w organizacjach pozarządowych zogniskowanych na
rzecz rodzin i dzieci, czy specjalizować się w terapii małżeńskorodzinnej.
WFz.IS-SSP006
Socjologia sfery publicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Aktywne uczestnictwo w
wykładzie (dopuszczalne 3 nieobecności), znajomość tekstów,
egzamin ustny.
Opis kursu: Wykład ma umożliwić studentom poznanie
teoretycznych aspektów funkcjonowania sfery publicznej oraz
przygotować do jej krytycznej analizy. Dlatego też wykład
koncentruje się na głównych teoriach dotyczących jej koncepcji
oraz podejmowanych w sferze publicznej działań społecznych –
począwszy od teorii wyboru publicznego, po teorię
racjonalności komunikacyjnej. W ramach wykładu dyskutowane
będą normy regulujące funkcjonowanie sfery publicznej i jej
główni aktorzy. Analizowane też będą kwestie obywatelstwa i
społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnia część wykładu
poświęcona będzie kwestiom nakładania się sfery publicznej i
prywatnej we współczesnym świecie.
WFz.IS-SDW083
Socjologia sportu
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II- III
Semestr: II
Koordynator/ka : dr Piotr Nowak
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Zaliczony wstęp do socjologii.
Forma i warunki zaliczenia : Wykład kończy się egzaminem
ustnym na
ocenę, warunkiem przystąpienia do egzaminu
ustnego jest zaliczenie ćwiczeń. Ćwiczenia kończą się
206
zaliczeniem na ocenę, podstawowe kryterium: aktywność na
zajęciach.
Opis kursu: Kurs ten to analiza sportu jako zjawiska
społeczno-kulturowego. Zajęcia podzielone będą na dwie
części. W pierwszej teoretyczno-historycznej omówiona
zostanie geneza sportu oraz podstawowe pojęcia służące do
analizy sportu i procesów w nim zachodzących: kultura
fizyczna, sport i jego rodzaje, wychowanie fizyczne, olimpizm,
wartości związane z ciałem. W drugiej części skoncentrujemy
się na procesach profesjonalizacji, komercjalizacji i globalizacji
sportu, problemie dopingu i agresji w sporcie, społecznym
zróżnicowaniu uczestnictwa w sporcie oraz związkach pomiędzy
sportem a polityką.
WFz.IS-SDW119
Socjologia wizualna
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I (w uzasadnionych przypadkach – II)
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Piotr Sztompka
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania
wstępne:
Warunkiem
uczestnictwa
jest
zainteresowanie fotografią i dysponowanie podstawowym
sprzętem fotograficznym w celu realizacji zadanych tematów
zdjęciowych. Liczba uczestników kursu ograniczona do 30 osób.
Forma i warunki zaliczenia: Wykonanie własnego projektu
zdjęciowego (6-10 zdjęć) na ustalony z prowadzącym temat.
Opis kursu: Kurs dotyczy jakościowych metod badania życia
społecznego, których potrzeba wynika z istotnych, a
nieuchwytnych metodami ilościowymi, cech współczesnych
społeczeństw. Celem kursu jest zapoznanie studentów z
zastosowaniami fotografii jako narzędzia obserwacji życia
społecznego, a także z podstawowymi metodami interpretacji
bogatej ikonosfery w epoce późnej nowoczesności.
WFz.IS-SDW108
Socjologia władzy
Rodzaj studiów: I stopień
207
Rok studiów: II-III, studenci i studentki specjalizacji
Socjologia sfery publicznej
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Hieronim Kubiak
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Zaliczone kursy Wprowadzenie do
socjologii i Historia socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Przeczytanie siedmiu lektur
(wybranych z dostarczonej listy, z każdej grupy tematycznej po
jednej pozycji), egzamin ustny.
Opis kursu: Wykład koncentruje się na problematyce
ogólnoteoretycznej socjologii władzy. Traktuje władzę jako
szczególny typ stosunku społecznego i interpretuje cechy
swoiste
fenomenu
władzy
(w
warunkach
mikroi
makrostrukturalnych), typologie władzy, relacje pomiędzy
władzą a typami osobowości i struktury społecznej, systemy
polityczne, instytucje i elity władzy, a także zjawiska określane
mianem patologii władzy.
WFz.IS-SDW120
Socjologia wychowania
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Zaliczony Wstęp do socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny. Ćwiczenia –
obecność, przygotowanie referatu (eseju). Ocena ostateczna:
60% egzamin, 40% ćwiczenia.
Opis kursu: Celem kursu jest przybliżenie studentom
problemów związanych z funkcjonowaniem w obrębie
społeczeństwa mechanizmów przekazu międzypokoleniowego
wartości, stylów życia, pozycji społecznej dzięki procesom
socjalizacji i wychowania. Z jednej strony, zostanie podjęta
próba na pokazanie tych zjawisk i procesów w kontekście
dominujących
w
tej
dziedzinie
socjologii
orientacji
socjologicznych: od funkcjonalizmu, przez różne nurty
socjologii
humanistycznej,
teorii
konfliktu
do
ujęć
208
postmodernistycznych. Program kursu obejmuje analizę
zagadnienia struktury i charakteru procesów socjalizacji
i wychowania, aktorów społecznych w nie zaangażowanych
(jednostek, grup i instytucji) oraz skutków tych procesów dla
funkcjonowania społeczeństwa. Szczególny nacisk zostanie
położony
na
współczesny
kontekst
oddziaływań
socjalizacyjnych
i
wychowawczych:
instytucjonalizacje
procesów wychowania, kryzys instytucji wychowujących
(rodziny i szkoły na wszystkich jej poziomach) we
współczesnym zmediatyzowanym społeczeństwie.
Wiedza i umiejętności wyniesione z tego kursu powinny
studentom ułatwić rozumienie mechanizmów funkcjonowania
procesów wychowania i społecznej roli instytucji edukacyjnych i
ich związku z typem społeczeństwa, w którym funkcjonują.
Mogą to być umiejętności wykorzystane np. w późniejszej
pracy w instytucjach edukacyjnych.
O ile wykład będzie prezentacją problemów i stanowisk
teoretycznych ułatwiających ich wyjaśnienie, o tyle ćwiczenia
będą zorientowane na szczegółową analizę konkretnych
procesów i zjawisk, szczególnie tych, które zachodzą we
współczesnym polskim społeczeństwie.
WFz.IS-SDW073
Socjologia zdrowia psychicznego
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Hubert Kaszyński
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny
Opis kursu: Celem kursu jest dostarczenie studentom
podstawowej wiedzy z zakresu socjologicznej teorii i praktyki
pracy z osobami chorującymi psychicznie. W ramach kursu
omówione zostaną problemy: (1) uczestniczenia socjologów w
procesie terapii i rehabilitacji psychiatrycznej; (2) specyfiki
pracy z osobami chorującymi psychicznie; (3) diagnozy i terapii
społecznej w psychiatrii; (4) funkcjonowania środowiskowych
instytucji wsparcia dla osób cierpiących na przewlekłe
zaburzenia psychiczne.
209
Główne cele przedmiotu w zakresie: (1) wiedzy: posługiwanie
się podstawowymi zakresami interdyscyplinarnej wiedzy
teoretycznej o zdrowiu psychicznym będącej podstawą dla
praktyki socjologicznej z osobami chorującymi psychicznie; (2)
umiejętności: definiowanie funkcji wybranych instytucji terapii i
rehabilitacji psychiatrycznej, w tym identyfikowanie funkcji
jawnych i ukrytych, specyficznych i wspólnych; (3) wartości:
dostrzeganie znaczenia zdrowia psychicznego ujmowanego w
kategoriach dobra wspólnego.
WFz.IS-SK057
Socjologia zmian społecznych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Piotr Sztompka
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Zaliczona Historia socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (zestawy
pytań do wyboru). Do egzaminu obowiązuje znajomość
wskazanej literatury podstawowej oraz fragmentów dodatkowej
literatury omawianej w toku wykładów.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów i
studentek z aparaturą pojęciową służącą do analizy,
interpretacji i rozumienia zmiany społecznej, zwłaszcza w
odniesieniu
do
skali
makrospołecznej
i
historycznej;
przedstawienie klasycznych i współczesnych koncepcji zmiany
społecznej, przechodzenia od społeczeństw tradycyjnych do
nowoczesnych, modernizacji, zależności i systemu światowego;
problemy ruchów społecznych, wojen, rewolucji i przeobrażeń
współczesnych społeczeństw; omówienie znaczenia czynników
endogennych i egzogennych w wywoływaniu zmian społecznych
oraz sporów o siłę sprawczą idei, charyzmy i heroizmu, jako
czynników zmiany historycznej.
WFz.IS-SDD014
Socjologiczne interpretacje rzeczywistości
(socjologia dla nie socjologów)
Rodzaj studiów: III stopień
społecznej
210
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Seminarium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania
wstępne:
Uczęszczanie
na
wykład
z
Wprowadzenia do socjologii (I semestr); to seminarium
przeznaczone jest dla doktorantów Instytutu Socjologii
niebędących licencjatami lub magistrami socjologii oraz dla
doktorantów innych instytutów i wydziałów zainteresowanych
socjologią – możliwość zdawania egzaminu z socjologii jako
dyscypliny pomocniczej w przewodzie doktorskim (ten egzamin
nie jest formą zaliczenia tego kursu).
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną - recenzja
wybranego tekstu socjologicznego (rozmiar recenzji: do 11
stron, tj. 20 tys. znaków ze spacjami).
Opis kursu: Zapoznanie się z perspektywami analizy
społeczeństwa: działaniową, grupową, kulturową, podziałów
społecznych, instytucjonalną i zmiany społecznej oraz z
wybranymi przykładami ich zastosowania do opisu, wyjaśnienia
i przewidywania zjawisk i procesów społecznych.
WFz.IS-SDD001
Spojrzenie na metodę – perspektywa jakościowa
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Barbara Worek
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania (warunki wstępne): brak
Warunki zaliczenia: obecność, lektura wskazanych tekstów,
przygotowanie wprowadzenia do dyskusji w formie prezentacji
ustnej, udział w dyskusji, zaliczenie testu kompetencyjnego z
obsługi programu Nvivo.
Opis kursu: Celem kursu jest poszerzenie znajomości
metodologii badań jakościowych i uzupełnienie kompetencji
niezbędnych do zastosowanie tej metodologii w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie
omówieniu takich podejść jak metodologia teorii ugruntowanej,
analiza dyskursu, metodologia badań feministycznych, a także
211
takim zagadnieniom jak prowadzenie badań metodą studium
przypadku, wykorzystaniu Internetu w badaniach jakościowych
czy doborowi próby w badaniach jakościowych. W części
konwersatoryjnej tematyka może też zostać dostosowana do
potrzeb i oczekiwań uczestników kursu, którzy na pierwszych
zajęciach zostaną poproszeni o określenie swoich oczekiwań co
do kursu. W części laboratoryjnej uczestnicy opanują
umiejętność obsługi jednego z programów do analizy danych
jakościowych:
NVivo.
Dla
uczestników
planujących
wykorzystanie lub wykorzystujących metody jakościowe w
swojej rozprawie doktorskiej przewidziana jest możliwość
konsultacji metodologicznych.
WFz.IS-SSP012
Społeczne współrządzenie miastem – perspektywa
krytyczna
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr hab. Andrzej Bukowski
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Zaliczenie Wprowadzenia do socjologii,
znajomość (bierna) języka angielskiego.
Forma i warunki zaliczenia: Kurs podzielony zostanie na trzy
części. W pierwszej uczestnicy otrzymają literaturę, niezbędną
do przyswojenia podstawowej wiedzy o ujęciach teoretycznych
i problemach praktycznych, związanych z problematyką
„governance”, w drugiej, podzieleni na grupy zwrócą uwagę na
jakieś
zjawisko,
problem
związany
problematyką
współrządzenia miastem, w trzeciej przygotują projekt,
poświęcony rozwiązaniu, względnie analizie tego zjawiska.
Każdy z uczestników kursu otrzyma ocenę za swój wkład w
projekt w postaci osobnej analizy, eseju.
Opis kursu: W ostatnich dziesięcioleciach w rozwiniętych
państwach Zachodu dokonują się istotne przeobrażenia, jeśli
chodzi o zarządzanie zbiorowościami terytorialnymi, zwłaszcza
miastami. Administracyjne formy biurokratyczne wraz z
klasycznymi formami demokracji przedstawicielskiej ustępują
elastycznym formom zarządzania i demokracji bezpośredniej.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zmianami, jakie
212
dokonują się w zarządzaniu zbiorowościami lokalnymi w
ostatnich latach w Polsce, Europie i na świecie, w tym
zaznajomienie z koncepcjami teoretycznymi, które tłumaczą
owe zmiany oraz prezentacja nowych instytucji i nowych form
uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych na szczeblu
lokalnym.
W trakcie kursu zostaną wykorzystane teksty anglojęzyczne.
WFz.IS-SK084
Statystyczna analiza danych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Marcin Kocór
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 45 godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Zaliczone kursy Metody empirycznych
badań społecznych, Wprowadzenia do statystycznej analizy
danych oraz Zastosowanie komputerów w badaniach
społecznych lub wykazanie znajomości obsługi PASW Statistics.
Forma i warunki zaliczenia: ocena końcowa jest średnią
czterech zadań: (1) przygotowanie dwóch raportów z analizy
danych zaliczanych na ocenę, (2) dwa egzaminy cząstkowe (w
połowie zajęć i na koniec).
Opis kursu: Zajęcia mają charakter łączony: wykładowowarsztatowy. Głównym celem kursu jest rozszerzenie wiedzy
na temat podstawowych technik analitycznych, omawianych w
ramach Wprowadzenia do statystycznej analizy danych – i
wykorzystanie tej wiedzy w praktyce do analizy rzeczywistych
danych społecznych. Pierwsza część kursu odwołuje się do
podstaw statystyki opisowej oraz najpopularniejszych testów
parametrycznych i nieparametrycznych (badanie różnicy
średnich, korelacji oraz zależności w tabelach krzyżowych).
Druga obszerna część kursu obejmuje regresję liniową dwóch i
więcej
zmiennych
(w
tym
przygotowanie
danych,
uwzględnianie interakcji, diagnostykę modelu i interpretację
wyników).
WFz.IS-SBS006
Statystyczna analiza danych zastanych
Rodzaj studiów: II stopień
213
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Jolanta Perek-Białas
Formuła przedmiotu: Wykład, 15 godzin; laboratorium, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 5
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw statystyki i metod
wielowymiarowej analizy danych. Przydatna wiedza z zakresu
doboru próby.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie - projekty i ćwiczenia
praktyczne.
Opis kursu: Celem przedmiotu jest nauczenie studentów
podstawowych umiejętności niezbędnych podczas analizy
danych zastanych. Po ukończeniu kursu student powinien
umieć samodzielnie przeprowadzić analizę takich danych,
przygotować raport z badań wraz z prezentacją ustną wyników.
Omówione zostaną podstawowe problemy związane z analizą
ilościowych danych zastanych. Jednocześnie student zapozna
się z różnego rodzaju źródłami danych, pozna zalety i wady
różnych badań społecznych, co pozwoli mu oceniać jakość
prowadzonych badań.
Raporty będą wykonywane indywidualne. W przygotowaniu
raportów
studenci
mają
się
wykazać
praktycznymi
umiejętnościami sprawnego zastosowania odpowiednich metod
statystycznych. W każdym raporcie studenci powinni
przedstawić cel badania, wybór zmiennych, wykorzystane
miary (metody), przedstawić wyniki oraz najważniejsze wnioski
(interpretacja). W ocenie raportu będzie brana pod uwagę: 1.
Organizacja danych w badaniu, wybór zmiennych do badania,
uzasadnienie. 2. Podstawowe obliczenia i interpretacja
wyników. 3. Sposób prezentacji oraz podsumowanie analizy.
WFz.IS-SDD018
Sztompka-Burawoy debate
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Nie ma.
214
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną – esej
(rozmiar: do 11 stron, tj. 20 tys. znaków ze spacjami).
Opis kursu: Przedyskutowanie opinii o statusie i zadaniach
socjologii we współczesnym świecie wyrażanych w debacie
zainicjowanej artykułami Piotra Sztompki, „New Sociological
Utopia” i „Ten Theses on Sociology” oraz polemiką Michaela
Burawoya, „Last Positivist” i jego wcześniejszym wystąpieniemartykułem „For Public Sociology”. Analiza kontekstu i tła tej
debaty. Wypracowanie własnych stanowisk i opinii.
WFz.IS-SDW173
Świat poza miastem
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II-III
Semestr: I
Koordynatora/ka: dr Piotr Nowak
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Zaliczony wstęp do socjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Wykład kończy się egzaminem
ustnym na
ocenę, warunkiem przystąpienia do egzaminu
ustnego jest zaliczenie ćwiczeń. Ćwiczenia kończą się
zaliczeniem na ocenę. Końcowa ocena z ćwiczeń składa się z
następujących elementów: oceny za aktywność na zajęciach
(50%), oceny z eseju(25%) oraz oceny z kolokwium(25%).
Opis kursu: Kurs ten obejmuje zagadnienia związane z
powstaniem i rozwojem socjologicznego zainteresowania się
wsią, jej życiem społecznym, gospodarczym i kulturą.
Różnorodnymi poglądami na ważną rolę i znaczeniem wsi jako
podstawowego elementu makrostruktury społecznej. W trakcie
kursu analizowane będą: lokalne, narodowe i globalne skutki
profesjonalizacji
i
uprzemysłowienia
produkcji
rolnej.
Zaprezentowany zostanie zbiór teorii dotyczących rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich. Problematyka kursu dotyczyć
będzie również barier rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie
ponadnarodowej integracji i globalizacji.
WFz.IS-SDW134
Tam gdzie rodzi się społeczeństwo: Socjologiczne teorie
ruchów społecznych
Rodzaj studiów: I stopień
215
Rok studiów: III
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Formuła przedmiotu: Autorski wykład monograficzny, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczone podstawowe kursy w
zakresie mikro- i makrosocjologii.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny dotyczący
problematyki poruszanej na wykładach i we wskazanych
publikacjach.
Opis kursu: Koncepcja ruchów społecznych jest przeze mnie
traktowana jako sposób konceptualizacji źródeł dynamiki
społeczeństwa, które znajdują się w obszarze działań różnych
podmiotów społecznych. W trakcie kursu pokazane zostaną
warianty rozmaitych teorii ruchów społecznych oraz ich
krytyka. W szczególności uwaga poświęcona zostanie trzem
zasadniczym grupom teorii ruchów społecznych tj. teoriom
zachowania zbiorowego, teoriom mobilizacji zasobów oraz
teoriom nowych ruchów społecznych, jak również próbom ich
integracji w ramach tzw. teorii cyklów protestu. Uwzględnione
zostaną także najważniejsze obszary dyskusji, jakie toczą się
we współczesnych teoriach ruchów społecznych, dotyczące w
szczególności odmienności amerykańskiej i europejskiej
tradycji w refleksji nad ruchami społecznymi, ich klasowego
charakteru, wykorzystania teorii ruchów społecznych w
analizach
socjologiczno-historycznych,
kwestii
transnacjonalizacji i globalizacji ruchów społecznych i innych.
WFz.IS-SK030
Technologie informacyjne
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Aleksandra Wagner
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną – projekt.
Opis kursu: Kurs ma na celu praktyczny trening związany z
nowoczesnymi narzędziami wyszukiwania i zarządzania
216
informacją oraz przygotowywania, edytowania i prezentowania
dokumentów. Uczestnik po zakończeniu powinien opanować
następujące umiejętności: (1) samodzielnie korzystać z
zaawansowanych narzędzi wyszukiwania informacji (różne typy
wyszukiwarek,
formułowania
zapytań,
przeszukiwania
specjalistycznych baz danych krajowych i międzynarodowych);
(2) korzystać z nowoczesnych aplikacji internetowych (poczta,
kalendarz, chat, wiki – współtworzenie dokumentów); (3)
rozumieć specyfikę (i zagrożenia) związane z udostępnianiem
danych
(serwisy
społecznościowe,
witryny
WWW,
wykorzystywanie materiałów pobranych z sieci); (4) edytować
dokumenty
w
programie
Word
(formatowanie,
personalizowanie, sporządzanie spisów i indeksów, tabel i
wykresów, umieszczanie zdjęć i ilustracji, przeprowadzanie
inspekcji dokumentu, zabezpieczanie dokumentu przed
zmianami, ochrona dostępu, korespondencja seryjna); (5)
korzystać z podstawowych funkcji programu Excell; (6)
przygotowywać prezentacje w programie Power Point
(korzystanie z szablonów, opracowywanie własnych wzorców,
zapisywanie motywów, tworzenie hyperłączy, animacji, zasady
struktury prezentacji i kompozycji slajdu, korzystanie z
prezentera,
przygotowywanie
pokazu
i
materiałów
informacyjnych); (7) wygłaszać prezentację (podstawowe
zasady retoryki, zarządzanie multimedialnymi narzędziami,
radzenie sobie z trudnymi pytaniami, polemizowanie,
przyjmowanie krytyki).
WFz.IS-SDD013
Teoretyczny ogląd świata współczesnego. WTS II
Rodzaj studiów: III stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Janusz Mucha
Formuła przedmiotu: Seminarium i wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Proszę pamiętać o tym, że sukces
każdego seminarium zależy nie tylko od prowadzącego, ale i (w
szczególności) od uczestników. Zajęcia rozpoczną się w
pierwszym tygodniu I semestru w UJ (ze wszystkimi tego
konsekwencjami).
217
Praktyczne
opanowanie
przez
słuchaczy
regularnego
korzystania z Internetu będzie bardzo pomocne.
Grupa seminaryjna nie może liczyć więcej niż 15 osób z pełnymi
uprawnieniami i obowiązkami. Uczestnictwo innych osób jest
jednak mile widziane.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie seminarium (na
ocenę) dokonane będzie w oparciu o a/ uczestnictwo (obecność
– standardowe wymogi akademickie), b/ krótkie prezentacje
studenckie, c/ merytoryczną aktywność opartą w szczególności
na studiowaniu zaleconych źródeł, a także d/ przedstawienie
kolegom i prowadzącemu własnego krótkiego teoretycznego
eseju oraz krótkich komentarzy na temat podobnych esejów
autorstwa kolegów. O ile będzie czas i możliwość, zachęcam do
więcej niż jednego wystąpienia. Krótki esej (taki sam jak
wspomniany, ale zmodyfikowany pod wpływem dyskusji) należy
też później oddać na piśmie w terminie ustalonym wspólnie.
Opis kursu: Celem kursu jest dyskusja nad najnowszymi
ujęciami
teoretycznymi
tych
kwestii
strukturalnych
i
kulturowych, które traktowane są jako ważne w literaturze
socjologicznej na przełomie XX i XXI wieku. Przy całym,
wielkim szacunku prowadzącego ten kurs do klasycznych teorii
socjologicznych i społecznych, ten konkretny kurs skoncentruje
się na teorii (teoriach) ostatnich kilkunastu lat. Omówione
zostanie to, jak w dzisiejszej metodologii nauk społecznych, ale
przede wszystkim w dzisiejszej wielowymiarowej praktyce
badawczej socjologów, rozumiane jest pojęcie teorii, sens
zajmowania się nią i konstruowania jej. Położymy duży nacisk
na zawartość ostatnich roczników światowych czasopism z
zakresu „socjologii ogólnej’, socjologii szczegółowych oraz
„teorii społecznej”.
Podjęte
zostanie
zagadnienie
doktorskich
projektów
badawczych uczestników seminarium, choć z bardzo silnym
naciskiem na ich aspekty teoretyczne. Odszukane i omówione
zostaną przede wszystkim te propozycje teoretyczne z ostatniej
dekady, które w nowym świetle stawiają wspomniane
doktorskie projekty badawcze.
Kurs składać się będzie zarówno z części wykładowej, jak i
części ściśle seminaryjnej, zakładającej znaczną merytoryczną
aktywność uczestników. Części te będą się w praktyce
przeplatały.
218
Uczestnicy powinni po tym kursie być w stanie refleksyjnie
spojrzeć na własne (ale i cudze) projekty badawcze, doktorskie
i potencjalne późniejsze, z punktu widzenia ich „użytku
teoretycznego”. Powinni też ugruntować swą wiedzę i
umiejętności szukania pytań i odpowiedzi teoretycznych,
zawartych w literaturze socjologicznej (w szczególności w
czasopismach) oraz w pochodzących z ostatnich lat raportach
badawczych dotyczących spraw społecznych.
Trudno o jeszcze dokładniejsze określenie tematyki tego
seminarium, gdyż ma ono być interaktywne i treść jego zależeć
ma w znacznej mierze od konkretnych zainteresowań
badawczych PT Uczestników, od ich dotychczasowych
doświadczeń w badaniach teoretycznych, a także od ich
pracowitości i aktywności.
WFz.IS-SDW094
Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Szymon Czarnik
Formuła przedmiotu: Wykład-konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak uprzedzeń do odrobiny prostej
matematyki; przydatne ukończenie kursu Logiki.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny, udział w
grach, jedno bądź dwa zadania domowe.
Opis kursu: Jak ujął to Ken Binmore: „Gra toczy się, ilekroć
ludzie mają cokolwiek do czynienia ze sobą”. Teoria gier jest
zatem próbą ścisłego opisu wzajemnych oddziaływań ludzi na
siebie oraz ustalenia racjonalnego sposobu postępowania w
sytuacjach społecznej współzależności. Celem kursu jest
przegląd zagadnień poruszanych w ramach teorii gier z
perspektywy ich zastosowań do opisu i wyjaśniania
fundamentalnych zjawisk społecznych, takich jak współpraca i
konflikt,
wzajemność,
zaufanie,
reputacja,
altruizm,
bezpieczeństwo, koordynacja działań. Jako uzupełnienie analizy
teoretycznej omówione zostaną także wyniki eksperymentów z
udziałem ludzi oraz symulacji komputerowych (turniej
Axelroda). W ramach zajęć uczestnicy będą mieli sposobność
samodzielnego rozegrania niektórych omawianych gier.
219
Nieunikniona doza matematyki i logiki podawana będzie w
porcjach nie wywołujących niestrawności.
Jako lektura uzupełniająca mogą pojawić się teksty
angielskojęzyczne.
WFz.IS-SK075
Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny
Opis kursu: W ramach kursy analizowane są nowe podejścia
badawcze a także najnowsze konceptualizacje teoretyczne
społeczeństwa
(społeczeństwa
późnej
nowoczesności,
społeczeństwa ponowoczesnego) oraz procesów społecznych
zachodzących we współczesnym świecie. W szczególności
wykłady
i
ćwiczenia
poświęcone
będą
teoretycznej
konceptualizacji
dynamiki
społecznej,
wzrastającego
zróżnicowania współczesnego świata i nakładania się
społecznych rzeczywistości, kontekstowości – w tym przede
wszystkim kontekstowości systemowej i kulturowej – zjawisk i
procesów społecznych, procesualności struktur i porządku
społecznego, przemian więzi społecznych (społeczeństwo sieci).
Pokazy trzech filmów w ramach kursu mają służyć zrozumieniu
aparatury
pojęciowej
służącej
analizie
współczesnych
społeczeństw. Wykład i ćwiczenia są uzupełnione przez pokazy
trzech filmów fabularnych, ilustrujących procesy i zjawiska
zachodzące we współczesnym świecie, jako materiału do
dyskusji na ćwiczeniach.
WFz.IS-SDW174
Text mining: teksty i zdjęcia
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów:
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Annamaria Orla-Bukowska
Formuła przedmiotu: Warsztat, 30 godzin
220
Liczba punktów ECTS:
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
WFz.IS-SAS026
Text mining w kulturze i biznesie
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Annamaria Orla-Bukowska
Formuła przedmiotu: Warsztat, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne:
Forma i warunki zaliczenia:
Opis kursu:
WFz.IS-SDW084
Trening komunikacji interpersonalnej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Marcjanna Nóżka
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie - obecność,
aktywność na zajęciach, esej.
Opis kursu: Celem kursu jest podnoszenie społecznych
/interpersonalnych/ kompetencji jego uczestników. Zajęcia
umożliwią poznanie i zrozumienie procesu komunikacji
interpersonalnej. Omówione i przeanalizowane zostaną
potencjalne bariery komunikacyjne oraz wybrane strategie ich
przełamywania.
Warsztatowa
formuła
zajęć
pozwoli
uczestnikom kursu zdobyć wgląd w posiadane umiejętności
komunikacyjne oraz stworzy szansę ich doskonalenia.
WFz.IS-SBS008
Warsztaty badań ewaluacyjnych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II rok
221
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs: Metody empirycznych
badań
społecznych.
Pierwszeństwo
mają
studenci
ze
specjalizacji.
Forma i warunki zaliczenia: Uczestnictwo w zajęciach oraz
realizacja projektu badawczego zakończona prezentacją
wyników badań.
Opis kursu: Kurs rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem
teoretycznym dotyczącym podstawowych zagadnień w zakresie
badań ewaluacyjnych. Omówione zostaną wówczas kryteria
ewaluacyjne, główne obszary i rodzaje badań ewaluacyjnych
oraz ich zastosowanie. Właściwą część kursu stanowić będą
zajęcia poświęcone przygotowaniu (planowanie i zarządzanie)
badań ewaluacyjnych oraz ich przeprowadzeniu (fazy:
strukturalizacji, zbierania i analizy danych, oceniania) i w
konsekwencji
stworzeniu
raportu
końcowego
wraz
z
prezentacją wyników ewaluacji. Na zajęciach zostaną
omówione i przećwiczone techniki badawcze wykorzystywane w
badaniach ewaluacyjnych. Ponadto, studenci będą realizować w
trakcie trwania kursu własne projekty badań ewaluacyjnych.
Nadzór merytoryczny nad zajęciami sprawuje dr hab. Jarosław
Górniak, prof. UJ.
WFz.IS-SDW171
Warsztaty telewizyjne
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II-III
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Małgorzata Bogunia-Borowska
Formuła przedmiotu: Ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Kultury i mediów.
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia kończą opracowaniem i
analizą według zaproponowanego przez prowadzącą schematu
analitycznego wybranego programu telewizyjnego (w roku
2011/2013 szczególną uwagą zostaną programy telewizyjne
poświęcone kulturze). Przedmiot kończy się zaliczeniem na
ocenę.
222
Opis kursu: Kurs warsztaty telewizyjne jest uzupełnieniem
przedmiotu kultura i media, na którym szczególnie wnikliwej
analizie semantycznej i kulturowej zostaje poddany wybrany
program telewizyjny. Tego typu analiza umożliwia dotarcie i
zdekodowanie ukrytych sensów oraz znaczeń. W roku
akademickim 2012/2013 na warsztat analityczny trafią treści
kulturalne prezentowane w polskiej telewizji. W szczególności
zaś gatunek telewizyjny jakim są programy kulturalne.
WFz.IS-SK008
Wielkie struktury społeczne
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 10
Wymagania wstępne: Zaliczony
pierwszy
rok
studiów
licencjackich w zakresie socjologii. Dotyczy to także osób
studiujących socjologię jako drugi kierunek.
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia - obecność jest
kontrolowana, a bez usprawiedliwienia można opuścić tylko
jedno spotkanie. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę,
przy czym w równym stopniu wpływają na nią wyniki dwóch
sprawdzianów, ocena z eseju recenzyjnego oraz aktywność na
zajęciach. Esej recenzyjny, o objętości 2500 – 3000 wyrazów,
powinien dotyczyć jednej z trzech podanych pozycji.
Niezaliczenie któregoś ze sprawdzianów lub eseju recenzyjnego
jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczeń. Wykład kończy się
pisemnym egzaminem testowym, przy czym obejmuje on: (1)
zagadnienia omawiane na wykładzie wraz z podaną przy
charakterystyce wykładu literaturą; (2) literaturę wykazaną w
programie ćwiczeń (zwracamy jednak uwagę na sformułowanie
“literatura wykazana w programie ćwiczeń”, co nie musi równać
się określeniu “literatura przedyskutowana na ćwiczeniach”).
Ocena końcowa kursu jest średnią z pozytywnych ocen z
ćwiczeń i egzaminu pisemnego.
Opis kursu: Kurs poświęcony jest prezentacji zasadniczych
wątków
analizy
makrostrukturalnej
w
perspektywie
historyczno-analitycznej. Punktem wyjścia jest wskazanie na
zasadnicze tradycje tej analizy, tj. Marksowską, Weberowską i
223
Durkheimowską. Kolejne koncepcje omawiane są w kontekście
wspomnianych wyżej nurtów tradycji, w szczególności
określanych mianem „post-weberowskiego” oraz „postmarksowskiego”.
Ponadto,
zaprezentowane
zostaną
podstawowe wątki debaty dotyczącej „śmierci klas”, która
stanowi zasadniczy przełom we współczesnym dyskursie na
temat sposobu uprawiania analizy makrostrukturalnej, a także
najważniejsze koncepcje tzw. „nowej klasy”. Na zakończenie
przedstawione zostaną najistotniejsze założenia podejścia
elitystycznego w badaniu struktury społecznej oraz zasadnicze
wątki problematyki państwa, narodu i społeczeństwa
obywatelskiego.
WFz.IS-SGS002
Wprowadzenie do feminizmu
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Beata Kowalska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 7
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (w połowie i
na końcu semestru), praca pisemna.
Opis kursu: Celem kursu jest przedstawienie genezy, rozwoju
i krytyki najważniejszych nurtów feministycznej refleksji nad
płcią. Wykład będzie starał się pokazać w jaki sposób na
rozważania te wpłynęły intelektualne spory trwające na
przestrzeni ostatnich dwóch wieków w kulturze europejskiej,
związane m.in. z liberalizmem, socjalizmem, psychoanalizą,
ruchami dekolonizacyjnymi i postmodernizmem. Ideą kursu
jest ukazanie różnorodności i bogactwa myśli feministycznej.
Kurs opiera się na tekstach obcojęzycznych.
WFz.IS-SK025
Wprowadzenie do socjologii
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
224
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 10
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę –
obecność (warunek wstępny), ocena na podstawie aktywności na
zajęciach i kolokwiów, praca pisemna 48-godzinna (pisana w
domu); wykład: egzamin pisemny z tematyki wykładu.
Opis kursu: Celem przedmiotu będzie wprowadzenie do
dyscypliny będącej przedmiotem studiów. Studenci i studentki
będą nabywać i rozwijać następujące umiejętności: rozumienie
podstawowych terminów i pojęć oraz najważniejszych teorii
socjologicznych; umiejętność czytania tekstów socjologicznych
i innych, w których wykorzystuje się materiały socjologiczne;
stosowanie kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego; rozwijanie
„wyobraźni socjologicznej”. Treści przedmiotu: Socjologia jako
dyscyplina naukowa i akademicka. Socjologia a inne nauki
społeczne.
Zachowania,
działania,
interakcje.
Stosunki
społeczne, organizacja, struktura społeczna. Dynamika
struktur. Działania masowe i ruchy społeczne. Całości
społeczne – grupy i inne. Kultura. Socjalizacja. Konformizm i
dewiacja.
Świadomość
społeczna
i
opinia
publiczna.
Nierówności
społeczne.
Stratyfikacja
społeczna.
Klasy
społeczne. Gender (płeć społeczno-kulturowa). Władza,
panowanie, przywództwo w grupach. Instytucje społeczne:
system polityczny; pokrewieństwo, małżeństwo, rodzina;
religia. Zmiana społeczna, rozwój, postęp.
WFz.IS-SK052
Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Szymon Czarnik
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Ukończony kurs Metody empirycznych
badań społecznych.
225
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) aktywność na zajęciach, projekty i ćwiczenia praktyczne.
Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny.
Opis kursu: Podstawowym celem kursu jest przekonanie
studentów, że statystyka jest nieodzownym elementem
wykształcenia socjologicznego; bez znajomości statystyki
trudno uczyć się metod i technik badawczych, trudno czytać
niektóre teksty socjologiczne, trudno wykonać nawet
najprostsze badania, słowem – trudno być socjologiem. W
trakcie kursu słuchacze zostaną zapoznani z odpowiednimi
metodami, które we względnie prosty sposób pozwalają
charakteryzować własności bardzo licznych zbiorowości oraz
poznawać własności zbiorowości na podstawie wyników badania
ich części.
Jako lektura uzupełniająca mogą pojawić się teksty
angielskojęzyczne.
WFz.IS-SDW097
Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: II
Koordynator/ka: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Zaliczenie kursów: Obsługa pakietu
statystycznego IBM SPSS Statistic (lub wykazanie znajomości
obsługi IBM SPSS Statistic) oraz Statystycznej analizy danych.
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia – przygotowanie
trzech raportów z analizy danych oraz zaliczenie testu
końcowego. Wykład – egzamin ustny.
Opis
kursu:
Kontynuacja
kursu
Wprowadzenie
do
statystycznej analizy danych oraz Statystycznej analizy
danych. Przedmiotem tej partii wykładów i ćwiczeń jest
wprowadzenie do wielowymiarowej analizy statystycznej. Po
przypomnieniu zagadnień wstępnych przedstawiana jest istota,
zastosowanie i interpretacja wyników uzyskanych przy pomocy
takich metod jak: regresja logistyczna, analiza głównych
składowych i analiza czynnikowa oraz analiza korespondencji.
Ponadto przedmiotem zajęć jest budowanie jednowymiarowych
226
skal opartych o sumowanie ocen, wraz z weryfikacją ich
rzetelności i trafności.
Kurs wymaga zaznajomienia się z tekstami anglojęzycznymi.
WFz.IS-SAS010
Współczesna wielokulturowość: teoria i praktyka
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I-III
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr Ewa Kopczyńska
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny
Opis kursu: Kurs ma na celu przedstawienie ważniejszych
wątków współczesnej dyskusji nad wielokulturowością w
socjologii i antropologii społecznej. Poruszone zostaną
problemy teoretyczne (dotyczące m.in. różnych koncepcji
kultury,
autentyzmu
tradycji
i
kultury
wynalezionej,
nieprzekładalności kultur) oraz konkretne przejawy konfliktów
wynikających z nakładania się różnych kultur i wizji zbiorowych
tożsamości (przykład Ślązaków i Kaszubów, ludów rdzennych,
imigrantów współczesnej Europy). Żywe dziś spory dotyczące
migracji, polityk narodowych i ponadnarodowych oraz form
współistnienia
kultur
wyznaczą
sferę
praktycznego
zastosowania omówionych koncepcji.
WFz.IS-SS005
Współczesne koncepcje pracy socjalnej
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: Kurs zawieszony w roku akademickim 2012/13
Koordynator/ka: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny
Opis kursu: Celem kursu jest przedstawienie podstawowych
koncepcji stosowanych w pracy socjalnej, takich jak:
psychospołeczne, behawioralne, poznawcze, ekologiczne,
komunikacyjne i radykalne. Omówione zostaną również typowe
227
techniki interwencji socjalnych oraz wskazania do stosowania
określonego podejścia w praktyce.
WFz.IS-SK009
Współczesne problemy społeczeństwa polskiego
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Magdalena Ślusarczyk
Formuła przedmiotu: Konwersatorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 4
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin - projekty i ćwiczenia
praktyczne.
Opis kursu: Celem kursu jest próba uchwycenia i opisania
zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego
społeczeństwa polskiego. Zajęcia mają na celu pogłębianie
umiejętności analizy badań społecznych.
WFz.IS-SK085
Współczesne teorie antropologiczne
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Marcin Lubaś
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Brak
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny
Opis kursu: Celem wykładu jest krytyczne omówienie
głównych nurtów teoretycznych we współczesnej antropologii
społecznej i kulturowej. Wykład stanowi jednocześnie przegląd
najważniejszych problemów teoretycznych, jakie podejmuje się
obecnie w tej dyscyplinie. Przedstawimy następujące orientacje
badawcze: antropologia symboliczna i interpretatywna,
antropologia postmodernistyczna, teoria praktyki, teoria płci
kulturowej, antropologia historyczna, antropologia globalizacji,
antropologia kognitywna i antropologia ewolucjonistyczna.
WFz.IS-SK006
Współczesne teorie socjologiczne
228
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Andrzej Bukowski
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 60 godzin
Liczba punktów ECTS: 9
Wymagania wstępne: Brak
Forma
i
warunki
zaliczenia:
W
ramach
ćwiczeń
przeprowadzone zostaną cztery kolokwia sprawdzające na
bieżąco znajomość poznawanych kategorii pojęciowych. Student
musi zaliczyć wszystkie kolokwia bądź bezpośrednio, bądź u
prowadzących grupy ćwiczeniowe. Przedmiot kończy się
egzaminem pisemnym w postaci analizy określonego zjawiska lub
problemu społecznego w kontekście poznanej/poznanych w
trakcie kursu teorii socjologicznych. Na ocenę z kursu składają
się: ocena z zaliczenia oraz ocena z egzaminu pisemnego.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z
klasycznymi już dziś teoriami społeczeństwa współczesnego,
odnoszącymi się przede wszystkim do fazy nowoczesności i jej
schyłku. W ramach wykładu omówiony zostanie rozwój
koncepcji i podejść w obrębie głównych tradycji badawczych:
kierunku
funkcjonalno-strukturalnego,
interakcjonistycznosymbolicznego, teorii konfliktu i poststrukturalnych teorii
konfliktu, paradygmatu wymiany wraz z ich najświeższymi
rozwinięciami i kontynuacjami, a także teorii działań
komunikacyjnych J. Habermasa, koncepcji społecznej praxis P.
Bourdieu, współczesnych kierunków instytucjonalnych oraz
orientacji odnoszących się do schyłkowej fazy nowoczesności
reprezentowanych w podejściach A. Giddensa i Z. Baumana. Na
ćwiczeniach omawiane będą najbardziej reprezentatywne dla
współczesnej teorii socjologicznej teksty źródłowe.
WFz.IS-SSK013
Wstęp do językoznawstwa i socjologia języka
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Małgorzata Majewska
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
229
Wymagania wstępne: Pierwszeństwo dla studentów i
studentek specjalizacji Komunikowanie społeczne.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
Opis kursu: W ramach wykładu zostaną omówione
podstawowe pojęcia socjologii języka i socjolingwistyki.
Podkreślony zostanie społeczno-kulturowy wymiar języka i
funkcje mowy. Język ujmowany jest w ujęciu synchronicznym i
diachronicznym, funkcjonalnym i strukturalnym.
WFz.IS-SSK005
Wykorzystanie programów komputerowych w badaniu
opinii publicznej (IBM SPSS)
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I-II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Grzegorz Bryda
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Metod empirycznych
badań społecznych, równoczesne uczestnictwo w kursie Badania
opinii publicznej, limit 20 osób (pierwszeństwo mają studenci
specjalności Komunikowanie społeczne).
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę w formie
testu
analitycznego,
zaliczenie
cząstkowych
zadań
analitycznych, aktywność i obecność na zajęciach.
Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących pogłębić
swoja wiedzę na temat wykorzystania programów komputerowych
w badaniu opinii publicznej. Podczas zajęć studenci zostaną
praktycznie zaznajomieni z zastosowaniem pakietu SPSS do
ilościowej analizy danych. Blok zagadnień kursowych podzielony
jest na trzy zasadnicze obszary tematyczne – pracę z programem
SPSS,
przygotowywanie
podstawowych
analiz
jedno
i
dwuzmiennowych oraz wizualizację wyników prowadzonych analiz.
Celem zajęć jest dostarczenie podstawowej wiedzy o
wykorzystaniu oprogramowania SPSS do analizy danych
pochodzących z badań opinii publicznej, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na interpretację wyników analiz. W trakcie zajęć
wykorzystane zostaną zbiory danych z ogólnopolskich badań
sondażowych.
230
WFz.IS-SBS005
Zaawansowana Wielowymiarowa Analiza Danych
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Zaliczenie kursów: Obsługa pakietu
statystycznego IBM SPSS Statistic (lub wykazanie znajomości
obsługi IBM SPSS Statistic), Statystyczna analiza danych oraz
Wprowadzenie do Wielowymiarowej Analizy Danych.
Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia – przygotowanie
trzech raportów z analizy danych oraz zaliczenie testu
końcowego. Wykład – egzamin ustny.
Opis
kursu:
Kontynuacja
kursu
Wprowadzenie
Wielowymiarowej Analizy Danych. Studenci będą mogli poznać
i nauczyć się stosować następujące techniki analizy danych:
wielowymiarowa analiza korespondencji, skalowanie optymalne
(analiza głównych składowych dla zmiennych dyskretnych i
jakościowych), analiza skupień, analiza conjoint, analiza
dyskryminacyjna. Zajęcia są zorientowane na praktyczne
wykorzystanie technik statystycznych w analizie danych.
Ćwiczenia odbywają się w pracowni komputerowej. Od
studentów oczekuje się umiejętności samodzielnej pracy z
pakietem statystycznym. Wykłady przedstawiają użycie tych
technik w kontekście badań socjologicznych.
Kurs wymaga zaznajomienia się z tekstami anglojęzycznymi.
WFz.IS-SK031
Zaawansowane problemy makrosocjologii
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
Formuła przedmiotu: Wykład, 30 godzin; ćwiczenia, 30
godzin
Liczba punktów ECTS: 6
Wymagania wstępne: Posiadanie tytułu licencjata.
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - test wyboru. Ćwiczenia
– aktywna obecność na zajęciach (nieusprawiedliwiona
231
nieobecność na więcej niż 2 zajęciach skutkuje automatycznie
niezaliczeniem ćwiczeń) oraz praca semestralna. Końcowa
ocena jest wypadkową trzech elementów: oceny aktywności na
zajęciach, oceny pracy semestralnej, oceny uzyskanej z testu
wyboru. Niezaliczenie ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do
testu egzaminacyjnego. Nieuzyskanie odpowiedniej liczby
punktów z egzaminu testowego skutkuje niezaliczeniem
przedmiotu bez względu na ocenę z ćwiczeń.
Opis kursu: Zasadniczym celem proponowanego kursu jest
zapoznanie uczestników z najbardziej aktualnymi wątkami
analizy makrostrukturalnej. W szczególności uwaga będzie
skupiona na wyrobieniu umiejętności krytycznej analizy i oceny
podstawowych
koncepcji
uwarstwienia
społecznego,
istniejących w literaturze przedmiotu, jak również na
przyswojeniu
przez
uczestników
wiedzy
na
temat
współczesnych
metod
badania
zjawisk
nierówności
i
uwarstwienia społecznego.
WFz.IS-SK090
Zastosowanie komputerów w badaniach społecznych –
obsługa pakietu IBM SPSS Statistics
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Marcin Kocór
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Zaliczenie kursów Metody empiryczne
w badaniach socjologicznych.
Forma i warunki zaliczenia: Test praktyczny obsługi
programu IBM SPSS Statistics.
Opis kursu: Celem kursu jest zapoznanie z podstawami
obsługi pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics. Program
ten jest powszechnie wykorzystywany do analizy danych w
badaniach społecznych i komercyjnych. Dlatego jego
znajomość jest ważnym elementem warsztatu profesjonalnego
socjologa. Ponadto znajomość obsługi programu IBM SPSS
Statistics jest wymagana przy uczestnictwie w innych kursach
statystycznych w Instytucie Socjologii. Zajęcia odbywać się
będą w systemie blokowym (ustalonym z uczestnikami na
232
początku kursu), tak aby przyspieszyć nauczanie obsługi tego
pakietu.
WFz.IS-SSK014
Zawód dziennikarz
Rodzaj studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: II
Koordynator/ka: dr Aleksandra Wagner, mgr Rafał
Romanowski
Formuła przedmiotu: Warsztaty, 15 godzin
Liczba punktów ECTS: 2
Wymagania wstępne: Zaliczony kurs Socjologia masowego
komunikowania, pierwszeństwo dla studentów i studentek
specjalizacji Komunikacja społeczna.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, praca
pisemna.
Opis kursu: Kurs służyć ma określeniu i zrozumieniu przez
słuchaczy roli zawodowej i społecznej dziennikarzy we
współczesnej
Polsce
z
uwzględnieniem
kontekstu
historycznego.
WFz.IS-SK046
Źródła danych socjologicznych
Rodzaj studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: I
Koordynator/ka: dr Marcin Kocór
Formuła przedmiotu: Laboratorium, 30 godzin
Liczba punktów ECTS: 3
Wymagania wstępne: Kurs obowiązkowy dla studentów I
roku studiów licencjackich.
Forma i warunki zaliczenia: Przygotowanie raportu desk
research na zadany temat.
Opis kursu: Celem kursu jest zaznajomienie studentów i
studentek z dostępnymi źródłami danych socjologicznych i
możliwościami ich zastosowania. W trakcie kursu zostanie
położony nacisk na zdobycie umiejętności samodzielnego
wyszukiwania i wykorzystywania danych socjologicznych z
różnych źródeł przy opracowywaniu raportu desk research na
zadany temat. Studenci i studentki dowiedzą się m.in. jakie są
233
dostępne rodzaje materiałów źródłowych, w jaki sposób można
je stosować oraz jakich błędów w interpretacji danych
źródłowych należy się wystrzegać. Poza tym poznają sposoby
wyszukiwania i pozyskiwania danych socjologicznych w oparciu
o różnorodne źródła danych zastanych, takie jak m.in.
elektroniczne bazy danych, bazy danych prac socjologicznych,
raporty organizacji międzynarodowych, dokumenty urzędowe
czy sondaże. Wykonanie projektu zaliczeniowego wymagać
będzie pracy w grupach.
Kurs wymaga zaznajomienia się z tekstami anglojęzycznymi.
234
6. KURSY DLA STUDIÓW
NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH
6. 1. STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE II
STOPNIA O SPECJALNOŚCI PRACY SOCJLANEJ
I ROK
Semestr I
Filozofia
Logika
Liczba godzin
(wykład, ćw.)
30 (30/0)
30 (30/0)
Zakończenie
przedmiotu
zal.
egz.
Metodologia nauk społecznych
30 (15/15)
zal.
3
Od modernizacji do globalizacji
30 (15/15)
egz.
3
dr Marcjanna Nóżka,
Procedura badań
ewaluacyjnych
30 (15/15)
zal.
3
dr Katarzyna Ornacka
Zaawansowane problemy
makrosocjologii
30 (15/15)
zal.
3
dr Zbigniew Drąg
30 (30/0)
egz.
3
dr hab. Lucjan Miś,
prof. UJ
30 (15/15)
egz.
3
dr Dorota Czyżowska
30 (30/0)
egz.
4
dr Katarzyna Ornacka
30 (0/30)
zal.
3
prof. dr hab. Krzysztof
Frysztacki
Liczba godzin
(wykład, ćw.)
Zakończenie
przedmiotu
ECTS
Prowadzący zajęcia
15 (15/0)
zal.
2
15 (15/0)
zal.
2
Marginalność i marginalizacja
30 (30/0)
egz.
4
Zarządzanie pomocą społeczną
15 (5/10)
zal.
2
Proseminarium socjologiczne:
Między teorią i praktyką
społeczno-socjalną
30 (0/30)
zal.
3
Nazwa przedmiotu
Teoretyczne podstawy pracy
socjalnej
Podstawy wiedzy o rozwoju
biopsychicznym człowieka w
cyklu życia
Elementy teorii organizacji i
zarządzania
Proseminarium socjologiczne:
Między teorią i praktyką
społeczno-socjalną
ECTS
3
4
Prowadzący zajęcia
dr Joanna Hańderek
dr Joanna Hańderek
dr Marta SmagaczPoziemska,
mgr Katarzyna
Salamon
Osoby z licencjatem pracy socjalnej:
Nazwa przedmiotu
Socjologia problemów
społecznych I
Socjologia problemów
społecznych II
prof. dr hab. Krzysztof
Frysztacki
dr hab. Lucjan Miś,
prof. UJ
dr Marcjanna Nóżka,
dr Marta SmagaczPoziemska
dr Hubert Kaszyński,
mgr Józefina
Grodecka
prof. dr hab. Krzysztof
Frysztacki
235
Semestr II
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
(wykład, ćw.)
Zakończenie
przedmiotu
ECTS
Filozofia II
Filozoficzno-historyczne
podstawy pracy socjalnej
30 (30/0)
egz.
3
dr Janusz RadwanPragłowski
Metodologia nauk społecznych
30 (15/15)
egz.
3
dr Marta SmagaczPoziemska,
mgr Katarzyna
Salamon
30 (15/15)
egz.
3
dr Kaja Gadowska
30 (15/15)
egz.
3
dr Katarzyna Ornacka
30 (15/15)
egz.
3
dr Zbigniew Drąg
30 (15/15)
egz.
3
dr Marcjanna Nóżka
mgr Katarzyna
Salamon
15 (15/0)
zal.
2
dr Stefan Poździoch
15 (15/0)
zal.
2
dr Stefan Poździoch
15 (15/0)
zal.
2
dr Stefan Poździoch
30 (15/15)
zal
5
mgr Magdalena
Jelonek
30 (0/30)
zal.
3
prof. dr hab. Krzysztof
Frysztacki
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
(wykład, ćw.)
Zakończenie
przedmiotu
ECTS
Prowadzący zajęcia
Wprowadzenie do psychoterapii
15 (15/0)
egz.
4
dr hab. Lucjan Miś,
prof. UJ
15 (15/0)
egz.
4
dr Łukasz Cichocki
30 (0/30)
zal.
3
prof. dr hab. Krzysztof
Frysztacki
Teorie socjologiczne wobec
wyzwań współczesności
Procedura badań
ewaluacyjnych
Zaawansowane problemy
makrosocjologii
Metodyka pracy socjalnej
System prawny pomocy
społecznej w Polsce – pomoc
świadczona obywatelom
polskim oraz cudzoziemcom
Prawo rodzinne i opiekuńcze w
Polsce, system świadczeń
rodzinnych i postępowanie
wobec dłużników
alimentacyjnych
Struktura i organizacja pomocy
społecznej
Zaawansowane techniki
komputerowej analizy danych
Proseminarium socjologiczne:
Między teorią i praktyką
społeczno-socjalną
Prowadzący zajęcia
Osoby z licencjatem pracy socjalnej:
Psychiatria dla pracowników
socjalnych
Proseminarium socjologiczne:
Między teorią i praktyką
społeczno-socjalną
236
II ROK
Semestr I
Liczba godzin
(wykład, ćw.)
Zakończenie
przedmiotu
ECTS
15 (0/15)
zal.
3
dr Hubert Kaszyński
15 (0/15)
zal.
3
dr Hubert Kaszyński
15 (0/15)
zal.
3
dr Hubert Kaszyński
30 (15/15)
egz.
5
dr Marcjanna Nóżka
15 (0/15)
zal.
2
dr Marcjanna Nóżka
Projekt socjalny
30 (0/30)
zal.
7
Seminarium magisterskie
30 (0/30)
zal.
4
mgr Katarzyna
Salamon
Nazwa przedmiotu
Promocja zatrudnienia,
instytucje rynku pracy i
zatrudnienie socjalne –
organizacja i podstawy
prawne
Działalność pożytku
publicznego i wolontariat –
podstawy prawne i
charakterystyka
socjologiczna
Wspieranie zatrudnienia oraz
rehabilitacja osób
niepełnosprawnych –
organizacja i podstawy
prawne
Metodyka pracy socjalnej
Komunikacja interpersonalna
w pracy socjalnej
Prowadzący zajęcia
Semestr II
Nazwa przedmiotu
Organizowanie społeczności
lokalnej oraz zasady
funkcjonowania samorządu
terytorialnego
Superwizja pracy socjalnej
Liczba godzin
(wykład, ćw.)
Zakończenie
przedmiotu
ECTS
15 (15/0)
zal.
2
30 (0/30)
egz.
2
Aksjologia pracy socjalnej
15 (0/15)
zal.
3
Seminarium magisterskie
30 (0/30)
zal.
6
Prowadzący zajęcia
dr Marta SmagaczPoziemska
dr Katarzyna Ornacka
mgr Katarzyna
Salamon
Koordynacja praktyk: mgr Katarzyna Salamon oraz mgr Beata Dąbrowska
237
W II semestrze roku akademickiego oferta kursów może zostać
poszerzona. Informacje zostaną ogłoszone na stronach
internetowych IS UJ.
Życzymy sukcesów w studiowaniu!
238
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards