regulamin konkursu na realizację akcji informacyjno–edukacyjnych

advertisement
REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ AKCJI INFORMACYJNO –
EDUKACYJNYCH PROMUJĄCYCH POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA
NATURALNEGO W REGIONIE NA PRZESTRZENI MINIONYCH 20 LAT
Przyjęty Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 102/2013 z dn. 07.02.2013 roku
§1
Postanowienia ogólne
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwany dalej
„Funduszem” jest organizatorem Konkursu na realizację akcji informacyjno – edukacyjnych.
2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest
edukacja ekologiczna i ochrona środowiska.
3. Celem Konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji zadań, których realizacja gwarantuje
uzyskanie najlepszych efektów w zakresie skutecznego poinformowania społeczeństwa
o poprawie stanu środowiska naturalnego w regionie, w tym źródeł finansowania
przedsięwzięć proekologicznych na przestrzeni minionych 20 lat.
4. W ramach Konkursu do dofinansowania zostaną wybrane akcje realizowane na terenie
poszczególnych subregionów województwa śląskiego.
§2
Założenia akcji informacyjno – edukacyjnych
1. Jednodniowa akcja powinna zostać przeprowadzona na terenie ogólnodostępnym w terminie
od 1 maja do 1 września br., w dniu wolnym od pracy.
2. Akcja plenerowa powinna trwać min. 6 godzin i mieć charakter otwarty (bezpłatny udział).
3. Akcja powinna być skierowana do społeczności lokalnej, z uwzględnieniem różnych grup
wiekowych.
4. Program akcji powinien zawierać gry, zabawy, konkursy ekologiczne, warsztaty, prezentacje,
koncerty, wystawy oraz inne formy aktywizacji mieszkańców.
5. Planowane działania powinny uwzględniać przedstawienie informacji o roli Funduszu
w poprawie stanu środowiska naturalnego na terenie województwa.
6. Wnioskodawca powinien zapewnić zaplecze techniczne odpowiednie do planowanych
działań.
7. Wnioskodawca powinien przeprowadzić skuteczną promocję planowanej akcji.
§3
Tryb i termin przyjmowania wniosków
1. Wnioski będą przyjmowanie w terminie od dnia 01.03.2013 r. do dnia 29.03.2013 r.
2. Wnioski o dofinansowanie należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć
osobiście do siedziby Funduszu do dnia zakończenia naboru do godz.15.30. W przypadku
wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data wpływu
do Funduszu, nie później niż do dnia zakończenia naboru.
Dane adresowe:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
3. Wnioski o dofinansowanie złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
4. Składany wniosek powinien dotyczyć jednej akcji planowanej do przeprowadzenia
w konkretnym terminie.
5. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jeden podmiot kilku wniosków.
§4
Warunki dofinansowania
1. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji.
2. Dotacja będzie udzielana do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem
efektów zadania.
3. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie:
 kosztów bezpośrednich realizacji poszczególnych elementów zadania,
 kosztów związanych z działaniami promocyjnymi do 10% kosztu dotacji.
§5
Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do przeprowadzenia akcji, w tym:

koszty bezpośrednie realizacji poszczególnych elementów zadania,

koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne – do wysokości 5% kosztu
całkowitego,

wkład pracy własnej, w tym rozliczany na podstawie umów wolontariackich,

koszty związane z działaniami promocyjnymi.
§6
Wnioski i załączniki
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie:
a) Wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – A,
b) Wniosku B1 wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
- terminarzem planowanych działań,
- kosztorysem zadania,
- potwierdzeniem posiadania udziału środków własnych, pozyskanych z innych źródeł
(np. wyciąg z uchwały budżetowej, kopia umowy) lub oświadczeniem,
- dokumentami określającymi status prawny wnioskodawcy.
2. Składane dokumenty winny być aktualnie datowane, opatrzone pieczęcią wnioskodawcy
i podpisane przez osoby uprawnione bądź upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy
oraz opatrzone pieczątkami imiennymi i stanowiskowymi osób składających na nich podpisy.
3. Kopie dokumentów lub wyciągi z dokumentów powinny być uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem przez osoby do tego uprawnione lub upoważnione.
4. Wzory wniosków dostępne są na stronie Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
§7
Kryteria wyboru
1. Kryteria formalne.

zadanie zgodne z „Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze
środków WFOSiGW w Katowicach na 2013 rok”
(http://www.wfosigw.katowice.pl/cms/modules/media/upload/files/Lista_2013.pdf),

wniosek wypełniony czytelnie,

wypełnione wszystkie pola, tabele, oświadczenia zawarte we wniosku. w przypadku
punktów, które nie dotyczą beneficjenta proszę wstawić kreskę lub wpisać „nie dotyczy”.

wyczerpujący i adekwatny do przedsięwzięcia opis zadania,

wniosek podpisany przez osoby uprawnione bądź upoważnione w tym celu
(w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów),

załączniki dołączone do wniosku powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie kopii,

wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki.
2. Kryteria merytoryczne.
Ocenie merytorycznej będzie podlegać:

różnorodność planowanych działań,

dostosowanie działań do grup wiekowych odbiorców,

liczba uczestników,

atrakcyjność miejsca akcji,

metody i skuteczność promocji planowanej akcji,

doświadczenie w realizacji działalności w zakresie edukacji ekologicznej,

współmierność kosztów do planowanych efektów,

współpraca z innymi partnerami, w tym szczególnie z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§8
Procedura rozpatrywania wniosków
1. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
2. W trakcie oceny dopuszcza się jednorazowe złożenie wyjaśnień lub złożenie dodatkowych
dokumentów w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru. O konieczności uzupełnień
Wnioskodawca będzie powiadomiony drogą elektroniczną, faksem lub drogą pocztową.
3. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania po pozytywnej
ocenie wniosku.
4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej
Funduszu.
5. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania lub
o odrzuceniu wniosku.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl
2. Przystąpienie do konkursu oznacza, że wnioskodawca zapoznał się Regulaminem niniejszego
konkursu w pełni go akceptuje.
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji
4. Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie "Kryteria
wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”, „Zasady udzielania i umarzania pożyczek
oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji” oraz przepisy prawa, a szczególnie
Kodeksu Cywilnego.
6. Uczestnik konkursu w przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się do
oznakowania
przedsięwzięcia
dofinansowanych
przez
zgodnie
WFOŚiGW
z
w
„Zasadami
Katowicach”
oznakowania
dostępnymi
przedsięwzięć
na
stronie
www.wfosigw.katowice.pl
7. Fundusz zastrzega sobie prawo do weryfikowania zakresu rzeczowego zadania oraz
kontrolowania sposobu wykorzystania przyznanych środków.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards