program wychowawczy

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
ZESPOŁU
SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO
NR 9
im A. Cz. Centkiewiczów
w Bełchatowie
„Szkoła i Przedszkole bezpieczne dla dziecka,
wspierające jego wszechstronny rozwój
we współpracy z domem rodzinnym
i w zgodzie z naturą”
Bełchatów 2012
Podstawa prawna









Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Konwencja Praw Dziecka
Ustawa z dnia 7 września z 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity
Dz. U. z 204 r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego Ministra poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z
2009 r Nr 4 poz. 17)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r w
sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku
podręczników ( Dz. U. z 2009 r Nr 89 poz.730 )
Karta Nauczyciela art. 6
Podstawa programowa – Rozporządzenie MENiS z dn.26.02.2002
Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9
2
Wstęp
„ Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak
Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły
i długotrwały. Rozpoczyna się on tuż po narodzeniu dziecka, w rodzinie.
Przedszkole i szkoła
jedynie kontynuuje i ukierunkowuje czynności
wychowawcze podjęte przez rodziców i opiekunów.
To proces polegający przede wszystkim na wywołaniu zamierzonych
zmian w charakterze dziecka, w celu zapewnienia mu możliwości harmonijnego
rozwoju jego osobowości. To prowadzenie dziecka za rękę w taki sposób, by nie
czuło się ono prowadzone, a jednocześnie osiągało szczyty swoich
wewnętrznych i nabytych możliwości oraz umiejętności.
Przedszkole to instytucja wspomagająca i wspierająca rodziców lub
opiekunów w wychowaniu ich dzieci, to pierwsze i jakże ważne ogniwo
edukacji, kształcące podstawową umiejętność życia w śród ludzi sobie obcych,
w grupie rówieśniczej. To nauka relacji międzyludzkich, zasad postępowania,
ról społecznych, jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności.
Szkoła podstawowa to kolejne ogniwo w procesie edukacji. To ona
kształtuje umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywania wiedzy.
Odkrywa i ukierunkowuje potencjalne możliwości ucznia i wykorzystuje je w
celu zapewnienia mu jak najlepszych możliwości wszechstronnego rozwoju,
możliwości dobrego startu w przyszłość.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie
rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym
i przyrodniczym. Szczególnie ważny jest także tok wielokierunkowego
oddziaływania na wszechstronny rozwój dzieci w porozumieniu z domem
rodzinnym. To tylko dzięki współpracy z rodzicami, można zapewnić dzieciom
optymalne warunki rozwoju, dostosowane do ich potrzeb, możliwości
i umiejętności.
Celem oddziaływań wychowania szkolnego jest takie kierowanie
rozwojem społeczno - emocjonalnym uczniów, by w przyszłości śmiało
i pewnie odnajdywali się w nowych dla siebie sytuacjach. Rozbudzenie w nich
chęci samodzielnego zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów,
przełamywania barier, odkrywania tego, co wydaje się niemożliwe do odkrycia,
dopingowanie i wspieranie w drodze do podejmowania ważnych decyzji na
drodze dalszej edukacji.
3
Wszystkie obszary oddziaływań w wychowaniu przedszkolnym
i szkolnym łączą się w integralna całość, gdyż przedszkolak i uczeń potrzebuje
ochrony nie tylko ze strony dorosłych, zrozumienia, wsparcia, wzorów do
naśladowania, ale przede wszystkim przewodnictwa w odkrywaniu tajemnic
otaczającego go świata, kreatywności i aktywności.
Nauczyciel - wychowawca to przewodnik, którego nadrzędnym celem
jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju małego człowieka. Pomaga
kształtować osobowość dziecka, wychowywać go na mądrego i dobrego
człowieka, wspierać rodzinę w procesie wychowania. Nauczyciel powinien stać
się dla dziecka „ łącznikiem, tłumaczem i interpretatorem skomplikowanego
świata kultury”. Ma być dla wychowanka inicjatorem rozwoju świata
uczuciowego, moralnego i społecznego.
Wizja szkoły
Pragniemy stwarzać warunki do kształcenia człowieka myślącego i
wrażliwego. Niech nasza szkoła będzie przyjazna dziecku oraz otwarta na jego
inicjatywy. Niech pozostanie wierna tradycji i historii, a realizując proces
kształcenia kieruje się najważniejszymi wartościami- miłością, szacunkiem i
uczciwością. Niechaj będzie dobrą placówką oświatową, aby każdy jej uczeń
mógł być z niej dumny, a w przyszłości wspominał ją jako dobrze
zorganizowaną i zarządzaną.
Misja Szkoły
Jesteśmy szkołą opierająca się w pracy wychowawczej z dziećmi na
uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich. Chcemy wychowywać uczniów
odpowiedzialnych, uczciwych i samodzielnych. Pragniemy, by każdy uczeń
osiągnął sukces na miarę swoich możliwości.
Wizja Przedszkola
Przedszkole
i rodziców.
przyjazne
dziecku
–
otwarte
na
oczekiwania
dzieci
Misja Przedszkola
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, dlatego stwarzamy
każdemu z wychowanków bezpieczne warunki do rozwoju osobowości, na
miarę jego możliwości, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia
4
sobie z trudnościami, pragniemy rozbudzać w nim ciekawość świata i ludzi,
spostrzegawczość i wrażliwość, umiejętność odróżnienia dobra od zła.
Charakterystyka programu
Program jest zgodny z
podstawą programową wychowania
przedszkolnego i podstawą programową nauczania w szkole podstawowej ,
oraz Statutem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Uwzględnia on także
Konwencje Praw Dziecka oraz Deklaracje Praw Człowieka.
Został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości
w elementarnym wychowaniu dzieci, wspomaganie rozwoju emocjonalno społecznego oraz kształtowania zachowań społecznie akceptowalnych.
Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system
pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do wszechstronnego
i wielokierunkowego rozwoju dziecka, uwzględnienie potrzeb społeczności
przedszkolnej i szkolnej.
Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz
wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w
grupie i środowisku.
Program nie zawiera podziału treści na grupy wiekowe. Dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszym szkolnym charakteryzują się znacznymi różnicami
indywidualnymi w zakresie tempa rozwoju. Efektywność wspierania
i wspomagania rozwoju zależeć będzie przede wszystkim od
najkorzystniejszego dopasowania przez nauczyciela treści kształcenia do
indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka i potrzeb
uwarunkowanych środowiskiem zewnętrznym. To, w jakim czasie, jakie
kompetencje nabędzie dziecko, nie jest uzależnione od jego wieku, ale od jego
indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Nauczyciel realizujący
program może dokonywać wyboru zadań, zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami dzieci, potrzebami środowiska, oczekiwaniami rodziców
a także pojawiającymi się problemami wychowawczymi.
Program ukierunkowany jest na dziecko, jego możliwości i oczekiwania.
Przyjmuje do realizacji cele szczegółowe, wyprowadzone z celu nadrzędnego,
zawartego w wybranych obszarach podstawy programowej.
Kryteria sukcesu:
I.
Model absolwenta szkoły:
Szkoła będzie stwarzać sytuacje, aby absolwent:
1. W SFERZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
5
 Pracował systematycznie i był odpowiedzialny za własna naukę
 Wykorzystywał wiedzę w praktyce
 Potrafił planować i organizować własna naukę
 Rozpoznawał własne zdolności i predyspozycje
 Dostrzegał zależności przyczynowo- skutkowe, czasowe
i przestrzenne
2. W SFERZE ROZWOJU DUCHOWO- INTELEKTUALNEGO





Odróżniał dobro od zła i dokonywał właściwych wyborów
Poznawał i akceptował siebie
Umiał określić własne potrzeby i emocje
Wyrażał kulturalnie własne myśli i uczucia
Rozbudzał w sobie potrzebę ciągłego rozwoju
3. W SFERZE ROZWOJU MORALNO- SPOŁECZNEGO






Potrafił pracować w zespole
Umiał nawiązywać i podtrzymywać kontakty
Był wrażliwy na potrzeby innych
Był życzliwie nastawiony do świata i ludzi
Miał szacunek dla dobra wspólnego
Przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania
konfliktów i problemów społecznych
4. W SFERZE ROZWOJU FIZYCZNEGO
 Dbał o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
 Był wolny od nałogów
 Znał zasady i miał nawyk stosowania higieny osobistej
II.
Model absolwenta przedszkola:
Dziecko powinno:
1. W SFERZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
 Wypowiadać się w sposób zrozumiały i jasny dla otoczenia
 Poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności
 Znać numery alarmowe telefonów
6
 Znać niebezpieczeństwa płynące z zabaw z prądem, ogniem, wodą
bez nadzoru dorosłych
 Przestrzegać podstawowych zasad ruchu pieszego
 Znać swój adres
 Znać barwy narodowe, godło, hymn kraju
 Być dumnym z przynależności narodowej
2. W SFERZE ROZWOJU DUCHOWO - INTELEKTUALNEGO
 Dostrzegać i rozumieć potrzeby innych oraz akceptować ich
odmienność
 Pomagać młodszym lub mniej sprawnym dzieciom
 Opiekować się dziećmi nowymi lub nieśmiałymi
 Rozróżniać dobro od zła
 Wyrażać własne emocje oraz oczekiwania wobec innych
 Panować nad swoimi emocjami
 Wystrzegać się agresywnych zachowań
 Nie szkodzić drugiemu człowiekowi
3. W SFERZE ROZWOJU MORALNO - SPOŁECZNEGO















Przestrzegać norm i zasad przyjętych w grupie
Przestrzegać zawieranych umów
Słuchać, co mówią inni
Być koleżeńskie i uczynne
Zachowywać się spokojnie, gdy inni odpoczywają
Znać konsekwencje łamania obowiązujących zasad
Samodzielnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia
Potrafić wyrazić opinie i zareagować odpowiednio na negatywne
zachowania innych
Potrafić przeprosić i przyznać się do winy
Próbować pogodzić się z porażką
Umieć wygrywać
Kulturalnie zachowywać się w miejscach publicznych
Szanować cudzą własność
Nie przyjmować prezentów od obcych
Używać form grzecznościowych
4. W SFERZE ROZWOJU FIZYCZNEGO
 Nie korzystać zbyt długo z komputera i gier video
 Kulturalnie zachowywać się przy stole
7








Sprawnie posługiwać się sztućcami
Dbać o ład i porządek wokół siebie
Dbać o estetyczny wygląd swojej garderoby
Nie oglądać zbyt długo telewizji
Ubierać się stosownie do pogody
Zjadać urozmaicone posiłki
Rozumieć konieczność zjadania warzy i owoców dla zdrowia
Znać zasady i stosować nawyk dbania o higienę osobistą
Cele programu:
Cel główny:
Wspomaganie rozwoju
intelektualnego i moralnego
akceptowalnych .
emocjonalno – społecznego, duchowooraz
kształtowanie zachowań społecznie
Cele i zadania programu wychowawczego
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego:
 Wprowadzenie dziecka w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć,
twierdzeń i metod na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie
 Kształtowanie umiejętności prawidłowej i kulturalnej komunikacji w
środowisku dorosłych i rówieśników
 Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka
 Wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki
 Rozwijanie
umiejętności
społecznych
poprzez
zdobywanie
prawidłowych
doświadczeń
we
współżyciu
prawidłowych
współdziałaniu prawidłowych grupie
 Kształtowanie prawidłowych i akceptowalnych społecznie postaw
moralnych: uczuciowość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność
i życzliwość
 Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych
 Uświadamianie dziecku prawidłowych postaw prozdrowotnych
 Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw i zagrożeń ze strony świata
zewnętrznego i wynikających z zachowań ich samych oraz wdrażanie
do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem
8
Ogólne zadania wychowawcze Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
1. Rozwijanie umiejętności uczenia się
2. Kształcenie Kulturalnego sposobu kulturalnego komunikowania się
z otoczeniem
3. Rozpoznawanie własnych emocji i kierowanie swoim zachowaniem
4. Poznanie człowieka i nabywanie umiejętności porozumiewania się
z nim
5. Poznanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących
miedzy nimi oraz organizowanie różnych ról społecznej aktywności
6. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
7. Poszanowanie ogólnie przyjętych wartości moralnych
8. Rozumienie zagrożeń świata zewnętrznego oraz konieczności dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych
9. Poznawanie środowiska naturalnego przez pryzmat swojego zdrowia
psychicznego i fizycznego
10.Zapoznanie z tradycjami narodowymi
Zadania
dla
poszczególnych
organów
statutowych
wspomagających działanie wychowawcze
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
Działanie na rzecz osiągnięcia celów wychowawczych naszego
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jest wspólnym zadaniem zarówno
organów statutowych zespołu ( Rada pedagogiczna, Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski), jak i pozyskanych do współpracy różnorodnych
instytucji np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPS, MCK,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Policja,
Straż Miejska, Straż Pożarna, Nadleśnictwo.
Warunki realizacji:
Programem wychowawczym objęte zostaną wszystkie dzieci
uczęszczające do przedszkola. Zadania wychowawcze realizowane będą
przez wszystkich nauczycieli w sposób ciągły, poprzez odpowiedni dobór
metod i form pracy, dostosowaną literaturę, pomoce dydaktyczne oraz
stosowanie środków wychowawczych ( motywatorów) wzmacniających
pozytywne zachowania dzieci. Szeroko rozumiana współpraca z rodzicami
9
ma na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych. Pracownicy
niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
Realizacja działań wychowawczych
Cel: Rozwijanie u dziecka potrzeby zdobywania wiedzy
ZADANIA
1. Korzyści płynące ze zdobywania
wiedzy
2. Rozbudzanie aktywności poznawczej
i działalności praktycznej
3. Tworzenie warunków do
łączenia
teorii z praktyką
4. Uatrakcyjnienie form i metod, którymi
prowadzone są zajęcia dydaktyczne
i pozalekcyjne
5. Wdrażanie
do
samodoskonalenia,
poprzez korzystanie z księgozbioru
bibliotecznego i dostępnych źródeł
informacji
6. Przygotowanie
do
racjonalnej
i
systematycznej
samokontroli
i samooceny przebiegu i wyników
dalszej pracy
7.Przygotowanie do systematycznego i
samodzielnego uczenia się przez całe
życie
8.Stwarzanie możliwości wykazania się
zdobyta wiedzą i umiejętnościami
9.Motywowanie
do
pogłębiania
i
zdobywania wiadomości
10.
Organizacja
wycieczek
do
muzeów, kin, teatrów
11.
Rozwijanie chęci do aktywnego
uczestnictwa w życiu klasy, szkoły,
przedszkola
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Rozumie
korzyści
płynące
ze
zdobywania wiedzy.
2. Potrafi
zastosować
wiadomości
teoretyczne w praktyce
3.Potrafi korzystać z księgozbioru
bibliotecznego i dostępnych źródeł
informacji
4. Umie
dokonać
samokontroli
i samooceny własnej pracy.
5.Wie, ze systematyczne i samodzielne
uczenie się pomaga w życiu
6.Wykorzystuje zdobytą wiedzę w życiu
codziennym.
7.Uczestniczy w wycieczkach do
muzeów, kin teatrów.
8.Bierze udział w konkursach z wiedzy,
manualnych i sprawnościowych
9.Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
przedszkola
10. Bierze czynny udział w apelach,
uroczystościach, przedstawieniach
Cel: Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i komunikowania
ZADANIA
1. Dbałość o poprawność i kulturę
języka ucznia
2. Bezpośredniość i otwartość
w wyrażaniu swoich potrzeb, sądów
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Dba o poprawność i kulturę języka
2. Potrafi otwarcie i bezpośrednio
wyrażać
swoje
prośby,
sądy
i oczekiwania
10
i oczekiwań
3. Sposoby porozumiewania się
4. Umiejętność słuchania
5. Korygowanie błędów językowych w
wypowiedziach ustnych i pisemnych
6. Nauka wypowiadania się pełnymi
zdaniami
7. Stosowanie podczas zajęć dyskusji,
dramy,
kształcenia
dłuższych
wypowiedzi
8. Przestrzeganie kultury prowadzenia
rozmów i dyskusji
9. Stosowanie form grzecznościowych
10. Organizowanie konkursów literackich,
recytatorskich, ortograficznych
11. Udział w spektaklach teatralnych
12. oglądanie wartościowych,
odpowiednich dla wieku filmów
13. Dostarczanie wzorców właściwego
zachowania
się
(
przykład
nauczyciela)
14. Nabywanie nawyków kulturalnego
zachowania
się
w
miejscach
publicznych
15. Zapoznanie z prostymi zasadami
savoir-vivr’u, stosowanie ich w
sytuacjach codziennych
16. Uczenie się mówienia miłych słów
oraz dziękowania innym za te słowa
3. Posługuje się językiem niewerbalnym
(
wykorzystuje
na
zajęciach,
elementy dramy, pantomimy, mowę
ciała)
4. 4.Potrafi słuchać ze zrozumieniem
wypowiedzi nauczyciela i innych,
oczekuje na swoja kolej wypowiedzi
5. Potrafi
korygować
błędy
w
wypowiedziach
ustnych
i pisemnych
6. Potrafi wypowiadać się pełnymi
zdaniami
7. posługuje
się
formami
grzecznościowymi w kontaktach
z dorosłymi i rówieśnikami
8. Wykorzystuje
swoja
wiedzę
i umiejętności poprzez udział w
konkursach,
pokazach,
apelach,
uroczystościach
9. Potrafi zachować się adekwatnie do
sytuacji i miejsca
10. Zna zasady dobrego zachowania się
i potrafi ich przestrzegać
11. Potrafi przyjąć i odpowiedzieć na
komplement
Cel: Kształtowanie pozytywnych postaw i cech osobowości
ZADANIA
1. Wykształcenie
nawyku
przeciwstawiania się brutalności,
wulgarności agresji i wandalizmu.
2. Kształtowanie postaw tolerancji,
poszanowania godności osobistej
innych, wzajemnego szacunku
3. Wyrabianie nawyku dbałości o mienie
szkoły, przedszkola, pomoce, sprzęt,
zabawki, czystość i porządek
4. Aktywizacja ucznia w kierunku
samooceny,
samokontroli,
samowychowania
5. Wykształcenie umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach trudnych i
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Uczeń potrafi dostrzec przejawy
brutalności, wulgarności, agresji i
wandalizmu oraz umie na nie
odpowiednio reagować
2. Zna i rozumie pojęcia: tolerancja,
godność
osobista,
szacunek.
Dostrzega różnice między ludźmi i
akceptuje je. Szanuje dorosłych,
młodszych i rówieśników
3. Dba o mienie szkoły i przedszkola,
pomoce, sprzęt, zabawki, czystość i
porządek.
4. Potrafi dokonać samokontroli i
samooceny
11
rozwiązywania konfliktów
6. Dbałość o kulturę osobistą
7. Kształtowanie postawy sumiennego i
systematycznego wywiązywania się z
obowiązków,
przestrzeganie
ustalonych regulaminów, norm i zasad
8. Kształtowanie godności osobistej,
samokrytycyzmu w ocenianiu swoich
mocnych
i
słabych
stron,
przeciwstawianie się słabościom i
negatywnym
emocjom,
a
w
sytuacjach trudnych szukanie pomocy
u innych
9. Umiejętność porozumiewania się
umiarkowanym głosem
10. Rozumienie konsekwencji kłamstwa
dla siebie i innych
11. Umiejętność
właściwego
przyjmowania pochwał i krytyki
12. Reagowanie na umówione sygnały
13. Zapoznanie
z
bezpiecznymi
sposobami rozładowywania napięć i
agresji
14. Panowanie nad swoimi emocjami
( złością, agresją, smutkiem)
15. Poszukiwanie sposobów nagradzania
umiejętności i zachowań innych
16. Dostrzeganie i sprzeciwianie się
przejawom
samolubstwa
i
okrucieństwa wobec młodszych i
słabszych
17. Interesowanie się wytworami swoich
kolegów,
dostrzeganie
wysiłku
włożonego w ich powstanie
18. Wspólne i bezkonfliktowe korzystanie
ze wspólnych pomocy, zabawek oraz
sprzętu
19.Przygotowanie dziecka do podjęcia
nauki w szkole i umiejętnego radzenia
sobie w dalszym życiu
5. Wie, do kogo może zwrócić się o
pomoc
6. Przestrzeganie
ustalonych
regulaminów
norm
i
zasad.
Sumiennie
i
systematycznie
wywiązuje się z obowiązków
7. Dba o kulturę osobistą
8. Potrafi mówić cicho, nie krzyczeć w
sytuacjach dialogu
9. Wie i rozumie, dlaczego kłamstwo
nie jest dobrym rozwiązaniem
sytuacji, stara się mówić prawdę
10. Potrafi cieszyć się z pochwały, oraz
przyjąć krytykę i wyciągnąć z niej
wnioski dla siebie
11. Właściwie i sprawnie reaguje na
umówione sygnały
12. Zna
sposoby
bezpiecznego
rozładowywania agresji i potrafi z
nich korzystać w sytuacjach napięć
13. Panuje nad swoimi emocjami
14. Wie w jaki sposób można
podziękować lub nagrodzić właściwe
zachowanie innych
15. Stara się dbać o młodszych, nie
dokuczać im i bronić ich przed
szykanowaniem i dokuczaniem
16. Interesuje się wytworami prac swoich
rówieśników
17. Potrafi
zgodnie
i
wspólnie
współdziałać w parach, w małych
zespołach i większych grupach.
Cel: Poszanowanie ogólnie przyjętych norm moralnych
ZADANIA
1. Samodzielne podejmowanie prostych
obowiązków w domu, przedszkolu i
szkole
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Wykonuje powierzone mu obowiązki
2. Opiekuje się zwierzętami, czuje się
za nie odpowiedzialne
12
2. Opieka
nad
zwierzętami,
przestrzeganie zakazu znęcania się
nad nimi
3. Rozróżnianie
prawdy,
fałszu,
fantazji , kłamstwa w utworach
literackich i sytuacjach codziennych
4. Rozróżnianie pojęcia dobra i zła
5. Podejmowanie
prób
oceny
i
ocenianie postępowania bohaterów
bajek i opowiadań oraz swoich i
rówieśników
6. Próby
oceniania
własnych
negatywnych
zachowań
i
poszukiwanie
możliwości
ich
naprawienia
7. Rozumienie
znaczenia
uczucia
przyjaźni
8. Uczenie tolerancji i zrozumienia dla
odmienności
9. Nabywanie umiejętności liczenia się
z
odczuciami
drugiej
osoby
( empatia)
3. Rozróżnia
podstawowe
pojęcia
etyczne- prawdę, fałsz, fantazję,
kłamstwo – w sytuacjach realnych i
w literaturze
4. Rozumie pojęcia dobra i zła
5. Stara się obiektywnie oceniać
postępowanie swoje i rówieśników
6. Samodzielnie
podejmuje
próby
naprawienia swoich negatywnych
zachowań
7. Potrafi się zaprzyjaźnić i dbać o
przyjaciela
8. Jest tolerancyjne
9. Odczuwa empatię
Cel: Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska przyrodniczego
ZADANIA
1. Uświadomienie, że człowiek jest
częścią przyrody, a stan środowiska
przyrodniczego wpływa na zdrowie
człowieka
2. Dostrzeganie zmian w środowisku
oraz ich wartościowanie
3. Doskonalenie
umiejętności
prowadzenia obserwacji w terenie,
wyciąganie wniosków
4. Uświadomienie wpływu codziennych
działań człowieka na środowisko
naturalne
5. Dostarczanie wzorców prawidłowego
zachowania w różnych sytuacjach
( wyrzucanie śmieci do kosza, nie
deptanie trawników itp.)
6. Przyzwyczajanie
dzieci
do
przestrzegania elementarnych zasad
dbania o czystość środowiska( nie
zaśmiecaj, nie niszcz przyrody itp.)
7. Rozumienie
prawidłowych
zasad
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Dba
o
estetykę
najbliższego
otoczenia
2. Rozumie znaczenie terenów zieleni
dla zdrowia człowieka
3. Potrafi prowadzić obserwacje w
najbliższej okolicy
4. Rozróżnia
pozytywne
aspekty
ingerencji człowieka w środowisko
przyrodnicze
5. Wie, na czym polegają zdrowotne i
estetyczne funkcje lasu
6. Wie, na czym polega znaczenie
czystej wody, powietrza, gleby oraz
jakie mogą być rodzaje
ich
zanieczyszczeń
7. Zna zasady postawy przyjaciela
przyrody i przestrzega ich
8. Stosuje zachowania proekologiczne
w szkole, przedszkolu, domu i
otoczeniu
13
zachowania ekologicznego ( sortowanie
śmieci, oszczędzanie wody i energii)
Cel: Zintegrowanie zadań szkoły, przedszkola i środowiska rodzinnego
ZADANIA
1. Pielęgnowanie tradycji rodzinnych
2. Rozwijanie
zainteresowań
przeszłością własnej rodziny- drzewo
genealogiczne
3. Podział obowiązków w rodzinie i
konsekwentne ich wykonywanie
4. Wzmacnianie
więzi
rodzinnych
poprzez wspólne spędzanie wolnego
czasu
5. Stosowanie się do ustalonych w
rodzinie norm i zasad, zakazów i
nakazów
6. Znajomość rozumienia pojęć: norma,
prawo,
obowiązek,
tolerancja,
godność
7. Kształtowanie relacji w rodzinie, które
opierają się na wzajemnym zaufaniu i
umiejętność
słuchania,
wspólne
rozwiązywanie problemów
8. Miejsce dziecka w rodzinie
9. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby
członków swojej rodziny – ciche i
spokojne zachowanie podczas, gdy
inni odpoczywają lub pracują,
10. Wzmacnianie
więzi
rodzinnych
poprzez udział rodziców i dziadków
w uroczystościach przedszkolnych/
szkolnych i środowiskowych
11. Poznawanie
pracy
zawodowej
rodziców i dziadków, oraz zawodów
ważnych dla środowiska: strażak,
policjant, lekarz, nauczyciel
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Zna i pielęgnuje tradycje rodzinne
2. Potrafi wymienić swoich przodków,
zna koligacje między nimi
3. Respektuje podział obowiązków w
rodzinie
4. Zna swoje miejsce w rodzinie
5. przestrzega
norm
i
zasad
obowiązujących w rodzinie
6. Rozumie i przestrzega pojęć norma,
prawo,
obowiązek,
tolerancja,
godność osobista
7. Umie rozplanować swój czas
8. Czuje się odpowiedzialny za siebie i
innych członków rodziny
9. Liczy się z uczuciami i potrzebami
innych osób w rodzinie
10. Potrafi
zaprezentować
swoje
umiejętności i zdolności przed
rodzicami/dziadkami.
11. Czuje się integralna częścią rodziny
12. Zna miejsca pracy rodziców i
czynności związane z zawodami ,
które oni wykonują
Cel: Rozumienie zagrożeń świata zewnętrznego
ZADANIA
1. Rozumienie zakazów rodzicielskich i
nauczycieli , wynikających z obawy o
zdrowie i życie dzieci
2. Uświadomienie
niebezpieczeństw
wynikających ze zbliżania się do
nieznanych, bezpańskich zwierząt
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Przestrzega
norm
i
zasad
ustanowionych
przez
rodziców,
opiekunów i nauczycieli
2. Zna niebezpieczeństwo wynikające z
kontaktów
z
bezpańskimi
zwierzętami
14
3. Kształtowanie nawyku omijania i nie
prowokowania
napotkanych
bezpańskich zwierząt
4. Bezwzględne przestrzeganie zakazu
samodzielnego przyjmowania leków
znalezionych zagrożeń domowej
apteczce
5. Poznanie zagrożeń wynikających z
kąpieli
na
nieoznaczonych
kąpieliskach
6. Poznanie zagrożeń wynikających z
nieprzestrzegania przepisów ruchu
drogowego
7. Uświadamianie
niebezpiecznych
aspektów zabaw w miejscach do tego
nie przeznaczonych
8. Rozumienie
niebezpieczeństw
wynikających z oddalanie się od
rodziców, opiekunów i pań w
przedszkolu/ szkole
9. Rozumienie zakazu rozmowy z
nieznajomymi oraz przyjmowania od
nich
jakichkolwiek
prezentów
( słodyczy, upominków rzeczowych
itp.)
10. Poznanie najczęstszych przyczyn
wywołujących pożary
11.Poznanie zagrożeń wynikających z
zabawy sprzętem elektrycznym bez
nadzoru dorosłych
3. Nie zaczepia, nie prowokuje i nie
dokucza napotkanym zwierzętom
4. Rozumie i zna niebezpieczeństwa
wynikające
z
bezpodstawnego
przyjmowania lekarstw .
5. Wie, jakie niebezpieczeństwa czyhają
na niestrzeżonych kąpieliskach i
przy brawurowym zachowaniu w
wodzie
6. Zna zasady ruchu drogowego, wie co
może się wydarzyć w konsekwencji
nie przestrzegania ich
7. Zna
konsekwencje
zabaw
w
miejscach niedozwolonych
8. Nie oddala się od rodziców,
opiekunów,
wychowawców
na
wyjazdach i wycieczkach.
9. Rozumie, że nie każdy dorosły może
być przyjazny dziecku. Wie, co
oznacza pojęcie „ Zły dotyk” i gdzie
szukać pomocy w sytuacji zagrożenia
10. Przestrzega zakazu zabaw z ogniem
11. Korzysta ze sprzętu elektrycznego
pod nadzorem osób dorosłych
Cel: Uświadomienie dziecku konieczności dbania o bezpieczeństwo
własne i innych
ZADANIA
1. Spotkania
z
przedstawicielami
instytucji dbającymi o porządek i
bezpieczeństwo
w
mieściepolicjantem, strażakiem miejskim,
strażakiem pożarnym
2. Poznanie
zasad
bezpiecznego
przebywania w sali/ klasie,
w
przedszkolu i szkole
3. Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy
w ogrodzie przedszkolnym/ boisku i
na placach zabaw
4. Rozumienie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na wycieczkach
5. Przestrzeganie zakazu spożywania
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Bierze czynny udział w spotkaniach,
słucha, obserwuje, zadaje pytania
2. Jest bezpieczne na terenie szkoły i
przedszkola
3. Zna
zasady
prawidłowego
zachowania na dworze i przestrzega
ich
4. Zna
zasady
zachowania
na
wycieczkach i wyjazdach, rozumie
konieczność ich przestrzegania
5. Wie, jakie konsekwencje dla zdrowia
może wywołać spożycie trujących
roślin,
zatrutych
produktów
spożywczych
15
produktów spożywczych nieznanego
pochodzenia( owoce, grzyby, rośliny,
cukierki znalezione lub otrzymane od
obcych)
6. Przestrzeganie zakazu rozmawiania z
obcymi
7. Poznanie sposobu postępowania w
razie
skaleczenia,
złego
samopoczucia
8. Rozumienie
konieczności
nie
oddalania się od grupy, rodziców,
opiekunów
9. Rozumienie konieczności znajomości
swojego nazwiska oraz adresu
10. Zapamiętanie numerów alarmowych
służb bezpieczeństwa
11. Wyrobienie umiejętności wezwania
pomocy w sytuacji zagrożenia
12. Nabywanie nawyku prawidłowego
zachowania
w
kontaktach
ze
zwierzętami
13. Poznanie
elementarnych
zasad
kodeksu drogowego i przestrzeganie
ich na co dzień
14.Nabywanie poczucia
odpowiedzialności za zdrowie i
bezpieczeństwo własne i innych
6. Stara się nie nawiązywać bliskich
kontaktów z nieznajomymi dorosłymi
7. Wie, gdzie należy się zgłosic po
pomoc w przypadku skaleczenia,
złego samopoczucia
8. zna niebezpieczeństwa wynikające z
oddalania się od grupy/ klasy na
wyjeździe, wycieczce
9. Zna swoje nazwisko, adres oraz
telefon do rodziców, potrafi go podać
w sytuacji zagrożenia
10. Zna
numery
alarmowe
służb
bezpieczeństwa
11. Potrafi wezwać pomoc w sytuacji
zagrożenia
12. Zna właściwy sposób zachowania
wobec zwierząt
13. Zna przepisy ruchu drogowego i
przestrzega
zasad
bezpiecznego
poruszania się po ulicach
14. Czuje się odpowiedzialny za swoje
zdrowie oraz zdrowie rówieśników z
grupy/klasy
Cel: Upowszechnienie odpowiednich
zdrowotnych, profilaktyka uzależnień
ZADANIA
1.Kształtowanie odpowiednich nawyków
i przyzwyczajeń zdrowotnych
2.Wzbogacenie wiedzy
utrwalenie
nawyków czystości i higieny
3.Kształtowanie sprawności i wytrwałości
fizycznej
4.Wyrabianie nawyku uprawiania sportu i
turystyki
5. Poznanie problemów i potrzeb osób
niepełnosprawnych, osób chorych i
starszych
6. Kształtowanie zainteresowań i dbałości
o własny wygląd zewnętrzny
7. Kształcenie odporności na namawianie
nawyków
i
przyzwyczajeń
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Zna zasady prawidłowego żywienia,
2. Dba o czystość i higienę osobista
oraz otoczenia
3. Uprawia sport i turystykę, rozumie
konieczność
przebywania
na
powietrzu dla zdrowia
4. Uprawia sport i turystykę
5. Zna problemy i potrzeby osób
niepełnosprawnych,
chorych
i
starszych, chętnie im pomaga w
miarę własnych możliwości.
6. Dba o własny rozwój i wygląd
zewnętrzny
7. Jest odporny na namawianie i presję,
16
i presję ze strony różnych osób do
używania
środków
odurzających,
narkotyków, dopalaczy, palenia tytoniu,
picia alkoholu
8. Kształtowanie nawyków zdrowego
odżywiania
9. Znajomość i respektowanie zasad
bezpieczeństwa i higieny podczas
uprawiania sportu, turystyki i zabaw
ruchowych w Sali i na powietrzu
10. Kształtowanie świadomej i czynnej
postawy w dążeniu do zachowania
zdrowia
11. Rozumienie
znaczenia
ćwiczeń
gimnastycznych
dla
prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania organizmu
12. Dostosowywanie ubioru do pogody
13. Zgłaszanie dolegliwości nauczycielowi
14. Rozumienie konieczności regularnych
kontroli stomatologicznych dla zdrowia i
urody, okresowych badań – bilansów…. - latka
15. Kształtowanie odpowiedzialności za
porządek w przedszkolu i szkole oraz
najbliższym otoczeniu
potrafi powiedzieć nie, gdy ktoś
namawia go do używania środków
odurzających,
narkotyków,
dopalaczy, palenia tytoniu, picia
alkoholu
8. Zna
i
respektuje
zasady
bezpieczeństwa podczas uprawiania
sportu, turystyki, zabaw ruchowych
w sali i na powietrzu i stosuje je
9. Wie w jaki sposób powinno dbać o
swoje zdrowie
10. Zna znaczenie ćwiczeń fizycznych
dla zdrowia i urody
11. Potrafi dopasować strój do panującej
aury
12. Zgłasza nauczycielowi lub innemu
pracownikowi szkoły i przedszkola
swoje dolegliwości
13. Zna
zasady
prawidłowego
zachowania się i potrafi ich
przestrzegać
14. Rozumie, dlaczego należy odbywać
kontrolne badania dla zdrowia
15. Czuje się odpowiedzialny za
utrzymanie porządku w najbliższym
otoczeniu szkoły i przedszkola
Cel: Umiejętność życia w grupie
ZADANIA
1. Kształtowanie
poczucia
przynależności do klasy/ grupy
2. wyjaśnienie potrzeby wzajemnego
współdziałania
3. Współtworzenie i przestrzeganie norm
grupowych
4. Ukazywanie problemów życia w
społeczeństwie „ Sprawny inaczej”
5. Wdrażanie do szczerej i obiektywnej
oceny rozwoju zachowań na forum
klasy/ grupy
6. Zwalczanie klasowych/ grupowych
konfliktów
7. Przeciwdziałanie
źle
pojętej
rywalizacji w zespole
8. Doświadczanie
współzależności
sukcesu zespołowego zależnego od
postępowania każdego ucznia
9. Nabywanie współodpowiedzialności
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Dziecko ma poczucie przynależności
do klasy/ grupy
2. Chce i wyraża potrzebę działania w
swojej klasie / grupie rówieśniczej
3. Współtworzy i respektuje normy
postępowania
4. Wie, że w naszym społeczeństwie
żyją sprawni inaczej i zna ich
problemy
5. Potrafi i chce się pozytywnie
zaprezentować
6. Umie
rozwiązywać
klasowe/
grupowe i indywidualne konflikty.
Wie, do kogo można się zwrócić o
pomoc
7. Przeciwdziała źle pojętej rywalizacji
8. Czuje się współodpowiedzialny za
zachowanie klasy/grupy
17
za postępowanie swoje
rówieśników
i swoich
9.
Cel: Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia tożsamości
narodowej
ZADANIA
1. Ukazywanie państwa jako dobra
wspólnego
2. Odnoszenie się z szacunkiem do
symboli narodowych, przeszłości
historycznej
3. Znaczenie obchodów rocznicowych i
ważnych wydarzeń państwowych.
4. Zaznajomienie dzieci z bohaterami,
żołnierzami i ludźmi zasłużonymi,
pochodzącymi z naszego regionu
5. Kształtowanie
wśród
uczniów
poczucia, że sumienne wykonywanie
obowiązków jest wkładem w budowę
obecnej i przyszłej ojczyzny
6. Poznanie miejsc pamięci w naszej
okolicy
7. Kształtowanie zainteresowań dzieci
przemianami zachodzącymi w kraju i
na świecie
8. Poszanowanie zasad demokracji
9. Przygotowanie uroczystych apeli,
imprez szkolnych poświęconych
rocznicom narodowym
10. Przeszłość historyczna regionu, w
którym mieszkamy
11. Zaznajamianie
z
miejscowymi
instytucjami użyteczności społecznej
i omawianie ich podstawowych
funkcji.
12. Rozwijanie zainteresowania pięknem
i
bogactwem
naszego
kraju,
zwracanie uwagi na różnorodność
regionów- elementy miejscowego
folkloru.
OCZEKIWANE EFEKTY DZIALAŃ
1. Wie, że państwo to wspólne dobro
2. Odnosi się z szacunkiem do symboli
narodowych, przeszłości historycznej
3. Zna ważne wydarzenia państwowe
4. Wie o bohaterach, żołnierzach i
ludziach
zasłużonych,
którzy
pochodzą z naszego regionu
5. Wie, że sumienne wykonywanie
obowiązków jest wkładem w budowę
obecnej i przyszłej ojczyzny
6. Zna miejsca pamięci w naszej gminie
7. Interesuje
się
przemianami
zachodzącymi w kraju i na świecie
8. Zna i rozumie zasady demokracji
9. Bierze udział w apelach, imprezach,
konkursach
10. Zna historię swojej miejscowości
11. Zna
instytucje
użyteczności
społecznej w mieście
12. Poznaje sztukę
ludowa swojego
kraju ( stroje regionalne, tańce,
najważniejsze zabytki)
18
Metody:
 Podające: opowiadanie, pogadanka, wiersz, piosenka, teatrzyk,
historyjka obrazkowa, praca z obrazkiem,
 Aktywizujące: drama, pantomima, burza mózgów, W. Sherbourne,
A.M. Kniessów. R. Labana, M. Bogdanowicz,. E. GruszczykKolczyńskiej,
 Problemowe: gry dydaktyczne, inscenizacja, zadaniowa, modelowania
( dawania dobrego przykładu),
 Praktyczne: ćwiczenia, zabawy dydaktyczne, zabawy organizowane i
spontaniczne, rozmowa kierowana
 metody technik relaksacyjnych: muzykoterapia, bajkoterapia,
choreoterapia
 metody technik plastycznych,
 twórczość artystyczna i plastyczna dzieci
Formy realizacji:


















zajęcia zorganizowane
zabiegi higieniczne w łazience
spacery
wycieczki
zajęcia ruchowe
zawody sportowe
przedsięwzięcia prozdrowotne
prace porządkowe
prace hodowlane( zielone kąciki)
wystawy okolicznościowe
spotkania z ciekawymi ludźmi
uroczystości
wystawy okolicznościowe
konkursy tematyczne
zabawy tematyczne
zabawy zorganizowane
kontakty z literaturą
relaksacja
19
Ewaluacja:
1. Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji na
zakończenie każdego roku szkolnego i weryfikowany według potrzeb
2. W ewaluacji uwzględnia się opinię dyrektora, nauczycieli, rodziców,
wytwory pracy dziecięcej
3. Ewaluacji dokonuje się poprzez:
 Analizę dokumentacji - planów miesięcznych, zapisów w dziennikach
zajęć, arkuszy obserwacyjnych dzieci
 Ankiety
 Wywiady
 Obserwację i ocenę zachowań
 Wytwory dziecięcej aktywności
Bibliografia:
1. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991.
2. M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnysza, "Metody Weroniki
Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", Warszawa 1996r.
3. E. Kruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania
rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa
2007.
4. A. Rawicka, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1998.
5. Generowicz W., Różewicz L., Witosławska M., Wnuk S., Mamo, tato!
Pomóżcie mi zrozumieć i odkryć siebie, Płock 2004.
6. B. Bilewicz- Kuźnia, T. Parczewska, Ku dziecku, program
wychowania przedszkolnego, Warszawa 2010
20
Program wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Pedagogiczną, Rade Rodziców Szkoły i Przedszkola oraz Samorząd Uczniowski.
Został zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.11.2011r.
21
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards