Wzór zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zamiarze

advertisement
Wzór zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zamiarze dokonania zwolnień
grupowych
..................................
(miejscowość, data)
......................................
(oznaczenie pracodawcy)
Powiatowy Urząd Pracy
w..................................
Działając na podstawie DzU 2 ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.), zawiadamiam, że 28 lutego 2009 r. zamierzam
dokonać wypowiedzeń umów o pracę.
Zwolnienia odbywać się będą w dwóch etapach:
 I etap, ze skutkiem na 28 lutego 2009 r., obejmie 10% ogółu zatrudnionych
pracowników co stanowi ………… pracowników,
 II etap, ze skutkiem na 31 marca 2009 r., obejmie 5% ogółu zatrudnionych
pracowników co stanowi ………… pracowników.
Wśród zwalnianych pracowników jest:
 ………… pracowników z wyższym wykształceniem, w tym:
………… ekonomicznym,
………… technicznym,
 ………… pracowników ze średnim wykształceniem, w tym:
………… średnim ogólnokształcącym,
………… średnim zawodowym,
………… kierowców,
………… spawaczy,
………… tokarzy.
Przyczyną zwolnień są zmiany organizacyjne – likwidacja wydziałów, oraz sytuacja
ekonomiczna pracodawcy.
Pracodawca wypłaci wszelkie należności, jakie przysługują pracownikom zwalnianym z
przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Jednocześnie informujemy, że pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji w
sprawach zwolnień grupowych jest Pani/Pan..............................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
...........................................................
(podpis osoby zarządzającej zakładem
pracy w imieniu pracodawcy)
Download