Zadanie 1. Długookresową tendencję gospodarki opisuje równanie

advertisement
Zadanie 1.
Długookresową tendencję gospodarki opisuje równanie MV=PY. Patrząc na gospodarkę w dowolnym
momencie mamy zawsze spełnioną tą zależność, ponieważ szybkość obiegu definiujemy wynikowo
jako stosunek nominalnego dochodu do nominalnej ilości pieniądza w gospodarce. Nie oznacza to
jednak, że gospodarka przystosowuje się natychmiast do zmian warunków równowagi.
Załóżmy, że w punkcie wyjściowym panuje równowaga, po czym następuje zmiana wielkości popytu,
na przykład w celu sfinansowania dodatkowych wydatków państwa zostaje zwiększona o 10%
nominalna podaż pieniądza.
•
•
•
O ile procent zmieni się nominalna wartość dochodu narodowego?
Jak zmienią się dochód realny i poziom cen w krótkim okresie?
Jak zmienią się dochód realny i poziom cen w długim okresie?
Wychodząc znów z sytuacji równowagi załóżmy, że w gospodarce następuje zmiana po stronie
podaży, np. wzrost kosztów produkcji ważnego surowca.
•
•
•
•
Jaki będzie krótkotrwały efekt tej zmiany?
Jak zareaguje na to rząd, jeżeli głównym jego celem jest ochrona poziomu zatrudnienia?
Jak zastosowane przez rząd środki polityki gospodarczej wpłyną na równowagę
długookresową?
Co powinien zrobić rząd jeżeli jego głównym celem jest walka z inflacją? I jak to wpłynie na
równowagę długookresową?
Zadanie 2.
Inna gospodarka działająca według założeń ilościowej teorii pieniądza dostosowuje się natychmiast
do warunków równowagi. Szybkość obiegu pieniądza jest stała i wynosi 4. Następujące dane opisują
stan gospodarki w kolejnych dwóch latach:
Nominalna stopa procentowa
Nominalna podaż pieniądza
Realny dochód narodowy
•
•
•
•
Rok 1
9%
2 000
4 000
Rok2
9%
2 200
4 065
Oblicz stopę wzrostu nominalnej podaży pieniądza.
Oblicz stopę inflacji między rokiem 1 i 2
Oblicz realną stopę procentową w roku 2
Oblicz wielkość realnego popytu na pieniądz w obydwu latach.
Zadanie 3.
Rysunek przedstawiony na Tablicy pokazuje dwie krótkookresowe krzywe Phillipsa. SRPC0 odpowiada
sytuacji w której pracownicy nie spodziewają się inflacji.
•
•
Ile wynosi naturalna stopa bezrobocia?
Ile wynosi oczekiwana stopa inflacji, jeśli krzywa Phillipsa znajduje się w położeniu SRPC1 ?
Załóżmy, że gospodarka w punkcie wyjścia znajduje się w stanie długookresowej równowagi z zerową
inflacją, a rząd wybiera politykę trwałego wzrostu podaży pieniądza, gdyż chce obniżyć poziom
istniejącego bezrobocia.
•
•
•
Wskaż, jaki to będzie miało wpływ na inflację i bezrobocie w krótkim okresie?
Wyjaśnij dlaczego nowe położenie gospodarki będzie trudne do utrzymania w długim okresie.
Do którego punktu będzie zmierzać gospodarka w długim okresie?
Przypuśćmy, że rząd chce teraz powrócić do zerowej inflacji i w tym celu utrzymuje podaż
pieniądza na niezmiennym poziomie.
•
•
•
•
Jak wpłynie to na stopę inflacji i bezrobocia?
Wskaż punkt równowagi długookresowej?
Jakie warunki muszą zostać spełnione aby została osiągnięta długookresowa równowaga?
Jaką role może odegra w procesie dochodzenia do równowagi polityka dochodowa?
Zadanie 4.
Załóżmy, że początkowo nie ma inflacji, stopa procentowa wynosi 3%, a podatek od dochodów
uzyskanych z odsetek 30%. Przypuśćmy, że pożyczasz koledze 5 000 PLN.
•
•
•
Oblicz wielkość swych dochodów brutto z tej transakcji w skali roku.
Ile zapłacisz podatku?
Oblicz wielkość i stopę zysku netto (po opodatkowaniu).
Załóżmy teraz, że ta sama transakcja dochodzi do skutku w sytuacji, gdy inflacja wynosi 10% rocznie,
ale ponieważ system bankowy przystosował się już do inflacji nominalna stopa rynkowa wynosi teraz
13%.
•
•
Oblicz wielkość swoich dochodów brutto oraz kwotę należnego podatku
Oblicz wielkość i stopę zysku netto.
Zadanie 5.
Które z wymienionych przyczyn inflacji mają charakter popytowy, a które podażowy?
•
•
•
•
•
•
Wzrost wydatków państwa na zakup dóbr i usług sfinansowany przez dodrukowanie
pieniędzy
Wzrost cen ropy naftowej
Wzrost podatku od wartości dodanej
Zwiększenie zakresu ulg i zwolnień z podatku dochodowego
Wzrost płac nominalnych
Spadek krańcowej stopy oszczędzania.
Zadanie 6.
Wskaż, które z podanych rodzajów kosztów inflacji są rzeczywiste, które z nich dotyczą inflacji
oczekiwanej, a które nieoczekiwanej:
•
•
•
•
•
•
Drenaż podatkowy
Redystrybucja dochodów uderzająca w osoby o stałych dochodach
Powszechna drożyzna
Koszty zdartych zelówek i zmiany menu
Wzrost niepewności
Spadek płac realnych w wyniku inflacji uruchomionej przez ekspansywna politykę pieniężną
zastosowaną dla powstrzymania spadku produkcji
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards