Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych

advertisement
Dr hab. Piotr Wiatrowski – Radca Prawny www.wiatrowskipiotr.eu Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych 1. Prawo – zagadnienia podstawowe, ISPiE, Kraków 1999. 2. Prawo dla ekonomistów, ISPiE, Kraków 2000. 3. Prawo cywilne, ISPiE, Kraków 2001. 4. Wprowadzenie do prawa polskiego, ISPiE, Kraków 2002. 5. Kazusy z prawa dla ekonomistów, Zakamycze, Kraków 2001 /red. i współautor/. 6. Zasady państwa prawnego w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) Prawo Zarządzanie Marketing, Wyższa Szkoła Handlowa, Kraków 2002. 7. Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym, ZN AE, Prace z zakresu prawa, Kraków 2004. 8. Metody wykładni w prawie polskim i europejskim (w:) Prawo Zarządzanie Marketing, Wyższa Szkoła Handlowa, Kraków 2003. 9. Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów, Zakamycze, Kraków 2005 /red. i współautor/. 10. Elementy prawa pracy (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów red.B.Gnela, Wyd. AE, Kraków 2004. 11. Elementy prawa ubezpieczeń społecznych (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów red.B.Gnela, Wyd. AE, Kraków 2004. 12. Recenzja pracy L.Morawskiego, Wykładnia prawa w orzecznictwie sądów, Państwo i Prawo 2004, z.5. 13. Zjawisko korupcji i jego penalizacja w ujęciu historycznym, cz. I, Palestra 2006, nr 7-­‐
8. 14. Zjawisko korupcji i jego penalizacja w ujęciu historycznym, cz. II, Palestra 2006, nr 9-­‐
10. 15. Glosa do postanowienia SN z 23 X 2003 r., IV KK 265/02, Państwo i Prawo 2006, z.2. 16. Glosa do uchwały SN z 29 III 2006 r., I KZP 2/06, Państwo i Prawo 2007, z.11. 17. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną i jej kontrola w kontekście zwalczania łapownictwa biernego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Sądowy 2006, nr 7-­‐
8. 18. Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 r., ZN AE 2006, nr 725. 19. Pojęcie korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa, Przegląd Sądowy 2007, nr 7-­‐8. 20. Korupcja i jej zapobieganie. Wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), ZN AE w Krakowie nr 690, Prace z zakresu prawa, Kraków 2005. 21. Historia rozboju cz. I Palestra 2007, nr 11-­‐12. 22. Historia rozboju cz. II Palestra 2008, nr 1-­‐2. 23. Znamiona rozboju kwalifikowanego, Prokuratura i Prawo 2007, nr 4. 24. Finanse jako przedmiot badań nauki prawa (w:) Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych p.red. S.Owsiaka, Wyd.AE w Krakowie, Kraków 2007. 25. Prawnokarne znaczenie zakłóceń psychicznych sprawcy czynu zabronionego, Prawo i Medycyna 2007, nr 4. 26. Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości, Palestra 2008, nr 3-­‐4. 27. Łapownictwo czynne i warunki niekaralności jego sprawcy w kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 2008, nr 7-­‐8. 28. Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji, ZN AE 2008, nr 776. Dr hab. Piotr Wiatrowski – Radca Prawny www.wiatrowskipiotr.eu Dr hab. Piotr Wiatrowski – Radca Prawny www.wiatrowskipiotr.eu 29. Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych – sprawozdanie z konferencji, Kurier Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, nr 1 (26). 30. Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art.305 k.k. (w:) XV – lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa 22-­‐23 czerwca 2009 w Toruniu, red. naukowa H.Nowicki, J.Sadowy. Wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Toruń-­‐Warszawa 2009. 31. Odpowiedzialność za współdziałanie przy przestępstwach korupcyjnych, Przegląd Sądowy 2009, nr 9. 32. Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym, ZN UEK nr 802, Kraków 2009. 33. Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, Kurier UEK 2009, nr 7. 34. Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego, ZN UEK nr 809, Kraków 2009. 35. Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, z.2. 36. Kazusy z prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, redaktor i współautor. 37. Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów, WoltersKluwer, Warszawa 2010, redaktor i współautor. 38. Typ podstawowy przestępstwa rozboju w doktrynie i orzecznictwie, Prok.i Pr. 2010, nr 3. 39. Filozofia interpretacji prawniczej cz. I, Wprowadzenie, Palestra 2010, nr 11-­‐12. 40. Filozofia interpretacji prawniczej cz. II, Pozytywizm prawniczy i analiza prawnicza, Palestra 2011, nr 1-­‐2. 41. Filozofia interpretacji prawniczej cz. III, Teoria argumentacji i hermeneutyka, Palestra 2011, nr 3-­‐4. 42. Elementy prawa konstytucyjnego, B.Gnela, (współaut.) (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, red.B.Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 43. Elementy prawa karnego (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, red.B.Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 44. Elementy postępowania karnego (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, red.B.Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 45. Elementy prawa pracy, K.Michałowska (współaut.) (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, red.B.Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 46. Elementy prawa ubezpieczeń społecznych, K.Michałowska (współaut.) (w:) Podstawy prawa dla ekonomistów, red.B.Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 47. O konkursach do rad nadzorczych, Gazeta Prawna 1.03.2011. 48. Propozycje zmian w procedurze wyłaniania członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Gazeta Prawna, 13.05.2011. 49. Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w Kodeksie karnym z 1997 r. -­‐ Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, red. J.Niczyporuk, J.Sadowy, M.Urbanek, cz.I, UZP Warszawa 2011. 50. Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, ZN UEK Problemy społeczne, polityczne i prawne, Kraków 2011, nr 870. Dr hab. Piotr Wiatrowski – Radca Prawny www.wiatrowskipiotr.eu Dr hab. Piotr Wiatrowski – Radca Prawny www.wiatrowskipiotr.eu 51. Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości (w:) Ubezpieczenia gospodarcze, red.B.Gnela, Lex, Warszawa 2011. 52. Minister nie jest źródłem prawa /dot.tzw.konkursów do rad nadzorczych/, Gazeta Prawna 19.03.2012 nr 55. 53. Typy kwalifikowane sprzedajności w Kodeksie karnym z 1997 r., Palestra 2012, nr 3-­‐
4. 54. Problem niekonstytucyjności zarządzenia MSP w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do rad nadzorczych spółek z udziałem SP, Przegląd Corporate Governance 2012 nr 1. 55. Uchwały SN i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa, ZN UEK Problemy Społeczne, Polityczne i Prawne 2012 nr 887 /ukazał się 3 kwietnia 2013/. 56. Proawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. B.Gnela, M.Szaraniec, Warszawa 2013. 57. Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego o w judykaturze Sądu Najwyższego, C.H.Beck 2013. 58. Prawne uwarunkowania wniosku RPO do TK ws. Zarządzenia MSP o tzw. konkursach do rad nadzorczych spółek SP, Przegląd Corporate Governance 2013, nr 3. 59. Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art.305 k.k., XV – lecie systemu zamówień publicznych w Polsce – Ogólnopolska konferencja naukowa 22-­‐23 czerwca 2009 r. w Toruniu, red H.Nowicki, J.Sadowy, Toruń – Warszawa 2009. 60. Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych 2014. 61. Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie, ZN UEK nr 911, Kraków 2013. Dr hab. Piotr Wiatrowski – Radca Prawny www.wiatrowskipiotr.eu 
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards