3 godziny tygodniowo

advertisement
Wymagania na poszczególne oceny z historii (3 godziny tygodniowo) opracowane na
podstawie WYNIKOWEGO PLANU NAUCZANIA DLA KLASY II do podręcznika
Jarosława Czubatego, Dariusza Stoly, Historia. Podręcznik klasa II. Szkoła ponadgimnazjalna.
Zakres podstawowy
oraz
Programu nauczania historii autorstwa ElŜbiety Straszak, Historia. Program nauczania
w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,
numer dopuszczenia: DKOS-5002-68/07
Uszczegółowienie wymagań i modyfikacja tabel: Jacek Foszczyński
L.
G.
TEMAT LEKCJI
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
POZIOM PODSTAWOWY (pogrubieniePOZIOM PONADPODSTAWOWY (pogrubienie – dobry)
dopuszczający)
Dział I. Od absolutyzmu do rewolucji (połowa XVII –koniec XVIII w.).
Mocarstwa europejskie i
wielka polityka
w drugiej połowie XVII
i na początku XVIII w.
Tematy pojedynczych lekcji:
1.Przedmiotowy system
oceniania
z historii w klasie II
LO.
2.Metody uczenia się historii.
3.Absolutyzm we Francji
4.Sąsiedzi Rzeczypospolitej
w XVII–XVIII w. (Prusy i Rosja)
5.Rewolucja w Anglii i powstanie
monarchii parlamentarnej
II k3.qxd
7/22/08
12:37 PM
Page 2
6.Wojny mocarstw europejskich
w XVIII w. (wojna o sukcesję
hiszpańską, wojna północna).
7.Istota absolutyzmu-analiza
źródeł.
7
– zna i wyjaśnia pojęcia: absolutyzm,
nobilitacja,
– potrafi scharakteryzować postaci kardynała
Richelieu, Ludwika XIV,
– wyjaśni przyczyny powstania silnego państwa
pruskiego na przełomie XVII i XVIII w.,
– wyjaśni na przykładzie Prus, na czym polegała
militaryzacja państwa,
– wyjaśni, na czym polegało umocnienie państwa
rosyjskiego za czasów Piotra Wielkiego, wytłumaczy
znaczenie reform wojskowych, obyczajowych
i religijnych w Rosji,
– wyjaśni znaczenie i pochodzenie tytułu
„imperator Wszechrosji”,
– potrafi scharakteryzować politykę Stuartów
wobec parlamentu angielskiego,
– wyjaśni pojecie „purytanie”,
– wyjaśni przyczyny i przedstawi skutki rewolucji
Cromwella,
– opisze sytuację wewnętrzną kraju, która
doprowadziła do przywrócenia monarchii i
oddania władzy Wilhelmowi III Orańskiemu,
– przedstawi przyczyny rywalizacji Habsburgów z
innymi rodami panującymi w Europie w XVII i
XVIII w.,
– potrafi wskazać skutki dąŜenia
do hegemonii państwa francuskiego,
– wskazuje obszary zainteresowań innych
mocarstw w Europie, np. Szwecji, Danii, Rosji
3
– zna i wyjaśnia pojęcie merkantylizmu,
– wyjaśni róŜnice między szlachtą urzędniczą a
arystokracją,
– wyjaśni określenie „król słońce”,
– potrafi scharakteryzować politykę Hohenzollernów w
Brandenburgii i Prusach KsiąŜęcych,
– wyjaśni pochodzenie i znaczenie określenia „królsierŜant”,
– potrafi wskazać związek przyczynowo-skutkowy
między podróŜami po Europie Piotra I a jego
reformami,
– zna i wyjaśnia pojęcia: Lord Protektor, restauracja
dynastii i monarchii, Chwalebna Rewolucja,
– wyjaśni genezę powstania nazwy
„Wielka Brytania”,
– wyjaśni znaczenie słów „król panuje, ale nie rządzi”,
– potrafi wykorzystać źródła kartograficzne (mapy) do
wskazania obszarów rywalizacji między mocarstwami
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
8.Sprawdzian wiadomości
„Początek nieszczęść
królestwa” – Rzeczpospolita w
drugiej połowie XVII
i na początku XVIII w.
Tematy pojedynczych lekcji:
9-10.Wojny Rzeczypospolitej
w drugiej połowie XVII
i na początku XVIII w. (2
lekcje).
11.Ćwiczenia na mapach
konturowych – wojny RP w XVII
wieku.
12.Skutki wojen – kryzys
wewnętrzny Rzeczypospolitej
POZIOM PODSTAWOWY
POZIOM PONADPODSTAWOWY
1
Sprawdzian według standardów maturalnych
4
– zna i wyjaśnia pojęcia: Kozacy rejestrowi,
Kresy, wojna podjazdowa, haracz,
– wyjaśni przyczyny wojen
Rzeczypospolitej z sąsiadami
w XVII w. (ze Szwecją, Rosją i Turcją) oraz wojen
domowych z Kozakami, potrafi wskazać na
mapie obszary tych państw oraz najwaŜniejsze
miejsca bitew, a takŜe obszar Ukrainy,
–
potrafi
scharakteryzować
postaci
Władysława IV, Jana Kazimierza, Bohdana
Chmielnickiego, Jana III Sobieskiego,
– wyjaśni znaczenie wiktorii wiedeńskiej
dla Polski i Europy,
– wymieni i opisze najwaŜniejsze skutki wojen
Rzeczypospolitej w XVII w.,
– opisze okoliczności i skutki wyboru na tron
Rzeczypospolitej przedstawicieli dynastii
saskiej i Stanisława Leszczyńskiego,
– wyjaśni przyczyny i skutki wojny północnej,
– wyjaśni, na czym polegał kryzys
wewnętrzny Rzeczypospolitej na
przełomie XVII i XVIII w.,
– potrafi ocenić stan polskiego
parlamentaryzmu na przełomie XVII i XVIII w.
(wyjaśni znaczenie instrukcji poselskich,
liberum veto),
– wyjaśni przyczyny i przedstawi skutki ingerencji
państw ościennych w wewnętrzne sprawy
Rzeczypospolitej
4
– umiejscowi na mapie: Sicz, ZaporoŜe, Perejasław,
Hadziacz,
– wyjaśni, dlaczego w drugiej połowie XVII w. inicjały
królewskie Jana Kazimierza (ICR) tłumaczono
jako „początek nieszczęść Królestwa”,
– potrafi scharakteryzować postaci Karola X Gustawa,
Augustyna Kordeckiego,
– wymieni najwaŜniejsze konsekwencje wojen z Kozakami
(podział Ukrainy), ze Szwecją (uniezaleŜnienie się Prus
KsiąŜęcych), z Turcją (utrata Podola),
– wyjaśni przyczyny i opisze okoliczności abdykacji Jana
Kazimierza i wyboru na króla Polski Michała Korybuta
Wiśniowieckiego,
– wyjaśni i poprze argumentami tezę, Ŝe wojny
Rzeczypospolitej z sąsiadami
w pierwszej połowie XVII w. były wynikiem polskiej polityki
zagranicznej, a wojny z drugiej połowy XVII i pierwszej
połowy XVIII w. były juŜ raczej wynikiem polityki
zagranicznej sąsiadów,
– wyjaśni znaczenie społeczne, polityczne i
gospodarcze oligarchii magnackiej,
– wyjaśni, na czym polegało i czego dotyczyło powiedzenie
„jedni od Lasa, drudzy od Sasa„
Myśl i polityka „wieku
świateł”
4
– zna i wyjaśnia pojęcia: barok, klasycyzm,
oświecenie i przedstawi główne załoŜenia tych
kierunków i prądów umysłowych,
– potrafi scharakteryzować postaci Wolfganga
Amadeusza Mozarta, Josepha Haydna,
– wyjaśni, czym wyróŜniał się styl klasycystyczny
spośród innych znanych ówcześnie stylów,
– zna i wyjaśnia pojęcia: umowa społeczna,
zasada trójpodziału władz,
– opisze proces kształtowania się
nowoŜytnych praw człowieka,
– potrafi określić, jakie polityczne
i gospodarcze przesłanki skłaniały władców do
reform ustroju w duchu oświecenia,
– potrafi
wskazać cechy
absolutyzmu
oświeconego, wymieni monarchów, którzy
zreformowali swoje państwa w tym duchu
(Fryderyk II, Katarzyna Wielka, Józef II),
– potrafi scharakteryzować politykę
europejską w XVIII w., wyjaśni,
na czym polegała zasada równowagi sił
– wyjaśni, na czym polegało oŜywienie naukowe w drugiej
połowie XVIII w.,
– rozróŜni racjonalizm od empiryzmu i deizmu,
przedstawi twórców tych kierunków oraz główne
załoŜenia prac encyklopedystów francuskich,
– wyjaśni, na czym polegało nowoczesne (oświeceniowe)
spojrzenie na stosunki władca–naród i władca–
społeczeństwo,
– oceni rolę myślicieli epoki jako współpracowników i
nauczycieli władców,
– wyjaśni,na czym polegała tzw. płynność sojuszy w XVIII w.
3
– przedstawi przyczyny konfliktu miedzy
monarchią brytyjską a koloniami w
Ameryce,
– oceni znaczenie uchwalenia Deklaracji
Niepodległości,
– potrafi scharakteryzować ustrój
Stanów Zjednoczonych Ameryki,
– wyjaśni przyczyny rewolucji francuskiej,
scharakteryzuje politykę Ludwika XVI, opisze
połoŜenie trzech stanów społeczeństwa
francuskiego,
– wymieni najbardziej znanych Polaków, którzy
uczestniczyli w walkach o niepodległość Stanów
Zjednoczonych,
– potrafi analizować teksty źródłowe i ikonograficzne, na ich
podstawie określi przyczyny, przebieg i skutki wojny o
niepodległość Stanów Zjednoczonych,
– na podstawie karykatury z podręcznika potrafi
scharakteryzować stosunki społeczne we Francji pod
koniec XVIII w.,
Tematy pojedynczych lekcji:
13.Przełom w kulturze i sztuce.
Nowa myśl filozoficzna końca
XVII i początku XVIII w.
14.Muzyka przełomu i jej rola
w historii myśli ludzkiej na
przykładzie Oświecenia.
15.Absolutyzm oświecony –
monarchie
europejskiego
absolutyzmu oświeconego.
16.Wypracowanie
historyczne-zasady
pisemnej
wypowiedzi
maturalnej.
Obywatele przeciw władcom
– wojna o niepodległość
kolonii amerykańskich i
rewolucja francuska
Tematy pojedynczych lekcji:
17.Wojna o niepodległość Stanów
Zjednoczonych.
18.Rewolucja francuska
5
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
POZIOM PODSTAWOWY
19.Rewolucje wieku XVIII w
materiałach źródłowych.
„Odrodzenie w
upadku”
– Rzeczypospolita
w latach 1733–1795
Tematy pojedynczych lekcji:
20.Rozpad państwa w epoce
saskiej i pierwsze próby reform
(1 lekcja)
21-22.Rzeczpospolita pod
rządami Stanisława Augusta
Poniatowskiego (2 lekcje).
23.Konstytucja 3 Maja 1791
roku w źródłach.
24.Rozbiory Polski w XVIII
wieku na mapach
konturowych.
6
POZIOM PONADPODSTAWOWY
– potrafi scharakteryzować francuską
monarchię parlamentarną i republikę w
dobie rewolucji,
– przedstawi programy jakobinów i
Ŝyrondystów,
– scharakteryzuje okres rządów jakobinów,
– oceni znaczenie reform rewolucyjnej
Francji,
– wskaŜe konsekwencje rewolucji (dla
Francji i Europy)
– wyjaśni przyczyny i przedstawi przebieg wojny
rewolucyjnej Francji z Austrią,
– wyjaśni, jaki był stosunek jakobinów
i innych rewolucjonistów do Kościoła katolickiego
– opisze sytuację wewnętrzną
i zagraniczną Rzeczypospolitej za panowania
Augusta II i Augusta III i wskaŜe największe
słabości państwa,
– przedstawi postulaty reform wysuwane
przez Familię,
– przedstawi najwaŜniejsze reformy
wprowadzone na sejmie konwokacyjnym
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego,
– wyjaśni przyczyny i opisze okoliczności I
rozbioru Polski,
– zna i wyjaśni pojęcie innowiercy,
– wymieni i wskaŜe na mapie ziemie, które
odpadły od Rzeczypospolitej na skutek I
rozbioru,
– przedstawi najwaŜniejsze reformy
Sejmu Wielkiego,
– wymieni najwaŜniejsze postanowienia
Konstytucji 3 Maja,
– wyjaśni, dlaczego doszło
do zawiązania konfederacji targowickiej, potrafi
wskazać i ocenić jej skutki,
– przedstawi programy róŜnych stronnictw
magnackich z drugiej połowy XVIII w.,
– opisze, w jakich okolicznościach doszło do elekcji
Stanisława Augusta Poniatowskiego,
– wyjaśni przyczyny konfederacji barskiej,
– zna i wyjaśnia pojęcia: dysydenci i dyzunici, prawa
kardynalne,
– zinterpretuje źródła ikonograficzne na temat I
rozbioru
(alegoria I rozbioru, Reytan Jana
Matejki),
– wskaŜe elementy Konstytucji 3 maja, które były
korzystne i niekorzystne dla poszczególnych warstw
społeczeństwa Rzeczypospolitej, wyjaśni, dlaczego
niektóre grupy akceptowały ten akt prawny, a inne
sprzeciwiały się jego wejściu w Ŝycie,
– wyjaśni, dlaczego Austria nie brała udziału w II rozbiorze,
– zna określenie „polscy jakobini” i wie, jakiej grupy
dotyczyło,
6
25.Analiza wybranych pozycji
literatury historycznej – mini
referaty.
– wymieni i wskaŜe na mapie ziemie utracone
na skutek II rozbioru,
– zna i wyjaśnia pojęcia: targowica,
konfederacja, czarna procesja,
– wyjaśni przyczyny powstania
kościuszkowskiego, omówi jego przebieg,
– oceni znaczenie uniwersału
połanieckiego,
– wyjaśni przyczyny i opisze okoliczności III
rozbioru Polski,wskaŜe na mapie ziemie,
które zostały wtedy utracone
26-27.Powtórzenie wiadomości I 2
sprawdzian wiadomości.
– oceni znaczenie powstań w Warszawie i Wilnie w czasie
insurekcji kościuszkowskiej,
– opisze i zinterpretuje ilustracje: Wieszanie zdrajców w
Warszawie oraz Rzeź Pragi, a takŜe alegorię III rozbioru
Sprawdzian według standardów maturalnych
Dział II. Od epoki napoleońskiej do zjednoczenia Niemiec (lata 1797–1871).
28.Zachwiana równowaga sił –
Europa w latach
1797–1805.
1
– potrafi wskazać i wyjaśnić przyczyny przejęcia
władzy przez Napoleona Bonapartego
(scharakteryzuje kolejne etapy drogi do władzy:
konsulat, cesarstwo),
– wymieni najwaŜniejsze bitwy i traktaty pokojowe
okresu napoleońskiego,
– wyjaśni, jaką rolę odegrała kampania rosyjska,
– wyjaśni znaczenie epoki napoleońskiej dla
Europy i Francji,
– przedstawi najwaŜniejsze reformy wewnętrzne
Napoleona we Francji,
– zna i wyjaśnia pojęcia: konsulat, plebiscyt,
Kodeks Napoleona, Legia Honorowa,
równowaga sił
7
– omówi znaczenie najwaŜniejszych bitew z czasów
napoleońskich,
– przedstawi główne postanowienia traktatów pokojowych
i oceni ich znaczenie,
– oceni znaczenie kampanii wojennych z lat 1812–1814,
– oceni konsekwencje wprowadzenia w Ŝycie Kodeksu
Napoleona,
– zinterpretuje obraz Jacquesa Louisa Davida
przedstawiający koronację Napoleona w Notre Dame,
– zna i wyjaśnia pojęcia: rojalista, mamelucy,
zamach brumaire’a, Związek Reński, blokada
kontynentalna, bitwa narodów
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
29.„Dał nam przykład Bonaparte,
jak zwycięŜać mamy” – sprawa
polska w epoce
napoleońskiej.
POZIOM PODSTAWOWY
2
– wyjaśni przyczyny i opisze okoliczności
powstania Legionów Polskich,
– wyjaśni, jaką rolę odgrywały Legiony w Europie i u
boku Napoleona,
– wyjaśni przyczyny i opisze okoliczności
powstania Księstwa Warszawskiego,
– wymieni i wskaŜe na mapie ziemie,
z których utworzone zostało Księstwo Warszawskie,
oraz ziemie, o które zostało ono powiększone w
1809 r.
– zna i wyjaśnia pojęcia: restauracja i
oktrojować (konstytucja oktrojowana)
– wyjaśni przyczyny i przedstawi okoliczności
upadku Księstwa Warszawskiego
1
– wyjaśni przyczyny organizowania nowych
– zna i wyjaśnia pojęcia: handel trójkątny,
wypraw odkrywczych w XIX w.,
sipajowie,
– omówi przyczyny zamorskiej rywalizacji Brytyjczyków i
– scharakteryzuje zjawisko niewolnictwa na
Francuzów, przedstawi zasady, na jakich ta rywalizacja
przełomie XVIII i XIX w., wyjaśni dlaczego
się odbywała,
sprowadzano w tym okresie niewolników z
– wyjaśni przyczyny i przedstawi skutki rozwoju
Afryki,
osadnictwa w Australii i rosyjskiej kolonizacji w Azji
– przedstawi okoliczności utworzenia kolonii
brytyjskiej w Indiach,
– scharakteryzuje władzę Wielkiej Brytanii w Indiach
do połowy XIX w.,
– wyjaśni przyczyny nasilenia w tym okresie
ekspansji kolonialnej w Afryce,
– przedstawi skutki walk o wolność
i suwerenność w Afryce i Ameryce
Południowej
30.Okres napoleoński w
Europie – analiza źródeł.
31.Daleki świat coraz bliŜej
– aktywność
Europejczyków
na obszarach zamorskich do
połowy XIX w.
POZIOM PONADPODSTAWOWY
8
– opisze sytuację Polaków po III rozbiorze,
– przedstawi działalność organizacji konspiracyjnych na
ziemiach polskich w pierwszych latach po III
rozbiorze,
– na podstawie ilustracji potrafi opisać polskie, włoskie i
francuskie elementy munduru Ŝołnierza Legionów
Polskich, potrafi zinterpretować napis
„Ludzie wolni są braćmi” i wyjaśni jego genezę,
– wyjaśni, dlaczego tytuł księcia warszawskiego przekazano
dynastii saskiej oraz dlaczego w nazwie nowego
państwa pominięto słowo
„Polska”,
– wyjaśni, czym były Świątynia Sybilii i Ossolineum, oraz
oceni znaczenie tego typu przedsięwzięć
32.Wiek pary i węgla
– początki rewolucji
przemysłowej
1
– na podstawie danych statystycznych
zamieszczonych w podręczniku potrafi
dostrzec wzrost liczby ludności w Europie w
okresie od XVIII do połowy XIX w., wskaŜe
najwaŜniejsze przyczyny tego zjawiska,
– wskaŜe najwaŜniejsze zmiany, jakie nastąpiły w
tym okresie w Ŝyciu ludności europejskiej,
– wymieni najwaŜniejsze odkrycia naukowe i
wynalazki z końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.,
– zna i wyjaśnia pojęcia: migracja,
bezrobocie, związki zawodowe,
– wyjaśni znaczenie określenia „wiek węgla i
stali”
– przedstawi skutki zastosowania na szerszą skalę w
przemyśle, rolnictwie, transporcie i komunikacji
najwaŜniejszych wynalazków z końca XVIII i pierwszej
połowy XIX w. (maszyn parowych, kolei Ŝelaznej, parowozu
i parowca, telegrafu),
– scharakteryzuje rewolucję przemysłową na ziemiach
polskich,
– przedstawi pozytywne i negatywne skutki rewolucji
przemysłowej,
– zna i wyjaśnia pojęcia: luddyzm, socjalizm
utopijny
33. Władcy i narody
– Europa w latach
1815–1830.
2
– zna i wyjaśnia pojęcia: abdykacja,
równowaga europejska, Święte Przymierze,
liberalizm,
– opisze wydarzenia, które określamy mianem
stu dni Napoleona, i wyjaśni, jaki wpływ miały
one na obrady i postanowienia kongresu
wiedeńskiego,
– przedstawi cele, jakie przyświecały
Świętemu Przymierzu,
– przedstawi nowe idee i prądy polityczne, które
powstały w Europie na początku XIX w.,
– wyjaśni genezę wzrostu nastrojów rewolucyjnych
w Europie po 1815 r.
i przedstawi wydarzenia które były tego
konsekwencją (wystąpienia
w państwach niemieckich, włoskich, Francji i w
Belgii)
– zna i wyjaśnia pojęcia: restauracja, legitymizm,
masoneria, loŜa masońska, karbonaryzm,
– przedstawi najwaŜniejsze decyzje kongresu
wiedeńskiego,
– potrafi umiejscowić na mapie nowo powstałe państwa,
– wyjaśni przyczyny i przedstawi skutki ruchów
rewolucyjnych w Grecji i Turcji, a takŜe w Rosji
1
Sprawdzian według standardów maturalnych
34.Ruchy rewolucyjne w
Europie w latach 1815-1830.
35.Sprawdzian wiadomości
9
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
Stracone złudzenia
– Królestwo Kongresowe i
powstanie listopadowe
POZIOM PODSTAWOWY
2
– przedstawi najwaŜniejsze postanowienia
kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej,
– wskaŜe na mapie państwa powstałe na ziemiach
polskich na skutek decyzji kongresu oraz pokaŜe
granice podziału ziem dawnego Księstwa
Warszawskiego,
– scharakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego
opisany w konstytucji,
– wyjaśni, na czym polegało łamanie przez władze
praw konstytucyjnych w Królestwie (w latach
1815–1830),
– wymieni nazwy najwaŜniejszych polskich
tajnych związków i przedstawi ich cele
działania,
– zna i wyjaśnia pojęcia: Królestwo
Kongresowe, liberalizm,
– wyjaśni przyczyny wybuchu postania
listopadowego,
– wymieni najwaŜniejsze bitwy
i nazwiska głównych dowódców,
– przedstawi skutki powstania
– porówna konstytucje Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego,
– oceni znaczenie nadania konstytucji
Królestwu Polskiemu,
– omawia sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną w
Królestwie po 1815 r.,
– wyjaśni przyczyny upadku powstania listopadowego,
zwróci uwagę na nieudolność władz powstańczych,
– przedstawi skutki detronizacji
Mikołaja I,
– omawia na przykładach represje popowstaniowe
2
– wymieni najwaŜniejsze cechy twórczości
romantycznej,
– wymieni najwaŜniejszych twórców
romantycznych (polskich
i zagranicznych),
– zna i wyjaśnia pojęcia: romantyzm, wieszcz,
mesjanizm
– wyjaśni, dlaczego romantyzm nazywano
„chorobą wieku”,
– wyjaśni, na czym polegał wpływ Georga Wilhelma Hegla na
europejski romantyzm,
– przyporządkuje najbardziej znane dzieła
romantyczne do ich twórców,
– wyjaśni, w jaki sposób twórczość romantyczna wpływała
na Ŝycie jej autorów,
– zna i wyjaśnia pojęcie: Stürm und
Drang
Tematy pojedynczych lekcji:
36.Królestwo Polskie
w latach 1815–1830
37.Powstanie listopadowe
– przyczyny, skutki i znaczenie
38. „Choroba wieku”
– romantyzm.
39.Idee romantyzmu
europejskiego – analiza źródeł.
POZIOM PONADPODSTAWOWY
10
40.Wiosna Ludów w
Europie.
1
– scharakteryzuje najwaŜniejsze nurty myśli
politycznej pierwszej połowy XIX w.,
– opisze okoliczności powstania i rozwoju ruchów
narodowych w pierwszej połowie XIX w.,
– wyjaśni przyczyny Wiosny Ludów w poszczególnych
krajach,
– wyjaśni znaczenie nazwy „Wiosna Ludów”,
– opisze krótko przebieg Wiosny Ludów we Francji, w
państwach włoskich, niemieckich i monarchii
Habsburgów,
– przedstawi najwaŜniejsze skutki Wiosny Ludów w
Europie,
– zna i wyjaśnia pojęcie: abdykacja,
– określi, które przyczyny wystąpień rewolucyjnych w
czasie Wiosny Ludów w Europie były wspólne dla
wszystkich krajów, a które charakterystyczne tylko
dla danego obszaru,
– rozróŜni społeczne, polityczne i narodowe postulaty
przedstawiane w czasie Wiosny Ludów, oraz oceni, czy
doszło do ich realizacji,
– zna i wyjaśnia pojęcia: federacja, parlament
frankfurcki, uwłaszczenie, oktrojować, detronizacja,
– wskaŜe, do jakiej ideologii odwoływali się twórcy drugiego
cesarstwa we Francji
– opisze okoliczności powstania drugiego
cesarstwa we Francji
41. Wielka Emigracja-geneza,
działalność, znaczenie.
42.Wiosna Ludów
na ziemiach polskich.
2
– wyjaśni przyczyny masowej emigracji
Polaków po powstaniu listopadowym,
– wskaŜe największe skupiska polskich
emigrantów,
– potrafi wymienić i scharakteryzować
najwaŜniejsze emigracyjne ugrupowania
polityczne,
– opisze sytuację Polaków w poszczególnych
zaborach po 1831 r.,
– zna i wyjaśnia pojęcia: Wieka Emigracja,
emisariusz, konspirator, Młoda Europa,
katorga, rabacja galicyjska, uwłaszczenie,
– wyjaśni, z czego wynikało zainteresowanie
działaczy niepodległościowych w kraju
i na emigracji sprawą chłopską,
– wyjaśni przyczyny Wiosny Ludów na
ziemiach polskich,
– opisze krótko przebieg Wiosny Ludów na ziemiach
polskich
11
– wyjaśni, na czym polegały główne spory Polaków na
emigracji,
– porówna programy poszczególnych ugrupowań
emigracyjnych,
– opisze sytuację chłopów na ziemiach polskich w
pierwszej połowie XIX w., porówna ich połoŜenie
w poszczególnych zaborach,
– charakteryzuje działalność emisariuszy,
– przedstawi
okoliczności wybuchu powstania
krakowskiego i wyjaśni przyczyny jego upadku,
– przedstawi skutki powstania,
– wyjaśni przyczyny rabacji galicyjskiej i oceni jej wpływ
na sprawę polską,
– wyjaśni, dlaczego wydarzenia Wiosny
Ludów nie objęły zaboru rosyjskiego,
– przedstawi udział Polaków w wydarzeniach Wiosny Ludów
w róŜnych krajach europejskich
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
43. Nowy układ sił
w Europie – zjednoczenie
Włoch.
POZIOM PODSTAWOWY
2
44.Zjednoczenie Niemiec.
45. Powstanie styczniowe.
46-47.Powtórzenie wiadomości
i sprawdzian wiadomości.
3
POZIOM PONADPODSTAWOWY
– opisze krótko sytuację społeczno- polityczną w
Europie po Wiośnie Ludów,
– wskazuje nowe areny konfliktów europejskich
i ich najwaŜniejszych uczestników (Turcja i
Bałkany),
– wyjaśni genezę tendencji zjednoczeniowych
Włoch i Niemiec,
– wymieni najwaŜniejsze etapy
zjednoczenia Niemiec i Włoch,
– zna i wyjaśnia pojęcia: wojna krymska,
Ŝelazny kanclerz, proklamacja, więzień
Watykanu
– opisze sytuację w Królestwie Polskim i na
Ziemiach Zabranych przed powstaniem
styczniowym,
– przedstawi postać Aleksandra
Wielopolskiego i wyjaśni, na czym polegała
jego polityka,
– wyjaśni przyczyny powstania
styczniowego,
– charakteryzuje stronnictwa białych i
czerwonych, przedstawi ich programy i wyjaśni,
jakie nastawienie do powstania mieli
członkowie obu tych stronnictw,
– opisze krótko przebieg powstania
styczniowego,
– przedstawi konsekwencje powstania
styczniowego, zwróci uwagę
na represje popowstaniowe,
– zna i wyjaśnia pojęcia: branka, dekret,
ukaz carski, uwłaszczenie,
Ŝałoba narodowa, państwo podziemne, Kraj
Nadwiślański, stan wojenny
12
– przedstawi skutki wojny krymskiej, wyjaśni, jakie
konsekwencje miała ona dla Rosji, a jakie dla Turcji i
Polski,
– scharakteryzuje poszczególne etapy zjednoczenia
Włoch i Niemiec,
– scharakteryzuje politykę zagraniczną kanclerza
Bismarcka (wobec innych monarchii europejskich) oraz
politykę wewnętrzną, i oceni ich skuteczność
– wyjaśni, jaki wpływ na sytuację Polaków w zaborze
rosyjskim miała sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Rosji
w drugiej połowie XIX w, a takŜe walki Polaków o
niepodległość po powstaniu listopadowym,
– potrafi porównać przebieg i metody walki oraz sytuację
powstańców z powstania listopadowego, krakowskiego,
Wiosny Ludów i powstania styczniowego,
– scharakteryzuje powstańcze państwo podziemne,
– oceni dyktaturę Romualda Traugutta, zwróci uwagę na
sytuację powstańców w momencie przejęcia przez niego
władzy, podejmowane przez niego działania, jego
osiągnięcia i poraŜki,
– porówna sytuację Królestwa Polskiego przed i po
powstaniu styczniowym,
– zna i wyjaśnia pojęcia: odwilŜ
posewastopolska
Dział III. Europa i świat w latach 1871–1914.
48-49. Wielka przemiana
– modernizacja.
2
– scharakteryzuje zmiany demograficzne, jakie
zachodziły w Europie w drugiej połowie XIX w.,
– wyjaśni przyczyny rozwoju gospodarczego w Europie
w drugiej połowie XIX w., wskaŜe kraje, w których
ten rozwój był najbardziej widoczny,
– wymieni główne surowce energetyczne,
wykorzystywane w tym okresie,
– wyjaśni, dlaczego XIX w. nazywamy wiekiem
stali,
– wymieni najwaŜniejsze wynalazki
z końca XIX w., a takŜe poda, jakie znalazły
one zastosowanie,
– wskaŜe charakterystyczne cechy rozwoju
miast i wsi w drugiej połowie XIX w.,
– przedstawi najwaŜniejsze osiągnięcia
naukowe tamtego okresu, m.in. teorię Darwina
i Einsteina,
– przedstawi najwaŜniejsze osiągnięcia
cywilizacyjne i kulturalne (m.in.
z dziedziny malarstwa i literatury),
– zna i wyjaśnia pojęcia: modernizacja,
rewolucja przemysłowa, kapitalizm,
pozytywizm, darwinizm, marksizm, kultura
masowa
– scharakteryzuje tzw. drugą rewolucję
przemysłową oraz porówna ją z rewolucją przemysłową z
pierwszej połowy XIX w.,
– wyjaśni przyczyny i opisze okoliczności powstania
gospodarki światowej oraz międzynarodowego przepływu
ludzi, kapitału i towarów,
– wyjaśni, na czym polegała rewolucja informacyjna z
końca XIX w., oceni jej znaczenie,
– wymieni nowe sposoby spędzania wolnego czasu,
– przedstawi najwaŜniejsze osiągnięcia nauki z drugiej
połowy XIX w.
– odniesie się do nowych idei społecznych,
– zna i wyjaśnia pojęcia: spółka, spółka kapitałowa,
korporacja, monopol, akcje, scjentyzm, darwinizm
społeczny, naturalizm, impresjonizm, ekspresjonizm,
modernizm, symbolizm, secesja, neobarok,
neogotyk, klasa średnia
50. Masy wkraczają do
polityki.
1
– oceni wpływ przemian społecznych na Ŝycie
polityczne w państwach europejskich,
– scharakteryzuje proces demokratyzacji
Ŝycia społecznego i politycznego,
– scharakteryzuje ruch socjalistyczny i ruch
narodowy z końca XIX w.,
– scharakteryzuje walkę kobiet o prawa,
– przedstawi proces stopniowego znoszenia w państwach
europejskich cenzusów (przede wszystkim majątkowego
i urodzenia),
– wyjaśni, na czym polegał wpływ nauki Marksa na rozwój
ruchu robotniczego,
13
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
Wielkie mocarstwa i ich
strefy wpływów
– polityka
międzynarodowa w drugiej
połowie XIX wieku
Tematy pojedynczych lekcji:
51-52.Polityka
międzynarodowa mocarstw
europejskich
w drugiej połowie XIX
i na początku XX w. (2 lekcje)
53.Mocarstwa pozaeuropejskie
w drugiej połowie XIX w
– Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej i Japonia (1 lekcja)
POZIOM PODSTAWOWY
4
POZIOM PONADPODSTAWOWY
– przedstawi główne postulaty katolickiej
nauki społecznej,
– zna i wyjaśnia pojęcia: demokratyzacja,
cenzus wyborczy, republika, monarchia
parlamentarna, opinia publiczna, Komuna
Paryska, Międzynarodówka, terror,
terroryzm
– wyjaśni przyczyny powstania ruchu anarchistycznego
i reformizmu oraz ruchów nacjonalistycznych
i szowinistycznych,
– wyjaśni, na czym polegał proces kształtowania się
nowoczesnych narodów,
– zna pojęcia: feministka, sufraŜystka, anarchizm,
reformizm, socjaldemokracja, chrześcijańska
demokracja, nacjonalizm, szowinizm, antysemityzm,
państwo narodowe
– wyjaśni genezę nowego kolonializmu końca
XIX w.,
– wskaŜe najwaŜniejszych uczestników wyścigu
kolonialnego i określi obszary ich
zainteresowań,
– przedstawi sytuację wewnętrzną Wielkiej
Brytanii, Francji, Niemiec, Austro-Węgier i Rosji
w drugiej połowie XIX w.,
– wyjaśni, na jakich załoŜeniach opierała się
polityka Bismarcka,
– wyjaśni przyczyny wojny secesyjnej, opisze
róŜnice między rozwojem gospodarczym
Północy i Południa,
– wyjaśni genezę konfliktów interesów między
poszczególnymi państwami europejskimi (w
dziedzinie polityki międzynarodowej i
gospodarki),
– zna i wyjaśnia pojęcia: kolonializm,
imperializm, Kulturkampf, rewolucja 1905 r.,
kocioł bałkański, federacja, plantacja, wojna
secesyjna, niewolnictwo, abolicja
– wyjaśni, czym róŜnił się nowy kolonializm od
kolonializmu XVI–XVII w.,
– posługując się mapą, przedstawi podział świata między
imperia kolonialne (wskaŜe strefy wpływów),
– scharakteryzuje sytuację imperium chińskiego na
przełomie XIX i XX w.,
– wyjaśni przyczyny powstania tajpingów i bokserów
w Chinach,
– przedstawi kierunki rozwoju politycznego i gospodarczego
oraz militarnego starych potęg europejskich (Wielkiej
Brytanii i Francji),
– scharakteryzuje politykę Wielkiej Brytanii w
koloniach,
– przedstawi przyczyny i konsekwencje rewolucji 1905
r. w Rosji i wyjaśni,na czym polegały reformy Stołypina,
– przedstawi sytuację wewnętrzną
Włoch pod koniec XIX w.,
14
– wskaŜe na mapie nabytki terytorialne Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej w XIX w.,
– wyjaśni przyczyny rozwoju ekonomicznego i
politycznego Japonii,
– potrafi wskazać na mapie nabytki terytorialne Japonii
w Azji Wschodniej,
– omówi przyczyny i skutki rywalizacji
Japonii z Rosją,
– porówna połoŜenie polityczne Japonii i Chin,
– zna i wyjaśnia pojęcia: metropolia, tajpingowie,
imperia kolonialne, dominium, panslawizm,
pangermanizm, wojny bałkańskie, wojny burskie,
konfederaci, jankesi, doktryna Monroego, rewolucja
Meiji
54.Nurty polityczne II połowy
XIX wieku – analiza źródeł.
55.Sprawdzian wiadomości.
1
Sprawdzian według standardów maturalnych
Wielka przemiana w
podzielonym kraju
4
– omówi róŜnice warunków Ŝycia
Polaków pod trzema zaborami,
– opisze przemiany demograficzne na ziemiach
polskich na przełomie XIX i XX w.,
– opisze proces urbanizacji
i uprzemysłowienia ziem polskich,
– omówi przemiany, jakie zaszły na wsi w
poszczególnych zaborach,
– wyjaśni, na czym polegały przeobraŜenia
struktury społeczeństwa polskiego w drugiej
połowie XIX w.
i jakie były tego konsekwencje,
– zna i wyjaśnia pojęcia: migracje, migracje
zarobkowe, ziemiaństwo, arystokracja,
schłopienie, burŜuazja, inteligencja,
Tematy pojedynczych lekcji:
56.Przemiany społeczne
i gospodarcze na ziemiach
polskich w drugiej
połowie XIX w.
57.Nowe ruchy polityczne
na ziemiach polskich
15
– prawidłowo odczytuje dane statystyczne i wyciąga z
nich wnioski na temat sytuacji ludności polskiej pod
zaborami,
– wymieni najwaŜniejszych twórców kultury polskiej
końca XIX w.,
– omówi proces rozwoju świadomości narodowej Polaków,
zilustruje przykładami,
– wymieni najwaŜniejsze partie na ziemiach polskich i
przyporządkuje je do właściwych nurtów politycznych,
– przedstawi warunki rozwoju danych partii politycznych
w poszczególnych zaborach,
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
POZIOM PODSTAWOWY
58. Ludność ukraińska i Ŝydowska
na ziemiach polskich w II poł. XIX
wieku.
59. Ruch narodowy i socjalistyczny
na ziemiach polskich w II poł. XIX
wieku – źródła.
60-61. PołoŜenie Polaków pod
zaborami.
3
62. Analiza wybranych pozycji
literatury historycznej – mini
referaty.
63-64.Powtórzenie wiadomości i 2
sprawdzian wiadomości.
POZIOM PONADPODSTAWOWY
– przedstawi najwaŜniejsze nurty
w kulturze polskiej końca XIX w.,
– scharakteryzuje trzy najwaŜniejsze nurty
Ŝycia politycznego Polaków pod zaborami,
– przedstawi najwaŜniejsze punkty programu
ruchu robotniczego i ludowego,
– zna i wyjaśnia pojęcia: endecja,
– zna postaci Romana Dmowskiego, Józefa
Piłsudskiego
– potrafi wskazać najwaŜniejsze róŜnice programowe
między polskimi partiami, porówna ich stosunek
do niepodległości Polski
– wyjaśni pojęcie rusyfikacji i
germanizacji,
– poda przykłady działań rusyfikacyjnych i
germanizacyjnych,
– wyjaśni, w jakich okolicznościach nastąpiło
wzmocnienie działań rusyfikacyjnych i
germanizacyjnych, i z czym było to związane,
– oceni róŜne postawy wobec zaborców:
lojalizm, bunt oraz postawy
pozytywistyczne,
– opisze sytuację w zaborze austriackim i porówna
ją z sytuacją w Królestwie Polskim i zaborze
pruskim,
– oceni rolę polskiej kultury w walce z rusyfikacją
i germanizacją,
– zna i wyjaśnia pojęcia: praca organiczna,
autonomia galicyjska, Kulturkampf, rugi
pruskie, Hakata, rewolucja 1905 r.
– zna i wyjaśnia pojęcia: noc apuchtinowska, strajk
generalny, Polska Macierz Szkolna, bojówki,
demagogia, kurie, lokaut, Sejm Krajowy, ustawa
kagańcowa,
– wyjaśni, jaki wpływ na sytuację w Królestwie Polskim i na
Ziemiach Zabranych miała rewolucja 1905 r.,
– wyjaśni, dlaczego doszło do rozłamu w PPS,
– wyjaśni, na czym polegała autonomia galicyjska i w
których dziedzinach była najbardziej widoczna,
– wyjaśni, jak polityka wynaradawiania Polaków wpływała na
rozwój polskiego ruchu narodowego
Sprawdzian według standardów maturalnych
16
Dział IV. Wiek XX. Pierwsza wojna światowa.
Wielka Wojna zaczyna wiek XX 4
Tematy pojedynczych lekcji:
65.Przyczyny, przebieg
i charakter I wojny światowej.
66. Rewolucje w Rosji roku 1917.
67. Przełom w wojnie – rok 1917
i zakończenie działań
wojennych
68.Konferencja paryska i
traktat wersalski
– przedstawi przyczyny i okoliczności wybuchu
I wojny światowej,
– wyjaśni, na czym polegała strategia
niemieckiego sztabu, oparta na pomyśle
wojny błyskawicznej,
– omówi najwaŜniejsze działania zbrojne na
poszczególnych frontach (przede wszystkim na
froncie zachodnim i wschodnim),
– zna i wyjaśnia pojęcia: ententa, państwa
centralne, trójprzymierze,
trójporozumienie, mobilizacja, plan von
Schlieffena, wojna pozycyjna, wojna totalna,
wojna przemysłowa,
– wyjaśni, na czym polegał przełom w działaniach
wojennych w 1917 r. (przystąpienie USA do
wojny, rewolucje rosyjskie),
– przedstawi przyczyny i konsekwencje
rewolucji rosyjskich z 1917 r.,
– wyjaśni przyczyny wcześniejszego zawarcia
pokoju między Rosją a Niemcami w marcu
1918 r.,
– zna i wyjaśnia pojęcia: rewolucja lutowa,
rewolucja październikowa, bolszewicy,
sowiety, tezy kwietniowe, komunizm wojenny,
pokój brzeski,
– wyjaśni, jakie były konsekwencje rozpadu
monarchii austro-węgierskiej, wymieni i wskaŜe
na mapie państwa, które powstały na jej
terytorium,
17
– wyjaśni, na czym polegała rywalizacja miedzy mocarstwami
europejskimi na przełomie wieków,
– potrafi wskazać na mapie przebieg poszczególnych
frontów na róŜnych etapach wojny,
– wyjaśni, dlaczego I wojna jest nazywana wojną
światową,
– wyjaśni, jaką rolę w I wojnie światowej odegrały
Stany Zjednoczone,
– scharakteryzuje poszczególne etapy rewolucji rosyjskiej
(rewolucja lutowa i październikowa),
– omówi działalność Aleksandra Kiereńskiego i
Włodzimierza Lenina,
– korzystając z tekstu źródłowego, przedstawi zasady
powojennego ładu przedstawione w orędziu Wilsona
(tzw. 14 punktów),
– wyjaśni, czym były traktaty mniejszościowe i jakie
miały znaczenie dla sytuacji powojennej w
Europie,
– wyjaśni, na czym polegała zasada samostanowienia
narodów,
– zna i wyjaśnia pojęcia: terytoria mandatowe,
plan Younga,
– porówna przedwojenną i powojenną mapę Europy,
wskaŜe najwaŜniejsze róŜnice i wyjaśni zmiany, które
zaszły na kontynencie
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
POZIOM PODSTAWOWY
POZIOM PONADPODSTAWOWY
– przedstawi najwaŜniejsze postanowienia
konferencji pokojowej w ParyŜu,
– wyjaśni, dlaczego na konferencję pokojową
nie została zaproszona Rosja,
– przedstawi zasady ładu powojennego
(tzw. ładu wersalskiego),
– zna i wyjaśnia pojęcia: demilitaryzacja,
reparacje wojenne, Liga Narodów, plebiscyt
Odbudowa niepodległej
Polski
Tematy pojedynczych lekcji:
69.Sprawa polska
w czasie I wojny światowej
i odzyskanie niepodległości.
70. Odzyskanie niepodległości przez
Polskę – okoliczności.
71.Kształtowanie się ustroju
nowej Polski
72.Kształtowanie się granic Polskigranica zachodnia, północna I
południowa
9
– scharakteryzuje dwie główne orientacje
polityczne Polaków u progu I wojny
światowej: nastawioną na współpracę
z państwami centralnymi i z Rosją
(wymieni czołowych polityków
i przedstawi argumenty, którymi się
posługiwali),
– opisze okoliczności powołania
do Ŝycia Legionów Józefa Piłsudskiego i oceni
ich znaczenie dla sprawy polskiej,
– opisze okoliczności utworzenia Rady
Regencyjnej, wyjaśni, jaką rolę odegrała ona w
budowaniu niepodległej Polski (przekazanie
władzy Józefowi Piłsudskiemu),
– wymieni pierwsze organizacje władzy na
ziemiach polskich w 1918 i 1919 r.,
– zna i wyjaśnia pojęcia: Komitet Narodowy
Polski, Rada Regencyjna, Legiony
Piłsudskiego, kryzys przysięgowy,
– scharakteryzuje sytuację Polski na
przełomie 1918 i 1919 r.,
18
– scharakteryzuje politykę państw zaborczych
wobec Polaków w czasie I wojny światowej,
– przedstawi stosunek Stanów Zjednoczonych do
sprawy polskiej (orędzie Wilsona),
– zna i wyjaśnia pojęcia: I Kompania Kadrowa, Błękitna
Armia, Polska Organizacja Wojskowa, akt 5
listopada,
– analizuje teksty małej konstytucji i konstytucji marcowej,
potrafi je porównać i na tej podstawie prześledzić
kształtowanie się ustroju II Rzeczypospolitej,
– zna i wyjaśnia pojęcia: republika parlamentarna,
władza wykonawcza, władza ustawodawcza, naczelnik
państwa,
– wyjaśni, na czym polegała polityka faktów dokonanych w
sprawie granic państwa,
– przy mapie omawia zasięg polskich powstań oraz
ofensywy Armii Czerwonej,
– wyjaśni, dlaczego rząd Jędrzeja
Moraczewskiego został zastąpiony przez
rząd Ignacego Paderewskiego,
– oceni znaczenie wyborów do sejmu w 1919
r.,
– scharakteryzuje ustrój
II Rzeczypospolitej opisany w konstytucji
marcowej,
– zna i wyjaśnia pojęcia: konstytucja, mała
konstytucja,
– przedstawi ustalenia konferencji
wersalskiej w sprawie granic Polski, wyjaśni,
jak Polacy odnosili się do tych
postanowień,
– wymieni i opisze najwaŜniejsze konflikty
zbrojne w trakcie walki o granice państwa
(powstanie wielkopolskie, powstania śląskie,
wojna z bolszewikami) i oceni ich znaczenie,
– oceni znaczenie bitwy warszawskiej,
– zna pojęcia: plebiscyt, bolszewicy, cud nad
Wisłą, linia Curzona, pokój ryski
73.Kształtowanie się granic
Polski – granica wschodnia.
74. Początki II RP – materiały
źródłowe.
75. Analiza wybranych pozycji
literatury historycznej – mini
referaty.
76-77.Powtórzenie wiadomości i
sprawdzian wiadomości.
– oceni znaczenie bitwy nad Niemnem,
– posługując się mapą, omówi proces kształtowania się
granic w latach 1918–1921,
– zna i wyjaśnia pojęcia: bunt śeligowskiego
Dział V. Dwudziestolecie międzywojenne.
4
Tematy pojedynczych lekcji:
78-79.Przemiany ustrojowe
w Europie – demokratyzacja i
rządy totalitarne (2 lekcje).
80.Faszyzm, hitleryzm i
komunizm w programowych
dokumentach.
81.Przemiany gospodarcze
i wielki kryzys. Kultura w
dwudziestoleciu
międzywojennym (1 lekcja).
– wskaŜe państwa europejskie, w których w
latach 1918–1939 zaszły zmiany ustrojowe,
– wyjaśni, z czego wynikała i na czym polegała
radykalizacja nastrojów w społeczeństwach
biorących udział w wojnie,
– wyjaśni, na czym polegała
demokratyzacja w państwach
europejskich po 1918 r.,
19
– przedstawi wydarzenia ilustrujące zjawisko radykalizacji
nastrojów po I wojnie światowej (pucz
monachijski, marsz czarnych koszul),
– opisze rządy terroru w ZSRR
i w nazistowskich Niemczech,
– zna i wyjaśnia pojęcia: kombatanci, duce, führer,
system korporacyjny, NEP, kołchozy, NKWD, noc długich
noŜy, noc kryształowa, indoktrynacja, SA, SS, czarne
koszule, brunatne koszule
WYMAGANIA EDUKACYJNE W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
TEMAT LEKCJI
POZIOM PODSTAWOWY
82.Imperia kolonialne (1 lekcja) 1
83.Sprawdzian wiadomości.
1
POZIOM PONADPODSTAWOWY
– wyjaśni przyczyny walk wewnętrznych w Rosji – wyjaśni mechanizmy napędzające koniunkturę
gospodarczą i powodujące kryzys w dwudziestoleciu
bolszewickiej,
międzywojennym,
– opisze drogę Mussoliniego i Hitlera do
– zna pojęcia: koniunktura gospodarcza, New Deal,
władzy,
– wyjaśni, w jaki sposób kultura słuŜyła demokratyzacji lub
– zna i wyjaśnia pojęcia: Komintern, faszyzm,
wzmocnieniu rządów totalitarnych,
nazizm, totalitaryzm, autorytaryzm,
–
wskaŜe przyczyny rozwoju militaryzmu
demokracja, propaganda, industrializacja,
japońskiego,
kolektywizacja, gospodarka nakazowo– opisze konflikt japońsko-chiński i oceni jego znaczenie dla
rozdzielcza,
regionu,
– zna postaci Benito Mussoliniego, Adolfa
– wyjaśni, jakie znaczenie dla państw europejskich
Hitlera, Józefa Stalina,
miała wojna domowa w Hiszpanii,
– wyjaśni przyczyny załamania gospodarczego po I
– zna i wyjaśnia pojęcia: deklaracja
wojnie światowej,
Balfoura, pakt antykominternowski
– wyjaśni, dlaczego centrum finansowe świata
przeniosło się do Stanów Zjednoczonych,
–
przedstawi
przyczyny
koniunktury
gospodarczej
oraz
nagłego
kryzysu
gospodarczego,
– zna i wyjaśnia pojęcia: hiperinflacja,
interwencjonizm,
– przedstawi najwaŜniejsze zmiany w sferze
kultury i obyczajów, jakie zaszły po I wojnie
światowej,
– wyjaśni pojęcie kultury masowej,
– przedstawi przyczyny wystąpień zbrojnych
w koloniach,
– wskaŜe państwa kolonialne, w których powstały
ruchy niepodległościowe
i
wymieni najwaŜniejszych
przywódców
Sprawdzian
według standardów
maturalnych
20
II Rzeczpospolita
6
– przedstawi trudności, które stanęły przed
Polakami w okresie odbudowy państwa,
– udowodni tezę, Ŝe II Rzeczpospolita była krajem
niejednolitym narodowościowo, oraz wyjaśni,
jakie miało to konsekwencje i skutki,
– scharakteryzuje najwaŜniejsze mniejszości
narodowe w II RP oraz politykę rządu i
poszczególnych środowisk politycznych wobec
nich,
– wymieni najwaŜniejsze partie polityczne
Polski międzywojennej i oceni ich wpływy
na władzę,
– opisze najwaŜniejsze przemiany, jakie zachodziły
na scenie politycznej II RP,
– przedstawi okoliczności zabójstwa
pierwszego prezydenta Polski,
– wyjaśni, co doprowadziło do przewrotu
majowego w 1926 r.,
– wyjaśni, na czym polegały rządy sanacji po
przewrocie majowym,
– oceni, czy rządy sanacyjne były
demokratyczne czy autorytarne,
– wyjaśni, jakie znaczenie po przewrocie
majowym miał BBWR,
– scharakteryzuje ustrój II RP opisany w
konstytucji kwietniowej,
– zna i wyjaśnia pojęcia: autorytaryzm,
przewrót majowy, sanacja, BBWR, nowela
sierpniowa,
– opisze, jakie stosunki łączyły II RP
z jej sąsiadami,
– wyjaśni, co oznaczała polityka
równowagi,
– scharakteryzuje polską kulturę okresu
dwudziestolecia międzywojennego
1
Sprawdzian według standardów
maturalnych
Tematy pojedynczych lekcji:
84.Odbudowa kraju ze
zniszczeń wojennych.
Społeczeństwo, gospodarka i
kultura II RP
85.Rządy demokracji
parlamentarnej
w latach 1919–1926.
86.Przewrót majowy w
dokumentach.
87.Rządy sanacji
w latach 1926–1935
88.Polityka zagraniczna Polski
w okresie międzywojennym.
89.Powtórzenie wiadomości.
90.Sprawdzian wiadomości.
21
wymieni najwaŜniejsze róŜnice gospodarcze
między wschodnią a zachodnią
i centralną
Polską, wyjaśni, z czego te róŜnice wynikały,
– opisze strukturę społeczno-zawodową II RP,
– wyjaśni, dlaczego wielki kryzys gospodarczy zaciąŜył
takŜe na gospodarce polskiej,
– przedstawi najwaŜniejsze reformy gospodarcze
okresu dwudziestolecia międzywojennego, m.in.
reformy Władysława Grabskiego, Eugeniusza
Kwiatkowskiego i reformę rolną,
– zna i wyjaśnia pojęcia: Polska A, Polska B, COP,
interwencjonizm,
– wyjaśni, z czego wynikała niestabilność rządów w
pierwszych latach II RP,
– wyjaśni, z czego wynikało nasilenie represji wobec opozycji
w latach 30., poda przykłady prześladowań (twierdza w
Brześciu i proces brzeski, Bereza Kartuska),
– porówna konstytucję marcową z konstytucją
kwietniową,
– zna i wyjaśnia pojęcia: Centrolew, wybory brzeskie,
rządy pułkowników, Front Morges,
– oceni znaczenie układu w Rapallo i Locarno,
– oceni wagę gwarancji danych rządowi polskiemu przez
Francję i Wielką Brytanię
–
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards