badań podstawowych

advertisement
PROJEKTY BADAWCZE I STYPENDIA
AKTUALNA OFERTA INSTYTUCJI KRAJOWYCH
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
22.02.2017 r.
ETIUDA
SONATINA
UWERTURA
MINIATURA
STYPENDIA dla młodych
naukowców
MOBILNOŚĆ PLUS
22 marca 2017
22 marca 2017
22 marca 2017
3 kwietnia – 31 grudnia 2017
LIDER
17 marca 2017
FIRST TEAM
HOMING
15 marca 2017
15 marca 2017
31 marca 2017
15 marca 2017
ETIUDA - stypendia doktorskie i staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku
naukowym
SONATINA – zatrudnienie i badania w ośrodku krajowym, staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w
wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym
UWERTURA - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC (3-6 miesięcy)
MINIATURA - na pojedyncze działania naukowe trwające maks. 12 miesięcy
(obsługuje BBN)
ETIUDA - charakterystyka
ETIUDA - konkurs na:
♪
stypendia doktorskie dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą
miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r
♪ badania w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe
♪ planowany jest staż zagraniczny w wybranym ośrodku (3-6 miesięcy)
♫ Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na
bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
KONKURS ETIUDA
ETIUDA - finansowanie
♫ Stypendium naukowe – 4 500 zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy (6-12 miesięcy)
♫ Pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku – ryczałt w wysokości 9 000 zł
miesięcznie skorygowany o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju
♫ Pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka - ryczałt w wysokości 1 000 – 10 000 zł w
zależności od odległości między miejscem zamieszkania w dniu złożenia wniosku za zagranicznym
ośrodkiem
♫ Koszty pośrednie – 40 % kosztów bezpośrednich
KONKURS ETIUDA
ETIUDA – zobowiązania wnioskodawcy
♫ Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie
pobierania przez wnioskodawcę stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania (start:
2 października 2017 r.)
♫ Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w
terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu
rozpoczęcia jego pobierania.
♫ Niewywiązanie się z obowiązków może skutkować zwrotem środków finansowych przekazanych przez Narodowe
Centrum Nauki
KONKURS ETIUDA
Wniosek – najważniejsze części
♪ Informacja o zagranicznym ośrodku naukowym (kraj, nazwa, dane opiekuna naukowego, okres
trwania stażu) – trzeba dołączyć dokument w j. angielskim potwierdzający zgodę opiekuna na staż
♪ Krótki opis badań w ramach rozprawy doktorskiej (1 str.)
♪ Informacja o wnioskodawcy i jego promotorze (ankieta dorobku wnioskodawcy)
♪ Kosztorys
♪ Opis badań w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej (maks. 10 str.):
♪
♪
♪
♪
♪
Cel naukowy
Znaczenie badań
Koncepcja i plan
Metodyka badań
Spis literatury
♪ Charakterystyka zagranicznego ośrodka (maks. 2 str.):
♪ Uzasadnienie wyboru
♪ Charakterystyka prowadzonych badań
♪ Wpływ na rozwój stypendysty
KONKURS ETIUDA
ETIUDA - zasady oceny wniosku
I ETAP:
PYTANIA TAK / NIE:
♫ Czy program badań ma charakter naukowy?
♫ Czy badania spełniają definicję kryterium badań podstawowych?
♫ Czy wniosek spełnia inne wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie?
♫ Czy wniosek został przygotowany w sposób umożliwiający jego rzetelną ocenę?
OCENA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH WNIOSKODAWCY 40%
♫ Ocena osiągnięć naukowych w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych
♫ wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, warsztaty/szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
OCENA JAKOŚCI BADAŃ 30%
ZASADNOŚĆ WYBORU MIEJSCA STAŻU 30 % (ranga naukowa, trafność wyboru, wpływ stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy)
II ETAP – ocena prezentacji wniosku i rozmowy
KONKURS ETIUDA
SONATINA - charakterystyka
SONATINA - konkurs na granty badawcze dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora do 3 lat od daty
wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r, w których
zaplanowany jest staż zagraniczny w wybranym ośrodku naukowym (3-6 miesięcy).
Okres realizacji projektów wynosi 24 lub 36 miesięcy.
Wnioskodawcą może być osoba, która:
♪ nie ma zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej i chce uzyskać w tej jednostce
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu
swoje projekty badawcze
♪ ma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej ale chce uzyskać zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować tam projekty
badawcze.
KONKURS SONATINA
SONATINA - finansowanie
♫ Wynagrodzenie etatowe kierownika (umowa o pracę) – 100 tys. zł rocznie
♫ Wynagrodzenia dodatkowe - do 1,5 tys. zł miesięcznie – wśród wykonawców może być co najwyżej jeden pracownik
naukowy posiadający stopień naukowy dr. hab. lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest zatrudniony w podmiocie
będącym miejscem realizacji projektu
♫ Środki na realizację badań
♫
Środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku – ryczałt w wysokości 9 000 zł
skorygowany o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju
♫ Środki na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka - ryczałt w wysokości 1 000 – 10 000 zł w zależności od
odległości między miejscem zamieszkania w dniu złożenia wniosku za zagranicznym ośrodkiem
♫ Koszty pośrednie – 40 % kosztów bezpośrednich
Nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zatrudniania osób na
stanowisku typu post-doc oraz przyznawania stypendiów.
KONKURS SONATINA
SONATINA – zasady oceny wniosku
OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU - 30%
♫ Ocena osiągnięć naukowych w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych
♫ ocena wykonanie przez kierownika projektu innych projektów badawczych uprzednio finansowanych za
środków finansowych na naukę
OCENA PROJEKTU - 60%
♫ Ocena poziomu naukowego badań lub zadań przewidzianych do realizacji – 40%
♫ Ocena charakteru projektu oraz wpływu realizacji na rozwój dyscypliny naukowej – 15%
♫ Ocena możliwości wykonania – 5%
ZASADNOŚĆ WYBORU MIEJSCA STAŻU 10 % (ranga naukowa, trafność wyboru, wpływ stażu na rozwój kariery
naukowej wnioskodawcy)
KONKURS SONATINA
UWERTURA – charakterystyka konkursu (1)
UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Staż naukowy musi
odbyć się w wybranym zagranicznym ośrodku i powinien potrwać od 3 do 6 miesięcy. Zasadniczym założeniem
UWERTURY jest obowiązek złożenia przez osobę, która będzie realizowała staż w ramach tego konkursu, wniosku o
grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej (do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu).
UWAGA! Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC skutkuje zwrotem całości środków
przyznanych wnioskodawcy
Wnioski składne w konkursie musza obejmować badania podstawowe.
Wnioskodawcą musi być osoba, która:
♪ posiada co najmniej stopień naukowy doktora
♪ jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą
♪ realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN
♪ nie jest laureatem konkursu ERC
KONKURS UWERTURA
UWERTURA – charakterystyka konkursu (2)
Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na:
♫ pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym – ryczałt w wysokości 15 000 zł
miesięcznie skorygowany o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju
♫ pokrycie kosztów podróży w obie strony do zdeklarowanego ośrodka naukowego - ryczałt w wysokości 1 000 – 10
000 zł w zależności od odległości między miejscem zamieszkania w dniu złożenia wniosku za zagranicznym ośrodkiem
Ocena wniosku – formalna i merytoryczna. Ocena merytoryczna dwustopniowa dokonywana przez Zespoły Ekspertów
i ekspertów zewnętrznych.
♫ OCENA DOROBKU NAUKOWEGO KANDYDATA NA STAŻ - 60%
♫ OCENA PROJEKTU PLANOWANEGO DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE ERC- 35%
♫ TRAFNOŚĆ WYBORU LAUREATA KONKURSU ERC 5 %
KONKURS UWERTURA
MINIATURA – charakterystyka konkursu
MINIATURA - konkurs na sfinansowanie:
♪ pojedynczego działania naukowego*
♪ służącego realizacji badań podstawowych
♪ kierowanego przez Pracownika, który planuje ubiegać się o finansowanie projektów
badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.
♫ Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na
bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
* pojedyncze działanie naukowe to np. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd
badawczy, wyjazd konferencyjny, konsultacje naukowe, inne.
KONKURS MINIATURA
MINIATURA – adresaci konkursu
Kierownikiem projektu w konkursie Miniatura może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
♫ uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego
nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu
rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub
pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym
spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia;
♫ nie kierowała i nie kieruje realizacją projektu badawczego oraz nie jest laureatami konkursów na przyznanie
stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN;
♫ w dniu złożenia wniosku jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.
KONKURS MINIATURA
MINIATURA - podstawowe założenia projektu
♫ okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji
działania;
♫ wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;
♫ bez wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących
pracownikami UMCS;
♫ bez zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
KONKURS MINIATURA
MINIATURA – wydatki kwalifikowalne
♫ materiały (biurowe, techniczne, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, inne rzeczy służące do badań;
♫ usługi obce – koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania
ankietowe itp.), koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu
(korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, itp.), koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych
bezpośrednio związanych z realizacją badań;
♫ delegacje - koszty udziału w seminariach, konferencjach, konsultacjach związanych z badaniami w projekcie,
kwerend, badań terenowych;
♫ wykonawcy zbiorowi – koszty gratyfikacji, wynagrodzeń dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np.
ankieterzy) oraz uczestników badań. Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób;
♫ inne – koszt zakupu danych, baz danych lub dostępu do nich, zakup specjalistycznych publikacji, koszty publikacji
wyników badań, itp.
KONKURS MINIATURA
MINIATURA – wydatki niekwalifikowalne
♫ kosztów honorariów z tytułu recenzji wydawniczych;
♫ kosztów zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
♫ kosztów wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych
niebędących Pracownikami UMCS;
♫ kosztów zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka);
♫ kosztów organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań;
♫ kosztów subskrypcji, prenumerat (z wyjątkiem kosztów danych i dostępu do danych);
♫ składek członkowskich od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach itp.
KONKURS MINIATURA
MINIATURA – kwalifikacja wydatków
Koszt kwalifikowalny
♫ jest niezbędny dla realizacji działania naukowego;
♫ został poniesiony w okresie realizacji działania;
♫ jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
♫ został poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej, czyli uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.
♪ Wysokość kosztów pośrednich to 10% kosztów bezpośrednich.
KONKURS MINIATURA
MINIATURA – wniosek (1)
Jest tylko w języku polskim. Zawiera miedzy innymi:
♫ dane administracyjne UMCS;
♫ tytuł projektu;
♫ rodzaj działania naukowego planowanego do realizacji:
- badania wstępne
- badania pilotażowe
- kwerenda
- staż naukowy
- wyjazd badawczy
- wyjazd konferencyjny
- konsultacje naukowe
- inne;
♫ panel dyscyplin i określenia pomocnicze.
KONKURS MINIATURA
MINIATURA – wniosek (2)
Dane osoby realizującej działanie naukowe - miedzy innymi:
♫ przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data
uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego, doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą
oraz otrzymane stypendia i nagrody);
♫ najważniejsza publikacja (dane + plik PDF).
Kosztorys:
♫ rodzaj wydatku
♫ przewidywany koszt
♫ szczegółowe uzasadnienie
KONKURS MINIATURA
MINIATURA – wniosek (3)
Opis działania naukowego (1 strona):
♫ Syntetyczny opis badań prowadzonych przez osobę realizującą działanie naukowe;
♫ Opis działania przewidzianego do realizacji;
♫ Uzasadnienie konieczności realizacji wybranego działania;
♫ Spodziewany efekt.
Nieobowiązkowy załącznik: potwierdzenia informacji zawartych we wniosku (w formie pliku pdf można dołączyć
m.in. potwierdzenia przyjęcia na staż, wyceny, zgody na przeprowadzenie kwerendy oraz inne dokumenty
ułatwiające ocenę merytoryczną działania).
KONKURS MINIATURA
MINIATURA - zasady oceny wniosków
PYTANIA TAK / NIE:
♫ Czy badania prowadzone przez osobę realizującą działanie naukowe spełniają definicję kryterium badań
podstawowych?
♫ Czy działanie naukowe spełnia inne wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie?
♫ Czy wniosek został złożony do właściwego panelu?
♫ Czy planowane koszty realizacji działania są uzasadnione?
OCENA DOROBKU OSOBY REALIZUJĄCEJ DZIAŁANIE NAUKOWE 20%
♫ Ocena publikacji załączonej do wniosku (1-5)
OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU 80%
♫ Ocena działania naukowego w kontekście jego poziomu naukowego i nowatorstwa (1-5)
♫ Przewidywany wpływ realizacji działania na rozwój kariery naukowej osoby realizującej działanie (1-4)
REKOMENDACJA i PODSUMOWANIE
KONKURS MINIATURA
MINIATURA - jak składamy wniosek ?
♫ Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku w systemie
elektronicznym OSF.
♫ Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej:
Wniosek o finansowanie podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu
kwalifikowanego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OSF.
♫ Należy zwrócić szczególną uwagę, że adres email lub adres konta ePUAP, który zostanie podany we wniosku, będzie
stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane informacje z prośbą o uzupełnienie
dokumentów oraz decyzje. Umowa, tak jak dotychczas, będzie dostępna w systemie OSF po otrzymaniu decyzji. Będzie
ona procedowana elektronicznie, co oznacza, że musi zostać podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego lub
profilu zaufanego.
KONKURS MINIATURA
Wskazówki dot. sporządzania wniosków o granty
1) Składany projekt musi odwoływać się do najnowszego stanu badań naukowych w dziedzinie naukowej, której
dotyczy.
2) Zgłaszany projekt nie powinien powielać badań zrealizowanych przez wnioskodawcę lub innych naukowców.
3) Metody badawcze muszą być dobrane poprawnie do charakteru planowanych badań oraz dziedziny nauki, której
dotyczy wniosek.
4) Harmonogram planowanych badań musi być precyzyjny, a zadania badawcze mieć związek z metodologią badań.
5) Wysoko oceniane są wnioski nowatorskie. Za nowatorskie uznawane są również projekty, których celem jest
przeprowadzenie badań oraz opracowanie zagadnień, które dotychczas nie są obecne w polskiej nauce.
6) Wysoko oceniane są projekty, które będą miały wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, której dotyczą.
7) Wysoko oceniany jest dorobek naukowy kierownika projektu, który posiada publikacje naukowe w czasopismach z
list ERIH, JCR, WoS oraz Scopus.
8) Wysoko oceniany jest dorobek naukowy osób, które publikują w języku angielskim oraz w naukowych
czasopismach międzynarodowych.
9) Wysoko oceniany jest dorobek naukowy osób, które mają wysoki poziom cytowalności swoich prac naukowych –
indeks h (Hirscha).
Wskazówki dot. sporządzania wniosków o granty
10) Zrealizowane i poprawnie rozliczone projekty badawcze zwiększają wiarygodność osób, które składają wnioski na
kolejne projekty. Doceniane są doświadczenie oraz publikacje, które powstały jako efekty zakończonych badań.
11) Doświadczenie we współpracy międzynarodowej podnosi ocenę dorobku naukowego kierownika projektu.
12) Młodzi naukowcy o małym doświadczeniu naukowym mają większą szansę na otrzymanie grantu, jeśli jego
tematyka ma związek z ich wykształceniem oraz dotychczasowymi badaniami.
13) Wydatki planowane w ramach realizacji projektu, muszą mieć związek z przedstawionym planem badań.
14) Konieczne jest wykazanie związku każdego planowanego wydatku z częścią merytoryczną projektu.
15) Recenzenci lepiej oceniają wnioski, w których przedstawiono szczegóły szacowania planowanych wydatków.
16) Zespoły badawcze, w skład których wchodzą specjaliści z dziedzin nauki, z których badania zaplanowano w
projekcie, mają większą szansę na uzyskanie finansowania badań.
17) W projektach międzynarodowych udział naukowców z zagranicy ma dopełniać doświadczenie naukowców z Polski i
stanowić warunek niezbędny do prawidłowej realizacji projektu.
Wskazówki dot. sporządzania wniosków o granty
Wartość projektu zmniejszają:
 niedopracowanie projektu od strony metodologicznej
 nieprzemyślany dobór metod badawczych
 nieprecyzyjnie skonstruowany plan badań
 banalne hipotezy badawcze
 brak wiedzy na temat dotychczasowego stanu badań naukowych
 powielanie przeprowadzonych już badań – brak nowatorstwa badań (dodatkowo niższa ocena za wpływ na rozwój
dyscypliny naukowej)
 brak artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych o szerszym zasięgu
 niedopasowanie kosztów do planu badań
 niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu
 niezasadność kosztów
 brak uzasadnienia merytorycznego zaplanowanych wydatków
Mobilność Plus - młodzi naukowcy do 35 r.ż. lub uczestnicy studiów doktoranckich. Finansowanie pobytu badawczego
w zagranicznym ośrodku naukowym w okresie od 6 do 36 miesięcy (dowolny kraj, dowolna dziedzina nauki) zarówno
naukowca, jak i jego małżonka/i oraz niepełnoletnich dzieci. Wsparcie przyznawane w kwotach zryczałtowanych
(miesięczne minimum: 10 tyś zł dla uczestnika, 2 tyś zł dla małżonka, 1 tyś zł na każde dziecko).
Ocenie podlegają: wartość naukowa planowanych badań/prac rozwojowych, dotychczasowe osiągnięcia naukowe
kandydata, ranga ośrodka zagranicznego, w tym dorobek opiekuna naukowego oraz wpływ na dalszy rozwój kariery
kandydata.
Rozpoczęcie pobytu – od 1 stycznia 2018 r.
(obsługuje BWM, Rektorat, pok. 1406, tel. 81 537 54 98, e-mail: [email protected] )
Stypendia dla Młodych Wybitnych Naukowców - dla młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach
prowadzących badania naukowe. Stypendium naukowe na 36 miesięcy.
(obsługuje BBN)
MOBILNOŚĆ – elementy wniosku
1) Informacje administracyjne;
2) Informacje dotyczące kandydata, w tym m. in.:

przebieg pracy naukowej

informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych

wyróżnienia przyznane za prowadzenie badania naukowe lub prace rozwojowe

udział w projektach badawczych lub badawczo-rozwojowych
3) informacje dotyczące zagranicznego ośrodka oraz planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych;
4) opis planowanych przez uczestnika programu badań naukowych/prac rozwojowych do realizacji w ośrodku zagranicznym (nie więcej
niż 15 stron A4), w szczególności:
•
cel naukowy (problem, charakterystyka efektu końcowego)
•
znaczenie (dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego)
•
istniejący stan wiedzy w danym zakresie
•
metodyka badań
•
spodziewany wymierny efekt podjętego problemu
KONKURS MOBILNOŚĆ
MOBILNOŚĆ – elementy wniosku
5)
harmonogram realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w zagranicznym ośrodku
6)
kalkulacja wysokości planowanych kwot zryczałtowanych (w zł)
7)
informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku
8)
załączniki:
a)
dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych
kandydata na uczestnika programu (język polski lub angielski albo tłumaczenie),
b)
Informacja na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka mającego pełnić funkcję opiekuna wobec uczestnika
programu z okresu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku,
c)
zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony/nieokreślony/mianowania lub zaświadczenie o
uczestnictwie w studiach doktoranckich. Jeśli kandydat na uczestnika programu zatrudniony jest w jednostce naukowej na czas
określony do wniosku należy dołączyć promesę zatrudnienia na czas trwania uczestnictwa w programie w przypadku wygrania
konkursu,
d)
w przypadku uczestników studiów doktoranckich - opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego
lub promotora,
e)
oświadczenie kandydata na uczestnika programu „Mobilność Plus” o akceptacji warunków konkursu.
KONKURS MOBILNOŚĆ
MOBILNOŚĆ – kryteria oceny
1.
30% - wartość naukowa planowanych badań/prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem
ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania w kraju
2.
30% - dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata
3.
30% - ranga ośrodka zagranicznego, w tym dorobek opiekuna naukowego
4.
10% - wpływ na dalszy rozwój kariery kandydata
KONKURS MOBILNOŚĆ
Lider - osoby do 35 r.ż. (maks. można wydłużyć o 2 lata) z tytułem mgr, mgr inż., lek. med. lub stopniem dr uzyskanym nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem. Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym
zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
(obsługuje CTWiT)
FIRST TEAM - naukowcy z całego świata, stopień doktora nie dłużej niż 5 lat (w warunkach określonych w regulaminie możliwe wydłużenie do 9 lat).
Na stworzenie pierwszych zespołów badawczych, badania B+R zgodne z listą KIS, projekty o znacznym potencjale aplikacyjnym lub mające znaczenie
dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego; maks. 3 lata.
(obsługuje CTWiT)
HOMING - osoby do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora (można przedłużyć maksymalnie do 9 lat w określonych przypadkach) - z zagranicy lub wybitni
polscy naukowcy powracający do kraju. Badania B+R zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, projekty o znacznym potencjale aplikacyjnym
lub mające znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego; maks. 2 lata.
(obsługuje BBN)
Kontakt
Biuro ds. Badań Naukowych
Rektorat, pok. 1302/1303
tel. 81-537-51-16
mail: [email protected]
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pok. 1406
tel. 81-537-54-98
mail: [email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards