marketing strategiczny msm - 2010/2011 - WZ UW

advertisement
1
MARKETING
Cześć 2
MSEMen - 2014/2015
GRZEGORZ KARASIEWICZ
Katedra Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
2
Prowadzący wykład
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Dyżur:
poniedziałek - godz. 10.00-11.00
B436
3
Agenda
1.
Marketing strategiczny – wprowadzenie i typologia
2.
Strategie marketingowe dla przedsiębiorstwa
3.
Studium przypadku: Porsche
4.
Studium przypadku: Red Bull
5.
Studium przypadku: Real Madrid
6.
Studium przypadku: Xbox One
7.
Studium przypadku: CEIBS
Poziomy decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie
Definicja strategii marketingowej
Proces tworzenia strategii marketingowej
Strategia marketingowa dla przedsiębiorstwa – elementy
Domena działania przedsiębiorstwa
Strategiczne jednostki biznesu
Misja przedsiębiorstwa
Cele strategiczne przedsiębiorstwa
Luka strategiczna
Analiza portfelowa
Strategie zakresowe
Firma zdywersyfikowana i skoncentrowana
4
Warunki zaliczenia
• Zaliczenie przedmiotu (egzamin):
▫ Egzamin pisemny (40% oceny)
 pytania otwarte i zamknięte
 co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi
▫ Studia przypadków (20% oceny)
▫ Ocena z ćwiczeń (40% oceny)
▫ Minimalna ilość punktów – 51%
Zgodnie Regulaminem studiów
przysługują Państwu tylko 2 podejścia do
egzaminu
Uczestniczyć w egzaminie mogą tylko
studenci zarejestrowani w USOS
Egzamin
‚zerowy”
4
5
Literatura przedmiotu
P. Kotler, K.L. Keller (2012). Marketing, Rebis.
Poznań.
P. Kotler (2005). Marketing, REBIS, Poznań.
P. Kotler (1994). Marketing. Analiza, planowanie,
wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska. Warszawa.
6
Gozdawa
Gozdawą posługiwało się około 150 rodzin, wśród nich:
Apanowicz, Bal, Bączalski, Biedrzyński, Birecki,
Boczkowski, Bohdanowicz, Bohuszko, Borowski,
Bronicki, Brzozowski, Chlebowski, Chłusowicz,
Chmielewski, Chrapowicki, Ciałowicz, Czekoński,
Dedyński, Dobrzymęski, Drwęski, Dudziński, Dydyński,
Dydziński, Dyszlewicz, Dziersznicki,
Dzierzanowski,Fabiański, Fabiankowski, Gdeszyński,
Gierawski, Giżycki, Godaczewski, Godlewski,
Gołębiewski, Gołębiowski, Gostkowski, Gozdowski,
Grabczyński Grot, Grajewski, Hański, Humięcki,
Humnicki, Humińscy, Iwaszkiewicz, Jackiewicz,
Jackowski, Janicki, Jarząbkowski, Jasieński,
Jawornicki, Jaworowski, Juchniewicz,Karwecki,
Kawecki, Kicki, Kilarowicz, Korff, Kormanicki,
Kraśniewski, Krupa, Lewanowicz, Lipiński, Lucieński,
Luciński, Małowieski, Mikulicz, Moczulski, Mucharski,
Niemir, Niemira, Olearski, Osuchowski, Pac, Pacewicz,
Pampowski, Pankowski, Pańkowski, Pawłowski,
Pepłowski, Piasecki, Piotrowski, Podbereski, Popowski,
Potuszyński, Przedborski, Reklewski , Reutt ,
Rossowicz, Rusieński, Rymsza, Secimski, Siewruk,
Sokół, Sokołowski, Sołowski, Staniewicz, Stano,
Stanowski, Stawiski, Stępski, Strzemeski,
Strzeszkowski, Skrzyżowski, Sudrawski, Sulimowski,
Sułocki, Suzin, Swirtun, Teleżyński, Tryzna, Trzciński,
Trzemeski, Turkowiecki, Tyszkowski, Wituski, Witulski,
Wołczyński, Wołk-Lewanowicz, Zatorski, Zembrowski,
Zdziarski.
7
8
Poziomy decyzji marketingowych
w przedsiębiorstwie
9
Poziomy decyzji marketingowych
w przedsiębiorstwie
• decyzje
tworzące
przedsiębiorstwa
strategie
marketingowe
dla
• decyzje tworzące strategie marketingowe dla rynku
produktowego
• decyzje instrumentalne
• decyzje taktyczno-wykonawcze
Źródło: Podstawka, K. (2008). Marketing menedżerski, Warszawa: Wyd.
Wydziału Zarządzania UW, s. 27-28.
Przedmiot
zainteresowania
10
Strategiczne decyzje marketingowe –
charakterystyki
• ukierunkowane są na tworzenie wartości dla klienta
• związane są tworzeniem przewagi konkurencyjnej na obsługiwanym
rynku
• wymagają zaangażowania zasobów w sposób nieodwracalny i
relatywnie trudno odwracalny
• wymagają zaangażowania znacznych zasobów i związane są z nimi
kluczowe umiejętności
• mają one długofalowe konsekwencje
• wymagają one uwzględnienia współzależności z innymi decyzjami
strategicznymi, aby stanowiły spójną całość
• podejmowanie decyzji jest zaangażowany właściciele lub/i zarząd
przedsiębiorstwa
Źródło: Varadarajan, P.R. (2010). Strategic Marketing and Marketing Strategy: Domain, Definition, Fundamental Issues and
Foundational Premises. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.38, Issue 2, s. 123; Obłój, K. (2007). Strategia organizacji.
W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, s. 21.
11
Definicja strategii
marketingowej
12
Definicja strategii marketingowej - 1
Strategia marketingowa
to tworzenie koncepcji działania przedsiębiorstwa na rynku poprzez wybór
rynku docelowego i kształtowanie wartości dla klientów z tego rynku w
wyniku decyzji zamierzonych i niezamierzonych (emergentnych), która
zapewni realizację celów przedsiębiorstwa, bazującej na silnych stronach
przedsiębiorstwa (unikalnych zasobach) i uwzględniającej uwarunkowania
zewnętrzne (szanse i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa)
Strategie marketingowe
dla produktu (biznesu) -1
Strategie marketingowe dla
przedsiębiorstwa
Źródło: Podstawka K., (2008) Marketing menedżerski, Warszawa: Wyd.
Wydziału Zarządzania UW, s. 29; Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W
poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, s. 21; Nag, R.,
Hambrick, D., Chen, M. (2007). What Is Strategic Management, Really? Inductive
Derivation of A Consensus Definition of The Field. Strategic Management
Journal, Vol. 28, Issue 9, s.941-944.
Strategie marketingowe dla
produktu (biznesu) - 2
Strategie marketingowe
dla produktu (biznesu) - 3
13
Definicja strategii marketingowej - 2
Zasoby i umiejętności
przedsiębiorstwa
Szanse i zagrożenia z
otoczenia zewnętrznego
Decyzje i działania strategiczne
marketingowe (zamierzone
i niezamierzone)
Domena przedsiębiorstwa
Rynek docelowy
Kształtowanie wartości dla klienta
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.
Warszawa: PWE, s. 41.
14
Strategia marketingowa a zarządzanie
strategiczne
Strategie
marketingowe dla
przedsiębiorstwa
Strategia
przedsiębiorstwa
Strategia
biznesu
Źródło: Opracowanie własne
na podstawie: Varadarajan,
P.R., Jayachandran S. (1999).
Marketing Strategy: An
Assessment of the State of the
Field and Outlook. Journal of
the Academy of Marketing
Science, Vol. 27, Issue 2, s. 122
Strategia marketingu
Strategie
marketingowe dla
produktu (biznesu) -1
Strategie
marketingowe dla
produktu (biznesu) -2
15
Proces tworzenia strategii
marketingowej
16
Tworzenie strategii marketingowej:
tematy - paradoksy – perspektywa
Tematy
Paradoksy
Perspektywa
Myślenie
strategiczne
Logika kontra
kreatywność
Rozumowanie
racjonalne kontra
rozumowanie
twórcze
Formowanie
strategii
Rozmyślność
kontra
samorzutność
Planowanie
strategiczne kontra
strategiczna
stopniowość
Źródło: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 33.
17
Perspektywa rozumowania
racjonalnego i kreatywnego - 1
Wyszczególnienie
Rozumowanie racjonalne
Rozumowanie kreatywne
Punkt nacisku
Logika ponad kreatywność
Kreatywność ponad logikę
Dominujący styl poznawczy
Analityczny
Intuicyjny
Myśleniem rządzą
Stałe, formalne reguły
Zmienne, nieformalne reguły
Istota myślenia
Dedukcja i kalkulacja
Indukcja i wyobraźnia
Orientacja myślenia
Wertykalna
Lateralna
Definiowanie problemów
postrzegane jako
Rozpoznawanie i analizowanie
Rozmyślanie i ustalanie sensów
Źródło: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 76.
18
Perspektywa rozumowania
racjonalnego i kreatywnego - 2
Wyszczególnienie
Rozumowanie racjonalne
Rozumowanie kreatywne
Rozwiązywanie problemów
postrzegane jako
Formułowanie i wdrażanie
Wymyślanie i działanie
Nadrzędna wartość
Spójność i dyscyplina
Niekonwencjonalność i
innowacyjność
Założenia dotyczące
rzeczywistości
Obiektywna ,(częściowo)
poznawalna
Subiektywna, (częściowo)
formowalna
Myślenie utrudnia
Niekompletność informacji
Przywiązanie do obecnej mapy
poznawczej
Podstawa decyzji
Kalkulacja
Osąd
Metafora
Strategia jako nauka
Strategia jako sztuka
Źródło: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 76.
19
Perspektywa rozumowania
racjonalnego i kreatywnego - 3
Perspektywa rozumowania
racjonalnego
Perspektywa rozumowania
kreatywnego
Berkshire Hathaway
Źródło: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 69-70; 73-74.
20
Perspektywa planowania strategicznego i
strategicznej stopniowości - 1
Wyszczególnienie
Planowanie strategiczne
Strategiczna stopniowość
Punkt nacisku
Rozmyślność ponad
samorzutność
Samorzutność ponad
rozmyślność
Rodzaj strategii
Rozmyślnie zaprojektowana
Kształtowana stopniowo
Sposób formowania
Obmyślanie
Odkrywanie
Postrzeganie przyszłości
Prognozowana i przewidywalna
Częściowo nieznana i
nieprzewidywalna
Podejście do przyszłości
Podejmowanie
długoterminowych zobowiązań,
przygotowania
Odwlekanie długoterminowych
zobowiązań, zachowanie
elastyczności
Proces formowania
Najpierw myślenie, potem
działanie
Myślenie przeplata się z
działaniem
Źródło: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 107.
21
Perspektywa planowania strategicznego i
strategicznej stopniowości - 2
Wyszczególnienie
Planowanie strategiczne
Strategiczna stopniowość
Podejmowanie decyzji
Hierarchiczne
Rozproszone
Klucz do podejmowania decyzji
Optymalna alokacja i
koordynacja zasobów
Eksperymentowanie i
jednoczesne podejmowanie
rozmaitych inicjatyw
Najważniejszy aspekt wdrażania
Programowanie (organizacyjna
efektywność)
Uczenie się (rozwój organizacji)
Zmiana strategiczna
Wprowadzana odgórnie
Wymaga rozległych przeobrażeń
kulturowych i poznawczych
Źródło: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 107.
22
Perspektywa planowania strategicznego
i strategicznej stopniowości - 3
Perspektywa planowania
strategicznego
Perspektyw strategicznej
stopniowości
Źródło: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 99-101; 105-106.
23
Strategia marketingowa – jak powstaje?
Formalny proces
-zamierzone działania
- rozumowanie racjonalne
Strategia
marketingowa
Nieformalny proces
-samorzutne działania
-rozumowanie kreatywne
24
25
Marketingowa strategia dla
przedsiębiorstwa – elementy
26
Elementy składowe strategii marketingowej
na poziomie przedsiębiorstwa
Domena
działania –
dotychczasowa
SJB –
dotychczasowe
Misja
przedsiębiorstwa
Cele
przedsiębiorstwa
Luka
strategiczna
Domena
działania –
nowa
SJB – nowe
Analiza
portfelowa
Strategie
zakresowe
27
Domena działania
przedsiębiorstwa
28
Domena działania przedsiębiorstwa
Domenę działania przedsiębiorstwa można
zdefiniować na podstawie czterech wymiarów:
 Produkty
▫ Funkcje
▫ Technologie
 Grupy nabywców
 Integracja pionowa
 Rynki geograficzne
Opracowane własne na podstawie: Abell, D. (1980). Defining the Business. The Starting Point of Planning, Englewood Cliffs:Prentice
Hall; J-J. Lambin, J-J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa: PWN, s. 190; Obłój, K. (2007). Strategia
organizacji, Warszawa: PWE, s. 401-403., P. Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa:
Gebethner& Ska, s. 62.
29
Produkty
• Jakie produkty są oferowane przez
przedsiębiorstwo?
Funkcje
Technologie
30
Grupy nabywców
• Czyje potrzeby są zaspokajane?
▫ Jest to podział klientów na różniące się grupy.
Najczęściej dzieli się na nabywców
indywidualnych i instytucjonalnych
(organizacyjnych)
31
Integracja pionowa
• Jaki będzie zakres integracji
pionowej w systemie rynkowym?
▫ Przedsiębiorstwo może się
koncentrować na produkcji swoich
produktów, ale też przejąć produkcję
potrzebnych surowców, produkcję
wyżej przetworzonych produktów oraz
dystrybucję swoich produktów do
finalnych nabywców
Pasze
Hodowla
Skup
Ubój
Rozbiór
Masarnie
Hurt
Detal – gastronomia
32
Rynki geograficzne
• Jakie rynki geograficzne firma będzie
obsługiwała?
▫ Przedsiębiorstwo może działać na:





rynku lokalnym
rynku krajowym
rynku Unii Europejskiej
rynku europejskim
rynku światowym
Internacjonalizacja
Przykładowa domena - PWE
Zamawiane
tytułów
B2C
Naukowcy
Studenci
Praktycy
Pozostali
Ekonomia
Zarządzanie
Redakcja
Książka
Rynek
polski
Prawo
Czasopisma
Słowniki
Kulinarne
Skład
Opracowanie własne na podstawie: www.pwe.com.pl
B2B
Biblioteki
Firmy
Przykładowa domena – Solaris
Transport miejski
Produkcja
pojazdów
Autobusy - Urbino
Trolejbusy - Trollino
Tramwaje – Tramino
Diesel
Hybrydowy
Elektryczny
Transport
Międzymiastowy
Diesel
Hybrydowy
Vacanza
Miasta
Firmy
turystyczne
Przewoźnicy
międzymiastowi
Transport specjalny
Porty lotnicze
Stacje krwiodawstwa
Salony kosmetyczne
Diesel
Hybrydowy
Opracowanie własne na podstawie: www.solarisbus.pl
Klienci
specjalni
Rynek
globalny
35
Przykładowa domena - Zakład Mięsny
Wierzejki
Skup
Trzoda
Bydło
Ubój
Mięso - półtusze
Wołowe
Wieprzowe
Rynek biznesowy
Rynek
europejski
Rozbiór
Mięso
Wołowe
Wieprzowe
Rynek detaliczny
Rynek gastronomiczny
Rynek
europejski
Masarnia
Wędliny
Podroby
Wyroby garmażeryjne
Wołowe
Wieprzowe
Drób
Rynek detaliczny
Rynek gastronomiczny
Rynek
europejski
Detal –
gastronomia
Wędliny
Podroby
Wyroby garmażeryjne
Wołowe
Wieprzowe
Drób
Rynek detaliczny
Rynek gastronomiczny
Rynek
lokalny
Opracowanie własne na podstawie: www.wierzejki.com.pl
Rynek hodowców
Rynek
lokalny
36
Strategiczne jednostki biznesu
37
Strategiczna jednostka biznesu
Cechy SJB
• Wyróżnia się od pozostałych sfer działalności
przedsiębiorstwa, ze względu na:





Potrzeby nabywców (funkcje, produkt)
Grupy nabywców
Technologie
Rynki geograficzne
Pozycję w systemie rynkowym (stopień integracji poziomej)
• Ma swoich specyficznych konkurentów
• Ma oddzielne kierownictwo odpowiedzialne za wyniki
rynkowe i finansowe
• Ma odrębną strukturę organizacyjną
Opracowanie własne na podstawie: Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza,
planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner & Ska, s. 64.
38
PWE – SJB
JSB 1
▫
JSB 2
▫
JSB 3
▫
JSB 4
▫
książki – zarządzanie, ekonomia, prawo – studenci,
naukowcy, praktycy
czasopisma – Marketing i Rynek, Gospodarka
Materiałowa i Logistyka, Praca i Zabezpieczenia
Społeczne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego –
studenci, naukowcy, praktycy
książki – języki obce i słowniki – studenci, naukowcy,
praktycy, pozostali
książki – kulinaria – pozostali
Opracowanie własne na podstawie: www.pwe.com.pl
39
Solaris – SJB
JSB 1
▫
Transport miejski – autobusy – miasta – rynek globalny
▫
Transport miejski – trolejbusy – miasta – rynek globalny
JSB 2
JSB 3
▫
JSB 4
▫
JSB 5
▫
Transport miejski – tramwaje – miasta – rynek globalny
Transport międzymiastowy – autobusy – firmy turystyczne,
przewoźnicy międzymiastowi – rynek globalny
Transport specjalny – autobusy – klienci specjalni – rynek
globalny
Opracowanie własne na podstawie: www.solarisbus.pl
40
ZM Wierzejki – SJB
JSB 1
▫
Rynek hodowców – trzoda chlewna, bydło – rynek lokalny
JSB 2
▫
Rynek biznesowy – mięso-półtusze – wieprzowe, wołowe, drób – rynek europejski
JSB 3
▫
Rynek detaliczny – mięso – wieprzowe, wołowe, drób – rynek europejski
JSB 4
▫
Rynek detaliczny – wędliny, podroby, wyroby garmażeryjne – wieprzowe, wołowe, drób – rynek
europejski
JSB 5
▫
Rynek gastronomiczny – mięso – wieprzowe, wołowe, drób – wieprzowe, wołowe, drób – rynek krajowy
JSB 6
▫
Rynek gastronomiczny – wędliny, podroby, wyroby garmażeryjne – wieprzowe, wołowe, drób – rynek
krajowy
JSB 7
▫
Restauracja - rynek lokalny
JSB 8
▫
Sklepy mięsne - rynek lokalny
Opracowanie własne na podstawie: www.wierzejki.com.pl
41
Misja przedsiębiorstwa
42
Misja przedsiębiorstwa
• Misja – jest precyzyjnym wyrażaniem- w języku
zrozumiałym dla pracowników i otoczenia
przedsiębiorstwa – dalekosiężnych zamierzeń
i aspiracji przedsiębiorstwa
▫ Wizja – jest obrazem przyszłości, którą
pracownicy przedsiębiorstwa chcą wykreować
Źródło: Obłój, K. (2007). Strategia organizacji, Warszawa: PWE, s.389.
43
Misja przedsiębiorstwa – pytania
• czym jest nasz biznes?
• czym będzie nasz biznes w przyszłości?
• czym powinien być nasz biznes?
▫ kto jest naszym klientem?
▫ co stanowi wartość dla klienta?
Źródło: Drucker, P. (1994). Praktyka zarządzania, Kraków: Nowoczesność, s. 65-77
44
Misja przedsiębiorstwa – warunki
Warunki jakie musi spełnić dobrze sformułowana misja:
• ukierunkowana na przyszłość
▫ wyznaczać kierunek działania firmy
• oparta na ograniczonej liczbie celów
• motywująca pracowników do działania
• oparta na wizji
▫ wyraża marzenia i wyzwania
• uwzględnić najważniejsze zasady, którymi przedsiębiorstwo chce
się kierować
• wiarygodna dla pracowników i innych podmiotów
Źródło: Obłój, K. (2007). Strategia organizacji, Warszawa: PWE, s.389-398
45
Misja przedsiębiorstwa – determinanty
Bieżące
preferencje
właścicieli /
zarządu
Zasoby /
umiejętności
Historia
firmy
Otoczenie
rynkowe
Misja
Źródło: Kotler, P. (1994) Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa:
Gebethner & Ska, s.61-62
46
Przykładowa misja - 1
Sokołów
Silne wszystkie ogniwa
Umacnianie pozycji na rynku krajowym i za granicą
oraz stabilność, która ma zapewnić systematyczny rozwój –
tak można sformułować filozofię budowania
potencjału Grupy SOKOŁÓW.
W strategii tej najważniejsze są trzy ogniwa:
•produkcja surowca
•przetwórstwo
•dystrybucja i sprzedaż
Źródło: www.sokolow.com.pl
47
Przykładowa misja - 2
Animex
Być godnym zaufania i najczęściej wybieranym dostawcą
polskiego mięsa i wędlin, zapewniającym naszym
konsumentom w kraju i za granicą uznaną markę,
znakomitą jakość oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa
Źródło: www.animex.com.pl
48
Przykładowa misja - 3
Indykpol
Misja: Czynimy jedzenie zdrowszym,
smaczniejszym i łatwiejszym
Wizja: INDYKPOL to jednorodna, pionowo
zintegrowana firma drobiarska,
dostarczająca żywność, którą uwielbia klient
Źródło: www.indykpol.com.pl
49
Przykładowa misja - 4
LexisNexis
Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych
rozwiązań dla rynku prawniczego i biznesu.
Oferujemy zawsze aktualną, rzetelną,
kompleksową informację w dogodnej dla naszych
Klientów formie (serwisy online, programy na CD/DVD,
czasopisma i publikacje książkowe)
Źródło: www.lexisnexis.com.pl
50
Przykładowa misja - 5
Harlequin
Misja Wydawnictwa Harlequin to zapewnienie czytelniczkom możliwości wspaniałych
przeżyć, odpoczynku i oderwania się od rzeczywistości przy lekturze najlepszych romansów,
choć nie tylko. Mimo, iż bohaterowie tych książek przeżywają bardzo różne koleje losu,
to podstawowe wartości jak: miłość, szacunek, dobroć i uczciwość pozostają zawsze
na pierwszym miejscu. Poza powieściami o miłości oferujemy naszym Czytelniczkom
również opowiadania obyczajowe, sensacyjne i sagi rodzinne oraz historyczne.
Każda z Pań znajdzie tu coś dla siebie!
Nasze książki to produkty o wysokiej jakości, relatywnie niskich cenach,
dlatego co roku sięga po nie kilka milionów polskich kobiet,
a Wydawnictwo Harlequin pozostaje niekwestionowanym liderem na rynku literatury dla kobiet.
Źródło: www.harequincom.pl
51
Przykładowa misja - 6
Otis Elevator
Dostarczyć klientom środków do przemieszczania
ludzi i ładunków na krótkie odległości w pionie i poziomie
z zapewnieniem wyższego bezpieczeństwa niż inni dostawcy
Źródło: www.otis.com
52
Przykładowa misja - 7
PKO BP
Naszą uniwersalnym o polskim charakterze,
dla którego najważniejsza wartością jest KLIENT.
Wzmacniając silną pozycją w bankowości detalicznej
oraz wiodącą rolę na rynku kredytów mieszkaniowych,
Bank ugruntuje pozycję w obsłudze podmiotów gospodarczych,
w tym małych i średnich przedsiębiorstw.
Będąc podmiotem posiadającym znaczący
wpływ na stabilizację polskiego systemu finansowego,
PKO Bank Polski aktywnie angażuje się w procesy konsolidacji rynku
oraz umacnia pozycję na rynkach zagranicznych.
Bank zapewnia swoim AKCJONARIUSZOM
efektywne zarządzanie powierzonymi kapitałami oraz stwarza warunki do
satysfakcjonującego rozwoju zawodowego PRACOWNIKÓW
Źródło: www.pkobp.com.pl
53
Cele strategiczne
przedsiębiorstwa
54
Cele strategiczne firmy
Wartość firmy
Zachowanie
kontroli nad
firmą
Zadowolenie
Zadowolenie
nabywców
Zadowolenie
pracowników
Źródło: Opracowanie własne.
Zadowolenie
dostawców
NMC
55
Wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli
TSV  PVa  PVb  I  D
Gdzie:
• TSV: wartość przedsiębiorstwa
dla właścicieli
• PVa: wartość przepływów gotówkowych
z działalności operacyjnej w okresie
prognozy
• PVb: wartość ciągła (rezydualna)
• I: inne inwestycje (na przykład
w papiery wartościowe)
• D: wartość rynkowa zadłużenia firmy
Źródło: Doyle, P. (2003). Marketing wartości, Warszawa: Fleberg SJA, s. 44-45
56
Wartość przepływów gotówkowych
t
Ai
PVa  
i
i 1 (1  R)
Gdzie:
PVa: wartość przepływów gotówkowych
z działalności operacyjnej w okresie prognozy
Ai: bieżące przepływy gotówkowe z działalności
operacyjnej w danym roku (i)
= zysk brutto z działalności operacyjnej
x (1- stopa podatku dochodowego)
+ amortyzacja
- dodatkowa inwestycja w kapitał stały
i pracujący
R: koszt kapitału
T: czas prognozy
Źródło: Doyle, P. (2003). Marketing wartości, Warszawa: Fleberg SJA, s. 46-47
57
Zysk operacyjny przed
opodatkowaniem
PBT  SR  CR  ME - OE
NMC  SR  CR  ME
PBT – zysk operacyjny przed opodatkowaniem
NMC – marketingowa marża brutto
SR – przychody ze sprzedaży
CR – koszt wytworzenia produktów
ME - wydatki marketingowe
OE – koszty ogólnozakładowe
Źródło: Opracowanie własne.
Wzrost wolumenu
sprzedaży
Wzrost cen
Obniżenie kosztów
58
Wartość ciągła (rezydualna)
P
i
PVB  /(1  R)
R
Gdzie:
• PVb: wartość ciągła (rezydualna)
• P: zysk netto z działalności operacyjnej
• R – koszt kapitału
Źródło: Doyle, P. (2003). Marketing wartości, Warszawa: Fleberg s. 49-52.
59
Zadowolenie
właścicieli
Zadowolenie
Jakość
produktu
Pracownicy –
produktywność
Wartość
przedsiębioestwa
Zadowolenie
dostawców
Zadowolenie
pracowników
Zadowolenie
nabywców
Atrakcyjne
warunki
współpracy
Atrakcyjne
warunki pracy
Oferta rynkowa
dostosowana
do preferencji
Źródło: Opracowanie własne.
60
Kontrola nad firmą
• Utrzymanie kontroli nad firmą przez właścicieli
• Ochrona firmy przed wrogim przejęciem
Źródło: Opracowanie własne.
61
Cele przedsiębiorstwa – warunki
• Zgodność
▫
Cele strategiczne muszą być zgodne z misją firmy
• Realistyczność
▫
Cele powinny wynikać z analizy możliwości i przewagi konkurencyjnej firmy (analizy SWOT),
a nie z pobożnych życzeń
• Jasność i konkretność
▫
Precyzyjna definicja celu (jeśli wzrost udziału w rynku, to w jakim rynku)
• Mierzalność
▫
Cele muszą być wyrażane w precyzyjnych wartościach ilościowych i w określonym horyzoncie
czasowym
• Hierarchiczność
▫
Od najbardziej istotnego do najmniej istotnego
• Spójność
▫
Cele muszą być wewnętrznie spójne i uwzględniać zależności ekonomiczne
Źródło: : Kotler, P. (1994) Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa:
Gebethner & Ska, s. s. 76.
62
Przykład - ZM Smakuś – cele strategiczne
2010
SJB1
Przychód ze sprzedaży
(w mln zł)
Koszt wytworzenia produktów
(w mln zł)
Marża brutto (w mln zł)
Wydatki marketingowe
(w mln zł)
Marketingowa marża brutto
(w mln zł)
Źródło: Opracowanie własne.
SJB2
Firma
20
10
30
15
5
5
5
20
10
3
1
4
2
4
6
SJB 1 – wędliny
SJB2 - podroby
63
Przykład -ZM Smakuś – cele strategiczne
Przychód ze sprzedaży (w mln zł)
Koszt wytworzenia produktów (w mln zł)
Marża brutto (w mln zł)
Wydatki marketingowe (w mln zł)
Marketingowa marża brutto (w mln zł)
Koszty ogólnego zarządu (w mln zł)
Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (w mln zł)
Podatek 20% (w mln zł)
Zysk operacyjny pomniejszony o podatek (w mln zł)
Korekta w przepływach gotówkowych (w mln zł)
Przepływy gotówkowe (w mln zł)
Stopa dyskontowa (10%)
Przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Skumulowane przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Wartość ciągła - bieżąca (w mln zł)
Wartość bieżąca (w mln zł)
Inne inwestycje (w mln zł)
Wartość zadłużenia (w mln zł)
Wartość firmy dla właścicieli (w mln zł)
Źródło: Opracowanie własne.
2010
30
20
10
4
6
4
2
0,4
1,6
0
1,6
0,909
1,5
1,5
14,5
16,0
1
-5
12,0
64
Przykład - ZM Smakuś – cele strategiczne
Wartość firmy
dla właścicieli
33 mln zł
w 2013
Źródło: Opracowanie własne.
Utrzymanie kontroli
nad firmą
65
Przykład - ZM Smakuś – cele strategiczne
2013
Przychód ze sprzedaży (w mln zł)
Koszt wytworzenia produktów (w mln zł)
Marża brutto (w mln zł)
Wydatki marketingowe (w mln zł)
Marketingowa marża brutto (w mln zł)
Koszty ogólnego zarządu (w mln zł)
Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (w mln zł)
Podatek 20% (w mln zł)
Zysk operacyjny pomniejszony o podatek (w mln zł)
Korekta w przepływach gotówkowych (w mln zł)
Przepływy gotówkowe (w mln zł)
Stopa dyskontowa (10%)
Przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Skumulowane przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Wartość ciągła - bieżąca (w mln zł)
Wartość bieżąca (w mln zł)
Inne inwestycje (w mln zł)
Wartość zadłużenia (w mln zł)
Wartość firmy dla właścicieli (w mln zł)
Źródło: Opracowanie własne.
39
24
15
5,5
9,5
4
5,5
1,1
4,4
-0,3
4,1
0,683
2,8
8,4
30,1
38,5
1
-6,5
33,0
66
Luka strategiczna
67
Strategiczna luka planistyczna - 1
Strategiczna luka planistyczna
Jest związana z porównaniem podstawowego celu
przedsiębiorstwa z prognozą wartości przedsiębiorstwa
dla właścicieli
Jeśli wystąpi negatywna (ujemna) rozbieżność pomiędzy
podstawowym celem a prognozą, to wówczas
kierownictwo firmy powinno przedsięwziąć określone
działania mające na celu wypełnić tę lukę
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza,
planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner & Ska, s. 70; Głowacki,
R.,Z. Kossut, Z.,T. Kramer, T. (1984). Marketing, Warszawa: PWN, s.58.
68
Strategiczna luka planistyczna - 2
Wartość przedsiębiorstwa dla
właścicieli
Pożądana wartość
przedsiębiorstwa dla właścicieli
Strategie
zakresowe
Prognozowana wartość
przedsiębiorstwa dla właścicieli
Czas/ lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza,
planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner & Ska, s. 70; Głowacki,
R.,Z. Kossut, Z.,T. Kramer, T. (1984). Marketing, Warszawa: PWN, s.58.
69
Przykład – ZM „Smakuś”
Przychód ze sprzedaży (w mln zł)
Koszt wytworzenia produktów (w mln zł)
Marża brutto (w mln zł)
Wydatki marketingowe (w mln zł)
Marketingowa marża brutto (w mln zł)
Koszty ogólnego zarządu (w mln zł)
Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (w mln zł)
Podatek 20% (w mln zł)
Zysk operacyjny pomniejszony o podatek (w mln zł)
Korekta w przepływach gotówkowych (w mln zł)
Przepływy gotówkowe (w mln zł)
Stopa dyskontowa (10%)
Przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Skumulowane przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Wartość ciągła - bieżąca (w mln zł)
Wartość bieżąca (w mln zł)
Inne inwestycje (w mln zł)
Wartość zadłużenia (w mln zł)
Wartość firmy dla właścicieli (w mln zł)
Źródło: Opracowanie własne.
Sytuacja optymistyczna
2010
30
20
10
4
6
4
2
0,4
1,6
0
1,6
0,909
1,5
1,5
14,5
16,0
1
-5
12,0
2011 2012
32
34
21
22
11
12
4
4
7
8
4
4
3
4
0,6
0,8
2,4
3,2
-0,1
-0,2
2,3
3
0,826 0,751
1,9
2,3
3,4
5,6
19,8 24,0
23,2 29,7
1
1
-5,5
-6
18,7
24,7
2013
36
23
13
4
9
4
5
1
4
-0,3
3,7
0,683
2,5
8,1
27,3
35,5
1
-6,5
30,0
70
Przykład – ZM „Smakuś”
Przychód ze sprzedaży (w mln zł)
Koszt wytworzenia produktów (w mln zł)
Marża brutto (w mln zł)
Wydatki marketingowe (w mln zł)
Marketingowa marża brutto (w mln zł)
Koszty ogólnego zarządu (w mln zł)
Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (w mln zł)
Podatek 20% (w mln zł)
Zysk operacyjny pomniejszony o podatek (w mln zł)
Korekta w przepływach gotówkowych (w mln zł)
Przepływy gotówkowe (w mln zł)
Stopa dyskontowa (10%)
Przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Skumulowane przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Wartość ciągła - bieżąca (w mln zł)
Wartość bieżąca (w mln zł)
Inne inwestycje (w mln zł)
Wartość zadłużenia (w mln zł)
Wartość firmy dla właścicieli (w mln zł)
Źródło: Opracowanie własne.
Sytuacja przeciętna
2010
30
20
10
4
2011
30
20
10
4
2012
30
20
10
4
2013
30
20
10
4
6
4
6
4
6
4
6
4
2
0,4
2
0,4
2
0,4
2
0,4
1,6
0
1,6
0,909
1,5
1,5
14,5
16,0
1
-5
12,0
1,6
-0,1
1,5
0,826
1,2
2,7
13,2
15,9
1
-5,5
11,4
1,6
-0,2
1,4
0,751
1,1
3,7
12,0
15,8
1
-6
10,8
1,6
-0,3
1,3
0,683
0,9
4,6
10,9
15,6
1
-6,5
10,1
71
Przykład – ZM „Smakuś”
Przychód ze sprzedaży (w mln zł)
Koszt wytworzenia produktów (w mln zł)
Marża brutto (w mln zł)
Wydatki marketingowe (w mln zł)
Marketingowa marża brutto (w mln zł)
Koszty ogólnego zarządu (w mln zł)
Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (w mln zł)
Podatek 20% (w mln zł)
Zysk operacyjny pomniejszony o podatek (w mln zł)
Korekta w przepływach gotówkowych (w mln zł)
Przepływy gotówkowe (w mln zł)
Stopa dyskontowa (10%)
Przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Skumulowane przepływy gotówkowe- wartość bieżąca (w mln zł)
Wartość ciągła - bieżąca (w mln zł)
Wartość bieżąca (w mln zł)
Inne inwestycje (w mln zł)
Wartość zadłużenia (w mln zł)
Wartość firmy dla właścicieli (w mln zł)
Źródło: Opracowanie własne.
Sytuacja pesymistyczna
2010
30
20
10
4
6
4
2011
29
19,5
9,5
3,9
5,6
4
2012 2013
28
27
19 18,5
9 8,5
3,8 3,7
5,2 4,8
4
4
2
1,6
1,2 0,8
0,4 0,32 0,24 0,16
1,6 1,28 0,96 0,64
0
-0,1
-0,2 -0,3
1,6 1,18 0,76 0,34
0,909 0,826 0,751 0,683
1,5
1,0
0,6 0,2
1,5
2,4
3,0 3,2
14,5 10,6
7,2 4,4
16,0 13,0 10,2 7,6
1
1
1
1
-5
-5,5
-6 -6,5
12,0
8,5
5,2 2,1
72
Strategiczna luka planistyczna –
przykład ZM Smakuś
2010
2011
2012
2013
Luka
strategiczna
Sytuacja
optymistyczna
12,0
18,7
24,7
30,0
Źródło: Opracowanie własne.
-3
Sytuacja
przeciętna
12,0,
11,4
10,8
10,1
-22,9
Sytuacja
Cel - pożądana
pesymistyczna wartość
12,0
12,0
8,5
5,2
2,1
33,0
-30,9
73
Analiza portfelowa
74
Procedura analizy portfelowej
• identyfikacja specyficznych czynników dla danej firmy i branży
służących do oceny atrakcyjności rynku SJB
• identyfikacja specyficznych czynników dla danej firmy i branży
służących do oceny pozycji konkurencyjnej SJB
• określenie skali: wag oraz ocen
• wyznaczenie wartości granicznej
• wyznaczenie wag poszczególnych czynników
• zebranie informacji (głównie dane wtórne, syndykatowe)
• ocena poszczególnych SJB ze względu na poszczególne kryteria
• kalkulacja ocen ważonych dla poszczególnych SJB z punktu widzenia
atrakcyjności rynku i pozycji konkurencyjnej
• przypisanie ocenianych SJB do czterech pól macierzy
Źródło: Opracowanie własne.
75
Ocena atrakcyjności rynku
Czynniki
popytowe
•
•
•
•
•
•
Wielkość rynku
Tempo wzrostu rynku
Stopień penetracji rynku
Sezonowość popytu
Prestiżowość rynku
Powiązanie z innymi rynkami produktowymi/ geograficznymi
Czynniki
konkurencyjne
•
•
•
•
•
•
•
Przeciętna rentowność
Liczba konkurentów
Rywalizacja cenowa
Stopień zróżnicowania produktów
Poziom wydatków marketingowych (reklamowych/ promocyjnych)
Zagrożenie ze strony substytutów
Zagrożenie wejścia nowych podmiotów
Czynniki dostępu
do rynku
•
•
•
•
Poziom wymagań nabywców
Dostęp do kanałów dystrybucji
Dostęp do zaopatrzenia / surowców
Ograniczenia prawne / administracyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Best, R. (2004). Market-Based Management, 3d ed.,
Upper Saddle River: Prentice Hall, s. 275-277.
76
Ocena pozycji konkurencyjnej
Udział w rynku
• Udział w rynku
Przewaga
zróżnicowania
•
•
•
•
•
•
•
Jakość produktu
Jakość usług
Relatywna cena
Dostępność do produktu (dystrybucja, służby sprzedażowe)
Świadomość
Wizerunek
Stopień przywiązania nabywców (lojalność)
Przewaga
kosztowa
•
•
•
•
Jednostkowy koszt wydania
Koszty transakcyjne
Koszty marketingowe
Koszty ogólnozakładowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Best, R. (2004). Market-Based Management, 3d ed.,
Upper Saddle River: Prentice Hall, s. 277-278.,
77
Analiza portfelowa – waga, ocena,
wartość graniczna
• Waga – łączna suma kryteriów oceny 100%
• Ocena atrakcyjności rynku skala
 Bardzo nieatrakcyjne = 0
 Nieatrakcyjne = 20
 Nieznacznie nieatrakcyjne = 40
 Nieznacznie atrakcyjne = 60
 Atrakcyjne = 80
 Bardzo atrakcyjne = 100
• Ocena pozycji konkurencyjnej
 Znaczna słabość = 0
 Słabość = 20
 Nieznaczna słabość = 40
 Nieznaczna siła (przewaga) = 60
 Siła (przewaga) = 80
 Znaczna siła (przewaga) = 100
• Wartość graniczna – łączna ocena ważona 50%
Źródło: Opracowanie własne.
78
Analiza portfelowa – wyniki
Ocena pozycji konkurencyjnej
Słaba
100
Ocena
atrakcyjności
rynku
Wysoka
50
100
Znak zapytania
Gwiazda
Pies
Dojna Krowa
50
Niska
0
Źródło: Opracowanie własne.
0
Dobra
79
Zalety i wady analizy portfelowej
Zalety analizy portfelowej:
• możliwość sformułowania
strategii alokacyjnych
• wielowymiarowa ocena
atrakcyjności rynku i pozycji
konkurencyjnej
• większa uniwersalność (jeśli
chodzi o specyfikę rynków
produktowych)
Wady analizy portfelowej:
• wagi kryteriów są ustalane
w sposób subiektywny
• w przypadku niektórych
kryteriów ocena może być
przeprowadzona tylko
w sposób subiektywny
• trudności interpretacyjne
w przypadku jednostek
zlokalizowanych na granicach
poszczególnych pól macierzy
• problemy ze zdefiniowaniem
rynku
• nieuwzględnienie wzajemnych
relacji pomiędzy jednostkami
strategicznymi (produktami)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Obłój, K. (2007). Strategia organizacji, Warszawa: PWE, s. 476-477.
80
Przykład – wydawnictwo KKK
Małe wydawnictwo KKK
Dwie strategiczne jednostki biznesu
• SJB 1. Kryminały – udział w całkowitej
sprzedaży 60%
• SBJ 2. Sensacja – udział w całkowitej sprzedaży
40%
Źródło: Opracowanie własne.
81
Przykład – ocena atrakcyjności rynku
Ocena ważona
Ocena
Kryteria
Waga
SJB1
Wielkość rynku
Tempo wzrostu rynku
Stopień penetracji rynku
Sezonowość popytu
Prestiżowość rynku
Powiązanie z innymi rynkami
Przeciętna rentowność
Liczba konkurentów
Rywalizacja cenowa
Stopień zróżnicowania produktów
Poziom wydatków marketingowych
Zagrożenie ze strony substytutów
Zagrożenie wejścia nowych podmiotów
Poziom wymagań nabywców
Dostęp do kanałów dystrybucji
Dostęp do autorów
Ograniczenia prawne / administracyjne
Źródło: Opracowanie własne.
10
8
6
2
2
1
10
6
6
5
3
2
4
8
10
12
5
100
SJB2
60
60
40
40
60
80
40
60
40
60
80
40
60
40
40
60
40
SJB1
40
60
40
40
20
80
60
80
60
80
80
40
40
60
60
60
40
SJB2
6,0
4,0
4,8
4,8
2,4
2,4
0,8
0,8
1,2
0,4
0,8
0,8
4,0
6,0
3,6
4,8
2,4
3,6
3,0
4,0
2,4
2,4
0,8
0,8
2,4
1,6
3,2
4,8
4,0
6,0
7,2
7,2
2,0
2,0
51,0
56,4
82
Przykład – ocena pozycji
konkurencyjnej
Ocena ważona
Ocena
Kryteria
Waga
SJB1
Udział w rynku
Jakość produktu
Jakość usług
Relatywna cena
Dostępność do produktu – książki
Świadomość wydawnictwa
Wizerunek wydawnictwa
Stopień przywiązania nabywców
Jednostkowy koszt wydania
Koszty transakcyjne
Koszty marketingowe
Koszty ogólnozakładowe
Źródło: Opracowanie własne.
20
10
5
5
8
5
5
15
15
2
5
5
100
SJB2
40
80
60
80
60
60
40
80
20
60
60
60
SJB1
80
100
60
80
60
80
60
80
40
60
60
60
SJB2
8,0
8,0
3,0
4,0
4,8
3,0
2,0
12,0
3,0
1,2
3,0
3,0
55,0
16,0
10,0
3,0
4,0
4,8
4,0
3,0
12,0
6,0
1,2
3,0
3,0
70,0
83
Przykład – analiza portfelowa
Ocena pozycji konkurencyjnej
Słaba
100
Ocena
atrakcyjności
rynku
50
100
Wysoka
SJB2
50
Niska
Źródło: Opracowanie własne.
0
Dobra
0
SJB1
84
Strategie zakresowe
Zmodyfikowana macierz Ansoffa
Wycofanie
produktów
Aktualne
produkty
Nowe produkty
Wycofanie się z
segmentów
rynku
Wycofanie się z
biznesu
Strategie
defensywne
Puste pole
Aktualne
segmenty rynku
Strategie
defensywne
Strategie
stabilizacyjne
Strategie
ofensywne
Nowe segmenty
rynku
Puste pole
Strategie
ofensywne
Wejście w nowy
biznes
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ansoff, H.I. (1957), Strategies for Diversification,
Harvard Business Review, Vol. 35, Issue 5 (September-October), s.114.
86
Strategie zakresowe a analiza portfelowa
Ocena pozycji konkurencyjnej
Słaba
100
Ocena
atrakcyjności
rynku
Wysoka
50
100
Strategie
ofensywne lub
wejście w nowy
biznes
Strategie
ofensywne lub
stabilizacyjne
Strategie
defensywne lub
wycofanie się z
biznesu
Strategie
defensywne lub
stabilizacyjne
50
Niska
Źródło: Opracowanie własne.
0
Dobra
0
87
Strategie zakresowe – rodzaje
Dotychczasowa
domena
Wejście w nowy
biznes
Wycofanie się
z biznesu
Ofensywne
Nowe ogniwo w
systemie rynkowym
Dezintegracja
Stabilizacyjne
Nowy rynek
geograficzny
Deinternacjonalizacja
Defensywne
Nowy rynek
produktowy
Deinwestowanie
Źródło: Opracowanie własne.
88
Dotychczasowa domena – ofensywne
• Dotychczasowe segmenty
rynku
▫ Zwiększenie wartości transakcji
Wprowadzenie nowych
wersji
asortymentowych
▫ Pozyskiwanie nowych
nabywców
Doskonalenie produktu
 Zwiększenie zużycia
• Wejście w nowe segmenty
rynku
▫ Istniejące segmenty na rynku
 Obsługiwane przez innych
dostawców
▫ Nowe segmenty
 Luki rynkowe
▫ Nowe zastosowania produktu
Zakup marki
Źródło: Opracowanie własne.
Stworzenie nowej
marki
Wejście w nowe kanały
dystrybucji
Obniżanie ceny
Zwiększanie
intensywności działań
promocyjnych
89
Dotychczasowa domena – stabilizacyjne
• Dotychczasowe
segmenty rynku
▫ Zwiększanie stopnia
utrzymania nabywców
▫ Blokowanie wejścia
nowych konkurentów
▫ Manifestowanie silnego
odwetu
Źródło: Opracowanie własne.
Doskonalenie produktu
Sprzedaż przez
dotychczasowe kanały
dystrybucji
Stabilizacja ceny
Utrzymanie
intensywności działań
promocyjnych
90
Dotychczasowa domena – defensywne
Redukcja pozycji
asortymentowych
• Żniwa
▫ Żniwa cenowe
▫ Żniwa wydatków marketingowych
Uproszczenie produktu
• Zwiększanie stopnia
koncentracji rynkowej
▫ Koncentracja na najbardziej atrakcyjnych
(opłacalnych) segmentach rynku
▫ Obsługa najbardziej rentownych
nabywców
▫ Koncentracja na najbardziej opłacalnych
kanałach dystrybucji
▫ Koncentracja na najbardziej rentownych
produktach
Sprzedaż marki
Likwidacja marki
Źródło: Opracowanie własne.
Wycofanie się z
kanałów dystrybucji
Podwyższanie ceny
Zmniejszenie
intensywności działań
promocyjnych
91
Wejście w nowy biznes – nowe ogniwo
w systemie rynkowym
• Integracja
postępująca
Zamówienie tytułu
Redakcja
Skład
Integracja
wsteczna
Zamówienie tytułu
Redakcja
Skład
Kooperacyjne
Zakup firmy
Budowanie od podstaw
Drukowanie
Marketing
Hurt
Detal
Źródło: Opracowanie własne.
Drukowanie
Marketing
Hurt
Detal
92
Wejście w nowy biznes – nowy rynek
geograficzny
• Internacjonalizacja
▫ Wejście sekwencyjne – równoległe
▫ Wejście do krajów bliskich – dalszych
Handlowe
Kooperacyjne
bezkapitałowe
Kooperacyjne
kapitałowe
Hierarchiczne
Eksport przerobowy
Eksport pośredni
Eksport kooperacyjny
Eksport bezpośredni
Kompleksowe (licencjonowanie)
Wyspecjalizowane
Kompleksowe (spółka joint-venture X)
Wyspecjalizowane (spółka joint-venture Y)
Przejęcia wyspecjalizowane
Przejęcia kompleksowe
Inwestycja w nowe przedsiębiorstwo – wyspecjalizowane
Inwestycja w nowe przedsiębiorstwo - kompleksowe
Źródło: Opracowanie własne.
93
Wejście w nowy biznes - nowy rynek
produktowy
Dywersyfikacja
▫ dywersyfikacja koncentryczna
 synergia techniczna
▫ dywersyfikacja horyzontalna
 synergia marketingowa
▫ dywersyfikacja lateralna
 zwykle brak jakiejkolwiek synergii
Kooperacyjne
Nowe rynki produktowe
Zakup firmy
Rynki produktowe obsługiwane
przez inne firmy
Rozwój wewnętrzny
Źródło: Opracowanie własne.
94
Wejście w nowy biznes – sposoby
Rozwój wewnętrzny
Zakup firmy (marki)
Kooperacja
• Długookresowy
sposób wejścia na
nowy rynek
• Inwestycja rozłożona
w czasie
• Swoboda przy
kształtowaniu
strategii
marketingowej
• Szybki sposób
wejścia na rynki
• Znaczna inwestycja
na początku
• „Historia” ogranicza
możliwości
marketingowe
• Konieczność
integracji
• Ograniczenie
nakładów
inwestycyjnych i
ryzyka
• Możliwości synergii
zasobów – nasza
firma z partnerami
• Możliwe konflikty
• Dzielenie zysku
Źródło: Opracowanie własne.
95
Wycofanie się z biznesu – dezintegracja
Strategia dezintegracji
▫ dotąd pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo
przeprowadza dezintegrację wertykalną przez
przekazanie pewnych procesów (funkcji w systemie
rynkowym) do wykonania zewnętrznym podmiotom
gospodarczym
Sprzedaż aktywności (firmy)
Likwidacja działalności
Źródło: Opracowanie własne.
96
Wycofanie się z biznesu –
deinternacjonalizacji
Strategia deinternacjonalizacji
▫ Firma prowadząca działalność na rynkach
zagranicznych wycofuje się z niektórych albo wszystkich
rynków zagranicznych
Sprzedaż aktywności (firmy)
Likwidacja działalności
Źródło: Opracowanie własne.
97
Wycofanie się z biznesu –
deinwestowanie
Strategia deinwestowania
▫ Firma wycofuje się z prowadzenia działalności z rynków
produktowych, które nie są rentowne i nie są powiązane
z podstawową działalnością
Sprzedaż aktywności (firmy)
Likwidacja działalności
Źródło: Opracowanie własne.
98
Firma zdywersyfikowana i
skoncentrowana
Perspektywa firmy zdywersyfikowanej
• Firma działa na wielu nie powiązanych ze sobą
rynkach – które stanowią odrębne biznesy
Mocne strony
Słabe strony
• Szybki rozwój – wzrost
przychodów ze sprzedaży
• Mniejsze ryzyko biznesowe
• Możliwość wykorzystywania szans
(okazji) rynkowych
• Synergia finansowa
• Wysokie koszty zarządzania
• Spowolnienie procesów
decyzyjnych
• Niedostosowanie strategii
• Szkodliwy nadzór - brak wiedzy
specjalistycznej
• Osłabiona motywacja
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 199-200, 205-207.
Perspektywa firmy skoncentrowanej
• Firma działa na kilku rynkach ale silnie
powiązanych ze sobą
Mocne strony
Słabe strony
• Synergia poprzez dzielenie
zasobów
• Synergia poprzez zgranie pozycji
rynkowej
• Synergia poprzez integrację
działań
• Wysoki stopień uzależnienia od
dominującego rynku
• Brak możliwości elastycznego
wykorzystywania możliwości
rynkowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 194-199, 209-212.
101
Perspektywa firmy zdywersyfikowanej
i skoncentrowanej - 1
Wyszczególnienie
Firma zdywersyfikowana
Firma skoncentrowana
Punkt nacisku
Refleks rynkowy kosztem
synergii
Synergia kosztem refleksu
rynkowego
Koncepcja korporacji
Pakiet udziałów w różnych
przedsiębiorstwach
Wspólny trzon z odnogami w
różnych obszarach działalności
Kompozycja korporacji
Luźne powiązanie wewnętrzne
(rozproszenie)
Ścisłe powiązanie wewnętrzne
(konsolidacja)
Kluczowy czynnik sukcesu
Refleks rynkowy jednostek
biznesu
Synergia międzybiznesowa
Akceptowany typ synergii
Synergia finansowa
Synergia zasobów, działań i
powiązań
Styl zarządzania korporacją
Sprawowanie kontroli
finansowej
Budowanie wspólnej strategii
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 215.
102
Perspektywa firmy zdywersyfikowanej
i skoncentrowanej - 2
Wyszczególnienie
Firma zdywersyfikowana
Firma skoncentrowana
Główne zadania centrali
korporacji
Alokacja kapitału i
kontrolowanie osiąganych
rezultatów
Wytyczanie kierunków i
eksploatacja źródeł synergii
Pozycja SJB
Autonomiczna (niezależność)
Sprzężona (współzależność)
Koordynacja między SJB
Słaba, okazjonalna
Znaczna, strukturalna
Sposoby wejścia w nowy biznes
Przejęcia /fuzje
Rozwój wewnętrzny
Przejęcia prowadzące do
wzrostu
Brak problemów z
dostosowaniem nabytych
przedsiębiorstw
Problemy z integrowaniem
nabytych przedsiębiorstw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: De Witt, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Warszawa: PWE, s. 214.
103
Firma zdywersyfikowana – Boryszew - 1
Źródło: www.boryszew.com.pl
104
Firma zdywersyfikowana – Boryszew - 2A
Boryszew Erg
1) Motoryzacja
płyn chłodniczy "Borygo„
płyny hamulcowe
płyny do spryskiwaczy samochodowych
płyny do instalacji klimatyzacyjnych "Ergolid"
2) Opakowania
kształtki styropianowe
beczki polietylenowe
łubianki
3) Kleje
kleje przemysłowe "CR„
kleje do drewna, papieru itp.
4) Budownictwo
drzwi stalowe i drewniane
siding
rynny
5) Środki pomocnicze
plastyfikatory
stabilizatory
smary
6) Wózki widłowe (oddział Suchedniów)
wózki widłowe elektryczne oraz spalinowe
Źródło: www.boryszew.com.pl
105
Firma zdywersyfikowana – Boryszew - 2B
Boryszew – oddział Elana
1) Włókna cięte (Elana)
wykorzystanie: włókniny, dzianiny futerkowe, włókna techniczne,
wypełnienia
2) Włókna ciągłe (Torlen)
wykorzystanie: firanki, tkaniny, dzianiny, pasmanteria
3) Granulat PET
wykorzystanie: butelki dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
4) Inne polimery
antyalergiczne kulki wypełniające „Elball” do poduszek, kołder itp.
polimery techniczne
5) Włókniny poliestrowe (Elbond)
wykorzystanie: produkcja izolacji bitumicznych, głównie pap
Źródło: www.boryszew.com.pl
106
Firma zdywersyfikowana – Boryszew - 2C
Elana PET
recykling odpadów z tworzyw sztucznych PET
Elana Energetyka
produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej i energii elektrycznej
Nylonbor
poliamidy konstrukcyjne
NPA Skawina
walcówki aluminiowe, druty i przewody napowietrzne ze specjalnych
stopów aluminium
Interflota
wynajem samochodów osobowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych
leasing finansowy
Źródło: www.boryszew.com.pl
107
Firma zdywersyfikowana – Boryszew - 2D
Impexmetal
handel zagraniczny metalami kolorowymi, ich
półfabrykatami oraz łożyskami.
Aluminium Konin – Impexmetal
aluminiowe wyroby walcowane w postaci blach i
taśm
Hutmen
rury z miedzi
druty, pręty i profile z miedzi
druty, pręty i profile z mosiądzu
stopy odlewnicze
Źródło: www.boryszew.com.pl
108
Firma zdywersyfikowana – Boryszew - 2E
FŁT Polska
krajowy i międzynarodowy handel łożyskami
Walcowania Metali Dziedzice
prętów mosiężnych (ciągnionych, wyciskanych)
rur mosiężnych (kondensatorowych, ogólnego zastosowania, z
mosiądzów ołowiowych)
taśm mosiężnych
taśm specjalnych (mosiężnych z dodatkiem niklu, mosiężnych z
dodatkiem niklu i ołowiu, miedzioniklowych
taśm z brązu
krążków monetarnych
kształtowników ze stopu aluminium
kształtowników mosiężnych
Barterpol
recyklingiem złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych i ołowiu
oraz znaczącym producentem stopów ołowiu i ołowiu rafinowanego
Źródło: www.boryszew.com.pl
Firma zdywersyfikowana – Boryszew 2F
ZM Silesia
blachy i taśmy cynkowo-tytanowe
orynnowanie cynkowo-tytanowe
akcesoria do montażu dachu
drut cynkowy
anody cynkowe
stopy odlewnicze cynku
ZM Silesia Oddział Huta Oława
produkcja tlenków cynku (biel cynkowa)
produkcja tlenków ołowiu (minia ołowiania)
Źródło: www.boryszew.com.pl
Firma skoncentrowana – Drewex
• Meble dziecięce
▫ Łóżeczko – Katarzynka
• Pościel dziecięca
• Ubranka dziecięce – Kolorino
• Zabawki dziecięce
Źródło: www.drewex.com
Dziękuję za uwagę!
111
Download