Sylogistyka Arystotelesa

advertisement
1. Sylogistyka Arystotelesa
Arystoteles ze Stagiry, syn Nikomacha, lekarza z dziada pradziada, działajacego przy
dworze króla Macedonii, ur. 384 p.n.e. w Stagirze, zm. 322 p.n.e. w Chalcydzie.
Arystoteles studiował i uprawiał filozofię (367-347) w Atenach, gdzie uczęszczał do szkoły
filozoficznej Platona, swojego mistrza, zwanej Akademią, aŜ do jego zgonu. Później (335?323) załoŜył w Atenach własną szkołę filozoficzną zwana Liceum. Wszystko to dzieje się w
niesłychanie waŜnym dla ludzkości okresie rozwoju cywilizacji obejmujący V i IV wiek
p.n.e. – w staroŜytnej Grecji obserwujemy juŜ całkiem nowe zjawisko – narodziny nauki
opartej na ścisłych dowodach. Nauki te nazywane są przez Arystotelesa wiedzą
demonstratywną. Koniec V w. – IV w. p.n.e., po zwycięstwie nad Persami – to złoty wiek
Aten. Do tego miasta-państwa, ściągaja wybitni ludzie ze wszystkich stron świata antycznego:
Anaksagoras z Kladzomen, Demokryt z Andery, Hippias Elidy, Teodor z Cyreny, lekarz
Hipokrates z wyspy Kos, czy Arystoteles ze Stagiry. W większości greckich miast-pańtw
dochodzi do powstań, których rezultatem było zastąpienie władzy arystokratów i właścicieli
niewolników przez tzw. „władzę ludu” – demokrację, w której oczywiście utrzymało się
niewolnictwo. Rozwija się językowa komunikacja międzyludzka pomiędzy ludźmi
zajmującymi róŜnorakie poziomy społeczne i miejsca zamieszkania. Jak wskazują dokumenty
piśmiennictwa antycznego, komunikacja ta dotyczyła przede wszystkim ustalania cech
przedmiotów potrzeb ludzkich i kultury materialnej oraz duchowej. Przez cechy rozumiało się
zazwyczaj to co o przedmiotach się orzeka. W gospodarce, handlu i polityce dąŜy się do coraz
bardziej precyzyjnego wskazywania, Ŝe przedmioty oferowane społeczeństwu mają poŜądane
cechy. W ten sposób po raz pierwszy w historii cywilizacji, w pełni kształtuje się system
komunikacji językowej słuŜący grupowania przedmiotów według cech jakie przysługują tym
przedmiotom, za pomocą środków językowych (nazw, określeń, zwrotów, zdań), na
wszystkich poziomach organizacji społecznej. System ten obejmuje więc cały świat dostępny
człowiekowi, tym samym moŜliwe staje się wyuczenie posługiwania się najbardziej
uniwersalnymi schematami językowej komunikacji słuŜącymi identyfikacji przedmiotów.
Ponadto dzięki stosunkom demokratycznym, po raz pierwszy stało się w pełni moŜliwe
uczestniczenie filozofów w tym systemie komunikacji językowej, co prowadzi do odkrycia
schematów poznawczych słuŜących ustalaniu poŜądanych cech przedmiotów – ustalaniu tego
co o przedmiotach się orzeka, tj. jakie cechy powinny mieć dane przedmioty lub jakie mają
oraz czy istnieją przedmioty a danych cechach. Najbardziej znanym nauczycielem i mistrzem
w tej dziedzinie sztuki komunikacji językowej był dla młodzieŜy i obywateli ateńskich
Sokrates. Jego uczeń Platon rozpoznał główne zasady tej sztuki i przekazał je Arystotelesowi,
który opisał je w swojej księdze Analityki (Pierwsze). Wypowiedzi tworzone zgodnie z tymi
zasadami nazywał sylogizmami, a występujące w argumentacji sylogizmy utoŜsamiał z
dowodami. Współcześnie, system dowodzenia oparty na sylogizmach nazwa się sylogistyką.
1.1 Czego dotyczyły badania Arystotelesa prezentowane w „Analitykach”?
<< Najpierw trzeba powiedzieć, czego dotyczy niniejsze badanie i do
jakiej naleŜy dziedziny; a więc to, Ŝe zajmuje się dowodem i wiedzą
demonstratywną. Następnie trzeba określić, czym jest przesłanka,
czym termin a czym sylogizm; dalej: jaki to jest sylogizm doskonały
a jaki niedoskonały; wreszcie trzeba i to powiedzieć, co znaczy
„zawierać się w całości tego a tego” albo „nie zawierać się’, i jak
się rozumie zwroty „być orzekanym o wszystkim” i „być orzekanym o
niczym”.
Przesłanka jest to więc zdanie twierdzące lub przeczące. Zdanie
to moŜe być ogólne, albo szczegółowe, albo nieokreślone. Ogólnym
nazywam
przysługiwanie
kaŜdemu
lub
Ŝadnemu,
szczegółowym
przysługiwanie
jakiemuś
albo
nie
jakiemuś
albo
kaŜdemu.
Nieokreślonym nazywam przysługiwanie
lub nieprzysługiwanie
bez
stwierdzenia
ogólności
czy
szczegółowości,
na
przykład
„przeciwieństwa mogą być przedmiotem jednej i tej samej nauki”;
albo: „Rozkosz nie jest dobrem”.
Przesłanka
demonstratywna
róŜni
się
od
przesłanki
dialektycznej tym, Ŝe demonstratywna jest przyjęciem jednego z dwóch
członów pary sprzecznej (bo dowodzący nie pyta, lecz przyjmuje
zdanie), natomiast przesłanka dialektyczna jest odpowiedzią na
pytanie, które z dwóch zdań sprzecznych
[ma być przyjęte]. Nie
róŜnią się jednak tak, by nie mogły obydwa zdania utworzyć
sylogizmu;
zarówno bowiem dowodzący, jak i pytający wnioskują
przyjmując, Ŝe coś czemuś przysługuje lub nie przysługuje. Wobec
tego przesłanka sylogistyczna
będzie po prostu stwierdzeniem lub
zaprzeczeniem czegoś o czymś w sposób wyŜej podany.
Przesłanka
będzie
demonstratywna,
gdy
jest
prawdziwa
i
wywiedziona
z
pierwotnych załoŜeń;
natomiast przesłanka dialektyczna będzie dla
pytającego odpowiedzią na pytanie, które z dwóch sprzecznych
twierdzeń naleŜy przyjąć, a dla wnioskującego będzie uznaniem tego,
co się słusznym wydaje i co jest zgodne z opinią, jak to zostało
wyjaśnione w Topikach.
Czym więc jest przesłanka i jaka jest róŜnica między przesłanką
sylogistyczną,
kategoryczną
i
dialektyczną
zostanie
później
dokładnie wyjaśnione, a na uŜytek bieŜący muszą wystarczyć podane tu
określenia.
Terminem nazywam to, na co da się rozłoŜyć przesłanka, np.
orzecznik, oraz to, o czym się orzeka wraz z dodaniem słowa „jest”
czy rozdzieleniem za pomocą „nie jest”.
Sylogizm jest to wypowiedź, w której, gdy się coś załoŜy, coś
innego, niŜ się załoŜyło, musi wynikać dlatego, Ŝe się załoŜyło.
Przez „Ŝe się załoŜyło” rozumiem, iŜ tylko ze względu na to, Ŝe tak,
jak się załoŜyło, a przez to znów rozumiem, Ŝe nie potrzeba Ŝadnego
dodatkowego terminu do tego, by postała konieczność.
Nazywam sylogizm doskonałym, jeŜeli nie potrzebuje niczego
ponad to, co zostaje w nim przyjęte, aŜeby ujawniła się konieczność;
niedoskonałym, jeŜeli potrzebuje do tego jednego lub więcej zdań,
które chociaŜ są konieczne dzięki przyjętym terminom, nie są jednak
przyjęte dzięki przesłankom.
WraŜenia „to zawiera się w całości w czymś innym” i „to drugie
orzeka o wszystkich przypadkach pierwszego” stwierdzają to samo.
Mówimy, Ŝe „coś się orzeka o wszystkich przypadkach”, gdy nie moŜna
wskazać Ŝadnego przypadku, objętego przedmiotem, o którym nie
orzekałby ten drugi termin; wyraŜenie: „nie być orzekanym o Ŝadnym”
naleŜy rozumieć w ten sam sposób. >> (Arystoteles. Dzieła wszystkie. Tom I, PWN,
Warszawa 1990, s. 127-129)
1.2 Sylogistyka – rekonstrukcja systemu wnioskowania stosowanego w antycznej Grecji
Arystoteles po raz pierwszy uŜył liter jako terminów, słuŜących do oznaczania terminu. W ten
sposób stał się wynalazcą wzorów wypowiedzi. Słowo „jest”, wiąŜące terminy, uŜywane było
w czasach staroŜytnych w rozumieniu utoŜsamienia jednego terminu z drugim. Np. pisząc: A
jest „człowiek”, Arystoteles stwierdza, Ŝe termin A oznaczający jakiś termin naleŜy zastąpić
terminem „człowiek” . Niekiedy pisze dosłownie o „zastąpieniu” jednego terminu przez
drugi. Świadczy to o tym, Ŝe uŜywane przez niego litery zastępowane przez terminy, wyraŜają
zarazem abstrakcyjne pojęcie terminu i są reprezentacją myślenia abstrakcyjnego,
rozumianego jako myślenie o wiedzy w ogóle (abstrahowanie, odrywanie się od konkretnej
wiedzy), tj. w umyśle kaŜdą literę wiąŜe on z dowolnym terminem, a nie tylko posługuje się
nią w danym znaczeniu, jak innymi ogólnymi terminami, bowiem uŜywanie terminów
ogólnych nie wymaga myślenia abstrakcyjnego. Zastosowanie liter do oznaczenia dowolnego
terminu umoŜliwiło formułowanie
1) wzorów zdań kategorycznych,
2) wzorów wypowiedzi opisujących wnioskowanie bezpośredni,
3) wzorów sylogizmów.
1.2.1
Wzory zdań kategorycznych i stosunki prawdziwości i fałszywości zdań
Arystoteles wyróŜnia cztery rodzaje zdań kategorycznych: ogólnie twierdzące, szczegółowo
twierdzące, ogólnie przeczące oraz szczegółowo przeczące. Współcześnie uŜywamy
następujących wzorów tych zdań:
S a P – wzór zdania ogólnie twierdzącego, czytamy: wszystkim S przysługuje P, co oznacza,
Ŝe o wszystkich przedmiotach, o których orzekamy, Ŝe przysługuje im S orzekamy, Ŝe
przysługuje im P,
S i P - wzór zdania szczegółowo twierdzącego, czytamy: niektórym S przysługuje P, co
oznacza, Ŝe o niektórych przedmiotach, o których orzekamy, Ŝe przysługuje im S orzekamy,
Ŝe przysługuje im P,
S e P - wzór zdania ogólnie przeczącego, czytamy: Ŝadnym S nie przysługuje P, co oznacza,
Ŝe o Ŝadnych przedmiotach, o których orzekamy, Ŝe przysługuje im S nie orzekamy, Ŝe
przysługuje im P,
S i P - wzór zdania szczegółowo przeczącego, czytamy: niektórym S nie przysługuje P, co
oznacza, Ŝe o niektórych przedmiotach, o których orzekamy, Ŝe przysługuje im S orzekamy,
Ŝe nie przysługuje im P.
WyróŜnione są czy stosunki prawdziwości i fałszywości zdań;
1. zasada toŜsamości - orzeka, Ŝe kaŜdy przedmiot jest sobą: A jest A,
2. zasada sprzeczności – orzeka, Ŝe z dwóch zdań: „S jest P” lub „S nie jest P”, jedno musi
być fałszywe,
3. zasada wyłączonego środka - orzeka, Ŝe z dwóch zdań: „S jest P” lub „S nie jest P”,
jedno musi być prawdziwe,
1.2.2
Wzory wypowiedzi opisujące wnioskowania bezpośrednie
Wnioskowanie zawierające jedynie jedną prostą przesłankę (zdanie kategoryczne lub jego
negacja) nazywane było wnioskowaniem bezpośrednim. W sylogistyce wnioskowanie
bezpośrednie ustala stosunki (zaleŜności) prawdziwościowe pomiędzy róŜnych rodzajów
zdaniami kategorycznymi: SaP, SiP, SeP, SoP. Stosunki te zestawione są tzw. kwadrat
logiczny, przedstawiony na poniŜszym diagramie.
Stosunek podrzędności – z prawdziwości sadu SaP wynika prawdziwość zdania SiP, a z
fałszywości zdania SiP fałsz zdania SaP; natomiast ani z fałszu SaP, ani zprawdy SiP dla
drugiego z tych zdań nic nie wynika; podobnie, z prawdziwości sadu SeP wynika
prawdziwość zdania SoP, a z fałszywości zdania SoP fałsz zdania SeP, natomiast ani z fałszu
SeP, ani z prawdy SoP dla drugiego z tych zdań nic nie wynika.
Stosunek sprzeczności – jeŜeli prawdziwe jest zadanie SaP, to fałszywe jest zadnie SoP;
jeŜeli fałszywe jest zdanie SaP, to fałszywe jest zdanie SoP; jeŜeli prawdziwe jest zdanie
SoP, to fałszywe jest zadnie SaP; jeŜeli fałszywe jest zdanie SoP, to prawdziwe jest zdanie
SaP. Podbnie jest pomiędzy zdaniami SeP, SiP.
Stosunek przeciwieństwa (podprzeciwieństwa) – między zdaniami SaP, SeP zachodzi taki
stosunek, Ŝe jeŜeli jedno jest prawdziwe, to drugie fałszywe, jeŜeli zaś jedno jest z nich jest
fałszywe, to drugie moŜe być prawdziwe lub fałszywe; podobnie jest dla zdań SiP, Sop.
1.2.3
Wzory sylogizmów
Arystoteles najwięcej miejsca poświęca w swoich rozwaŜaniach sylogizmom rozumianym
jako wypowiedzi reprezentujące wnioskowanie pośrednie z dwóch przesłanek, będących
zdaniami kategorycznymi, w których występują trzy terminy oznaczane literami M, S, P: M
zwany jest terminem średnim, S oznacza zarazem podmiot we wniosku, P oznacza zarazem
orzeczenie we wniosku. Przesłanka, w której występuje termin P, będący orzeczeniem we
wniosku nazywana jest przesłanka większą, a ta w której występuje termin S, będący
podmiotem we wniosku nazywana jest mniejszą. Termin średni jest dla przesłanek wspólny i
moŜe zajmować w nich róŜne miejsce. Z tego powodu schematy sylogizmów tworza cztery
grupy zwane figurami:
Przesłanka większa
Przesłanka mniejsza
Wniosek
Figura
1. M – P
S–M
----------S–P
(fig. I)
2. P – M
S–M
----------S–P
(fig. II)
3. M – P
M–S
----------S–P
(fig. III)
Myślnik pomiędzy terminami M, S, P oznacza jedną z liter a, i, e, o.
4. P - M
M–S
----------S-P
(fig. IV)
Download