Syjonizm jest kwintesencją judaizmu.

advertisement
Niezależny serwis społeczności blogerów
Syjonizm jest kwintesencją judaizmu.
Arjanek, 25.11.2016 10:11
Takie jw. natrętne twierdzenia atakują nas z prawa i z lewa. Trudno się opierać logice
takich komentarzy, bowiem różnice między żydami istnieją, a jednak czytając je, należy
zawsze zadać pytanie, czemu lub komu one służą, gdyż syjonizm, tak ideologia, jak i ruch,
stanowią kwintesencję ekspresji judaizmu w czasach nam współczesnych. Jest to jedyny
ruch, który ratował kolektywną tożsamość żydów przed tyglem narodów.
Syjonizm został już zrehabilitowany ponieważ żydzi otrzymali w ten sposób szansę na
życie w nowo utworzonym państwie. Tam nauczono ich traktować judaizm jak
"wszechogarniającją cywilizację", która wydobywa z nich sens duchowego zakorzenienia
w Eretz Yisrael, poczucie jedności z przodkami i historią liczącą 4 tys. lat. Stał się on
zbawienną ideą, która ratując żydów, jednocześnie nieoczekiwanie uwolniła uśpione przez
stulecia kreatywne pokłady energii.
Syjonizm jest współczesnym judaizmem w akcji, pokazującym przede wszystkim żydów
aktywnie biorących udział w przystosowaniu się do współczesności. To jest "judaizm we
wspłczesnym odzieniu, to Mesjasz podróżujący samolotem odrzutowym zamiast jak
kiedyś dosiadający osła".
Podstawowym powodem, dla którego syjonizm stał się koniecznością był fakt, że judaizm,
wszędzie gdzie istniał żył "pędem przeszłości", ten pęd nagle zaczął się wyczerpywać i
dlatego naglącą koniecznością stało się ustanowienie centralnego organu [państwa], który
by jednoczył światowe żydostwo we współczesnym świecie.
Religijne znaczenie syjonizmu staje się bezdyskusyjne, kiedy uświadomimy sobie, że to w
Izraelu stworzono warunki dla organicznej jedności religii żydowskiej. Mesjanistyczny
charakter syjonizmu jest widoczny w jego staraniach o reaktywację duchowego charakteru
społeczności tradycyjnie uważanej za zjednoczoną przymierzem z Bogiem.
strona 1 / 3
Niezależny serwis społeczności blogerów
[Wiki] //Izrael jest państwem wyznaniowym, religią państwową jest judaizm [nowa
ortodoksja S. Hirscha]. Przestrzega się ściśle biblijnych i talmudycznych praw i przepisów
pokarmowych w wojsku i instytucjach państwowych, cywilne prawa osobiste
(małżeństwo, rozwód) podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów rabinackich i stosują się do
żydowskiej tradycji. Nieżydzi podlegają odrębnym sądom religijnym. Nie można zawierać
ślubów cywilnych. W szkołach państwowych naucza się religii.
Nowoczesna ortodoksja (neoortodoksja) – nurt judaizmu stworzony przez Samsona
Raphaela Hirsch we Frankfurcie pod koniec XIX wieku. Jego hasłem było "Tora im derek
erec" (Prawo z miejscowymi zwyczajami). Obecnie większość Żydów ortodoksyjnych na
świecie to nowocześni ortodoksi. Jest to religia państwowa w Izraelu. Dominuje także w
większości krajów, gdzie mieszka diaspora żydowska, z wyjątkiem USA, gdzie dominuje
judaizm reformowany. W przeciwieństwie do judaizmu ultraortodoksyjnego korzystają
oni z techniki, ubierają się zgodnie ze współczesną modą i pracują w świeckich zawodach,
jak prawnicy, lekarze, policjanci itd. W USA określa się go czasem jako judaizm centrowy
pomiędzy ultraortodoksją a judaizmem reformowanym.//
Syjonizm w XXI wieku stawia sobie za główny cel reorganizację i dominację żydostwa w
świecie uważając, że poprzedni cel, czyli zabezpieczenie i rozwój państwa Izrael został już
zakończony.
Żeby sprostać tym wyzwaniom "Nowy syjonizm" odrzuca tradycyjny schemat "negowania
diaspory" i wspomaga żydów, gdziekolwiek żyją w duchowym, kulturalnym i
materialnym rozwoju. Najważniejszym zaś celem żydów żyjących w diasporze jest nadal
przeciwstawianie się jakimkolwiek ruchom, które zagrażałyby im w rozwoju. Oznacza to
wspieranie ruchów mniejszościowych i ograniczanie lub niszczenie tendencji narodowych.
Zmiana głównego celu, czyli z obrony narodu żydowskiego [jewish nationhood] w Izraelu
na walkę żydostwa o dominację w świecie wymaga strukturalnych zmian w świadomości
młodego pokolenia żydów i nowej strategii działania. Już w latach '30 ubiegłego wieku
tworzono podwaliny dla tej filozofii. To wtedy utworzono neologizm [jewish peoplehood].
Obecnie termin ten od 2000 roku staje się nowym słowem kluczem. W XXI wieku już nie
naród żydowski, ale żydzi i cywilizacja żydowska stanowić mają nowy paradygmat.
Czyżby słowo "naród" miało zniknąć z internetu w niedalekiej przyszłości.
W zamyśle autora ten tekst nie ma być pochwałą rasistowskiego syjonizmu, wręcz
strona 2 / 3
Niezależny serwis społeczności blogerów
przeciwnie. Autorowi bliżej jest do nie rasistowskiego narodowego socjalizmu.
strona 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download