ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ – Formularz Ofertowy

advertisement
Przetarg nieograniczony pn. „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH
Załączniki do SIWZ
ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ – Formularz Ofertowy
FORMULARZ OFERTY DLA CZĘŚCI I
GMINA WEJHEROWO
Ofertę przetargową
składa:……………………………………………….………………………………
(podać formę organizacyjną wykonawcy np. Spółka S.A., wykonawca występujący wspólnie itp.)
Nazwa wykonawcy (wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………………
adres:……………………………..……..……………… województwo: ……………………….…..
nr REGON: …………………… nr PESEL (w przypadku osób fizycznych): ……………………….
e-mail: …………………….……… nr tel.:…………………..; nr faksu: …………………………
nazwa banku oraz numer ra-ku bankowego …………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Równanie dróg gruntowych na terenie
Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH oferujemy wykonanie:
Części I zamówienia obejmującej sołectwa:
Bolszewo, Gościcino, Orle, Warszkowo, Góra, Kniewo/ Zamostne, Gniewowo, Kąpino
za łączną cenę brutto (z VAT) w wysokości:
Wykaz prac
A
1. Równanie wraz z zagęszczaniem
dróg o szer.5 m przy użyciu zestawu:
równiarka i walec drogowy samojezdny
ogumiony min. 8 ton
Cena
jednostkowa
(brutto)
[zł]
B
Jednost
ka
obmiar
owa
Stawka
podatku
Vat
%
Ilość
Wartość całkowita (brutto)
[zł]
Liczbowo/słownie
C
D
E
F=BxE
km
200 km
Liczbowo
zł/1 km
słownie
2. Równanie wraz z zagęszczaniem
dróg o szer.5 m przy użyciu zestawu:
równiarka i walec drogowy samojezdny
stalowy min. 8 ton
Liczbowo
km
200 km
zł/1 km
słownie
3. Równanie wraz z zagęszczaniem
dróg o szer. 7-10 m wraz z zebraniem
poboczy przy użyciu zestawu:
równiarka i walec drogowy samojezdny
ogumiony min. 8 ton
km
25 km
Liczbowo
zł/1 km
słownie
Przetarg nieograniczony pn. „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH
4. Równanie bez zagęszczania dróg o
szer.5 m przy użyciu równiarki
km
50 km
Liczbowo
zł/1 km
słownie
5. Równanie wraz z zagęszczeniem
dróg o szerokości 5 m przy użyciu
zrywaka zębowego równiarki drogowej
samojezdnej oraz walca drogowego
samojezdnego ogumionego min. 8 ton
Liczbowo
km
60 km
zł/1 km
słownie
6. Zakup, dostarczenie, wbudowanie i
zagęszczenie kruszywa kamiennego
tona
8 000 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
7. Zakup, dostarczenie,
wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
betonowego
tona
8 000 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
8. Zakup, dostarczenie,
wbudowanie i zagęszczenie pospółki
tona
100 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
9. Zakup, dostarczenie,
kruszywa kamiennego
tona
50 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
10. Zakup, dostarczenie,
kruszywa betonowego
tona
50 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
11. Dostarczenie
wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
betonowego powierzonego przez
Zamawiającego
tona
200 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
Łączna cena
brutto
Liczbowo
słownie
Czas przystąpienia do realizacji …… * doba/y.
*UWAGA
Wykonawca może zadeklarować czas przystąpienia do realizacji wynoszący odpowiednio od 1 doby do 5 dób.
Wykonawca, który zaoferuje czas przystąpienia do realizacji 5 dób, otrzyma zero punktów w kryterium czasu
przystąpienia do realizacji.
W przypadku, gdy w formularzu oferty nie zostanie określony czas przystąpienia do realizacji lub zaoferowany
zostanie czas realizacji powyżej 5 dób, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny czas określony
w SIWZ, który wynosi 5 dób.
Przetarg nieograniczony pn. „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do realizacji poniżej 1 doby, do obliczeń w
kryterium zostanie uwzględniony czas przystąpienia do realizacji wynoszący 1 dobę.
Oświadczamy, że:
1) ceny obejmują wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
2) zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ,
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w dokumencie „Istotne postanowienia umowy”,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:*
Nazwa części zamówienia
(zakres powierzonej części zamówienia
Podwykonawcy)
Lp
Firma Podwykonawcy
1
2
*Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców podając zakres i firmę podwykonawcy
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
9) Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………………….. stronach
10) oświadczam, że jestem (należy właściwe zaznaczyć):
8)



mikro przedsiębiorcą
małym przedsiębiorcą
średnim przedsiębiorcą
11) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.),
............................, dn. _ _ . _ _ . 2017 r.
...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
Przetarg nieograniczony pn. „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH
FORMULARZ OFERTY DLA CZĘŚCI II
GMINA WEJHEROWO
Ofertę przetargową
składa:……………………………………………….………………………………
(podać formę organizacyjną wykonawcy np. Spółka S.A., wykonawca występujący wspólnie itp.)
Nazwa wykonawcy (wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………………
adres:……………………………..……..……………… województwo: ……………………….…..
nr REGON: …………………… nr PESEL (w przypadku osób fizycznych): ……………………….
e-mail: …………………….……… nr tel.:…………………..; nr faksu: …………………………
nazwa banku oraz numer ra-ku bankowego …………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Równanie dróg gruntowych na terenie
Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH oferujemy wykonanie:
Części II zamówienia obejmującej sołectwa Gowino/Pętkowice, Sopieszyno, Ustarbowo, Nowy
Dwór Wejherowski, Zbychowo, Reszki, Bieszkowice, Łężyce
za łączną cenę brutto (z VAT) w wysokości:
Wykaz prac
A
1. Równanie wraz z zagęszczaniem
dróg o szer.5 m przy użyciu zestawu:
równiarka i walec drogowy samojezdny
ogumiony min. 8 ton
Cena
jednostkow
a (brutto)
[zł]
B
Jednostk
a
obmiaro
wa
Stawka
podatku
Vat
%
Ilość
Wartość całkowita (brutto)
[zł]
Liczbowo/słownie
C
D
E
F=BxE
km
200 km
Liczbowo
zł/1 km
słownie
2. Równanie wraz z zagęszczaniem
dróg o szer.5 m przy użyciu zestawu:
równiarka i walec drogowy samojezdny
stalowy min. 8 ton
Liczbowo
km
200 km
zł/1 km
słownie
3. Równanie wraz z zagęszczaniem
dróg o szer. 7-10 m wraz z zebraniem
poboczy przy użyciu zestawu:
równiarka i walec drogowy samojezdny
ogumiony min. 8 ton
km
25 km
Liczbowo
zł/1 km
słownie
4. Równanie bez zagęszczania dróg o
szer.5 m przy użyciu równiarki
km
50 km
Liczbowo
zł/1 km
słownie
Przetarg nieograniczony pn. „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH
5. Równanie wraz z zagęszczeniem
dróg o szerokości 5 m przy użyciu
zrywaka zębowego równiarki drogowej
samojezdnej oraz walca drogowego
samojezdnego ogumionego min. 8 ton
Liczbowo
km
60 km
zł/1 km
słownie
6. Zakup, dostarczenie, wbudowanie i
zagęszczenie kruszywa kamiennego
tona
8 000 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
7. Zakup, dostarczenie,
wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
betonowego
tona
8 000 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
8. Zakup, dostarczenie,
wbudowanie i zagęszczenie pospółki
tona
100 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
9. Zakup, dostarczenie,
kruszywa kamiennego
tona
50 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
10. Zakup, dostarczenie,
kruszywa betonowego
tona
50 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
11. Dostarczenie
wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
betonowego powierzonego przez
Zamawiającego
tona
200 t
Liczbowo
zł/1 tona
słownie
Łączna cena
brutto
Liczbowo
słownie
Czas przystąpienia do realizacji …… * doba/y.
*UWAGA
Wykonawca może zadeklarować czas przystąpienia do realizacji wynoszący odpowiednio od 1 doby do 5 dób.
Wykonawca, który zaoferuje czas przystąpienia do realizacji 5 dób, otrzyma zero punktów w kryterium czasu
przystąpienia do realizacji.
W przypadku, gdy w formularzu oferty nie zostanie określony czas przystąpienia do realizacji lub zaoferowany
zostanie czas realizacji powyżej 5 dób, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny czas określony
w SIWZ, który wynosi 5 dób.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do realizacji poniżej 1 doby, do obliczeń w
kryterium zostanie uwzględniony czas przystąpienia do realizacji wynoszący 1 dobę.
Oświadczamy, że:
12) ceny obejmują wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
13) zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ,
Przetarg nieograniczony pn. „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo” - sygn. akt ZZP.271.2.2017.ZH
14) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń,
15) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
16) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w dokumencie „Istotne postanowienia umowy”,
17) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
18) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:*
Nazwa części zamówienia
(zakres powierzonej części zamówienia
Podwykonawcy)
Lp
Firma Podwykonawcy
1
2
*Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców podając zakres i firmę podwykonawcy
19) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
20) Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………………….. stronach
21) oświadczam, że jestem (należy właściwe zaznaczyć):



mikro przedsiębiorcą
małym przedsiębiorcą
średnim przedsiębiorcą
22) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.),
............................, dn. _ _ . _ _ . 2017 r.
...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards