Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PAM

advertisement
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne II stopnia
Opieka specjalistyczna w położnictwie
2014/2015
Punkty ECTS:
4 + 4 (praktyka)
Wykłady
Seminaria
Praktyki
28 godzin
21 godzin
80 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
 Pogłębienie wiedzy na temat opieki nad ciężarną, rodzącą, położnicą ze współistnieniem
chorób.
 Doskonalenie umiejętności edukacji pacjenta i jego rodziny.
 Objęcie holistyczną opieką kobiety w czasie przeprowadzania diagnostyki i leczenia chorób
współistniejących z ciążą, porodem i połogiem.
 Przygotowanie studenta do samodzielnego wdrażania działań w zakresie prewencji
pierwotnej i wtórnej oraz umiejętnej obserwacji chorego.
Metody dydaktyczne: wykład, wykład problemowy, konwersatoryjny; metaplan, burza mózgów,
metoda przypadków, ćwiczenia.
Warunki zaliczenia:
 Obecność na wszystkich zajęciach.
 Zaliczenie wszystkich prac.
 Egzamin II rok, III semestr.
Czas realizacji: II rok III semestr; praktyki w IV semestrze.
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 Prowadzić edukację ciężarnej, rodzącej, położnicy ze współistnieniem chorób oraz jej
rodziny.
 Zapobiegać powikłaniom wynikającym ze współistnienia chorób w ciąży, porodzie i połogu.
 Przedstawić standardy postępowania w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z
chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz
psychicznym.
 Przedstawić zakres postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do
kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami
metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz psychicznymi.
 Scharakteryzować rekomendacje i algorytm postępowania diagnostycznego i
profilaktyczno-leczniczego w ciąży powikłanej chorobami położniczymi i niepołożniczymi
oraz omówić postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w połogu, w przypadku chorób
indukowanych ciążą, chorób niepołożniczych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.
 Przedstawić i stosować metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i
bliskich w trudnych sytuacjach.
 Wymienić i charakteryzować zasady postępowania z kobietą w ciąży powikłanej
schorzeniami onkologicznymi.
 Rozpoznać przyczyny i rodzaje zaburzeń słuchu oraz wskazać metody komunikacji z osobą
z uszkodzeniem słuchu.
 Przedstawić zasady zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety ciężarnej,
rodzącej i położnicy.
 Scharakteryzować zadania położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z wybranymi
rodzajami infekcji, w tym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
 Wyjaśnić międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji
wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu.
 Rozpoznać rodzaj patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych
danych oraz ustala plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.
 Ocenić stan zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Wdrożyć algorytm postępowania z ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami nie
położniczymi.
 Dobierać optymalny sposób udzielania pomocy położniczej pacjentkom z chorobami
układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.
 Sprawować w sposób zorganizowany opiekę nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą z
chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi, systematycznie gromadząc dane niezbędne do prawidłowej oceny ich stanu,
planując działania uwzględniające ich indywidualne problemy, realizując opiekę zgodnie z
planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Prowadzić intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu i
połogu, modyfikować plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną
sytuację położniczą oraz analizować i krytycznie oceniać zrealizowane działania.
 Udzielać porady ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami
metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i
postępowania oraz przygotować je do samoopieki.
 Monitorować przebieg ciąży, porodu i połogu przy współistnieniu chorób niepołożniczych.
 Rozpoznać sytuację społeczną kobiety i jej rodziny i stosować różne metody wsparcia
ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej,
niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.
 Rozpoznać problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu
(depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).
 Rozwiązać problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego.
 Organizować i podejmować współpracę z kobietami w okresie przedkoncepcyjnym i w
okresie ciąży oraz z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki nad matką i
jej rodziną w sytuacji stwierdzenia u dziecka choroby przewlekłej, niepełnosprawności oraz
choroby o złym rokowaniu.
 Organizować współpracę z rodziną uzależnioną od środków psychotropowych i
odurzających oraz opiekować się kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków
odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.
 Realizować zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z
wirusem HIV.
 Sprawować opiekę w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka,
uwzględniając czynniki ryzyka i ustalenie stopnia ryzyka oraz oceniać stan zdrowia
ciężarnej na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.
 Sprawować, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej, opiekę nad ciężarną i
rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym oraz organizować
opiekę i nadzorować przebieg ciąży w warunkach domowych.
 Dokonać kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, zabezpieczać sprzęt i
niezbędne środki, rozpoznać sytuacje nagłe i nieprzewidziane, stosować naturalne sposoby
łagodzenia bólu porodowego i przeprowadzać pierwsze badanie noworodka oraz prowadzić
wczesny okres poporodowy.
 Sprawować opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, prowadzić
obserwację i pielęgnację położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym oraz
edukować w zakresie powrotu płodności po porodzie.
 Rozpoznać na podstawie badania fizykalnego stany zagrożenia życia u kobiety w okresie
okołoporodowym.
 Sprawować nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz
udzielać pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego.
 Wdrażać międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji
wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu.
 Dobierać odpowiednie metody komunikacji z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i
psychiczną.
MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Treści
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami serca w ciąży.
Ciąża po przeszczepie serca i operacjach serca. Zapobieganie powikłaniom.
Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej z chorobami układu oddechowego. Zapobieganie
powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej z chorobami układu moczowego. Ciąża u kobiet
leczonych nerkozastępczo - dializowanych i po przeszczepie nerki.
Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowania ciężarnej, rodzącej, położnicy z zaburzeniami
hematologicznymi i niedokrwistością w ciąży. Zapobieganie powikłaniom.
Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami układu
trawiennego i chorobami wątroby. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie
opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami układu
nerwowego. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja
zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej z chorobami chirurgicznymi i urazami w ciąży.
Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z współistnieniem chorób
nowotworowych w ciąży. Wsparcie psychiczne małżonków. Planowanie
opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami układu kostnego i
tkanki łącznej. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja
zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami
immunologicznymi ciąży. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki.
Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami zakrzepowozatorowymi. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja
Liczba
godz.
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami
dermatologicznymi w ciąży. Zapobieganie. Planowanie opieki. Edukacja
zdrowotna.
13. Zakażenia w położnictwie. Wstrząs septyczny w położnictwie. Opieka nad
ciężarną, rodzącą, położnicą. Zapobieganie. Resuscytacja krążeniowooddechowa kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy.
14. Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami zębów i przyzębia
- zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
15. Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy uzależnionej od środków
psychoaktywnych. Zapobieganie. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
RAZEM
12.
2
3
1
2
28
Tematy seminariów
Lp.
Treści
1.
Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa. Zaburzenia emocjonalne i
psychiczne w ciąży. Wsparcie ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i
bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o
złym rokowaniu lub śmierci dziecka.
Organizacja opieki i nadzór przebiegu ciąży przez położną. Badania
diagnostyczne w chorobach współistniejących z ciążą.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy w nieprawidłowych
zachowaniach żywieniowych w ciąży.
Problemy okulistyczne a przebieg: ciąży, porodu. Pielęgnowanie ciężarnej,
rodzącej, położnicy-zapobieganie powikłaniom. Prowadzenie porodu.
Planowanie opieki.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z zespołem
antyfosfolipidowym, miastenią, Zapobieganie powikłaniom. Planowanie
opieki. Edukacja zdrowotna.
Pielęgnowanie ciężarnej, rodzącej, położnicy z chorobami
endokrynologicznymi. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki.
Edukacja zdrowotna.
Ciąża powikłana wiekiem matki i obciążonym wywiadem położniczym.
Poród domowy - przygotowanie, kwalifikacje, przeciwwskazania. Zakres
kompetencji położnej prowadzącej poród. Stany nagłe i sposoby
postępowania. Psychoprofilaktyka położnicza. Opiekę nad położnicą i
noworodkiem w środowisku domowym, obserwacja i pielęgnacja położnicy
w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym.
Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niepełnosprawną
ruchowo i nad jej rodziną. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie opieki.
Edukacja zdrowotna.
Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niepełnosprawną
intelektualnie i nad jej rodziną. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie
opieki. Edukacja zdrowotna.
Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niedosłyszącą,
niesłyszącą i głuchoniemą oraz opieka i nad jej rodziną. Zapobieganie
powikłaniom. Planowanie opieki. Edukacja zdrowotna.
Opieka w czasie ciąży, porodu i połogu nad kobietą niedowidzącą i
niewidzącą oraz nad jej rodziną. Zapobieganie powikłaniom. Planowanie
opieki. Edukacja zdrowotna.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Liczba
godz.
2
2
1
2
1
3
1
2
1
1
2
2
Krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży. Zapobieganie
powikłaniom. Planowanie opieki.
RAZEM
13.
1
21
Literatura podstawowa:
1. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
2. Bręborowicz G (red.): Ciąża wysokiego ryzyka. OWN, Poznań, 2010. wyd. 3.
3. Hanley J., Sidorowicz S. (wydanie polskie): Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu.
Urban& Partner, Wrocław 2012. Wyd. 1.
4. Mazurkiewicz B., Dmoch-Gajzlerska E.(red.): Opieka położnicza nad pacjentkami
niepełnosprawnymi. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. Wyd. 1.
5. Walters B, Nelson-Piercy C, Greer I, red. M. Dębska, red. R. Dębski: Choroby
internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży. Wydawnictwo Urban & Partner,
Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Bień A. (red.): Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
2. Bręborowicz G. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
3. Bręborowicz G. H. (red.): Kardiotokografia. Ośrodek Wydawnictw Medycznych, Poznań
2009.
4. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Położnictwo 1. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
5. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2005.
6. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom1-4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2012.
7. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
8. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2010.
9. Chazan B., Leibschang J. (red.): Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i
ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
10. Condous G, Bourne T: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży – podręcznik.
Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2009.
11. Datta S: Metody łagodzenia bólu podczas porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2008, wyd. 1.
12. Deklaracja Monachijska – Pielęgniarki i Położne na rzecz zdrowia – materiały WHO
Europa.
13. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa
2012.
14. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
15. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.
16. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2012.
17. Gauge S.M., , Ch. Henderson Ch. (red. ). Floriański J. (red. nauk. tłum.): KTG – to proste.
Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.
18. Hanley J.: Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Wydawnictwo Wydawnictwo Urban &
Partner, Wrocław 2012.
19. Hildebrand N.: Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban& Partner, Wrocław 2001.
20. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2008.
21. Koszewska I. Namysłowska I.: O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009.
22. Kruszyński Z.: Anestezjologia i intensywna terapia położnicza. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2013.
23. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
24. Męczekalski B.: Endokrynologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
25. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015.
26. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-4. Via Medica, Gdańsk 2009,
2010, 2011.
27. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2006.
28. Odent M.: Odrodzone narodziny. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
29. Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E.: Rekomendacje
postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo Bifolium,
Lublin 2002.
30. Owecki M., Bręborowicz G.: Choroby układu nerwowego u kobiet w ciąży. Via Medica,
Gdańsk 2011.
31. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia, Elsevier Urban
& Partner, Wrocław 2006.
32. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
33. Położna. Nauka i Praktyka. Kwartalnik. PZWL.
34. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju: HIV/AIDS – prawa człowieka w miejscu
pracy. UNPD, Warszawa 2003.
35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (poz. 1100).
36. Stadnicka G. (red.): Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2009.
37. Świątecka G, Kornacewicz-Jach Z.: Choroby serca u kobiet w ciąży. Via Medica, Gdańsk
2006.
38. Tatoń J., Czech A.: Jak zwyciężyć cukrzycę. Poradnik dla osób stosujących Insulinę. Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
39. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
40. Uszyński M.: Klasyczne i nowo poznane koagulopatie położnicze. Wydawnictwo Urban &
Partner, Wrocław 2010.
41. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne II stopnia
Praktyki: Opieka specjalistyczna w położnictwie
Oddział Intensywnej Opieki prenatologicznej i położniczej; sala
porodowa, POZ
2014/2015
Praktyki:
20 godzin Oddział Intensywnej Opieki Prenatologicznej
20 godzin Sali porodowej
20 godzin Oddział Intensywnej Opieki Położniczej
20 godzin POZ
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych stosowanych w działaniach
profilaktycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na
oddziale intensywnej opieki położniczej i prenatologicznej salo porodowej i POZ u
ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami
metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.
2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pacjentką.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad
rodzącą, ciężarną, położnicą i jej dzieckiem w sytuacjach trudnych.
4. Doskonalenie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania
decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.
5. Doskonalenie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta
oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.
6. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania zabiegów i czynności
pielęgnacyjnych.
Miejsce praktyk
 Klinika Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii PUM
 Klinika Medycyny Matczyny-Płodowej i Ginekologii PUM
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
 POZ
Czas realizacji: II rok IV semestr
Metody nauczania
 instruktaż
 pogadanka
 metoda sytuacyjna
 metoda przypadków
 metoda algorytmiczna
 uczestnictwo w pracy
 ćwiczenia
 pokaz
W trakcie zajęć praktycznych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie w zakresie
zgodnym z założeniami programowymi:
 opiekuńcza
 wychowawcza
 promowania zdrowia
 profilaktyczna
 terapeutyczna
 rehabilitacyjna
W trakcie zajęć praktycznych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności
pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:
 komunikowanie się
 opiekowanie się
 diagnozowanie
 prowadzenie procesu pielęgnowania
 współpracowanie
 wykonywanie zabiegów leczniczych
 wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
 organizowanie pracy
 prowadzenie dokumentacji.
Ewaluacja zajęć
 obserwacja
 pytania kontrolne
 praca pisemna „Proces pielęgnowania”
Po zakończeniu zajęć student powinien:
 Rozpoznać rodzaj patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych
danych oraz ustalać plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.
 Ocenić stan zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Proponować algorytm postępowania z ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami nie
położniczymi.
 Dobierać optymalny sposób udzielania pomocy położniczej pacjentkom z chorobami
układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.
 Sprawować w sposób zorganizowany opiekę nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą z
chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi, systematycznie gromadząc dane niezbędne do prawidłowej oceny ich stanu,
planując działania uwzględniające ich indywidualne problemy, realizując opiekę zgodnie z
planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Prowadzić intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu i
połogu, modyfikować plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną
sytuację położniczą oraz analizować i krytycznie oceniać zrealizowane działania.
 Udzielać porady ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami
metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i
postępowania oraz przygotować je do samoopieki.
 Monitorować przebieg ciąży, porodu i połogu przy współistnieniu chorób niepołożniczych.
 Rozpoznać sytuację społeczną kobiety i jej rodziny i stosować różne metody wsparcia
ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej,
niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.













Rozpoznać problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu
(depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).
Rozwiązać problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego.
Organizować i podejmować współpracę z kobietami w okresie przedkoncepcyjnym i w
okresie ciąży oraz z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki nad matką i
jej rodziną w sytuacji stwierdzenia u dziecka choroby przewlekłej, niepełnosprawności oraz
choroby o złym rokowaniu.
Organizować współpracę z rodziną uzależnioną od środków psychotropowych i
odurzających oraz opiekować się kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków
odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.
Realizować zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z
wirusem HIV.
Sprawować opiekę w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka,
uwzględniając czynniki ryzyka i ustalenie stopnia ryzyka oraz ocenia stan zdrowia ciężarnej
na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.
Sprawować, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej, opiekę nad ciężarną i
rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym oraz organizować
opiekę i nadzorować przebieg ciąży w warunkach domowych.
Dokonać kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, zabezpieczyć sprzęt i
niezbędne środki, rozpoznać sytuacje nagłe i nieprzewidziane, stosować naturalne sposoby
łagodzenia bólu porodowego i przeprowadzać pierwsze badanie noworodka oraz prowadzić
wczesny okres poporodowy.
Sprawować opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, prowadzić
obserwację i pielęgnację położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym oraz
edukować w zakresie powrotu płodności po porodzie.
Rozpoznać na podstawie badania fizykalnego stany zagrożenia życia u kobiety w okresie
okołoporodowym.
Sprawować nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz
udzielać pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego.
Wdrażać międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji
wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu.
Dobierać odpowiednie metody komunikacji z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i
psychiczną.
Literatura podstawowa:
1. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
2. Bręborowicz G (red.): Ciąża wysokiego ryzyka. OWN, Poznań, 2010. wyd. 3.
3. Hanley J., Sidorowicz S. (wydanie polskie): Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu.
Urban& Partner, Wrocław 2012. Wyd. 1.
4. Mazurkiewicz B., Dmoch-Gajzlerska E.(red.): Opieka położnicza nad pacjentkami
niepełnosprawnymi. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. Wyd. 1.
5. Walters B, Nelson-Piercy C, Greer I, red. M. Dębska, red. R. Dębski: Choroby
internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży. Wydawnictwo Urban & Partner,
Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Bień A. (red.): Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
2. Bręborowicz G. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
3. Bręborowicz G. H. (red.): Kardiotokografia. Ośrodek Wydawnictw Medycznych, Poznań
2009.
4. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Położnictwo 1. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
5. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2005.
6. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom1-4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2012.
7. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
8. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2010.
9. Chazan B., Leibschang J. (red.): Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i
ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
10. Condous G, Bourne T: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży – podręcznik.
Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2009.
11. Datta S: Metody łagodzenia bólu podczas porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2008, wyd. 1.
12. Deklaracja Monachijska – Pielęgniarki i Położne na rzecz zdrowia – materiały WHO
Europa.
13. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa
2012.
14. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
15. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.
16. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2012.
17. Gauge S.M., , Ch. Henderson Ch. (red. ). Floriański J. (red. nauk. tłum.): KTG – to proste.
Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.
18. Hanley J.: Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Wydawnictwo Wydawnictwo Urban &
Partner, Wrocław 2012.
19. Hildebrand N.: Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban& Partner, Wrocław 2001.
20. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2008.
21. Koszewska I. Namysłowska I.: O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009.
22. Kruszyński Z.: Anestezjologia i intensywna terapia położnicza. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2013.
23. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
24. Męczekalski B.: Endokrynologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
25. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015.
26. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-4. Via Medica, Gdańsk 2009,
2010, 2011.
27. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2006.
28. Odent M.: Odrodzone narodziny. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
29. Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E.: Rekomendacje
postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo Bifolium,
Lublin 2002.
30. Owecki M., Bręborowicz G.: Choroby układu nerwowego u kobiet w ciąży. Via Medica,
Gdańsk 2011.
31. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia, Elsevier Urban
& Partner, Wrocław 2006.
32. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
33. Położna. Nauka i Praktyka. Kwartalnik. PZWL.
34. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju: HIV/AIDS – prawa człowieka w miejscu
pracy. UNPD, Warszawa 2003.
35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (poz. 1100).
36. Stadnicka G. (red.): Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2009.
37. Świątecka G, Kornacewicz-Jach Z.: Choroby serca u kobiet w ciąży. Via Medica, Gdańsk
2006.
38. Tatoń J., Czech A.: Jak zwyciężyć cukrzycę. Poradnik dla osób stosujących Insulinę. Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
39. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
40. Uszyński M.: Klasyczne i nowo poznane koagulopatie położnicze. Wydawnictwo Urban &
Partner, Wrocław 2010.
41. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Lp.
1.
2.
3.
Materiał nauczania do
realizacji
Zasady opieki nad
położnicą w oddziale
intensywnej opieki
prenatologicznej.
Specyfika oddziału.
Przyjęcie położnicy na
oddział.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
opiekuńczej.
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI PRENATOLOGICZNEJ
Student:
Student:
Zrealizuje samodzielnie
 Scharakteryzuje organizację oddziału intensywnej opieki
umiejętności w warunkach
prenatologicznej.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne nowych lub w sytuacji trudnej
i p-poż.
 Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w
powikłaniach ciąży.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
Student:
Student:
Zrealizuje samodzielnie
 Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie
umiejętności w warunkach
ciężarną.
nowych lub w sytuacji trudnej
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
Student:
Student:
Zrealizuje samodzielnie
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego
pacjentki w ciąży ze współistnieniem chorób układowych, z umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi.
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy
pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym
się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego
w ciąży, modyfikuje plan opieki pielęgniarsko-położniczej,
uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizuje i
krytycznie ocenia zrealizowane działania.
 Stosuje algorytm postępowania z ciężarną z chorobami nie
położniczymi.
 Monitoruje przebieg ciąży przy współistnieniu chorób
niepołożniczych.
 Sprawuje nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i
drugiej połowie ciąży.
 Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i
psychiczną.
Czas realizacji
Liczba
Liczba
godzin
dni
Uwagi
2
1/2
3
Praca
pisemna
„Proces
pielęgnow
ania”
5
1/2
13
4.
5.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Student:
 Ocenia stan zdrowia kobiety ciężarnej z chorobami
układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi,
endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży na podstawie
uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan
postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.
 Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz
stosuje różne metody wsparcia ciężarnej, jej rodziny i
bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności,
choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.
 Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w
przebiegu ciąży (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe,
psychozy, zaburzenia osobowości).
 Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie
diagnostyczno-lecznicze.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u
ciężarnej:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Udziela porady ciężarnej z chorobami układowymi, z
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania
oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
5
5
1/2
1/2
Prowadze
nie
edukacji
pacjentki
14
1.
2.
3.
Zasady opieki nad
położnicą w oddziale
intensywnej opieki
położniczej. Specyfika
oddziału.
Przyjęcie położnicy na
oddział.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
opiekuńczej.
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI POŁOŻNICZEJ
Student:
Student:
Zrealizuje samodzielnie
 Scharakteryzuje organizację oddziału intensywnej opieki
umiejętności w warunkach
położniczej.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne nowych lub w sytuacji trudnej
i p-poż.
 Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w
powikłaniach połogu.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
Student:
Student:
Zrealizuje samodzielnie
 Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie
umiejętności w warunkach
położnicę.
nowych lub w sytuacji trudnej
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
Student:
Student:
Zrealizuje samodzielnie
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego
pacjentki w połogu ze współistnieniem chorób układowych, z umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi.
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy
pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym
się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego
w połogu, modyfikuje plan opieki pielęgniarsko-położniczej,
uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizuje i
krytycznie ocenia zrealizowane działania.
 Stosuje algorytm postępowania z położnicą z chorobami nie
położniczymi.
 Monitoruje przebieg połogu przy współistnieniu chorób
niepołożniczych.
 Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną
i psychiczną.
2
1/2
3
Praca
pisemna
„Proces
pielęgnow
ania”
5
1/2
15
4.
5.
1.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Zasady opieki nad
położnicą w Sali
porodowej. Specyfika
oddziału.
Student:
 Ocenia stan zdrowia położnicy z chorobami układowymi, z
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i
podmiotowego.
 Rozpoznaje rodzaj patologii w połogu na podstawie
uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan
postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.
 Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz
stosuje różne metody wsparcia położnicy, jej rodziny i
bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności,
choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.
 Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w
przebiegu połogu (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe,
psychozy, zaburzenia osobowości).
 Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie
diagnostyczno-lecznicze.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u
położnicy:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Udziela porady położnicy z chorobami układowymi, z
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania
oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
SALA PORODOWA
Student:
 Scharakteryzuje organizację Sali porodowej.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne
i p-poż.
 Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w
powikłaniach ciąży i porodu.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
5
5
1/2
1/2
Prowadze
nie
edukacji
pacjentki
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
16
2.
Przyjęcie rodzącej w
oddział.
3.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
opiekuńczej.
Student:
 Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie
ciężarną/ rodzącą.
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
Student:
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego
pacjentki w ciąży/ porodzie ze współistnieniem chorób
układowych, z zaburzeniami metabolicznymi,
endokrynologicznymi i psychicznymi.
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy
pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym
się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego
w ciąży/ porodzie, modyfikuje plan opieki pielęgniarskopołożniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz
analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania.
 Stosuje algorytm postępowania z ciężarną/ rodzącą z
chorobami nie położniczymi na Sali porodowej.
 Sprawuje nadzór nad ciężarną/ rodzącą z krwawieniem w
pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udziela pierwszej
pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego.
 Rozwiązuje problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych
okresu okołoporodowego.
 Monitoruje przebieg ciąży/ porodu przy współistnieniu
chorób niepołożniczych na Sali porodowej.
 Wdraża międzynarodowe procedury mające na celu
zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV
od matki do płodu.
 Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i
psychiczną.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
17
4.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Student:
 Rozpoznaje na podstawie badania fizykalnego stany
zagrożenia życia u kobiety w okresie okołoporodowym oraz
noworodka.
 Ocenia stan zdrowia kobiety ciężarnej/rodzącej z chorobami
układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi,
endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży/ porodu na
podstawie uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan
postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.
 Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w
przebiegu ciąży/ porodu (depresja, nerwica i zaburzenia
nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).
 Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz
stosuje różne metody wsparcia ciężarnej/ rodzącej, jej
rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej,
niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci
dziecka.
 Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie
diagnostyczno-lecznicze.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u
ciężarnej/ rodzącej:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
5.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Udziela porady ciężarnej/rodzącej z chorobami układowymi,
z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i
psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania
oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
18
1.
POZ
Zasady opieki nad kobietą Student:
 Scharakteryzuje organizację POZ.
w POZ. Specyfika pracy w
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i p-poż.
POZ.

2.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
opiekuńczej.
Określi zakres badań i zanalizuje wyniki badań wykonywanych u
kobiety w ciąży/ porodzie/ połogu fizjologicznym.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
 Omówi dokumentację pacjentki w POZ.
Student:
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki w
ciąży ze współistnieniem chorób układowych, z zaburzeniami
metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi przebywającej
w środowisku domowym.
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy pacjentki,
realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i
sytuacją podopiecznych przebywających w środowisku domowym.
 Prowadzi nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, modyfikuje
plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację
położniczą oraz analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania.
 Monitoruje przebieg ciąży przy współistnieniu chorób niepołożniczych
pacjentek przebywających w środowisku domowym.
 Organizuje współpracę z rodziną uzależnioną od środków
psychotropowych i odurzających oraz opiekuje się kobietą i
noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i
psychotropowych w środowisku domowym.
 Realizuje zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec
kobiet i noworodków z wirusem HIV.
 Sprawuje opiekę w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży
wysokiego ryzyka, uwzględniając czynniki ryzyka i ustalenie stopnia
ryzyka oraz ocenia stan zdrowia ciężarnej na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Sprawuje, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej,
opiekę nad ciężarną i rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w
środowisku domowym oraz organizuje opiekę i nadzoruje przebieg
ciąży w warunkach domowych.
 Sprawuje opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku
domowym.
 Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i
psychiczną.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
1/2
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
19
3.
4.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Student:
 Ocenia stan zdrowia kobiety ciężarnej w ciąży fizjologicznej i z
chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi,
endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży na podstawie
uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan postępowania
w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.
 Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz stosuje
różne metody wsparcia ciężarnej, położnicy, jej rodziny i
bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności,
choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.
 Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w
przebiegu ciąży (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe,
psychozy, zaburzenia osobowości).
 Dokonuje kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach
pozaszpitalnych, zabezpiecza sprzęt i niezbędne środki,
rozpoznaje sytuacje nagłe i nieprzewidziane, stosuje naturalne
sposoby łagodzenia bólu porodowego i przeprowadza pierwsze
badanie noworodka oraz prowadzi wczesny okres poporodowy.
 Prowadzi obserwację i pielęgnację położnicy w połogu
fizjologicznym i połogu powikłanym.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u
ciężarnej:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Edukuje położnicę.
 Udziela porady ciężarnej, położnicy w fizjologii oraz z
chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi,
endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia,
diety i postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
5
20
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards