Umowa kupna-sprzedaży.

advertisement
Umowa kupna - sprzedaży
Zawarta w Lublinie, dnia [kliknij tutaj i wpisz dane] r. pomiędzy:
Panem/ią [kliknij tutaj i wpisz dane],
zam. w [kliknij tutaj i wpisz dane]
Pesel [kliknij tutaj i wpisz dane],
[kliknij tutaj i wpisz dane]
zwanym dalej Kupującym
NIP
[kliknij
tutaj
i
wpisz
dane],
Nr
dowodu
Zwanym dalej Sprzedającym
a
Fundacją Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział
Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000199402, numer NIP: 524-249-51-43 reprezentowaną
przez:
Piotra Nizioła – Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działającego na mocy stosownego pełnomocnictwa
Postanowienia niniejszej umowy dotyczą pionu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości o
nazwie [kliknij tutaj i wpisz dane] działającego przy AIP w Lublinie, reprezentowanego przez Pana/ią
[kliknij tutaj i wpisz dane] (tel. [kliknij tutaj i wpisz dane])
Osoba wskazana w niniejszym punkcie zostaje wyznaczona do kontaktu przy realizacji postanowień
umowy,
zwanym dalej Kupującym
§1
1. Na mocy niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy:
[kliknij tutaj i wpisz dane]
2. Sprzedający oświadcza niniejszym, że jest wyłącznym właścicielem Rzeczy i że jest ona wolna od
wad fizycznych i prawnych.
§ 2.
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność Rzeczy, o której mowa w §1 umowy za kwotę
określoną w § 3 umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie
odbiór w/w rzeczy.
§ 3.
1. Kupujący
zapłaci
Sprzedającemu
cenę: [kliknij
tutaj
i
wpisz
dane]
słownie:
[kliknij tutaj i wpisz dane] płatne gotówką w chwili wydania rzeczy.
§ 4.
Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.
§ 5.
Z uwagi na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu
rękojmi.
§ 6.
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 7.
Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu [kliknij tutaj i wpisz dane]dni
od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację
Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu [kliknij tutaj i wpisz dane] dni od momentu jej
otrzymania.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedawca
Kupujący
Download