Pielęgniarstwo położniczo

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
CECHA
PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Poziom realizacji
przedmiotu
Jednostka realizująca
Kierunek/rok
ECTS
Rodzaj przedmiotu
INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Okres (rok
akademicki/semestr/sem
estry)
Typ zajęć/liczba godzin
Terminy i miejsce
odbywania zajęć
OPIS
Instytut Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo / III
7
Obowiązkowy
teoria – 1pkt., zajęcia praktyczne – 4 pkt., praktyka zawodowa – 2 pkt.
Kierunkowy
2013/2014
Rok III
Semestr V i VI
Forma zajęć
Rok/ semestr Liczba
Limit miejsc w
godzin
grupach
III
/
V
15
60
Wykłady
Samokształcenie
III / V
15
indywidualnie
Zajęcia
praktyczne
Praktyka
zawodowa
III / V
80
4
III / VI
40
4
Forma zajęć
Miejsce realizacji
Wykłady
Wojewódzki Szpital
Zespolony W Płocku s19, s13
Według indywidualnej
decyzji studenta
Wg ustalonego grafiku ZP
Samokształcenie
Język wykładowy
Koordynator
Termin
realizacji
Wg ustalonego
planu
indywidualnie
Zajęcia
praktyczne
Wg ustalonego grafiku PZ
Praktyka
zawodowa
Polski
Mgr Katarzyna Wachowiak
Wg ustalonego
grafiku ZP
Wg ustalonego
grafiku PZ
Forma
e-mail
Wykłady
Nazwisko i imię
prowadzącego
Mgr Elżbieta Niezgoda
Samokształcenie
indywidualnie
Prowadzący
Przedmiot
Położna zatrudniona w [email protected]
zakładzie opieki
zdrowotnej
Położna zatrudniona w [email protected]
zakładzie opieki
zdrowotnej
Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Wykłady
Zaliczenie z oceną
Samokształcenie
Zaliczenie zleconych prac
Zajęcia
praktyczne
Praktyka
zawodowa
Sposób i forma
zaliczenia
Określenie czy
przedmiot może być
wielokrotnie zaliczany
Zaliczenie
Zajęcia
Praktyczne
Zaliczenie
Praktyka
zawodowa
Student ma prawo do dwukrotnego zaliczenia przedmiotu
CELE PRZEDMIOTU
Skrócony opis kursu/ Cel
ogólny przedmiotu
Pełny opis kursu/ Cele
dydaktyczne wynikające z
realizacji przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - WIEDZA
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do podjęcia
działań w celu kształtowania kreatywnej postawy wobec
problemów pielęgnacyjno - opiekuńczych u kobiet zdrowych w
okresie rozrodczym i ze schorzeniami ginekologicznymi, oraz w
opiece prenatalnej i perinatalnej
Student:
C1 organizuje opiekę nad kobietą w okresie
przedkoncepcyjnym;
C2 stosuje zasady opieki w okresie ciąży;
C3 charakteryzuje poszczególne etapy porodu i okres połogu;
C4 organizuje opiekę nad noworodkiem;
C5 omawia zasady postępowania w różnych schorzeniach
ginekologicznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Wiedza z zakresu biologii i anatomii układu rozrodczego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
PRZEDMIOT
Student:
W1
charakteryzuje objawy ciąży;
W2
omawia zakres opieki nad kobietą w okresie ciąży
fizjologicznej i powikłanej;
W3
charakteryzuje zasady pielęgnacji i obserwacji pacjentki
w poszczególnych okresach porodu;
W4
omawia przebieg porodu;
W5
wyjaśnia zasady obserwacji zmian połogowych i
pielęgnacji kobiety okresie połogu;
W6
charakteryzuje metody opieki nad noworodkiem;
W7
wyjaśnia czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych
kobiet;
W8
charakteryzuje zasady opieki ginekologicznej w
poszczególnych schorzeniach układu rozrodczego;
W9
omawia zasady postępowania w schorzeniach
nowotworowych układu rozrodczego.
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - UMIEJĘTNOŚCI
Student:
U1 stosuje plan opieki nad kobietą w okresie rozrodczym;
U2 planuje badania diagnostyczne w okresie ciąży;
U3 analizuje plan opieki dla kobiety w okresie ciąży;
U4 analizuje postępowanie z rodzącą w poszczególnych
okresach porodu;
U5
analizuje postępowanie w przypadku noworodka ciąży
powikłanej;
U6 analizuje opiekę nad noworodkiem;
U7 stosuje badania profilaktyczne wobec kobiet w okresie
rozrodczym;
U8 planuje opiekę nad kobietą w niepłodności;
U9 charakteryzuje postępowanie w przypadku chorób
nowotworowych narządu rodnego;
U10 wyjaśnia postępowanie w przypadku raka gruczołu
piersiowego;
U11 analizuje opiekę w okresie menopauzy;
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - POSTAWA
Student:
P1 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;
P2 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności dążąc do profesjonalizmu;
P3 przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych
w opiece;
P4 przejawia odpowiedzialność moralną za człowieka i
wykonywanie zadań zawodowych;
P5 przestrzega praw pacjenta;
P6 wykonuje rzetelnie i dokładnie powierzone obowiązki
zawodowe;
P7 zachowuje tajemnicę zawodową;
P8 współdziała w zespole interdyscyplinarnym w
rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem
zasad kodeksu etyki zawodowej;
P9 prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i
pacjenta.
WYKŁADY
Student:
W1
omawia zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego;
W2
charakteryzuje metody opieki i diagnostyki ciąży
fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka;
W3
charakteryzuje cele i metody obserwacji pacjentki w
czasie porodu;
W4
postępowania w czasie porodu;
W5
charakteryzuje
postępowanie
w
porodzie
przedwczesnym i powikłanym;
W6
wyjaśnia opiekę nad położnicą w połogu fizjologicznym
i powikłanym;
W7
interpretuje stany patologiczne narządu rodnego – stany
zapalne, zakażenia;
W8
wyjaśnia postępowanie w niepłodność. I schorzeniach
nowotworowych narządu rodnego;
W9
omawia profilaktykę schorzeń nowotworowych narządu
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - WIEDZA
rodnego;
wyjaśnia problemy zdrowotne kobiet w wieku
przekwitania.
Student:
U1 planuje cele opieki nad kobietą w okresie rozrodczym;
U2 planuje obserwację rozwoju ciąży;
U3 stosuje plan i metody postępowania w poszczególnych
okresach porodu;
U4 organizuje opiekę nad położnicą i noworodkiem;
U5 planuje opiekę ginekologiczną dla kobiet ze schorzeniami
narządu rodnego;
U6 charakteryzuje plan postępowania terapeutycznego w
schorzeniach nowotworowych;
U7 stosuje metody wsparcia dla kobiet ze schorzeniami
nowotworowymi;
U8 analizuje problemy zdrowotne kobiet w okresie
menopauzy.
Student:
P1 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności dążąc do profesjonalizmu;
P2 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki
zawodowe;
P3 prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i
pacjenta.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W1
Omówi planowanie rodziny w aspekcie medycznym i
społecznym.
W2
Scharakteryzuje rolę o pielęgniarki w kształtowaniu
postaw rodzicielskich.
W3
Wyjaśni regulację poczęć metodą wielowskaźnikową.
W4
Omówi cele i zadania szkoły rodziców.
W5
Scharakteryzuje standardy opieki okołoporodowej.
W6
Scharakteryzuje opiekę pielęgniarsko – położniczą nad
kobietą w ciąży fizjologicznej i powikłanej.
W7
Omówi krwawienia w ciąży.
W8
Wyjaśni opiekę okołoporodowa nad kobietą w porodzie
prawidłowym i powikłanym.
W9
Wyjaśni opiekę pielęgniarsko – położnicza nad
położnicami w połogu fizjologicznym
W10 Omówi postępowanie pielęgniarsko – położnicze w
przypadku powikłań połogowych.
W11 Omówi zadania pielęgniarki w opiece nad kobietą w
różnych okresach jej życia. P
W12 Scharakteryzuje problemy zdrowotne kobiet w okresie
menopauzy.
W13
Wyjaśni problemy ginekologii dziecięcej – rola
pielęgniarki w pracy
z pacjentką a wieku dziecięcym
lub młodzieńczym.
W14 Scharakteryzuje postępowanie pielęgniarsko –
ginekologiczne wobec kobiet z różnymi schorzeniami
ginekologicznymi.
W15 Omówi rolę pielęgniarki w zapobieganiu schorzeniom
dróg rodnych.
W16 Omówi rolę pielęgniarki w profilaktyce i rozpoznawaniu
schorzeń nowotworowych
W10
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - UMIEJĘTNOŚCI
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - POSTAWA
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - WIEDZA
W17
W18
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - UMIEJĘTNOŚCI
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - POSTAWA
Omówi specyfika pracy na oddziale ginekologicznym.
Wyjaśni rolę pielęgniarki w przygotowaniu kobiety do
zabiegów i operacji ginekologicznych
W19 Wyjaśni zasady obserwacji i pielęgnacji po
zabiegu/operacji w obrębie narządów rodnych.
W20 Scharakteryzuje badania diagnostyczne wykorzystywane
we współczesnej ginekologii.
W21 Omówi rolę pielęgniarki w przygotowaniu kobiety do
badania.
W22
Omówi problemy niepłodności: przyczyny, diagnostyka
i postępowanie – zadania dla pielęgniarki.
U1 Zorganizuje opiekę opieki nad pacjentkami w różnych
schorzeniach położniczych i ginekologicznych
U2 Zastosuje metody wywiadu i ankiety w diagnostyce
medycznej
U3 Zaplanuje opiekę dla pacjentki w okresie pokwitania
U4 Zorganizuje działania edukacyjne promujące obserwacje
naturalnych objawów płodności
U5 Zanalizuje dokumentację medyczną położnicy
U6 Zanalizuje dokumentację medyczną pacjentki ze
schorzeniami ginekologicznymi
U7 Zanalizuje wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych
stosowanych w leczeniu określonych schorzeń
U8 Zorganizuje udział własny w wykonywaniu określonych
badań i zabiegów medycznych
U9 Zanalizuje metody postępowania w leczeniu niepłodności
U10 Zorganizuje opiekę dla pacjentki na Sali porodowej
U11 Zastosuje opiekę nad noworodkiem
U12 Przygotuje pacjentkę do cięcia cesarskiego lub innego
zabiegu położniczego
U13 Zorganizuje opiekę dla położnicy po porodzie zabiegowym
U14 Przygotuje pacjentkę do operacji ginekologicznej
U15 Zorganizuje opiekę dla pacjentki po operacji
ginekologicznej
U16 Zastosuje działania edukacyjne z zakresu profilaktyki
chorób nowotworowych narządu rodnego
Student:
P1 wykaże postawę niesienia pomocy oraz wrażliwości
na potrzeby dziecka zależnie od sytuacji i jego stanu.
P2 wykaże postawę odpowiedzialności za
bezpieczeństwo pacjenta,
P3 Będzie współpracował z zespołem terapeutycznym.
będzie postępował zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.
PRAKTYKA ZAWODOWA
Student:
W1
Omówi przygotowanie do rodzicielstwa.
W2
Scharakteryzuje cele i zadania szkoły rodziców.
W3
Zaplanuje edukację zdrowotną kobiety w różnych
okresach jej życia.
W4
Omówi rolę pielęgniarki w profilaktyce chorób narządu
rodnego.
W5
Omówi standardy opieki na ciężarną w ciąży
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - UMIEJĘTNOŚCI
Wykaz uzyskanych
umiejętności/ efekty uczenia
się - POSTAWA
fizjologicznej
Wyjaśni postępowanie w ciąży wysokiego ryzyka.
Omówi metody diagnostyczne w ciąży wysokiego
ryzyka oraz standardy opieki pielęgniarsko-położniczej.
Wyjaśni metody diagnostyczne w ciąży fizjologicznej i
powikłanej.
Omówi fizjologię porodu
Scharakteryzuje przygotowanie ciężarnej i rodziny do
porodu.
Wyjaśni nowe trendy w prowadzeniu porodu
Omówi opiekę okołoporodowa w sytuacji fizjologicznej
i powikłanej.
Scharakteryzuje opiekę pielęgniarsko-położnicza nad
położnicą w połogu fizjologicznym i powikłanym.
Wyjaśni postępowanie z noworodkiem
i
wcześniakiem bezpośrednio po urodzeniu
Omówi problemy zdrowotne kobiet w okresie
menopauzy.
Scharakteryzuje patologię w obrębie narządu rodnego:
stany zapalne, zakażenia.
Omówi
niepłodność
jej
przyczyny,
metody
diagnostyczne i leczenie.
Scharakteryzuje badania diagnostyczne wykonywane
w ginekologii.
Scharakteryzuje choroby nowotworowe narządu rodnego
Omówi profilaktykę, rozpoznanie, leczenie, planowanie
opieki.
oraz
zapobieganie
zakażeniom
wewnątrzszpitalnym.
Student:
U1 Zanalizuje informacje o pacjentce i jej środowisku
U2 Zrealizuje postawienie diagnozy pielęgniarskiej
oraz planu opieki
U3 Zastosuje
proces pielęgnowania i ocenę efektów
wdrożonych działań
U4 Zorganizuje
prowadzenie
dokumentacji
procesu
pielęgnowania.
U5 Udoskonali umiejętności kształtowane podczas zajęć
praktycznych.
U6 Zastosuje badanie położnicze zewnętrzne
U7 Zastosuje monitorowanie stanu pacjentki i płodu przy
pomocy metod bezprzyrządowych i z pomocą aparatury.
U8 Zinterpretuje wyniki zastosowanego monitoringu
U9 Zastosuje monitorowanie stanu pacjentki po operacji
ginekologicznej.
U10 Zinterpretuje wyniki obserwacji i stanu pacjentki.
U11 Zastosuje wybraną formę edukacji zdrowotnej
Student:
P1
przestrzega zasad etyki zawodowej,
P2
respektuje prawa człowieka i prawa pacjenta,
P3
podejmuje działania na rzecz rozwoju własnej osobowości
zawodowej.
TREŚCI PROGRAMOWE
FORMA
ZAJEĆ
WYKŁADY
TEMAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAMOKSZT
AŁCENIE
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZAJĘCIA
PRAKTYCZ
NE
1.
2.
3.
Biologia i rytm płodności. Opieka nad kobietą w
różnych fazach życia.
Opieka przedkoncepcyjna jako forma promocji
zdrowia.
Fizjologia ciąży. Opieka profilaktyczna nad kobietą
ciężarną.
Fizjologia porodu.
Psychoprofilaktyka położnicza – przygotowanie
małżonków do ról rodzicielskich.
Dolegliwości występujące w ciąży i sposoby
radzenia z nimi.
Problemy pielęgnacyjno opiekuńcze
i działania terapeutyczne wobec ciężarnej i jej
rodziny.
Działania edukacyjne i wychowawcze wobec
ciężarnej i jej rodziny. Kształtowanie pozytywnych
postaw wobec dziecka poczętego.
Diagnostyka prenatalna. Przygotowanie ciężarnej do
badań diagnostycznych. Ocena ryzyka położniczego.
Badanie położnicze.
Współczesne trendy w karmieniu naturalnym.
Nowoczesne trendy w planowaniu rodziny.
Wybrane zagadnienia z patologii ciąży.
Pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim. Problemy
położniczo-opiekuńcze i rehabilitacyjne. Udział
położnych w procedurach leczenia.
Badania diagnostyczne w położnictwie i ginekologii.
Profilaktyka raka sutka i raka szyjki macicy.
Relaksacja i wzbudzona laktacja –udział pielęgniarki
w rozwiązywaniu problemów związanych
z karmieniem piersią.
Zaburzenia w sferze psychicznej u położnicy („baby
blues”, depresja, psychoza poporodowa)- udział
pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów.
Rozpoznawanie objawów płodności po porodzie, w
czasie karmienia piersią.
Połóg po cięciu cesarskim metodą Misgav Ladach
(bez peritonizacji ).
Przezwyciężenie trudności związanych z
klimakterium i senium.
Niepłodność małżeńska jako problem osobisty i
społeczny.
Onkologia ginekologiczna – jakość życia chorych z
nowotworem i ich rodzin.
Edukacja ciężarnej odnośnie higieny i odżywiania.
Przyjęcie ciężarnej do porodu fizjologicznego.
Przyjęcie ciężarnej/rodzącej z krwawieniem.
Opieka nad rodzącą z uwzględnieniem zaleceń WHO
odnośnie prowadzenia porodu.
LICZBA
GODZI
N
SUMA
GODZIN
15
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15
2
2
2
2
2
3
5
5
5
80
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
PRAKTYKA
ZAWODOW
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fizjologia połogu- obserwacja i pielęgnowanie
położnicy po porodzie fizjologicznym.
Karmienie naturalne – rozwiązywanie najczęstszych
problemów związanych z laktacją.
Przygotowanie ciężarnej do cięcia cesarskiego.
Pielęgnowanie w połogu po cięciu cesarskim.
Obserwacja i pielęgnowanie noworodka dojrzałego i
donoszonego.
Opieka nad noworodkiem niedojrzałym.
Pielęgnowanie
i
przygotowanie
do
samopielęgnowania ciężarnych z poronieniem.
Pielęgnowanie
i
przygotowanie
do
samopielęgnowania ciężarnych z zagrażającym
porodem przedwczesnym.
Pielęgnowanie
ciężarnych
w
stanie
przedrzucawkowym(preeklampsji) – przygotowanie
do samoobserwacji i samopielęgnowania.
Opieka nad ciężarną, rodzącą, położnicą w rzucawce.
Obserwacja i pielęgnowanie położnicy w połogu
powikłanym.
Pielęgnowanie w najczęstszych stanach zapalnych
narządu rodnego u kobiet.
Przygotowanie
do
operacji
ginekologicznej
(brzusznej/pochwowej) i pielęgnowanie po zabiegu.
Opieka nad kobietą chorą na nowotwór narządu
rodnego (rak szyjki macicy, rak trzonu, rak jajnika )
i piersi.
Postępowanie
diagnostyczno-terapeutyczne
i
pielęgnacyjne u kobiet z nietrzymaniem moczu.
Opieka nad kobietą w okresie klimakterium i
senium.
Realizowanie pełnego zakresu zadań w opiece nad
położnicą
po
porodzie
fizjologicznym,
zabiegowym, operacyjnym i noworodkiem.
Realizowanie pełnego zakresu zadań w opiece nad
chorą ginekologicznie leczoną zachowawczo i
operacyjnie.
Przygotowanie ciężarnej do cięcia cesarskiego i
pielęgnować po operacji;
Rozpoznawanie i interpretacja niepokojących
objawów w przebiegu połogu ( gorączka,
krwawienie, zatrzymanie odchodów, zmiany w
obrębie krocza, zmiany w obrębie sutka);
Realizowanie pełnego zakresu zadań dotyczących
samoobserwacji i samopielęgnacji pacjentki po
porodzie fizjologicznym i powikłanym
Realizowanie pełnego zakresu zadań dotyczących
utrzymania prawidłowej laktacji
Realizowanie pełnego zakresu zadań dotyczących
przygotowania chorej do operacji ginekologicznej
drogą pochwową/brzuszną;
Pielęgnować pacjentkę po operacji ginekologicznej
drogą brzuszną/pochwową,
Realizować pełny zakres działań dotyczących
edukacji w zakresie planowania rodziny,
5
5
5
5
2,5
2,5
5
5
5
5
5
5
5
2,5
2,5
40
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
10. Realizować pełny zakres działań dotyczących
profilaktyki stanów zapalnych, raka szyjki macicy, 5
raka piersi;
11. Prowadzić i dokumentować proces pielęgnowania
5
wybranych podopiecznych (położnicy, noworodka,
chorej ginekologicznie):
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Rodzaj narzędzi
1. Wykład konwersatoryjny
2. Metoda problemowa
dydaktycznych
3. Praca w grupach
4. Zajęcia praktyczne
5. Praktyka zawodowa
SPOSOBY OCENY
Zaliczenie z oceną
Wykłady
Zaliczenie prezentacji multimedialnych z zakresu materiału
Samokształcenie
objętego programem nauczania , zadanych przez nauczyciela
Zaliczenie
Zajęcia praktyczne
Zaliczenie
Praktyka zawodowa
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
15
Godziny pracy
• Wykłady
studenta w uczelni
15
• Samokształcenie
przewidziane planem
80
• Zajęcia praktyczne
zajęć przedmiotu
•
Praktyka zawodowa
40
•
Razem
150
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
Literatura podstawowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Literatura uzupełniająca
1.
2.
6
LITERATURA
Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. PZWL,
Warszawa 2008
Bień A. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. PZWL,
Warszawa 2009
Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Tom I
i II. PZWL, Warszawa 2006
Iwanowicz-Palus G. (red. nauk. tłum.): Stany nagłe w opiece
okołoporodowej. Podręcznik dla położnych. PZWL,
Warszawa 2008
Dudenhausen J.W., Pschyrembel W.: Położnictwo
praktyczne i operacje położnicze. PZWL, Warszawa 2002
Iwanowicz-Palus G. (red. nauk. tłum.): Stany nagłe w opiece
okołoporodowej. Podręcznik dla położnych. PZWL,
Warszawa 2008
Kornas-Biela D.: Psychologiczne problemy poradnictwa
genetycznego i diagnostyki prenatalnej. PZWL, Warszawa
1996
Pilewska A. (red.): Opieka nad wcześniakiem. PZWL,
Warszawa 2009
Stadnicka G. (red.): Opieka przedkoncepcyjna. PZWL,
Warszawa 2009
3. Szczapa J. (red.): Neonatologia. PZWL, Warszawa 2000
4. Troszyński M.: Położnictwo. Ćwiczenia. PZWL, Warszawa
2003
Download